Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Preparatomtale - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnFirazyr
ATC-kodeC01EB19
Stofficatibant
ProdusentShire Orphan Therapies GmbH

1.LEGEMIDLETS NAVN

Firazyr 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ferdigfylte sprøyte på 3 ml inneholder icatibantacetat tilsvarende 30 mg icatibant. Hver ml oppløsning inneholder 10 mg icatibant.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning.

Oppløsningen er klar og fargeløs.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Firazyr er indisert for symptomatisk behandling av akutte anfall av hereditært angioødem (HAE) hos voksne (med mangel på C1-esteraseinhibitor).

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Firazyr er beregnet til bruk under veiledning av helsepersonell.

Dosering

Anbefalt dose er én enkelt subkutan injeksjon på 30 mg.

I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig med én injeksjon Firazyr for å behandle et anfall. Ved utilstrekkelig bedring eller tilbakefall av symptomer, kan ytterligere en injeksjon Firazyr administreres etter 6 timer. Dersom den andre injeksjonen gir utilstrekkelig bedring eller tilbakefall av symptomer kan en tredje injeksjon Firazyr administreres etter ytterligere 6 timer. Maksimalt 3 injeksjoner av Firazyr kan administreres i løpet av 24 timer.

I kliniske studier er maksimalt 8 injeksjoner Firazyr administrert i løpet av en måned.

Spesielle populasjoner

Eldre personer

Det er begrenset informasjon for pasienter eldre enn 65 år.

Det er vist at eldre personerhar økt systemisk eksponering for icatibant. Relevansen av dette med hensyn på sikkerhet for Firazyr er ukjent (se pkt. 5.2).

Nedsatt leverfunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig for pasienter med nedsatt leverfunksjon.

Nedsatt nyrefunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig for pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av Firazyr hos barn i alderen 0 til 18 år har enda ikke blitt fastslått.

Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte

Firazyr er beregnet til subkutan administrasjon, fortrinnsvis i mageregionen.

Firazyr kan selvadministreres eller administreres av omsorgsperson etter opplæring i subkutan injeksjonsteknikk fra helsepersonell.

Beslutningen om å igangsette selvadministrasjon av Firazyr bør kun tas av lege med erfaring fra diagnostisering og behandling av hereditært angioødem (se pkt. 4.4).

Hver sprøyte med Firazyr er kun beregnet til engangsbruk.

Firazyr injeksjonsvæske, oppløsning, skal injiseres sakte på grunn av volumet som skal administreres (3 ml).

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt.6.1.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Laryngeale anfall

Pasienter med laryngeale anfall bør tas hånd om i en passende medisinsk institusjon etter injeksjon og utskrives først når lege mener det er sikkert.

Iskemisk hjertesykdom

Ved iskemiske tilstander kan det teoretisk forekomme en svekkelse av hjertefunksjonen og reduksjon i den koronare blodstrømmen på grunn av antagonisme av bradykininreseptor 2. Forsiktighet bør derfor utvises ved administrering av Firazyr til pasienter med akutt iskemisk hjertesykdom eller ustabil angina pectoris (se pkt. 5.3).

Slag

Selv om det er vist en gunstig effekt av B2-reseptorblokade rett etter et slag, så er det en teoretisk mulighet for at icatibant kan svekke den positive senfasen av de nevroprotektive effektene av bradykinin. Det bør derfor utvises forsiktighet ved administrering av icatibant til slagpasienter i ukene etter et slag.

Selvadministrering

Hos pasienter som ikke har fått Firazyr tidligere, bør første behandling gis ved en medisinsk institusjon eller under veiledning av lege.

Ved utilstrekkelig lindring eller tilbakevendende symptomer etter selvadministrering anbefales det at pasienten oppsøker lege, og at påfølgende doser gis ved en medisinsk institusjon (se punkt 4.2).

Pasienter som opplever et laryngealt anfall, må alltid oppsøke lege og observeres ved en medisinsk institusjon, også etter at de har tatt injeksjonen hjemme.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Farmakokinetiske legemiddelinteraksjoner som involverer CYP450 er ikke forventet (se pkt. 5.2).

Samtidig administrering av Firazyr og ACE-hemmere er ikke undersøkt. ACE-hemmere er kontraindisert hos pasienter med HAE på grunn av mulig forhøyede bradykininnivåer.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

For icatibant foreligger ingen kliniske data på bruk under graviditet. Dyrestudier har vist effekter på uterin implantasjon og fødsel (se pkt. 5.3). Risikoen for mennesker er ukjent.

Firazyr bør bare brukes under graviditet dersom den potensielle fordelen oppveier en mulig risiko for fosteret, (f.eks. behandling av potensielt livstruende laryngeale anfall).

Amming

Icatibant utskilles i melken til diegivende rotter i konsentrasjoner som ligner de som finnes i maternalt blod. Ingen effekter ble påvist i den postnatale utviklingen til rotteavkom.

Det er ukjent om icatibant utskilles i morsmelk hos mennesker, men det anbefales at ammende kvinner som ønsker å bruke Firazyr ikke bør amme i 12 timer etter behandlingen.

Fertilitet

Hos både rotter og hunder førte gjentatt bruk av icatibant til effekter på reproduksjonsorganene. Icatibant hadde ingen effekt på fertiliteten til hannmus og -rotter (se pkt. 5.3). En studie hos 39 friske voksne menn og kvinner som ble behandlet med 30 mg hver 6. time, 3 doser hver 3. dag, totalt

9 doser, viste ingen signifikante endringer i konsentrasjonen basale og GnRH-stimulerede kjønnshormoner, sammenlignet med baseline, verken hos kvinner eller hos menn. Det var ingen signifikante effekter av icatibant på konsentrasjonen progesteron i sekresjonsfasen og sekresjonsfunksjon, eller på lengden på menstruasjonssyklusen hos kvinner. Det var heller ingen signifikante effekter av icatibant på antall sædceller, motilitet av sædceller, og morfologi av sædceller hos menn. Det er ikke sannsynlig at doseringsskjemaet som ble brukt i denne studien opprettholdes i en klinisk setting.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Firazyr har ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Fatigue, letargi, tretthet, somnolens og svimmelhet er rapportert etter bruk av Firazyr. Disse symptomene kan opptre ved et anfall av HAE. Pasienter bør instrueres i å ikke kjøre eller bruke maskiner hvis de føler seg trette eller svimle.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

I kliniske studier som ble brukt til registrering, ble til sammen 999 HAE-anfall behandlet med 30 mg Firazyr administrert subkutant av helsepersonale. Firazyr 30 mg subkutant er administrert av helsepersonale til 129 friske forsøkspersoner og 236 pasienter med HAE.

Nesten alle pasientene som fikk behandling med subkutan icatibant i kliniske studier utviklet reaksjoner på injeksjonsstedet (karakterisert ved hudirritasjon, hevelse, smerte, kløe, erytem, brennende fornemmelse). Disse reaksjonene var generelt milde til moderate, forbigående og gikk over av seg selv.

Tabulert liste over bivirkninger

Forekomsten av bivirkninger er angitt i tabell 1, og er definert som følger:

Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (≤1/10 000).

Tabell 1: Bivirkninger rapportert med icatibant.

Oganklassesystem

Foretrukket term

(forekomstkategori)

 

 

 

Nevrologiske sykdommer

 

(Vanlige, ≥1/100 til <1/10)

Svimmelhet

 

Hodepine

 

 

Gastrointestinale sykdommer

 

(Vanlige, ≥1/100 til <1/10)

Kvalme

 

 

Hud- og underhudssykdommer

 

(Vanlige, ≥1/100 til <1/10)

Utslett

 

Erytem

 

Pruritus

 

 

Generelle lidelser og reaksjoner på

 

administrasjonsstedet

 

(Svært vanlige, >1/10)

Reaksjoner på injeksjonsstedet*

(Vanlige, ≥1/100 til <1/10)

Pyreksi

 

 

Undersøkelser

 

(Vanlige, ≥1/100 til <1/10)

Økt transaminase

 

* Bloduttredelser på injeksjonsstedet, hematom på injeksjonsstedet, svie på injeksjonsstedet, erytem på

injeksjonsstedet, hypoestesi på injeksjonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet, nummenhet på injeksjonsstedet,

ødem på injeksjonsstedet, smerter på injeksjonsstedet, trykkfølelse på injeksjonsstedet, pruritus på

injeksjonsstedet, hovenhet på injeksjonsstedet, urtikaria på injeksjonsstedet og varme på injeksjonsstedet

 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

 

Immunogenisitet

Ved gjentatte behandlinger i de kontrollerte fase III-utprøvningene ble det observert forbigående tilfeller av positivitet for anti-icatibantantistoffer i sjeldne tilfeller. Alle pasientene hadde opprettholdt effekt. Én Firazyrbehandlet pasient testet positivt for anti-icatibantantistoffer før og etter behandling med Firazyr. Denne pasienten ble fulgt i 5 måneder og ytterligere prøver var negative for anti- icatibantantistoffer. Ingen overfølsomhetsreaksjoner eller anafylaktiske reaksjoner ble rapportert med Firazyr.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Ingen klinisk informasjon vedrørende overdosering er tilgjengelig.

En intravenøs dose på 3,2 mg/kg (ca. 8 ganger terapeutisk dose) forårsaket forbigående erytem, kløe eller hypotensjon hos friske personer. Ingen terapeutisk intervensjon var nødvendig.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre hematologiske midler, midler mot hereditært angioødem, ATC-kode: B06AC02

Virkningsmekanisme

HAE (en autosomal dominant sykdom) er forårsaket av mangel på eller nedsatt funksjon av C1- esteraseinhibitor. HAE-anfall følges av økt utskillelse av bradykinin, som er den sentrale mediatoren ved utvikling av kliniske symptomer.

HAE vises ved intermitterende anfall av subkutane og/eller submukøse ødemer i øvre del av luftveiene, huden og mage/tarmkanalen. Et anfall varer vanligvis i 2-5 dager.

Icatibant er en selektiv kompetitiv antagonist på bradykinin type 2 (B2)-reseptor. Det er et syntetisk dekapeptid med struktur som ligner bradykinin, men med 5 aminosyrer som ikke danner protein. Ved HAE er forhøyede nivåer av bradykinin den sentrale mediatoren for utvikling av kliniske symptomer.

Farmakodynamiske effekter

Hos unge, friske personer førte administrering av icatibant 0,8 mg/kg i løpet av 4 timer, 1,5 mg/kg/dag eller 0,15 mg/kg/dag i 3 dager til at utvikling av bradykininindusert hypotensjon, vasodilatasjon og reflekstakykardi ble unngått. Det er vist at icatibant er en kompetitiv antagonist når testdosen med bradykinin ble økt til det firedobbelte.

Klinisk effekt og sikkerhet

Effektdata ble hentet fra en initiell åpen fase II-studie og fra tre kontrollerte fase III-studier.

Kliniske fase III-studier (FAST-1 og FAST-2) var randomiserte, dobbeltblinde, kontrollerte utprøvninger og hadde identisk design, bortsett fra komparatoren (én med oral traneksamsyre som sammenligningspreparat og én placebokontrollert). Totalt 130 pasienter ble randomisert til enten å få 30 mg icatibant (63 pasienter) eller et sammenligningspreparat (enten traneksamsyre (38 pasienter) eller placebo (29 pasienter)). Senere episoder med HAE ble behandlet i en åpen forlengelse av studien. Pasienter med symptomer på laryngealt angioødem fikk åpen behandling med icatibant. Primært endepunkt for effekt i fase III-studiene var tiden fram til symptombedring, ved bruk av en visuell analog skala (VAS). Tabell 2 viser effektresultatene for disse studiene.

FAST-3 var en randomisert, placebokontrollert, studie med parallelle grupper av 98 voksne pasienter med en median alder på 36 år. Pasientene ble randomisert til å få enten icatibant 30 mg eller placebo ved subkutan injeksjon. Et delsett av pasientene i denne studien opplevde akutte HAE-anfall, mens de fikk androgener, antifibrinolytiske stoffer eller C1-hemmere. Det primære endepunktet var tiden før start på symptomlindring, som ble vurdert med en 3-punkts sammensatt visuell analog skår (VAS-3), som besto av vurderinger av hovenhet i hud, hudsmerter og abdominalsmerter. Tabell 3 viser effektresultatene for FAST-3.

I disse studiene hadde pasienter som fikk icatibant, kortere median tid til bedring (henholdsvis 2,0, 2,5 og 2,0 timer) sammenlignet med traneksamsyre (12,0 timer) og placebo (4,6 og 19,8 timer). Behandlingseffekten av icatibant ble bekreftet ved sekundære endepunkter for effekt.

Ved en integrert analyse av disse kontrollerte fase III-studiene var tiden før start på symptomlindring og tiden før start på primær symptomlindring tilsvarende, uansett aldersgruppe, kjønn, rase, vekt eller om pasienten brukte androgener eller antifibrinolytiske midler.

Responsen var også konsistent på tvers av gjentatte anfall i de kontrollerte fase III-utprøvningene. Til sammen ble 237 pasienter behandlet med 1386 doser av 30 mg icatibant for 1278 anfall av akutt HAE. Hos de første 5 Firazyr-behandlede anfallene (1114 doser for 1030 anfall) var mediantiden før start på

symptomlindring lignende på tvers av anfallene (2,0 til 2,5 timer). 92,4 % av disse anfallene ble behandlet med en enkeltdose Firazyr.

Tabell 2. Effektresultater for FAST-1 og FAST-2.

Kontrollert klinisk studie med FIRAZYR vs traneksamsyre eller placebo: Effektresultater

 

FAST-2

 

 

FAST-1

 

 

Icatibant

Traneksamsyre

 

Icatibant

Placebo

Antall personer i

Antall personer i

ITT-populasjon

ITT-populasjon

 

 

 

 

Baseline

63,7

61,5

Baseline

69,3

67,7

VAS (mm)

VAS (mm)

 

 

 

 

Endring fra

-41,6

-14,6

Endring fra

-44,8

-23,5

baseline til 4 timer

baseline til 4 timer

 

 

 

 

Forskjell mellom

 

 

Forskjell mellom

 

 

behandlingene

-27,8 (-39,4, -16,2) p < 0,001

behandlingene

-23,3 (-37,1, -9,4) p = 0,002

(95 % KI, p-verdi)

 

 

(95 % KI, p-verdi)

 

 

Endring fra

 

 

Endring fra

 

 

baseline til

-54,0

-30,3

baseline til

-54,2

-42,4

12 timer

 

 

12 timer

 

 

Forskjell mellom

 

 

Forskjell mellom

 

 

behandlingene

-24,1 (-33,6,-14,6) p < 0,001

behandlingene

-15,2 (-28,6,-1,7) p = 0,028

(95 % KI, p-verdi)

 

 

(95 % KI, p-verdi)

 

 

Median tid til

 

 

Median tid til

 

 

bedring av

 

 

bedring av

 

 

symptomer startet

 

 

symptomer startet

 

 

(timer)

 

 

(timer)

 

 

Alle episoder

2,0

12,0

Alle episoder

2,5

4,6

(N = 74)

(N = 56)

 

 

 

 

Responsrate

 

 

Responsrate

 

 

(%, KI) ved 4

 

 

(%, KI) ved 4

 

 

timer etter

 

 

timer etter

 

 

behandlingsstart

 

 

behandlingsstart

 

 

Alle episoder

80,0

30,6

Alle episoder

66.7

46.4

(N = 74)

(63,1, 91,6)

(16,3, 48,1)

(N = 56)

(46,0, 83,5)

(27,5, 66,1)

Median tid til

 

 

Median tid til

 

 

bedring av

 

 

bedring av

 

 

symptomer starter:

 

 

symptomer starter:

 

 

alle symptomer

 

 

alle symptomer

 

 

(timer):

1,6

3,5

(timer):

2,0

3,3

Magesmerter

Magesmerter

Hevelse i huden

2,6

18,1

Hevelse i huden

3,1

10,2

Smerter i huden

1,5

12,0

Smerter i huden

1,6

9,0

Median tid til

 

 

Median tid til

 

 

nesten fullstendig

 

 

nesten fullstendig

 

 

bedring av

 

 

bedring av

 

 

symptomer (timer)

 

 

symptomer (timer)

 

 

Alle episoder

10,0

51,0

Alle episoder

8,5

19,4

(N = 74)

(N = 56)

 

 

 

 

Median tid til

 

 

Median tid til

 

 

tilbakefall av

 

 

tilbakefall av

 

 

symptomer, ved

 

 

symptomer, ved

 

 

pasienten (timer)

 

 

pasienten (timer)

 

 

Kontrollert klinisk studie med FIRAZYR vs traneksamsyre eller placebo: Effektresultater

 

FAST-2

 

 

 

 

 

 

FAST-1

 

 

Icatibant

 

Traneksamsyre

 

 

 

Icatibant

Placebo

Alle episoder

 

0,8

 

7,9

 

Alle episoder

 

0,8

 

16,9

(N = 74)

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Median tid til

 

 

 

 

 

Median tid til

 

 

 

 

pasient bedring,

 

 

 

 

 

pasient bedring,

 

 

 

 

ved legen (timer)

 

 

 

 

 

ved legen (timer)

 

 

 

 

Alle episoder

 

1,5

 

6,9

 

Alle episoder

 

1,0

 

5,7

(N = 74)

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Effektresultater for FAST-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektresultater: FAST-3; kontrollert fase -- ITT-populasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endepunkt

 

Statistisk

 

Firazyr

 

Placebo

 

p-verdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

 

(n=45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primært endepunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid før start av

 

Median

 

2,0

 

19,8

 

< 0,001

symptomlindring - kombinert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAS (timer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre endepunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid før start på primær

 

Median

 

1,5

 

18,5

 

< 0,001

symptomlindring (timer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring i kombinert VAS-

Gjennomsnitt

 

-19,74

 

-7,49

 

< 0,001

skår 2 timer etter behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring i sammensatt

 

Gjennomsnitt

 

-0,53

 

-0,22

 

< 0,001

forsøkspersonvurdert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

symptomskår ved 2 timer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring i sammensatt

 

Gjennomsnitt

 

-0,44

 

-0,19

 

< 0,001

utprøvervurdert symptomskår

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ved 2 timer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid for nesten komplett

 

Median

 

8,0

 

36,0

 

0,012

symptomlindring (timer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid før forsøkspersonvurdert

Median

 

0,8

 

3,5

 

< 0,001

initial symptomforbedring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(timer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid før utprøvervurdert initial

Median

 

0,8

 

3,4

 

< 0,001

visuell symptomforbedring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(timer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt 66 pasienter med HAE-anfall som påvirket larynks, ble behandlet i disse klinisk kontrollerte fase III-studiene. Resultatene var de samme som for pasienter med ikke-laryngeale anfall av HAE, med tanke på tid før start på symptomlindring.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Farmakokinetikken til icatibant er karakterisert i stort omfang i studier med både intravenøs og subkutan administrering til friske frivillige og pasienter. Den farmakokinetiske profilen til icatibant hos pasienter med HAE ligner den hos friske frivillige.

Absorpsjon

Etter subkutan administrering er den absolutte biotilgjengeligheten av icatibant 97 %. Maksimal konsentrasjon oppnås i løpet av ca. 30 minutter.

Distribusjon

Distribusjonsvolumet (Vss) til icatibant er ca. 20-25 liter. Plasmaproteinbindingsgrad er 44 %.

Eliminasjon

Icatibant elimineres hovedsakelig ved metabolisme og mindre enn 10 % av dosen elimineres i urin som uforandret legemiddel. Clearance er ca. 15-20 liter/time uavhengig av dose. Terminal plasmahalveringstid er ca. 1-2 timer.

Biotransformasjon

Icatibant gjennomgår en omfattende metabolisme ved proteolytiske enzymer til inaktive metabolitter som utskilles primært i urinen.

In vitro-studier har vist at icatibant ikke degraderes via oksidative metabolske veier og hemmer ikke de viktigste cytokrom P450 (CYP)-isoenzymene (CYP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A4) og induserer ikke CYP 1A2 og 3A4.

Spesielle populasjoner

Data indikerer en aldersrelatert reduksjon i clearance som fører til ca. 50-60 % høyere eksponering hos eldre personer (75-80 år) sammenlignet med pasienter på 40 år. Data indikerer at kjønn og vekt ikke har signifikant påvirkning på farmakokinetikken til icatibant.

Begrensede data indikerer at eksponering for icatibant ikke påvirkes av nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Påvirkningen av rase på icatibants farmakokinetikk er ikke undersøkt. Det finnes ingen farmakokinetiske data for barn.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Det er utført studier med gjentatt dosering med varighet opptil 6 måneder hos rotte og 9 måneder hos hund. Hos både rotte og hund var det en doserelatert reduksjon i sirkulerende kjønnshormonnivåer, og gjentatt bruk av icatibant forsinket den seksuelle modningen reversibelt.

Maksimal daglig eksponering definert ved område under kurven (AUC) ved nivåer hvor ingen bivirkninger ble observert (NOAE-nivåer) i 9-månedersstudien hos hunder var 2,3 ganger AUC hos mennesker etter en subkutan dose på 30 mg. Et NOAE-nivå var ikke målbart i rottestudien, men alle funn fra studien viste enten fullstendig eller delvis reversible effekter på behandlede rotter. Det ble observert hypertrofi i binyrene ved alle testede doser hos rotter. Hypertrofien i binyrene var reversibel etter at icatibantbehandlingen opphørte. Den kliniske relevansen av funnene om binyrene er ukjent.

Icatibant hadde ingen effekt på fertiliteten til hannmus (maksimal dose 80,8 mg/kg/dag) og rotter (maksimal dose 10 mg/kg/dag).

I en 2-årsstudie for å bestemme icatibants karsinogene potensiale hos rotter hadde daglige doser som ga eksponeringsnivåer opptil ca. 2 ganger det som ble oppnådd etter en terapeutisk dose hos mennesker, ingen virkning på forekomsten eller morfologien til tumorer. Resultatene indikerer ikke et karsinogent potensiale for icatibant.

I et standardbatteri av in vitro- og in vivo-tester var ikke icatibant gentoksisk.

Ved administrering av en subkutan injeksjon ved tidlig embryo- og fosterutvikling hos rotter (maksimal dose 25 mg/kg/dag) og kaniner (maksimal dose 10 mg/kg/dag) viste icatibant ingen teratogene effekter. Icatibant er en potent antagonist på bradykinin og derfor kan behandling ved høye doser påvirke uterin implantasjonsprosess og dermed uterin stabilitet tidlig i drektighetsperioden. Disse uterine effektene kan også vises sent i drektighetsperioden hvor icatibant har en tokolytisk effekt som fører til forsinket fødsel hos rotter, med økt stress hos fostre og perinatal død ved høye doser

(10 mg/kg /dag).

I en toksisitetsstudie hos juvenile, hvor rotter som ikke var kjønnsmodne fikk daglig behandling med 3 mg/kg i 7 uker, forekom atrofi av testikler og bitestikler. Lignende effekter av icatibant på kjønnsorganer ble sett hos kjønnsmodne rotter og hunder. Disse funnene var konsistente med rapporterte effekter på gonadotropiner og viste seg reversible i den påfølgende behandlingsfrie perioden.

Icatibant førte ikke til endringer i hjertets ledningssystem in vitro (hERG-kanalen) eller in vivo hos normale hunder eller i ulike hundemodeller (ventrikulær stimulering, fysisk anstrengelse eller koronar ligasjon) hvor ingen assosierte hemodynamiske endringer ble observert. Det er vist at icatibant forsterker indusert kardial iskemi i flere prekliniske modeller selv om en alvorlig effekt ikke er konsistent påvist ved akutt iskemi.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumklorid

Eddiksyre, konsentrert (til pH-justering)

Natriumhydroksid (til pH-justering)

Vann til injeksjonsvæsker

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

18 måneder.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Skal ikke fryses.

6.5Emballasje (type og innhold)

3 ml oppløsning i en 3 ml ferdigfylt sprøyte (type I glass) med stempelstopper (brombutyl dekket med fluorkarbonpolymer). En hypoderm kanyle (25 G; 16 mm) er inkludert i pakningen.

Pakningsstørrelse med en ferdigfylt sprøyte og en kanyle eller multipakning med tre ferdigfylte sprøyter og tre kanyler.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Oppløsningen skal være klar og fargeløs og uten synlige partikler. Kun til engangsbruk.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Tyskland

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/461/001

EU/1/08/461/002

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 11. juli 2008

Dato for siste fornyelse: 13. mars 2013

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter