Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arava (leflunomide) – Pakningsvedlegg - L04AA13

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnArava
ATC-kodeL04AA13
Stoffleflunomide
ProdusentSanofi-Aventis Deutschland GmbH

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Arava 10 mg filmdrasjerte tabletter leflunomid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Arava er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Arava

3.Hvordan du bruker Arava

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Arava

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Arava er og hva det brukes mot

Arava tilhører en gruppe legemidler som kalles antirevmatika. Det inneholder virkestoffet leflunomid.

Arava brukes til å behandle voksne pasienter med aktiv revmatoid artritt eller aktiv psoriasisartritt.

Symptomer på revmatoid artritt inkluderer betennelse i leddene, hevelse, bevegelsesbesvær og smerter. Andre symptomer som omfatter hele kroppen inkluderer appetittløshet, feber, energi- og blodmangel (mangel på røde blodceller).

Symptomer på aktiv psoriasisartritt inkluderer betennelse i leddene, hevelse, bevegelsesbesvær, smerter og områder med rød, skjellet hud (hudforandringer).

2. Hva du må vite før du bruker Arava

Bruk ikke Arava

-dersom du har hatt en allergisk reaksjon overfor leflunomid (spesielt en form for alvorlig hudreaksjon som ofte er ledsaget av feber, leddsmerter, røde flekker på huden eller blemmer, som Stevens-Johnsons syndrom), eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller dersom du er allergisk overfor teriflunomid (brukes til behandling av multippel sklerose),

-hvis du har leverproblemer,

-hvis du har moderate til alvorlige nyreproblemer,

-hvis du har svært lavt antall proteiner i blodet (hypoproteinemi),

-hvis du har sykdommer som påvirker immunsystemet ditt (f.eks. AIDS),

-hvis du har beinmargslidelser, eller hvis du har lavt antall røde eller hvite blodceller eller redusert antall blodplater,

-hvis du lider av en alvorlig infeksjon,

-hvis du er gravid, tror at du kan være gravid eller ammer.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Arava.

-hvis du noen gang har hatt interstitiell lungesykdom,

-hvis du noen gang har hatt tuberkulose eller hvis du har vært i nærkontakt med noen som har eller har hatt tuberkulose. Legen din kan utføre tester for å sjekke om du har tuberkulose.

-hvis du er mann og ønsker å bli far. Da det ikke kan utelukkes at Arava går over i sæden skal sikker prevensjon benyttes under behandling med Arava. Menn som ønsker å bli far skal kontakte legen sin, som kan anbefale dem å slutte med Arava og ta andre legemidler som fjerner Arava raskt og i tilstrekkelig grad fra kroppen. Du vil så måtte ta en blodprøve for å være sikker på at Arava er tilstrekkelig fjernet fra kroppen din, og deretter bør du vente i minst 3 måneder før du forsøker å gjøre en kvinne gravid.

-dersom du skal ta en spesiell blodprøve (måling av kalsiumverdi). Feilaktig lave kalsiumverdier kan forekomme.

Arava kan av og til forårsake problemer med blod, lever, lunger eller nerver i armer eller ben. Arava kan også forårsake alvorlige allergiske reaksjoner (inkludert legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)) eller øke sjansen for en alvorlig infeksjon. For mer informasjon om dette, les avsnitt 4 (Mulige bivirkninger).

DRESS starter som influensasymptomer og utslett i ansiktet, deretter sprer utslettet seg og man får feber, økte nivåer av leverenzymer som avdekkes med blodprøver, og økt antall av en type hvite blodceller (eosinofili) og hovne lymfekjertler.

Legen din vil regelmessig ta blodprøver av deg, både før og under behandling med Arava, for å sjekke blodceller og lever. Legen vil også regelmessig måle blodtrykket ditt fordi Arava kan gi økt blodtrykk.

Kontakt lege hvis du har uforklarlig, vedvarende diaré. Det er mulig legen din vil utføre ulike tester for å stille riktig diagnose.

Barn og ungdom

Arava anbefales ikke til barn og unge under 18 år.

Andre legemidler og Arava

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Dette er spesielt viktig dersom du tar:

-andre legemidler mot revmatoid artritt som malariamidler (f.eks. klorokin og hydroksyklorokin), gull som injeksjon eller tablett, D-penicillamin, azatioprin og andre immunsuppressive legemidler (f.eks. metotreksat), da disse kombinasjonene ikke anbefales,

-warfarin og andre orale blodfortynnende legemidler, fordi kontroller er nødvendig for å redusere risikoen for bivirkninger av dette legemidlet

-teriflunomid mot multippel sklerose (MS)

-repaglinid, pioglitazon, nateglinid eller rosiglitazon mot diabetes

-daunorubicin, doksorubicin, paklitaksel eller topotekan mot kreft

-duloksetin mot depresjon, urininkontinens eller ved diabetisk nyresykdom

-alosetron mot kraftig diaré

-teofyllin mot astma

-tizanidin, muskelavslappende legemiddel

-p-piller (som inneholder etinyløstradiol og levonorgestrel)

-cefaklor, benzylpenicillin (penicillin G), ciprofloksacin mot infeksjoner

-indometacin, ketoprofen mot smerter eller betennelse

-furosemid mot hjertesykdom (vanndrivende)

-zidovudin mot HIV infeksjon

-rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin mot hyperkolesterolemi (høyt kolesterol)

-sulfasalazin mot inflammatorisk tarmsykdom eller revmatoid artritt

-et legemiddel som heter kolestyramin (brukes til å redusere høyt kolesterol) eller aktivt kull, da disse legemidlene kan redusere mengden Arava som blir tatt opp av kroppen.

Dersom du allerede tar et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAID) og/eller kortikosteroider, kan du fortsette å ta disse etter at du begynner med Arava.

Vaksinasjoner

Spør legen din om råd dersom du må vaksineres. Visse typer vaksinasjoner bør ikke utføres mens du tar Arava eller i en periode etter at behandlingen er avsluttet.

Inntak av Arava sammen med mat, drikke og alkohol

Arava kan tas med eller uten mat.

Det anbefales ikke å drikke alkohol under behandling med Arava. Inntak av alkohol mens du tar Arava kan øke sjansen for leverskade.

Graviditet og amming

Ta ikke Arava dersom du er, eller tror at du kan være gravid. Hvis du er gravid eller blir gravid mens du bruker Arava, øker risikoen for å føde et barn med alvorlige fødselsskader. Kvinner som kan bli gravide må ikke ta Arava uten å bruke sikre prevensjonsmidler.

Fortell legen din dersom du planlegger å bli gravid etter at du slutter behandlingen med Arava. Det må være helt sikkert at alle spor etter Arava er fjernet fra kroppen din før du prøver å bli gravid. Dette kan ta inntil 2 år. Dette kan reduseres til noen få uker ved å ta visse medisiner som fjerner Arava raskere fra kroppen din.

I begge tilfeller bør det bekreftes med en blodprøve at Arava har blitt tilfredsstillende fjernet fra kroppen din, og deretter bør du vente i minst én måned før du blir gravid.

For mer informasjon om denne laboratorieprøven, ta kontakt med legen din.

Du må kontakte legen din umiddelbart for å ta en graviditetstest hvis du tror at du er gravid mens du tar Arava eller i løpet av de 2 første årene etter at du har avsluttet behandlingen. Hvis testen bekrefter at du er gravid, kan legen din foreslå behandling med visse legemidler for å fjerne Arava raskt og tilstrekkelig fra kroppen din, og dermed redusere risikoen for skader på barnet.

Bruk ikke Arava hvis du ammer, da leflunomid går over i morsmelk.

Kjøring og bruk av maskiner

Arava kan gjøre at du føler deg svimmel, noe som kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen. Hvis du føler deg svimmel skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Arava inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Arava

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Vanlig startdose av Arava er en 100 mg tablett 1 gang daglig de tre første dagene. Etter dette trenger de fleste pasienter:

Ved revmatoid artritt: 10 eller 20 mg Arava 1 gang daglig avhengig av hvor alvorlig sykdommen er.

Ved psoriasisartritt: 20 mg Arava 1 gang daglig.

Svelg tabletten hel sammen med mye vann.

Det kan ta cirka 4 uker eller mer før du merker en forbedring av tilstanden din. Noen pasienter kan fortsatt merke stadig bedring etter 4 til 6 måneders behandling.

Du vil vanligvis bruke Arava over en lang periode.

Dersom du tar for mye av Arava

Kontakt lege eller søk annen medisinsk hjelp hvis du har tatt mer Arava enn du skulle. Hvis mulig, ta tablettene eller ytterpakningen med deg for å vise legen.

Dersom du har glemt å ta Arava

Hvis du glemmer å ta en dose, skal du ta den så fort du husker det, unntatt hvis det nærmer seg tiden for neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Fortell legen umiddelbart og slutt å ta Arava:

-hvis du føler deg svak, ør eller svimmel eller har pusteproblemer, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon,

-hvis du får hudutslett eller sår i munnen, da dette kan være tegn på alvorlige reaksjoner som kan være livstruende (f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme, legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)), se avsnitt 2.

Fortell legen umiddelbart dersom du opplever:

-blek hud, tretthet eller blåmerker, da dette kan være tegn på blodforandringer forårsaket av ubalanse mellom de forskjellige blodcellene som blodet består av,

-tretthet, magesmerter eller gulsott (gulfarging av øyne eller hud), da dette kan være tegn på alvorlige lidelser som leversvikt, som kan være dødelig,

-tegn på infeksjon som feber, sår hals eller hoste, da dette legemidlet kan øke sjansen for alvorlig infeksjon som kan være livstruende,

-hoste eller pusteproblemer, da dette kan være tegn på lungeproblemer (interstitiell lungesykdom eller høyt blodtrykk i lungekretsløpet),

-uvanlig kribling, svakhet eller smerter i hender eller føtter, da dette kan være tegn på problemer med nerver (perifer nevropati).

Vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer)

-en liten reduksjon av antall hvite blodceller (leukopeni),

-milde allergiske reaksjoner,

-redusert appetitt, vekttap (vanligvis ubetydelig),

-tretthet (asteni),

-hodepine, svimmelhet,

-unormale følelser i huden som prikking (parestesi),

-mild økning av blodtrykket,

-betennelse i tykktarmen (kolitt)

-diaré,

-kvalme, oppkast,

-betennelse i munnen eller munnsår,

-buksmerter,

-økning av noen leververdier,

-økt hårtap,

-eksem, tørr hud, utslett, kløe,

-tendinitt (smerte forårsaket av betennelse i hinnen rundt senene, vanligvis i hender eller føtter),

-økning av visse enzymer i blodet (kreatininfosfokinase),

-problemer med nervene i armer eller ben (perifer nevropati).

Mindre vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer)

-reduksjon av antall røde blodceller (anemi) og antall blodplater (trombocytopeni),

-reduksjon av kaliumverdier i blodet,

-angst,

-smaksforstyrrelser,

-elveblest (urtikaria),

-seneskader,

-økning av fettverdier i blodet (kolesterol og triglycerider),

-reduksjon av fosfatverdier i blodet.

Sjeldne bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 1000 personer)

-økning av antall blodceller kalt eosinofile blodceller (eosinofili), liten reduksjon av antall hvite blodceller (leukopeni), reduksjon av alle typer blodceller (pancytopeni),

-alvorlig økning av blodtrykket,

-betennelse i lungene (interstitiell lungesykdom),

-økning av enkelte leververdier, som kan utvikle seg til å bli alvorlige tilstander som hepatitt og gulsott,

-alvorlige infeksjoner kalt blodforgiftning som kan være dødelige,

-økning av visse enzymer i blodet (laktatdehydrogenase).

Svært sjeldne bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 000 personer)

-kraftig reduksjon av antallet av en viss type hvite blodceller (agranulocytose),

-kraftige og potensielt alvorlige allergiske reaksjoner,

-betennelse i små blodårer (vaskulitt, inkludert kutan nekrotiserende vaskulitt),

-betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt),

-alvorlig leverskade som leversvikt eller levernekrose som kan være dødelig,

-alvorlige, noen ganger livstruende reaksjoner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme).

Andre bivirkninger som nyresvikt, reduksjon i urinsyrenivå i blodet, høyt blodtrykk i lungekretsløpet, mannlig infertilitet (som er reversibel så snart behandlingen med dette legemidlet avsluttes), kutan lupus (karakterisert ved utslett/erytem der huden utsettes for lys), psoriasis (nyoppstått eller forverret) og DRESS kan også forekomme med ukjent frekvens.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Arava

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Blister:

Oppbevares i originalpakningen.

Boks:

Hold boksen tett lukket.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Arava

-Virkestoffet er leflunomid. En filmdrasjert tablett inneholder 10 mg leflunomid.

-Andre hjelpestoffer er maisstivelse, povidon (E1201), krysspovidon (E1202), kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat (E470b) og laktosemonohydrat i tablettkjernen samt talkum (E553b), hypromellose (E464), titandioksid (E171) og makrogol 8000 i filmdrasjeringen.

Hvordan Arava ser ut og innholdet i pakningen

Arava 10 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til nesten hvite og runde. Merket på den ene siden med: ZBN.

Tablettene er pakket i blisterbrett eller i bokser.

Pakninger på 30 eller 100 tabletter er tilgjengelige.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

Tyskland.

Tilvirker

Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy au Bac F-60205 Compiègne Cedex Frankrike

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis france

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 536389

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

 

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46

(0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

 

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44

(0) 845 372 7101

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert.

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Arava 20 mg filmdrasjerte tabletter leflunomid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Arava er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Arava

3.Hvordan du bruker Arava

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Arava

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Arava er og hva det brukes mot

Arava tilhører en gruppe legemidler som kalles antirevmatika. Det inneholder virkestoffet leflunomid.

Arava brukes til å behandle voksne pasienter med aktiv revmatoid artritt eller aktiv psoriasisartritt.

Symptomer på revmatoid artritt inkluderer betennelse i leddene, hevelse, bevegelsesbesvær og smerter. Andre symptomer som omfatter hele kroppen inkluderer appetittløshet, feber, energi- og blodmangel (mangel på røde blodceller).

Symptomer på aktiv psoriasisartritt inkluderer betennelse i leddene, hevelse, bevegelsesbesvær, smerter og områder med rød, skjellet hud (hudforandringer).

2. Hva du må vite før du bruker Arava

Bruk ikke Arava

-dersom du har hatt en allergisk reaksjon overfor leflunomid (spesielt en form for alvorlig hudreaksjon som ofte er ledsaget av feber, leddsmerter, røde flekker på huden eller blemmer, som Stevens-Johnsons syndrom), eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller dersom du er allergisk overfor teriflunomid (brukes til behandling av multippel sklerose),

-hvis du har leverproblemer,

-hvis du har moderate til alvorlige nyreproblemer,

-hvis du har svært lavt antall proteiner i blodet (hypoproteinemi),

-hvis du har sykdommer som påvirker immunsystemet ditt (f.eks. AIDS),

-hvis du har beinmargslidelser, eller hvis du har lavt antall røde eller hvite blodceller eller redusert antall blodplater,

-hvis du lider av en alvorlig infeksjon,

-hvis du er gravid, tror at du kan være gravid eller ammer.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Arava.

-hvis du noen gang har hatt interstitiell lungesykdom,

-hvis du noen gang har hatt tuberkulose eller hvis du har vært i nærkontakt med noen som har eller har hatt tuberkulose. Legen din kan utføre tester for å sjekke om du har tuberkulose.

-hvis du er mann og ønsker å bli far. Da det ikke kan utelukkes at Arava går over i sæd skal sikker prevensjon benyttes under behandling med Arava. Menn som ønsker å bli far skal kontakte legen sin som kan anbefale dem å slutte med Arava og ta andre legemidler som fjerner Arava raskt og i tilstrekkelig grad fra kroppen. Du vil så måtte ta en blodprøve for å være sikker på at Arava er tilstrekkelig fjernet fra kroppen din, og deretter bør du vente i minst 3 måneder før du forsøker å gjøre en kvinne gravid.

-dersom du skal ta en spesiell blodprøve (måling av kalsiumverdi). Feilaktig lave kalsiumverdier kan forekomme.

Arava kan av og til forårsake problemer med blod, lever, lunger eller nerver i armer eller ben. Arava kan også forårsake alvorlige allergiske reaksjoner (inkludert legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)) eller øke sjansen for en alvorlig infeksjon. For mer informasjon om dette, les avsnitt 4 (Mulige bivirkninger).

DRESS starter som influensasymptomer og utslett i ansiktet, deretter sprer utslettet seg og man får feber, økte nivåer av leverenzymer som avdekkes med blodprøver, og økt antall av en type hvite blodceller (eosinofili) og hovne lymfekjertler.

Legen din vil regelmessig ta blodprøver av deg, både før og under behandling med Arava, for å sjekke blodceller og lever. Legen vil også regelmessig måle blodtrykket ditt fordi Arava kan gi økt blodtrykk.

Kontakt lege hvis du har uforklarlig, vedvarende diaré. Der er mulig legen din vil utføre ulike tester for å stille riktig diagnose.

Barn og ungdom

Arava anbefales ikke til barn og unge under 18 år.

Andre legemidler og Arava

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Dette er spesielt viktig dersom du tar:

-andre legemidler mot revmatoid artritt som malariamidler (f.eks. klorokin og hydroksyklorokin), gull som injeksjon eller tablett, D-penicillamin, azatioprin og andre immunsuppressive legemidler (f.eks. metotreksat), da disse kombinasjonene ikke anbefales,

-warfarin og andre orale blodfortynnende legemidler, fordi kontroller er nødvendig for å redusere risikoen for bivirkninger av dette legemidlet

-teriflunomid mot multippel sklerose (MS)

-repaglinid, pioglitazon, nateglinid eller rosiglitazon mot diabetes

-daunorubicin, doksorubicin, paklitaksel eller topotekan mot kreft

-duloksetin mot depresjon, urininkontinens eller ved diabetisk nyresykdom

-alosetron mot kraftig diaré

-teofyllin mot astma

-tizanidin, muskelavslappende legemiddel

-p-piller (som inneholder etinyløstradiol og levonorgestrel)

-cefaklor, benzylpenicillin (penicillin G), ciprofloksacin mot infeksjoner

-indometacin, ketoprofen mot smerter eller betennelse

-furosemid mot hjertesykdom (vanndrivende)

-zidovudin mot HIV infeksjon

-rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin mot hyperkolesterolemi (høyt kolesterol)

-sulfasalazin mot inflammatorisk tarmsykdom eller revmatoid artritt

-et legemiddel som heter kolestyramin (brukes til å redusere høyt kolesterol) eller aktivt kull da disse legemidlene kan redusere mengden Arava som blir tatt opp av kroppen.

Dersom du allerede tar et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAID) og/eller kortikosteroider, kan du fortsette å ta disse etter at du begynner med Arava.

Vaksinasjoner

Spør legen din om råd dersom du må vaksineres. Visse typer vaksinasjoner bør ikke utføres mens du tar Arava eller i en periode etter at behandlingen er avsluttet.

Inntak av Arava sammen med mat, drikke og alkohol

Arava kan tas med eller uten mat.

Det anbefales ikke å drikke alkohol under behandling med Arava. Inntak av alkohol mens du tar Arava kan øke sjansen for leverskade.

Graviditet og amming

Ta ikke Arava dersom du er, eller tror at du kan være gravid. Hvis du er gravid eller blir gravid mens du bruker Arava, øker risikoen for å føde et barn med alvorlige fødselsskader. Kvinner i befruktningsdyktig alder må ikke ta Arava uten å bruke sikre prevensjonsmidler.

Fortell legen din dersom du planlegger å bli gravid etter at du slutter behandlingen med Arava. Det må være helt sikkert at alle spor etter Arava er fjernet fra kroppen din før du prøver å bli gravid. Dette kan ta inntil 2 år. Dette kan reduseres til noen få uker ved å ta visse medisiner som fjerner Arava raskere fra kroppen din.

I begge tilfeller bør det bekreftes med en blodprøve at Arava har blitt tilfredsstillende fjernet fra kroppen din, og deretter bør du vente i minst én måned før du blir gravid.

For mer informasjon om denne laboratorieprøven, ta kontakt med din lege.

Du må kontakte legen din umiddelbart for å ta en graviditetstest hvis du tror at du er gravid mens du tar Arava eller i løpet av de 2 første årene etter at du har avsluttet behandlingen. Hvis testen bekrefter at du er gravid, kan legen din foreslå behandling med visse legemidler for å fjerne Arava raskt og tilstrekkelig fra kroppen din, og dermed redusere risikoen for skader på barnet.

Bruk ikke Arava hvis du ammer, da leflunomid går over i morsmelk.

Kjøring og bruk av maskiner

Arava kan gjøre at du føler deg svimmel, noe som kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen. Hvis du føler deg svimmel skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Arava inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Arava

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Vanlig startdose av Arava er en 100 mg tablett 1 gang daglig de tre første dagene. Etter dette trenger de fleste pasienter:

Ved revmatoid artritt: 10 eller 20 mg Arava 1 gang daglig avhengig av hvor alvorlig sykdommen er.

Ved psoriasisartritt: 20 mg Arava 1 gang daglig.

Svelg tabletten hel sammen med mye vann.

Det kan ta cirka 4 uker eller mer før du merker en forbedring av tilstanden din. Noen pasienter kan fortsatt merke stadig bedring etter 4 til 6 måneders behandling.

Du vil vanligvis bruke Arava over en lang periode.

Dersom du tar for mye av Arava

Kontakt lege eller søk annen medisinsk hjelp hvis du har tatt mer Arava enn du skulle. Hvis mulig, ta tablettene eller ytterpakningen med deg for å vise legen.

Dersom du har glemt å ta Arava

Hvis du glemmer å ta en dose, skal du ta den så fort du husker det, unntatt hvis det nærmer seg tiden for neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Fortell legen umiddelbart og slutt å ta Arava:

-hvis du føler deg svak, ør eller svimmel eller har pusteproblemer, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon,

-hvis du får hudutslett eller sår i munnen, da dette kan være tegn på alvorlige reaksjoner som kan være livstruende (f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme, legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)), se avsnitt 2.

Fortell legen umiddelbart dersom du opplever:

-blek hud, tretthet eller blåmerker, da dette kan være tegn på blodforandringer forårsaket av ubalanse mellom de forskjellige blodcellene som blodet består av,

-tretthet, magesmerter eller gulsott (gulfarging av øyne eller hud), da dette kan være tegn på alvorlige lidelser som leversvikt, som kan være dødelig,

-tegn på infeksjon som feber, sår hals eller hoste, da dette legemidlet kan øke sjansen for alvorlig infeksjon som kan være livstruende,

-hoste eller pusteproblemer, da dette kan være tegn på lungeproblemer (interstitiell lungesykdom eller høyt blodtrykk i lungekretsløpet),

-uvanlig kribling, svakhet eller smerter i hender eller føtter, da dette kan være tegn på problemer med nerver (perifer nevropati).

Vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer)

-en liten reduksjon av antall hvite blodceller (leukopeni),

-milde allergiske reaksjoner,

-redusert appetitt, vekttap (vanligvis ubetydelig),

-tretthet (asteni),

-hodepine, svimmelhet,

-unormale følelser i huden som prikking (parestesi),

-mild økning av blodtrykket,

-betennelse i tykktarmen (kolitt)

-diaré,

-kvalme, oppkast,

-betennelse i munnen eller munnsår,

-buksmerter,

-økning av noen leververdier,

-økt hårtap,

-eksem, tørr hud, utslett, kløe,

-tendinitt (smerte forårsaket av betennelse i hinnen rundt senene, vanligvis i hender eller føtter),

-økning av visse enzymer i blodet (kreatininfosfokinase),

-problemer med nervene i armer eller ben (perifer nevropati)..

Mindre vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer)

-reduksjon av antall røde blodceller (anemi) og antall blodplater (trombocytopeni),

-reduksjon av kaliumverdier i blodet,

-angst,

-smaksforstyrrelser,

-elveblest (urtikaria),

-seneskader,

-økning av fettverdier i blodet (kolesterol og triglycerider),

-reduksjon av fosfatverdier i blodet.

Sjeldne bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 1000 personer)

-økning av antall blodceller kalt eosinofile blodceller (eosinofili), liten reduksjon av antall hvite blodceller (leukopeni), reduksjon av alle typer blodceller (pancytopeni),

-alvorlig økning av blodtrykket,

-betennelse i lungene (interstitiell lungesykdom),

-økning av enkelte leververdier, som kan utvikle seg til å bli alvorlige tilstander som hepatitt og gulsott,

-alvorlige infeksjoner kalt blodforgiftning som kan være dødelige,

-økning av visse enzymer i blodet (laktatdehydrogenase).

Svært sjeldne bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 000 personer)

-kraftig reduksjon av antallet av en viss type hvite blodceller (agranulocytose),

-kraftige og potensielt alvorlige allergiske reaksjoner,

-betennelse i små blodårer (vaskulitt, inkludert kutan nekrotiserende vaskulitt),

-betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt),

-alvorlig leverskade som leversvikt eller levernekrose som kan være dødelig,

-alvorlige, noen ganger livstruende reaksjoner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme).

Andre bivirkninger som nyresvikt, reduksjon i urinsyrenivå i blodet, høyt blodtrykk i lungekretsløpet, mannlig infertilitet (som er reversibel så snart behandlingen med dette legemidlet avsluttes), kutan lupus (karakterisert ved utslett/erytem der huden utsettes for lys), psoriasis (nyoppstått eller forverret) og DRESS kan også forekomme med ukjent frekvens.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Arava

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Blister:

Oppbevares i originalpakningen.

Boks:

Hold boksen tett lukket.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Arava

-Virkestoffet er leflunomid. En filmdrasjert tablett inneholder 20 mg leflunomid.

-Andre hjelpestoffer er maisstivelse, povidon (E1201), krysspovidon (E1202), kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat (E470b) og laktosemonohydrat i tablettkjernen samt talkum (E553b), hypromellose (E464), titandioksid (E171), makrogol 8000 og gult jernoksid (E172) i filmdrasjeringen.

Hvordan Arava ser ut og innholdet i pakningen

Arava 20 mg filmdrasjerte tabletter er gule til okergule og trekantede.

Merket på den ene siden med: ZBO.

Tablettene er pakket i blisterbrett eller i bokser.

Pakninger på 30, 50 eller 100 tabletter er tilgjengelige.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

Tyskland.

Tilvirker

Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy au Bac F-60205 Compiègne Cedex Frankrike

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis france

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 536389

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

 

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46

(0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

 

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44

(0) 845 372 7101

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert.

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Arava 100 mg filmdrasjerte tabletter leflunomid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Arava er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Arava

3.Hvordan du bruker Arava

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Arava

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Arava er og hva det brukes mot

Arava tilhører en gruppe legemidler som kalles antirevmatika. Det inneholder virkestoffet leflunomid.

Arava brukes til å behandle voksne pasienter med aktiv revmatoid artritt eller aktiv psoriasisartritt.

Symptomer på revmatoid artritt inkluderer betennelse i leddene, hevelse, bevegelsesbesvær og smerter. Andre symptomer som omfatter hele kroppen inkluderer appetittløshet, feber, energi- og blodmangel (mangel på røde blodceller).

Symptomer på aktiv psoriasisartritt inkluderer betennelse i leddene, hevelse, bevegelsesbesvær, smerter og områder med rød, skjellet hud (hudforandringer).

2. Hva du må vite før du bruker Arava

Bruk ikke Arava

-dersom du har hatt en allergisk reaksjon overfor leflunomid (spesielt en form for alvorlig hudreaksjon som ofte er ledsaget av feber, leddsmerter, røde flekker på huden eller blemmer, som Stevens-Johnsons syndrom), eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller dersom du er allergisk overfor teriflunomid (brukes til behandling av multippel sklerose),

-hvis du har leverproblemer,

-hvis du har moderate til alvorlige nyreproblemer,

-hvis du har svært lavt antall proteiner i blodet (hypoproteinemi),

-hvis du har sykdommer som påvirker immunsystemet ditt (f.eks. AIDS),

-hvis du har beinmargslidelser, eller hvis du har lavt antall røde eller hvite blodceller eller redusert antall blodplater,

-hvis du lider av en alvorlig infeksjon,

-hvis du er gravid, tror at du kan være gravid eller ammer.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Arava

-hvis du noen gang har hatt interstitiell lungesykdom,

-hvis du noen gang har hatt tuberkulose eller hvis du har vært i nærkontakt med noen som har eller har hatt tuberkulose. Legen din kan utføre tester for å sjekke om du har tuberkulose.

-hvis du er mann og ønsker å bli far. Da det ikke kan utelukkes at Arava går over i sæd skal sikker prevensjon benyttes under behandling med Arava. Menn som ønsker å bli far skal kontakte legen sin som kan anbefale dem å slutte med Arava og ta andre legemidler som fjerner Arava raskt og i tilstrekkelig grad fra kroppen. Du vil så måtte ta en blodprøve for å være sikker på at Arava er tilstrekkelig fjernet fra kroppen din, og deretter bør du vente i minst 3 måneder før du forsøker å gjøre en kvinne gravid.

-dersom du skal ta en spesiell blodprøve (måling av kalsiumverdi). Feilaktig lave kalsiumverdier kan forekomme.

Arava kan av og til forårsake problemer med blod, lever, lunger eller nerver i armer eller ben. Arava kan også forårsake alvorlige allergiske reaksjoner (inkludert legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)) eller øke sjansen for en alvorlig infeksjon. For mer informasjon om dette, les avsnitt 4 (Mulige bivirkninger).

DRESS starter som influensasymptomer og utslett i ansiktet, deretter sprer utslettet seg og man får feber, økte nivåer av leverenzymer som avdekkes med blodprøver, og økt antall av en type hvite blodceller (eosinofili) og hovne lymfekjertler.

Legen din vil regelmessig ta blodprøver av deg, både før og under behandling med Arava, for å sjekke blodceller og lever. Legen vil også regelmessig måle blodtrykket ditt fordi Arava kan gi økt blodtrykk.

Kontakt lege hvis du har uforklarlig, vedvarende diaré. Der er mulig legen din vil utføre ulike tester for å stille riktig diagnose.

Barn og ungdom

Arava anbefales ikke til barn og unge under 18 år.

Andre legemidler og Arava

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Dette er spesielt viktig dersom du tar:

-andre legemidler mot revmatoid artritt som malariamidler (f.eks. klorokin og hydroksyklorokin), gull som injeksjon eller tablett, D-penicillamin, azatioprin og andre immunsuppressive legemidler (f.eks. metotreksat), da disse kombinasjonene ikke anbefales,

-warfarin og andre orale blodfortynnende legemidler, fordi kontroller er nødvendig for å redusere risikoen for bivirkninger av dette legemidlet

-teriflunomid mot multippel sklerose (MS)

-repaglinid, pioglitazon, nateglinid eller rosiglitazon mot diabetes

-daunorubicin, doksorubicin, paklitaksel eller topotekan mot kreft

-duloksetin mot depresjon, urininkontinens eller ved diabetisk nyresykdom

-alosetron mot kraftig diaré

-teofyllin mot astma

-tizanidin, muskelavslappende legemiddel

-p-piller (som inneholder etinyløstradiol og levonorgestrel)

-cefaklor, benzylpenicillin (penicillin G), ciprofloksacin mot infeksjoner

-indometacin, ketoprofen mot smerter eller betennelse

-furosemid mot hjertesykdom (vanndrivende)

-zidovudin mot HIV infeksjon

-rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin mot hyperkolesterolemi (høyt kolesterol)

-sulfasalazin mot inflammatorisk tarmsykdom eller revmatoid artritt

-et legemiddel som heter kolestyramin (brukes til å redusere høyt kolesterol) eller aktivt kull da disse legemidlene kan redusere mengden Arava som blir tatt opp av kroppen.

Dersom du allerede tar et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAID) og/eller kortikosteroider, kan du fortsette å ta disse etter at du begynner med Arava.

Vaksinasjoner

Spør legen din om råd dersom du må vaksineres. Visse typer vaksinasjoner bør ikke utføres mens du tar Arava eller i en periode etter at behandlingen er avsluttet.

Inntak av Arava sammen med mat, drikke og alkohol

Arava kan tas med eller uten mat.

Det anbefales ikke å drikke alkohol under behandling med Arava. Inntak av alkohol mens du tar Arava kan øke sjansen for leverskade.

Graviditet og amming

Ta ikke Arava dersom du er, eller tror at du kan være gravid. Hvis du er gravid eller blir gravid mens du bruker Arava, øker risikoen for å føde et barn med alvorlige fødselsskader. Kvinner som kan bli gravide må ikke ta Arava uten å bruke sikre prevensjonsmidler.

Fortell legen din dersom du planlegger å bli gravid etter at du slutter behandlingen med Arava.Det må være helt sikkert at alle spor etter Arava er fjernet fra kroppen din før du prøver å bli gravid. Dette kan ta inntil 2 år. Dette kan reduseres til noen få uker ved å ta visse medisiner som fjerner Arava raskere fra kroppen din.

I begge tilfeller bør det bekreftes med en blodprøve at Arava har blitt tilfredsstillende fjernet fra kroppen din, og deretter bør du vente i minst én måned før du blir gravid.

For mer informasjon om denne laboratorieprøven, ta kontakt med legen din.

Du må kontakte legen din umiddelbart for å ta en graviditetstest hvis du tror at du er gravid mens du tar Arava eller i løpet av de 2 første årene etter at du har avsluttet behandlingen. Hvis testen bekrefter at du er gravid, kan legen din foreslå behandling med visse legemidler for å fjerne Arava raskt og tilstrekkelig fra kroppen din, og dermed redusere risikoen for skader på barnet.

Bruk ikke Arava hvis du ammer, da leflunomid går over i morsmelk.

Kjøring og bruk av maskiner

Arava kan gjøre at du føler deg svimmel, noe som kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen. Hvis du føler deg svimmel skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Arava

Arava inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Arava

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Vanlig startdose av Arava er en 100 mg tablett 1 gang daglig de tre første dagene. Etter dette trenger de fleste pasienter:

Ved revmatoid artritt: 10 eller 20 mg Arava 1 gang daglig avhengig av hvor alvorlig sykdommen er.

Ved psoriasisartritt: 20 mg Arava 1 gang daglig.

Svelg tabletten hel sammen med mye vann.

Det kan ta cirka 4 uker eller mer før du merker en forbedring av tilstanden din. Noen pasienter kan fortsatt merke stadig bedring etter 4 til 6 måneders behandling.

Du vil vanligvis bruke Arava over en lang periode.

Dersom du tar for mye av Arava

Kontakt lege eller søk annen medisinsk hjelp hvis du har tatt mer Arava enn du skulle. Hvis mulig, ta tablettene eller ytterpakningen med deg for å vise legen.

Dersom du har glemt å ta Arava

Hvis du glemmer å ta en dose, skal du ta den så fort du husker det, unntatt hvis det nærmer seg tiden for neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Fortell legen umiddelbart og slutt å ta Arava:

-hvis du føler deg svak, ør eller svimmel eller har pusteproblemer, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon,

-hvis du får hudutslett eller sår i munnen, da dette kan være tegn på alvorlige reaksjoner som kan være livstruende (f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme, legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)), se avsnitt 2.

Fortell legen umiddelbart dersom du opplever:

-blek hud, tretthet eller blåmerker, da dette kan være tegn på blodforandringer forårsaket av ubalanse mellom de forskjellige blodcellene som blodet består av,

-tretthet, magesmerter eller gulsott (gulfarging av øyne eller hud), da dette kan være tegn på alvorlige lidelser som leversvikt, som kan være dødelig,

-tegn på infeksjon som feber, sår hals eller hoste, da dette legemidlet kan øke sjansen for alvorlig infeksjon som kan være livstruende,

-hoste eller pusteproblemer, da dette kan være tegn på lungeproblemer (interstitiell lungesykdom eller høyt blodtrykk i lungekretsløpet),

-uvanlig kribling, svakhet eller smerter i hender eller føtter, da dette kan være tegn på problemer med nerver (perifer nevropati).

Vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer)

-en liten reduksjon av antall hvite blodceller (leukopeni),

-milde allergiske reaksjoner,

-redusert appetitt, vekttap (vanligvis ubetydelig),

-tretthet (asteni),

-hodepine, svimmelhet,

-unormale følelser i huden som prikking (parestesi),

-mild økning av blodtrykket,

-betennelse i tykktarmen (kolitt)

-diaré,

-kvalme, oppkast,

-betennelse i munnen eller munnsår,

-buksmerter,

-økning av noen leververdier,

-økt hårtap,

-eksem, tørr hud, utslett, kløe,

-tendinitt (smerte forårsaket av betennelse i hinnen rundt senene, vanligvis i hender eller føtter),

-økning av visse enzymer i blodet (kreatininfosfokinase),

-problemer med nervene i armer eller ben (perifer nevropati).

Mindre vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer)

-reduksjon av antall røde blodceller (anemi) og antall blodplater (trombocytopeni),

-reduksjon av kaliumverdier i blodet,

-angst,

-smaksforstyrrelser,

-elveblest (urtikaria),

-seneskader,

-økning av fettverdier i blodet (kolesterol og triglycerider),

-reduksjon av fosfatverdier i blodet.

Sjeldne bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 1000 personer)

-økning av antall blodceller kalt eosinofile blodceller (eosinofili), liten reduksjon av antall hvite blodceller (leukopeni), reduksjon av alle typer blodceller (pancytopeni),

-alvorlig økning av blodtrykket,

-betennelse i lungene (interstitiell lungesykdom),

-økning av enkelte leververdier, som kan utvikle seg til å bli alvorlige tilstander som hepatitt og gulsott,

-alvorlige infeksjoner kalt blodforgiftning som kan være dødelige,

-økning av visse enzymer i blodet (laktatdehydrogenase).

Svært sjeldne bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 000 personer)

-kraftig reduksjon av antallet av en viss type hvite blodceller (agranulocytose),

-kraftige og potensielt alvorlige allergiske reaksjoner,

-betennelse i små blodårer (vaskulitt, inkludert kutan nekrotiserende vaskulitt),

-betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt),

-alvorlig leverskade som leversvikt eller levernekrose som kan være dødelig,

-alvorlige, noen ganger livstruende reaksjoner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme).

Andre bivirkninger som nyresvikt, reduksjon i urinsyrenivå i blodet, høyt blodtrykk i lungekretsløpet, mannlig infertilitet (som er reversibel så snart behandlingen med dette legemidlet avsluttes), kutan lupus (karakterisert ved utslett/erytem der huden utsettes for lys), psoriasis (nyoppstått eller forverret) og DRESS kan også forekomme med ukjent frekvens.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Arava

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Arava

-Virkestoffet er leflunomid. En filmdrasjert tablett inneholder 100 mg leflunomid.

-Andre hjelpestoffer er maisstivelse, povidon (E1201), krysspovidon (E1202), talkum (E553b), vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat (E470b) og laktosemonohydrat i tablettkjernen samt talkum (E553b), hypromellose (E464), titandioksid (E171) og makrogol 8000 i filmdrasjeringen.

Hvordan Arava ser ut og innholdet i pakningen

Arava 100 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til nesten hvite og runde. Merket på den ene siden med: ZBP.

Tablettene er pakket i blisterbrett.

Pakninger på 3 tabletter er tilgjengelige.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

Tyskland.

Tilvirker

Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy au Bac F-60205 Compiègne Cedex Frankrike

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis france

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 536389

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

 

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46

(0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

 

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44

(0) 845 372 7101

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert.

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter