Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kivexa (abacavir / lamivudine) – Etikettering - J05AR02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelKivexa
ATC codeJ05AR02
Werkzame stofabacavir / lamivudine
ProducentViiV Healthcare UK Limited 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS BLISTERVERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Kivexa 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten abacavir/lamivudine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat:

600 mg abacavir (als sulfaat) en 300 mg lamivudine

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat zonnegeel (E110), zie de bijsluiter voor verdere informatie

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Maak de bijgesloten waarschuwingskaart los, deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING! Neem, in geval van symptomen van een overgevoeligheidsreactie ONMIDDELLIJK contact op met uw arts.

Hier trekken

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/298/002

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

kivexa

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket van omdoos van 90 tabletten (3 verpakkingen van 30 filmomhulde tabletten) (met blue box) verpakt in doorzichtig plastic folie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Kivexa 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten abacavir/lamivudine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat:

600 mg abacavir (als sulfaat) en 300 mg lamivudine

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat zonnegeel (E110), zie de bijsluiter voor verdere informatie

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Multiverpakking met 90 (3 verpakkingen van 30) filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

WAARSCHUWING! Neem, in geval van symptomen van een overgevoeligheidsreactie ONMIDDELLIJK contact op met uw arts.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/298/003

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Multiverpakking met 90 tabletten (3 verpakkingen met elk 30 filmomhulde tabletten) – zonder blue box -

OMDOOS BLISTERVERPAKKING 30 TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Kivexa 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten abacavir/lamivudine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat:

600 mg abacavir (als sulfaat) en 300 mg lamivudine

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat zonnegeel (E110), zie de bijsluiter voor verdere informatie

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 filmomhulde tabletten

Maakt onderdeel uit van een multiverpakking, mag niet apart verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Maak de bijgesloten waarschuwingskaart los, deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING! Neem, in geval van symptomen van een overgevoeligheidsreactie ONMIDDELLIJK contact op met uw arts.

Hier trekken

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

kivexa

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVALOP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Kivexa 600 mg/300 mg tabletten abacavir/lamivudine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

ViiV Healthcare UK Limited

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

WAARSCHUWINGSKAART KIVEXA TABLETTEN

KANT 1

BELANGRIJK - WAARSCHUWINGSKAART

Kivexa (abacavir/lamivudine) tabletten

Draag deze kaart altijd bij u

Omdat Kivexa abacavir bevat, kunnen sommige patiënten die Kivexa gebruiken een overgevoeligheidsreactie (ernstige allergische reactie) ontwikkelen die levensbedreigend kan zijn als de behandeling met Kivexa wordt voortgezet. NEEM ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET UW

ARTS voor advies over het al dan niet stoppen met Kivexa als:

1)u huiduitslag krijgt OF

2)u één of meer klachten krijgt uit ten minste TWEE van de volgende groepen

-koorts

­kortademigheid, keelpijn of hoesten

­misselijkheid of braken of diarree of buikpijn

­ernstige vermoeidheid of pijn in het hele lichaam of een algeheel gevoel van ziek zijn

Als u met het gebruik van Kivexa gestopt bent als gevolg van deze reactie, MAG U KIVEXA NOOIT MEER GEBRUIKEN; hetzelfde geldt voor alle andere geneesmiddelen die abacavir (bijvoorbeeld Ziagen, Triumeq of Trizivir) bevatten. U kunt dan namelijk binnen een paar uur een levensbedreigende verlaging van uw bloeddruk krijgen of overlijden.

(zie ommezijde kaart)

KANT 2

U moet onmiddellijk contact opnemen met uw arts als u denkt dat u een overgevoeligheidsreactie hebt op Kivexa. Noteer de gegevens van uw arts hieronder:

Arts:.......................…………………… Tel:...................…………

Als uw arts niet beschikbaar is, moet u dringend elders medisch advies vragen (bijvoorbeeld bij de Eerste Hulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis).

Voor algemene informatie over Kivexa kunt u contact opnemen met ViiV Healthcare BV, tel: 030-6986060.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld