Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qutenza (capsaicin) – Bijsluiter - N01BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelQutenza
ATC codeN01BX04
Werkzame stofcapsaicin
ProducentGrunenthal GmbH

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Qutenza 179 mg huidpleister capsaïcine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1.Wat is Qutenza en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Qutenza en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Qutenza bevat capsaïcine en behoort tot een groep geneesmiddelen die anesthetica worden genoemd.

Qutenza wordt gebruikt voor de behandeling van perifere zenuwpijn (neuropathische pijn) bij volwassenen, alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen tegen pijn.

Qutenza wordt gebruikt om pijn te verlichten bij mensen die zenuwpijn hebben als gevolg van beschadigde zenuwen in de huid. Beschadigde huidzenuwen kunnen het gevolg zijn van diverse ziekten, zoals gordelroos, HIV-infectie, diabetes, bepaalde geneesmiddelen en andere aandoeningen. U kunt verlichting van de pijn ervaren na 1 tot 3 weken na behandeling.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U bent allergisch voor chilipepers.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Gebruik Qutenza niet op uw hoofd of gezicht.

Gebruik Qutenza niet op beschadigde huid of open wonden.

Raak Qutenza en andere materialen die met de behandelde gebieden in contact zijn geweest niet aan, omdat dit een branderig en prikkend gevoel kan veroorzaken. Raak uw ogen, mond en andere

gevoelige gebieden niet aan omdat dit irritatie en pijn kan veroorzaken. Snuiven of inademen dicht bij de Qutenza-pleisters kan tot hoesten, keelirritatie of niezen leiden.

Het is normaal dat de huid tijdens en na de behandeling met Qutenza korte tijd prikt of rood en branderig wordt. Door de pijn kan uw bloeddruk stijgen en daarom zal de arts tijdens de behandeling meermalen uw bloeddruk meten. Als u veel pijn heeft, zal de arts uw huid plaatselijk koelen of u een geneesmiddel tegen de pijn geven. Vraag aan uw arts om de pleister te verwijderen als u last heeft van zeer ernstige pijn.

Doorgaans zijn na gebruik van capsaïcine wel kleine, kortdurende veranderingen gezien in het vermogen om te voelen of iets heet of scherp is.

Als u een instabiele of slecht onder controle gehouden hoge bloeddruk heeft of hartklachten heeft gehad, zal de arts het risico op bijwerkingen voor uw hart of bloeddruk als gevolg van de mogelijke stress van de procedure afwegen voordat u met Qutenza wordt behandeld.

Als u hoge doses opioïden gebruikt, reageert u mogelijk niet op orale opioïde pijnstillers wanneer u deze tijdens en na de behandelprocedure krijgt toegediend om acute pijn te bestrijden. In dat geval zal de arts andere maatregelen nemen om de pijn na de behandeling met Qutenza te verlichten.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Qutenza wordt niet aanbevolen bij kinderen onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Qutenza heeft een lokale werking op uw huid en heeft naar verwachting geen invloed op andere geneesmiddelen.

Gebruikt u naast Qutenza nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Er wordt niet verwacht dat eten en drinken Qutenza kunnen beïnvloeden aangezien Qutenza lokaal op uw huid werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Qutenza dient met voorzichtigheid te worden gebruikt als u zwanger bent en/of borstvoeding geeft. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van Qutenza op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Bij gebruik van Qutenza kunnen slechts zeer kleine hoeveelheden van de werkzame stof gedurende zeer korte tijd in de bloedsomloop aanwezig zijn. Het is daarom niet waarschijnlijk dat Qutenza enig rechtstreeks effect heeft op uw concentratievermogen, uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.

De reinigingsgel voor Qutenza bevat butylhydroxyanisol

De reinigingsgel voor Qutenza bevat butylhydroxyanisol, dat lokale huidreacties (bv. contacteczeem) of irritatie van de ogen en slijmvliezen kan veroorzaken.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Er mogen niet meer dan vier pleisters tegelijk worden gebruikt.

Qutenza mag alleen worden aangebracht door een arts of door een verpleegkundige onder toezicht van een arts.

Qutenza is bedoeld voor gebruik op de huid.

De arts tekent de pijnlijkste gebieden op uw huid af met een pen of markeerstift.

Voordat de Qutenza-pleisters op de huid worden geplakt, wordt elk behandelgebied met water en zeep gewassen en afgedroogd. Haar in behandelgebieden wordt weggeknipt.

Voordat de Qutenza-pleisters op de huid worden geplakt, kan de arts of verpleegkundige een verdovende gel of crème aanbrengen of een orale pijnmedicatie geven om het eventuele prikken te verminderen. De gel of crème moet worden verwijderd voordat Qutenza wordt aangebracht en de huid moet grondig worden gewassen en gedroogd.

De arts of verpleegkundige kan handschoenen dragen en in sommige gevallen een masker en veiligheidsbril tijdens het aanbrengen van de Qutenza-pleisters. Vermijd dicht bij de Qutenza-pleisters te snuiven of in te ademen, omdat dit tot hoesten of niezen kan leiden.

Qutenza kan in kleinere stukken worden geknipt om de pleister aan het behandelgebied aan te passen. De arts of verpleegkundige verwijdert de pleisters na 30 minuten als u voor zenuwpijn aan uw voeten wordt behandeld, of na 60 minuten als u voor zenuwpijn in andere delen van uw lichaam wordt behandeld. Raak de pleister niet aan met uw handen, omdat dit een branderig en prikkend gevoel kan veroorzaken.

Het kan 1-3 weken duren voordat u verlichting van de pijn door Qutenza merkt. Heeft u na die tijd nog steeds veel pijn, neem dan contact op met uw arts.

De behandeling met Qutenza kan zo nodig telkens na 90 dagen worden herhaald.

Mogelijk krijgt u pijnstillers tegen de pijn die door de Qutenza-behandeling wordt veroorzaakt.

Het is normaal dat de huid tijdens behandeling met Qutenza prikt of rood en branderig wordt.

Als uw voeten worden behandeld, kunt u over de Qutenza-pleisters wegwerpsokken dragen.

Soms zal de arts of verpleegkundige een verband over de Qutenza-pleister aanleggen zodat de pleister stevig op de huid blijft zitten.

Aan het einde van de Qutenza-behandeling reinigt de arts of verpleegkundige de behandelde huid met reinigingsgel uit een tube die in de set wordt meegeleverd. De reinigingsgel blijft één minuut op uw huid zitten en wordt vervolgens afgeveegd om alle restanten van het geneesmiddel te verwijderen die na de behandeling op uw huid kunnen zijn achtergebleven. Na het afvegen van de reinigingsgel wordt het gebied voorzichtig met water en zeep gewassen.

Raak uw ogen, mond en andere gevoelige gebieden niet aan. Als u de Qutenza-pleister of de behandelde huid per ongeluk aanraakt voordat de reinigingsgel is aangebracht, kan dit een branderig en/of prikkend gevoel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk uw arts.

Probeer de pleister niet zelf te verwijderen. De arts of verpleegkundige zal dit voor u doen.

Neem geen Qutenza-pleisters mee uit de kliniek.

Gebruik Qutenza-pleisters niet thuis.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Als Qutenza langer wordt gebruikt dan toegestaan

Overdosering is onwaarschijnlijk. Als Qutenza echter langer dan toegestaan wordt aangebracht, kunt u mogelijk ernstige reacties ervaren op de aanbrengplaats zoals pijn, roodheid en jeuk.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem direct contact op met uw arts als de volgende bijwerkingen optreden:

Als u voelt dat uw hart te snel, te langzaam of abnormaal klopt. o Soms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

Ernstige roodheid op de plaats waar de pleister is aangebracht, blaarvorming en het weglekken van vocht uit de huid, de huid wordt heel pijnlijk bij aanraking, is opgezwollen, nat of glimmend. In een klein aantal gevallen kunnen dit symptomen zijn van tweedegraads brandwonden en dit heeft dringend aandacht nodig.

o Frequentie niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Neem contact op met uw dokter als de volgende bijwerkingen optreden of erger worden:

Roodheid of pijn, die langer dan een dag aanhoudt, op de plaats waar de pleister is aangebracht. o Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen

Jeuk, bultjes, blaren, zwelling, droogheid in het gebied waar de pleister is aangebracht, branderig gevoel, pijn in ledematen.

o Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

Striemen, tintelend gevoel, ontsteking, verhoogde of verlaagde gevoeligheid van de huid, huidreactie, irritatie, bloeduitstorting in het gebied waar de pleister is aangebracht.

o Soms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

• Vermindering van smaak, verminderd gevoel in ledematen, oogirritatie, hoesten, keelirritatie, misselijkheid, jeuk, spierspasmen, gordelroos, zwelling van ledematen.

oSoms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

Onbedoelde blootstelling (waaronder oogpijn, oog- en keelirritatie en hoesten)

oFrequentie niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Qutenza-huidpleister: Plat bewaren in het oorspronkelijke sachet en de oorspronkelijke doos. Bewaren beneden 25°C.

Reinigingsgel: Bewaren beneden 25°C.

Na opening van het sachet moet Qutenza binnen twee uur worden aangebracht.

Verwijdering van gebruikte en ongebruikte Qutenza-pleisters.

Deze voorwerpen kunnen uw vingers prikken als u ze aanraakt. De arts of verpleegkundige zal ze in een polyethyleen zak doen en deze veilig verwijderen. Qutenza-pleisters en bij de behandeling gebruikte materialen dienen op de juiste wijze te worden verwijderd.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is capsaïcine. Elke pleister van 280 cm2 bevat 179 mg capsaïcine of 640 microgram capsaïcine per cm2 pleister (8% g/g).

De andere stoffen in dit middel zijn:

Matrix: siliconenlijm

di-ethyleenglycolmono-ethylether siliconenolie

ethylcellulose N50 (E462)

Steunlaag: polyesterfolie

drukinkt met Pigment White 6

Verwijderbare beschermlaag: polyester schutlaag

De Qutenza-pleister wordt geleverd met een tube reinigingsgel, die geen werkzaam bestanddeel bevat.

De reinigingsgel bevat:

macrogol 300 carbomeer gezuiverd water

natriumhydroxide (E524) dinatriumedetaat butylhydroxyanisol (E320)

Hoe ziet Qutenza eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Qutenza is een pleister voor gebruik op de huid.

Elke pleister is 14 cm x 20 cm (280 cm2) en bestaat uit een kleefzijde met de werkzame stof en een steunlaag aan de buitenzijde. De kleefzijde is bedekt met een verwijderbare, doorzichtige, onbedrukte, diagonaal doorgesneden schutlaag. De buitenzijde van de steunlaag is bedrukt met ‘capsaicin 8%’.

Elke Qutenza-doos bevat 1 of 2 sachets en 1 tube reinigingsgel (50 g). Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Duitsland

Fabrikant

GP Grenzach Produktions GmbH (GP)

Emil-Barell-Strasse 7

D-79639 Grenzach-Wyhlen Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

S.A. Grünenthal N.V.

Astellas Pharma a/s

Lenneke Marelaan 8

Danija

1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel: + 45 43 430355

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Астелас Фарма ЕООД

S.A. Grünenthal N.V.

Teл.: + 359 2 862 53 72

Lenneke Marelaan 8

 

1932 Sint-Stevens-Woluwe

 

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

Česká republika

Magyarország

Astellas Pharma s.r.o.

Astellas Pharma Kft.

Tel: +420 236 080300

Tel.: + 36 1 577 8200

Danmark

Malta

Grünenthal Denmark ApS

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 8888 3200

Tel: +356 21447184

Deutschland

Nederland

Grünenthal GmbH

Grünenthal B.V.

Zieglerstr. 6

De Corridor 21K

DE-52078 Aachen

NL-3621 ZA Breukelen

Tel: + 49 241 569-1111

Tel:+31 (0)30 6046370

service@grunenthal.com

info.nl@grunenthal.com

Eesti

Norge

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Norway AS

Taani

Tlf: +47 22 99 60 54

Tel: + 45 43 430355

 

Ελλάδα

Österreich

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grünenthal GmbH

Τηλ: +30 210 8189900

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

 

2345 Brunn am Gebirge

 

España

Polska

Grünenthal Pharma, S.A.

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

C/Dr. Zamenhof, 36

Tel.: + 48 225451 111

E-28027 Madrid

 

Tel: +34 (91) 301 93 00

 

France

Portugal

Laboratoires Grünenthal SAS

Grünenthal, S.A.

Immeuble Eurêka

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

19 rue Ernest Renan

P-1495 - 190 Algés

CS 90001

Tel: +351 / 214 72 63 00

F- 92024 Nanterre Cedex

 

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

 

Hrvatska

România

Astellas d.o.o.

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 385 1 670 01 02

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

Ireland

Slovenija

Grünenthal Pharma Ltd

Astellas Pharma d.o.o.

4045 Kingswood Road,

Tel: +386 14011400

Citywest Business Park

 

IRL – Citywest Co., Dublin

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationie@grunenthal.com

 

Ísland

Slovenská republika

Grünenthal Denmark ApS

Astellas Pharma s.r.o.,

Danmörk

Tel: +421 2 4444 2157

Sími: +45 8888 3200

 

Italia

Suomi/Finland

Grünenthal Italia S.r.l.

Grünenthal Finland Oy

Tel: +39 02 4305 1

Puh/Tel: +358 9 50991

Κύπρος

Sverige

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grunenthal Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0)8 643 40 60

Τηλ: +30 210 8189900

 

Latvija

United Kingdom

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Ltd

Dānija

1 Stokenchurch Business Park

Tel: + 45 43 430355

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationuk@grunenthal.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

De volledige Samenvatting van de Productkenmerken (SPC) is meegeleverd met deze bijsluiter.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld