Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Preparatomtale - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATC-kodeJ04AA01
Stoffpara-aminosalicylic acid
ProdusentLucane Pharma

1.LEGEMIDLETS NAVN

GRANUPAS 4 g enterogranulat

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver pose inneholder 4 g para-aminosalisylsyre.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Enterogranulat

Granulene (kornene) er små og offwhite/lysebrune med en diameter på ca. 1,5 mm

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

GRANUPAS er indisert for bruk som en del av et egnet kombinasjonsregime mot multiresistent tuberkulose hos voksne og pediatriske pasienter fra 28 dager og eldre, når et effektivt behandlingsregime ikke ellers kan sammensettes på grunn av resistens eller toleranse (se pkt. 4.4).

Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Voksne

4 g (én pose) tre ganger daglig.

Anbefalt intervall er 4 g hver 8. time. GRANUPAS kan tas sammen med mat. Maksimal daglig dose er 12 g. Normal varighet av behandlingen er 24 måneder.

Pediatrisk populasjon

Optimal dosering hos barn er uviss. Begrensede farmakokinetiske data indikerer ingen vesentlig forskjell mellom voksne og barn.

For spedbarn, barn og ungdom vil dosen tilpasses pasientens vekt på 150 mg/kg per dag, fordelt på to inntak. En doseringsskje følger med for å måle opp små doser under 4 g for små barn.

Sikkerhet og effekt av GRANUPAS hos nyfødte barn er ikke fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Desensitivisering

Desensitivisering kan oppnås ved å starte med 10 mg para-aminosalisylsyre gitt som en enkeltdose. Doseringen fordobles annenhver dag inntil man når totalt 1 gram, hvoretter doseringen deles opp for å samsvare med vanlig plan for administrasjon. Dersom det utvikles svak feber eller hudreaksjon, skal dosen reduseres til dosen før forrige doseøkning, eller neste planlagte doseøkning skal hoppes over. Reaksjoner oppleves sjeldent etter en total dose på 1,5 g.

Administrasjonsmåte Oral bruk.

Innholdet i posen tilsettes et glass appelsin- eller tomatjuice. Innholdet vil ikke løses opp, men man kan røre rundt i glasset for å virvle opp granulatene om de synker. Alt skal drikkes på én gang for å

sikre at det ikke ligger granulater igjen i glasset. Granulat som ligger igjen i bunnen av glasset skal svelges umiddelbart ved tilsetning av en liten mengde væske. Mindre doser hos barn måles ved hjelp av doseringsskjeen og gis ved å drysse over eplemos eller yoghurt.

Legemidlet skal svelges umiddelbart etter blanding med appelsinjuice, tomatjuice, eplemos og yoghurt mens granulene er intakte.

Granulatet bør ikke knuses eller tygges.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Alvorlig nyresykdom. Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal ikke ta GRANUPAS. Pasienter med alvorlig nyresykdom vil akkumulere den inaktive acetyl-metabolitten av para- aminosalisylsyre.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Lett til moderat nedsatt nyrefunksjon

Siden metabolittene av para-aminosalisylsyre i stor grad utskilles via glomerulær filtrasjon, må det utvises forsiktighet hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (se også pkt. 4.3).

Magesår

GRANUPAS bør brukes med forsiktighet hos pasienter med magesår.

Nedsatt leverfunksjon

GRANUPAS bør brukes med forsiktighet hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.

Levertoksisitet

Para-aminosalisylsyre kan forårsake hepatitt. De første symptomene kommer vanligvis innen tre måneder etter start av behandlingen, med et utslett som den vanligste bivirkningen etterfulgt av feber, og i sjeldne tilfeller etterfulgt av gastrointestinale forstyrrelser i form av anoreksi, kvalme eller diaré. Behandlingen må stoppes umiddelbart i dette tilfellet.

Overfølsomhet

Pasienten må overvåkes nøye i løpet av de første tre månedene av behandlingen, og behandlingen må avbrytes umiddelbart ved tegn til utslett, feber eller andre tegn på intoleranse.

Se pkt. 4.2 for justering av dosering ved overfølsomhet.

Hypotyroidisme i HIV-koinfiserte pasienter

Para-aminosalisylsyre kan være forbundet med en økt risiko for hypotyroidisme i HIV-koinfiserte pasienter. Tyroidfunksjonen bør overvåkes i HIV-koinfiserte pasienter før behandling starter og regelmessig under behandling, særlig hvis para-aminosalisylsyre administreres samitidig med etionamid/protionamid.

Pasientene bør informeres om at granulenes skall kan sees i avføringen.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført med GRANUPAS.

Resultater fra litteraturen anslår følgende:

Vitamin B12

Para-aminosalisylsyre kan redusere absorpsjonen av vitamin B12, med utvikling av klinisk signifikant unormale erytrocytter etter deplesjon. Pasienter som får behandling mer enn én måned bør vurderes for vedlikehold av vitamin B12.

Malabsorpsjonssyndrom

Det kan utvikles malabsorpsjonssyndrom hos pasienter på para-aminosalisylsyre, men det er vanligvis ikke fullstendig. Det fullstendige syndromet omfatter steatoré, unormalt tynntarmsmønster på røntgenbilder, villusatrofi, redusert kolesterol, redusert D-xylose og jernabsorpsjon. Triglyserid- absorpsjonen er alltid normalt.

Digoksin

Para-aminosalisylsyre kan redusere den gastrointestinale absorpsjonen av digoksin, ved å hemme absorpsjonsfunksjonen i tarmcellene. Serumnivået av digoksin bør overvåkes hos pasienter på samtidig behandling.

Etionamid

Samtidig administrasjon av para-aminosalisylsyre og etionamid kan forsterke bivirkningene av para- aminosalisylsyre, hovedsakelig gastrointestinale virkninger, inkludert gulsott, hepatitt, kvalme, oppkast, diaré, magesmerter eller anoreksi. Bruk av etionamid må opphøre dersom disse bivirkningene er betydelige.

Difenhydramin

Dette legemidlet reduserer gastrointestinal absorpsjon av para-aminosalisylsyre, og bør ikke gis samtidig.

Antiretrovirale midler

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført med pasienter med HIV-infeksjon, som tar antiretrovirale midler og para-aminosalisylsyre. På grunn av metaboliseringsmekanismen til GRANUPAS, er ingen signifikant interaksjon forventet.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det er ingen eller begrensede data fra bruk av para-aminosalisylsyre hos gravide kvinner. Dyrestudier har vist noe embryologisk toksisitet (se pkt. 5.3).

I litteraturrapporter om para-aminosalisylsyre hos gravide kvinner er det alltid oppgitt samtidig bruk av andre legemidler. Ettersom det ikke foreligger tilstrekkelige og velkontrollerte studier av para- aminosalisylsyre hos mennesker, skal GRANUPAS kun gis til gravide hvis det er helt nødvendig.

Amming

Para-aminosalisylsyre utskilles i morsmelken, derfor bør ammende mødre ikke amme under behandlingen.

Fertilitet

Det foreligger ingen evidens for at para-aminosalisylsyre har innvirkning på fertiliteten.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Para-aminosalisylsyre har ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

De hyppigste bivirkningene var knyttet til det gastrointestinale systemet. Kutane overfølsomhetsreaksjoner forekom også hyppig, samt bivirkninger relatert til nervesystemet.

Tabell over bivirkninger

I tabellen nedenfor er bivirkninger oppført i henhold til organklassesystem og frekvens. Frekvens defineres som svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1,000), svært sjeldne (<1/10 ,000), ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Organklassesystem

Frekvens

Bivirkning

Sykdommer i blod og

Svært sjeldne

Trombocytopeni, purpura, leukopeni, anemi,

lymfatiske organer

methemoglobinemi, agranulocytose

 

Stoffskifte- og

Sjeldne

Hypotyreose*

ernæringsbetingede

Svært sjeldne

Hypoglykemi

sykdommer

 

 

 

Svært sjeldne

Senesmerter, hodepine, synsforstyrrelser, perifer

Nevrologiske sykdommer

nevropati, svimmelhet

 

 

Vanlige

Svimmelhet, vestibulært syndrom

 

Vanlige

magesmerter, oppkast, kvalme, oppblåsthet,

 

diaré, bløt avføring

Gastrointestinale sykdommer

 

Mindre vanlige

Anoreksi

 

Sjeldne

Malabsorpsjonssyndrom, magesår,

 

gastrointestinal blødning, gulsott, metallsmak

 

 

Hud- og underhudssykdommer

Vanlige

Overfølsomhet i huden, utslett

Sjeldne

Urtikaria

 

Sykdommer i nyre og urinveier

Svært sjeldne

Krystalluri

 

 

Redusert protrombinnivå, hepatisk cytolyse, økt

Undersøkelser

Svært sjeldne

alkalisk fosfatase i blodet, transaminaser,

 

 

vekttap

*Beskrivelse av valgte bivirkninger

Hypotyroidisme i HIV-koinfiserte pasienter er en svært vanlig bivirkning og forekommer i ≥1/10 pasienter, særlig hvis PAS administreres med etionamid/protionamid.

Pediatrisk populasjon

Hyppigheten, typen og alvorlighetsgraden av bivirkninger hos barn forventes å være de samme som hos voksne.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Det har ikke blitt rapportert tilfeller av overdosering hos voksne eller barn. Behandlingen er symptomatisk og støttende.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Antimykobakterielle midler, legemidler for behandling av tuberkulose, ATC-kode: J04AA01

Virkningsmekanisme

Aminosalisylsyre er bakteriostatisk mot Mycobacterium tuberculosis. Det hemmer resistens mot streptomycin og isoniazid.

Virkningsmekanismen av para-aminosalisylsyre ligner sulfonamider, og konkurrerer med paraaminobenzosyre (PABA) for dihydropteroat-syntetase (DHP), et viktig enzym i biosyntesen til folater. Imidlertid synes para-aminosalisylsyre å være en svak hemmer av DHP in vitro, og øker muligheten for at det kan ha et annet mål. Para-aminosalisylsyre blir acetylert i leveren og omdannes til inaktiv metabolitt, N-acetyl-para-aminosalisylsyre, som er blottet for bakteriostatisk aktivitet. Plasmahalveringstiden av dette midlet er ca. 1 time, og konsentrasjonen blir ikke vesentlig endret ved leverdysfunksjon. Konsentrasjonen av metabolitten kan øke ved nyresvikt.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

GRANUPAS er en gastro-resistent formulering og det syreresistente belegget på granulene beskytter mot nedbrytning i magesekken, og hindrer således dannelse av meta-aminofenol (et kjent hepatotoksin). De små granulene er laget for å tømmes raskt fra magesekken, siden større partikler holdes i magesekken over lengre tid. Under nøytrale forhold i tynntarmen eller i nøytrale matvarer, blir det syreresistente belegget oppløst innen ett minutt.

Ved administrasjon av disse granulene må det syrefaste belegget beskyttes ved at granulene has i syrlig mat under administrasjon.

Da granulene er beskyttet med et enterisk belegg, starter ikke absorpsjonen før de forlater magesekken. Det myke skallet til Myke rester av granulene brytes ikke ned og kan sees i avføringen.

I en farmakokinetisk enkeltdosestudie (4 gram) med friske frivillige voksne (N=11) var den innledende tiden til et serumnivå av aminosalisylsyre på 2 mikrogram/ml, 2 timer (fra 45 minutter til 24 timer); median tid til maksimal serumkonsetrasjon var 6 timer (fra 1,5 til 24 timer); gjennomsnittlig maksimalnivå var 20 mikrogram/ml (fra 9 til 35 mikrogram/ml). Et nivå på 2 mikrogram/ml ble opprettholdt i gjennomsnittlig 8 timer (fra 5 til 9,5 timer), og et nivå på 1 mikrogram/ml ble opprettholdt i gjennomsnittlig 8,8 timer (fra 6 til 11,5 timer).

Distribusjon

Para-aminosalisylsyre blir fordelt i en rekke vev og væsker, inkludert lunger, nyrer, lever og peritonealvæske. Konsentrasjonen i pleuravæske eller synovialvæske er omtrent den samme som i plasma. Legemidlet krysser ikke blod-hjerne-barrieren hos pasienter, med mindre de har hjernehinnebetennelse, når konsentrasjonen av para-aminosalisylsyre i cerebrospinalvæsken er ca. 10 til 50% av konsentrasjonen i plasma. Det er ukjent om det passerer placentabarrieren. Små mengder av dette legemidlet utskilles i melk og galle.

Plasmaproteinbindingen er ca. 50 til 60%, den kinetiske distribusjonen har en halveringstid på 0,94 timer og distribusjonsvolumet er 1,001 l/kg.

Biotransformasjon

De viktigste metabolittene av PAS dannes ved konjugering til glysin (para-aminosalisylurinsyre (PASU), opptil 25% av dosen, og til N-acetyl (N-acetyl-para-aminosalisylsyre (Ac-PAS)), opptil 70 % av dosen. Sammen utgjør de mer enn 90% av de totale metabolittene av PAS som finnes i urin.

Eliminasjon

I en enkeltdosestudie var plasmahalveringstiden til para-aminosalisylsyre administrert som GRANUPAS på 1,62 ± 0,85 timer.

Para-aminosalisylsyre og dets metabolitter utskilles ved glomerulær filtrasjon og tubulær sekresjon. Den kumulative utskillelsen av para-aminosalisylsyre etter 24 timer er 84% av en oral dose på 4 g, 21% som para-aminosalisylsyre og 63% som den acetylerte formen. Acetyleringsprosessen er ikke genetisk bestemt slik tilfellet er for isoniazid.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi og toksisitetstester ved gjentatt dosering.

Tilgjengelige data fra en studie av embryofetal utvikling hos rotter, hvor dyrene ble gitt natriumaminosalisylat (3,85 til 385 mg/kg), var begrenset. Bendefekter ble kun observert ved 77 mg/kg, og økt fostervekt ble observert ved de andre dosene. Andre misdannelser ble observert, men det nøyaktige innholdet i disse funnene ukjent. Mangelen på en dose-respons-sammenheng tyder på at funnene ikke har klinisk relevans, men det er kjent at funnene ble observert ved lavere doser enn de som er klinisk foreslått. Hos kanin hadde natriumaminosalisylat ingen effekt på embryoføtal utvikling, men de evaluerte dosene var lavere enn klinisk foreslått.

Natriumaminosalisylsyre var ikke mutagent i Ames-test TA 100. I kulturer av humane lymfocytter ble in-vitro klastogene virkninger av akromatiske, kromatide, isokromatiske brudd eller kromatide

translokasjoner ikke sett ved 153 eller 600 g/ml, men ved 1500 og 3000 g/ml var det en doserelatert økning i kromatide aberrasjoner. En in-vivo gentoksisitetstudie (mikrokjernetest) er gjennomført med para-aminosalisylsyre. Resultatene indikerer at para-aminosalisylsyre ikke forårsaket en klastogenisk effekt på mus som ble behandlet med ikke-toksiske dosenivåer (undersøkt 24 timer etter 2 daglige administreringer på 312,5 til 1250 mg/kg).

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Kolloidalt silisiumdioksid

Dibutylsebacat

Metakrylsyre-etylakrylatkopolymer (1:1) Dispersjon 30%

Hypromellose

Mikrokrystallinsk cellulose

Talkum

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

2 år

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Posene kan lagres ved høyst 25 °C i opptil 24 timer etter første åpning.

6.5Emballasje (type og innhold)

Posene består av papir/lavtetthets polyuretan/aluminiumsfolie/primer/lavtetthets polyetylen.

Pakningsstørrelse på 30 poser. En kalibrert måleskje følger med.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Granulatet skal ikke knuses eller tygges.

MÅ IKKE BRUKES hvis posen er oppblåst eller hvis granulatet har mistet sin lysebrune farge, og har begynt å bli mørkebrunt eller lilla.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Lucane Pharma, 172 rue de Charonne 75011 Paris Frankrike

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/896/001

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 07. april 2014

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter