Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasilez HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Bijsluiter - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelRasilez HCT
ATC codeC09XA52
Werkzame stofaliskiren / hydrochlorothiazide
ProducentNovartis Europharm Limited

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Aliskiren/hydrochloorthiazide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Rasilez HCT en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u Rasilez HCT niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe neemt u Rasilez HCT in?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u Rasilez HCT?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Rasilez HCT en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Rasilez HCT?

Rasilez HCT tabletten bevatten twee actieve bestanddelen, genaamd aliskiren en hydrochloorthiazide. Beide bestanddelen helpen om een hoge bloeddruk (hypertensie) te reguleren.

Aliskiren is een renineremmer. Het vermindert het gehalte van angiotensine II dat het lichaam kan produceren. Angiotensine II leidt ertoe dat de bloedvaten vernauwen, waardoor de bloeddruk stijgt. Door een vermindering van het gehalte van angiotensine II kunnen de bloedvaten verwijden waardoor de bloeddruk daalt.

Hydrochloorthiazide behoort tot een geneesmiddelenklasse die thiazidediuretica wordt genoemd. Hydrochloorthiazide verhoogt de urineproductie waardoor ook de bloeddruk daalt.

Een hoge bloeddruk vormt een hogere belasting voor het hart en de slagaders. Als dit lange tijd aanhoudt, kan dit de bloedvaten van de hersenen, het hart en de nieren beschadigen en kan dit leiden tot een beroerte, hartfalen, hartaanval of nierfalen. Een daling van de bloeddruk tot een normale waarde vermindert het risico op de ontwikkeling van deze aandoeningen.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rasilez HCT wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen bij volwassen patiënten. Het wordt gebruikt bij patiënten bij wie de bloeddruk niet voldoende onder controle kan worden gebracht met aliskiren of hydrochloorthiazide alleen. Het kan ook worden gebruikt bij patiënten bij wie de bloeddruk voldoende onder controle is gebracht met aliskiren en hydrochloorthiazide ingenomen als aparte tabletten ter vervanging van dezelfde dosis van de twee actieve stoffen.

2.Wanneer mag u Rasilez HCT niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor aliskiren of hydrochloorthiazide, van sulfonamiden afgeleide geneesmiddelen (geneesmiddelen die worden gebruikt om borst- of urineweginfecties te behandelen) of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

-als u de volgende vormen van angio-oedeem hebt gehad (moeilijkheden om te ademen, of te slikken, of zwelling van het gezicht, de handen en voeten, ogen, lippen en/of tong):

-angio-oedeem wanneer u aliskiren inneemt;

-erfelijk angio-oedeem;

-angio-oedeem zonder enige bekende oorzaak;

-u bent meer dan 3 maanden zwanger. Rasilez HCT wordt ook niet aanbevolen vroeg tijdens de zwangerschap – zie rubriek “Zwangerschap”;

-u hebt ernstige lever- of nierproblemen;

-u kunt niet plassen (anurie);

-het kaliumgehalte in uw bloed is te laag ondanks behandeling;

-het natriumgehalte in uw bloed is te laag;

-het calciumgehalte in uw bloed is te hoog;

-u hebt jicht (urinezuurkristallen in de gewrichten);

-als u ciclosporine (een geneesmiddel gebruikt bij transplantatie om orgaanafstoting te voorkomen of voor andere aandoeningen, bijv. reumatoïde artritis of atopische dermatitis), itraconazol (een geneesmiddel om schimmelinfecties te behandelen), of kinidine (een geneesmiddel om het hartritme te verbeteren) gebruikt;

-als u diabetes heeft of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een van de volgende groepen geneesmiddelen die gebruikt worden om hoge bloeddruk te behandelen:

-een angiotensineconverterend enzymremmer zoals enalapril, lisinopril, ramipril

of

- een angiotensine II-receptorantagonist zoals valsartan, telmisartan, irbesartan.

-als de patiënt jonger is dan 2 jaar oud.

Als een van bovenstaande op u van toepassing is, neem dan geen Rasilez HCT in en raadpleeg uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt:

-als u een gestoorde nierfunctie hebt zal uw arts zorgvuldig overwegen of Rasilez HCT geschikt is voor u en zal hij u zorgvuldig willen controleren;

-als u een niertransplantaat hebt gehad;

-als u leverproblemen hebt;

-als u hartproblemen hebt;

-als u reeds angio-oedeem hebt gehad (moeilijkheden om te ademen of te slikken, of zwelling van het gezicht, handen en voeten, ogen, lippen en/of tong). Als dit gebeurt, stop dan de inname van Rasilez HCT en neem contact op met uw arts;

-als u diabetes (hoog suikergehalte in uw bloed) hebt;

-als u hoge waarden van cholesterol of vetten in uw bloed hebt;

-als u lijdt aan een ziekte die lupus erythematodes wordt genoemd (ook wel “lupus” of “SLE” genoemd);

-als u lijdt aan allergie of astma;

-als u een van de volgende groepen geneesmiddelen neemt die ingenomen worden om hoge bloeddruk te behandelen:

-een angiotensineconverterend enzymremmer zoals enalapril, lisinopril, ramipril

of

-een angiotensine II-receptorantagonist zoals valsartan, telmisartan, irbesartan.

-als u op een zoutarm dieet staat;

-als u tekenen en symptomen zoals abnormale dorst, droge mond, algehele zwakte, slaperigheid, spierpijn of krampen, misselijkheid, overgeven of een uitzonderlijk snelle hartslag hebt die kunnen duiden op een overmatig effect van hydrochloorthiazide;

-als u huidreacties zoals uitslag krijgt nadat u in de zon bent geweest;

-als u een vermindering van uw gezichtsvermogen of oogpijn ervaart. Dit kunnen symptomen zijn van een verhoging van uw oogdruk en kan voorkomen binnen uren of weken na inname van Rasilez HCT. Dit kan tot blijvende vermindering van het gezichtsvermogen leiden, indien niet behandeld;

-als u een stenose hebt van een renale arterie (een vernauwing van bloedvaten naar één of beide nieren);

-als u ernstig congestief hartfalen hebt (een aandoening van het hart waarbij het hart niet voldoende bloed kan rondpompen in het lichaam).

Uw arts zal regelmatig uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium) in uw bloed controleren.

Zie ook de informatie in de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”

Vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden). Rasilez HCT wordt niet aanbevolen vroeg tijdens de zwangerschap en moet niet ingenomen worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent omdat het ernstige schade kan veroorzaken bij uw baby als u het in die periode gebruikt (zie rubriek “Zwangerschap”).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Rasilez is voor gebruik bij volwassenen.

Rasilez mag niet worden gebruikt bij kinderen vanaf de geboorte tot jonger dan 6 jaar oud en wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren van 6 jaar tot jonger dan 18 jaar.

Ouderen

Bij de meerderheid van de patiënten die 65 jaar zijn of ouder geeft de dosis van 300 mg aliskiren geen bijkomend voordeel bij de bloeddrukverlaging in vergelijking met de 150 mg dosis.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Rasilez HCT nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogeljkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het is met name belangrijk om uw arts in te lichten als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

-lithium (een geneesmiddel dat gebruikt wordt om sommige types depressie te behandelen);

-geneesmiddelen of andere stoffen die het kaliumgehalte in uw bloed verhogen, waaronder kaliumsupplementen of zoutvervangingsmiddelen die kalium bevatten, kaliumsparende geneesmiddelen en heparine;

-geneesmiddelen die het kaliumgehalte in uw bloed kunnen verminderen, zoals diuretica (plaspillen), corticosteroïden, laxeermiddelen, carbenoloxolon, amfotericine of penicilline G;

-geneesmiddelen die “torsades de pointes” (onregelmatige hartslag) kunnen veroorzaken, zoals antiaritmica (geneesmiddelen gebruikt om hartproblemen te behandelen) en sommige antipsychotica;

-geneesmiddelen die het natriumgehalte in uw bloed kunnen verminderen, zoals antidepressiva, antipsychotica, anti-epileptica (carbamazepine);

-pijnstillers, zoals niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAIDs), inclusief selectieve cyclo- oxygenase-2-remmers (Cox-2-remmers);

-geneesmiddelen om de bloeddruk te verlagen, inclusief methyldopa, een angiotensine II- receptorantagonist of een angiotensineconverterend enzymremmer (zie ook de informatie in rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?” en “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”);

-geneesmiddelen om de bloeddruk te verhogen zoals noradrenaline of adrenaline;

-digoxine of andere digitalisglycosiden (geneesmiddelen gebruikt om hartaandoeningen te behandelen);

-vitamine D en calciumzouten;

-geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes (orale middelen zoals metformine of insulines);

-geneesmiddelen die het bloedsuikergehalte kunnen verhogen, zoals bètablokkers en diazoxide;

-geneesmiddelen voor de behandeling van jicht, zoals allopurinol;

-anticholinergica (geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van diverse aandoeningen zoals maag-darmkrampen, blaasspasmen, astma, reisziekte, spierspasmen, de ziekte van Parkinson en als aanvulling op anesthesie);

-amantadine (een geneesmiddel dat gebruikt wordt om Parkinson te behandelen, ook gebruikt voor de behandeling of de preventie van bepaalde aandoeningen veroorzaakt door virussen);

-cholestyramine, colestipol of andere harsen (stoffen die voornamelijk gebruikt worden voor de behandeling van een hoog vetgehalte in het bloed);

-cytotoxische geneesmiddelen (gebruikt voor de behandeling van kanker), zoals methotrexaat of cyclofosfamide;

-spierrelaxantia (geneesmiddelen die gebruikt worden tijdens operaties om de spieren te ontspannen);

-alcohol, slaappillen en anesthetica (geneesmiddelen die ervoor zorgen dat patiënten geopereerd kunnen worden en andere procedures kunnen ondergaan);

-jodiumhoudende contraststoffen (middelen gebruikt bij onderzoeken met beeldvorming);

-geneesmiddelen tegen artritis.

Als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt, is het mogelijk dat uw arts uw dosis moet wijzigen en/of andere voorzorgsmaatregelen moet nemen:

-furosemide of torasemide, geneesmiddelen die behoren tot de klasse van diuretica, of plaspillen, die gebruikt worden om de hoeveelheid urine die u produceert te verhogen;

-sommige geneesmiddelen die gebruikt worden om infecties te behandelen, zoals ketoconazol;

-verapamil, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om de bloeddruk te verlagen, om het hartritme te verbeteren, of om angina pectoris te behandelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U moet dit geneesmiddel eenmaal per dag innemen, of samen met een lichte maaltijd of zonder een maaltijd, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. U moet vermijden dit geneesmiddel in te nemen samen met vruchtensap en/of dranken die plantaardige extracten bevatten (waaronder kruidenthee).

Zwangerschap

Neem dit geneesmiddel niet in als u zwanger bent (zie rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”). Als u zwanger wordt terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, moet u onmiddellijk stoppen het te gebruiken en met uw arts overleggen. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal u normaal gesproken adviseren te stoppen met het gebruik van Rasilez HCT voordat u zwanger wordt, en zal u adviseren om een ander geneesmiddel te nemen in plaats van Rasilez HCT. Het gebruik van Rasilez HCT wordt tijdens de zwangerschap afgeraden, en het mag niet worden gebruikt wanneer u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het bij gebruik na de derde maand van de zwangerschap ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken.

Borstvoeding

Vertel het aan uw arts als u borstvoeding geeft of wilt starten met het geven van borstvoeding. Het gebruik van Rasilez HCT wordt afgeraden bij vrouwen die borstvoeding geven, en uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan u duizelig maken. Rijd niet of gebruik geen gereedschap of machines als u dit symptoom ervaart.

Rasilez HCT bevat lactose en tarwezetmeel

Rasilez HCT bevat lactose (melksuiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Rasilez HCT bevat tarwezetmeel en is geschikt voor mensen met coeliakie. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

3.Hoe neemt u Rasilez HCT in?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering van Rasilez HCT is één tablet per dag. Het bloeddrukverlagend effect is aanwezig binnen één week na het begin van de behandeling.

Rasilez HCT kan aan u voorgeschreven zijn omdat uw vorige behandeling met een geneesmiddel dat een van de actieve stoffen van Rasilez HCT bevat uw bloeddruk niet genoeg verlaagde. Als dit het geval is, zal uw arts u vertellen hoe over te gaan van die behandeling naar Rasilez HCT.

Toedieningswijze

Slik de tablet in zijn geheel in met water. U moet dit geneesmiddel eenmaal per dag innemen, met of zonder voedsel, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. U moet een geschikt dagelijks schema opstellen om het geneesmiddel iedere dag op dezelfde wijze in te nemen in een regelmatig patroon, rekening houdend met het tijdstip van uw maaltijden. U moet vermijden dit geneesmiddel in te nemen samen met vruchtensap en/of dranken die plantaardige extracten bevatten (waaronder kruidenthee). Tijdens de behandeling kan uw arts uw dosering aanpassen afhankelijk van de reactie van uw bloeddruk.

Hebt u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk te veel Rasilez HCT tabletten hebt ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Mogelijk heeft u medische zorg nodig.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis van dit geneesmiddel vergeet in te nemen, neem het dan in zodra u het zich herinnert en neem vervolgens de volgende dosis in op het gebruikelijke tijdstip. Als u zich de vergeten dosis pas de volgende dag herinnert, dient u gewoonweg de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in te nemen. Neem geen dubbele dosis (twee tabletten in één keer) om een vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel, ook als u zich goed voelt tenzij uw arts u zegt dit te doen.

Mensen met een hoge bloeddruk merken vaak niet de symptomen van de aandoening op. Velen voelen zich vrij normaal. Het is zeer belangrijk dat u dit geneesmiddel precies inneemt zoals uw arts u heeft verteld om de beste resultaten te krijgen en om het risico van bijwerkingen te verminderen. Houd u aan de afspraken met de arts, zelfs als u zich goed voelt.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerking van Rasilez HCT is diarree.

Zoals bij elke combinatie van twee actieve bestanddelen kunnen bijwerkingen die verband houden met elk individueel bestanddeel niet uitgesloten worden. De bijwerkingen die eerder zijn gemeld met een van de actieve stoffen (aliskiren en hydrochloorthiazide) van Rasilez HCT en hieronder vermeld kunnen zich voordoen met Rasilez HCT.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn:

Enkele patiënten hebben deze ernstige bijwerkingen gekregen. Als een van de volgende bijwerkingen optreedt, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen:

Ernstige allergische reactie, met symptomen zoals huiduitslag, jeuk, zwelling van het gezicht of lippen of tong, moeilijkheden om te ademen, duizeligheid (zelden: komt voor bij maximaal 1 op 1.000 gebruikers).

Misselijkheid, verlies van eetlust, donker gekleurde urine of geelkleuring van huid en ogen (verschijnselen van leverfunctiestoornis) (frequentie niet bekend).

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 gebruikers):

Laag kaliumgehalte in het bloed

Verhoogd vetgehalte in het bloed

Vaak (komt voor bij maximaal 1 op 10 gebruikers):

Diarree

Gewrichtspijn (artralgie)

Hoge kaliumspiegel in het bloed

Duizeligheid

Hoog urinezuurgehalte in het bloed

Laag magnesiumgehalte in het bloed

Laag natriumgehalte in het bloed

Duizeligheid, flauwvallen bij opstaan

Verminderde eetlust

Misselijkheid en braken

Jeukende huiduitslag en andere types van huiduitslag

Onvermogen om een erectie te krijgen of te behouden

Soms (komt voor bij maximaal 1 op 100 gebruikers):

Lage bloeddruk

Huiduitslag (dit kan ook een verschijnsel zijn van allergische reacties of angio-oedeem – zie

“Zelden” voorkomende bijwerkingen hieronder)

Nieraandoeningen inclusief acuut nierfalen (sterk verminderde urineproductie)

Gezwollen handen, enkels of voeten (perifeer oedeem)

Ernstige huidreacties (toxische epidermale necrolyse en/of mondslijmvlies reacties – rode huid, blaarvorming van de lippen, ogen of mond, schilferen van de huid, koorts)

Hartkloppingen

Hoesten

Jeuk

Jeukende huiduitslag (urticaria)

Verhoogde leverenzymen

Zelden (komt voor bij maximaal 1 op 1.000 gebruikers):

Ernstige allergische reactie (anafylactische reactie), allergische reacties (overgevoeligheid) en angio-oedeem (met klachten zoals problemen om te ademen, te slikken, huiduitslag, jeuk, netelroos of zwelling van het gelaat, handen en voeten, ogen, lippen en/of tong, duizeligheid)

Stijging van het creatininegehalte in het bloed

Rode huid (erytheem)

Laag aantal bloedplaatjes (soms met bloeding of blauwe plekken onder de huid)

Hoog calciumgehalte in het bloed

Hoog suikergehalte in het bloed

Verslechtering van de metabole toestand bij diabetes

Sombere stemming (ernstige neerslachtigheid)

Slaapstoornissen

Hoofdpijn

Tinteling of gevoelloosheid

Gezichtsstoornis

Onregelmatige hartslag

Buikklachten

Verstopping

Leveraandoening die gepaard kan gaan met gele huid en ogen

Verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon

Suiker in de urine

Zeer zelden (komt voor bij maximaal 1 op 10.000 gebruikers):

Koorts, keelpijn of mondzweren, vaker infecties (geen of lage aantallen witte bloedcellen)

Bleke huid, vermoeidheid, kortademigheid, donkergekleurde urine (hemolytische anemie)

Huiduitslag, jeuk, netelroos (galbulten), problemen met ademhalen of slikken, duizeligheid (overgevoeligheidsreacties)

Verwardheid, vermoeidheid, spiertrekkingen en spasmen, snelle ademhaling (hypochloremische alkalose)

Ademhalingsmoeilijkheden met koorts, hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid (ademnood, inclusief pneumonitis en longoedeem)

Ernstige pijn in de bovenbuik (ontsteking van de alvleesklier)

Huiduitslag in het gezicht, gewrichtspijn, spieraandoeningen, koorts (lupus erythematosus)

Bloedvatontsteking met symptomen zoals huiduitslag, paarsrode vlekken, koorts (vasculitis)

Ernstige huidaandoening die huiduitslag, een rode huid, blaren op de lippen, ogen of mond, schilferende huid en koorts veroorzaakt (toxische epidermale necrolyse)

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Zwakte

Blauwe plekken en veelvuldige infecties (aplastische anemie)

Vermindering van gezichtsvermogen of oogpijn door hoge druk (een mogelijk teken van acuut geslotenhoekglaucoom)

Ernstige huidaandoening die huiduitslag veroorzaakt, rode huid, blaarvorming op de lippen, ogen of mond, schilferende huid, koorts (multiform erytheem)

Spierspasmen

Ernstige gedaalde urineproductie (mogelijk teken van nieraandoening of nierfalen), zwakte (asthenie)

Koorts

Draaiduizeligheid

Kortademigheid

Als een van deze u ernstig treft, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk dat u moet stoppen met de inname van Rasilez HCT.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u Rasilez HCT?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaren beneden 30°C.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-Elke Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmomhulde tablet bevat 150 mg aliskiren (als hemifumaraat) en 12,5 mg hydrochloorthiazide. De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, crospovidon, lactosemonohydraat, tarwezetmeel, povidon, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide, talk, hypromellose, macrogol, titaandioxide (E171).

-Elke Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmomhulde tablet bevat 150 mg aliskiren (als hemifumaraat) en 25 mg hydrochloorthiazide. De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, crospovidon, lactosemonohydraat, tarwezetmeel, povidon, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide, talk, hypromellose, macrogol, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172).

-Elke Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat) en 12,5 mg hydrochloorthiazide. De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, crospovidon, lactosemonohydraat, tarwezetmeel, povidon, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide, talk, hypromellose, macrogol, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172).

-Elke Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat) en 25 mg hydrochloorthiazide. De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, crospovidon, lactosemonohydraat, tarwezetmeel, povidon, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide, talk, hypromellose, macrogol, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Rasilez HCT eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten zijn witte, ovale filmomhulde tabletten met de opdruk ‘LCI’ op de ene zijde en ‘NVR’ op de andere zijde.

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmomhulde tabletten zijn lichtgele, ovale filmomhulde tabletten met de opdruk ‘CLL’ op de ene zijde en ‘NVR’ op de andere zijde.

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten zijn paarswitte, ovale filmomhulde tabletten met de opdruk ‘CVI’ op de ene zijde en ‘NVR’ op de andere zijde.

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmomhulde tabletten zijn lichtgele, ovale filmomhulde tabletten met de opdruk ‘CVV’ op de ene zijde en ‘NVR’ op de andere zijde.

Rasilez HCT is verkrijgbaar in verpakkingen met 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 of 98 tabletten. Verpakkingen met 90 (3x30), 98 (2x49) of 280 (20x14) tabletten zijn multiverpakkingen.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten of sterktes in de handel worden gebracht in uw land.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld