Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imatinib Teva (imatinib) – Merking - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnImatinib Teva
ATC-kodeL01XE01
Stoffimatinib
ProdusentTeva B.V.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 100 mg filmdrasjerte tabletter imatinib

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjert tablett inneholder 100 mg imatinib (som mesilat)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett.

20 x1 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

60 x1 filmdrasjerte tabletter

120 filmdrasjerte tabletter

120 x1 filmdrasjerte tabletter

180 x1 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/808/001

20 x 1 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/002

60 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/003

60 x 1 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/004

120 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/005

120 x 1 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/006

180 x 1 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/007

20 x 1 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/008

60 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/009

60 x 1 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/010

120 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/011

120 x 1 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/012

180 x 1 filmdrasjerte tabletter

13.PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Imatinib Teva 100 mg filmdrasjerte tabletter

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 100 mg filmdrasjerte tabletter imatinib

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE KARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 400 mg filmdrasjerte tabletter imatinib

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjert tablett inneholder 400 mg imatinib (som mesilat)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett.

30 filmdrasjerte tabletter

30 x1 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

90 x1 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/808/013

30 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/014

30 x 1 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/015

90 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/016

90 x 1 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/017

30 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/018

30 x 1 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/019

90 filmdrasjerte tabletter

EU/1/12/808/020

90 x 1 filmdrasjerte tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Imatinib Teva 400 mg filmdrasjerte tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 400 mg filmdrasjerte tabletter imatinib

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE KARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 100 mg harde kapsler imatinib

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver hard kapsel inneholder 100 mg imatinib (som mesilat)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hard kapsel

20 x1 harde kapsler

60 harde kapsler

60 x1 harde kapsler

120 harde kapsler

120 x1 harde kapsler

180 x1 harde kapsler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/808/021

20 x 1 harde kapsler

EU/1/12/808/022

60 harde kapsler

EU/1/12/808/023

60 x 1 harde kapsler

EU/1/12/808/024

120 harde kapsler

EU/1/12/808/025

120 x 1 harde kapsler

EU/1/12/808/026

180 x 1 harde kapsler

EU/1/12/808/027

20 x 1 harde kapsler

EU/1/12/808/028

60 harde kapsler

EU/1/12/808/029

60 x 1 harde kapsler

EU/1/12/808/030

120 harde kapsler

EU/1/12/808/031

120 x 1 harde kapsler

EU/1/12/808/032

180 x 1 harde kapsler

13. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Imatinib Teva 100 mg harde kapsler

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 100 mg harde kapsler imatinib

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE KARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 400 mg harde kapsler imatinib

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver hard kapsel inneholder 400 mg imatinib (som mesilat)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hard kapsel

30 harde kapsler

30 x1 harde kapsler

90 harde kapsler

90 x1 harde kapsler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/808/033

30 harde kapsler

EU/1/12/808/034

30 x 1 harde kapsler

EU/1/12/808/035

90 harde kapsler

EU/1/12/808/036

90 x 1 harde kapsler

EU/1/12/808/037

30 harde kapsler

EU/1/12/808/038

30 x 1 harde kapsler

EU/1/12/808/039

90 harde kapsler

EU/1/12/808/040

90 x 1 harde kapsler

13. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Imatinib Teva 400 mg harde kapsler

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 400 mg harde kapsler imatinib

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter