Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – Merking - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnChampix
ATC-kodeN07BA03
Stoffvarenicline
ProdusentPfizer Limited

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

Vedlikeholdspakning

Varmeforseglet pakning som inneholder enten 2 blisterark med 14 0,5 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter eller 2 blisterark med 28 0,5 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter – indre og ytre emballasjetekst

1.LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg Filmdrasjerte tabletter vareniklin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver tablett inneholder 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

Vedlikeholdspakning inneholder 28 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Nr. 1 til 14 Nr. 1 til 28

sol som symbol måne som symbol

Skal ikke brukes hvis pakningen har vært åpnet.

Hold pakningen intakt

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER BRETT

Blisterpakning med 14 0,5 mg og 28 0,5 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter, varmeforseglet pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg vareniklin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (Logo til MT-innehaver)

3.UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

Vedlikeholdspakning

Varmeforseglet pakning som inneholder enten 2 blisterark med 14 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter eller 2 blisterark med 28 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter – indre og ytre emballasjetekst

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg Filmdrasjerte tabletter vareniklin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver tablett inneholder 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

Vedlikeholdspakning inneholder 28 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Nr. 1 til 14 Nr. 1 til 28

sol som symbol måne som symbol

Skal ikke brukes hvis pakningen har vært åpnet.

Hold pakningen intakt

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

CHAMPIX 1 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER BRETT

Blisterpakning med 14 1 mg og 28 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter, varmeforseglet pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (Logo til MT-innehaver)

3. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

Vedlikeholdspakning

Pakning som inneholder 2 blisterark med 14 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter eller

4 blisterark med 14 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter eller 8 blisterark med 14 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter eller 10 blisterark med 14 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg Filmdrasjerte tabletter vareniklin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver tablett inneholder 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

28 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

112 filmdrasjerte tabletter

140 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Skal ikke brukes hvis pakningen har vært åpnet.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

CHAMPIX 1 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER BRETT

Blisterpakning med 14 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (Logo til MT-innehaver)

3. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. ANNET

sol som symbol måne som symbol

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

2 ukers startpakning

Varmeforseglet pakning som inneholder ett blisterark med 11 0,5 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter og ett blisterark med 14 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter– indre og ytre emballasjetekst

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg Filmdrasjerte tabletter vareniklin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver tablett inneholder 0,5 mg eller 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

Startpakning inneholder Filmdrasjerte tabletter

11 0,5 mg og 14 1 mg

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEIER

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Start på dag 1

Dagen du slutter å røyke, skal vanligvis være mellom dag 8 og dag 14.

Se pakningsvedlegget for doseringsinstruksjoner for å slutte gradvis.

Uke 1

Uke 2

Nr 1 til 14

sol som symbol måne som symbol

Skal ikke brukes hvis pakningen har vært åpnet.

Hold pakningen intakt

Inneholder ingen tabletter

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/014

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER BRETT

Blisterpakning med 11 0,5 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter, varmeforseglet pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg vareniklin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (Logo til MT-innehaver)

3. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER BRETT

Blisterpakning med 14 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter, varmeforseglet pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (Logo til MT-innehaver)

3. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

Startpakning

Pakning som inneholder ett blisterark med 11 0,5 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter og ett blisterark med 14 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg Filmdrasjerte tabletter vareniklin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver tablett inneholder 0,5 mg eller 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

Filmdrasjerte tabletter

11 0,5 mg og 14 1 mg

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEIER

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Skal ikke brukes hvis pakningen har vært åpnet.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/019

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER BRETT

Blisterpakning med 11 0,5 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg vareniklin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (Logo til MT-innehaver)

3. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. ANNET

sol som symbol måne som symbol

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER BRETT

Blisterpakning med 14 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (Logo til MT-innehaver)

3. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. ANNET

sol som symbol måne som symbol

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

4 ukers startpakning

Varmeforseglet pakning som inneholder ett blisterark med 11 0,5 mg og 14 x 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter og ett blisterark med 28 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter– indre og ytre emballasjetekst

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg Filmdrasjerte tabletter vareniklin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver tablett inneholder 0,5 mg eller 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

4-ukers startpakning inneholder:

11 0,5 mg filmdrasjerte tabletter og

42 1 mg filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEIER

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Start på dag 1

Dagen du slutter å røyke, skal vanligvis være mellom dag 8 og dag 14.

Se pakningsvedlegget for doseringsinstruksjoner for å slutte gradvis.

Uke 1

Uke 2 – 4

Nr 1 til 28

sol som symbol måne som symbol

Skal ikke brukes hvis pakningen har vært åpnet.

Hold pakningen intakt

Inneholder ingen tabletter

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/023

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER BRETT

Blisterpakning med 11 0,5 mg og 14 x 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter, varmeforseglet pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (Logo til MT-innehaver)

3. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER BRETT

Blisterpakning med 28 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter, varmeforseglet pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (Logo til MT-innehaver)

3. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

Tablettboks av høydensitet polyetylen (HDPE) for 56 0,5 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg Filmdrasjerte tabletter vareniklin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver tablett inneholder 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

56 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT 13 9NJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/06/360/001

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

CHAMPIX 0.5 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJEN

Etikett til boks av høydensitet polyetylen (HDPE) for 56 0,5 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter.

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg Filmdrasjerte tabletter vareniklin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver tablett inneholder 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

56 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (Logo til MT-innehaver)

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/06/360/001

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

Tablettboks av høydensitet polyetylen (HDPE) for 56 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg Filmdrasjerte tabletter vareniklin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver tablett inneholder 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

56 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT 13 9NJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/06/360/002

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

CHAMPIX 1 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJEN

Etikett til boks av høydensitet polyetylen (HDPE) for 56 1 mg vareniklin filmdrasjerte tabletter.

1. LEGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg Filmdrasjerte tabletter vareniklin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver tablett inneholder 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

56 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (Logo til MT-innehaver)

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/06/360/002

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter