Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fexeric (ferric citrate coordination complex) – Preparatomtale - V03AE

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnFexeric
ATC-kodeV03AE
Stoffferric citrate coordination complex
ProdusentKeryx Biopharma UK Ltd

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirknings rapportering.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Fexeric 1 g fimdrasjerte tabletter

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 g jern(III)sitratkompleks (tilsvarer 210 mg ferrijern).

Hjelpestoff(er) med kjent effekt:

Hver filmdrasjerte tablett inneholder paraoransj FCF (E110) (0,99 mg) og allurarød AC (E129) (0,70 mg).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Fimdrasjert tablett.

Ferskenfarget, oval, filmdrasjert tablett stemplet med “KX52”. Tablettene er 19 mm lange, 7,2 mm tykke og 10 mm brede.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Fexeric er laget for kontroll av hyperfosfatemi hos voksnepasienter med kronisk nyresykdom (CKD).

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Startdose

Anbefalt startdose av Fexeric er 3 til 6 g (3-6 tabletter) per dag basert på serumfosfornivå.

CKD pasienter som ikke er i dialyse krever lavere startdose, 3 g (3 tabletter) daglig.

Fexeric må tas i doser med eller umiddelbart etter dagens måltider.

Pasienter som tidligere har andre fosfatbindemidler som er byttet til Fexeric, bør begynne å ta 3 til 6 g (3-6 tabletter) daglig.

Pasienter som får dette legemidlet bør følge sine foreskrevne lave fosfatdietter.

Dosetitrering

Serumfosforkonsentrasjonen bør overvåkes innen 2 til 4 uker etter oppstart eller doseendring av Fexeric, og ca hver andre til tredje måned når stabilt. Dosen kan økes eller minskes med 1 til 2 g (1 til 2 tabletter) daglig med mellomrom på 2 til 4 uker etter behov for å opprettholde serumfosfor på anbefalt målnivå, opp til et maksimum på 12 g (12 tabletter) per dag.

Det er begrenset med data for doser høyere enn 9 g (9 tabletter) per dag for CKD-pasienter som ikke får dialyse; derfor skal doser høyere enn 9 g/dag brukes med forsiktighet.

Avbryt Fexeric midlertidig hvis serumfosforen er < 3 mg/dl og start opp igjen med en lavere dose når serumfosforet har returnert til målområdet.

Behandling med Fexeric kan føre til økninger i jernlagre, spesielt hos pasienter som får samtidig intravenøs jernbehandling. Fexeric bør seponeres midlertidig hvis serum ferritin overstiger 800 ng/ml (se pkt. 4.4).

Langsiktige sikkerhetsdata er begrenset for ikke-dialyse og pasienter med peritoneal dialyse (PD) (se pkt 5.1).

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og virkning av Fexeric hos barn og ungdom på alder 0-18 år har ennå ikke blitt etablert. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Eldre populasjon

Fexeric har blitt gitt til over 400 pasienter, 65 år gamle i studier hvor dosen ble titrert for å oppnå målnivå av serumfosfor. Eldre pasienter ble behandlet i henhold til anbefalt doseringsregime uten bekymringer om sikkerhet. Det er begrenset erfaring fra kliniske studier for pasienter eldre enn 75 år.

Nedsatt leverfunksjon

Det er begrenset erfaring fra kliniske studier på pasienter med nedsatt leverfunksjon. Dosereduksjon anses unødvendig, men pasienter med nedsatt leverfunksjon bør starte behandling med lavere startdose, 3 g (3 tabletter) per dag (se pkt. 5.1).

Administrasjonsmåte

For oralt bruk Tablettene bør tas hele.

Pasientene skal ta Fexeric med eller straks etter måltider. Den totale daglige dosen bør deles ut over dagens måltider.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor enkelte av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Hypofosfatemi

Aktive alvorlige gastrointestinale sykdommer (f.eks gastrointestinal blødning)

Hemokromatose eller laboratorietester som indikerer mulig hemokromatose

Andre jernoverskuddsyndromer (primære eller sekundære)

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Overvåking av jernparametre

Økning i ferritin og transferrinmetning (TSAT) er observert ved bruk av Fexeric. Dette legemidlet skal kun brukes hvor det er mangel på jern overbelastningssyndromer, og med forsiktighet hvis ferritin overstiger 500 ng/ml. Fexeric bør seponeres midlertidig hvis ferritin overstiger 800 ng/ml. Betydelig forhøyede ferritinnivåer ble observert spesielt når samtidig intravenøst jern ble brukt.

Alle pasienter som får dette legemidlet krever minst kvartalsvis kontroll av serumjernlagerparametre (serum ferritin og TSAT). Nivåene av serum ferritin og TSAT øker etter administrasjon av intravenøst jern; derfor bør det tas blodprøver for måling av jernlagringsparametere på et egnet tidspunkt for å reflektere pasientens jernstatus etter intravenøs jerndosering der det tas hensyn til det produktet som

brukes, mengden av jern som gis og hyppigheten av doseringen, men med et minimum på 7 dager etter den intravenøse jerndoseringen.

Pasienter som behandles med Fexeric bør ikke få samtidig behandling med andre orale jernpreparater.

En reduksjon av intravenøst jern- og erytropoiese-stimulerende middel (ESA) som har blitt brukt med dette legemidlet har vært observert. Derfor kan pasienter trenge reduksjon eller seponering av intravenøst jern og/eller ESA.

Inflammatorisk tarmsykdom

Pasienter med aktiv, symptomatisk inflammatorisk tarmsykdom ble ekskludert fra kliniske studier. Fexeric bør bare brukes hos disse pasientene etter nøye vurdering av forholdet nytte/risiko.

Generelt

Hver 1 g tablett inneholder paraoransje FCF (E110) (0,99 mg) og allurarød AC (E129) (0,70 mg) som kan forårsake allergiske reaksjoner.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Interaksjon med andre legemidler og Fexeric

Resultater fra sub-gruppeanalyser i den pivotale kliniske studien hos dialysepasienter, viser at samtidig bruk av ofte samtidig foreskrevne legemidler til pasienter med kronisk nedsatt nyrefunksjon (fluorokinoloner, tetracykliner, protonpumpehemmere, tyreoideahormoner, sertralin, vitamin D, warfarin, acetylsalisylsyre), ikke påvirker virkningen av Fexeric med hensyn til evnen til å senke serumfosfor.

Virkning av Fexeric på andre legemidler

Siden citrat er kjent for å øke absorpsjonen av aluminium, bør aluminiumbaserte forbindelser unngås mens pasienter får Fexeric.

Behandling med Fexeric kan føre til økninger i jernlagre, spesielt hos pasienter som får samtidig intravenøs jernbehandling. Pasienter med forhøyede ferritinnivåer som fikk intravenøst jern, kan trenge en dosereduksjon eller seponering av intravenøs jernbehandling.

Reduksjoner av ESA-bruk med Fexeric har blitt observert. Derfor kan pasienter trenge en reduksjon av ESA-dosen.

I interaksjonsstudier for legemidler hos friske menn og kvinner, reduserte Fexeric biotilgjengeligheten av samtidig adminitrering av ciprofloksacin (målt ved arealet under kurven [AUC]) med ca 45 %. Det var ingen interaksjon når Fexeric og ciprofloksacin ble tatt med to timers mellomrom. Derfor bør ciprofloksacin ikke tas på samme tidspunkt, men minst to timer før eller etter Fexeric. Fexeric endret ikke biotilgjengeligheten av følgende legemidler ved samtidig administrering: klopidogrel, digoksin, diltiazem, glimepirid, losartan.

Fra in vitro-studier viste visse antibiotika (doksycyklin, cefdinir), krampestillende (valproat natrium), antidepressiva (sertralin HCl), bisfosfonat (alendronat natrium), anti-parkinson (levodopa) og immunsuppressive (metotreksate) legemidler potensialet til å intaktere med Fexeric: enhver av disse eller andre legemidler som har potensialet til å virke sammen med Fexeric bør tas minst 2 timer før eller etter Fexeric.

Siden jernbaserte preparater er kjent for å redusere absorpsjonen av levotyroksin (tyroksin), bør legen vurdere å overvåke egnede markører eller kliniske tegn på virkning hvis disse legemidlene gis samtidig med Fexeric.

Selv om potensialet for interaksjoner med legemidler ser lavt ut for samtidig behandling med produkter med et smalt terapeutisk vindu, bør de kliniske effektene/bivirkningene overvåkes ved oppstart eller dosejustering av Fexeric eller det medfølgende produktet.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet og kvinner i fertil alder

Det finnes ingen data om bruk av jern(III)sitratkompleks hos gravide kvinner. Studier på dyr er utilstrekkelige med hensyn på reproduksjonstoksisitet (se pkt. 5.3). Fexeric er ikke anbefalt under graviditet og hos kvinner i fertil alder som ikke bruker prevensjonsmetoder.

Amming

Det er ikke kjent hvorvidt jern(III)sitratkompleks /metabolitter utskilles i morsmelk. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med Fexeric skal avsluttes/avstås fra.

Fertilitet

Det foreligger ingen data for den potensielle innflytelsen av Fexeric på fertilitet.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Fexeric har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

De hyppigst rapporterte bivirkningene hos pasienter med dialyseavhengig kronisk nyresykdom (CKD 5D) som er under behandling, var misfarget avføring og diaré som forekommer hos henholdsvis 18 % og 13 % av pasientene. Slike bivirkninger er karakteristisk for jernholdige legemidler og de avtar over tid med fortsatt dosering. Alle alvorlige bivirkninger var gastrointestinale av karakter (magesmerter, forstoppelse, diaré, gastritt, gastritt erosiv, og hematemese). Disse alvorlige bivirkningene var mindre vanlige (færre enn ett tilfelle av hver per 100 pasienter) og bler rapportert hos 0,2 % (1/557) av CKD 5D-pasientene som fikk Fexeric.

De hyppigst rapporterte bivirkningene i ikke-dialyseavhengige CKD-pasienter (CKD-ND) under behandling var misfarget avføring, forstoppelse og diaré som forekommer hos henholdsvis 27 %, 13 % og 11 % av pasientene. Ingen av de rapporterte alvorlige hendelsene i studie 204 ble vurdert å muligens være relatert til Fexeric. I de andre ikke-dialysestudiene ble det rapportert totalt tre alvorlige bivirkninger hos 2 pasienter og var gastrointestinale av karakter (magesår, magepolypper og koloniske polypper).

Økning i ferritin og TSAT over sikkerhetsgrensene observeres med bruk av Fexeric.

Tabell med liste av bivirkningsreaksjoner

Sikkerheten til Fexeric for behandling av hyperfosfatemi har blitt undersøkt i 18 kliniske studier med totalt 1388 CKD 5D-pasienter med behandlingsvarighet på opp til 2 år med 145 CKD ND-pasienter med behandlingsvarighet på 12 uker opp til 1 år.

Hos CKD 5D-pasienter blir den primære sikkerhetsvurderingen basert på integrert analyse av data fra 4 studier med 557 CKD 5D-pasienter behandlet med Fexeric for opp til 1 år. Hos CKD ND-pasienter blir den primære sikkerhetsvurderingen basert på integrert analyse av data fra den pivotale studien

(studie 204), hvor 75 pasienter ble behandlet med Fexeric i 12 uker. Rapporterte bivirkninger for CKD 5D- og CKD ND-pasienter er presentert i henholdsvis tabell 1 og 2. Hyppigheten av bivirkninger defineres som følger:: svært vanlige (≥ 1/10); vanlige (≥ 1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥ 1/1000 til <1/100); sjeldne (≥ 1/10.000 til <1/1000); og svært sjeldne (<1/10,000).

Tabell 1: Bivirkninger observert i kliniske studier der Fexeric ble gitt til CKD 5D-pasienter på hemodialyse eller peritoneal dialyse.

Organklassesystem av MedDRA

Bivirkninger

Infeksiøse og parasittære sykdommer

 

Mindre vanlige:

Bronkitt

Stoffskifte- og ernæringsbetingede

 

sykdommer

 

Mindre vanlige:

Nedsatt appetitt, hyperkalemi, hypofosfatemi, økt

 

appetitt

Nevrologiske sykdommer

 

Mindre vanlige:

Svimmelhet, hodepine

Hjertesykdommer

 

Mindre vanlige:

Hjertebank, dyspné

Karsykdommer

 

Mindre vanlige:

Ondartet hypertensjon

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og

 

mediastinum

 

Mindre vanlige:

Lungeødem, tungpustethet

Gastrointestinale sykdommer

 

Svært vanlig:

Diaré, misfarget avføring

Vanlig:

Magesmerter/ubehag/oppblåsthet, forstoppelse,

 

kvalme, oppkast

Uvanlig

Unormal avføring, uregelmessig avføring,

 

munntørrhet, smaksforstyrrelser, dyspepsi,

 

flatulens, hyppig avføring, gastritt, gastritt erosiv,

 

gastroøsofageal reflukssykdom, hematemese,

 

magesår

Hud- og underhudssykdommer

 

Mindre vanlige:

Kløe, utslett

Sykdommer i nyre og urinveier

 

Mindre vanlige:

Inkontinens

Generelle lidelser og reaksjoner på

 

administrasjonsstedet

 

Mindre vanlige:

Smerter, tørste

Undersøkelser

 

Mindre vanlige:

Unormale pustelyder, økt serum ferritin, økt

 

transferrinmetning, vektøkning

Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved

 

medisinske prosedyrer

 

Mindre vanlige:

Muskelskader

Tabell 2: Bivirkninger observert i kliniske studier hvor Fexeric ble administrert hos CKD ND- pasienter.

Organklasse av MedDRA

Bivirkninger

Stoffskifte- og ernæringsbetingede

 

sykdommer

 

Vanlig:

Hypofosfatemi

Gastrointestinale sykdommer

 

Svært vanlige:

Diaré, forstoppelse, misfarget avføring

Vanlig:

magesmerter/ubehag, kvalme, oppkast, hemoroider,

 

blod i avføringen, slimet avføring, dyspepsi,

 

flatulens, munntørrhet

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell bes om å rapportere alle mistenkelige bivirkningsreaksjoner via det nasjonale rapporteringssystemet som nevnes i Appendix V.

4.9Overdosering

Det foreligger ingen data vedrørende overdosering av Fexeric hos mennesker. Hos pasienter med CKD var den maksimale undersøkte dosen under 12 g (12 tabletter) Fexeric daglig.

Overdosering av jern er farlig, spesielt hos barn, og krever umiddelbar oppmerksomhet. Symptomene på akutt overdose av jern er oppkast, diaré, magesmerter, irritabilitet og tretthet. Hvis noen er kjent for eller mistenkt for å ha inntatt en overdose med Fexeric, enten ved uhell eller med vilje, bør øyeblikkelig legehjelp oppsøkes.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakodynamisk gruppe: Legemidler til behandling av hyperkalemi og hyperfosfatemi ATC-kode: V03AE08

Virkningsmekanisme

Dette legemidlet inneholder jern(III)sitratkompleks som aktiv substans. Jernkomponenten reagerer med fosfat i mage-tarmkanalen (GI) og utfelles i form av ferrifosfat. Denne forbindelsen er uoppløselig og blir utskilt i avføringen, og reduserer mengden av fosfat som absorberes fra mage- tarmkanalen. Ved å binde fosfat i mage-tarmkanalen og senke absorpsjonen, reduserer Fexeric nivåene av serum fosfor. Etter absorpsjon blir citrat omdannet til bikarbonat av vevene.

Klinisk effekt

Evnen til Fexeric til å kontrollere serumfosfor i CKD-pasienter ble i hovedsak vurdert i en langsiktig og avgjørende fase III studie (studie 304) hos CKD 5D-pasienter, og i en avgjørende fase II, 12 ukers placebo-kontrollert studie (studie 204) hos CKD ND-pasienter med anemi. Begge studiene ble utført i Nord-Amerika og/eller med asiatiske pasienter.

Som et sekundært endepunkt hos dialysepasienter, og et co-primært endepunkt i ikke-dialysepasienter, ble det også vurdert om Fexeric har muligheten til å øke jernlagre.

Påvirkning av fosfor homeostase

I den pivotale dialysestudien 304, etter en 2 ukers utvaskingsperiode, ble 441 CKD 5D-pasienter med hyperfosfatemi randomisert til å motta Fexeric (n=292) eller aktiv kontroll (sevelamerkarbonat og/eller kalsiumacetat; n=149) åpen etikett i 52 uker. Startdosen av Fexeric var 6 tabletter/daglig

(6 g/daglig), i delte doser sammen med måltider. Startdosen av aktiv kontroll var pasientens dose før utvaskingsperioden.

Dosen av fosfatbindemiddel ble titrert etter behov for å opprettholde serumfosfornivåene mellom 3,5 og 5,5 mg/dl, til et maksimum på 12 g/daglig. Ikke-inferioritet overfor sevelamerkarbonat ble avgjort ved uke 12. Etter ferdigstillelse av den 52-ukers aktiv-kontrollerte perioden, ble pasienter kvalifisert til å begynne en 4-ukers placebo-kontrollert periode hvor de ble randomisert igjen for å få Fexeric (n 96) eller placebo (n 96).

Etter 12 ukers behandling var den gjennomsnittlige (± SD) endringen i serumfosfor fra basislinje - 2,02 ± 2,0 mg/dl for Fexeric og -2,21 ± 2,18 mg/dl for sevelamerkarbonat, som viser ikke-inferioritet av Fexeric til sevelamer. Under den generelle 52-ukers aktivt kontrollerte perioden, var nedgangen i serum fosfor (ca. 2,0 mg/dl etterfulgt av en 2 ukers utvaskingsperiode) og andelen av pasienter som oppnådde og vedlikeholdt serumfosfor på ≤ 5,5 mg/dl (ca. 62 %) var sammenlignbar i både Fexeric og de aktive kontrollgruppene (tabell 3). Under den påfølgende 4-ukers placebo-kontrollerte perioden, forble serumfosfornivået stabilt hos pasienter som fikk Fexeric (gjennomsnittlig nedgang på

0,24 mg/dl), mens pasienter som fikk placebo hadde en gjennomsnittlig økning på 1,79 mg/dl (p<0,0001 for behandlingsforskjell).

I den pivotale ikke-dialyse studien 204, fikk totalt 148 CKD ND-pasienter med hyperfosfatemi og jernmangel behandling med studiemedisin; og det var 141 pasienter i populasjonen med-intensjon-om- å-behandle (Fexeric: 72 pasienter; placebo: 69 pasienter). Startdosen av Fexeric var 3 tabletter daglig (3 g/dag) i oppdelte doser med måltider, og ble justert etter behov til maksimalt 12 g/dag for å opprettholde serumfosfornivåer mellom 3,0 og 3,5 mg/dl.

I løpet av den 12-ukers behandlingsperioden, hadde pasienter som ble behandlet med Fexeric en betydelig reduksjon i serumfosfor, sammenlignet med placebo-gruppen (p<0,001 for behandlingsforskjell) (tabell 3). Urin fosforutskillelse og FGF-23 var også betydelig redusert i forhold til basislinje hos de CKD ND-pasientene som ble behandlet med Fexeric sammenlignet med pasienter behandlet med placebo.

Tabell 3: Oppsummering av effektparametre på fosfor homeostase ved uke 12 og uke 52 i studie 304 (CKD 5D) og ved uke 12 i studie 204 (CKD ND)

 

Studie 304 (CKD 5D)

Studie 204 (CKD ND)

Parameter

Fexeric

Aktiv kontroll

Fexeric

 

Placebo

N=281

N=146

N=72

 

N=69

Basislinje serum fosfor

7,41 ± 1,6

7,56 ± 1,7

4,5 ± 0,61

 

4,7 ± 0,60

(gjennomsnitt ± SD, mg/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serum fosfor endring fra

 

−2,22 ± 2,1

 

 

 

basislinje i uke 12§

−2,02 ± 2,0

(−2,21 ± 2,2

−0,7 ± 0,61

 

−0,3 ± 0,74

(gjennomsnitt ± SD, mg/dl)

kun for

 

 

 

 

 

 

 

sevelamer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serum fosfor endring fra

 

 

 

 

 

basislinje ved uke 52

−2,03 ± 2,0

−2,18 ± 2,3

 

NAP

(gjennomsnitt ± SD, mg/dl)

 

 

 

 

 

 

Studie 304 (CKD 5D)

 

Studie 204 (CKD ND)

Parameter

Fexeric

Aktiv kontroll

 

Fexeric

 

Placebo

N=281

N=146

 

N=72

 

N=69

Andel av serumfosfor

60,9*

63,7*

 

69,4**

 

27,5**

respondere ved uke 12 (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel av serumfosfor

62,3*

63,0*

 

 

NAP

respondere ved uke 52 (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Primært endepunkt i studie

304; co-primært endepunkt i studie 204.

 

 

 

*Andel pasienter som oppnådde serumfosfor ≤ 5,5 mg/dl i CKD 5D-pasienter;

 

 

**Andel pasienter som oppnådde serumfosfor ≤ 4,0 mg/dl i CKD ND-pasienter

 

 

NAP: ikke aktuelt, SD: standardavvik

 

 

 

 

 

Effekter på jern homeostase

I den pivotale dialysestudien 304, hadde CKD 5D-pasienter behandlet med Fexeric sammenlignet med pasienter behandlet med aktiv kontroll, betydelig høyere økning i ferritin- og TSAT-nivåer etter 52 ukers behandling (tabell 4), og betydelig lavere kumulativ intravenøst jern (96 versus 149 mg/måned) og ESA bruk (7713 versus 9183 IU/uke) i samme periode. I løpet av 52-ukers behandlingsperiode, forble hemoglobin relativt stabilt i Fexeric-gruppen sammenlignet med den aktive kontrollgruppen (tabell 4).

I den pivotale ikke-dialysestudien, hadde 204 CKD ND- pasienter behandlet med Fexeric en betydelig økning i serum TSAT-, ferritin- og hemoglobinnivåer sammenlignet med placebo-gruppen etter 12 ukers behandling (p<0,001 for behandlingsforskjell for hver parameter) (tabell 4).

Tabell 4: Oppsummering av resultatene på jern homeostase ved uke 12 og uke 52 i studie 304 (CKD 5D) og ved uke 12 i studie 204 (CKD ND)

 

Studie 304 (CKD 5D)

Studie 204 (CKD ND)

Parameter

Fexeric

Aktiv kontroll

Fexeric

 

Placebo

N=281

N=146

N=72

 

N=69

Basislinje TSAT

31,3 ± 11,2

30,8 ± 11,6

21,6 ± 7,4

 

21,0 ± 8,3

(gjennomsnitt ± SD, %)

 

 

 

 

 

 

TSAT endring fra

 

 

 

 

 

basislinje i uke 12§

8,8 ± 18,3

0,5 ±15,8

10,2 ± 12,5

 

−1,0 ± 7,0

(gjennomsnitt ± SD, %)

 

 

 

 

 

TSAT endring fra

 

 

 

 

 

basislinje i uke 52

7,9 ± 18,3

−1,0 ± 14,9

 

NAP

(gjennomsnitt ± SD, %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basislinje ferritin

592,8 ± 292,9

609,5 ± 307,7

115,8 ± 83,1

 

110 ± 80,9

(gjennomsnitt ± SD, ng/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferritin endring fra

 

 

 

 

 

basislinje i uke 12

162,7 ± 284,3

44,0 ± 270,4

73,5 ± 76,2

 

−4,4 ± 47,5

(gjennomsnitt ± SD, ng/ml)

 

 

 

 

 

Ferritin endring fra

 

 

 

 

 

basislinje i uke 52

302,1 ± 433,7

22,4 ± 374,0

 

NAP

(gjennomsnitt ± SD, ng/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie 304 (CKD 5D)

Studie 204 (CKD ND)

 

Fexeric

Aktiv kontroll

Fexeric

 

Placebo

Parameter

N=281

N=146

N=72

 

N=69

Andel med ferritin

166 (59,1 %)

87 (59,6 %)

 

> 500 ng/ml ved basislinje

 

 

 

 

 

 

Andel med ferritin

174 (61,9 %)

86 (58,9 %)

3 (4,2 %)

 

> 500 ng/ml i uke 12

 

 

 

 

 

 

Andel med ferritin

160 (56,9 %)

63 (43,2 %)

 

NAP

>500 ng/ml i uke 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basislinje Hgb

11,61 ± 1,24

11,71 ± 1,26

10,5 ± 0,81

 

10,6 ± 1,1

(gjennomsnitt ± SD, g/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hgb-endring fra basislinje i

 

 

 

 

 

uke 12

0,19 ± 1,41

0,19 ± 1,53

0,4 ± 0,75

 

−0,2 ± 0,91

(gjennomsnitt ± SD, g/dl)

 

 

 

 

 

Hgb endring fra basislinje i

 

 

 

 

 

uke 52

0,20 ± 1,34

0,55 ± 1,59

 

NAP

(gjennomsnitt ± SD, g/dl)

 

 

 

 

 

§ Co-primært endepunkt i studie 204.

Alle andre parametre var sekundære eller utforskende endepunkter i de to studiene. Hgb: hemoglobin; NAP: ikke aktuelt, SD: standardavvik; TSAT: transferrinmetning

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Fexeric i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved behandlingen av idiopatisk Parkinsons sykdom (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

Nedsatt leverfunksjon

Av de 557 pasientene som fikk Fexeric i den samlede sikkerhetsbefolkningen, var det 67 (12 %) pasienter som viste tegn på leverdysfunksjon ved basislinje. Disse pasientene ble behandlet i henhold til anbefalt doseringsregime uten sikkerhetsbekymringer.

Det var ingen tegn på nedsatt leverfunksjon eller betydelig endring av leverenzymer på tvers av kliniske studier med Fexeric, langtidsstudier inkludert.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Formelle farmakokinetiske studier er ikke utført på grunn av legemidlets hovedsakelig lokalisert primære virkningsmekanisme i mage-tarmkanalen.

Undersøkelse av serumjerns lagringparametere har vist at det er lav systemisk absorpsjon av jern på omtrent 1 % fra Fexeric.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Det ikke-kliniske programmet var basert på 7 gjentatte dosetoksisitetsstudier i rotter og hunder. Målorganet for primær toksisitet av jern(III)sitrat er mage-tarmkanalen, med bevis for mukosal erosjon og akutt til sub-akutt inflammasjon i mage-tarmkanalen i hunder ved høye doser. I hunder mettet med jern, var det mikroskopiske og makroskopiske funn i leveren i samsvar med tegn på akkumulering av jern.

Data om primær og sekundær farmakodynamikk, sikkerhetsfarmakologi og farmakokinetikk for Fexeric ble utledet fra gjentatte dosetoksikologiske studier, og avslørte ingen sikkerhetsbekymringer for mennesker.

Informasjon om gentoksisitet, karsinogenitet eller reproduksjonstoksisitet og utvikling av jern(III)sitrat ble forent med vitenskapelig litteratur. Data fra karsinogenitetsstudier har vist at jern(III)sitrat ikke er kreftfremkallende i mus og rotter når det blir gitt intramuskulært eller subkutant. Jern(III)sitrat var verken mutagent i bakteriereversmutasjonsforsøk (Ames-test) eller klastogent i kromosomabberasjonstest i kinesisk hamster fibroblaster.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Tablettkjerne

Stivelse, pregelatinisert

Kalsiumstearat

Filmdrasjering

Hypromellose

Titandioksid (E171)

Triacetin

Paraoransj FCF (E110)

Allurarød AC (E129)

Indigotin

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

2 år.

Holdbarhet etter åpning av flasken: 60 dager

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

6.5Emballasje (type og innhold)

HDPE-flasker med barnesikret lukking med tørkemiddel.

Pakkestørrelse: 200 filmdrasjerte tabletter.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ingen spesielle krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Keryx Biopharma UK Ltd.

Riverbank House

2 Swan Lane

London

EC4R 3TT

Storbritannia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1039/001

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 23. september 2015

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter