Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – Pakningsvedlegg - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAltargo
ATC-kodeD06AX13
Stoffretapamulin
ProdusentGlaxo Group Ltd

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Altargo: 10 mg/g salve

retapamulin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om

1.Hva Altargo er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Altargo

3.Hvordan du bruker Altargo

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Altargo

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Altargo er og hva det brukes mot

Altargo salve inneholder et antibiotikum som kalles retapamulin og som brukes på huden. Altargo brukes for å behandle bakterielle infeksjoner som rammer små hudområder. Infeksjoner som behandles med Altargo er impetigo (brennkopper med infiserte områder med skorper), kuttskader, skrammer og sår som er sydd.

Altargo skal kun brukes av voksne og barn over ni måneder.

2. Hva du må vite før du bruker Altargo

Bruk ikke Altargo

Hvis du er allergisk overfor retapamulin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Altargo.

Hvis du merker at infeksjonen blir verre, eller du merker en forverring av rødheten i huden, irritasjon eller andre tegn eller symptomer på området hvor salven ble påført, bør du slutte å bruke Altargo og rådføre deg med legen. Se også pkt. 4 i dette pakningsvedlegget.

Ta kontakt med lege dersom du ikke merker noen forbedring av infeksjonen etter to til tre dager med behandling.

Barn

Altargo skal ikke brukes på barn under ni måneder.

Andre legemidler og Altargo

Du må ikke påføre andre salver, kremer eller lotioner på hudområdet som behandles med Altargo, med mindre legen din har bedt deg om å gjøre det.

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.Dersom pasienten er et barn under to år er det spesielt viktig at du informerer legen om andre legemidler barnet har fått, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Bruk av Altargo hos barn som tar bestemte legemidler (som for eksempel noen legemidler som brukes til å behandle soppinfeksjoner) kan gi høyere blodkonsentrasjoner av Altargo enn det som er vanlig. Dette kan gi bivirkninger. Legen din vil avgjøre om Altargo kan brukes til et barn under 2 år som også tar andre medisiner.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil avgjøre om denne behandlingen er riktig for deg.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke forventet at Altargo vil påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Altargo inneholder butylert hydroksytoluen (E321)

Det kan forårsake lokale hudreaksjoner (som for eksempel kontaktdermatitt), eller irritasjon på øyne og slimhinner.

3.Hvordan du bruker Altargo

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Hvordan du påfører Altargo

Et tynt lag salve påføres vanligvis det angrepne området to ganger daglig i fem dager.

Etter påføring av salven kan det behandlede området tildekkes med steril bandasje eller gasbind, med mindre legen din har bedt deg om å holde området utildekket.

Bruk Altargo så lenge legen din har forskrevet.

Altargo skal kun brukes på huden. Den må ikke brukes i øynene, på munnen eller på leppene, på innsiden av nesen eller på innsiden av kvinnens underliv. Hvis du ved et uhell bruker salven på disse områdene, må området vaskes med vann og lege kontaktes hvis du merker ubehag. Dersom du ved et uhell bruker Altargo på innsiden av nesen, kan du begynne å blø neseblod.

Vask hendene før og etter hver påføring av salven.

Dersom du bruker for mye av Altargo

Overflødig salve tørkes forsiktig vekk.

Dersom du har glemt å bruke Altargo

Påfør salven så fort du husker på det, og påfør neste dose til vanlig tid.

Dersom du ved et uhell svelger Altargo

Rådfør deg med lege, sykehus eller apotek.

Dersom du avbryter behandling med Altargo

Dersom du slutter å bruke Altargo for tidlig, kan bakteriene begynne å vokse igjen og infeksjonen kan komme tilbake. Ikke slutt å bruke Altargo før du har snakket med lege eller apotek.

Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Tilstander du må være oppmerksom på

Alvorlige hudreaksjoner eller allergier (ukjent hyppighet)

Dersom du utvikler en alvorlig hudreaksjon eller en allergi (for eksempel alvorlig kløe, utslett, hevelse i ansikt, på leppene eller på tungen):

slutt å bruke Altargo

vask forsiktig av salven

kontakt lege eller apotek umiddelbart

Følgende bivirkninger har forekommet på hud hvor Altargo har vært påført:

Vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 10 pasienter)

- hudirritasjoner

Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 100 pasienter)

- smerte, kløe, rødhet eller utslett (kontaktdermatitt)

Andre bivirkninger (hyppighet er ukjent, kan ikke estimeres ut fra tilgjengelig data)

- en brennende følelse

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Altargo

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Åpnet tube skal kastes etter 7 dager, selv om det fortsatt er salve igjen i tuben. Spar ikke på tuben for eventuell senere bruk.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Altargo

-Virkestoff er retapamulin. Hvert gram salve inneholder 10 milligram retapamulin.

-Hjelpestoffer er hvit vaselin og butylert hydroksytoluen (E321) som konserveringsmiddel.

Hvordan Altargo ser ut og innholdet i pakningen

Altargo er en off-white salve med myk konsistens.

Den er pakket i en aluminiumstube med plastkork i pakninger à 5, 10 eller 15 gram salve, eller i en aluminiumspose med 0,5 g salve.

Pakning med 1 tube

Pakning med 12 doseposer

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Tilvirker

Glaxo Group Ltd

Glaxo Operations UK, Ltd, (på markedet som

980 Great West Road

Glaxo Wellcome Operations)

Brentford

Harmire Road

Middlesex TW8 9GS,

Barnard Castle

Storbritannia

County Durham

 

DL12 8DT

 

Storbritannia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline, s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tel: + 31 (0)30 6938100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

Polska

GlaxoSmithKline, S.A.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@gsk.com

 

France

Portugal

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 351 21 412 95 00

diam@gsk.com

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 397000

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert:

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter