Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Insuman (insulin human) – Preparatomtale - A10ABCD01

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnInsuman
ATC-kodeA10ABCD01
Stoffinsulin human
ProdusentSanofi-aventis Deutschland GmbH

1.LEGEMIDLETS NAVN

Insuman Rapid 40 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning, i hetteglass Insuman Rapid 100 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning, i hetteglass Insuman Rapid 100 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning, i sylinderampulle

Insuman Rapid SoloStar 100 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Insuman Rapid 40 IE/ml i et hetteglass

Hver ml inneholder 40 IE humaninsulin (tilsvarende 1,4 mg).

Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 400 IE insulin.

Insuman Rapid 100 IE/ml i et hetteglass

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg)

Hvert hetteglass inneholder 5 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 500 IE insulin, eller 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 1000 IE insulin.

Insuman Rapid 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Rapid SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarer 3,5 mg).

Hver sylinderampulle eller penn inneholder 3 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 300 IE insulin.

En IE (Internasjonal Enhet) tilsvarer 0,035 mg vannfri humaninsulin*.

Insuman Rapid er en nøytral insulinoppløsning (hurtigvirkende insulin).

*Humaninsulin er fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk i Escherichia coli.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning

Klar, fargeløs oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Diabetes mellitus, hvor behandling med insulin er nødvendig. Insuman Rapid er også egnet til behandling av hyperglykemisk koma og ketoacidose, samt for å oppnå pre-, intra- og postoperativ stabilisering hos pasienter med diabetes mellitus.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Ønsket blodglukosenivåer, insulintype og insulindoseringen (dose, tidspunkt) må fastsettes individuelt og skal tilpasses pasientens kost, fysisk aktivitet og livsstil.

Daglige doser og administrasjonstidspunkt

Det finnes ingen bestemte regler for dosering av insulin. Imidlertid er gjennomsnittlig insulinbehov ofte 0,5 - 1,0 IE per kg kroppsvekt daglig. Det basale insulinbehovet utgjør 40 % til 60 % av totalt dagsbehov insulin. Insuman Rapid injiseres subkutant 15 til 20 minutter før et måltid.

Insuman Rapid 40 IE/ml i et hetteglass, Insuman Rapid 100 IE/ml i et hetteglass, Insuman Rapid

100 IE/ml i en sylinderampulle

Ved behandling av alvorlig hyperglykemi og spesielt ketoacidose, er insulinbehandling del av et komplekst regime som inkluderer tiltak for å beskytte pasientene mot mulige alvorlige komplikasjoner som følge av et relativt raskt fall i blodglukose. Dette regimet inkluderer tett monitorering (metabolsk status, syre/base- og elektrolyttstatus, vitale parametere osv.) på intensivavdeling ved sykehus eller liknende.

Insuman Rapid SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

SoloStar gir insulin i doser fra 1 til 80 enheter, i trinn på 1 enhet. Hver penn inneholder flere doser.

Sekundær dosejustering

Forbedret metabolsk kontroll kan øke insulinfølsomheten og derved nedsette insulinbehovet. Dosejustering kan også være nødvendig, f.eks. dersom

-pasienten endrer vekt,

-pasienten endrer livsstil,

-andre omstendigheter oppstår som øker følsomheten overfor hypo- eller hyperglykemi (se pkt. 4.4).

Spesielle populasjoner

Eldre populasjon (65 år gammel)

Hos eldre vil en tiltagende forverring av nyrefunksjonen kunne lede til en jevn nedgang i insulinbehovet.

Nedsatt nyrefunksjon

Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert insulinmetabolisme.

Nedsatt leverfunksjon

Hos pasienter med alvorlig leverinsuffisiens vil insulinbehovet kunne være redusert på grunn av redusert kapasitet for glukoneogenese og redusert insulinmetabolisme.

Administrasjonsmåte

Insuman Rapid må ikke brukes i eksterne eller implanterte insulinpumper eller i peristaltiske pumper med silikonslanger.

Insuman Rapid administreres subkutant.

Insulinabsorpsjon og dermed den blodglukosesenkende effekten etter en dose kan variere fra et injeksjonsområde til et annet (f.eks. bukveggen sammenlignet med låret). Injeksjonsstedet innen et bestemt injeksjonsområde må endres fra gang til gang.

Insuman Rapid 40 IE/ml i et hetteglass

Bare injeksjonssprøyter beregnet til denne insulinstyrken (40 IE per ml) skal anvendes. Injeksjonssprøytene skal ikke inneholde noe annet legemiddel eller rester (f.eks. spor av heparin).

Insuman Rapid 100 IE/ml i et hetteglass

Bare injeksjonssprøyter beregnet til denne insulinstyrken (100 IE per ml) skal anvendes. Injeksjonssprøytene skal ikke inneholde noe annet legemiddel eller rester (f.eks. spor av heparin).

Insuman Rapid kan også administreres intravenøst. Intravenøs insulinbehandling må vanligvis skje på en intensivavdeling ved sykehus eller under sammenliknbare monitorerings- og behandlingsforhold (se ”Daglige doser og administrasjonstidspunkt”).

Insuman Rapid 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insuman Rapid kan også administreres intravenøst. Intravenøs insulinbehandling må vanligvis skje på en intensivavdeling ved sykehus eller under sammenliknbare monitorerings- og behandlingsforhold (se ”Daglige doser og administrasjonstidspunkt”).

Insuman Rapid SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Før SoloStar tas i bruk, må bruksanvisningen som følger med i pakningsvedlegget leses nøye.

For flere detaljer om håndtering, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Pasienter som er hypersensitive til Insuman Rapid og hvor ingen andre og bedre tolererte preparater finnes, må bare fortsette behandlingen under streng medisinsk kontroll og – hvor nødvendig – i forbindelse med antiallergisk behandling.

Hos pasienter med allergi overfor animalsk insulin, er en intradermal hudtest anbefalt før omstilling til Insuman Rapid, siden de kan få immunologiske kryssreaksjoner.

Ved utilstrekkelig glukosekontroll, eller ved tendens til hyper- eller hypoglykemiske episoder, må pasientens oppfølgning av det foreskrevne behandlingsopplegget, injeksjonssted og korrekt injeksjonsteknikk, samt alle andre relevante faktorer, revurderes før dosejustering overveies.

Omstilling til Insuman Rapid

Å overføre en pasient til en ny type eller et nytt merke insulin krever grundig medisinsk oppfølging Forandring i styrke, merke (tilvirker), type (vanlig, NPH, lente, langtidsvirkende, etc.), opprinnelse (animalsk, human, human insulinanalog) og/eller produksjonsmetode kan resultere i behov for dosejustering.

Dosejustering (f.eks. reduksjon) kan være nødvendig umiddelbart etter preparatomstilling. I andre tilfeller kan behovet for dosejustering utvikles gradvis over en periode på flere uker.

Etter omstilling fra animalsk insulin til humaninsulin kan dosereduksjon spesielt være nødvendig hos pasienter som

-allerede tidligere var innstilt på et relativt lavt blodglukosenivå,

-har tendens til hypoglykemi,

-tidligere hadde behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer.

Tett metabolsk monitorering er anbefalt under omstillingen og de første ukene etterpå. Hos pasienter som har behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer, skal sykehusinnleggelse overveies under omstilling.

Hypoglykemi

Hypoglykemi kan oppstå hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet.

Særlig varsomhet bør utvises, og det rådes til økt grad av blodglukoseovervåkning hos pasienter der episoder av hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning, f.eks. hos pasienter med tydelig stenose i koronararteriene eller i blodkarene til hjernen (risiko for kardiale eller cerebrale komplikasjoner av

hypoglykemi), og hos pasienter med proliferativ retinopati, særlig når denne ikke er behandlet med fotokoagulasjon (risiko for forbigående amaurose etter hypoglykemi).

Pasientene må være oppmerksomme på situasjoner der varselsymptomene på hypoglykemi er redusert. Varselsymptomer på hypoglykemi kan være annerledes, mindre uttalte eller utebli hos enkelte risikogrupper. Dette inkluderer pasienter:

-hvis glykemisk kontroll er tydelig forbedret,

-hvis hypoglykemi utvikles gradvis,

-som er eldre,

-som har byttet fra animalsk til humant insulin,

-med autonom nevropati,

-som har hatt diabetes lenge,

-som lider av psykiatrisk sykdom,

-som samtidig blir behandlet med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Slike situasjoner kan føre til alvorlig hypoglykemi (og mulig tap av bevissthet) før pasienten er klar over at dette er hypoglykemi.

Hvis normale eller nedsatte verdier av glykosylert hemoglobin observeres, skal muligheten for tilbakevendende, ikke-erkjente, (spesielt nattlige) hypoglykemiske anfall overveies.

For å redusere risikoen for hypoglykemi er det avgjørende at pasienten overholder dosering og kosthold, tilfører insulinet riktig og er oppmerksom på symptomer for hypoglykemi. Faktorer som gir økt følsomhet for hypoglykemi krever særlig nøye kontroll, og dosejustering kan bli nødvendig. Disse omfatter:

-bytte av injeksjonsområde,

-forbedret insulinfølsomhet (f.eks. pga. fjerning av stressfaktorer),

-uvant, økt eller langvarig fysisk aktivitet,

-samtidig sykdom (f.eks. oppkast, diaré),

-utilstrekkelig matinntak,

-utelatte måltider,

-alkoholinntak,

-visse ukompenserte endokrine lidelser (f.eks. hypotyreoidisme, fremre hypofyse- eller binyrebarkinsuffisiens),

-samtidig behandling med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Samtidige sykdommer

Samtidige sykdommer nødvendiggjør en intensivert metabolsk monitorering. Ketoner i urinen må i mange tilfeller måles, og det er ofte nødvendig å justere insulindosen. Insulinbehovet økes ofte. Type 1 diabetikere skal fortsette med å spise i det minste en liten mengde karbohydrater regelmessig, selv om de bare kan innta litt eller ingen føde, kaster opp etc. og de må aldri helt utelate insulin.

Insuman Rapid 100 IE/ml i en sylinderampulle

Penner til bruk med Insuman Rapid sylinderampuller

Insuman Rapid sylinderampuller skal kun brukes med følgende penner:

-JuniorSTAR, som leverer Insuman Rapid i doseringstrinn på 0,5 enheter

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar og AllStar PRO, som alle leverer Insuman Rapid i doseringstrinn på 1 enhet.

Da doseringsnøyaktighet bare er vist med disse pennene skal andre flergangspenner ikke brukes med disse sylinderampullene.

Ikke alle disse pennene er nødvendigvis markedsført i Norge.

Insuman Rapid SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Håndtering av pennen

Før SoloStar tas i bruk må bruksanvisningen som er inkludert i pakningsvedlegget leses nøye. Instruksjonene i denne bruksanvisningen må følges (se pkt. 6.6).

Feilmedisinering

Det har forekommet tilfeller av feilmedisinering hvor andre Insumantyper eller andre typer insuliner er blitt injisert ved en feil. Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype.

Samtidig bruk av Insuman og pioglitazon

Tilfeller av hjertesvikt har blitt rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette bør tas i betraktning dersom samtidig behandling med pioglitazon og Insuman vurderes. Hvis denne kombinasjonen brukes, bør pasienten observeres med hensyn til symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon bør seponeres dersom forverrelse av hjerteproblemer oppstår.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan nødvendiggjøre dosejustering av humaninsulin.

Stoffer som kan forsterke den blodglukosesenkende virkningen og gi økt risiko for hypoglykemi, omfatter perorale antidiabetika, ACE-hemmere, disopyramid, fibrater, fluoksetin, monoaminoksidase- hemmere (MAOI), pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater og sulfonamidantibiotika.

Stoffer som kan redusere den blodglukosesenkende virkningen omfatter kortikosteroider, danazol, diazoksid, diuretika, glukagon, isoniazid, østrogener og progestogener (i f.eks. p-piller), fenotiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (f.eks. adrenalin, salbutamol, terbutalin), thyreoideahormoner, protease inhibitorer og atypiske antipsykotika (f.eks. olanzapin og klozapin).

Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol kan enten øke eller nedsette insulinets blodglukosesenkende effekt. Pentamidin kan føre til hypoglykemi som i enkelte tilfeller kan etterfølges av hyperglykemi.

I tillegg kan tegn på adrenerg motregulering bli redusert eller utebli ved samtidig inntak av sympatolytiske farmaka som betablokkere, klonidin, guanetidin og reserpin.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

For humaninsulin foreligger ingen kliniske data på bruk under graviditet. Insulin passerer ikke placenta. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide kvinner.

Det er svært viktig at pasienter med allerede eksisterende diabetes eller svangerskapsdiabetes opprettholder en god metabolsk kontroll under graviditeten. Insulinbehovet kan minke i første trimester og øker vanligvis i andre og tredje trimester. Umiddelbart etter fødselen synker insulinbehovet raskt (økt risiko for hypoglykemi). Nøye glukosekontroll er viktig.

Amming

Det ventes ingen effekter på det diende barnet. Insuman Rapid kan brukes under amming. Det kan være behov for regulering av insulindosen og kostholdet under amming.

Fertilitet

Det finnes ingen kliniske- eller dyredata på hvordan humaninsulin påvirker fertiliteten hos kvinner eller menn.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Konsentrasjons- og reaksjonsevnen kan svekkes som følge av hypoglykemi eller hyperglykemi eller, f.eks., som følge av nedsatt syn. Dette kan innebære en risiko i situasjoner der slike evner er spesielt viktige (f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner).

Pasienter bør rådes til å ta forhåndsregler for å unngå hypoglykemi under bilkjøring. Dette er spesielt viktig ved nedsatt eller manglende evne til å registrere varselsymptomer på hypoglykemi, eller ved hyppige tilfeller av hypoglykemi. I slike tilfeller bør en vurdere om bilkjøring og bruk av maskiner er tilrådelig.

4.8Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Hypoglykemi, vanligvis den hyppigst forekommende bivirkning ved insulinbehandling, kan opptre hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. I kliniske studier og etter markedsføring varierer frekvensen innen pasientgruppe og doseregimer. Det kan derfor ikke oppgis noen spesifikk frekvens.

Tabellarisk liste over bivirkninger

Følgende relaterte bivirkninger fra kliniske studier er oppført nedenfor etter organklassesystem og etter synkende forekomst: Svært vanlige (≥1/10); vanlige (≥1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100); sjeldne (≥1/10000 til <1/1000); svært sjeldne (<1/10.000); ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

MedDRA

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

Forstyrelser i

 

Sjokk

Straksallergiske

immunsystemet

 

 

reaksjoner (hypotensjon,

 

 

 

angionevrotisk ødem,

 

 

 

bronkospasme,

 

 

 

generaliserte

 

 

 

hudreaksjoner);

 

 

 

antistoffdannelse mot

 

 

 

insulin.

Stoffskifte- og

Ødem

 

Hypoglykemi;

ernæringsbetingede

 

 

natriumretensjon

sykdommer

 

 

 

Øyesykdommer

 

 

Proliferativ retinopati;

 

 

 

diabetisk retinopati;

 

 

 

synssvekkelse

Hud- og

 

 

Lipodystrofi

underhudssykdommer

 

 

 

 

 

 

 

Generelle lidelser og

Reaksjoner på

Urtikaria på

Inflammasjon, hevelse,

reaksjoner på

injeksjonsstedet

injeksjonsstedet

smerte, kløe, rødme på

administrasjonsstedet

 

 

injeksjonsstedet.

 

 

 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Forstyrrelser i immunsystemet

Straksallergiske reaksjoner på insulin eller hjelpestoffene kan være livstruende.

Insulinbehandling kan forårsake antistoffdannelse mot insulin. I sjeldne tilfeller vil nærværet av slike insulinantistoffer nødvendiggjøre justering av insulindosen for å korrigere tendensen til hyper- eller hypoglykemi.

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

Kraftige anfall av hypoglykemi, især hvis de opptrer gjentatte ganger, kan føre til nevrologisk skade. Forlengede eller alvorlige hypoglykemiske episoder kan være livstruende.

Mange pasienter får symptomer på adrenerg motregulering før symptomer på nevroglykopeni opptrer. Generelt gjelder det at jo kraftigere og raskere blodsukkerfallet er, jo mer uttalt er motreguleringen og dets symptomer.

Insulin kan forårsake natriumretensjon og ødem, særlig dersom en tidligere dårlig metabolsk kontroll bedres ved en intensivert insulinbehandling.

Øyesykdommer

En markert endring i blodglukosekontrollen kan gi forbigående synssvekkelse på grunn av midlertidig endring i linsens turgiditet og brytningsindeks.

Bedre blodglukosekontroll over lengre tid senker risiko for progresjon av diabetesretinopati. Imidlertid kan intensivert insulinbehandling med plutselig bedring av blodglukosekontroll knyttes til temporær forverring av diabetesretinopati.

Hud- og underhudssykdommer

Lipodystrofi kan oppstå på injeksjonsstedet og forsinke insulinabsorpsjonen lokalt. Kontinuerlig bytte av injeksjonssted i det gitte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere eller forhindre slike reaksjoner.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

De fleste mindre insulinreaksjoner på injeksjonsstedet går vanligvis over i løpet av et par dager til et par uker.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Symptomer

Overdosering av insulin kan medføre alvorlig og iblant langvarig og livstruende hypoglykemi.

Behandling

Milde tilfeller av hypoglykemi kan vanligvis behandles med oralt inntak av karbohydrater. Det kan bli nødvendig med justering av dose, matinntak eller fysisk aktivitet.

Mer alvorlige episoder med koma, kramper eller nevrologisk svekkelse kan behandles med glukagon intramuskulært/subkutant eller konsentrert glukose intravenøst. Fortsatt karbohydrattilførsel og observasjon kan bli nødvendig, fordi hypoglykemi kan opptre på ny etter tilsynelatende klinisk bedring.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler til diabetesbehandling, insulin og analoger til injeksjon, hurtigvirkende, ATC-kode A10AB01.

Virkningsmekanisme

Insulin

-senker blodglukosen, fremmer anabolisme og hemmer katabolisme,

-øker transport av glukose inn i cellene, øker glykogendannelsen i muskler og lever og forbedrer utnyttelsen av pyruvat. Hemmer glykogenolyse og glukoneogenese,

-øker lipogenese i lever og fettvev og hindrer lipolyse,

-fremmer cellenes opptak av aminosyrer og fremmer proteinsyntesen,

-øker cellenes kaliumopptak.

Farmakodynamiske effekter

Insuman Rapid er et insulin med hurtig innsettende effekt og kort virkningstid. Etter subkutan injeksjon inntrer effekten innen 30 minutter og maksimal effekt inntrer mellom 1 og 4 timer etter injeksjonen. Effekten varer i 7 – 9 timer.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Hos friske pasienter er halveringstiden i serum ca. 4 - 6 minutter. Halveringstiden er lenger hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Man må imidlertid være klar over at insulinets farmakokinetikk ikke reflekterer dets metabolske effekter.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Akutt toksisitet ble studert etter subkutan injeksjon på rotter. Ingen toksiske effekter ble funnet. Lokale toleransestudier etter subkutan og intramuskulær injeksjon på kaniner viste ingen mistenkelige merkverdige funn. Studier på farmakodynamiske effekter etter subkutan administrasjon på kaniner og hunder viste hypoglykemiske virkninger som forventet.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Metakresol,

natriumdihydrogenfosfatdihydrat,

glyserol,

natriumhydroksid,

saltsyre (for justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

6.2Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 6.6.

Insuman Rapid må ikke blandes med oppløsninger som inneholder reduksjonsmidler som tioler og sulfitter.

Blanding av insuliner

Insuman Rapid 40 IE/ml i et hetteglass, Insuman Rapid 100 IE/ml i et hetteglass

Insuman Rapid må ikke blandes med insuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Insuman Rapid må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Insuliner med ulike konsentrasjoner (f.eks. 100 IE per ml og 40 IE per ml) må ikke blandes.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinoppløsningen.

Insuman Rapid 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insuman Rapid må ikke blandes med insuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Insuman Rapid må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinoppløsningen.

Insuman Rapid SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Insuman Rapid må ikke blandes med noen andre insuliner eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinoppløsningen.

6.3Holdbarhet

2 år.

Holdbarhet etter anbrudd av hetteglasset

Preparatet kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C, beskyttet fra direkte varme eller lys. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Det anbefales at dato for anbrudd noteres på etiketten.

Holdbarhet etter anbrudd av sylinderampullen eller etter at pennen er tatt i bruk

Sylinderampuller som er tatt i bruk (i insulinpennen) eller tatt med som reserve, penner som er tatt i bruk eller tatt med som reserve, kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C beskyttet fra direkte varme og lys.

Penn som inneholder en sylinderampulle eller penner som er tatt i bruk må ikke oppbevares i kjøleskap.

Hetten må settes tilbake på pennen etter hver injeksjon, for å beskytte mot lys.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Før anbrudd av hetteglass, sylinderampuller, penner som ikke er i bruk Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C).

Skal ikke fryses.

Plasser ikke Insuman Rapid ved fryseboksen eller fryseelementer.

Oppbevar hetteglasset, sylinderampullen eller den ferdigfylte pennen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Etter anbrudd av hetteglass, sylinderampuller, penner som er i bruk

Oppbevaringsbetingelser etter anbrudd av pakningen, se pkt. 6.3.

6.5Emballasje (type og innhold)

Insuman Rapid 40 IE/ml i et hetteglass

10 ml oppløsning i hetteglass (type 1 fargeløst glass) med en flenset kapsel (aluminium), en propp (klorbutylgummi (type 1)) og en ”riv-av” hette (polypropylen).

Pakninger med 1 og 5 hetteglass er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Insuman Rapid 100 IE/ml i et hetteglass

5 ml oppløsning i et hetteglass og 10 ml oppløsning i et hetteglass (type 1 fargeløst glass) med en flenset kapsel (aluminium), en propp (klorbutylgummi (type 1)) og et avrivbart lokk (polypropylen). Pakninger med 1 og 5 hetteglass er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Insuman Rapid 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Rapid SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

3 ml oppløsning i en sylinderampulle (type 1 fargeløst glass) med et stempel (brombutylgummi (type 1)) og en flenset kapsel (aluminium) med en propp (brombutylgummi eller laminat av polyisopren og bromobutylgummi (type 1)).

Ferdigfylt penn

Sylinderampullene er foreseglet i en injeksjonspenn til engangsbruk.

Kanyler er ikke vedlagt pakningen.

Pakningsstørrelse

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 sylinderampuller er tilgjengelige.

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 penner er tilgjengelige.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Insuman Rapid 40 IE/ml i et hetteglass, Insuman Rapid 100 IE/ml i et hetteglass Beskyttelseshetten av plast fjernes før insulinet trekkes opp fra hetteglasset første gang.

Hetteglasset må ikke rystes kraftig da det kan forårsake skumdannelse. Skum kan vanskeliggjøre korrekt måling av dose.

Insuman Rapid må bare anvendes når oppløsningen er klar, fargeløs, uten synlige partikler og har vannlignende konsistens.

Insuman Rapid må ikke brukes i eksterne eller implanterte insulinpumper eller i peristaltiske pumper med silikonslanger.

Det må tas i betraktning at nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved en pH på ca. 4,5 til 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Rapid kan blandes med alle typer humaninsuliner, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper.Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner.

Hvis to forskjellige insulintyper må trekkes opp i samme injeksjonssprøyte, bør korttidsvirkende insulin trekkes opp først slik at hetteglasset ikke kontamineres av det langtidsvirkende preparatet. Injeksjonen bør gis umiddelbart etter blanding.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Rapid 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insulinpenn

Insuman Rapid sylinderampuller skal kun brukes sammen med pennene: OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO eller JuniorSTAR (se pkt. 4.4). Ikke alle disse penner er nødvendigvis markedsført i Norge.

Pennen skal brukes som forklart i bruksanvisningen som følger med den.

Pennens bruksanvisning må følges nøye med hensyn til innsetting av sylinderampulle, påsetting av injeksjonskanyle samt injeksjon av insulinet.

Hvis pennen er ødelagt eller ikke virker som den skal (pga. mekanisk feil), må den kastes og en ny insulinpenn må benyttes.

Hvis pennen ikke fungerer (se pennens bruksanvisning), kan insulinet trekkes opp fra sylinderampullen i en injeksjonssprøyte (passende for insulin med 100 IE/ml) og injiseres.

Sylinderampuller

Før Insuman Rapid settes inn i pennen må sylinderampullen oppbevares i romtemperatur i 1 - 2 timer.

Kontroller sylinderampullen før bruk. Insuman Rapid må bare anvendes når oppløsningen er klar, fargeløs, uten synlige partikler og har vannlignende konsistens.

Luftbobler fjernes fra sylinderampullen før injeksjon (se bruksanvisning for pennen). Tomme sylinderampuller skal ikke etterfylles.

Insuman Rapid må ikke brukes i eksterne eller implanterte insulinpumper eller i peristaltiske pumper med silikonslanger.

Det må tas i betraktning at nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved en pH på ca. 4,5 til 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Rapid kan blandes med alle typer humaninsuliner, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner.

Insuman Rapid sylinderampuller er ikke laget for at noe annet insulin skal blandes i dem.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overenstemmelse med lokale krav.

Insuman Rapid SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Insuman Rapid må bare anvendes når oppløsningen er klar, fargeløs, uten synlige partikler og har vannlignende konsistens.

Tomme penner må aldri gjenbrukes, og de må kastes på en forsvarlig måte.

For å unngå overføring av sykdommer må hver penn bare brukes av én pasient.

Det må tas i betraktning at nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved en pH på ca. 4,5 til 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overenstemmelse med lokale krav.

Før SoloStar tas i bruk, må bruksanvisningen som følger med i pakningsvedlegget leses nøye.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/030/028

EU/1/97/030/029

EU/1/97/030/030

EU/1/97/030/031

EU/1/97/030/032

EU/1/97/030/055

EU/1/97/030/056

EU/1/97/030/085

EU/1/97/030/090

EU/1/97/030/095

EU/1/97/030/140

EU/1/97/030/141

EU/1/97/030/142

EU/1/97/030/143

EU/1/97/030/144

EU/1/97/030/145

EU/1/97/030/196

EU/1/97/030/197

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 21. februar 1997

Dato for siste fornyelse: 21. februar 2007

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Insuman Basal 40 IE/ml injeksjonsvæske, suespensjon i hetteglass Insuman Basal 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass Insuman Basal 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i sylinderampulle

Insuman Basal SoloStar 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon i en ferdigfylt penn

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Insuman Basal 40 IE/ml i et hetteglass

Hver ml inneholder 40 IE humaninsulin (tilsvarende 1,4 mg).

Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 400 IE insulin.

Insuman Basal 100 IE/ml i et hetteglass

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg).

Hvert hetteglass inneholder 5 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 500 IE insulin, eller 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 1000 IE insulin.

Insuman Basal 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Basal SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg).

Hver sylinderampulle inneholder 3 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 300 IE insulin.

En IE (Internasjonal Enhet) tilsvarer 0,035 mg vannfri humaninsulin*.

Insuman Basal er en isofan insulinsuspensjon.

*Humaninsulin er fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk i Escherichia coli.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

Etter omrysting er suspensjonen melkeaktig hvit.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Diabetes mellitus, hvor behandling med insulin er nødvendig.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Ønsket blodglukosenivåer, insulintype og insulindoseringen (dose, tidspunkt) må fastsettes individuelt og skal tilpasses pasientens kost, fysisk aktivitet og livsstil.

Daglige doser og administrasjonstidspunkt

Det finnes ingen bestemte regler for dosering av insulin. Imidlertid er gjennomsnittlig insulinbehov ofte 0,5 - 1,0 IE per kg kroppsvekt daglig. Det basale insulinbehovet utgjør 40 % til 60 % av totalt dagsbehov insulin. Insuman Basal injiseres subkutant 45 til 60 minutter før et måltid.

Insuman Basal SoloStar 100 IEml i en ferdigfylt penn

SoloStar gir insulin i doser fra 1 til 80 enheter, i trinn på 1 enhet. Hver penn inneholder flere doser.

Sekundær dosejustering

Forbedret metabolsk kontroll kan øke insulinfølsomheten og derved nedsette insulinbehovet. Dosejustering kan også være nødvendig, f.eks. dersom

-pasienten endrer vekt,

-pasienten endrer livsstil,

-andre omstendigheter oppstår som øker følsomheten overfor hypo- eller hyperglykemi (se pkt. 4.4).

Spesielle populasjoner

Eldre populasjon (65 år gammel)

Hos eldre vil en tiltagende forverring av nyrefunksjonen kunne lede til en jevn nedgang i insulinbehovet.

Nedsatt nyrefunksjon

Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert insulinmetabolisme.

Nedsatt leverfunksjon

Hos pasienter med alvorlig leverinsuffisiens vil insulinbehovet kunne være redusert på grunn av redusert kapasitet for glukoneogenese og redusert insulinmetabolisme.

Administrasjonsmåte

Insuman Basal må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Insuman Basal administreres subkutant. Insuman Basal må aldri injiseres intravenøst.

Insulinabsorpsjon og dermed den blodglukosesenkende effekten etter en dose kan variere fra et injeksjonsområde til et annet (f.eks. bukveggen sammenlignet med låret). Injeksjonsstedet innen et bestemt injeksjonsområde må endres fra gang til gang.

Insuman Basal 40 IE/ml i et hetteglass

Kun injeksjonssprøyter laget for denne insulinkonsentrasjonen (40 IE per ml) skal anvendes. Injeksjonssprøytene skal ikke inneholde noe annet legemiddel eller rester (f.eks. spor av heparin).

Insuman Basal 100 IE/ml i et hetteglass

Kun injeksjonssprøyter laget for denne insulinkonsentrasjonen (100 IE per ml) skal anvendes. Injeksjonssprøytene skal ikke inneholde noe annet legemiddel eller rester (f.eks. spor av heparin).

Insuman Basal SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Før SoloStar tas i bruk, må bruksanvisningen som følger med i pakningsvedlegget leses nøye.

For flere detaljer om håndtering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Pasienter som er hypersensitive til Insuman Basal og hvor ingen andre og bedre tolererte preparater finnes, må bare fortsette behandling under streng medisinsk kontroll og – hvor nødvendig – i forbindelse med antiallergisk behandling.

Hos pasienter med allergi overfor animalsk insulin, er en intradermal hudtest anbefalt før omstilling til Insuman Basal, siden de kan få immunologiske kryssreaksjoner.

Ved utilstrekkelig glukosekontroll, eller ved tendens til hyper- eller hypoglykemiske episoder, må pasientens oppfølgning av det foreskrevne behandlingsopplegget, injeksjonssted og korrekt injeksjonsteknikk, samt alle andre relevante faktorer, revurderes før dosejustering overveies.

Omstilling til Insuman Basal

Å overføre en pasient til en ny type eller et nytt merke insulin krever grundig medisinsk oppfølging Forandring i styrke, merke (tilvirker), type (vanlig, NPH, lente, langtidsvirkende, etc.), opprinnelse (animalsk, human, human insulinanalog) og/eller produksjonsmetode kan resultere i behov for dosejustering.

Dosejustering (f.eks. reduksjon) kan være nødvendig umiddelbart etter preparatomstilling. I andre tilfeller kan behovet for dosejustering utvikles gradvis over en periode på flere uker.

Etter omstilling fra animalsk insulin til humaninsulin kan dosereduksjon spesielt være nødvendig hos pasienter som

-allerede tidligere var innstilt på et relativt lavt blodglukosenivå,

-har tendens til hypoglykemi,

-tidligere hadde behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer.

Tett metabolsk monitorering er anbefalt under omstillingen og de første ukene etterpå. Hos pasienter som har behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer, skal sykehusinnleggelse overveies under omstilling.

Hypoglykemi

Hypoglykemi kan oppstå hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet.

Særlig varsomhet bør utvises, og det rådes til økt grad av blodglukoseovervåkning hos pasienter der episoder av hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning, f.eks. hos pasienter med tydelig stenose i koronararteriene eller i blodkarene til hjernen (risiko for kardiale eller cerebrale komplikasjoner av hypoglykemi), og hos pasienter med proliferativ retinopati, særlig når denne ikke er behandlet med fotokoagulasjon (risiko for forbigående amaurose etter hypoglykemi).

Pasientene må være oppmerksomme på situasjoner der varselsymptomene på hypoglykemi er redusert. Varselsymptomer på hypoglykemi kan være annerledes, mindre uttalte eller utebli hos enkelte risikogrupper. Dette inkluderer pasienter:

-hvis glykemisk kontroll er tydelig forbedret,

-hvis hypoglykemi utvikles gradvis,

-som er eldre,

-som har byttet fra animalsk til humant insulin,

-med autonom nevropati,

-som har hatt diabetes lenge,

-som lider av psykiatrisk sykdom,

-som samtidig blir behandlet med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Slike situasjoner kan føre til alvorlig hypoglykemi (og mulig tap av bevissthet) før pasienten er klar over at dette er hypoglykemi.

Hvis normale eller nedsatte verdier av glykosylert hemoglobin observeres, skal muligheten for tilbakevendende, ikke-erkjente, (spesielt nattlige) hypoglykemiske anfall overveies.

For å redusere risikoen for hypoglykemi er det avgjørende at pasienten overholder dosering og kosthold, tilfører insulinet riktig og er oppmerksom på symptomer for hypoglykemi. Faktorer som gir økt følsomhet for hypoglykemi krever særlig nøye kontroll, og dosejustering kan bli nødvendig. Disse omfatter:

-bytte av injeksjonsområde,

-forbedret insulinfølsomhet (f.eks. pga. fjerning av stressfaktorer),

-uvant, økt eller langvarig fysisk aktivitet,

-samtidig sykdom (f.eks. oppkast, diaré),

-utilstrekkelig matinntak,

-utelatte måltider,

-alkoholinntak,

-visse ukompenserte endokrine lidelser (f.eks. hypotyreoidisme, fremre hypofyse- eller binyrebarkinsuffisiens),

-samtidig behandling med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Samtidige sykdommer

Samtidige sykdommer nødvendiggjør en intensivert metabolsk monitorering. Ketoner i urinen må i mange tilfeller måles, og det er ofte nødvendig å justere insulindosen. Insulinbehovet økes ofte. Type 1 diabetikere skal fortsette med å spise i det minste en liten mengde karbohydrater regelmessig, selv om de bare kan innta litt eller ingen føde, kaster opp etc. og de må aldri helt utelate insulin.

Insuman Basal 100 IE/ml i en sylinderampulle

Penner til bruk med Insuman Basal sylinderampuller

Insuman Basal sylinderampuller skal kun brukes med følgende penner:

-JuniorSTAR, som leverer Insuman Basal i doseringstrinn på 0,5 enheter

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar og AllStar PRO, som alle leverer Insuman Basal i doseringstrinn på 1 enhet.

Da doseringsnøyaktighet bare er vist med disse pennene skal andre flergangspenner ikke brukes med disse sylinderampullene.

Ikke alle disse pennene er nødvendigvis markedsført i Norge.

Insuman Basal SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Håndtering av pennen

Før SoloStar tas i bruk må bruksanvisningen som er inkludert i pakningsvedlegget leses nøye. Instruksjonene i denne bruksanvisningen må følges (se pkt. 6.6).

Feilmedisinering

Det har forekommet tilfeller av feilmedisinering hvor andre Insumantyper eller andre typer insuliner er blitt injisert ved en feil. Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype.

Samtidig bruk av Insuman og pioglitazon

Tilfeller av hjertesvikt har blitt rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette bør tas i betraktning dersom samtidig behandling med pioglitazon og Insuman vurderes. Hvis denne kombinasjonen brukes, bør pasienten observeres med hensyn til symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon bør seponeres dersom forverrelse av hjerteproblemer oppstår.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan nødvendiggjøre dosejustering av humaninsulin.

Stoffer som kan forsterke den blodglukosesenkende virkningen og gi økt risiko for hypoglykemi, omfatter perorale antidiabetika, ACE-hemmere, disopyramid, fibrater, fluoksetin, monoaminoksidase- hemmere (MAOI), pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater og sulfonamidantibiotika.

Stoffer som kan redusere den blodglukosesenkende virkningen omfatter kortikosteroider, danazol, diazoksid, diuretika, glukagon, isoniazid, østrogener og progestogener (i f.eks. p-piller), fenotiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (f.eks. adrenalin, salbutamol, terbutalin), thyreoideahormoner, protease inhibitorer og atypiske antipsykotika (f.eks. olanzapin og klozapin).

Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol kan enten øke eller nedsette insulinets blodglukosesenkende effekt. Pentamidin kan føre til hypoglykemi som i enkelte tilfeller kan etterfølges av hyperglykemi.

I tillegg kan tegn på adrenerg motregulering bli redusert eller utebli ved samtidig inntak av sympatolytiske farmaka som betablokkere, klonidin, guanetidin og reserpin.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

For humaninsuliner foreligger ingen kliniske data på bruk under graviditet. Insulin passerer ikke placenta. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide kvinner.

Det er svært viktig at pasienter med allerede eksisterende diabetes eller svangerskapsdiabetes opprettholder en god metabolsk kontroll under graviditeten. Insulinbehovet kan minke i første trimester og øker vanligvis i andre og tredje trimester. Umiddelbart etter fødselen synker insulinbehovet raskt (økt risiko for hypoglykemi). Nøye glukosekontroll er viktig.

Amming

Det ventes ingen effekter på det diende barnet. Insuman Basal kan brukes under amming. Det kan være behov for regulering av insulindosen og kostholdet under amming.

Fertilitet

Det finnes ingen kliniske- eller dyredata på hvordan humaninsulin påvirker fertiliteten hos kvinner eller menn.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Konsentrasjons- og reaksjonsevnen kan svekkes som følge av hypoglykemi eller hyperglykemi eller, f.eks., som følge av nedsatt syn. Dette kan innebære en risiko i situasjoner der slike evner er spesielt viktige (f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner).

Pasienter bør rådes til å ta forhåndsregler for å unngå hypoglykemi under bilkjøring. Dette er spesielt viktig ved nedsatt eller manglende evne til å registrere varselsymptomer på hypoglykemi, eller ved hyppige tilfeller av hypoglykemi. I slike tilfeller bør en vurdere om bilkjøring og bruk av maskiner er tilrådelig.

4.8 Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Hypoglykemi, vanligvis den hyppigst forekommende bivirkning ved insulinbehandling, kan opptre hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. I kliniske studier og etter markedsføring varierer frekvensen innen pasientgruppe og doseregimer. Det kan derfor ikke oppgis noen spesifikk frekvens.

Tabellarisk liste over bivirkninger

Følgende relaterte bivirkninger fra kliniske studier er oppført nedenfor etter organklassesystem og etter synkende forekomst: Svært vanlige (≥1/10); vanlige (≥1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100); sjeldne (≥1/10000 til <1/1000); svært sjeldne (<1/10.000); ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

MedDRA

Vanlige

 

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

 

Forstyrelser i

 

 

Sjokk

Straksallergiske

immunsystemet

 

 

 

reaksjoner (hypotensjon,

 

 

 

MedDRA

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

 

 

 

angionevrotisk ødem,

 

 

 

bronkospasme,

 

 

 

generaliserte

 

 

 

hudreaksjoner);

 

 

 

antistoffdannelse mot

 

 

 

insulin.

Stoffskifte- og

Ødem

 

Hypoglykemi;

ernæringsbetingede

 

 

natriumretensjon

sykdommer

 

 

 

Øyesykdommer

 

 

Proliferativ retinopati;

 

 

 

diabetisk retinopati;

 

 

 

synssvekkelse

Hud- og

 

 

Lipodystrofi

underhudssykdommer

 

 

 

 

 

 

 

Generelle lidelser og

Reaksjoner på

Urtikaria på

Inflammasjon, hevelse,

reaksjoner på

injeksjonsstedet

injeksjonsstedet

smerte, kløe, rødme på

administrasjonsstedet

 

 

injeksjonsstedet.

 

 

 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Forstyrrelser i immunsystemet

Straksallergiske reaksjoner på insulin eller hjelpestoffene kan være livstruende.

Insulinbehandling kan forårsake antistoffdannelse mot insulin. I sjeldne tilfeller vil nærværet av slike insulinantistoffer nødvendiggjøre justering av insulindosen for å korrigere tendensen til hyper- eller hypoglykemi.

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

Kraftige anfall av hypoglykemi, især hvis de opptrer gjentatte ganger, kan føre til nevrologisk skade. Forlengede eller alvorlige hypoglykemiske episoder kan være livstruende.

Mange pasienter får symptomer på adrenerg motregulering før symptomer på nevroglykopeni opptrer. Generelt gjelder det at jo kraftigere og raskere blodsukkerfallet er, jo mer uttalt er motreguleringen og dets symptomer.

Insulin kan forårsake natriumretensjon og ødem, særlig dersom en tidligere dårlig metabolsk kontroll bedres ved en intensivert insulinbehandling.

Øyesykdommer

En markert endring i blodglukosekontrollen kan gi forbigående synssvekkelse på grunn av midlertidig endring i linsens turgiditet og brytningsindeks.

Bedre blodglukosekontroll over lengre tid senker risiko for progresjon av diabetesretinopati. Imidlertid kan intensivert insulinbehandling med plutselig bedring av blodglukosekontroll knyttes til temporær forverring av diabetesretinopati.

Hud- og underhudssykdommer

Lipodystrofi kan oppstå på injeksjonsstedet og forsinke insulinabsorpsjonen lokalt. Kontinuerlig bytte av injeksjonssted i det gitte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere eller forhindre slike reaksjoner.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

De fleste mindre insulinreaksjoner på injeksjonsstedet går vanligvis over i løpet av et par dager til et par uker.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Symptomer

Overdosering av insulin kan medføre alvorlig og iblant langvarig og livstruende hypoglykemi.

Behandling

Milde tilfeller av hypoglykemi kan vanligvis behandles med oralt inntak av karbohydrater. Det kan bli nødvendig med justering av dose, matinntak eller fysisk aktivitet.

Mer alvorlige episoder med koma, kramper eller nevrologisk svekkelse kan behandles med glukagon intramuskulært/subkutant eller konsentrert glukose intravenøst. Fortsatt karbohydrattilførsel og observasjon kan bli nødvendig, fordi hypoglykemi kan opptre på ny etter tilsynelatende klinisk bedring.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler til diabetesbehandling, insulin og analoger til injeksjon, middels hurtigvirkende, ATC-kode A10AC01.

Virkningsmekanisme

Insulin

-senker blodglukosen, fremmer anabolisme og hemmer katabolisme,

-øker transport av glukose inn i cellene, øker glykogendannelsen i muskler og lever og forbedrer utnyttelsen av pyruvat. Hemmer glykogenolyse og glukoneogenese,

-øker lipogenese i lever og fettvev og hindrer lipolyse,

-fremmer cellenes opptak av aminosyrer og fremmer proteinsyntesen,

-øker cellenes kaliumopptak.

Farmakodynamiske effekter

Insuman Basal (en isofaninsulin-suspensjon) har gradvis innsettende effekt og lang virkningstid. Etter subkutan injeksjon inntrer effekten innen 60 minutter, og en fase med maksimal effekt inntrer mellom 3 og 4 timer etter injeksjonen. Effekten varer i 11 – 20 timer.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Hos friske pasienter er halveringstiden i serum ca. 4 - 6 minutter. Halveringstiden er lenger hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Man må imidlertid være klar over at insulinets farmakokinetikk ikke reflekterer dets metabolske effekter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Akutt toksisitet ble studert etter subkutan injeksjon på rotter. Ingen toksiske effekter ble funnet. Studier på farmakodynamiske effekter etter subkutan administrasjon på kaniner og hunder viste hypoglykemiske virkninger som forventet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Protaminsulfat,

metakresol,

fenol,

sinkklorid,

natriumdihydrogenfosfatdihydrat,

glyserol,

natriumhydroksid,

saltsyre (for justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 6.6.

Insuman Basal må ikke blandes med oppløsninger som inneholder reduksjonsmidler som tioler og sulfitter.

Blanding av insuliner

Insuman Basal 40 IE/ml i et hetteglass, Insuman Basal 100 IE/ml i et hetteglass

Insuman Basal må ikke blandes med humaninsuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Insuman Basal må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Insuliner med ulike konsentrasjoner (f.eks. 100 IE per ml og 40 IE per ml) må ikke blandes.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

Insuman Basal 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insuman Basal må ikke blandes med humaninsuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Insuman Basal må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

Insuman Basal SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Insuman Basal må ikke blandes med noen andre insuliner eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Holdbarhet etter anbrudd av hetteglasset

Preparatet kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C, beskyttet fra direkte varme eller lys. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Det anbefales at dato for anbrudd noteres på etiketten.

Holdbarhet etter anbrudd av sylinderampullen eller etter at pennen er tatt i bruk

Sylinderampuller som er tatt i bruk (i insulinpennen) eller tatt med som reserve, penner som er tatt i bruk eller tatt med som reserve, kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C beskyttet fra direkte varme og lys.

Penn som inneholder en sylinderampulle eøøer penner som er tatt i bruk må ikke oppbevares i kjøleskap.

Hetten må settes tilbake på pennen etter hver injeksjon, for å beskytte mot lys.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Før anbrudd av hetteglass, sylinderampuller, penner som ikke er i bruk Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C).

Skal ikke fryses.

Plasser ikke Insuman Basal ved fryseboksen eller fryseelementer.

Oppbevar hetteglasset, sylinderampullen eller den ferdigfylte pennen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Etter anbrudd av hetteglass, sylinderampuller eller penner som er tatt i bruk

Oppbevaringsbetingelser etter anbrudd av pakningen, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Insuman Basal 40 IE/ml i et hetteglass

10 ml suspensjon i et hetteglass (type 1 fargeløst glass) med en flenset kapsel (aluminium), en propp (klorbutylgummi (type 1)) og en ”riv-av” hette (polypropylen).

Pakninger med 1 og 5 hetteglass er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Insuman Basal 100 IE/ml i et hetteglass

5 ml suspensjon i et hetteglass og 10 ml suspensjon i et hetteglass (type 1 fargeløst glass) med en flenset kapsel (aluminium), en propp (klorbutylgummi (type 1)) og en ”riv-av” hette (polypropylen). Pakninger med 1 og 5 hetteglass er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Insuman Basal 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Basal SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn 3 ml sylinderampulle (type 1 fargeløst glass) med et stempel (brombutylgummi (type 1)) og med en flenset kapsel (aluminium) med en propp (brombutylgummi eller laminat av polyisopren og bromobutylgummi (type 1)).

Hver sylinderampulle inneholder 3 kuler (rustfritt stål).

Ferdigfylt penn

Sylinderampullene er forseglet i en injeksjonspenn til engangsbruk.

Injeksjonskanyler er ikke inkludert i pakningen.

Pakningsstørrelse

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 sylinderampuller er tilgjengelig.

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 penner er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Insuman Basal 40 IE/ml i et hetteglass, Insuman Basal 100 IE/ml i et hetteglass Beskyttelseshetten av plast fjernes før insulinet trekkes opp fra hetteglasset første gang.

Resuspender insulinet umiddelbart før det trekkes opp av hetteglasset med injeksjonssprøyten. Dette gjøres best ved å rulle hetteglasset i en skrå vinkel mellom håndflatene. Hetteglasset må ikke rystes kraftig da det kan forårsake forandringer i suspensjonen (kan føre til at hetteglasset ser rimet ut; se nedenfor) og forårsake skumdannelse. Skum kan vanskeliggjøre korrekt måling av dose.

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent, melkeaktig utseende. Insuman Basal må ikke brukes hvis suspensjonen f.eks. forblir klar eller om klumper, partikler eller flak ses i insulinet eller fester seg på hetteglassets vegg eller bunn. Disse forandringer kan i blant gi hetteglasset et rimet utseende. I slike tilfeller må et nytt hetteglass, som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til et nytt hetteglass hvis insulinbehovet endres betydelig.

Insuman Basal må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Det må tas i betraktning at insulin protamin krystaller oppløses ved sur pH.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Basal kan blandes med alle typer humaninsuliner, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner.

Hvis to forskjellige insulintyper må trekkes opp i samme injeksjonssprøyte, bør korttidsvirkende insulin trekkes opp først slik at hetteglasset ikke kontamineres av det langtidsvirkende preparatet. Injeksjonen bør gis umiddelbart etter blanding.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Basal 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insulinpenn

Insuman Basal sylinderampuller skal kun brukes sammen med pennene: OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO eller JuniorSTAR (se pkt. 4.4). Ikke alle disse pennene er nødvendigvis markedsført i Norge.

Pennen skal brukes som forklart i bruksanvisningen som følger med den.

Pennens bruksanvisning må følges nøye med hensyn til innsetting av sylinderampulle, påsetting av injeksjonskanyle samt injeksjon av insulinet.

Hvis pennen er ødelagt eller ikke virker som den skal (pga. mekanisk feil), må den kastes og en ny insulinpenn må benyttes.

Hvis pennen ikke fungerer (se pennens bruksanvisning), kan insulinet trekkes opp fra sylinderampullen i en injeksjonssprøyte (passende for insulin med 100 IE/ml) og injiseres.

Sylinderampuller

Før Insuman Basal settes inn i pennen må sylinderampullen oppbevares i romtemperatur i 1 - 2 timer og deretter resuspenderes slik at innholdet kan kontrolleres. Dette gjøres best ved å vippe sylinderampullen forsiktig frem og tilbake (minst 10 ganger). Hver sylinderampulle inneholder tre små metallkuler for å lette en rask og grundig blanding av innholdet.

Senere, når sylinderampullen har blitt satt inn i pennen, må insulinet resuspenderes før hver injeksjon. Dette gjøres best ved å vippe sylinderampullen forsiktig frem og tilbake (minst 10 ganger).

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent melkeaktig utseende. Insuman Basal må ikke brukes hvis suspensjonen f.eks. forblir klar eller om klumper, partikler eller flak ses i insulinet eller fester seg på sylinderampullens vegg eller bunn. Disse forandringer kan i blant gi sylinderampullen et rimet utseende. I slike tilfeller må en ny sylinderampulle, som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til en ny sylinderampulle hvis insulinbehovet endres betydelig.

Luftbobler fjernes fra sylinderampullen før injeksjon (se bruksanvisning for pennen). Tomme sylinderampuller skal ikke etterfylles.

Insuman Basal må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Det må tas i betraktning at insulin protamin krystaller oppløses ved sur pH.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Basal kan blandes med alle typer humaninsuliner, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner.

Insuman Basal sylinderampuller er ikke laget for at noe annet insulin skal blandes i dem.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Basal SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Før første gangs bruk må Insuman Basal oppbevares i romtemperatur i 1 - 2 timer. Insulinet må deretter resuspenderes slik at innholdet kan kontrolleres. Dette gjøres best ved å vende pennen forsiktig opp-ned (minst 10 ganger). Hver sylinderampulle inneholder tre små metallkuler slik at innholdet skal kunne blandes raskt og fullstendig. Senere må insulinet resuspenderes igjen før hver injeksjon.

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent, melkeaktig utseende. Insuman Basal må ikke brukes hvis suspensjonen forblir klar, eller om klumper, partikler e.l. kommer til syne i insulinet eller festes til veggen eller bunnen av sylinderampullen. Disse forandringene kan i blant gi sylinderampullen et rimet utseende. I slike tilfeller må en ny penn som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til en ny penn hvis insulinbehovet forandres betraktelig.

Tomme penner må aldri gjenbrukes, og de må kastes på en forsvarlig måte.

For å unngå overføring av sykdommer må hver penn bare brukes av én pasient.

Det må tas i betraktning at insulin protamin krystaller oppløses i sur pH.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Før SoloStar tas i bruk, må bruksanvisningen som følger med i pakningsvedlegget leses nøye.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/030/033

EU/1/97/030/034

EU/1/97/030/035

EU/1/97/030/036

EU/1/97/030/037

EU/1/97/030/057

EU/1/97/030/058

EU/1/97/030/086

EU/1/97/030/091

EU/1/97/030/096

EU/1/97/030/146

EU/1/97/030/147

EU/1/97/030/148

EU/1/97/030/149

EU/1/97/030/150

EU/1/97/030/151

EU/1/97/030/198

EU/1/97/030/199

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 21. februar 1997

Dato for siste fornyelse: 21. februar 2007

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Insuman Comb 15 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass Insuman Comb 15 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i sylinderampulle

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon i en ferdigfylt penn

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Insuman Comb 15 100 IE/ml i et hetteglass

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg).

Hvert hetteglass inneholder 5 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 500 IE insulin.

Insuman Comb 15 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Comb 15 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg). Hver penn inneholder 3 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 300 IE insulin.

En IE (Internasjonal Enhet) tilsvarer 0,035 mg vannfri humaninsulin*.

Insuman Comb 15 er en bifasisk isofan insulinsuspensjon bestående av 15 % oppløst insulin og 85 % krystallinsk protamininsulin.

*Humaninsulin er fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk i Escherichia coli.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

Etter omrysting er suspensjonen melkeaktig hvit.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Diabetes mellitus, hvor behandling med insulin er nødvendig.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Ønsket blodglukosenivåer, insulintype og insulindoseringen (dose, tidspunkt) må fastsettes individuelt og skal tilpasses pasientens kost, fysisk aktivitet og livsstil.

Daglige doser og administrasjonstidspunkt

Det finnes ingen bestemte regler for dosering av insulin. Imidlertid er gjennomsnittlig insulinbehov ofte 0,5 - 1,0 IE per kg kroppsvekt daglig. Det basale insulinbehovet utgjør 40 % til 60 % av totalt dagsbehov insulin. Insuman Comb 15 injiseres subkutant 30 til 45 minutter før et måltid.

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

SoloStar gir insulin i doser fra 1 til 80 enheter, i trinn på 1 enhet. Hver penn inneholder flere doser.

Sekundær dosejustering

Forbedret metabolsk kontroll kan øke insulinfølsomheten og derved nedsette insulinbehovet. Dosejustering kan også være nødvendig, f.eks. dersom

-pasienten endrer vekt,

-pasienten endrer livsstil,

-andre omstendigheter oppstår som øker følsomheten overfor hypo- eller hyperglykemi (se pkt. 4.4).

Spesielle populasjoner

Eldre populasjon (65 år gammel)

Hos eldre vil en tiltagende forverring av nyrefunksjonen kunne lede til en jevn nedgang i insulinbehovet.

Nedsatt nyrefunksjon

Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert insulinmetabolisme.

Nedsatt leverfunksjon

Hos pasienter med alvorlig leverinsuffisiens vil insulinbehovet kunne være redusert på grunn av redusert kapasitet for glukoneogenese og redusert insulinmetabolisme.

Administrasjonsmåte

Insuman Comb 15 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Insuman Comb 15 administreres subkutant. Insuman Comb 15 må aldri injiseres intravenøst.

Insulinabsorpsjon og dermed den blodglukosesenkende effekten etter en dose kan variere fra et injeksjonsområde til et annet (f.eks. bukveggen sammenlignet med låret). Injeksjonsstedet innen et bestemt injeksjonsområde må endres fra gang til gang.

Insuman Comb 15 100 IE/ml i et hetteglass

Kun injeksjonssprøyter laget for denne insulinkonsentrasjonen (100 IE per ml) skal anvendes. Injeksjonssprøytene skal ikke inneholde noe annet legemiddel eller rester (f.eks. spor av heparin).

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Før SoloStar tas i bruk, må bruksanvisningen som følger med i pakningsvedlegget leses nøye.

For flere detaljer om håndtering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Pasienter som er hypersensitive til Insuman Comb 15, og hvor ingen andre og bedre tolererte preparater finnes, må bare fortsette behandling under streng medisinsk kontroll og – hvor nødvendig – i forbindelse med antiallergisk behandling.

Hos pasienter med allergi overfor animalsk insulin, er en intradermal hudtest anbefalt før omstilling til Insuman Comb 15, siden de kan få immunologiske kryssreaksjoner.

Ved utilstrekkelig glukosekontroll, eller ved tendens til hyper- eller hypoglykemiske episoder, må pasientens oppfølgning av det foreskrevne behandlingsopplegget, injeksjonssted og korrekt injeksjonsteknikk, samt alle andre relevante faktorer, revurderes før dosejustering overveies.

Omstilling til Insuman Comb 15

Å overføre en pasient til en ny type eller et nytt merke insulin krever grundig medisinsk oppfølging Forandring i styrke, merke (tilvirker), type (vanlig, NPH, lente, langtidsvirkende, etc.), opprinnelse (animalsk, human, human insulinanalog) og/eller produksjonsmetode kan resultere i behov for dosejustering.

Dosejustering (f.eks. reduksjon) kan være nødvendig umiddelbart etter preparatomstilling. I andre tilfeller kan behovet for dosejustering utvikles gradvis over en periode på flere uker.

Etter omstilling fra animalsk insulin til humaninsulin kan dosereduksjon spesielt være nødvendig hos pasienter som

-allerede tidligere var innstilt på et relativt lavt blodglukosenivå,

-har tendens til hypoglykemi,

-tidligere hadde behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer.

Tett metabolsk monitorering er anbefalt under omstillingen og de første ukene etterpå. Hos pasienter som har behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer, skal sykehusinnleggelse overveies under omstilling.

Hypoglykemi

Hypoglykemi kan oppstå hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet.

Særlig varsomhet bør utvises, og det rådes til økt grad av blodglukoseovervåkning hos pasienter der episoder av hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning, f.eks. hos pasienter med tydelig stenose i koronararteriene eller i blodkarene til hjernen (risiko for kardiale eller cerebrale komplikasjoner av hypoglykemi), og hos pasienter med proliferativ retinopati, særlig når denne ikke er behandlet med fotokoagulasjon (risiko for forbigående amaurose etter hypoglykemi).

Pasientene må være oppmerksomme på situasjoner der varselsymptomene på hypoglykemi er redusert. Varselsymptomer på hypoglykemi kan være annerledes, mindre uttalte eller utebli hos enkelte risikogrupper. Dette inkluderer pasienter:

-hvis glykemisk kontroll er tydelig forbedret,

-hvis hypoglykemi utvikles gradvis,

-som er eldre,

-som har byttet fra animalsk til humant insulin,

-med autonom nevropati,

-som har hatt diabetes lenge,

-som lider av psykiatrisk sykdom,

-som samtidig blir behandlet med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Slike situasjoner kan føre til alvorlig hypoglykemi (og mulig tap av bevissthet) før pasienten er klar over at dette er hypoglykemi.

Hvis normale eller nedsatte verdier av glykosylert hemoglobin observeres, skal muligheten for tilbakevendende, ikke-erkjente, (spesielt nattlige) hypoglykemiske anfall overveies.

For å redusere risikoen for hypoglykemi er det avgjørende at pasienten overholder dosering og kosthold, tilfører insulinet riktig og er oppmerksom på symptomer for hypoglykemi. Faktorer som gir økt følsomhet for hypoglykemi krever særlig nøye kontroll, og dosejustering kan bli nødvendig. Disse omfatter:

-bytte av injeksjonsområde,

-forbedret insulinfølsomhet (f.eks. pga. fjerning av stressfaktorer),

-uvant, økt eller langvarig fysisk aktivitet,

-samtidig sykdom (f.eks. oppkast, diaré),

-utilstrekkelig matinntak,

-utelatte måltider,

-alkoholinntak,

-visse ukompenserte endokrine lidelser (f.eks. hypotyreoidisme, fremre hypofyse- eller binyrebarkinsuffisiens),

-samtidig behandling med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Samtidige sykdommer

Samtidige sykdommer nødvendiggjør en intensivert metabolsk monitorering. Ketoner i urinen må imange tilfeller måles, og det er ofte nødvendig å justere insulindosen. Insulinbehovet økes ofte. Type 1 diabetikere skal fortsette med å spise i det minste en liten mengde karbohydrater regelmessig, selv om de bare kan innta litt eller ingen føde, kaster opp etc. og de må aldri helt utelate insulin.

Insuman Comb 15 100 IE/ml i en sylinderampulle

Penner til bruk med Insuman Comb 15 sylinderampuller

Insuman Comb 15 sylinderampuller skal kun brukes med følgende penner:

-JuniorSTAR, som leverer Insuman Comb 15 i doseringstrinn på 0,5 enheter

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar og AllStar PRO, som alle leverer Insuman

Comb 15 i doseringstrinn på 1 enhet.

Da doseringsnøyaktighet bare er vist med disse pennene skal andre flergangspenner ikke brukes med disse sylinderampullene.

Ikke alle disse pennene er nødvendigvis markedsført i Norge.

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Håndtering av pennen

Før SoloStar tas i bruk må bruksanvisningen som er inkludert i pakningsvedlegget leses nøye. Instruksjonene i denne bruksanvisningen må følges (se pkt. 6.6).

Feilmedisinering

Det har forekommet tilfeller av feilmedisinering hvor andre Insumantyper eller andre typer insuliner er blitt injisert ved en feil. Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype.

Samtidig bruk av Insuman og pioglitazon

Tilfeller av hjertesvikt har blitt rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette bør tas i betraktning dersom samtidig behandling med pioglitazon og Insuman vurderes. Hvis denne kombinasjonen brukes, bør pasienten observeres med hensyn til symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon bør seponeres dersom forverrelse av hjerteproblemer oppstår.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan nødvendiggjøre dosejustering av humaninsulin. Stoffer som kan forsterke den blodglukosesenkende virkningen og gi økt risiko for hypoglykemi, omfatter perorale antidiabetika, ACE-hemmere, disopyramid, fibrater, fluoksetin, monoaminoksidase- hemmere (MAOI), pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater og sulfonamidantibiotika.

Stoffer som kan redusere den blodglukosesenkende virkningen omfatter kortikosteroider, danazol, diazoksid, diuretika, glukagon, isoniazid, østrogener og progestogener (i f.eks. p-piller), fenotiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (f.eks. adrenalin, salbutamol, terbutalin), thyreoideahormoner, protease inhibitorer og atypiske antipsykotika (f.eks. olanzapin og klozapin).

Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol kan enten øke eller nedsette insulinets blodglukosesenkende effekt. Pentamidin kan føre til hypoglykemi som i enkelte tilfeller kan etterfølges av hyperglykemi.

I tillegg kan tegn på adrenerg motregulering bli redusert eller utebli ved samtidig inntak av sympatolytiske farmaka som betablokkere, klonidin, guanetidin og reserpin.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

For humaninsulin foreligger ingen kliniske data på bruk under graviditet. Insulin passerer ikke placenta. Forsiktiget må utvises ved forskrivning til gravide.

Det er svært viktig at pasienter med allerede eksisterende diabetes eller svangerskapsdiabetes opprettholder en god metabolsk kontroll under graviditeten. Insulinbehovet kan minke i første trimester og øker vanligvis i andre og tredje trimester. Umiddelbart etter fødselen synker insulinbehovet raskt (økt risiko for hypoglykemi). Nøye glukosekontroll er viktig.

Amming

Det ventes ingen effekter på det diende barnet. Insuman Comb 15 kan brukes under amming. Det kan være behov for regulering av insulindosen og kostholdet under amming.

Fertilitet

Det finnes ingen kliniske- eller dyredata på hvordan humaninsulin påvirker fertiliteten hos kvinner eller menn.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Konsentrasjons- og reaksjonsevnen kan svekkes som følge av hypoglykemi eller hyperglykemi eller, f.eks., som følge av nedsatt syn. Dette kan innebære en risiko i situasjoner der slike evner er spesielt viktige (f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner).

Pasienter bør rådes til å ta forhåndsregler for å unngå hypoglykemi under bilkjøring. Dette er spesielt viktig ved nedsatt eller manglende evne til å registrere varselsymptomer på hypoglykemi, eller ved hyppige tilfeller av hypoglykemi. I slike tilfeller bør en vurdere om bilkjøring og bruk av maskiner er tilrådelig.

4.8 Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Hypoglykemi, vanligvis den hyppigst forekommende bivirkning ved insulinbehandling, kan opptre hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. I kliniske studier og etter markedsføring varierer frekvensen innen pasientgruppe og doseregimer. Det kan derfor ikke oppgis noen spesifikk frekvens.

Tabellarisk liste over bivirkninger

Følgende relaterte bivirkninger fra kliniske studier er oppført nedenfor etter organklassesystem og etter synkende forekomst: Svært vanlige (≥1/10); vanlige (≥1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100); sjeldne (≥1/10000 til <1/1000); svært sjeldne (<1/10.000); ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

MedDRA

Vanlige

 

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

 

Forstyrelser i

 

 

Sjokk

Straksallergiske

immunsystemet

 

 

 

reaksjoner (hypotensjon,

 

 

 

 

angionevrotisk ødem,

 

 

 

 

bronkospasme,

 

 

 

 

generaliserte

 

 

 

 

hudreaksjoner);

 

 

 

 

antistoffdannelse mot

 

 

 

 

insulin.

Stoffskifte- og

Ødem

 

 

Hypoglykemi;

 

 

 

MedDRA

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

ernæringsbetingede

 

 

natriumretensjon

sykdommer

 

 

 

Øyesykdommer

 

 

Proliferativ retinopati;

 

 

 

diabetisk retinopati;

 

 

 

synssvekkelse

Hud- og

 

 

Lipodystrofi

underhudssykdommer

 

 

 

 

 

 

 

Generelle lidelser og

Reaksjoner på

Urtikaria på

Inflammasjon, hevelse,

reaksjoner på

injeksjonsstedet

injeksjonsstedet

smerte, kløe, rødme på

administrasjonsstedet

 

 

injeksjonsstedet.

 

 

 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Forstyrrelser i immunsystemet

Straksallergiske reaksjoner på insulin eller hjelpestoffene kan være livstruende.

Insulinbehandling kan forårsake antistoffdannelse mot insulin. I sjeldne tilfeller vil nærværet av slike insulinantistoffer nødvendiggjøre justering av insulindosen for å korrigere tendensen til hyper- eller hypoglykemi.

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

Kraftige anfall av hypoglykemi, især hvis de opptrer gjentatte ganger, kan føre til nevrologisk skade. Forlengede eller alvorlige hypoglykemiske episoder kan være livstruende.

Mange pasienter får symptomer på adrenerg motregulering før symptomer på nevroglykopeni opptrer. Generelt gjelder det at jo kraftigere og raskere blodsukkerfallet er, jo mer uttalt er motreguleringen og dets symptomer.

Insulin kan forårsake natriumretensjon og ødem, særlig dersom en tidligere dårlig metabolsk kontroll bedres ved en intensivert insulinbehandling.

Øyesykdommer

En markert endring i blodglukosekontrollen kan gi forbigående synssvekkelse på grunn av midlertidig endring i linsens turgiditet og brytningsindeks.

Bedre blodglukosekontroll over lengre tid senker risiko for progresjon av diabetesretinopati. Imidlertid kan intensivert insulinbehandling med plutselig bedring av blodglukosekontroll knyttes til temporær forverring av diabetesretinopati.

Hud- og underhudssykdommer

Lipodystrofi kan oppstå på injeksjonsstedet og forsinke insulinabsorpsjonen lokalt. Kontinuerlig bytte av injeksjonssted i det gitte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere eller forhindre slike reaksjoner.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

De fleste mindre insulinreaksjoner på injeksjonsstedet går vanligvis over i løpet av et par dager til et par uker.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Symptomer

Overdosering av insulin kan medføre alvorlig og iblant langvarig og livstruende hypoglykemi.

Behandling

Milde tilfeller av hypoglykemi kan vanligvis behandles med oralt inntak av karbohydrater. Det kan bli nødvendig med justering av dose, matinntak eller fysisk aktivitet.

Mer alvorlige episoder med koma, kramper eller nevrologisk svekkelse kan behandles med glukagon intramuskulært/subkutant eller konsentrert glukose intravenøst. Fortsatt karbohydrattilførsel og observasjon kan bli nødvendig, fordi hypoglykemi kan opptre på ny etter tilsynelatende klinisk bedring.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler til diabetesbehandling, insulin og analoger til injeksjon, middels hurtigvirkende kombinert med hurtigvirkende, ATC-kode A10AD01.

Virkningsmekanisme

Insulin

-senker blodglukosen, fremmer anabolisme og hemmer katabolisme,

-øker transport av glukose inn i cellene, øker glykogendannelsen i muskler og lever og forbedrer utnyttelsen av pyruvat. Hemmer glykogenolyse og glukoneogenese,

-øker lipogenese i lever og fettvev og hindrer lipolyse,

-fremmer cellenes opptak av aminosyrer og fremmer proteinsyntesen,

-øker cellenes kaliumopptak.

Farmakodynamiske effekter

Insuman Comb 15 (en bifasisk isofaninsulin-suspensjon med 15 % oppløst insulin) har gradvis innsettende effekt og lang virkningstid. Etter subkutan injeksjon inntrer effekten innen

30 - 60 minutter og maksimal effekt inntrer mellom 2 og 4 timer etter injeksjonen. Effekten varer i 11 – 20 timer.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Hos friske pasienter er halveringstiden i serum ca. 4 - 6 minutter. Halveringstiden er lenger hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Man må imidlertid være klar over at insulinets farmakokinetikk ikke reflekterer dets metabolske effekter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Akutt toksisitet ble studert etter subkutan injeksjon på rotter. Ingen toksiske effekter ble funnet. Studier på farmakodynamiske effekter etter subkutan administrasjon på kaniner og hunder viste hypoglykemiske virkninger som forventet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Protaminsulfat,

metakresol,

fenol,

sinkklorid,

natriumdihydrogenfosfatdihydrat,

glyserol,

natriumhydroksid,

saltsyre (for justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 6.6.

Insuman Comb 15 må ikke blandes med oppløsninger som inneholder reduksjonsmidler som tioler og sulfitter.

Blanding av insuliner

Insuman Comb 15 100 IE/ml i et hetteglass

Insuman Comb 15 må ikke blandes med humaninsuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper.

Insuman Comb 15 må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Insuliner med ulike konsentrasjoner (f.eks. 100 IE per ml og 40 IE per ml) må ikke blandes.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

Insuman Comb 15 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insuman Comb 15 må ikke blandes med humaninsuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper.

Insuman Comb 15 må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Insuman Comb 15 må ikke blandes med noen andre insuliner eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Holdbarhet etter anbrudd av hetteglasset

Preparatet kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C, beskyttet fra direkte varme eller lys. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Det anbefales at dato for anbrudd noteres på etiketten.

Holdbarhet etter anbrudd av sylinderampullen eller etter at pennen er tatt i bruk

Sylinderampuller som er tatt i bruk (i insulinpennen) eller tatt med som reserve, penner som er tatt i bruk eller tatt med som reserve, kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C beskyttet fra direkte varme og lys.

Penn som inneholder en sylinderampulle må ikke oppbevares i kjøleskap. Hetten må settes tilbake på pennen etter hver injeksjon, for å beskytte mot lys.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Før anbrudd av hetteglass, sylinderampuller, penner som ikke er i bruk

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses. Plasser ikke Insuman Comb 15 ved fryseboksen eller fryseelementer.

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Etter anbrudd av hetteglass, sylinderampuller, penner som er tatt i bruk

Oppbevaringsbetingelser etter anbrudd av pakningen, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Insuman Comb 15 100 IE/ml i et hetteglass

5 ml suspensjon i et hetteglass (type 1 fargeløst glass) med en flenset kapsel (aluminium), en propp (klorbutylgummi (type 1)) og en ”riv-av” hette (polypropylen).

Pakninger med 1 og 5 hetteglass er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Insuman Comb 15 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Comb 15 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

3 ml suspensjon i en sylinderampulle (type 1 ufarget glass) med et stempel (brombutylgummi (type 1)) og en flenset kapsel (aluminium) med en propp (brombutylgummi eller laminat av polyisopren og bromobutylgummi (type 1)).

Hver sylinderampulle inneholder 3 kuler (rustfritt stål).

Ferdigfylt penn

Sylinderampullene er forseglet i en injeksjonspenn til engangsbruk.

Injeksjonskanyler er ikke inkludert i pakken.

Pakningsstørrelse

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 sylinderampuller er tilgjengelig.

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 penner er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Insuman Comb 15 100 IE/ml i et hetteglass

Beskyttelseshetten av plast fjernes før insulinet trekkes opp fra hetteglasset første gang.

Resuspender insulinet umiddelbart før det trekkes opp av hetteglasset med injeksjonssprøyten. Dette gjøres best ved å rulle hetteglasset i en skrå vinkel mellom håndflatene. Hetteglasset må ikke rystes kraftig da det kan forårsake forandringer i suspensjonen (kan føre til at hetteglasset ser rimet ut; se nedenfor) og forårsake skumdannelse. Skum kan vanskeliggjøre korrekt måling av dose.

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent melkeaktig utseende. Insuman Comb 15 må ikke brukes hvis suspensjonen f. eks. forblir klar eller om klumper, partikler eller flak ses i insulinet eller fester seg på hetteglassets vegg eller bunn. Disse forandringer kan i blant gi hetteglasset et rimet utseende. I slike tilfeller må et nytt hetteglass, som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til et nytt hetteglass hvis insulinbehovet endres betydelig.

Insuman Comb 15 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Det må tas med i betraktning at

-insulin-protamin krystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 – 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Comb 15 kan blandes med alle typer humaninsulin, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner.

Hvis to forskjellige insulintyper må trekkes opp i samme injeksjonssprøyte, bør korttidsvirkende insulin trekkes opp først slik at hetteglasset ikke kontamineres av det langtidsvirkende preparatet. Injeksjonen bør gis umiddelbart etter blanding.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Comb 15 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insulinpenn

Insuman Comb 15 sylinderampuller skal kun brukes sammen med pennene: OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO eller JuniorSTAR (se pkt. 4.4). Ikke alle disse penner er nødvendigvis markedsført i Norge.

Pennen skal brukes som forklart i bruksanvisningen som følger med den.

Pennens bruksanvisning må følges nøye med hensyn til innsetting av sylinderampulle, påsetting av injeksjonskanylen samt injeksjon av insulinet.

Hvis pennen er ødelagt eller ikke virker som den skal (pga. mekanisk feil), må den kastes og en ny insulinpenn må benyttes.

Hvis pennen ikke fungerer (se pennens bruksanvisning), kan insulinet trekkes opp fra sylinderampullen i en injeksjonssprøyte (passende for insulin med 100 IE/ml) og injiseres.

Sylinderampuller

Før Insuman Comb 15 settes inn i pennen må sylinderampullen oppbevares i romtemperatur i 1 – 2 timer og deretter resuspenderes slik at innholdet kan kontrolleres. Dette gjøres best ved å vippe

sylinderampullen forsiktig frem og tilbake (minst 10 ganger). Hver sylinderampulle inneholder tre små metallkuler for å lette en rask og grundig blanding av innholdet.

Senere, når sylinderampullen har blitt satt inn i pennen, må insulinet resuspenderes før hver injeksjon. Dette gjøres best ved å vippe sylinderampullen forsiktig frem og tilbake (minst 10 ganger).

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent melkeaktig utseende. Insuman Comb 15 må ikke brukes hvis suspensjonen f.eks. forblir klar eller om klumper, partikler eller flak ses i insulinet eller fester seg på sylinderampullens vegg eller bunn. Disse forandringer kan i blant gi sylinderampullen et rimet utseende. I slike tilfeller må en ny sylinderampulle, som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til en ny sylinderampulle hvis insulinbehovet endres betydelig.

Luftbobler fjernes fra sylinderampullen før injeksjon (se bruksanvisning for pennen). Tomme sylinderampuller skal ikke etterfylles.

Insuman Comb 15 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Det må tas med i betraktning at

-insulin-protamin krystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 – 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Comb 15 kan blandes med alle typer humaninsulin, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner.

Insuman Comb 15 sylinderampuller er ikke laget for at noe annet insulin skal blandes i dem.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Comb 15 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Før første gangs bruk må Insuman Comb 15 oppbevares i romtemperatur i 1 - 2 timer. Insulinet må deretter resuspenderes slik at innholdet kan kontrolleres. Dette gjøres best ved å vende pennen forsiktig opp-ned (minst 10 ganger). Hver sylinderampulle inneholder tre små metallkuler slik at innholdet skal kunne blandes raskt og fullstendig. Senere må insulinet resuspenderes igjen før hver injeksjon.

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent, melkeaktig utseende. Insuman Comb 15 må ikke brukes hvis suspensjonen forblir klar, eller om klumper, partikler e.l. kommer til syne i insulinet eller festes til veggen eller bunnen av sylinderampullen. Disse forandringene kan i blant gi sylinderampullen et rimet utseende. I slike tilfeller må en ny penn som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til en ny penn hvis insulinbehovet forandres betraktelig.

Tomme penner må aldri gjenbrukes, og de må kastes på en forsvarlig måte.

For å unngå overføring av sykdommer må hver penn bare brukes av én pasient.

Det må tas i betraktning at

-insulin-protamin krystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 – 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Før SoloStar tas i bruk, må bruksanvisningen som følger med i pakningsvedlegget leses nøye.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/030/038

EU/1/97/030/039

EU/1/97/030/040

EU/1/97/030/059

EU/1/97/030/060

EU/1/97/030/087

EU/1/97/030/092

EU/1/97/030/097

EU/1/97/030/152

EU/1/97/030/153

EU/1/97/030/154

EU/1/97/030/155

EU/1/97/030/156

EU/1/97/030/157

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 21. februar 1997

Dato for siste fornyelse: 21. februar 2007

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Insuman Comb 25 40 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass Insuman Comb 25 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass Insuman Comb 25 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i sylinderampulle

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon i en ferdigfylt penn

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Insuman Comb 25 40 IE/ml i et hetteglass

Hver ml inneholder 40 IE humaninsulin (tilsvarende 1,4 mg). Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 400 IE insulin.

Insuman Comb 25 100 IE/ml i et hetteglass

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg). Hvert hetteglass inneholder 5 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 500 IE insulin.

Insuman Comb 25 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Comb 25 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg). Hver sylinderampulle inneholder 3 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 300 IE insulin.

En IE (Internasjonal Enhet) tilsvarer 0,035 mg vannfri humaninsulin*.

Insuman Comb 25 er en bifasisk isofan insulinsuspensjon bestående av 25 % oppløst insulin og 75 % krystallinsk protamininsulin.

*Humaninsulin er fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk i Escherichia coli.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

Etter omrysting er suspensjonen melkeaktig hvit.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Diabetes mellitus, hvor behandling med insulin er nødvendig.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Ønsket blodglukosenivåer, insulintype og insulindoseringen (dose, tidspunkt) må fastsettes individuelt og skal tilpasses pasientens kost, fysisk aktivitet og livsstil.

Daglige doser og administrasjonstidspunkt

Det finnes ingen bestemte regler for dosering av insulin. Imidlertid er gjennomsnittlig insulinbehov ofte 0,5 - 1,0 IE per kg kroppsvekt daglig. Det basale insulinbehovet utgjør 40 % til 60 % av totalt dagsbehov insulin. Insuman Comb 25 injiseres subkutant 30 til 45 minutter før et måltid.

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

SoloStar gir insulin i doser fra 1 til 80 enheter, i trinn på 1 enhet. Hver penn inneholder flere doser.

Sekundær dosejustering

Forbedret metabolsk kontroll kan øke insulinfølsomheten og derved nedsette insulinbehovet. Dosejustering kan også være nødvendig, f.eks. dersom

-pasienten endrer vekt,

-pasienten endrer livsstil,

-andre omstendigheter oppstår som øker følsomheten overfor hypo- eller hyperglykemi (se pkt. 4.4).

Spesielle populasjoner

Eldre populasjon (65 år gammel)

Hos eldre vil en tiltagende forverring av nyrefunksjonen kunne lede til en jevn nedgang i insulinbehovet.

Nedsatt nyrefunksjon

Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert insulinmetabolisme.

Nedsatt leverfunksjon

Hos pasienter med alvorlig leverinsuffisiens vil insulinbehovet kunne være redusert på grunn av redusert kapasitet for glukoneogenese og redusert insulinmetabolisme.

Administrasjonsmåte

Insuman Comb 25 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Insuman Comb 25 administreres subkutant. Insuman Comb 25 må aldri injiseres intravenøst.

Insulinabsorpsjon og dermed den blodglukosesenkende effekten etter en dose kan variere fra et injeksjonsområde til et annet (f.eks. bukveggen sammenlignet med låret). Injeksjonsstedet innen et bestemt injeksjonsområde må endres fra gang til gang.

Insuman Comb 25 40 IE/ml i et hetteglass

Kun injeksjonssprøyter laget for denne insulinkonsentrasjonen (40 IE per ml) skal anvendes. Injeksjonssprøytene skal ikke inneholde noe annet legemiddel eller rester (f.eks. spor av heparin).

Insuman Comb 25 100 IE/ml i et hetteglass

Kun injeksjonssprøyter laget for denne insulinkonsentrasjonen (100 IE per ml) skal anvendes. Injeksjonssprøytene skal ikke inneholde noe annet legemiddel eller rester (f.eks. spor av heparin).

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Før SoloStar tas i bruk, må bruksanvisningen som følger med i pakningsvedlegget leses nøye.

For flere detaljer om håndtering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Pasienter som er hypersensitive til Insuman Comb 25, og hvor ingen andre og bedre tolererte preparater finnes, må bare fortsette behandling under streng medisinsk kontroll og – hvor nødvendig – i forbindelse med antiallergisk behandling.

Hos pasienter med allergi overfor animalsk insulin, er en intradermal hudtest anbefalt før omstilling til Insuman Comb 25, siden de kan få immunologiske kryssreaksjoner.

Ved utilstrekkelig glukosekontroll, eller ved tendens til hyper- eller hypoglykemiske episoder, må pasientens oppfølgning av det foreskrevne behandlingsopplegget, injeksjonssted og korrekt injeksjonsteknikk, samt alle andre relevante faktorer, revurderes før dosejustering overveies.

Omstilling til Insuman Comb 25

Å overføre en pasient til en ny type eller et nytt merke insulin krever grundig medisinsk oppfølging Forandring i styrke, merke (tilvirker), type (vanlig, NPH, lente, langtidsvirkende, etc.), opprinnelse (animalsk, human, human insulinanalog) og/eller produksjonsmetode kan resultere i behov for dosejustering.

Dosejustering (f.eks. reduksjon) kan være nødvendig umiddelbart etter preparatomstilling. I andre tilfeller kan behovet for dosejustering utvikles gradvis over en periode på flere uker.

Etter omstilling fra animalsk insulin til humaninsulin kan dosereduksjon spesielt være nødvendig hos pasienter som

-allerede tidligere var innstilt på et relativt lavt blodglukosenivå,

-har tendens til hypoglykemi,

-tidligere hadde behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer.

Tett metabolsk monitorering er anbefalt under omstillingen og de første ukene etterpå. Hos pasienter som har behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer, skal sykehusinnleggelse overveies under omstilling.

Hypoglykemi

Hypoglykemi kan oppstå hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet.

Særlig varsomhet bør utvises, og det rådes til økt grad av blodglukoseovervåkning hos pasienter der episoder av hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning, f.eks. hos pasienter med tydelig stenose i koronararteriene eller i blodkarene til hjernen (risiko for kardiale eller cerebrale komplikasjoner av hypoglykemi), og hos pasienter med proliferativ retinopati, særlig når denne ikke er behandlet med fotokoagulasjon (risiko for forbigående amaurose etter hypoglykemi).

Pasientene må være oppmerksomme på situasjoner der varselsymptomene på hypoglykemi er redusert. Varselsymptomer på hypoglykemi kan være annerledes, mindre uttalte eller utebli hos enkelte risikogrupper. Dette inkluderer pasienter:

-hvis glykemisk kontroll er tydelig forbedret,

-hvis hypoglykemi utvikles gradvis,

-som er eldre,

-som har byttet fra animalsk til humant insulin,

-med autonom nevropati,

-som har hatt diabetes lenge,

-som lider av psykiatrisk sykdom,

-som samtidig blir behandlet med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Slike situasjoner kan føre til alvorlig hypoglykemi (og mulig tap av bevissthet) før pasienten er klar over at dette er hypoglykemi.

Hvis normale eller nedsatte verdier av glykosylert hemoglobin observeres, skal muligheten for tilbakevendende, ikke-erkjente, (spesielt nattlige) hypoglykemiske anfall overveies.

For å redusere risikoen for hypoglykemi er det avgjørende at pasienten overholder dosering og kosthold, tilfører insulinet riktig og er oppmerksom på symptomer for hypoglykemi. Faktorer som gir økt følsomhet for hypoglykemi krever særlig nøye kontroll, og dosejustering kan bli nødvendig. Disse omfatter:

-bytte av injeksjonsområde,

-forbedret insulinfølsomhet (f.eks. pga. fjerning av stressfaktorer),

-uvant, økt eller langvarig fysisk aktivitet,

-samtidig sykdom (f.eks. oppkast, diaré),

-utilstrekkelig matinntak,

-utelatte måltider,

-alkoholinntak,

-visse ukompenserte endokrine lidelser (f.eks. hypotyreoidisme, fremre hypofyse- eller binyrebarkinsuffisiens),

-samtidig behandling med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Samtidige sykdommer

Samtidige sykdommer nødvendiggjør en intensivert metabolsk monitorering. Ketoner i urinen må i mange tilfeller måles, og det er ofte nødvendig å justere insulindosen. Insulinbehovet økes ofte. Type 1 diabetikere skal fortsette med å spise i det minste en liten mengde karbohydrater regelmessig, selv om de bare kan innta litt eller ingen føde, kaster opp etc. og de må aldri helt utelate insulin.

Insuman Comb 25 100 IE/ml i en sylinderampulle

Penner til bruk med Insuman Comb 25 sylinderampuller

Insuman Comb 25 sylinderampuller skal kun brukes med følgende penner:

-JuniorSTAR, som leverer Insuman Comb 25 i doseringstrinn på 0,5 enheter

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar og AllStar PRO, som alle leverer Insuman Comb 25 i doseringstrinn på 1 enhet.

Da doseringsnøyaktighet bare er vist med disse pennene skal andre flergangspenner ikke brukes med disse sylinderampullene.

Ikke alle disse pennene er nødvendigvis markedsført i Norge.

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Håndtering av pennen

Før SoloStar tas i bruk må bruksanvisningen som er inkludert i pakningsvedlegget leses nøye. Instruksjonene i denne bruksanvisningen må følges (se pkt. 6.6).

Feilmedisinering

Det har forekommet tilfeller av feilmedisinering hvor andre Insumantyper eller andre typer insuliner er blitt injisert ved en feil. Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype.

Samtidig bruk av Insuman og pioglitazon

Tilfeller av hjertesvikt har blitt rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette bør tas i betraktning dersom samtidig behandling med pioglitazon og Insuman vurderes. Hvis denne kombinasjonen brukes, bør pasienten observeres med hensyn til symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon bør seponeres dersom forverrelse av hjerteproblemer oppstår.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan nødvendiggjøre dosejustering av humaninsulin.

Stoffer som kan forsterke den blodglukosesenkende virkningen og gi økt risiko for hypoglykemi, omfatter perorale antidiabetika, ACE-hemmere, disopyramid, fibrater, fluoksetin, monoaminoksidase- hemmere (MAOI), pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater og sulfonamidantibiotika.

Stoffer som kan redusere den blodglukosesenkende virkningen omfatter kortikosteroider, danazol, diazoksid, diuretika, glukagon, isoniazid, østrogener og progestogener (i f.eks. p-piller), fenotiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (f.eks. adrenalin, salbutamol, terbutalin), thyreoideahormoner, protease inhibitorer og atypiske antipsykotika (f.eks. olanzapin og klozapin).

Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol kan enten øke eller nedsette insulinets blodglukosesenkende effekt. Pentamidin kan føre til hypoglykemi som i enkelte tilfeller kan etterfølges av hyperglykemi.

I tillegg kan tegn på adrenerg motregulering bli redusert eller utebli ved samtidig inntak av sympatolytiske farmaka som betablokkere, klonidin, guanetidin og reserpin.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

For humaninsulin foreligger ingen kliniske data på bruk under graviditet. Insulin passerer ikke placenta. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide kvinner.

Det er svært viktig at pasienter med allerede eksisterende diabetes eller svangerskapsdiabetes opprettholder en god metabolsk kontroll under graviditeten. Insulinbehovet kan minke i første trimester og øker vanligvis i andre og tredje trimester. Umiddelbart etter fødselen synker insulinbehovet raskt (økt risiko for hypoglykemi). Nøye glukosekontroll er viktig.

Amming

Det ventes ingen effekter på det diende barnet. Insuman Comb 25 kan brukes under amming. Det kan være behov for regulering av insulindosen og kostholdet under amming.

Fertilitet

Det finnes ingen kliniske- eller dyredata på hvordan humaninsulin påvirker fertiliteten hos kvinner eller menn.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Konsentrasjons- og reaksjonsevnen kan svekkes som følge av hypoglykemi eller hyperglykemi eller, f.eks., som følge av nedsatt syn. Dette kan innebære en risiko i situasjoner der slike evner er spesielt viktige (f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner).

Pasienter bør rådes til å ta forhåndsregler for å unngå hypoglykemi under bilkjøring. Dette er spesielt viktig ved nedsatt eller manglende evne til å registrere varselsymptomer på hypoglykemi, eller ved hyppige tilfeller av hypoglykemi. I slike tilfeller bør en vurdere om bilkjøring og bruk av maskiner er tilrådelig.

4.8 Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Hypoglykemi, vanligvis den hyppigst forekommende bivirkning ved insulinbehandling, kan opptre hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. I kliniske studier og etter markedsføring varierer frekvensen innen pasientgruppe og doseregimer. Det kan derfor ikke oppgis noen spesifikk frekvens.

Tabellarisk liste over bivirkninger

Følgende relaterte bivirkninger fra kliniske studier er oppført nedenfor etter organklassesystem og etter synkende forekomst: Svært vanlige (≥1/10); vanlige (≥1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100); sjeldne (≥1/10000 til <1/1000); svært sjeldne (<1/10.000); ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

MedDRA

Vanlige

 

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

 

Forstyrelser i

 

 

Sjokk

Straksallergiske

immunsystemet

 

 

 

reaksjoner (hypotensjon,

 

 

 

MedDRA

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

 

 

 

angionevrotisk ødem,

 

 

 

bronkospasme,

 

 

 

generaliserte

 

 

 

hudreaksjoner);

 

 

 

antistoffdannelse mot

 

 

 

insulin.

Stoffskifte- og

Ødem

 

Hypoglykemi;

ernæringsbetingede

 

 

natriumretensjon

sykdommer

 

 

 

Øyesykdommer

 

 

Proliferativ retinopati;

 

 

 

diabetisk retinopati;

 

 

 

synssvekkelse

Hud- og

 

 

Lipodystrofi

underhudssykdommer

 

 

 

 

 

 

 

Generelle lidelser og

Reaksjoner på

Urtikaria på

Inflammasjon, hevelse,

reaksjoner på

injeksjonsstedet

injeksjonsstedet

smerte, kløe, rødme på

administrasjonsstedet

 

 

injeksjonsstedet.

 

 

 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Forstyrrelser i immunsystemet

Straksallergiske reaksjoner på insulin eller hjelpestoffene kan være livstruende.

Insulinbehandling kan forårsake antistoffdannelse mot insulin. I sjeldne tilfeller vil nærværet av slike insulinantistoffer nødvendiggjøre justering av insulindosen for å korrigere tendensen til hyper- eller hypoglykemi.

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

Kraftige anfall av hypoglykemi, især hvis de opptrer gjentatte ganger, kan føre til nevrologisk skade. Forlengede eller alvorlige hypoglykemiske episoder kan være livstruende.

Mange pasienter får symptomer på adrenerg motregulering før symptomer på nevroglykopeni opptrer. Generelt gjelder det at jo kraftigere og raskere blodsukkerfallet er, jo mer uttalt er motreguleringen og dets symptomer.

Insulin kan forårsake natriumretensjon og ødem, særlig dersom en tidligere dårlig metabolsk kontroll bedres ved en intensivert insulinbehandling.

Øyesykdommer

En markert endring i blodglukosekontrollen kan gi forbigående synssvekkelse på grunn av midlertidig endring i linsens turgiditet og brytningsindeks.

Bedre blodglukosekontroll over lengre tid senker risiko for progresjon av diabetesretinopati. Imidlertid kan intensivert insulinbehandling med plutselig bedring av blodglukosekontroll knyttes til temporær forverring av diabetesretinopati.

Hud- og underhudssykdommer

Lipodystrofi kan oppstå på injeksjonsstedet og forsinke insulinabsorpsjonen lokalt. Kontinuerlig bytte av injeksjonssted i det gitte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere eller forhindre slike reaksjoner.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

De fleste mindre insulinreaksjoner på injeksjonsstedet går vanligvis over i løpet av et par dager til et par uker.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Symptomer

Overdosering av insulin kan medføre alvorlig og iblant langvarig og livstruende hypoglykemi.

Behandling

Milde tilfeller av hypoglykemi kan vanligvis behandles med oralt inntak av karbohydrater. Det kan bli nødvendig med justering av dose, matinntak eller fysisk aktivitet.

Mer alvorlige episoder med koma, kramper eller nevrologisk svekkelse kan behandles med glukagon intramuskulært/subkutant eller konsentrert glukose intravenøst. Fortsatt karbohydrattilførsel og observasjon kan bli nødvendig, fordi hypoglykemi kan opptre på ny etter tilsynelatende klinisk bedring.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler til diabetesbehandling, insulin og analoger til injeksjon, middels hurtigvirkende kombinert med hurtigvirkende, ATC-kode A10AD01.

Virkningsmekanisme

Insulin

-senker blodglukosen, fremmer anabolisme og hemmer katabolisme,

-øker transport av glukose inn i cellene, øker glykogendannelsen i muskler og lever og forbedrer utnyttelsen av pyruvat. Hemmer glykogenolyse og glukoneogenese,

-øker lipogenese i lever og fettvev og hindrer lipolyse,

-fremmer cellenes opptak av aminosyrer og fremmer proteinsyntesen,

-øker cellenes kaliumopptak.

Farmakodynamiske effekter

Insuman Comb 25 (en bifasisk isofaninsulin-suspensjon med 25 % oppløst insulin) har gradvis innsettende effekt og lang virkningstid. Etter subkutan injeksjon inntrer effekten innen 30 –

60 minutter og maksimal effekt inntrer mellom 2 og 4 timer etter injeksjonen. Effekten varer i 12 – 19 timer.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Hos friske pasienter er halveringstiden i serum ca. 4 - 6 minutter. Halveringstiden er lenger hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon Man må imidlertid være klar over at insulinets farmakokinetikk ikke reflekterer dets metabolske effekter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Akutt toksisitet ble studert etter subkutan injeksjon på rotter. Ingen toksiske effekter ble funnet. Studier på farmakodynamiske effekter etter subkutan administrasjon på kaniner og hunder viste hypoglykemiske virkninger som forventet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Protaminsulfat,

metakresol,

fenol,

sinkklorid,

natriumdihydrogenfosfatdihydrat,

glyserol,

natriumhydroksid,

saltsyre (for justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 6.6.

Insuman Comb 25 må ikke blandes med oppløsninger som inneholder reduksjonsmidler som tioler og sulfitter.

Blanding av insuliner

Insuman Comb 25 40 IE/ml i et hetteglass, Insuman Comb 25 100 IE/ml i et hetteglass

Insuman Comb 25 må ikke blandes med humaninsuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper.

Insuman Comb 25 må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Insuliner med ulike konsentrasjoner (f.eks. 100 IE per ml og 40 IE per ml) må ikke blandes.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

Insuman Comb 25 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insuman Comb 25 må ikke blandes med humaninsuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper.

Insuman Comb 25 må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Insuman Comb 25 må ikke blandes med noen andre insuliner eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Holdbarhet etter anbrudd av hetteglasset

Preparatet kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C, beskyttet fra direkte varme eller lys. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Det anbefales at dato for anbrudd noteres på etiketten.

Holdbarhet etter anbrudd av sylinderampullen eller etter at pennen er tatt i bruk

Sylinderampuller som er tatt i bruk (i insulinpennen) eller tatt med som reserve, penner som er tatt i bruk eller tatt med som reserve, kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C beskyttet fra direkte varme og lys.

Penn som inneholder en sylinderampulle eller penner som er tatt i bruk må ikke oppbevares i kjøleskap.

Hetten må settes tilbake på pennen etter hver injeksjon, for å beskytte mot lys.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Før anbrudd av hetteglass, sylinderampuller eller penner som ikke er i bruk

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses. Plasser ikke Insuman Comb 25 ved fryseboksen eller fryseelementer.

Oppbevar hetteglasset, sylinderampullen eller den ferdigylte pennen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Etter anbrudd av hetteglass, sylinderampuller eller penner som er i bruk

Oppbevaringsbetingelser etter anbrudd av pakningen, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Insuman Comb 25 40 IE/ml i et hetteglass

10 ml suspensjon i et hetteglass (type 1 fargeløst glass) med en flenset kapsel (aluminium), en propp (klorbutylgummi (type 1)) og en ”riv-av” hette (polypropylen).

Pakninger med 1 og 5 hetteglass er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Insuman Comb 25 100 IE/ml i et hetteglass

5 ml suspensjon i et hetteglass (type 1 fargeløst glass) med en flenset kapsel (aluminium), en propp (klorbutylgummi (type 1)) og en”riv-av” hette (polypropylen).

Pakninger med 1 og 5 hetteglass er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Insuman Comb 25 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Comb 25 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

3 ml suspensjon i en sylinderampulle (type 1 ufarget glass) med et stempel (brombutylgummi (type 1)) og en flenset kapsel (aluminium) med en propp (brombutylgummi eller laminat av polyisopren og bromobutylgummi (type 1)).

Hver sylinderampulle inneholder 3 kuler (rustfritt stål).

Ferdigfylt penn

Sylinderampullene er forseglet i en injeksjonspenn til engangsbruk.

Injeksjonskanyler er ikke inkludert i pakken.

Pakningsstørrelse

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 sylinderampuller er tilgjengelig.

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 penner er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Insuman Comb 25 40 IE/ml i et hetteglass, Insuman Comb 25 100 IE/ml i et hetteglass Beskyttelseshetten av plast fjernes før insulinet trekkes opp fra hetteglasset første gang.

Resuspender insulinet umiddelbart før det trekkes opp av hetteglasset med injeksjonssprøyten. Dette gjøres best ved å rulle hetteglasset i en skrå vinkel mellom håndflatene. Hetteglasset må ikke rystes kraftig da det kan forårsake forandringer i suspensjonen (kan føre til at hetteglasset ser rimet ut; se nedenfor) og forårsake skumdannelse. Skum kan vanskeliggjøre korrekt måling av dose.

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent melkeaktig utseende. Insuman Comb 25 må ikke brukes hvis suspensjonen f. eks. forblir klar eller om klumper, partikler eller flak ses i insulinet eller

fester seg på hetteglassets vegg eller bunn. Disse forandringer kan i blant gi hetteglasset et rimet utseende. I slike tilfeller må et nytt hetteglass, som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til et nytt hetteglass hvis insulinbehovet endres betydelig.

Insuman Comb 25 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Det må tas med i betraktning at

-insulin-protamin krystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 - 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Comb 25 kan blandes med alle typer humaninsulin, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner.

Hvis to forskjellige insulintyper må trekkes opp i samme injeksjonssprøyte, bør korttidsvirkende insulin trekkes opp først slik at hetteglasset ikke kontamineres av det langtidsvirkende preparatet. Injeksjonen bør gis umiddelbart etter blanding.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Comb 25 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insulinpenn

Insuman Comb 25 sylinderampuller skal kun brukes sammen med pennene: OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO eller JuniorSTAR (se pkt. 4.4). Ikke alle disse penner er nødvendigvis markedsført i Norge.

Pennen skal brukes som forklart i bruksanvisningen som følger med den.

Pennens bruksanvisning må følges nøye med hensyn til innsetting av sylinderampulle, påsetting av injeksjonskanyle samt injeksjon av insulinet.

Hvis pennen er ødelagt eller ikke virker som den skal (pga. mekanisk feil), må den kastes og en ny insulinpenn må benyttes.

Hvis pennen ikke fungerer (se pennens bruksanvisning), kan insulinet trekkes opp fra sylinderampullen i en injeksjonssprøyte (passende for insulin med 100 IE/ml) og injiseres.

Sylinderampuller

Før Insuman Comb 25 settes inn i pennen må sylinderampullen oppbevares i romtemperatur i 1 – 2 timer og deretter resuspenderes slik at innholdet kan kontrolleres. Dette gjøres best ved å vippe

sylinderampullen forsiktig frem og tilbake (minst 10 ganger). Hver sylinderampulle inneholder tre små metallkuler for å lette en rask og grundig blanding av innholdet.

Senere, når sylinderampullen har blitt satt inn i pennen, må insulinet resuspenderes før hver injeksjon. Dette gjøres best ved å vippe sylinderampullen forsiktig frem og tilbake (minst 10 ganger).

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent melkeaktig utseende. Insuman Comb 25 må ikke brukes hvis suspensjonen f.eks. forblir klar eller om klumper, partikler eller flak ses i insulinet eller fester seg på sylinderampullens vegg eller bunn. Disse forandringer kan i blant gi sylinderampullen et rimet utseende. I slike tilfeller må en ny sylinderampulle, som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til en ny sylinderampulle hvis insulinbehovet endres betydelig.

Luftbobler fjernes fra sylinderampullen før injeksjon (se bruksanvisning for pennen). Tomme sylinderampuller skal ikke etterfylles.

Insuman Comb 25 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Det må tas med i betraktning at

-insulin-protamin krystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 – 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Comb 25 kan blandes med alle typer humaninsulin, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner.

Insuman Comb 25 sylinderampuller er ikke laget for at noe annet insulin skal blandes i dem.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Comb 25 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Før første gangs bruk må Insuman Comb 25 oppbevares i romtemperatur i 1 – 2 timer. Insulinet må deretter resuspenderes slik at innholdet kan kontrolleres. Dette gjøres best ved å vende pennen forsiktig opp-ned (minst 10 ganger). Hver sylinderampulle inneholder tre små metallkuler slik at innholdet skal kunne blandes raskt og fullstendig. Senere må insulinet resuspenderes igjen før hver injeksjon.

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent, melkeaktig utseende. Insuman Comb 25 må ikke brukes hvis suspensjonen forblir klar, eller om klumper, partikler e.l. kommer til syne i insulinet eller festes til veggen eller bunnen av sylinderampullen. Disse forandringene kan i blant gi sylinderampullen et rimet utseende. I slike tilfeller må en ny penn som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til en ny penn hvis insulinbehovet forandres betraktelig.

Tomme penner må aldri gjenbrukes, og de må kastes på en forsvarlig måte.

For å unngå overføring av sykdommer må hver penn bare brukes av én pasient.

Det må tas i betraktning at

-insulin-protaminkrystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 – 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Før SoloStar tas i bruk, må bruksanvisningen som følger med i pakningsvedlegget leses nøye.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/030/043

EU/1/97/030/044

EU/1/97/030/045

EU/1/97/030/046

EU/1/97/030/047

EU/1/97/030/061

EU/1/97/030/062

EU/1/97/030/088

EU/1/97/030/093

EU/1/97/030/098

EU/1/97/030/158

EU/1/97/030/159

EU/1/97/030/160

EU/1/97/030/161

EU/1/97/030/162

EU/1/97/030/163

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 21. februar 1997

Dato for siste fornyelse: 21. februar 2007

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Insuman Comb 30 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass Insuman Comb 30 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i sylinderampulle

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon i en ferdigfylt penn

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Insuman Comb 30 100 IE/ml i et hetteglass

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg). Hvert hetteglass inneholder 5 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 500 IE insulin, eller 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 1000 IE insulin.

Insuman Comb 30 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Comb 30 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg).

Hver sylinderampulle inneholder 3 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 300 IE insulin.

En IE (Internasjonal Enhet) tilsvarer 0,035 mg vannfri humaninsulin*.

Insuman Comb 30 er en bifasisk isofan insulinsuspensjon bestående av 30 % oppløst insulin og 70 % krystallinsk protamininsulin.

*Humaninsulin er fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk i Escherichia coli.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

Etter omrysting er suspensjonen melkeaktig hvit.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Diabetes mellitus, hvor behandling med insulin er nødvendig.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Ønsket blodglukosenivåer, insulintype og insulindoseringen (dose, tidspunkt) må fastsettes individuelt og skal tilpasses pasientens kost, fysisk aktivitet og livsstil.

Daglige doser og administrasjonstidspunkt

Det finnes ingen bestemte regler for dosering av insulin. Imidlertid er gjennomsnittlig insulinbehov ofte 0,5 - 1,0 IE per kg kroppsvekt daglig. Det basale insulinbehovet utgjør 40 % til 60 % av totalt dagsbehov insulin. Insuman Comb 30 injiseres subkutant 30 til 45 minutter før et måltid.

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

SoloStar gir insulin i doser fra 1 til 80 enheter, i trinn på 1 enhet. Hver penn inneholder flere doser.

Sekundær dosejustering

Forbedret metabolsk kontroll kan øke insulinfølsomheten og derved nedsette insulinbehovet. Dosejustering kan også være nødvendig, f.eks. dersom

-pasienten endrer vekt,

-pasienten endrer livsstil,

-andre omstendigheter oppstår som øker følsomheten overfor hypo- eller hyperglykemi (se pkt. 4.4).

Spesielle populasjoner

Eldre populasjon (65 år gammel)

Hos eldre vil en tiltagende forverring av nyrefunksjonen kunne lede til en jevn nedgang i insulinbehovet.

Nedsatt nyrefunksjon

Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert insulinmetabolisme.

Nedsatt leverfunksjon

Hos pasienter med alvorlig leverinsuffisiens vil insulinbehovet kunne være redusert på grunn av redusert kapasitet for glukoneogenese og redusert insulinmetabolisme.

Administrasjonsmåte

Insuman Comb 30 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Insuman Comb 30 administreres subkutant. Insuman Comb 30 må aldri injiseres intravenøst.

Insulinabsorpsjon og dermed den blodglukosesenkende effekten etter en dose kan variere fra et injeksjonsområde til et annet (f.eks. bukveggen sammenlignet med låret). Injeksjonsstedet innen et bestemt injeksjonsområde må endres fra gang til gang.

Insuman Comb 30 100 IE/ml i et hetteglass

Kun injeksjonssprøyter laget for denne insulinkonsentrasjonen (100 IE per ml) skal anvendes. Injeksjonssprøytene skal ikke inneholde noe annet legemiddel eller rester (f.eks. spor av heparin).

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Før SoloStar tas i bruk, må bruksanvisningen som følger med i pakningsvedlegget leses nøye.

For flere detaljer om håndtering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Pasienter som er hypersensitive til Insuman Comb 30, og hvor ingen andre og bedre tolererte preparater finnes, må bare fortsette behandling under streng medisinsk kontroll og – hvor nødvendig – i forbindelse med antiallergisk behandling.

Hos pasienter med allergi overfor animalsk insulin, er en intradermal hudtest anbefalt før omstilling til Insuman Comb 30, siden de kan få immunologiske kryssreaksjoner.

Ved utilstrekkelig glukosekontroll, eller ved tendens til hyper- eller hypoglykemiske episoder, må pasientens oppfølgning av det foreskrevne behandlingsopplegget, injeksjonssted og korrekt injeksjonsteknikk, samt alle andre relevante faktorer, revurderes før dosejustering overveies.

Omstilling til Insuman Comb 30

Å overføre en pasient til en ny type eller et nytt merke insulin krever grundig medisinsk oppfølging Forandring i styrke, merke (tilvirker), type (vanlig, NPH, lente, langtidsvirkende, etc.), opprinnelse (animalsk, human, human insulinanalog) og/eller produksjonsmetode kan resultere i behov for dosejustering.

Dosejustering (f.eks. reduksjon) kan være nødvendig umiddelbart etter preparatomstilling. I andre tilfeller kan behovet for dosejustering utvikles gradvis over en periode på flere uker.

Etter omstilling fra animalsk insulin til humaninsulin kan dosereduksjon spesielt være nødvendig hos pasienter som

-allerede tidligere var innstilt på et relativt lavt blodglukosenivå,

-har tendens til hypoglykemi,

-tidligere hadde behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer.

Tett metabolsk monitorering er anbefalt under omstillingen og de første ukene etterpå. Hos pasienter som har behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer, skal sykehusinnleggelse overveies under omstilling.

Hypoglykemi

Hypoglykemi kan oppstå hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet.

Særlig varsomhet bør utvises, og det rådes til økt grad av blodglukoseovervåkning hos pasienter der episoder av hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning, f.eks. hos pasienter med tydelig stenose i koronararteriene eller i blodkarene til hjernen (risiko for kardiale eller cerebrale komplikasjoner av hypoglykemi), og hos pasienter med proliferativ retinopati, særlig når denne ikke er behandlet med fotokoagulasjon (risiko for forbigående amaurose etter hypoglykemi).

Pasientene må være oppmerksomme på situasjoner der varselsymptomene på hypoglykemi er redusert. Varselsymptomer på hypoglykemi kan være annerledes, mindre uttalte eller utebli hos enkelte risikogrupper. Dette inkluderer pasienter:

-hvis glykemisk kontroll er tydelig forbedret,

-hvis hypoglykemi utvikles gradvis,

-som er eldre,

-som har byttet fra animalsk til humant insulin,

-med autonom nevropati,

-som har hatt diabetes lenge,

-som lider av psykiatrisk sykdom,

-som samtidig blir behandlet med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Slike situasjoner kan føre til alvorlig hypoglykemi (og mulig tap av bevissthet) før pasienten er klar over at dette er hypoglykemi.

Hvis normale eller nedsatte verdier av glykosylert hemoglobin observeres, skal muligheten for tilbakevendende, ikke-erkjente, (spesielt nattlige) hypoglykemiske anfall overveies.

For å redusere risikoen for hypoglykemi er det avgjørende at pasienten overholder dosering og kosthold, tilfører insulinet riktig og er oppmerksom på symptomer for hypoglykemi. Faktorer som gir økt følsomhet for hypoglykemi krever særlig nøye kontroll, og dosejustering kan bli nødvendig. Disse omfatter:

-bytte av injeksjonsområde,

-forbedret insulinfølsomhet (f.eks. pga. fjerning av stressfaktorer),

-uvant, økt eller langvarig fysisk aktivitet,

-samtidig sykdom (f.eks. oppkast, diaré),

-utilstrekkelig matinntak,

-utelatte måltider,

-alkoholinntak,

-visse ukompenserte endokrine lidelser (f.eks. hypotyreoidisme, fremre hypofyse- eller binyrebarkinsuffisiens),

-samtidig behandling med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Samtidige sykdommer

Samtidige sykdommer nødvendiggjør en intensivert metabolsk monitorering. Ketoner i urinen må i mange tilfeller måles, og det er ofte nødvendig å justere insulindosen. Insulinbehovet økes ofte. Type 1 diabetikere skal fortsette med å spise i det minste en liten mengde karbohydrater regelmessig, selv om de bare kan innta litt eller ingen føde, kaster opp etc. og de må aldri helt utelate insulin.

Insuman Comb 30 100 IE/ml i en sylinderampulle

Penner til bruk med Insuman Comb 30 sylinderampuller

Insuman Comb 30 sylinderampuller skal kun brukes med følgende penner:

-JuniorSTAR, som leverer Insuman Comb 30 i doseringstrinn på 0,5 enheter

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar og AllStar PRO, som alle leverer Insuman

Comb 30 i doseringstrinn på 1 enhet.

Da doseringsnøyaktighet bare er vist med disse pennene skal andre flergangspenner ikke brukes med disse sylinderampullene.

Ikke alle disse pennene er nødvendigvis markedsført i Norge.

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Håndtering av pennen

Før SoloStar tas i bruk må bruksanvisningen som er inkludert i pakningsvedlegget leses nøye. Instruksjonene i denne bruksanvisningen (se pkt. 6.6) må følges.

Feilmedisinering

Det har forekommet tilfeller av feilmedisinering hvor andre Insumantyper eller andre typer insuliner er blitt injisert ved en feil. Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype.

Samtidig bruk av Insuman og pioglitazon

Tilfeller av hjertesvikt har blitt rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette bør tas i betraktning dersom samtidig behandling med pioglitazon og Insuman vurderes. Hvis denne kombinasjonen brukes, bør pasienten observeres med hensyn til symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon bør seponeres dersom forverrelse av hjerteproblemer oppstår.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan nødvendiggjøre dosejustering av humaninsulin.

Stoffer som kan forsterke den blodglukosesenkende virkningen og gi økt risiko for hypoglykemi, omfatter perorale antidiabetika, ACE-hemmere, disopyramid, fibrater, fluoksetin, monoaminoksidase- hemmere (MAOI), pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater og sulfonamidantibiotika.

Stoffer som kan redusere den blodglukosesenkende virkningen omfatter kortikosteroider, danazol, diazoksid, diuretika, glukagon, isoniazid, østrogener og progestogener (i f.eks. p-piller), fenotiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (f.eks. adrenalin, salbutamol, terbutalin), thyreoideahormoner, protease inhibitorer og atypiske antipsykotika (f.eks. olanzapin og klozapin).

Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol kan enten øke eller nedsette insulinets blodglukosesenkende effekt. Pentamidin kan føre til hypoglykemi som i enkelte tilfeller kan etterfølges av hyperglykemi.

I tillegg kan tegn på adrenerg motregulering bli redusert eller utebli ved samtidig inntak av sympatolytiske farmaka som betablokkere, klonidin, guanetidin og reserpin.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

For humaninsulin foreligger ingen kliniske data på bruk under graviditet. Insulin passerer ikke placenta. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide kvinner.

Det er svært viktig at pasienter med allerede eksisterende diabetes eller svangerskapsdiabetes opprettholder en god metabolsk kontroll under graviditeten. Insulinbehovet kan minke i første trimester og øker vanligvis i andre og tredje trimester. Umiddelbart etter fødselen synker insulinbehovet raskt (økt risiko for hypoglykemi). Nøye glukosekontroll er viktig.

Amming

Det ventes ingen effekter på det diende barnet. Insuman Comb 30 kan brukes under amming. Det kan være behov for regulering av insulindosen og kostholdet under amming.

Fertilitet

Det finnes ingen kliniske- eller dyredata på hvordan humaninsulin påvirker fertiliteten hos kvinner eller menn.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Konsentrasjons- og reaksjonsevnen kan svekkes som følge av hypoglykemi eller hyperglykemi eller, f.eks., som følge av nedsatt syn. Dette kan innebære en risiko i situasjoner der slike evner er spesielt viktige (f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner).

Pasienter bør rådes til å ta forhåndsregler for å unngå hypoglykemi under bilkjøring. Dette er spesielt viktig ved nedsatt eller manglende evne til å registrere varselsymptomer på hypoglykemi, eller ved hyppige tilfeller av hypoglykemi. I slike tilfeller bør en vurdere om bilkjøring og bruk av maskiner er tilrådelig.

4.8 Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Hypoglykemi, vanligvis den hyppigst forekommende bivirkning ved insulinbehandling, kan opptre hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. I kliniske studier og etter markedsføring varierer frekvensen innen pasientgruppe og doseregimer. Det kan derfor ikke oppgis noen spesifikk frekvens.

Tabellarisk liste over bivirkninger

Følgende relaterte bivirkninger fra kliniske studier er oppført nedenfor etter organklassesystem og etter synkende forekomst: Svært vanlige (≥1/10); vanlige (≥1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100); sjeldne (≥1/10000 til <1/1000); svært sjeldne (<1/10000); ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

MedDRA

Vanlige

 

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

 

Forstyrelser i

 

 

Sjokk

Straksallergiske

immunsystemet

 

 

 

reaksjoner (hypotensjon,

 

 

 

 

angionevrotisk ødem,

 

 

 

 

bronkospasme,

 

 

 

 

generaliserte

 

 

 

 

hudreaksjoner);

 

 

 

 

antistoffdannelse mot

 

 

 

 

insulin.

Stoffskifte- og

Ødem

 

 

Hypoglykemi;

 

 

 

MedDRA

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

ernæringsbetingede

 

 

natriumretensjon

sykdommer

 

 

 

Øyesykdommer

 

 

Proliferativ retinopati;

 

 

 

diabetisk retinopati;

 

 

 

synssvekkelse

Hud- og

 

 

Lipodystrofi

underhudssykdommer

 

 

 

 

 

 

 

Generelle lidelser og

Reaksjoner på

Urtikaria på

Inflammasjon, hevelse,

reaksjoner på

injeksjonsstedet

injeksjonsstedet

smerte, kløe, rødme på

administrasjonsstedet

 

 

injeksjonsstedet.

 

 

 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Forstyrrelser i immunsystemet

Straksallergiske reaksjoner på insulin eller hjelpestoffene kan være livstruende.

Insulinbehandling kan forårsake antistoffdannelse mot insulin. I sjeldne tilfeller vil nærværet av slike insulinantistoffer nødvendiggjøre justering av insulindosen for å korrigere tendensen til hyper- eller hypoglykemi.

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

Kraftige anfall av hypoglykemi, især hvis de opptrer gjentatte ganger, kan føre til nevrologisk skade. Forlengede eller alvorlige hypoglykemiske episoder kan være livstruende.

Mange pasienter får symptomer på adrenerg motregulering før symptomer på nevroglykopeni opptrer. Generelt gjelder det at jo kraftigere og raskere blodsukkerfallet er, jo mer uttalt er motreguleringen og dets symptomer.

Insulin kan forårsake natriumretensjon og ødem, særlig dersom en tidligere dårlig metabolsk kontroll bedres ved en intensivert insulinbehandling.

Øyesykdommer

En markert endring i blodglukosekontrollen kan gi forbigående synssvekkelse på grunn av midlertidig endring i linsens turgiditet og brytningsindeks.

Bedre blodglukosekontroll over lengre tid senker risiko for progresjon av diabetesretinopati. Imidlertid kan intensivert insulinbehandling med plutselig bedring av blodglukosekontroll knyttes til temporær forverring av diabetesretinopati.

Hud- og underhudssykdommer

Lipodystrofi kan oppstå på injeksjonsstedet og forsinke insulinabsorpsjonen lokalt. Kontinuerlig bytte av injeksjonssted i det gitte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere eller forhindre slike reaksjoner.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

De fleste mindre insulinreaksjoner på injeksjonsstedet går vanligvis over i løpet av et par dager til et par uker.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Symptomer

Overdosering av insulin kan medføre alvorlig og iblant langvarig og livstruende hypoglykemi.

Behandling

Milde tilfeller av hypoglykemi kan vanligvis behandles med oralt inntak av karbohydrater. Det kan bli nødvendig med justering av dose, matinntak eller fysisk aktivitet.

Mer alvorlige episoder med koma, kramper eller nevrologisk svekkelse kan behandles med glukagon intramuskulært/subkutant eller konsentrert glukose intravenøst. Fortsatt karbohydrattilførsel og observasjon kan bli nødvendig, fordi hypoglykemi kan opptre på ny etter tilsynelatende klinisk bedring.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler til diabetesbehandling, insulin og analoger til injeksjon, middels hurtigvirkende kombinert med hurtigvirkende, ATC-kode A10AD01.

Virkningsmekanisme

Insulin

-senker blodglukosen, fremmer anabolisme og hemmer katabolisme,

-øker transport av glukose inn i cellene, øker glykogendannelsen i muskler og lever og forbedrer utnyttelsen av pyruvat. Hemmer glykogenolyse og glukoneogenese,

-øker lipogenese i lever og fettvev og hindrer lipolyse,

-fremmer cellenes opptak av aminosyrer og fremmer proteinsyntesen,

-øker cellenes kaliumopptak.

Farmakodynamiske effekter

Insuman Comb 30 (en bifasisk isofaninsulin-suspensjon med 30 % oppløst insulin) har gradvis innsettende effekt og lang virkningstid. Etter subkutan injeksjon inntrer effekten innen 30 –

60 minutter og maksimal effekt inntrer mellom 2 og 4 timer etter injeksjonen. Effekten varer i 12 – 19 timer.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Hos friske pasienter er halveringstiden i serum ca. 4 - 6 minutter. Halveringstiden er lenger hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon Man må imidlertid være klar over at insulinets farmakokinetikk ikke reflekterer dets metabolske effekter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Akutt toksisitet ble studert etter subkutan injeksjon på rotter. Ingen toksiske effekter ble funnet. Studier på farmakodynamiske effekter etter subkutan administrasjon på kaniner og hunder viste hypoglykemiske virkninger som forventet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Protaminsulfat,

metakresol,

fenol,

sinkklorid,

natriumdihydrogenfosfatdihydrat,

glyserol,

natriumhydroksid,

saltsyre (for justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 6.6.

Insuman Comb 30 må ikke blandes med oppløsninger som inneholder reduksjonsmidler som tioler og sulfitter.

Blanding av insuliner

Insuman Comb 30 100 IE/ml i et hetteglass

Insuman Comb 30 må ikke blandes med humaninsuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper.

Insuman Comb 30 må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Insuliner med ulike konsentrasjoner (f.eks. 100 IE per ml og 40 IE per ml) må ikke blandes.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

Insuman Comb 30 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insuman Comb 30 må ikke blandes med humaninsuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper.

Insuman Comb 30 må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Insuman Comb 30 må ikke blandes med noen andre insuliner eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Holdbarhet etter anbrudd av hetteglasset

Preparatet kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C, beskyttet fra direkte varme eller lys. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Det anbefales at dato for anbrudd noteres på etiketten.

Holdbarhet etter anbrudd av sylinderampullen eller etter at pennen er tatt i bruk

Sylinderampuller som er tatt i bruk (i insulinpennen) eller tatt med som reserve, penner som er tatt i bruk eller tatt med som reserve, kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C beskyttet fra direkte varme og lys.

Penn som inneholder en sylinderampulle må ikke oppbevares i kjøleskap. Hetten må settes tilbake på pennen etter hver injeksjon, for å beskytte mot lys.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Før anbrudd av hetteglass, sylinderampuller, penner som ikke er i bruk

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses. Plasser ikke Insuman Comb 30 ved fryseboksen eller fryseelementer.

Oppbevar hetteglasset, sylinderampullen eller den ferdigfylte pennen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Etter anbrudd av hetteglass, sylinderampuller, penner som er i bruk

Oppbevaringsbetingelser etter anbrudd av pakningen, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Insuman Comb 30 100 IE/ml i et hetteglass

5 ml suspensjon et hetteglass og 10 ml suspensjon i et hetteglass (type 1 fargeløst glass) med en flenset kapsel (aluminium), en propp (klorbutylgummi (type 1)) og en”riv-av” hette (polypropylen). Pakninger med 1 og 5 hetteglass er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Insuman Comb 30 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Comb 30 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

3 ml suspensjon i en sylinderampulle (type 1 ufarget glass) med et stempel (brombutylgummi (type 1)) og en flenset kapsel (aluminium) med en propp (brombutylgummi eller laminat av polyisopren og bromobutylgummi (type 1)).

Hver sylinderampulle inneholder 3 kuler (rustfritt stål).

Ferdigfylt penn

Sylinderampullene er forseglet i en injeksjonspenn til engangsbruk.

Injeksjonskanyler er ikke inkludert i pakken.

Pakningsstørrelse

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 sylinderampuller er tilgjengelig.

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 penner er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Insuman Comb 30 100 IE/ml i et hetteglass

Beskyttelseshetten av plast fjernes før insulinet trekkes opp fra hetteglasset første gang.

Resuspender insulinet umiddelbart før det trekkes opp av hetteglasset med injeksjonssprøyten. Dette gjøres best ved å rulle hetteglasset i en skrå vinkel mellom håndflatene. Hetteglasset må ikke rystes kraftig da det kan forårsake forandringer i suspensjonen (kan føre til at hetteglasset ser rimet ut; se nedenfor) og forårsake skumdannelse. Skum kan vanskeliggjøre korrekt måling av dose.

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent melkeaktig utseende. Insuman Comb 30 må ikke brukes hvis suspensjonen f. eks. forblir klar eller om klumper, partikler eller flak ses i insulinet eller fester seg på hetteglassets vegg eller bunn. Disse forandringer kan i blant gi hetteglasset et rimet utseende. I slike tilfeller må et nytt hetteglass, som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til et nytt hetteglass hvis insulinbehovet endres betydelig.

Insuman Comb 30 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Det må tas med i betraktning at

-insulin-protamin krystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 - 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Comb 30 kan blandes med alle typer humaninsulin, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner. Hvis to forskjellige insulintyper må trekkes opp i samme injeksjonssprøyte, bør korttidsvirkende insulin trekkes opp først slik at hetteglasset ikke kontamineres av det langtidsvirkende preparatet. Injeksjonen bør gis umiddelbart etter blanding.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Comb 30 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insulinpenn

Insuman Comb 30 sylinderampuller skal kun brukes sammen med pennene: OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO eller JuniorSTAR (se pkt. 4.4). Ikke alle disse penner er nødvendigvis markedsført i Norge.

Pennen skal brukes som forklart i bruksanvisningen som følger med den.

Pennens bruksanvisning må følges nøye med hensyn til innsetting av sylinderampulle, påsetting av injeksjonskanyle samt injeksjon av insulinet.

Hvis pennen er ødelagt eller ikke virker som den skal (pga. mekanisk feil), må den kastes og en ny insulinpenn må benyttes.

Hvis pennen ikke fungerer (se pennens bruksanvisning), kan insulinet trekkes opp fra sylinderampullen i en injeksjonssprøyte (passende for insulin med 100 IE/ml) og injiseres.

Sylinderampuller

Før Insuman Comb 30 settes inn i pennen må sylinderampullen oppbevares i romtemperatur i 1 – 2 timer og deretter resuspenderes slik at innholdet kan kontrolleres. Dette gjøres best ved å vippe

sylinderampullen forsiktig frem og tilbake (minst 10 ganger). Hver sylinderampulle inneholder tre små metallkuler for å lette en rask og grundig blanding av innholdet.

Senere, når sylinderampullen har blitt satt inn i pennen, må insulinet resuspenderes før hver injeksjon. Dette gjøres best ved å vippe sylinderampullen forsiktig frem og tilbake (minst 10 ganger).

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent melkeaktig utseende. Insuman Comb 30 må ikke brukes hvis suspensjonen f.eks. forblir klar eller om klumper, partikler eller flak ses i insulinet eller fester seg på sylinderampullens vegg eller bunn. Disse forandringer kan i blant gi sylinderampullen et rimet utseende. I slike tilfeller må en ny sylinderampulle, som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til en ny sylinderampulle hvis insulinbehovet endres betydelig.

Luftbobler fjernes fra sylinderampullen før injeksjon (se bruksanvisning for pennen). Tomme sylinderampuller skal ikke etterfylles.

Insuman Comb 30 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Det må tas med i betraktning at

-insulin-protamin krystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 – 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Comb 30 kan blandes med alle typer humaninsulin, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner.

Insuman Comb 30 sylinderampuller er ikke laget for at noe annet insulin skal blandes i dem.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Comb 30 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Før første gangs bruk må Insuman Comb 30 oppbevares i romtemperatur i 1 – 2 timer. Insulinet må deretter resuspenderes slik at innholdet kan kontrolleres. Dette gjøres best ved å vende pennen forsiktig opp-ned (minst 10 ganger). Hver sylinderampulle inneholder tre små metallkuler slik at innholdet skal kunne blandes raskt og fullstendig. Senere må insulinet resuspenderes igjen før hver injeksjon.

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent, melkeaktig utseende. Insuman Comb 30 må ikke brukes hvis suspensjonen forblir klar, eller om klumper, partikler e.l. kommer til syne i insulinet eller festes til veggen eller bunnen av sylinderampullen. Disse forandringene kan i blant gi sylinderampullen et rimet utseende. I slike tilfeller må en ny penn som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til en ny penn hvis insulinbehovet forandres betraktelig.

Tomme penner må aldri gjenbrukes, og de må kastes på en forsvarlig måte.

For å unngå overføring av sykdommer må hver penn bare brukes av én pasient.

Det må tas i betraktning at

-insulin-protaminkrystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 – 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Før SoloStar tas i bruk må bruksanvisningen som er inkludert i pakningsvedlegget leses nøye.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/030/170

EU/1/97/030/171

EU/1/97/030/172

EU/1/97/030/173

EU/1/97/030/174

EU/1/97/030/175

EU/1/97/030/176

EU/1/97/030/177

EU/1/97/030/190

EU/1/97/030/191

EU/1/97/030/192

EU/1/97/030/193

EU/1/97/030/194

EU/1/97/030/195

EU/1/97/030/200

EU/1/97/030/201

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 21. februar 1997

Dato for siste fornyelse: 21. februar 2007

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Insuman Comb 50 40 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass Insuman Comb 50 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i hetteglass Insuman Comb 50 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i sylinderampulle

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon i en ferdigfylt penn

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Insuman Comb 50 40 IE/ml i et hetteglass

Hver ml inneholder 40 IE humaninsulin (tilsvarende 1,4 mg).

Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 400 IE insulin.

Insuman Comb 50 100 IE/ml i et hetteglass

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg).

Hvert hetteglass inneholder 5 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 500 IE insulin.

Insuman Comb 50 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Comb 50 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg).

Hver sylinderampulle eller penn inneholder 3 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 300 IE insulin.

En IE (Internasjonal Enhet) tilsvarer 0,035 mg vannfri humaninsulin*.

Insuman Comb 50 er en bifasisk isofan insulinsuspensjon bestående av 50 % oppløst insulin og 50 % krystallinsk protamininsulin.

*Humaninsulin er fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk i Escherichia coli.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

Etter omrysting er suspensjonen melkeaktig hvit.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Diabetes mellitus, hvor behandling med insulin er nødvendig.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Ønsket blodglukosenivåer, insulintype og insulindoseringen (dose, tidspunkt) må fastsettes individuelt og skal tilpasses pasientens kost, fysisk aktivitet og livsstil.

Daglige doser og administrasjonstidspunkt

Det finnes ingen bestemte regler for dosering av insulin. Imidlertid er gjennomsnittlig insulinbehov ofte 0,5 - 1,0 IE per kg kroppsvekt daglig. Det basale insulinbehovet utgjør 40 % til 60 % av totalt dagsbehov insulin. Insuman Comb 50 injiseres subkutant 20 til 30 minutter før et måltid.

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

SoloStar gir insulin i doser fra 1 til 80 enheter, i trinn på 1 enhet. Hver penn inneholder flere doser.

Sekundær dosejustering

Forbedret metabolsk kontroll kan øke insulinfølsomheten og derved nedsette insulinbehovet. Dosejustering kan også være nødvendig, f.eks. dersom

-pasienten endrer vekt,

-pasienten endrer livsstil,

-andre omstendigheter oppstår som øker følsomheten overfor hypo- eller hyperglykemi (se pkt. 4.4).

Spesielle populasjoner

Eldre populasjon (65 år gammel)

Hos eldre vil en tiltagende forverring av nyrefunksjonen kunne lede til en jevn nedgang i insulinbehovet.

Nedsatt nyrefunksjon

Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert insulinmetabolisme.

Nedsatt leverfunksjon

Hos pasienter med alvorlig leverinsuffisiens vil insulinbehovet kunne være redusert på grunn av redusert kapasitet for glukoneogenese og redusert insulinmetabolisme.

Administrasjonsmåte

Insuman Comb 50 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Insuman Comb 50 administreres subkutant. Insuman Comb 50 må aldri injiseres intravenøst.

Insulinabsorpsjon og dermed den blodglukosesenkende effekten etter en dose kan variere fra et injeksjonsområde til et annet (f.eks. bukveggen sammenlignet med låret). Injeksjonsstedet innen et bestemt injeksjonsområde må endres fra gang til gang.

Insuman Comb 50 40 IE/ml i et hetteglass

Kun injeksjonssprøyter laget for denne insulinkonsentrasjonen (40 IE per ml) skal anvendes. Injeksjonssprøytene skal ikke inneholde noe annet legemiddel eller rester (f.eks. spor av heparin).

Insuman Comb 50 100 IE/ml i et hetteglass

Kun injeksjonssprøyter laget for denne insulinkonsentrasjonen (100 IE per ml) skal anvendes. injeksjonssprøytene skal ikke inneholde noe annet legemiddel eller rester (f.eks. spor av heparin).

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Før SoloStar tas i bruk, må bruksanvisningen som følger med i pakningsvedlegget leses nøye.

For flere detaljer om håndtering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Pasienter som er hypersensitive til Insuman Comb 50, og hvor ingen andre og bedre tolererte preparater finnes, må bare fortsette behandling under streng medisinsk kontroll og – hvor nødvendig – i forbindelse med antiallergisk behandling.

Hos pasienter med allergi overfor animalsk insulin, er en intradermal hudtest anbefalt før omstilling til Insuman Comb 50, siden de kan få immunologiske kryssreaksjoner.

Ved utilstrekkelig glukosekontroll, eller ved tendens til hyper- eller hypoglykemiske episoder, må pasientens oppfølgning av det foreskrevne behandlingsopplegget, injeksjonssted og korrekt injeksjonsteknikk, samt alle andre relevante faktorer, revurderes før dosejustering overveies.

Omstilling til Insuman Comb 50

Å overføre en pasient til en ny type eller et nytt merke insulin krever grundig medisinsk oppfølging Forandring i styrke, merke (tilvirker), type (vanlig, NPH, lente, langtidsvirkende, etc.), opprinnelse (animalsk, human, human insulinanalog) og/eller produksjonsmetode kan resultere i behov for dosejustering.

Dosejustering (f.eks. reduksjon) kan være nødvendig umiddelbart etter preparatomstilling. I andre tilfeller kan behovet for dosejustering utvikles gradvis over en periode på flere uker.

Etter omstilling fra animalsk insulin til humaninsulin kan dosereduksjon spesielt være nødvendig hos pasienter som

-allerede tidligere var innstilt på et relativt lavt blodglukosenivå,

-har tendens til hypoglykemi,

-tidligere hadde behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer.

Tett metabolsk monitorering er anbefalt under omstillingen og de første ukene etterpå. Hos pasienter som har behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer, skal sykehusinnleggelse overveies under omstilling.

Hypoglykemi

Hypoglykemi kan oppstå hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet.

Særlig varsomhet bør utvises, og det rådes til økt grad av blodglukoseovervåkning hos pasienter der episoder av hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning, f.eks. hos pasienter med tydelig stenose i koronararteriene eller i blodkarene til hjernen (risiko for kardiale eller cerebrale komplikasjoner av hypoglykemi), og hos pasienter med proliferativ retinopati, særlig når denne ikke er behandlet med fotokoagulasjon (risiko for forbigående amaurose etter hypoglykemi).

Pasientene må være oppmerksomme på situasjoner der varselsymptomene på hypoglykemi er redusert. Varselsymptomer på hypoglykemi kan være annerledes, mindre uttalte eller utebli hos enkelte risikogrupper. Dette inkluderer pasienter:

-hvis glykemisk kontroll er tydelig forbedret,

-hvis hypoglykemi utvikles gradvis,

-som er eldre,

-som har byttet fra animalsk til humant insulin,

-med autonom nevropati,

-som har hatt diabetes lenge,

-som lider av psykiatrisk sykdom,

-som samtidig blir behandlet med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Slike situasjoner kan føre til alvorlig hypoglykemi (og mulig tap av bevissthet) før pasienten er klar over at dette er hypoglykemi.

Hvis normale eller nedsatte verdier av glykosylert hemoglobin observeres, skal muligheten for tilbakevendende, ikke-erkjente, (spesielt nattlige) hypoglykemiske anfall overveies.

For å redusere risikoen for hypoglykemi er det avgjørende at pasienten overholder dosering og kosthold, tilfører insulinet riktig og er oppmerksom på symptomer for hypoglykemi. Faktorer som gir økt følsomhet for hypoglykemi krever særlig nøye kontroll, og dosejustering kan bli nødvendig. Disse omfatter:

-bytte av injeksjonsområde,

-forbedret insulinfølsomhet (f.eks. pga. fjerning av stressfaktorer),

-uvant, økt eller langvarig fysisk aktivitet,

-samtidig sykdom (f.eks. oppkast, diaré),

-utilstrekkelig matinntak,

-utelatte måltider,

-alkoholinntak,

-visse ukompenserte endokrine lidelser (f.eks. hypotyreoidisme, fremre hypofyse- eller binyrebarkinsuffisiens),

-samtidig behandling med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Samtidige sykdommer

Samtidige sykdommer nødvendiggjør en intensivert metabolsk monitorering. Ketoner i urinen må i mange tilfeller måles, og det er ofte nødvendig å justere insulindosen. Insulinbehovet økes ofte. Type 1 diabetikere skal fortsette med å spise i det minste en liten mengde karbohydrater regelmessig, selv om de bare kan innta litt eller ingen føde, kaster opp etc. og de må aldri helt utelate insulin.

Insuman Comb 50 100 IE/ml i en sylinderampulle

Penner til bruk med Insuman Comb 50 sylinderampuller

Insuman Comb 50 sylinderampuller skal kun brukes med følgende penner:

-JuniorSTAR, som leverer Insuman Comb 50 i doseringstrinn på 0,5 enheter

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar og AllStar PRO, som alle leverer Insuman Comb 50 i doseringstrinn på 1 enhet.

Da doseringsnøyaktighet bare er vist med disse pennene skal andre flergangspenner ikke brukes med disse sylinderampullene.

Ikke alle disse pennene er nødvendigvis markedsført i Norge.

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Håndtering av pennen

Før SoloStar tas i bruk må bruksanvisningen som er inkludert i pakningsvedlegget leses nøye. Instruksjonene i denne bruksanvisningen må følges (se pkt. 6.6).

Feilmedisinering

Det har forekommet tilfeller av feilmedisinering hvor andre Insumantyper eller andre typer insuliner er blitt injisert ved en feil. Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype.

Samtidig bruk av Insuman og pioglitazon

Tilfeller av hjertesvikt har blitt rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette bør tas i betraktning dersom samtidig behandling med pioglitazon og Insuman vurderes. Hvis denne kombinasjonen brukes, bør pasienten observeres med hensyn til symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon bør seponeres dersom forverrelse av hjerteproblemer oppstår.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan nødvendiggjøre dosejustering av humaninsulin.

Stoffer som kan forsterke den blodglukosesenkende virkningen og gi økt risiko for hypoglykemi, omfatter perorale antidiabetika, ACE-hemmere, disopyramid, fibrater, fluoksetin, monoaminoksidase- hemmere (MAOI), pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater og sulfonamidantibiotika.

Stoffer som kan redusere den blodglukosesenkende virkningen omfatter kortikosteroider, danazol, diazoksid, diuretika, glukagon, isoniazid, østrogener og progestogener (i f.eks. p-piller), fenotiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (f.eks. adrenalin, salbutamol, terbutalin), thyreoideahormoner, protease inhibitorer og atypiske antipsykotika (f.eks. olanzapin og klozapin).

Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol kan enten øke eller nedsette insulinets blodglukosesenkende effekt. Pentamidin kan føre til hypoglykemi som i enkelte tilfeller kan etterfølges av hyperglykemi.

I tillegg kan tegn på adrenerg motregulering bli redusert eller utebli ved samtidig inntak av sympatolytiske farmaka som betablokkere, klonidin, guanetidin og reserpin.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

For humaninsulin foreligger ingen kliniske data på bruk under graviditet. Insulin passerer ikke placenta. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide kvinner.

Det er svært viktig at pasienter med allerede eksisterende diabetes eller svangerskapsdiabetes opprettholder en god metabolsk kontroll under graviditeten. Insulinbehovet kan minke i første trimester og øker vanligvis i andre og tredje trimester. Umiddelbart etter fødselen synker insulinbehovet raskt (økt risiko for hypoglykemi). Nøye glukosekontroll er viktig.

Amming

Det ventes ingen effekter på det diende barnet. Insuman Comb 50 kan brukes under amming. Det kan være behov for regulering av insulindosen og kostholdet under amming.

Fertilitet

Det finnes ingen kliniske- eller dyredata på hvordan humaninsulin påvirker fertiliteten hos kvinner eller menn.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Konsentrasjons- og reaksjonsevnen kan svekkes som følge av hypoglykemi eller hyperglykemi eller, f.eks., som følge av nedsatt syn. Dette kan innebære en risiko i situasjoner der slike evner er spesielt viktige (f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner).

Pasienter bør rådes til å ta forhåndsregler for å unngå hypoglykemi under bilkjøring. Dette er spesielt viktig ved nedsatt eller manglende evne til å registrere varselsymptomer på hypoglykemi, eller ved hyppige tilfeller av hypoglykemi. I slike tilfeller bør en vurdere om bilkjøring og bruk av maskiner er tilrådelig.

4.8 Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Hypoglykemi, vanligvis den hyppigst forekommende bivirkning ved insulinbehandling, kan opptre hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. I kliniske studier og etter markedsføring varierer frekvensen innen pasientgruppe og doseregimer. Det kan derfor ikke oppgis noen spesifikk frekvens.

Tabellarisk liste over bivirkninger

Følgende relaterte bivirkninger fra kliniske studier er oppført nedenfor etter organklassesystem og etter synkende forekomst: Svært vanlige (≥1/10); vanlige (≥1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100); sjeldne (≥1/10000 til <1/1000); svært sjeldne (<1/10.000); ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

MedDRA

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

Forstyrelser i

 

Sjokk

Straksallergiske

immunsystemet

 

 

reaksjoner (hypotensjon,

 

 

 

angionevrotisk ødem,

 

 

 

bronkospasme,

 

 

 

generaliserte

 

 

 

hudreaksjoner);

 

 

 

antistoffdannelse mot

 

 

 

insulin.

Stoffskifte- og

Ødem

 

Hypoglykemi;

ernæringsbetingede

 

 

natriumretensjon

sykdommer

 

 

 

Øyesykdommer

 

 

Proliferativ retinopati;

 

 

 

diabetisk retinopati;

 

 

 

synssvekkelse

Hud- og

 

 

Lipodystrofi

underhudssykdommer

 

 

 

 

 

 

 

Generelle lidelser og

Reaksjoner på

Urtikaria på

Inflammasjon, hevelse,

reaksjoner på

injeksjonsstedet

injeksjonsstedet

smerte, kløe, rødme på

administrasjonsstedet

 

 

injeksjonsstedet.

 

 

 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Forstyrrelser i immunsystemet

Straksallergiske reaksjoner på insulin eller hjelpestoffene kan være livstruende.

Insulinbehandling kan forårsake antistoffdannelse mot insulin. I sjeldne tilfeller vil nærværet av slike insulinantistoffer nødvendiggjøre justering av insulindosen for å korrigere tendensen til hyper- eller hypoglykemi.

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

Kraftige anfall av hypoglykemi, især hvis de opptrer gjentatte ganger, kan føre til nevrologisk skade. Forlengede eller alvorlige hypoglykemiske episoder kan være livstruende.

Mange pasienter får symptomer på adrenerg motregulering før symptomer på nevroglykopeni opptrer. Generelt gjelder det at jo kraftigere og raskere blodsukkerfallet er, jo mer uttalt er motreguleringen og dets symptomer.

Insulin kan forårsake natriumretensjon og ødem, særlig dersom en tidligere dårlig metabolsk kontroll bedres ved en intensivert insulinbehandling.

Øyesykdommer

En markert endring i blodglukosekontrollen kan gi forbigående synssvekkelse på grunn av midlertidig endring i linsens turgiditet og brytningsindeks.

Bedre blodglukosekontroll over lengre tid senker risiko for progresjon av diabetesretinopati. Imidlertid kan intensivert insulinbehandling med plutselig bedring av blodglukosekontroll knyttes til temporær forverring av diabetesretinopati.

Hud- og underhudssykdommer

Lipodystrofi kan oppstå på injeksjonsstedet og forsinke insulinabsorpsjonen lokalt. Kontinuerlig bytte av injeksjonssted i det gitte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere eller forhindre slike reaksjoner.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

De fleste mindre insulinreaksjoner på injeksjonsstedet går vanligvis over i løpet av et par dager til et par uker.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Symptomer

Overdosering av insulin kan medføre alvorlig og iblant langvarig og livstruende hypoglykemi.

Behandling

Milde tilfeller av hypoglykemi kan vanligvis behandles med oralt inntak av karbohydrater. Det kan bli nødvendig med justering av dose, matinntak eller fysisk aktivitet.

Mer alvorlige episoder med koma, kramper eller nevrologisk svekkelse kan behandles med glukagon intramuskulært/subkutant eller konsentrert glukose intravenøst. Fortsatt karbohydrattilførsel og observasjon kan bli nødvendig, fordi hypoglykemi kan opptre på ny etter tilsynelatende klinisk bedring.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler til diabetesbehandling, insulin og analoger til injeksjon, middels hurtigvirkende kombinert med hurtigvirkende, ATC-kode A10AD01.

Virkningsmekanisme

Insulin

-senker blodglukosen, fremmer anabolisme og hemmer katabolisme,

-øker transport av glukose inn i cellene, øker glykogendannelsen i muskler og lever og forbedrer utnyttelsen av pyruvat. Hemmer glykogenolyse og glukoneogenese,

-øker lipogenese i lever og fettvev og hindrer lipolyse,

-fremmer cellenes opptak av aminosyrer og fremmer proteinsyntesen,

-øker cellenes kaliumopptak.

Farmakodynamiske effekter

Insuman Comb 50 (en bifasisk isofaninsulin-suspensjon med 50 % oppløst insulin) har hurtig innsettende effekt og moderat lang virkningstid. Etter subkutan injeksjon inntrer effekten innen

30 minutter og maksimal effekt inntrer mellom 1,5 og 4 timer etter injeksjonen. Effekten varer i 12 – 16 timer.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Hos friske pasienter er halveringstiden i serum ca. 4 - 6 minutter. Halveringstiden er lenger hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Man må imidlertid være klar over at insulinets farmakokinetikk ikke reflekterer dets metabolske effekter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Akutt toksisitet ble studert etter subkutan injeksjon på rotter. Ingen toksiske effekter ble funnet. Studier på farmakodynamiske effekter etter subkutan administrasjon på kaniner og hunder viste hypoglykemiske virkninger som forventet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Protaminsulfat,

metakresol,

fenol,

sinkklorid,

natriumdihydrogenfosfatdihydrat,

glyserol,

natriumhydroksid,

saltsyre (for justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 6.6.

Insuman Comb 50 må ikke blandes med oppløsninger som inneholder reduksjonsmidler som tioler og sulfitter.

Blanding av insuliner

Insuman Comb 50 40 IE/ml i et hetteglass, Insuman Comb 50 100 IE/ml i et hetteglass

Insuman Comb 50 må ikke blandes med humaninsuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper.

Insuman Comb 50 må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Insuliner med ulike konsentrasjoner (f.eks. 100 IE per ml og 40 IE per ml) må ikke blandes.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

Insuman Comb 50 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insuman Comb 50 må ikke blandes med humaninsuliner som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper.

Insuman Comb 50 må heller ikke blandes med insuliner av animalsk opprinnelse eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Insuman Comb 50 må ikke blandes med noen andre insuliner eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinsuspensjonen.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Holdbarhet etter anbrudd av hetteglasset

Preparatet kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C, beskyttet fra direkte varme eller lys.

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Det anbefales at dato for anbrudd noteres på etiketten.

Holdbarhet etter anbrudd av sylinderampullen eller etter at pennen er tatt i bruk

Sylinderampuller som er tatt i bruk (i insulinpennen) eller tatt med som reserve, penner som er tatt i bruk eller tatt med som reserve, kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C beskyttet fra direkte varme og lys.

Penn som inneholder en sylinderampulle må ikke oppbevares i kjøleskap. Hetten må settes tilbake på pennen etter hver injeksjon, for å beskytte mot lys.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Før anbrudd av hetteglass, sylinderampuller, penner som ikke er i bruk

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C).

Skal ikke fryses.

Plasser ikke Insuman Comb 50 ved fryseboksen eller fryseelementer.

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Etter anbrudd av hetteglass, sylinderampuller, penner som er i bruk

Oppbevaringsbetingelser etter anbrudd av pakningen, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Insuman Comb 50 40 IE/ml i et hetteglass

10 ml suspensjon i et hetteglass (type 1 fargeløst glass) med en flenset kapsel (aluminium), en propp (klorbutylgummi (type 1)) og en ”riv-av” hette (polypropylen).

Pakninger med 1 og 5 hetteglass er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Insuman Comb 50 100 IE/ml i et hetteglass

5 ml suspensjon i et hetteglass (type 1 fargeløst glass) med en flenset kapsel (aluminium, en propp (klorbutylgummi (type 1)) og en ”riv-av” hette (polypropylen).

Pakninger med 1 og 5 hetteglass er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Insuman Comb 50 100 IE/ml i en sylinderampulle, Insuman Comb 50 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

3 ml suspensjon i en sylinderampulle (type 1 ufarget glass) med et stempel (brombutylgummi (type 1)) og en flenset kapsel (aluminium) med en propp (brombutylgummi eller laminat av polyisopren og bromobutylgummi (type 1)).

Hver sylinderampulle inneholder 3 kuler (rustfritt stål).

Ferdigfylt penn

Sylinderampullene er forseglet i en injeksjonspenn til engangsbruk.

Injeksjonskanyler er ikke inkludert i pakken.

Pakningsstørrelse

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 sylinderampuller er tilgjengelig.

Pakninger med 3, 4, 5, 6, 9 eller 10 penner er tilgjengelig.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Insuman Comb 50 40 IE/ml i et hetteglass, Insuman Comb 50 100 IE/ml i et hetteglass Beskyttelseshetten av plast fjernes før insulinet trekkes opp fra hetteglasset første gang.

Resuspender insulinet umiddelbart før det trekkes opp av hetteglasset med injeksjonssprøyten. Dette gjøres best ved å rulle hetteglasset i en skrå vinkel mellom håndflatene. Hetteglasset må ikke rystes kraftig da det kan forårsake forandringer i suspensjonen (kan føre til at hetteglasset ser rimet ut; se nedenfor) og forårsake skumdannelse. Skum kan vanskeliggjøre korrekt måling av dose.

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent melkeaktig utseende. Insuman Comb 50 må ikke brukes hvis suspensjonen f. eks. forblir klar eller om klumper, partikler eller flak ses i insulinet eller fester seg på hetteglassets vegg eller bunn. Disse forandringer kan i blant gi hetteglasset et rimet utseende. I slike tilfeller må et nytt hetteglass, som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til et nytt hetteglass hvis insulinbehovet endres betydelig.

Insuman Comb 50 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Det må tas med i betraktning at

-insulin-protamin krystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 - 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Comb 50 kan blandes med alle typer humaninsulin, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner.

Hvis to forskjellige insulintyper må trekkes opp i samme injeksjonssprøyte, bør korttidsvirkende insulin trekkes opp først slik at hetteglasset ikke kontamineres av det langtidsvirkende preparatet. Injeksjonen bør gis umiddelbart etter blanding.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Comb 50 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insulinpenn

Insuman Comb 50 sylinderampuller skal kun brukes sammen med pennene: OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO eller JuniorSTAR (se pkt. 4.4). Ikke alle disse penner er nødvendigvis markedsført i Norge.

Pennen skal brukes som forklart i bruksanvisningen som følger med den.

Pennens bruksanvisning må følges nøye med hensyn til innsetting av sylinderampulle, påsetting av injeksjonskanyle samt injeksjon av insulinet.

Hvis pennen er ødelagt eller ikke virker som den skal (pga. mekanisk feil), må den kastes og en ny insulinpenn må benyttes.

Hvis pennen ikke fungerer (se pennens bruksanvisning), kan insulinet trekkes opp fra sylinderampullen i en injeksjonssprøyte (passende for insulin med 100 IE/ml) og injiseres.

Sylinderampuller

Før Insuman Comb 50 settes inn i pennen må sylinderampullen oppbevares i romtemperatur i 1 – 2 timer og deretter resuspenderes slik at innholdet kan kontrolleres. Dette gjøres best ved å vippe

sylinderampullen forsiktig frem og tilbake (minst 10 ganger). Hver sylinderampulle inneholder tre små metallkuler for å lette en rask og grundig blanding av innholdet.

Senere, når sylinderampullen har blitt satt inn i pennen, må insulinet resuspenderes før hver injeksjon. Dette gjøres best ved å vippe sylinderampullen forsiktig frem og tilbake (minst 10 ganger).

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent melkeaktig utseende. Insuman Comb 50 må ikke brukes hvis suspensjonen f.eks. forblir klar eller om klumper, partikler eller flak ses i insulinet eller fester seg på sylinderampullens vegg eller bunn. Disse forandringer kan i blant gi sylinderampullen et rimet utseende. I slike tilfeller må en ny sylinderampulle, som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til en ny sylinderampulle hvis insulinbehovet endres betydelig.

Luftbobler fjernes fra sylinderampullen før injeksjon (se bruksanvisning for pennen). Tomme sylinderampuller skal ikke etterfylles.

Insuman Comb 50 må ikke administreres intravenøst og må ikke brukes i infusjonspumper eller i eksterne eller implanterte insulinpumper.

Det må tas med i betraktning at

-insulin-protamin krystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 – 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Blanding av insuliner

Insuman Comb 50 kan blandes med alle typer humaninsulin, men ikke med dem som er spesielt beregnet til bruk i insulinpumper. Se pkt. 6.2 for informasjon om uforlikelighet med andre insuliner.

Insuman Comb 50 sylinderampuller er ikke laget for at noe annet insulin skal blandes i dem.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Comb 50 SoloStar 100 IE/ml i en ferdigfylt penn

Før første gangs bruk må Insuman Comb 50 oppbevares i romtemperatur i 1 – 2 timer. Insulinet må deretter resuspenderes slik at innholdet kan kontrolleres. Dette gjøres best ved å vende pennen forsiktig opp-ned (minst 10 ganger). Hver sylinderampulle inneholder tre små metallkuler slik at innholdet skal kunne blandes raskt og fullstendig. Senere må insulinet resuspenderes igjen før hver injeksjon.

Etter resuspensjon skal væsken ha et homogent, melkeaktig utseende. Insuman Comb 50 må ikke brukes hvis suspensjonen forblir klar, eller om klumper, partikler e.l. kommer til syne i insulinet eller festes til veggen eller bunnen av sylinderampullen. Disse forandringene kan i blant gi sylinderampullen et rimet utseende. I slike tilfeller må en ny penn som gir en jevn suspensjon, brukes. Det er også nødvendig å bytte til en ny penn hvis insulinbehovet forandres betraktelig.

Tomme penner må aldri gjenbrukes, og de må kastes på en forsvarlig måte.

For å unngå overføring av sykdommer må hver penn bare brukes av én pasient.

Det må tas i betraktning at

-insulin-protamin krystaller oppløses ved sur pH.

-nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH ca. 4,5 – 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Før SoloStar tas i bruk, må bruksanvisningen som følger med i pakningsvedlegget leses nøye.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/030/048

EU/1/97/030/049

EU/1/97/030/050

EU/1/97/030/051

EU/1/97/030/052

EU/1/97/030/063

EU/1/97/030/064

EU/1/97/030/089

EU/1/97/030/094

EU/1/97/030/099

EU/1/97/030/164

EU/1/97/030/165

EU/1/97/030/166

EU/1/97/030/167

EU/1/97/030/168

EU/1/97/030/169

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 21. februar 1997

Dato for siste fornyelse: 21. februar 2007

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Insuman Infusat 100 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning, i hetteglass

Insuman Infusat 100 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning, i sylinderampulle

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Insuman Infusat 100 IE/ml i et hetteglass

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg). Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 1000 IE insulin.

Insuman Infusat 100 IE/ml i en sylinderampulle

Hver ml inneholder 100 IE humaninsulin (tilsvarende 3,5 mg). Hver sylinderampulle inneholder 3,15 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 315 IE insulin.

En IE (Internasjonal Enhet) tilsvarer 0,035 mg vannfri humaninsulin*.

Insuman Infusat er en nøytral insulinoppløsning (hurtigvirkende insulin).

*Humaninsulin er fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk i Escherichia coli.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning.

Klar, fargeløs.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Diabetes mellitus, hvor behandling med insulin er nødvendig.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Insuman Infusat har blitt utviklet spesielt til bruk i utvendige bærbare insulinpumper. Det er spesialstabilisert for å minimalisere effekttapet som skyldes de mekaniske og termiske belastninger som oppstår i disse pumpene. Insuman Infusat er derfor også egnet for kontinuerlig insulininfusjon med andre tradisjonelle infusjonspumper.

Ønsket blodglukosenivåer og insulindoseringen må fastsettes individuelt og skal tilpasses pasientens kost, fysisk aktivitet og livsstil.

Daglige doser og administrasjonstidspunkt

Ved bruk i utvendige bærbare insulinpumper infunderes en del av døgndosen kontinuerlig («basaldose»), mens resten administreres som bolusinjeksjoner før måltider. Se bruksanvisningen for detaljert informasjon om infusjonspumpen, dens funksjoner og nødvendige sikkerhetsforanstaltninger.

Det finnes ingen bestemte regler for dosering av insulin. Imidlertid er gjennomsnittlig insulinbehov ofte 0,5 - 1,0 IE per kg kroppsvekt daglig. Det basale insulinbehovet utgjør 40 % til 60 % av totalt

dagsbehov insulin. Derfor administreres cirka 40 % til 60 % av den daglige dosen som en basaldose og resten i form av bolusinjeksjoner før måltider.

Sekundær dosejustering

Forbedret metabolsk kontroll kan øke insulinfølsomheten og derved nedsette insulinbehovet. Dosejustering kan også være nødvendig, f.eks. dersom

-pasienten endrer vekt,

-pasienten endrer livsstil,

-andre omstendigheter oppstår som øker følsomheten overfor hypo- eller hyperglykemi (se pkt. 4.4).

Spesielle populasjoner

Eldre populasjon (65 år gammel)

Hos eldre vil en tiltagende forverring av nyrefunksjonen kunne lede til en jevn nedgang i insulinbehovet.

Nedsatt nyrefunksjon

Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert insulinmetabolisme.

Nedsatt leverfunksjon

Hos pasienter med alvorlig leverinsuffisiens vil insulinbehovet kunne være redusert på grunn av redusert kapasitet for glukoneogenese og redusert insulinmetabolisme.

Administrasjonsmåte

Insuman Infusat skal ikke brukes i peristaltiske pumper med silikonslanger. Se ellers i den tekniske bruksanvisningen angående kontraindikasjoner relatert til bruk av insulinpumper.

Insuman Infusat infunderes subkutant. De er utviklet til bruk i Hoechst Infusor og H-Tron insulinpumper.

Insuman Infusat i et hetteglass kan også brukes i andre insulinpumper når de har vist seg å passe for denne type insulin (se bruksanvisningen for pumpen).

Insuman Infusat i en sylinderampulle kan også brukes i andre insulinpumper når de har vist seg å passe for denne type insulin og sylinderampuller (se bruksanvisningen for pumpen).

Kun tetrafluoretylen- eller polyetylenkatetre skal brukes.

Insuman Infusat må ikke brukes i peristaltiske pumper med silikonslanger.

Insulin må alltid infunderes under aseptiske forhold. Dette forenkles med det spesielle tilbehøret som finnes tilgjengelig for insulinpumper (f.eks. katetre, kanyler).

Insulinabsorpsjon og dermed den blodglukosesenkende effekten etter en dose kan variere fra et injeksjonsområde til et annet (f.eks. bukveggen sammenlignet med låret). Injeksjonsstedet innen et bestemt injeksjonsområde må endres regelmessig (som regel hver dag til hver tredje dag).

For flere detaljer om håndtering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Pasienter som er hypersensitive til Insuman Infusat, og hvor ingen andre og bedre tolererte preparater finnes, må bare fortsette behandling under streng medisinsk kontroll og – hvor nødvendig – i forbindelse med antiallergisk behandling.

Hos pasienter med allergi overfor animalsk insulin, er en intradermal hudtest anbefalt før omstilling til Insuman Infusat, siden de kan få immunologiske kryssreaksjoner.

I tilfelle hypoglykemi skal insulinpumpen slås av midlertidig, i hvert fall til pasienten har fått bevisstheten fullstendig tilbake.

Ved utilstrekkelig glukosekontroll, eller ved tendens til hyper- eller hypoglykemiske episoder, må pasientens oppfølgning av det foreskrevne behandlingsopplegget, injeksjonssted og korrekt injeksjonsteknikk, samt alle andre relevante faktorer, revurderes før dosejustering overveies.

Omstilling til Insuman Infusat

Å overføre en pasient til en ny type eller et nytt merke insulin krever grundig medisinsk oppfølging Forandring i styrke, merke (tilvirker), type (vanlig, NPH, lente, langtidsvirkende, etc.), opprinnelse (animalsk, human, human insulinanalog) og/eller produksjonsmetode kan resultere i behov for dosejustering.

Dosejustering (f.eks. reduksjon) kan være nødvendig umiddelbart etter preparatomstilling. I andre tilfeller kan behovet for dosejustering utvikles gradvis over en periode på flere uker.

Etter omstilling fra animalsk insulin til humaninsulin kan dosereduksjon spesielt være nødvendig hos pasienter som

-allerede tidligere var innstilt på et relativt lavt blodglukosenivå,

-har tendens til hypoglykemi,

-tidligere hadde behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer.

Tett metabolsk monitorering er anbefalt under omstillingen og de første ukene etterpå. Hos pasienter som har behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av insulinantistoffer, skal sykehusinnleggelse overveies under omstilling.

Hypoglykemi

Hypoglykemi kan oppstå hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet.

Særlig varsomhet bør utvises, og det rådes til økt grad av blodglukoseovervåkning hos pasienter der episoder av hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning, f.eks. hos pasienter med tydelig stenose i koronararteriene eller i blodkarene til hjernen (risiko for kardiale eller cerebrale komplikasjoner av hypoglykemi), og hos pasienter med proliferativ retinopati, særlig når denne ikke er behandlet med fotokoagulasjon (risiko for forbigående amaurose etter hypoglykemi).

Pasientene må være oppmerksomme på situasjoner der varselsymptomene på hypoglykemi er redusert. Varselsymptomer på hypoglykemi kan være annerledes, mindre uttalte eller utebli hos enkelte risikogrupper. Dette inkluderer pasienter:

-hvis glykemisk kontroll er tydelig forbedret,

-hvis hypoglykemi utvikles gradvis,

-som er eldre,

-som har byttet fra animalsk til humant insulin,

-med autonom nevropati,

-som har hatt diabetes lenge,

-som lider av psykiatrisk sykdom,

-som samtidig blir behandlet med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Slike situasjoner kan føre til alvorlig hypoglykemi (og mulig tap av bevissthet) før pasienten er klar over at dette er hypoglykemi.

Hvis normale eller nedsatte verdier av glykosylert hemoglobin observeres, skal muligheten for tilbakevendende, ikke-erkjente, (spesielt nattlige) hypoglykemiske anfall overveies.

For å redusere risikoen for hypoglykemi er det avgjørende at pasienten overholder dosering og kosthold, tilfører insulinet riktig og er oppmerksom på symptomer for hypoglykemi. Faktorer som gir økt følsomhet for hypoglykemi krever særlig nøye kontroll, og dosejustering kan bli nødvendig. Disse omfatter:

-bytte av injeksjonsområde,

-forbedret insulinfølsomhet (f.eks. pga. fjerning av stressfaktorer),

-uvant, økt eller langvarig fysisk aktivitet,

-samtidig sykdom (f.eks. oppkast, diaré),

-utilstrekkelig matinntak,

-utelatte måltider,

-alkoholinntak,

-visse ukompenserte endokrine lidelser (f.eks. hypotyreoidisme, fremre hypofyse- eller binyrebarkinsuffisiens),

-samtidig behandling med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Feil ved insulinpumpen

Hyperglykemi, ketoacidose og koma kan utvikles i løpet av timer hvis pumpekateteret tettes helt. Når pasienten oppdager en hurtig stigende blodglukose som ikke reagerer på en bolusdose, skal muligheten for kateterobstruksjon undersøkes.

Pasienten skal alltid ha injeksjonsutstyr (injeksjonssprøyte eller penn) og insulin tilgjengelig til subkutan injeksjon i tilfelle feil ved insulinpumpen. Se bruksanvisningen for detaljer angående forholdsregler ved bruk av insulinpumper.

Samtidige sykdommer

Samtidige sykdommer nødvendiggjør en intensivert metabolsk monitorering. Ketoner i urinen må i mange tilfeller måles, og det er ofte nødvendig å justere insulindosen. Insulinbehovet økes ofte. Type 1 diabetikere skal fortsette med å spise i det minste en liten mengde karbohydrater regelmessig, selv om de bare kan innta litt eller ingen føde, kaster opp etc. og de må aldri helt utelate insulin.

Feilmedisinering

Det har forekommet tilfeller av feilmedisinering hvor andre Insumantyper eller andre typer insuliner er blitt injisert ved en feil. Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype.

Samtidig bruk av Insuman og pioglitazon

Tilfeller av hjertesvikt har blitt rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette bør tas i betraktning dersom samtidig behandling med pioglitazon og Insuman vurderes. Hvis denne kombinasjonen brukes, bør pasienten observeres med hensyn til symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon bør seponeres dersom forverrelse av hjerteproblemer oppstår.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan nødvendiggjøre dosejustering av humaninsulin.

Stoffer som kan forsterke den blodglukosesenkende virkningen og gi økt risiko for hypoglykemi, omfatter perorale antidiabetika, ACE-hemmere, disopyramid, fibrater, fluoksetin, monoaminoksidase- hemmere (MAOI), pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater og sulfonamidantibiotika.

Stoffer som kan redusere den blodglukosesenkende virkningen omfatter kortikosteroider, danazol, diazoksid, diuretika, glukagon, isoniazid, østrogener og progestogener (i f.eks. p-piller), fenotiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (f.eks. adrenalin, salbutamol, terbutalin), thyreoideahormoner, protease inhibitorer og atypiske antipsykotika (f.eks. olanzapin og klozapin).

Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol kan enten øke eller nedsette insulinets blodglukosesenkende effekt. Pentamidin kan føre til hypoglykemi som i enkelte tilfeller kan etterfølges av hyperglykemi.

I tillegg kan tegn på adrenerg motregulering bli redusert eller utebli ved samtidig inntak av sympatolytiske farmaka som betablokkere, klonidin, guanetidin og reserpin.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

For humaninsulin foreligger ingen kliniske data på bruk under graviditet. Insulin passerer ikke placenta. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide kvinner.

Det er svært viktig at pasienter med allerede eksisterende diabetes eller svangerskapsdiabetes opprettholder en god metabolsk kontroll under graviditeten. Insulinbehovet kan minke i første trimester og øker vanligvis i andre og tredje trimester. Umiddelbart etter fødselen synker insulinbehovet raskt (økt risiko for hypoglykemi). Nøye glukosekontroll er viktig.

Amming

Det ventes ingen effekter på det diende barnet. Insuman Infusat kan brukes under amming. Det kan være behov for regulering av insulindosen og kostholdet under amming.

Fertilitet

Det finnes ingen kliniske- eller dyredata på hvordan humaninsulin påvirker fertiliteten hos kvinner eller menn.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Konsentrasjons- og reaksjonsevnen kan svekkes som følge av hypoglykemi eller hyperglykemi eller, f.eks., som følge av nedsatt syn. Dette kan innebære en risiko i situasjoner der slike evner er spesielt viktige (f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner).

Pasienter bør rådes til å ta forhåndsregler for å unngå hypoglykemi under bilkjøring. Dette er spesielt viktig ved nedsatt eller manglende evne til å registrere varselsymptomer på hypoglykemi, eller ved hyppige tilfeller av hypoglykemi. I slike tilfeller bør en vurdere om bilkjøring og bruk av maskiner er tilrådelig.

4.8 Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Hypoglykemi, vanligvis den hyppigst forekommende bivirkning ved insulinbehandling, kan opptre hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. I kliniske studier og etter markedsføring varierer frekvensen innen pasientgruppe og doseregimer. Det kan derfor ikke oppgis noen spesifikk frekvens.

Tabellarisk liste over bivirkninger

Følgende relaterte bivirkninger fra kliniske studier er oppført nedenfor etter organklassesystem og etter synkende forekomst: Svært vanlige (≥1/10); vanlige (≥1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100); sjeldne (≥1/10000 til <1/1000); svært sjeldne (<1/10.000); ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

MedDRA

Vanlige

 

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

 

Forstyrelser i

 

 

Sjokk

Straksallergiske

immunsystemet

 

 

 

reaksjoner (hypotensjon,

 

 

 

MedDRA

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

 

 

 

angionevrotisk ødem,

 

 

 

bronkospasme,

 

 

 

generaliserte

 

 

 

hudreaksjoner);

 

 

 

antistoffdannelse mot

 

 

 

insulin.

Stoffskifte- og

Ødem

 

Hypoglykemi;

ernæringsbetingede

 

 

natriumretensjon

sykdommer

 

 

 

Øyesykdommer

 

 

Proliferativ retinopati;

 

 

 

diabetisk retinopati;

 

 

 

synssvekkelse

Hud- og

 

 

Lipodystrofi

underhudssykdommer

 

 

 

 

 

 

 

Generelle lidelser og

Reaksjoner på

Urtikaria på

Inflammasjon, hevelse,

reaksjoner på

injeksjonsstedet

injeksjonsstedet

smerte, kløe, rødme på

administrasjonsstedet

 

 

injeksjonsstedet.

 

 

 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Forstyrrelser i immunsystemet

Straksallergiske reaksjoner på insulin eller hjelpestoffene kan være livstruende.

Insulinbehandling kan forårsake antistoffdannelse mot insulin. I sjeldne tilfeller vil nærværet av slike insulinantistoffer nødvendiggjøre justering av insulindosen for å korrigere tendensen til hyper- eller hypoglykemi.

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

Kraftige anfall av hypoglykemi, især hvis de opptrer gjentatte ganger, kan føre til nevrologisk skade. Forlengede eller alvorlige hypoglykemiske episoder kan være livstruende.

Mange pasienter får symptomer på adrenerg motregulering før symptomer på nevroglykopeni opptrer. Generelt gjelder det at jo kraftigere og raskere blodsukkerfallet er, jo mer uttalt er motreguleringen og dets symptomer.

Insulin kan forårsake natriumretensjon og ødem, særlig dersom en tidligere dårlig metabolsk kontroll bedres ved en intensivert insulinbehandling.

Øyesykdommer

En markert endring i blodglukosekontrollen kan gi forbigående synssvekkelse på grunn av midlertidig endring i linsens turgiditet og brytningsindeks.

Bedre blodglukosekontroll over lengre tid senker risiko for progresjon av diabetesretinopati. Imidlertid kan intensivert insulinbehandling med plutselig bedring av blodglukosekontroll knyttes til temporær forverring av diabetesretinopati.

Hud- og underhudssykdommer

Lipodystrofi kan oppstå på injeksjonsstedet og forsinke insulinabsorpsjonen lokalt. Kontinuerlig bytte av injeksjonssted i det gitte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere eller forhindre slike reaksjoner.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

De fleste mindre insulinreaksjoner på injeksjonsstedet går vanligvis over i løpet av et par dager til et par uker.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Symptomer

Overdosering av insulin kan medføre alvorlig og iblant langvarig og livstruende hypoglykemi.

Behandling

Milde tilfeller av hypoglykemi kan vanligvis behandles med oralt inntak av karbohydrater. Det kan bli nødvendig med justering av dose, matinntak eller fysisk aktivitet.

Mer alvorlige episoder med koma, kramper eller nevrologisk svekkelse kan behandles med glukagon intramuskulært/subkutant eller konsentrert glukose intravenøst. Fortsatt karbohydrattilførsel og observasjon kan bli nødvendig, fordi hypoglykemi kan opptre på ny etter tilsynelatende klinisk bedring.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler til diabetesbehandling, insulin og analoger til injeksjon, hurtigvirkende, ATC-kode A10AB01.

Virkningsmekanisme

Insulin

-senker blodglukosen, fremmer anabolisme og hemmer katabolisme,

-øker transport av glukose inn i cellene, øker glykogendannelsen i muskler og lever og forbedrer utnyttelsen av pyruvat. Hemmer glykogenolyse og glukoneogenese,

-øker lipogenese i lever og fettvev og hindrer lipolyse,

-fremmer cellenes opptak av aminosyrer og fremmer proteinsyntesen,

-øker cellenes kaliumopptak.

Farmakodynamiske effekter

Insuman Infusat er et insulin med hurtig innsettende effekt og kort virkningstid.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Hos friske pasienter er halveringstiden i serum ca. 4 - 6 minutter. Halveringstiden er lenger hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Man må imidlertid være klar over at insulinets farmakokinetikk ikke reflekterer dets metabolske effekter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Akutt toksisitet ble studert etter subkutan injeksjon på rotter. Ingen toksiske effekter ble funnet. Lokale toleransestudier etter subkutan og intramuskulær injeksjon på kaniner viste ingen mistenkelige merkverdige funn. Studier på farmakodynamiske effekter etter subkutan administrasjon på kaniner og hunder viste hypoglykemiske virkninger som forventet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Fenol,

sinkklorid,

trometamol, poloxamer 171, glyserol,

saltsyre (for justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidler må ikke blandes med andre legemidler enn de som er nevnt under pkt. 6.6.

Insuman Infusat må ikke blandes med oppløsninger som inneholder reduksjonsmidler som tioler og sulfitter.

Blanding av insuliner

Insuman Infusat må ikke blandes med noen andre insuliner eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinoppløsningen.

6.3 Holdbarhet

Insuman Infusat 100 IE/ml i et hetteglass 2 år.

Insulin som er fylt i pumpereservoaret kan brukes i inntil to uker.

Holdbarhet etter anbrudd av hetteglasset

Legemidlet kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C, beskyttet fra direkte varme og lys. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.Det anbefales at datofor anbrudd noteres på etiketten.

Insuman Infusat 100 IE/ml i en sylinderampulle 2 år.

Holdbarhet etter anbrudd av sylinderampullen

Legemidlet (sylinderampuller som er i bruk i pumpen) kan oppbevares i inntil to uker.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Før anbrudd av hetteglass eller sylinderampuller Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C).

Skal ikke fryses.

Plasser ikke Insuman Infusat ved fryseboksen eller fryseelementer.

Oppbevar hetteglasset eller sylinderampullen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Etter anbrudd av hetteglass eller sylinderampuller

Oppbevaringsbetingelser etter anbrudd av pakningen, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Insuman Infusat 100 IE/ml i et hetteglass

10 ml oppløsning i et hetteglass (type 1 fargeløst glass) med en propp (klorbutylgummi (type 1)), en flenset kapsel (aluminium) og en ”riv-av” hette (polypropylen).

Pakninger på 3 hetteglass er tilgjengelig.

Insuman Infusat 100 IE/ml i en sylinderampullle

3,15 ml oppløsning i en sylinderampulle (type 1 ufarget glass) med et stempel (overtrukket av fluorpolymer (type 1, blanding av klorbutyl og naturgummi)), en flenset kapsel (aluminium) med et lokk med hull (brombutylgummi ( type 1), en Luer propp (fargeløs polyetylen) og Luer lokk (fargeløs polyetylen).

Pakninger med 5 sylinderampuller er tilgjengelig.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Insuman Infusat 100 IE/ml i et hetteglass

Insuman Infusat må bare anvendes når oppløsningen er klar, fargeløs, uten synlige partikler og har vannlignende konsistens.

For bruk i en infusjonspumpe skal Insuman Infusat fylles i den sterile sylinderampullen i pumpen. Sylinderampullen må bare brukes en gang.

Den fylte sylinderampullen må oppbevares i romtemperatur i 1 – 2 timer før bruk. Luftbobler skal fjernes fra ampullen før infusjonen starter (se bruksanvisning for insulinpumpen).

Hvis det er feil ved insulinpumpen, kan insulinet trekkes opp fra sylinderampullen i en injeksjonssprøyte (passende for insulin med 100 IE/ml) og injiseres.

Insuman Infusat skal ikke brukes i peristaltiske pumper med silikonslanger. Se ellers i den tekniske bruksanvisningen angående kontraindikasjoner relatert til bruk av insulinpumper.

Det må tas med i betraktning at nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH omkring 4,5 - 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Insuman Infusat 100 IE/ml i en sylinderampulle

Insuman Infusat må bare anvendes når oppløsningen er klar, fargeløs, uten synlige partikler og har vannlignende konsistens.

Insulin Infusat skal oppbevares i romtemperatur i 1 – 2 timer før bruk. Luftbobler skal fjernes fra ampullen før infusjonen starter (se bruksanvisning for insulinpumpen).

Hvis det er feil ved insulinpumpen, kan insulinet trekkes opp fra sylinderampullen i en injeksjonssprøyte (passende for insulin med 100 IE/ml) og injiseres.

Insuman Infusat skal ikke brukes i peristaltiske pumper med silikonslanger. Se ellers i den tekniske bruksanvisningen angående kontraindikasjoner relatert til bruk av insulinpumper.

Det må tas med i betraktning at nøytralt hurtigvirkende insulin utfelles ved pH omkring 4,5 - 6,5.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil insulintype (se pkt. 4.4).

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/030/053

EU/1/97/030/054

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 21. februar 1997

Dato for siste fornyelse: 21. februar 2007

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Insuman Implantable 400 IE/ml infusjonsvæske, oppløsning

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En ml inneholder 400 IE humaninsulin* (tilsvarende 14 mg)

Ett hetteglass à 10 ml inneholder 4000 IE insulin. En IE (Internasjonal Enhet) tilsvarer 0,035 mg vannfri humaninsulin.

Insuman Implantable er en nøytral insulinoppløsning (hurtigvirkende insulin). *Humaninsulin er fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk i Escherichia coli.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Infusjonsvæske, oppløsning.

Klar, fargeløs oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Insuman Implantable er indisert til behandling av voksne pasienter med type 1-diabetes mellitus som ikke kan kontrolleres med subkutan insulinbehandling (inkludert pumpebehandling) og med hyppig alvorlig hyper- og/eller hypoglykemi uten annen kjent årsak.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Forskrivning av dette legemidlet er begrenset til sentere som er sertifisert av Medtronic. Disse har fått tilstrekkelig opplæring i bruk av Medtronic MiniMed implanterbar pumpe.

Bruk av Insuman Implantable skal overvåkes av en lege med diabeteserfaring som er kompetent i bruk av intraperitoneal insulin.

Dosering

Ønskede blodglukosenivåer og insulindoseringsregime må fastsettes individuelt og skal tilpasses pasientens kost, fysiske aktivitet og livsstil. Hyppige justeringer av insulindoseringen under nøye medisinsk kontroll er ofte nødvendig i flere uker etter implantasjon av pumpe.

Pumpen er ikke koblet til en glukosemåler. Pasienter rådes til å utøve god egenkontroll av sin diabetes og måle sine egne blodglukosenivåer minst fire ganger daglig for å oppdage potensielle funksjonsfeil i pumpen, overvåke glykemisk kontroll og bestemme nødvendige insulindoser.

Daglige doser og administrasjonstidspunkt

Det finnes ingen bestemte regler for dosering av insulin. En del av døgndosen («basaldosen») infunderes kontinuerlig av den implanterte pumpen og resten administreres av pasienten som bolusdose før måltider, ved å bruke den samme pumpen. Det basale insulinbehovet utgjør vanligvis 40 % til 60 % av det totale dagsbehovet for insulin. Endringer i basale- og bolusdoser kontrolleres ved å bruke en liten håndholdt enhet («Personal Pump Communicator» (PPC)) som kommuniserer med pumpen via radiosignaler. Detaljerte instruksjoner for bruk av den implanterte pumpen, dens funksjoner og nødvendige sikkerhetsforanstaltninger er beskrevet i legens bruksanvisning som følger med infusjonspumpen.

Tidspunkt for påfylling av insulinnpumpen

Påfyllingsprosedyren utføres hver 40. til 45. dag. Tiden mellom to påfyllingsprosedyrer kan ikke overskride 45 dager på grunn av insulins holdbarhet etter anbrudd. Det kan være nødvendig med kortere tid mellom påfyllingsprosedyrer, utifra pasienters insulinbehov.

Bytte til Insuman Implantable

Justering av doseringen kan være nødvendig når pasienter bytter fra et insulinpreparat til et annet. Dette gjelder for eksempel ved bytte fra:

-et animalsk insulin (særlig bovint insulin) til humaninsulin

-et humaninsulinpreparat til et annet

-behandling med utelukkende basalinsulin til et insulin med lengre virketid.

Behov for dosejustering (f.eks. reduksjon) kan vise seg umiddelbart etter preparatomstilling. I andre tilfeller kan behovet for dosejustering utvikles gradvis over en periode på flere uker.

Etter omstilling fra animalsk insulin til humaninsulin kan dosereduksjon være spesielt nødvendig hos pasienter som

-allerede var innstilt på et relativt lavt blodglukosenivå,

-har tendens til hypoglykemi,

-tidligere hadde behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av antistoffer mot insulin.

Tett metabolsk monitorering er anbefalt under omstillingen og de første ukene etterpå. Hos pasienter som har behov for høye insulindoser pga. tilstedeværelse av antistoffer mot insulin, skal bytte under medisinsk overvåkning overveies, f.eks. på sykehus eller lignende.

Sekundær dosejustering

Forbedret metabolsk kontroll kan øke insulinfølsomheten og derved nedsette insulinbehovet. Dosejustering kan også være nødvendig, f.eks. dersom

-pasienten endrer vekt,

-pasienten endrer livsstil,

-andre omstendigheter oppstår som øker følsomheten overfor hypo- eller hyperglykemi (se pkt. 4.4).

Spesielle populasjoner

Eldre populasjon (65 år gammel)

Hos eldre vil en tiltagende forverring av nyrefunksjonen kunne lede til en jevn nedgang i insulinbehovet.

Nedsatt nyrefunksjon

Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert insulinmetabolisme.

Nedsatt leverfunksjon

Hos pasienter med alvorlig leverinsuffisiens vil insulinbehovet kunne være redusert på grunn av redusert kapasitet for glukoneogenese og redusert insulinmetabolisme.

Pediatrisk populasjon

Det finnes ingen tilgjengelige data. Sikkerhet og effekt av Insuman Implantable (intraperitoneal bruk) hos pediatriske pasienter har ikke blitt fastslått.

Kontraindisert hos pasienter som ikke har nådd voksen størrelse (se pkt. 4.3 og 4.4).

Administrasjonsmåte

Insuman Implantable skal kun brukes i Medtronic MiniMed implanterbar pumpe.

Insuman Implantable er kun til intraperitoneal administrasjon. Andre administrasjonsveier (for eksempel injeksjon) er kontraindisert.

Insuman Implantable har blitt designet kun til intraperitoneal insulinbehandling med Medtronic MiniMed implanterbar pumpe levert av Medtronic MiniMed (CE-merket) som administrerer insulin direkte inn i peritonealrommet.

Insuman Implantable må ikke brukes med noen andre pumper (eksterne eller implanterbare) enn Medtronic MiniMed implanterbar pumpe eller med noe annet medisinsk utstyr, inkludert sprøyter (se pkt. 6.6).

Påfylling av pumpe

Påfyllingsprosedyren utføres med steril teknikk og dette bør foretas i senterene som er sertifisert av Medtronic. Påfylling av reservoir må utføres av opplært og kvalifisert personell, i tråd med instruksjonene gitt av produsenten av pumpen. Institusjonens standard prosedyre for sterile operasjoner for klargjøring av hud må følges for å unngå mikrobiell kontaminasjon og infeksjon. Alle løsninger som skal inn i pumpen må avgasses ordentlig før pumpens reservoir fylles, for å unngå insulinaggregering og at det administreres for lite insulin. Hetteglassene med insulin tas ut av kjøleskapet og oppbevares ved romtemperatur, i ytteremballasjen for å beskytte mot lys, i minimum 4 timer og ikke lenger enn 24 timer før bruk. Insulinløsningen må så avgasses slik som beskrevet i avgassingsprosedyren i legens bruksanvisning. I denne påfyllingsprosedyren må gjenværende insulin fjernes fra pumpen og pumpen fylles på nytt med nytt insulin. Reservoiret fylles fullstendig

(cirka 15 ml eller 6000 enheter med Insuman Implantable) uavhengig av pasientens behov. Residualinsulin og nytt insulin skal veies for oppføring i påfyllingsskjemaet og beregning av nøyaktighetskriterie for påfyll. For ytterligere detaljer om håndtering, se pkt. 6.6 og instruksjoner i legens bruksanvisning.

Rensing av pumpen

Alle løsninger som skal inn i pumpen må avgasses ordentlig før pumpens reservoir fylles, for å unngå insulinaggregering og at det administreres for lite insulin.

En renseprosedyre som bruker 0,1 M natriumhydroksidløsning utføres for å løse opp insulinavleiringer i pumpereservoiret, pumpemekanismen og sideport kateteret. Det anbefales å utføre renseprosedyren hver 6. måned.

Rensing kan utføres tidligere, for eksempel dersom det under en påfyllingsprosedyre avdekkes at pumpen administrer for lite insulin, eller dette mistenkes på grunn av utilstrekkelig kontroll av blodglukose. Diagnostiske prosedyrer må utføres for å avdekke om problemet skyldes pumpen eller kateteret.

-dersom for lite insulin administreres på grunn av blokkering av kateteret må sideport kateteret skylles med 5-10 ml steril rensebufferoppløsning.

-dersom for lite insulin administreres på grunn av problemer med pumpen må en renseprosedyre utføres.

For ytterligere detaljer om håndtering, se pkt. 6.6 og instruksjoner i legens bruksanvisning.

Insuman Implantable er en høykonsentrert insulinformulering

Insuman Implantable inneholder 400 internasjonale enheter insulin pr ml.

Etiketten på hetteglasset med insulin må alltid kontrolleres før bruk for å sikre at korrekt insulin velges for den påtenkte administrasjonsveien.

Pasienter skal informeres om at Insuman Implantable har høy konsentrasjon ( 400 IE/ml) sammenlignet med andre insuliner i hetteglass eller sylinderampuller (vanligvis 100 IE/ml).

Blanding av insuliner

Insuman Implantable må ikke blandes med noen andre insuliner eller med insulinanaloger.

4.3 Kontraindikasjoner

Insuman Implantable

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Andre administrasjonsveier (for eksempel injeksjon) er kontraindisert.

Medtronic MiniMed implanterbar pumpe

Overfølsomhet overfor titanlegeringer, polysulfon eller silikonmaterialer brukt i de implanterte pumpekomponentene.

Bruk av andre insulinholdige legemidler med Medtronic MiniMed implanterbar pumpe er kontraindisert.

På grunn av pumpens store størrelse er bruk hos pediatriske pasienter som ikke har nådd voksen størrelse kontraindisert (se pkt. 4.2 og 4.4).

Pasienter som bor permanent ved høyder over 2439 meter (8000 fot) over havet må ikke implanteres (se pkt. 4.4).

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Medtronic MiniMed implanterbar pumpe skal ikke implanteres i pasienter som har medisinske eller mentale lidelser som gjør at de ikke kan programmere endringer i pumpen basert på glukosemålinger, eller foreta hensiktsmessige korrigerende tiltak dersom det blir problemer med pumpesystemet.

Pasienter som har implantert Medtronic MiniMed implanterbar pumpe må få grundig opplæring i bruk av pumpen og nødvendige tiltak dersom det oppstår sykdom, hypoglykemi og hyperglykemi eller pumpesvikt. Pasienten må lese og følge instruksjonene i pasientens bruksanvisning som følger med infusjonspumpen. For ytterligere detaljer om håndtering se pkt. 6.6.

Medisinsk bildeteknikk

Pasienter som forventer å ha behov for hyppig eller rutinemessig MRI eller terapeutisk ultralyd skal ikke få implantert Medtronic MiniMed implanterbar pumpe.

Overfølsomhet

Pasienter som er overfølsomme overfor Insuman Implantable og hvor ingen andre og bedre tolererte preparater finnes, må bare fortsette behandlingen under streng medisinsk kontroll og – dersom nødvendig – i forbindelse med antiallergisk behandling.

Hos pasienter med allergi overfor animalsk insulin, er en intradermal hudtest anbefalt før omstilling til Insuman Implantable, siden de kan få immunologiske kryssreaksjoner.

Ved utilstrekkelig glukosekontroll eller ved tendens til hyper- eller hypoglykemiske episoder, må pasientens oppfølging av det forskrevne behandlingsopplegget samt alle andre relevante faktorer revurderes før dosejustering overveies.

Hypoglykemi

Hypoglykemi kan oppstå hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet.

I løpet av en 4 år lang evalueringsperiode ble det ikke sett at Medtronic MiniMed implanterbar pumpe administrerte for høye doser som var klinisk relevante. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at det kan skje.

Dersom det oppstår alvorlig hypoglykemi skal pasienter umiddelbart kontakt sin lege som er opplært til å utføre pumpeundersøkelser. Legen skal undersøke pumpen for mulig blokkering av kateteret som fører til akkumulering av insulin og påfølgende frigivelse av det akkumulerte insulinet (se pkt. 6.6).

Under en påfyllingsprosedyre kan en svært liten mengde insulin avleires subkutant, som muligens kan føre til hypoglykemi. Pasienter må informeres om at de skal overvåke blodglukosen nøye de dagene der det utføres påfylling av reservoiret (se pkt. 6.6).

Særlig varsomhet bør utvises, og økt grad av blodglukoseovervåkning anbefales hos pasienter der episoder av hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning, f.eks. hos pasienter med tydelig stenose i koronararteriene eller i blodkarene til hjernen (risiko for kardiale eller cerebrale komplikasjoner av hypoglykemi), og hos pasienter med proliferativ retinopati, særlig når denne ikke er behandlet med fotokoagulasjon (risiko for forbigående amaurose etter hypoglykemi).

Pasientene må være oppmerksomme på situasjoner der varselsymptomene på hypoglykemi er redusert. Varselsymptomer på hypoglykemi kan være annerledes, mindre uttalte eller utebli hos enkelte risikogrupper. Dette inkluderer pasienter:

-hvis glykemisk kontroll er tydelig forbedret,

-hvis hypoglykemi utvikles gradvis,

-som er eldre,

-som har byttet fra animalsk til humant insulin,

-med autonom nevropati,

-som har hatt diabetes lenge,

-som lider av psykiatrisk sykdom,

-som samtidig blir behandlet med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Slike situasjoner kan føre til alvorlig hypoglykemi (og mulig tap av bevissthet) før pasienten er klar over at dette er hypoglykemi.

Hvis normale eller nedsatte verdier av glykosylert hemoglobin observeres, skal muligheten for tilbakevendende, ikke-erkjente (spesielt nattlige), hypoglykemiske anfall overveies.

For å redusere risikoen for hypoglykemi er det avgjørende at pasienten overholder dosering og kosthold, tilfører insulinet riktig og er oppmerksom på symptomer på hypoglykemi. Faktorer som gir økt følsomhet for hypoglykemi krever særlig nøye kontroll, og dosejustering kan bli nødvendig. Disse omfatter:

-forbedret insulinfølsomhet (f.eks. pga. fjerning av stressfaktorer),

-uvant, økt eller langvarig fysisk aktivitet,

-samtidig sykdom (f.eks. oppkast, diaré),

-utilstrekkelig matinntak,

-utelatte måltider,

-alkoholinntak,

-visse ukompenserte endokrine lidelser (f.eks. hypotyreoidisme, fremre hypofyse- eller binyrebarkinsuffisiens),

-samtidig behandling med visse andre legemidler (se pkt. 4.5).

Hyperglykemi

Det er kjent at insulin kan danne aggregater, fibriler og gel-lignende strukturer når det utsettes for kjemisk og/eller fysisk stress, for eksempel økt temperatur og risting. Dette kan føre til obstruksjon av den implanterbare pumpen og at det administreres for lite insulin. Hyperglykemi, ketoacidose eller koma kan utvikles i løpet av noen timer dersom pumpen slutter å fungere. Dersom pasienter opplever en rask økning i blodglukose som ikke responderer på en bolusdose med insulin, må en lege som er opplært i pumpeundersøkelser så snart som mulig utføre en kontroll av muligheten for pumpeobstruksjon. Pasienten skal korrigere resistent hyperglykemi med en standarddose subkutan insulin.

Administrering av for lite insulin

For å unngå at pumpen administrer for lite insulin, noe som kan skje dersom insulin feller ut i pumpemekanismen inne i pumpen, er det anbefalt å utføre en renseprosedyre hver 6. måned. Rensing kan utføres tidligere, for eksempel når det mistenkes at pumpen administrer for lite insulin fordi beregnet påfyllingsnøyaktighet er under 85 %. Dersom pumpen administrer for lite insulin kan det føre til en økning i den daglige programmerte insulinbruken, vansker med å vedlikeholde euglykemi, refraktær hyperglykemi og en stadig nedgang i påfyllingsnøyaktighet. Vennligst se pkt. 6.6 og legens bruksanvisning for den implanterbare pumpen, som beskriver hvordan man kan oppdage potensielle problemer med pumpesystemet som kan forårsake administrering av for lite insulin, og hvordan dette kan korrigeres og unngås.

De fleste av bivirkningene assosiert med Medtronic MiniMed implanterbar pumpe kan unngås ved at legen utfører renseprosedyren. Pasienter bør utvise god egenhåndtering av sin diabetes og kontrollere blodglukose minimum 4 ganger daglig for å oppdage og forebygge hyperglykemi og mulig diabetisk ketoacidose på grunn av at pumpen administrerer for lite insulin.

Pasienten har en viktig rolle i diagnostisering og korrigering av hyperglykemi forbundet med problemer med pumpens ytelse. Dersom pumpens ytelse endrer seg kan pasienten oppdage endringer i blodglukosenivåer.

I tilfelle det oppstår funksjonsfeil i pumpen bør pasienter alltid ha tilgjengelig utstyr (sprøyte eller ferdigfylt penn) til subkutan injeksjon.

Reise

Medtronic MiniMed implanterbar pumpe er ikke designet for bruk ved høyde over 2439 meter (8000 fot) over havet eller dypere enn 7,6 meter (25 fot) under havet. Bruk av pumpen ved disse høyder kan føre til at den administrer for mye eller for lite insulin.

Pasienter som bor permanent ved høyde over 2439 meter (8000 fot) over havet må ikke implanteres (se pkt. 4.3).

Pasienter som planlegger å bo permanent eller reise (unntatt i fly med trykkabin) ved høyde over 2439 meter (8000 fot) over havet eller dykke dypere enn 7,6 meter (25 fot) under havet skal informeres om hvilke tiltak som skal utføres. Pumpens reservoir og sideport kateteret må tømmes for insulin og pasienter må selv administrere insulin med subkutan injeksjon under reisens varighet og inntil pumpereservoiret er fylt på nytt.

Legen skal veilede pasienten om hva som skal gjøres ved reiser, for eksempel om hva om som skal gjøres dersom det oppstår funksjonsfeil i pumpen, tilgjengelighet av insulin og steder hvor insulinet kan fylles på nytt, og hvem som kan kontaktes i en nødssituasjon. Pasienten må også utstyres med en alternativ måte for å injisere insulin, for eksempel 100 IE/ml insulin, utstyr og materiell for subkutane injeksjoner.

Infeksjon ved pumpen

Alle prosedyrer må utføres under sterile forhold. Institusjonens standard prosedyre for sterile operasjoner for aseptisk klargjøring av hud må følges for å unngå mikrobiell kontaminasjon og infeksjon. I tillegg er profylaktisk bruk av antibiotika påkrevet før og etter implantering av pumpen, for å redusere risikoen for infeksjon rundt pumpen. Om dette ikke gjøres kan det føre til infeksjon ved pumpen og påfølgende «eksplantasjon» (kirurgisk inngrep for å ta ut pumpen) (se pkt. 4.8)

Huderosjon

Den implanterbare pumpen kan erodere gjennom huden, noe som resulterer i infeksjon på implantasjonsstedet og eksplantasjon (kirurgisk inngrep for å ta ut pumpen). Risikoen for huderosjon på pumpeimplantasjonsstedet kan reduseres ved å velge et passende implantasjonssted, anvende god sterilteknikk under implantasjonssprosedyren, profylaktisk antibiotikabehandling og ved kontinuerlig bruk av elastisk bukkorsett inntil kapseldannelse (etter ca. 1 måned) (se pkt. 4.8).

Abnormal tilheling

Abnormal tilheling kan forekomme ved det kirurgiske innsnittsstedet etter implantasjon av pumpen. Dette kan reduseres ved kontinuerlig bruk av elastisk bukkorsett inntil kapseldannelse (ca. 1 måned) og ved å begrense pasientens aktiviteter rett etter implantasjonen av pumpen.

Fokal hepatisk steatose

Fokal hepatisk steatose har blitt observert etter administrasjon av insulin intraperitonealt, når kateteret var plassert svært nær eller i leverkapselen. Etter avslutning av insulininfusjon eller ved fjerning eller reposisjonering av peritonealkateteret, kan det synes som om fokal hepatisk steatose er reversibel og uten kliniske konsekvenser (se pkt. 4.8).

Antistoffer mot insulin

Antistoffer har blitt rapportert hos pasienter etter behandling med Medtronic MiniMed implanterbar pumpe. Intraperitoneal administrasjon av insulin vil sannsynligvis føre dannelse av antistoffer mot insulin. Forekomst av slike antistoffer kan kreve justering av insulindosen for å korrigere en tendens til hyper- eller hypoglykemi (se pkt. 4.8).

Annen sykdom

Annen sykdom som inntreffer gjør intensivert metabolsk monitorering nødvendig. Ketoner i urinen må i mange tilfeller måles, og det er ofte nødvendig å justere insulindosen. Insulinbehovet økes ofte. Type 1 diabetikere skal fortsette med å spise i det minste en liten mengde karbohydrater regelmessig, selv om de bare kan innta litt eller ingen føde, kaster opp etc. og de må aldri helt utelate insulin.

Feilmedisinering

Det har blitt rapportert tilfeller av feilmedisinering hvor subkutane Insumantyper eller andre subkutane typer insuliner har blitt forvekslet. Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver administrasjon, for å unngå forveksling mellom Insuman Implantable og andre insuliner (se pkt. 6.6).

Pediatrisk populasjon

På grunn av pumpens store størrelse er bruk av Insuman Implantable kontraindisert hos pediatriske pasienter som ikke har nådd voksen størrelse (se pkt. 4.2 og 4.3).

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan nødvendiggjøre dosejustering av humaninsulin.

Stoffer som kan forsterke den blodglukosesenkende virkningen og gi økt risiko for hypoglykemi, omfatter perorale antidiabetika, angiotensinkonverterende enzymhemmere (ACE-hemmere), disopyramid, fibrater, fluoksetin, monoaminoksidase-hemmere (MAOI), pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater og sulfonamidantibiotika.

Stoffer som kan redusere den blodglukosesenkende virkningen omfatter kortikosteroider, danazol, diazoksid, diuretika, glukagon, isoniazid, østrogener og progestogener (i f.eks. p-piller), fenotiazinderivater, somatropin, sympatomimetika (f.eks. adrenalin, salbutamol, terbutalin), thyreoideahormoner, proteasehemmere og atypiske antipsykotika (f.eks. olanzapin og klozapin).

Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol kan enten øke eller nedsette insulinets blodglukosesenkende effekt.

Pentamidin kan føre til hypoglykemi som i enkelte tilfeller kan etterfølges av hyperglykemi.

I tillegg kan tegn på adrenerg motregulering bli redusert eller utebli ved samtidig inntak av sympatolytiske farmaka som betablokkere, klonidin, guanetidin og reserpin.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

For humaninsulin administrert subkutant foreligger ingen kliniske data på bruk under graviditet. Insulin passerer ikke placenta.

Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke fastslått for Insuman Implantable administrert via peritoneal pumpe.

Kvinner som kan bli gravide og som har implantat eller som er kandidater for implantasjon, bør informere legen sin dersom de planlegger å bli gravide.

Forsiktighet utvises ved forskrivning til gravide kvinner. Insuman Implantable bør ikke brukes under graviditet unntatt dersom kvinnens kliniske tilstand krever behandling med Insuman implantat.

Det er svært viktig at pasienter med allerede eksisterende diabetes eller svangerskapsdiabetes opprettholder en god metabolsk kontroll under graviditeten. Insulinbehovet kan minke i første trimester og øker vanligvis i andre og tredje trimester. Umiddelbart etter fødselen synker insulinbehovet raskt (økt risiko for hypoglykemi). Nøye glukosekontroll er viktig.

Amming

Det ventes ingen effekter på det diende barnet. Insuman Implantable kan brukes under amming. Det kan være behov for regulering av insulindosen og kostholdet under amming.

Fertilitet

Det finnes ingen kliniske eller animalske data for hvordan humaninsulin påvirker fertiliteten hos kvinner eller menn.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Konsentrasjons- og reaksjonsevnen kan svekkes som følge av hypoglykemi eller hyperglykemi, eller f.eks. som følge av nedsatt syn. Dette kan innebære en risiko i situasjoner der slike evner er spesielt viktige (f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner).

Pasienter bør rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi under bilkjøring. Dette er spesielt viktig ved nedsatt eller manglende evne til å registrere varselsymptomer på hypoglykemi eller ved hyppige tilfeller av hypoglykemi. I slike tilfeller bør en vurdere om bilkjøring og bruk av maskiner er tilrådelig.

4.8 Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Hypoglykemi, vanligvis den hyppigst forekommende bivirkning ved insulinbehandling, kan inntreffe hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. Frekvensen varierer med pasientgrupper og doseregimer.

Tabellarisk liste over bivirkninger

Fra erfaringene i en 6-måneders komparativ fase III-studie (HUBIN_L_05335) med Insuman Implantable administrert via Medtronic MiniMed implanterbar pumpe med 84 pasienter i alderen 26 til 80 år (se pkt. 5.1) og fra klinisk erfaring med humaninsulin 100 IE/ml og 40 IE/ml, ble følgende bivirkninger observert.

Følgende relaterte bivirkninger fra kliniske studier er oppført nedenfor etter organklassesystem og etter synkende forekomst: Svært vanlige (≥1/10); vanlige (≥1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100); sjeldne (≥1/10000 til <1/1000); svært sjeldne (<1/10.000); ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Tabell 1: Bivirkninger observert i HUBIN_L_05335 studien med humaninsulin 400 IE/ml og klinisk erfaring med humaninsulin 100 IE/ml and 40 IE/ml.

MedDRA

Vanlige

 

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

 

Forstyrelser i

 

 

Sjokk

Straksallergiske

immunsystemet

 

 

 

reaksjoner (hypotensjon,

 

 

 

 

angionevrotisk ødem,

 

 

 

 

bronkospasme,

 

 

 

 

generaliserte

 

 

 

 

hudreaksjoner);

 

 

 

 

antistoffdannelse mot

 

 

 

 

insulin.

Stoffskifte- og

Hyperglykemi,

 

 

Natriumretensjon

ernæringsbetingede

hypoglykemi,

 

 

 

sykdommer

hypoglykemiske

 

 

 

 

krampeanfall,

 

 

 

 

hypoglykemisk

 

 

 

 

bevisstløshet,

 

 

 

 

ketose, ødem

 

 

 

 

 

 

MedDRA

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

Organklassesystem

 

 

 

Nevrologiske

Hypoglykemisk

 

 

sykdommer

koma

 

 

Øyesykdommer

 

 

Proliferativ retinopati,

 

 

 

diabetisk retinopati,

 

 

 

synssvekkelse

Sykdommer i lever og

 

 

Fokal hepatisk steatose

galleveier

 

 

(1)

(1) Bivirkning observert med et semisyntetisk humaninsulin (400 IE/ml)

Følgende relaterte bivirkninger har blitt rapportert med bruk av Medtronic MiniMed implanterbar pumpe i de to fase III studiene (se pkt. 5.1).

Tabell 2: Bivirkninger og produktklager (PTCer) observert med pumpen (inkludert bivirkninger relatert til implantasjonskirurgi og/eller vedlikehold av pumpen).

MedDRA organklassesystem

Vanlige

Infeksiøse og parasittære sykdommer

Infeksjon på implantasjonsstedet (se pkt. 4.4)

Gastrointestinale sykdommer

Abdominal smerte. Navlebrokk.

Hud- og underhudssykdommer

Huderosjon på implantasjonsstedet (se pkt. 4.4)

Generelle lidelser og reaksjoner på

Delvis blokkering av pumpen, smerte rundt

administrasjonsstedet

kateteret

Kirurgiske og medisinske prosedyrer

Bytte av pumpe på grunn av funksjonsfeil i

 

pumpen, blokkering av pumpen

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Forstyrrelser i immunsystemet

Straksallergiske reaksjoner på insulin eller hjelpestoffene kan være livstruende.

Antistoff mot insulin: Begrensede data fra en klinisk studie med intraperitoneal administrasjon av Insuman Implantable tyder ikke på at forhøyet nivå av insulinantistoffer er vanligvis assosiert med insulinantistoffsyndrom eller alvorlige bivirkninger (se pkt. 4.4).

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

Kraftige anfall av hypoglykemi, især hvis de opptrer gjentatte ganger, kan føre til nevrologisk skade. Forlengede eller alvorlige hypoglykemiske episoder kan være livstruende.

Mange pasienter får symptomer på adrenerg motregulering før symptomer på nevroglykopeni opptrer. Generelt gjelder det at jo kraftigere og raskere blodsukkerfallet er, jo mer uttalt er motreguleringen og dets symptomer.

Insulin kan forårsake natriumretensjon og ødem, særlig dersom en tidligere dårlig metabolsk kontroll bedres ved en intensivert insulinbehandling.

Øyesykdommer

En markert endring i blodglukosekontrollen kan gi forbigående synssvekkelse på grunn av midlertidig endring i linsens turgiditet og brytningsindeks.

Bedre blodglukosekontroll over lengre tid senker risiko for progresjon av diabetesretinopati. Imidlertid kan intensivert insulinbehandling med plutselig forbedring av glykemisk kontroll knyttes til midlertidig forverring av diabetesretinopati.

Sykdommer i lever og galleveier

Fokal hepatisk steatose har blitt rapportert hos noen få pasienter som har fått et semisyntetisk humaninsulin når kateteret var svært nær leveren. Når kateterets ende er plassert i leverkapselen, er

administrasjon av insulin intraperitonealt assosiert med økt risiko for fokal hepatisk steatose (se pkt. 4.4).

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Symptomer

Overdosering av insulin kan medføre alvorlig og iblant langvarig og livstruende hypoglykemi.

Håndtering

Milde tilfeller av hypoglykemi kan vanligvis behandles med oralt inntak av karbohydrater. Det kan bli nødvendig med justering av legemiddeldose, måltider eller fysisk aktivitet.

Mer alvorlige episoder med koma, kramper eller nevrologisk svekkelse kan behandles med glukagon intramuskulært/subkutant eller konsentrert glukose intravenøst. Fortsatt karbohydrattilførsel og observasjon kan bli nødvendig, fordi hypoglykemi kan opptre på nytt etter tilsynelatende klinisk bedring.

Legen må programmere spesifikke begrensninger for basalinsulin pumpehastighet og bolusdoser. Disse begrensinger er nødvendige for å ha noe kontroll over pasientens muligheter for innstilling av sine insulinregimer og unngå muligheten for overdosering. I tillegg vil den håndholdte enheten («Personal Pump Communicator») vise meldingen «HOURLY MAX EXCEEDED» som advarsel dersom pasienten forsøker å administrere mer enn 2,5 ganger den innstilte maksimale bolusdosen innenfor en time. Detaljerte instruksjoner for programmering av disse begrensningene er beskrevet i legens bruksanvisning.

Dersom det oppstår alvorlig hypoglykemi skal behandlende lege undersøke pumpen med hensyn på mulig tiltetning av kateteret som fører til akkumulasjon av insulin og deretter frigjøring av det akkumulerte insulinet (se pkt. 4.4 og 6.6).

Under en påfyllingsprosedyre kan en svært liten mengde insulin avleires subkutant, noe som kan føre til hypoglykemi. Pasienter må informeres om at de skal overvåke blodglukosen nøye de dagene der det utføres påfylling av reservoiret (se pkt. 6.6).

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler til diabetesbehandling, insulin og analoger til injeksjon, hurtigvirkende, ATC-kode A10AB01.

Virkningsmekanisme

Insulin

-senker blodglukosen, fremmer anabolisme og hemmer katabolisme,

-øker transport av glukose inn i cellene, øker glykogendannelsen i muskler og lever, og forbedrer utnyttelsen av pyruvat. Hemmer glykogenolyse og glukoneogenese,

-øker lipogenese i lever og fettvev og hindrer lipolyse,

-fremmer cellenes opptak av aminosyrer og fremmer proteinsyntesen,

-øker cellenes kaliumopptak.

Farmakodynamiske effekter

Insuman Implantable er et insulin med hurtig innsettende effekt og kort virkningstid.

Klinisk effekt og sikkerhet

En enkeltblindet, randomisert, 6-måneders kontrollert klinisk studie (HUBIN_L_05335) ble utført for å evaluere klinisk effekt og sikkerhet av Insuman Implantable sammenlignet med et semisyntetisk humaninsulin ( 400 IE/ml), administrert via Medtronic MiniMed implanterbar pumpe. Studien omfattet 168 pasienter med type 1-diabetes mellitus som tidligere var behandlet med semisyntetisk humaninsulin. Før den første pumpeimplantasjonen hadde 72,4 % av disse pasientene blitt behandlet med kontinuerlig subkutan insulininfusjon (CSII) og 17,8 % med subkutan multi-injeksjon. Årsaken til oppstart av kontinuerlig intra-peritoneal insulininfusjon (CIPII) var vanskelig regulerbar diabetes hos 62,7 %, hypoglykemi hos 29,2 %, perifer insulinresistens hos 5,0 % og hypoglykemi kombinert med vanskelig kontrollerbar diabetes hos 3,1 %. Ved studieoppstart ble halvparten av pasientene satt over på Insuman Implantable, mens den andre halvparten fortsatte med det semisyntetiske humaninsulinet. Det ko-primære endepunktet var endring i HbA1c fra baseline og påfyllingsnøyaktighet etter 4 påfyllingssykluser ( 162 ± 21 dager). Glykemisk kontroll var lik for Insuman Implantable og semisyntetisk humaninsulin, basert på HbA1c verdiers endring fra baseline (per protokollpopulasjon: -0,25 versus -0,12; [95 % KI: -0,36; 0,11]). I tillegg resulterte bruk av Insuman Implantable i kontinuerlig intraperitoneal infusjon til stabil glykemisk kontroll hos pasienter med type 1-diabetes mellitus (per protokollpopulasjon: gjennomsnittlig reduksjon: -0,25 ± 0,67;

[95 % KI: -0,36; 0,11]), uten å øke risikoen for alvorlig hypoglykemi sammenlignet med semisyntetisk humaninsulin (14,3 % versus 13,1 %). Insuman Implantable administrert i kontinuerlig intraperitoneal infusjon var også lik semisyntetisk humaninsulin når det gjaldt nøyaktighetskriteriet for påfylling over de 4 påfyllingssyklusene (per protokollpopulasjon: gjennomsnittlig forskjell: -3,15 ± 1,34; [95 % KI: - 5,81; -0,50]).

Det var i tillegg en 12-måneders åpen, randomisert, kontrollert studie (MIP 310) for å finne effekten av intraperitoneal insulinadministrasjon versus subkutan insulinadministrasjon på glykemisk kontroll og frekvensen av alvorlig hypoglykemi. Ingen av pasientene hadde brukt intraperitoneal insulin tidligere og alle hadde mislyktes i forbedring av HbA1c gjennom 3 måneder med intensiv behandling med enten flere daglige injeksjoner eller kontinuerlig subkutan insulininfusjon. Gjennomsnittlig HbA1c-verdi baseline var 8,1 %. Pasienter inkludert i gruppen som fikk kontinuerlig intraperitoneal insulininfusjon fikk semisyntetisk humaninsulin 400 IE/ml i 180 dager fulgt av Insuman Implantable i ytterligere 180 dager. Intraperitoneal insulin administrasjon var lik subkutan administrasjon, demonstrert ved endring i HbA1c-verdi fra baseline (for kontinuerlig intraperitoneal administrasjon: HbA1c-verdi ved dag 360 var 7,78 ± 1,04 versus 8,06 ± 0,77 ved baseline; for subkutan administrasjon: HbA1c-verdi ved dag 360 var 8,19 ± 0,87 versus 8,12 ± 0,76 ved baseline).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

I litteraturen er insulins farmakokinetikk generelt beskrevet som reproduserbar hos pasienter med type 1-diabetes mellitus som får korttids og langtids kontinuerlig intraperitoneal insulininfusjon. Kontinuerlig intraperitoneal insulininfusjon resulterer i tidligere, kortere og høyere topper med fritt insulin i plasma enn kontinuerlig subkutan insulininfusjon hos pasienter med type 1 og type 2 diabetes mellitus.

Kontinuerlig infusjon intraperitonealt og intravenøst (kombinerte data) resulterer i høyere Cmax-verdier for fritt insulin i plasma enn flere daglige subkutane injeksjoner og kontinuerlig subkutan insulininfusjon via en ekstern pumpe (kombinerte data) hos pasienter med type 1-diabetes mellitus. Alle disse funnene tyder på at kontinuerlig intraperitoneal insulininfusjon hos pasienter med type 1- diabetes mellitus, sammenlignet med kontinuerlig subkutan insulininfusjon og flere daglige injeksjoner, har farmakokinetikk som er mer lik den som blir observert for endogent insulin.

Mat er ikke forventet å påvirke Cmax, Tmax eller AUC-verdier etter CIPII administrasjon.

Den farmakokinetiske profilen til Insuman Implantable etter intraperitoneal administrasjon av en bolusdose ble undersøkt hos 10 pasienter i en fase III studie (HUBIN_L_05335) hos pasienter med type 1-diabetes mellitus.

Absorpsjon

Etter intraperitoneal administrasjon av Insuman Implantable 0,15 IE/kg var median Tmax 0,54 timer og

Cmax i serum var 210 ± 129 µIE/ml.

Gjennomsnittlig farmakokinetisk profil er vist i figur 1.

 

 

 

 

 

- µIU/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSULIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIME - hour

Figur 1: Gjennomsnittlig farmakokinetisk profil av serum insulin hos pasienter med type 1-diabetes mellitus, etter en dose med 0,15 IE/kg Insuman Implantable.

Eliminasjon

Etter intraperitoneal administrasjon av 0,15 IE/kg Insuman Implantable ble insulin eliminert fra serum med en tilsynelatende gjennomsnittlig halveringstid på 2,7 timer.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Akutt toksisitet av humaninsulin ble studert etter subkutan injeksjon på rotter. Ingen toksiske effekter ble funnet.

Ingen prekliniske studier har blitt utført for å undersøke potensiell toksisitet av Insuman Implantable 400 IE/ml administrert intraperitonealt. Imidlertid har det blitt utført tre studier i rotter for å undersøke potensiell toksisitet ved administrasjon av humaninsulin intraperitonealt. I en enkeltdose- studie i rotter ble et semisyntetisk humaninsulin i en formulering med 400 IE/ml og hjelpestoffer identiske med Insuman Implantable 400 IE/ml formuleringen administrert intraperitonealt. Det ble ikke observert noen kliniske symptomer, makroskopisk synlige endringer eller irritasjoner av bukhulen. I en annen studie fikk rotter det samme semisyntetiske insulinet via en intraperitonealt implantert osmotisk minipumpe-infusjon i inntil 6 uker. Det ble ikke observert hepatisk steatose. I en tredje studie utført i diabetiske rotter viste administrasjon av et annet humaninsulin, med en formulering lignende Insuman, via et kateter festet til leverkapselen at intraperitoneal administrasjon av høy lokal konsentrasjon av insulin ved leverkapselen kan indusere reversibel fokal hepatisk steatose.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Fenol,

sinkklorid,

trometamol, poloxamer 171, glyserol,

saltsyre (til justering av pH),

natriumhydroksid (til justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler.

Blanding av insuliner

Insuman Implantable må IKKE blandes med noen andre insuliner eller med insulinanaloger.

Alkoholer eller andre desinfeksjonsmidler må ikke komme i kontakt med insulinoppløsningen.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Holdbarhet i pumpen

Opptil 45 dager ved 37 °C.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Før anbrudd

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C).

Skal ikke fryses.

Plasser ikke Insuman Implantable ved fryseboksen eller fryseelementer.

Oppbevar hetteglasset i ytterkartongen for å beskytte mot lys.

Etter anbrudd

For stabilitet under bruk, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Fargeløst hetteglass (type 1) lukket med en flenset kapsel av aluminium med et avrivbart lokk og en propp av klorbutylgummi.

Hvert hetteglass inneholder10 ml oppløsning.

Pakninger med 1 og 5 hetteglass. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Oppløsningen må bare anvendes dersom den er klar, fargeløs eller nesten fargeløs, uten synlige partikler.

Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver administrasjon, for å unngå forveksling mellom Insuman Implantable og andre insuliner.

Insuman Implantable må ikke brukes med noen andre pumper (eksterne eller implanterbare) enn Medtronic MiniMed implanterbar pumpe eller med noe annet medisinsk utstyr, inkludert sprøyter (se pkt. 4.2).

Alle prosedyrer må utføres ved å bruke steril teknikk. Institusjonens standard prosedyre for sterile operasjoner for aseptisk klargjøring av hud må følges for å unngå mikrobiell kontaminasjon og infeksjon. Om dette ikke gjøres kan det føre til infeksjon i rundt pumpen og påfølgende eksplantasjon (kirurgisk inngrep for å ta ut pumpen) (se pkt. 4.4).

Alle løsninger som skal inn i pumpen må avgasses ordentlig før pumpens reservoir fylles, for å unngå insulinaggregering og at det administreres for lite insulin. Hetteglassene med insulin tas ut av kjøleskapet og oppbevares ved romtemperatur, i ytteremballasjen for å beskytte mot lys, i minimum

4 timer og ikke lenger enn 24 timer før bruk, for å sikre videre effektiv avgassing ved å følge prosedyren i legens bruksanvisning. Om ikke alle væsker avgasses kan luft komme inn i pumpen og føre til aggregering av insulin og at det administreres for lite insulin.

Påfylling av pumpen

Pumpens reservoir lagrer omtrent 6000 enheter med insulin og det skal utføres en påfyllingsprosedyre hver 40. til 45. dag på grunn av stabiliteten til insulinet etter at det er tatt i bruk i pumpen, eller tidligere basert på pasients insulinbehov.

Denne prosedyren skal alltid planlegges med pasienten før den håndholdte enheten («Personal Pump Communicator») viser meldingene «low reservoir» eller «empty reservoir».

Kun Insuman Implantable, som er spesielt utviklet til bruk i Medtronic MiniMed implanterbar pumpe, skal brukes til å fylle det sterile pumpereservoiret. To hetteglass (2x10 ml) behøves for å fylle reservoiret fullstendig og hindre luft fra å trenge inn pumpereservoiret under påfyllingsprosedyren. Ubrukt insulin bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav og skal ikke gjenbrukes.

Kun påfyllingssettet (sprøyte og stoppekran), påfyllingskanyler, mal for lokalisering av den sterile porten levert av Medtronic MiniMed og steril rensebufferløsning laget av Sanofi-Aventis Deutschland GmbH skal brukes sammen med Insuman Implantable til påfylling av pumpereservoiret.

Under påfyllingsprosedyren skal stempelet til påfyllingssprøyten aldri skyves inn for å fylle pumpen. Når påfyllingskanylen er riktig satt i pumpens påfyllingsport vil vakuumet i pumpereservoiret passivt trekke insulin fra sprøyten og inn i pumpereservoiret. Dersom insulinet ikke overføres til pumpen er det mulig at pumpereservoiret fortsatt er fullt. Det er også mulig at påfyllingskanylen ikke er festet riktig i pumpens innløpsventil. Å skyve inn insulin vil i slike tilfeller kunne føre til uønsket administrering av insulin til det subkutane vevet rundet pumpens påfyllingsport. Under en påfyllingsprosedyre kan en svært liten mengde insulin avleires subkutant, noe som muligens kan føre til hypoglykemi. Pasienter må informeres om at de skal overvåke blodglukosen nøye de dagene der det utføres påfyll av reservoiret.

Under påfyllingsprosedyren er det viktig å fylle ut påfyllingsskjemaet og beregne nøyaktigheten av påfyllingen, for å evaluere at systemet fungerer. Beregnet påfyllingsnøyaktighet under 85 % indikerer at det administreres for lite insulin.

Detaljerte instruksjoner om påfyllingsprosedyren står i legens bruksanvisning.

Administrering av for lite insulin

Det mistenkes at det administreres for lite insulin dersom:

Pasienten rapporterer økt insulinforbruk for å vedlikeholde euglykemi. Dette kan verifiseres ved å sjekke det historiske daglige insulinforbruket på den håndholdte enheten.

Det oppstår refraktær hyperglykemi.

Nøyaktigheten ved påfylling er under 85 % kalkulert under en påfyllingsprosedyre.

Dersom en påfyllingsprosedyre viser at det administreres for lite insulin eller dette mistenkes på grunn av utilstrekkelig blodglukosekontroll, må det utføres diagnostiske tester for å kontrollere om problemet skyldes pumpen (for eksempel fastklemt pumpemekanisme/tilbakestrømming) eller kateteret (blokkering av kateteret). Slagvolumsmålingsprosedyren tester pumpens funksjon mens kateterskylleprosedyren tester om kateteret er åpent. Slagvolum fra 0,42 μl til 0,58 μl uten tilbakestrømming indikerer blokkering av kateteret. Slagvolum utenfor dette intervallet, eller påvisning av tilbakestrømming, indikerer problemer med pumpen.

Administrering av for lite insulin på grunn av kateterblokkering

Administrering av for lite insulin på grunn av blokkering av sideport kateteret kan oppstå hurtig eller gradvis. Insulinforbruk og kliniske symptomer kan være lik som når pumpen administrerer for lite insulin. I tillegg kan dannelse av biofilm over sideport kateterets tupp forårsake latent hypoglykemi, da insulinet som skal administreres over tid blir stanset i biofilmen og frigjøres når et tilstrekkelig volum med insulin har akkumulert. Kateterskylleprosedyren utføres for å fjerne blokkeringen.

Kateteret skylles med 5-10 ml steril rensebufferløsning.

Kun påfyllingssettet (sprøyte og stoppekran), påfyllingskanyler, mal for lokalisering av den sterile porten levert av Medtronic MiniMed og steril rensebufferløsning laget av Sanofi-Aventis Deutschland GmbH skal brukes sammen med Insuman Implantable til skylling av kateteret.

Kateterskylleprosedyren skal kun utføres etter bekreftelse av slagvolummålingen. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til permanent skade på pumpen.

Under kateterskylleprosedyren blir 13 enheter insulin manuelt skjøvet gjennom kateteret og administrert til pasient. Pasienten må nøye overvåkes for mulig hypoglykemi og det må administreres intravenøs glukose eller glykogen etter behov.

Etter skylling og påfylling av pumpen med insulin gjenstår 13 enheter skyllebuffer i den distale enden av sideport kateteret. Avhengig av blodglukoseverdiene programmeres en passende bolusdose for å fjerne løsningen med skyllebuffer fra kateteret. Pasientens blodglukoseverdier må monitoreres hvert 15. minutt etter skylling. Pasienten må ikke utskrives før blodglukoseverdiene er stabile innenfor trygt nivå.

Dersom skylleprosedyren ikke lykkes så erstattes vanligvis kateteret kirurgisk. Detaljerte instruksjoner om sideport skylleprosedyren står i legens bruksanvisning.

Administrering av for lite insulin på grunn av problem med pumpen

En prosedyre for å skylle pumpen utføres for å reversere dette.

Hensikten med denne prosedyren er å løse opp insulinavleiringer i pumpereservoiret, pumpemekanismen og sideport kateteret ved å bruke 0,1 M natriumhydroksidløsning. Det anbefales å utføre skylleprosedyren hver 6. måned eller etter behov basert på kriteriet for påfyllingsnøyaktighet.

Kun påfyllingssettet, påfyllingskanyler, mal for lokalisering av den sterile porten, 0,1 M natriumhydroksidløsning levert av Medtronic MiniMed og steril rensebufferløsning laget av Sanofi- Aventis Deutschland GmbH skal brukes sammen med Insuman Implantable til skylling av pumpen.

Dersom skylleprosedyren ikke lykkes i å gjenopprette slagvolumet og administreringsnøyaktigheten er det nødvendig å utføre en utvidet skylleprosedyre.

Kun etter at måling av slagvolumet er vellykket gjenopprettet kan kateteret skylles og pumpen påfylles med insulin.

Detaljerte instruksjoner om skylleprosedyren står i legens bruksanvisning.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/030/202

EU/1/97/030/203

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 21. februar 1997

Dato for siste fornyelse: 21. februar 2007

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter