Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Humalog (insulin lispro) – Merking - A10AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnHumalog
ATC-kodeA10AC04
Stoffinsulin lispro
ProdusentEli Lilly Nederland B.V.

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG - Hetteglass. Pakning med 1 eller 2

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass.

Insulin lispro.

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning.

1 hetteglass à 10 ml

2 hetteglass à 10 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Injeksjonsvæske, oppløsning til subkutan og intravenøs bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C) .

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Etter anbrudd kan preparatet benyttes i inntil 28 dager.

Anbrudte hetteglass oppbevares under 30oC.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/002

EU/1/96/007/020

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE MELLOMKARTONG (uten bluebox) del av flerpakning - Hetteglass

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass.

Insulin lispro.

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

Flerpakning: 5 hetteglass à 10 ml. Del av flerpakning. Delpakning må ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan og intravenøs bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C) .

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Etter anbrudd kan preparatet benyttes i inntil 28 dager.

Anbrudte hetteglass oppbevares under 30oC.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/021

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG (med bluebox) flerpakning - Hetteglass

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass.

Insulin lispro.

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning.

Flerpakning: 5 (5 pakninger à 1) hetteglass à 10 ml.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan og intravenøs bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Etter anbrudd kan preparatet benyttes i inntil 28 dager.

Anbrudte hetteglass oppbevares under 30oC.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/021

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Humalog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass. Insulin lispro

Til subkutan og intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG – Sylinderampuller. Pakning à 5 og 10

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampuller .

Insulin lispro

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

5 sylinderampuller à 3 ml.

10 sylinderampuller à 3 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan og intravenøs bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Sylinderampullene må bare brukes til 3 ml penner.

Dersom 40 enheter/ml hetteglass er det produktet som vanligvis forskrives, må man være påpasselig å ikke trekke opp insulin fra en 100 enheter/ml sylinderampulle med en 40 enheter/ml sprøyte.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C) .

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys. Sylinderampuller som er anbrudt kan anvendes i 28 dager.

Etter at sylinderampullen er satt inn i pennen bør den oppbevares ved en temperatur under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/004

EU/1/96/007/023

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

(For å åpne, løft her og trekk.) PAKNINGEN HAR BLITT ÅPNET

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer} NN:{nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Humalog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampuller. Insulin lispro

Til subkutan og intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG – Hetteglass. Pakning à 1

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix25 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass (3,5 mg/ml). 25 % insulin lispro og 75 % insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon. 1 hetteglass à 10 ml.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagt pakningsvedlegg

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C )

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Etter anbrudd kan preparatet benyttes i inntil 28 dager.

Anbrudte hetteglass oppbevares under 30oC.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/005

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

HumalogMix25 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass. 25 % insulin lispro og 75 % insulin lispro protamin suspensjon

Til subkutan bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG – Sylinderampuller. Pakning à 5 og 10

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix25 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, suspensjon i sylinderampuller. 25 % insulin lispro og 75 % insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon 5 sylinderampuller à 3 ml 10 sylinderampuller à 3 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagte pakningsvedlegg

Sylinderampullene må bare brukes til 3 ml penner.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys. Sylinderampuller som er anbrudt kan benyttes i 28 dager.

Etter at sylinderampullen er satt inn i pennen skal den oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/008

EU/1/96/007/024

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

(For å åpne, løft her og trekk.) PAKNINGEN HAR BLITT ÅPNET

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog Mix25

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Humalog Mix25 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, suspensjon i sylinderampulle. 25 % insulin lispro og 75 % insulin lispro protamin suspensjon

Til subkutan bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG – Sylinderampuller. Pakning à 5 og 10

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix50 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, suspensjon i sylinderampuller. 50 % insulin lispro og 50 % insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon. 5 sylinderampuller à 3 ml 10 sylinderampuller à 3 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagte pakningsvedlegg.

Sylinderampullene må bare brukes til 3 ml penner.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys. An brudte sylinderampuller kan benyttes i inntil 28 dager.

Etter at sylinderampullen er satt inn i pennen skal den oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/006

EU/1/96/007/025

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

(For å åpne, løft her og trekk.) PAKNINGEN HAR BLITT ÅPNET

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog Mix50

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Humalog Mix50 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, suspensjon i sylinderampuller 50 % insulin lispro og 50 % insulin lispro protamin suspensjon

Til subkutan bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG – Sylinderampuller. Pakning à 5 og 10

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog BASAL 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, suspensjon i sylinderampuller (3,5 mg/ml). Insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon. 5 sylinderampuller à 3 ml 10 sylinderampuller à 3 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagte pakningsvedlegg

Sylinderampullene må bare brukes til 3 ml penner.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys. Anbrudte sylinderampuller kan benyttes i inntil 21 dager.

Etter at sylinderampullen er satt inn i pennen skal den oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/010

EU/1/96/007/029

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

(For å åpne, løft her og trekk.) PAKNINGEN HAR BLITT ÅPNET

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog BASAL

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Humalog BASAL 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, suspensjon i sylinderampulle. Insulin lispro protamin suspensjon

Til subkutan bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG – KwikPen. Pakning à 5

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog KwikPen 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning.

Insulin lispro

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning. 5 penner à 3 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan og intravenøs bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/031

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

Dersom forseglingen er brutt ved førstegangsbruk, ta kontakt med apoteket.

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog KwikPen

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE MELLOMKARTONG (uten bluebox) del av flerpakning - KwikPen

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog KwikPen 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning.

Insulin lispro

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning. KwikPen

Flerpakning: 5 penner à 3 ml. Del av flerpakning. Delpakning må ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan og intravenøs bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/032

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

Dersom forseglingen er brutt ved førstegangsbruk, ta kontakt med apoteket.

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog KwikPen

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG (med bluebox) flerpakning - KwikPen

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog KwikPen 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning

Insulin lispro

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning. KwikPen.

Flerpakning: 10 (2 pakninger à 5) penner à 3 ml.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan og intravenøs bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/032

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog KwikPen

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Humalog KwikPen 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning.

Insulin lispro

Til subkutan og intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG – KwikPen. Pakning à 5

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske, suspensjon. 25 % insulin lispro og 75 % insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon 5 penner à 3 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagte bruksanvisning.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/033

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

Dersom forseglingen er brutt ved førstegangsbruk, ta kontakt med apoteket.

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog Mix25 KwikPen

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE MELLOMKARTONG (uten bluebox) del av flerpakning - KwikPen

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske, suspensjon . 25 % insulin lispro og 75 % insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon. KwikPen

Flerpakning: 5 penner à 3 ml.. Del av flerpakning. Delpakning må ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagte bruksanvisning.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/034

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

Dersom forseglingen er brutt ved førstegangsbruk, ta kontakt med apoteket.

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog Mix25 KwikPen

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG (med bluebox) flerpakning - KwikPen

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske, suspensjon 25 % insulin lispro og 75 % insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon. KwikPen.

Flerpakning: 10 (2 pakninger à 5) penner à 3 ml.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagte bruksanvisning.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/034

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog Mix25 KwikPen

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske, suspensjon. 25 % insulin lispro og 75 % insulin lispro protamin suspensjon

Til subkutan bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG – Kwikpen. Pakning à 5

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix50 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske, suspensjon. 50 % insulin lispro og 50 % insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon. KwikPen 5 penner à 3 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagt pakningsvedlegg.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/035

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

Dersom forseglingen er brutt ved førstegangsbruk, ta kontakt med apoteket.

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog Mix50 KwikPen

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE INDRE KARTONG (uten bluebox) del av flerpakning - Kwikpen

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix50 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske, suspensjon. 50 % insulin lispro og 50 % insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon. KwikPen

Flerpakning: 5 penner à 3 ml. Del av flerpakning. Delpakning må ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagt pakningsvedlegg.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/036

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

Dersom forseglingen er brutt ved førstegangsbruk, ta kontakt med apoteket.

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog Mix50 KwikPen

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG (med bluebox) flerpakning - KwikPen

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix50 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske, suspensjon. 50 % insulin lispro og 50 % insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon. KwikPen.

Flerpakning: 10 (2 pakninger à 5) penner à 3 ml.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagte bruksanvisning.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/036

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog Mix50 KwikPen

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Humalog Mix50 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske, suspensjon. 50 % insulin lispro og 50 % insulin lispro protamin suspensjon

Til subkutan bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG - Kwikpen. Pakning à 5

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog BASAL 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske, suspensjon

Insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon. Kwikpen 5 penner à 3 ml.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagte pakningsvedlegg

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 21 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/037

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

Dersom forseglingen er brutt ved førstegangsbruk, ta kontakt med apoteket.

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog BASAL KwikPen

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE MELLOMKARTONG (uten bluebox) del av flerpakning - Kwikpen

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog BASAL 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske, suspensjon (3,5 mg/ml). Insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon. KwikPen

Flerpakning: 5 penner à 3 ml. Del av flerpakning. Delpakning må ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagte pakningsvedlegg

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 21 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/038

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

Dersom forseglingen er brutt ved førstegangsbruk, ta kontakt med apoteket.

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog BASAL KwikPen

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG (med bluebox) flerpakning - Kwikpen

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog BASAL 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske, suspensjon

Insulin lispro protamin suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

1 ml suspensjon inneholder 100 enheter insulin lispro (tilsvarende 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder protaminsulfat, glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol og fenol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon. KwikPen.

Flerpakning: 10 (2 pakninger à 5) penner à 3 ml.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bør ikke ristes kraftig. Se vedlagte pakningsvedlegg.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Anbrudte penner kan benyttes i 21 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares under 30oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/038

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog BASAL KwikPen

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Humalog BASAL 100 enheter/ml KwikPen, injeksjonsvæske

Insulin lispro protamin suspensjon

Til subkutan bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG KwikPen. Pakning á 1, 2 og 5

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. insulin lispro

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

En ml oppløsning inneholder 200 enheter insulin lispro (tilsvarende 6,9 mg)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder, glyserol, sinkoksid, trometamol, metakresol og vann til injeksjonsvæsker. Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning, Kwik,Pen.

1 ferdigfylt penn á 3 ml

2 ferdigfylte penner á 3 ml

5 ferdigfylte penner á 3 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk

Til subkutan bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Skal bare brukes i denne pennen, ellers kan det medføre alvorlig overdosering

Dersom forseglingen er brutt ved førstegangsbruk, ta kontakt med apoteket.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys. Anbrutte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares ved høyst 30 oC, men ikke i kjøleskap.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/039

 

 

 

 

penn

EU/1/96/007/040

 

penner

EU/1/96/007/041

penner

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog 200 enheter/ml

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG (uten bluebox) del av flerpakning - KwikPen.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. insulin lispro

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

En ml oppløsning inneholder 200 enheter insulin lispro (tilsvarende 6,9 mg)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder, glyserol, sinkoksid, trometamol, metakresol og vann til injeksjonsvæsker. Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning, KwikPen.

Flerpakning: 5 penner à 3 ml. Del av flerpakning kan ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Skal bare brukes i denne pennen, ellers kan det medføre alvorlig overdosering

Dersom forseglingen er brutt ved førstegangsbruk, ta kontakt med apoteket.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys. Anbrutte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares ved høyst 30 oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/042

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog 200 enheter/ml

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG (med bluebox) flerpakning - KwikPen.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Humalog 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. insulin lispro

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

En ml oppløsning inneholder 200 enheter insulin lispro (tilsvarende 6,9 mg)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder, glyserol, sinkoksid, trometamol, metakresol og vann til injeksjonsvæsker. Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning, KwikPen

Flerpakning: 10 (2 pakninger à 5) penner á 3 ml.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Les pakningsvedlegget før bruk

Til subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Skal bare brukes i denne pennen, ellers kan det medføre alvorlig overdosering

Dersom forseglingen er brutt ved førstegangsbruk, ta kontakt med apoteket.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C ).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys. Anbrutte penner kan benyttes i 28 dager.

Etter anbrudd skal pennen oppbevares ved høyst 30 oC, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/96/007/042

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Humalog 200 enheter/ml

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN:{nummer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Humalog KwikPen 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning. insulin lispro

Til subkutan bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6.ANNET

SKAL BARE BRUKES I DENNE PENNEN, ELLERS KAN DET MEDFØRE ALVORLIG OVERDOSERING

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter