Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ikervis (ciclosporin) – Preparatomtale - S01XA18

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnIkervis
ATC-kodeS01XA18
Stoffciclosporin
ProdusentSanten Oy

Santen Oy

1.LEGEMIDLETS NAVN

IKERVIS 1 mg/ml øyedråper, emulsjon

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 ml emulsjon inneholder 1 mg ciklosporin (ciclosporin).

Hjelpestoff med kjent effekt

1 ml emulsjon inneholder 0,05 mg cetalkonklorid (se pkt. 4.4).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Øyedråper, emulsjon. Melkehvit emulsjon.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Behandling av alvorlig keratitt hos voksne pasienter med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger (se pkt. 5.1).

4.2Dosering og administrasjonsmåte

IKERVIS-behandling må initieres av en øyelege eller helsepersonell kvalifisert i oftalmologi.

Dosering

Voksne

Den anbefalte dosen er én dråpe IKERVIS én gang daglig som skal påføres det (de) berørte øyet (øynene) ved sengetid.

Respons på behandling bør revurderes minst hver 6. måned.

Hvis en dose blir glemt, skal behandlingen fortsette neste dag som normalt. Pasienter skal rådes til ikke å bruke mer enn én dråpe i det (de) berørte øyet (øynene).

Eldre pasienter

Den eldre populasjonen er blitt undersøkt i kliniske studier. Ingen dosejustering er nødvendig.

Pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Virkningen av IKERVIS har ikke blitt undersøkt hos pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Det er imidlertid ikke nødvendig med spesielle hensyn for disse populasjonene.

Pediatrisk populasjon

Det er ikke relevant å bruke IKERVIS hos barn og ungdom under 18 år i behandlingen av alvorlig keratitt hos pasienter med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger.

Administrasjonsmåte

Okulær bruk.

Santen Oy

Forholdsregler før administrering av dette legemidlet

Pasientene skal bli bedt om å først vaske hendene.

Før administrasjon skal endosebeholderen ristes forsiktig.

Kun til éngangsbruk. Hver endoseampulle er tilstrekkelig til å behandle begge øynene. Eventuell ubrukt emulsjon skal øyeblikkelig kastes.

Pasientene skal bli instruert i å bruke nasolakrimal okklusjon og å lukke øynene i 2 minutter etter inndrypping, for å redusere systemisk absorpsjon. Dette kan resultere i en reduksjon i systemiske bivirkninger og en økning i lokal aktivitet (se pkt. 4.4).

Hvis mer enn ett topisk oftalmisk legemiddel brukes, må legemidlene administreres med minst 15 minutters mellomrom. IKERVIS skal administreres sist (se pkt. 4.4).

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. Aktiv eller mistenkt okulær eller peri-okulær infeksjon.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

IKERVIS har ikke blitt undersøkt hos pasienter med en sykdomshistorie med okulær herpes og skal derfor brukes med forsiktighet hos slike pasienter.

Kontaktlinser

Pasienter som bruker kontaktlinser er ikke blitt undersøkt. Nøye overvåkning av pasienter med alvorlig keratitt anbefales. Kontaktlinser skal fjernes før inndrypping av øyedråpene ved sengetid og kan settes inn igjen etter at pasienten våkner.

Samtidig behandling

Det er begrenset erfaring med IKERVIS i behandlingen av pasienter med glaukom. Det skal utvises forsiktighet når disse pasientene får annen behandling samtidig med IKERVIS, spesielt med betablokkere som er kjent for å minske tåreutskillelse.

Virkninger på immunsystemet

Legemidler som innvirker på immunsystemet, inkludert ciklosporin, kan innvirke på motstandskraften mot infeksjoner og maligniteter.

Administrasjon av IKERVIS sammen med øyedråper som inneholder kortikosteroider kan potensere virkningene av IKERVIS i immunsystemet (se pkt. 4.5).

Hjelpestoff

IKERVIS inneholder cetalkonklorid som kan forårsake øyeirritasjon.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført med IKERVIS.

Kombinasjon med andre legemidler som innvirker på immunsystemet

Administrasjon av IKERVIS sammen med øyedråper som inneholder kortikosteroider kan potensere virkningene av ciklosporin på immunsystemet (se pkt. 4.4).

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Fertile kvinner/prevensjonsmidler til kvinner

IKERVIS er ikke anbefalt hos fertile kvinner som ikke bruker effektive prevensjonsmidler.

Santen Oy

Graviditet

Det er ingen data på bruk av IKERVIS hos gravide kvinner.

Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet etter systemisk administrasjon av ciklosporin ved eksponering betraktet som tilstrekkelig over maksimal menneskelig eksponering til å indikere liten relevans for den kliniske bruken av IKERVIS.

IKERVIS er ikke anbefalt under graviditet med mindre den potensielle fordelen for moren er større enn den potensielle risikoen for fosteret.

Amming

Etter oral administrasjon blir ciklosporin skilt ut i brystmelken. Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om effektene av ciklosporin på nyfødte/spedbarn. Ved terapeutiske doser av ciklosporin i form av øyedråper, er det imidlertid usannsynlig at tilstrekkelige mengder ville være tilstede i brystmelk. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behandlingen med IKERVIS skal avsluttes/avstås fra.

Fertilitet

Det finnes ingen data om virkningene av IKERVIS på menneskers fertilitet.

Ingen svekking av fertilitet er blitt rapportert hos dyr som får intravenøs ciklosporin (se pkt. 5.3).

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

IKERVIS har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Dette legemidlet kan indusere midlertidig uklart syn eller andre synsforstyrrelser som kan innvirke på evnen til å kjøre eller bruke maskiner (se pkt. 4.8). Pasientene skal bli rådet til ikke å kjøre eller bruke maskiner før synet er blitt klart igjen.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

I fem kliniske studier som inkluderte 532 pasienter som fikk IKERVIS og 398 som fikk IKERVIS-bærer (kontroll), ble IKERVIS administrert minst én gang om dagen i begge øynene, i opptil ett år. De vanligste bivirkningene var øyesmerte (19,2 %), øyeirritasjon (17,8 %), tåreflod (6,4 %), okulær hyperemi (5,5 %) og øyelokkerytem (1,7 %) som vanligvis var forbigående og skjedde under inndrypping.

Majoriteten av bivirkninger rapportert i kliniske studier med bruken av IKERVIS var okulære og milde til moderate i alvorlighetsgrad.

Bivirkninger i tabellform

Følgende bivirkninger oppført nedenfor ble observert i kliniske studier. De ble rangert i henhold til organklassesystem og klassifisert i henhold til følgende konvensjon: svært vanlige ( 1/10), vanlige ( 1/100 til <1/10), mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100), sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne

(<1/10 000) eller ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Infeksiøse og

Mindre vanlige

Bakteriell keratitt, oftalmisk herpes zoster.

parasittære sykdommer

 

 

Øyesykdommer

Vanlige

Erytem i øyelokk, økt tåreflod, okulær hyperemi,

 

 

uklart syn, øyelokkødem, konjunktival hyperemi,

 

 

øyeirritasjon, øyesmerte.

 

Mindre vanlige

Konjunktivalt ødem, tåreforstyrrelse, øyeutsondring,

 

 

øyekløe, konjunktival irritasjon, konjunktivitt,

Santen Oy

 

 

følelse av fremmedlegeme i øynene, avleiringer i

 

 

øyet, keratitt, blefaritt, korneal dekompensasjon,

 

 

chalazion, hornhinneinfiltrater, hornhinnearr,

 

 

øyelokkløe, iridosyklitt.

Generelle lidelser og

Svært vanlige

Smerte på inndryppingsstedet.

reaksjoner på

Vanlige

Irritasjon på inndryppingsstedet, erytem på

administrasjonsstedet

 

inndryppingsstedet, tåreflod på inndryppingsstedet.

 

Mindre vanlige

Reaksjon på inndryppingsstedet, ubehag på

 

 

inndryppingsstedet, kløe på inndryppingsstedet,

 

 

følelse av et fremmedlegeme på inndryppingsstedet.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Smerte på inndryppingsstedet var en ofte rapportert lokal bivirkning forbundet med bruken av IKERVIS i løpet av kliniske studier. Det er sannsynligvis pga. ciklosporin.

Det er rapportert ett tilfelle av alvorlig epitelerosjon av hornhinnen identifisert som korneal dekompensasjon av utprøver. Dette forsvant uten sekvele.

Pasienter som får immunsuppresjonsbehandlinger, inkludert ciklosporin, har økt risiko for infeksjoner. Både generaliserte og lokaliserte infeksjoner kan forekomme. Allerede eksisterende infeksjoner kan også bli forverret (se pkt. 4.3). Tilfeller av infeksjoner har sjelden blitt rapportert i forbindelse med bruken av IKERVIS. For å redusere den systemiske absorpsjon, se pkt. 4.2.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

En topisk overdose vil sannsynligvis ikke skje etter okulær administrasjon. Hvis det forekommer overdose med IKERVIS, skal behandling være symptomatisk og støttende.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Øyemidler, andre øyemidler, ATC-kode: S01XA18.

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske effekter

Ciklosporin (også kjent som ciklosporin A) er et syklisk polypeptid og en immunmodulator med immunsuppressive egenskaper. Det er vist å forlenge overlevelse av allogene transplantater hos dyr og gir betydelig forbedret graftoverlevelse ved alle typer faste organtransplantasjoner hos mennesker. Det er også vist at ciklosporin har anti-inflammatorisk virkning. Dyrestudier tyder på at ciklosporin hemmer utviklingen av cellemedierte reaksjoner. Det er vist at ciklosporin hemmer produksjonen og/eller frisetting av pro-inflammatoriske cytokiner, inkludert interleukin 2 (IL-2) eller T-cellevekstfaktor (TCGF). Det er også kjent for å oppregulere frisetting av anti-inflammatoriske cytokiner. Ciklosporin ser ut til å blokkere de hvilende lymfocytter i G0- eller G1-fasen av cellesyklusen. All tilgjengelig evidens tyder på at ciklosporin virker spesifikt og reversibelt på lymfocytter og ikke hemmer hematopoese og heller ikke har innvirkning på funksjonen til fagocyttceller.

Hos pasienter med tørt øye-sykdom, en tilstand som kan betraktes som en inflammatorisk immunologisk mekanisme, blir ciklosporin etter okulær administrasjon passivt absorbert inn i

Santen Oy

T-lymfocyttinfiltrater i kornea og konjuktiva og inaktiverer kalsineurinfosfatase. Ciklosporin-indusert inaktivering av kalsineurin hemmer defosforylering av transkripsjonsfaktoren NF-AT og forhindrer NF-AT-translokasjon inn i kjernen, og blokkerer derved frigjøringen av pro-inflammatoriske cytokiner slik som IL-2.

Klinisk effekt og sikkerhet

Effekten og sikkerheten av IKERVIS ble vurdert i to randomiserte, dobbeltblinde, bærerkontrollerte kliniske studier med voksne pasienter med tørt øye-sykdom (keratoconjunctivitis sicca) som oppfylte kriteriene til International Dry Eye Workshop (DEWS).

I den 12 måneders, dobbelt-blinde, bærerkontrollerte, pivotale, kliniske studien (SANSIKA-studien) ble 246 pasienter med DED (Dry Eye Disease [Tørt øye-sykdom]) med alvorlig keratitt (definert som en CFS-skår (corneal fluorescein staining) på 4 på den modifiserte Oxford-skalaen) randomisert til én dråpe med IKERVIS eller bærer daglig ved sengetid i 6 måneder. Pasienter randomisert til bærergruppen byttet til IKERVIS etter 6 måneder. Det primære endepunktet var den andelen av pasienter som ved Måned 6 hadde oppnådd minst to graders forbedring av keratitt (CFS) og 30 % forbedring av symptomer, målt med OSDI (Ocular Surface Disease Index). Andelen av respondere i IKERVIS-gruppen var 28,6 %, sammenlignet med 23,1 % i kontrollgruppen. Forskjellen var ikke statistisk signifikant (p=0,326).

Alvorlighetsgraden av keratitt, vurdert ved bruk av CFS, forbedret seg betraktelig fra basislinjen til Måned 6 ved bruk av IKERVIS sammenlignet med bærer (gjennomsnittlig endring fra basislinje var - 1,764 med IKERVIS versus -1,418 med bærer, p=0,037). Andelen av IKERVIS-behandlede pasienter med 3 graders forbedring i CFS-skår ved Måned 6 (fra 4 til 1) var 28,8 %, sammenlignet med 9,6 % av bærer-behandlede forsøkspersoner, men dette var en post-hoc-analyse som begrenser påliteligheten av dette resultatet. Den fordelaktige innvirkningen på keratitt ble opprettholdt i den åpne fasen av studien, fra Måned 6 og opptil Måned 12.

Den gjennomsnittlige endringen fra basislinje i den 100-punkts OSDI-skalaen var -13,6 med IKERVIS og -14,1 med bærer ved måned 6 (p=0,858). Det ble ikke observert noen forbedring med IKERVIS sammenlignet med bærer ved Måned 6 for andre sekundære endepunkter, inkludert skår for øyeubehag, Schirmer-test, samtidig bruk av kunstig tårevæske, utprøvers totalvurdering av effekt, TBUT (tear film break-up time), farging med lissamingrønt, skår for livskvalitets og tåreosmolaritet. En reduksjon i den okulære overflateinflammasjonen vurdert med Human Leukocyte Antigen-DR (HLA-DR) (et eksploratorisk endepunkt) ble observert ved Måned 6 i favør av IKERVIS (p=0,021).

I den 6-måneders, dobbelt-blinde, bærerkontrollerte, støttende kliniske studien (SICCANOVE- studien) ble 492 DED-pasienter med moderat til alvorlig keratitt (definert som en CFS-skår på 2 til 4) også randomisert til IKERVIS eller bærer daglig ved sengetid i 6 måneder. De ko-primære endepunktene var endring i CFS-skår og endring i totalskår for øyeubehag som ikke var relatert til inndrypping av studiemedisin, begge målt ved Måned 6. En liten, men statistisk signifikant forskjell i CFS-bedring ble observert mellom behandlingsgruppene ved Måned 6 i favør av IKERVIS (gjennomsnittlig endring fra basislinje i CFS -1.05 med IKERVIS og -0,82 med bærer, p=0,009). Den gjennomsnittlige endringen fra basislinje i skår for øyeubehag (vurdert ved bruk av Visual Analogic Scale [visuell analog skala]) var -12,82 med IKERVIS og -11,21 med bærer (p=0,808).

I disse studiene ble det ikke observert noen betydelig forbedring av symptomer ved bruk av IKERVIS sammenlignet med bærer etter 6 måneders behandling, uansett om det ble brukt en visuell analog skala eller OSDI.

I begge studiene hadde i gjennomsnitt en tredjedel av pasientene Sjögrens syndrom. For den samlede populasjonen ble det observert en statistisk signifikant forbedring i CFS i favør av IKERVIS i denne undergruppen av pasienter.

Etter å ha fullført SANSIKA-studien (12 måneders studie), ble pasientene oppfordret til å registrere seg for Post SANSIKA-studien. Denne studien var en åpen, ikke-randomisert, en-arm, 24-måneders forlengelse av Sansika-studien. I Post SANSIKA-studien fikk pasientene enten IKERVIS-behandling eller ingen behandling avhengig av CFS-skår (pasientene fikk IKERVIS når det var en forverring av

Santen Oy

keratitt). Denne studien ble designet for å overvåke langtidseffekten og forekomsten av tilbakefall hos pasienter som tidligere har fått IKERVIS.

Det primære målet med studien var å vurdere varigheten av forbedringen etter seponering av IKERVIS-behandlingen når pasienten var forbedret i forhold til baseline for SANSIKA-studien (dvs. minst 2 graders forbedring på den modifiserte Oxford-skalaen).

67 pasienter ble innregistrert (37,9 % av de 177 pasientene som hadde fullført Sansika-studien). Etter perioden på 24-måneder, hadde 61,3 % av 62 pasienter inkludert i den primære effektpopulasjonen ikke opplever noe tilbakefall basert på CFS-skåren. Andelen av pasienter som opplevde alvorlig keratitt-tilbakefall var 35 % og 48 % hos pasienter som ble behandlet i henholdsvis 12 måneder og 6 måneder med IKERVIS i SANSIKA-studien.

Basert på den første kvartil (medianen kan ikke anslås på grunn av det lave antallet tilbakefall), var tiden før tilbakefall (tilbake til CFS grad 4) ≤224 dager og ≤175 dager hos pasienter som tidligere ble behandlet med IKERVIS i henholdsvis 12 måneder og 6 måneder. Pasientene var i en lengre tid på CFS grad 2 (median 12,7 uker/år) og grad 1 (median 6,6 uker/år) enn CFS grad 3 (median 2,4 uker/år), CFS grad 4 og 5 (median tid 0 uke/år).

Vurdering av DED symptomer ved VAS viste en forverring av pasientens ubehag fra den tiden behandlingen først ble seponeret frem til den tiden den ble startet på nytt, bortsett fra smerte som forble relativt lav og stabil.Median global VAS-skår økte fra den tid behandlingen først ble seponert (23,3 %) og frem til den tiden behandlingen ble startet på nytt (45,1 %).

Ingen vesentlige endringer ble observert i de andre sekundære endepunkter (TBUT, lissamin grønne flekker og Schirmer-testen, NEI-VFQ og EQ-5D) i løpet av den forlengede studien.

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med IKERVIS i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved tørt øye-sykdom (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Formelle farmakokinetiske studier av IKERVIS er ikke blitt utført med mennesker.

Blodkonsentrasjonen av IKERVIS ble målt ved bruk av en spesiell høytrykksvæskekromatografi/massespektrometri-analyse. Hos 374 pasienter fra de to effektstudiene ble plasmakonsentrasjonen av ciklosporin målt før administrasjon og etter 6 måneder (SICCANOVE-studien og SANSIKA-studien) og 12 måneder med behandling (SANSIKA-studien). Etter 6 måneder med okulær inndrypping av IKERVIS én gang om dagen, hadde 327 pasienter verdier under den nedre deteksjonsgrensen (0,050 ng/ml) og 35 pasienter var under den nedre grensen for kvantifisering (0,100 ng/ml). Målbare verdier som ikke overskred 0,206 ng/ml ble målt hos åtte pasienter, med disse verdiene ble betraktet som ubetydelige. Tre pasienter hadde verdier over den øvre grensen for kvantifisering (5 ng/ml). De tok imidlertid allerede oral ciklosporin i en stabil dose som var tillatt i henhold til studieprotokollene. Etter 12 måneder med behandling var verdiene under den nedre grensen for deteksjon hos 56 pasienter og under den nedre grensen for kvantifisering hos 19 pasienter. Sju pasienter hadde målbare verdier (fra 0,105 til 1,27 ng/ml), som alle ble betraktet som ubetydelige. To pasienter hadde verdier over den øvre grensen for kvantifisering. De var imidlertid også på oral ciklosporin i en stabil dose siden innlemmingen i studien.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, fototoksisitet og fotoallergi, gentoksisitet, karsinogenitet eller reproduksjons- og utviklingstoksisitet.

I prekliniske studier ble det bare observert effekter ved systematisk administrasjon eller ved doser tilstrekkelig over den maksimale humane eksponering til at det indikerer liten klinisk relevans.

Santen Oy

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Middels lange triglyserider

Cetalkonklorid

Glyserol

Tyloksapol

Poloksamer 188

Natriumhydroksid (til å justere pH)

Vann til injeksjoner

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

3 år.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Skal ikke fryses.

Etter åpning av aluminiumsposene skal endosebeholderne oppbevares i posene for å beskytte mot lys og unngå fordampning. Enhver åpnet individuell endosebeholder med en emulsjonsrest skal kastes umiddelbart etter bruk.

6.5Emballasje (type og innhold)

IKERVIS blir levert i 0,3 ml endosebeholder av lavtetthets-polyetylen (LDPE) i en forseglet, laminert aluminiumpose.

Én pose inneholder fem endosebeholdere.

Pakningsstørrelser: 30 og 90 endosebeholdere.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

SANTEN Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Finland

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/15/990/001

EU/1/15/990/002

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Santen Oy

Dato for første markedsføringstillatelse: 19. mars 2015

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter