Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iressa (gefitinib) – Pakningsvedlegg - L01XE02

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnIressa
ATC-kodeL01XE02
Stoffgefitinib
ProdusentAstraZeneca AB

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

IRESSA 250 mg filmdrasjerte tabletter gefitinib

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva IRESSA er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite til før du bruker IRESSA

3.Hvordan du bruker IRESSA

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer IRESSA

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva IRESSA er og hva det brukes mot

IRESSA inneholder virkestoffet gefitinib som blokkerer et protein kalt ”epidermal vekstfaktor reseptor” (EGFR). Dette proteinet er involvert i vekst og spredning av kreftceller.

IRESSA brukes til å behandle ikke-småcellet lungekreft.

2. Hva du må vite før du bruker IRESSA

Bruk ikke IRESSA

-dersom du er allergisk overfor gefitinib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6, Sammensetning av IRESSA).

-dersom du ammer.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker IRESSA

-dersom du noen gang har hatt andre problemer med lungene. Enkelte lungeproblemer kan forverres under behandling med IRESSA.

-dersom du har hatt problemer med leveren.

Barn og ungdom

IRESSA skal ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og IRESSA

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Rådfør deg med lege eller apotek spesielt om du tar noen av følgende legemidler:

-Fenytoin eller karbamazepin (mot epilepsi).

-Rifampicin (mot tuberkulose).

-Itrakonazol (mot soppinfeksjoner).

-Barbiturater (en type medisin som brukes mot søvnproblemer).

-Naturlegemidler som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum, brukes mot depresjon og angst).

-Protonpumpe hemmere, H2-antagonister og syrenøytraliserende legemidler (mot magesår, fordøyelsesvansker, halsbrann og for å minske syre i magen).

Disse legemidlene kan ha en effekt på virkningen av IRESSA.

-Warfarin (et såkalt oralt antikoagulasjonsmiddel, til forebyggelse av blodpropp). Dersom du tar et legemiddel som inneholder dette virkestoffet, kan det hende at legen din må ta blodprøver av

deg oftere.

Dersom noe av dette over gjelder for deg, eller du ikke er sikker, rådfør deg med lege eller apotek før du tar IRESSA.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Det er anbefalt at du unngår å bli gravid under behandling med IRESSA siden IRESSA kan skade barnet.

Bruk ikke IRESSA hvis du ammer av hensyn til barnets sikkerhet

Kjøring og bruk av maskiner

Dersom du føler deg svak mens du tar dette legemidlet, vær forsiktig når du kjører bil, bruker verktøy eller maskiner.

IRESSA inneholder laktose.

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bor du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker IRESSA

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen er én 250 mg tablett daglig.

Ta tabletten til omtrent samme tid hver dag.

Du kan ta tabletten med eller uten mat.

Ta ikke syrenøytraliserende legemidler 2 timer før eller 1 time etter du har tatt IRESSA.

Dersom du har problemer med å svelge tabletten, kan den løses i et halvt glass vann (uten kullsyre). Ikke bruk andre væsker. Ikke knus tabletten. Rør i vannet til tabletten har løst seg opp. Dette kan ta opptil 20 minutter. Drikk væsken med en gang. For å være sikker på at du har drukket hele dosen, skyll glasset grundig med et halvt glass vann og drikk deretter dette også.

Dersom du tar for mye av IRESSA

Dersom du har tatt flere tabletter enn du skal, kontakt lege eller apotek med en gang.

Dersom du har glemt å ta IRESSA

Hva du skal gjøre dersom du glemmer en tablett, avhenger av hvor lenge det er til din neste dose.

Hvis det er 12 timer eller mer til neste dose: ta tabletten så snart du husker den. Ta neste dose som normalt

Hvis det er mindre enn 12 timer til neste dose: hopp over tabletten du glemte. Ta neste tablett

som normalt

Du skal ikke ta en dobbelt dose (to tabletter på en gang) som erstatning for en glemt dose. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt lege umiddelbart om du merker noen av følgende bivirkninger - du kan trenge øyeblikkelig medisinsk behandling:

Allergiske reaksjoner (vanlige), spesielt dersom symptomer inkluderer hovent ansikt, lepper, tunge eller svelg, besvær med å svelge, elveblest, og pustevansker

Alvorlig kortpustethet eller plutselig forverring av kortpustethet, eventuelt samtidig med hoste eller feber. Dette kan tyde på at du har en betennelse i lungene som heter ”interstitiell lungesykdom”. Dette rammer ca. 1 av 100 pasienter som tar IRESSA og kan være livstruende

Alvorlige hudreaksjoner (sjeldne) som omfatter store deler av kroppen. Tegnene kan være rødhet, smerter, sår, blemmer og avskalling/flassing av huden. Lepper, nese, øyne og kjønnsorganer kan også rammes

Dehydrering (vanlig) på grunn av langvarig eller alvorlig diaré, oppkast, kvalme eller tap av appetitt

Øyeproblemer (mindre vanlig) som smerter, rødhet, rennende øyne, lysømfintlighet synsendringer eller innover voksende øyevipper. Dette kan tyde på at du har sår på øyets overflate (hornhinnen)

Si fra til legen din så raskt som mulig hvis du merker noen av følgende bivirkninger:

Svært vanlige: kan ramme mer enn 1 av 10 personer

Diaré

Oppkast

Kvalme

Hudreaksjoner, som et kviselignende utslett, av og til kløende med tørr og/eller sprukken hud

Tap av appetitt

Svakhet

Rød eller sår munn

Økning av leverenzymer som heter alaninaminotransferase i en blodprøve; dersom nivået er for høyt, kan det hende legen din forteller deg at du må slutte med IRESSA

Vanlige: kan ramme opptil 1 av 10 personer

Tørr munn

Tørre, røde eller kløende øyne

Røde og såre øyelokk

Negleproblemer

Håravfall

Feber

Blødning (slik som neseblod eller blod i urinen)

Protein i urinen (påvist ved urintest)

Økning av bilirubin og andre leverenzymer som heter aspartataminotransferase i en blodprøve; dersom nivået er for høyt, kan det hende legen din forteller deg at du må slutte med IRESSA

Økning av et stoff som kalles ”kreatinin” påvist ved blodprøver (relatert til nyrefunksjon)

Cystitt (sviende følelse ved urinering og ofte, øyeblikkelig trang til å urinere)

Mindre vanlige: kan ramme opptil 1 av 100 personer

Betennelse i bukspyttkjertelen. Tegn på dette er svært kraftige smertee i øvre del av magen, samt kvalme og oppkast

Betennelse i leveren. Symptomer kan inkludere en generell følelse av uvelhet med eller uten mulig gulsott (gulfarging av hud og øyne). Denne bivirkningen er mindre vanlig, men noen pasienter har dødd av dette

Hull i tarmen eller magesekken (gastrointestinal perforering)

Sjeldne: kan ramme opptil 1 av 1000 personer

Betennelse i hudens blodkar. Dette kan gi forekomst av blåmerker eller flekker med ikke-bleket utslett på huden

Hemoragisk cystitt (sviende følelse ved urinering og ofte, øyeblikkelig trang til å urinere. Blod i urinen)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer IRESSA

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, blisterbrett eller foliepakninger etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker skal. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av IRESSA

Virkestoff er gefitinib. Hver tablett inneholder 250 mg gefitinib.

Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose (E460), krysskarmellosenatrium, povidon (K29-32) (E1201), natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, hypromellose (E464), makrogol 300, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172) og rødt jernoksid (E172).

Hvordan IRESSA ser ut og innholdet i pakningen

IRESSA er en rund, brun tablett merket med ”IRESSA-250” på ene siden og med glatt overflate på den andre.

Hvert blisterbrett inneholder 30 tabletter. Blisterfolien kan være perforert eller uperforert.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

AstraZeneca AB

S-151 85, Södertälje

Sverige

Tilvirker:

AstraZeneca UK Limited

Macclesfield

Cheshire, SK10 2NA

Storbritannia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

 

Andre informasjonskilder

 

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter