Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jentadueto (linagliptin / metformin) – Pakningsvedlegg - A10BD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnJentadueto
ATC-kodeA10BD11
Stofflinagliptin / metformin
ProdusentBoehringer Ingelheim International GmbH

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmdrasjerte tabletter

linagliptin/metforminhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Jentadueto er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Jentadueto

3.Hvordan du bruker Jentadueto

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Jentadueto

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Jentadueto er og hva det brukes mot

Navnet på tablettene er Jentadueto. De inneholder to ulike virkestoffer, linagliptin og metformin.

-Linagliptin tilhører en gruppe legemidler som kalles DPP-4-hemmere (dipeptidylpeptidase-4-hemmere).

-Metformin tilhører en gruppe legemidler som kalles biguanider.

Hvordan Jentadueto virker

De to virkestoffene virker sammen og kontrollerer blodsukkernivået hos voksne pasienter med en form for diabetes som kalles “diabetes mellitus type 2”. Sammen med diett og fysisk aktivitet, hjelper dette legemidlet til med å bedre nivået og -effekten av insulin etter et måltid, og senker mengden sukker (glukose) kroppen din produserer.

Dette legemidlet kan brukes alene eller sammen med andre legemidler mot diabetes, slik som sulfonylureapreparater, empagliflozin eller insulin.

Hva er diabetes type 2?

Diabetes type 2 er en tilstand hvor kroppen din ikke produserer nok insulin, og den insulinen kroppen din produserer virker ikke så godt som den skal. Kroppen din kan også produsere for mye sukker. Når dette skjer, vil sukker (glukose) hope seg opp i blodet. Dette kan føre til alvorlige medisinske problemer, slik som hjertesykdom, nyresykdom, blindhet og amputasjon.

2. Hva du må vite før du bruker Jentadueto

Bruk ikke Jentadueto

-dersom du er allergisk overfor linagliptin eller metformin, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

-dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon

-Dersom du har ukontrollert diabetes med for eksempel alvorlig hyperglykemi (høyt blodsukker), kvalme, oppkast, diaré, raskt vekttap, laktacidose (se “Risiko for laktacidose” nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand der substanser som kalles ketonlegemer, samles opp i blodet, og dette kan føre til diabetisk pre-koma. Symptomer omfatter magesmerte, rask og dyp pusting, søvnighet eller at pusten får en uvanlig og fruktaktig lukt.

-dersom du noen gang har hatt diabetisk pre-koma

-dersom du har en alvorlig infeksjon, f.eks. en infeksjon som påvirker lungene eller bronkiene eller nyrene. Alvorlige infeksjoner kan føre til nyreproblemer, som kan utsette deg for laktacidose (se «Advarsler og forsiktighetsregler).

-dersom du har hatt stort væsketap (dehydrering), f.eks. på grunn av langvarig eller alvorlig diaré, eller dersom du har kastet opp flere ganger på rad. Dehydrering kan føre til nyreproblemer, som kan utsette deg for å få laktacidose.

-dersom du behandles for akutt hjertesvikt eller nylig har hatt et hjerteinfarkt eller har alvorlige problemer med blodsirkulasjonen, (slik som “sjokk”) eller har pusteproblemer. Dette kan føre til mangel i oksygentilførselen til vev, som kan utsette deg for å få laktacidose (se «Advarsler og forsiktighetsregler»).

-dersom du har leverproblemer

-dersom du drikker overdrevne mengder alkohol, enten hver dag eller av og til (se avsnitt «Jentadueto sammen med alkohol»)

Bruk ikke Jentadueto dersom noe av det ovenstående gjelder for deg. Kontakt lege eller apotek før du bruker dette legemidlet hvis du er usikker.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Jentadueto

-dersom du har diabetes type 1 (kroppen din produserer ikke insulin). Jentadueto skal ikke brukes til å behandle denne tilstanden.

-dersom du bruker insulin eller et antidiabetisk legemiddel av typen “sulfonylurea”, kan legen din ønske å redusere dosen av insulin eller sulfonylurea når du tar en av dem sammen med Jentadueto for å unngå for lavt blodsukker (hypoglykemi)

-dersom du har eller har hatt en sykdom i bukspyttkjertelen

Rådfør deg med legen din dersom du har symptomer på akutt pankreatitt, som vedvarende sterke smerter i magen.

Dersom du opplever blemmedannelse i huden kan dette være et tegn på en tilstand som kalles bulløs pemfigoid. Det kan hende legen din ber deg slutte med Jentadueto.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier før du tar Jentadueto, dersom du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder for deg.

Diabetiske hudproblemer er en vanlig komplikasjon av diabetes. Du rådes til å følge de anbefalingene du får fra lege eller sykepleier om stell av hud og føtter.

Risiko for laktacidose

På grunn av metforminkomponenten kan Jentadueto forårsake en svært sjelden, men svært alvorlig komplikasjon kalt laktacidose, spesielt hvis nyrene dine ikke fungerer skikkelig. Risikoen for utvikling av laktacidose er også forhøyet ved ukontrollert diabetes, alvorlige infeksjoner, langvarig faste eller alkoholinntak, dehydrering (se ytterligere informasjon nedenfor), leverproblemer og enhver medisinsk tilstand der en del av kroppen har nedsatt oksygentilførsel (slik som akutt alvorlig hjertesykdom). Snakk med legen din for ytterligere informasjon dersom noe av det ovennevnte gjelder deg.

Avbryt behandlingen med Jentadueto i en kort periode dersom du har en tilstand som kan være forbundet med dehydrering (har mistet mye kroppsvæske), som kraftig oppkast, diaré, feber,

eksponering for varme eller dersom du drikker mindre væske enn normalt. Snakk med legen din for ytterligere informasjon.

Avbryt behandlingen med Jentadueto og kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av symptomene på laktacidose, da denne tilstanden kan føre til koma. Symptomer på laktacidose omfatter:

-oppkast

-magesmerter (buksmerter)

-muskelkramper

-en generell følelse av uvelhet med kraftig tretthet

-pustevansker

-redusert kroppstemperatur og puls

Laktacidose krever øyeblikkelig medisinsk behandling og må behandles på sykehus.

Dersom du må gjennom en omfattende operasjon, må du avbryte behandlingen med Jentadueto under og i en tid etter inngrepet. Legen din vil avgjøre når du må avbryte behandlingen med Jentadueto og når den kan gjenopptas.

Under behandlingen med Jentadueto vil legen din sjekke nyrefunksjonen din minst én gang per år, eller oftere dersom du er eldre og/eller dersom du har forverret nyrefunksjon.

Barn og ungdom

Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Jentadueto

Dersom du må ha en injeksjon i blodet med et kontrastmiddel som inneholder jod, for eksempel i sammenheng med en røntgenundersøkelse eller skanning, må du avbryte behandlingen med Jentadueto før eller på tidspunktet for injeksjonen. Legen din vil avgjøre når du må avbryte behandlingen med Jentadueto og når den kan gjenopptas.

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det kan hende at det må tas hyppigere blodprøver og nyrefunksjonsprøver, eller det kan hende at legen din må justere dosen av Jentadueto. Det er spesielt viktig å nevne følgende:

-legemidler som øker urinproduksjonen (diuretika)

-legemidler for behandling av smerter og betennelse (NSAIDs og COX-2-hemmere, som ibuprofen og celekoksib)

-visse legemidler for behandling av høyt blodtrykk (ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister)

-legemidler som kan endre mengden av metformin i blodet ditt, spesielt dersom du har nedsatt nyrefunksjon (som verapamil, rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, isavukonazol, krizotinib, olaparib)

-karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin. Disse kan brukes for å kontrollere epileptiske anfall eller kronisk smerte.

-rifampicin. Dette er et antibiotikum som brukes ved behandling av infeksjoner som tuberkulose.

-legemidler som brukes for å behandle sykdommer som involverer betennelse, slik som astma og leddgikt/artritt (kortikosteroider)

-bronkodilatorer (beta-sympatomimetika) for behandling av bronkial astma

-alkoholholdige legemidler

Inntak av Jentadueto sammen med alkohol

Unngå høyt alkoholinntak mens du bruker Jentadueto, siden det kan øke risikoen for laktacidose (se avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler”).

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Du bør ikke bruke Jentadueto dersom du er gravid. Det er ikke kjent om dette legemidlet er skadelig for det ufødte barnet.

Metformin går over i morsmelk i små mengder. Det er ikke kjent om linagliptin går over i morsmelk. Rådfør deg med lege dersom du ønsker å amme mens du bruker dette legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Jentadueto har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Bruk av Jentadueto sammen med en gruppe legemidler som kalles sulfonylureapreparater eller sammen med insulin kan imidlertid forårsake for lavt blodsukkernivå (hypoglykemi). Dette kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, eller å utføre risikofylt arbeid.

3.Hvordan du bruker Jentadueto

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Hvor mye skal tas

Mengden Jentadueto som du skal ta, vil variere avhengig av tilstanden din og den dosen du allerede tar av metformin og/eller av individuelle tabletter med linagliptin og metformin. Legen din vil fortelle deg eksakt hvilken dose av dette legemidlet som skal tas.

Hvordan du bruker Jentadueto

-svelg én tablett to ganger daglig, i den styrken som er avtalt med legen din.

-sammen med mat, for å redusere risikoen for urolig mage)

Du må ikke ta mer enn maksimalt anbefalt daglig dose på 5 mg linagliptin og 2000 mg metforminhydroklorid.

Fortsett å ta Jentadueto så lenge legen din forskriver det, slik at du fortsetter å hjelpe til med å kontrollere blodsukkeret ditt. Legen din kan forskrive dette legemidlet sammen med andre orale antidiabetiske legemidler eller insulin. Husk å ta alle legemidlene slik legen din har fortalt deg for å oppnå best resultat for din helse.

Du skal fortsette å følge dietten din under behandlingen med Jentadueto og sørge for at karbohydratinntaket ditt er jevnt fordelt over hele dagen. Dersom du er overvektig, skal du fortsette med din energifattige diett, som instruert. Det er ikke sannsynlig at dette legemidlet alene kan forårsake unormalt lavt blodsukker (hypoglykemi). Dersom Jentadueto brukes sammen med et sulfonylureapreparat eller sammen med insulin, kan lavt blodsukker forekomme og det kan hende legen din vil redusere din dose av sulfonylurea eller insulin.

Dersom du tar for mye av Jentadueto

Dersom du tar flere Jentadueto tabletter enn du skal, kan du oppleve laktacidose. Symptomer på laktacidose er uspesifikke og kan være sykdomsfølelse eller kvalme, oppkast, magesmerter med muskelkramper, generell uvelhet med ekstrem tretthet, og åndenød. Ytterligere symptomer er nedsatt kroppstemperatur og puls. Dersom du opplever noe av dette, kan du trenge øyeblikkelig behandling

på sykehus, siden laktacidose kan føre til koma. Stopp å ta dette legemidlet øyeblikkelig og kontakt lege eller det nærmeste sykehuset med én gang (se avsnitt 2). Ta med deg legemiddelpakningen.

Dersom du har glemt å ta Jentadueto

Dersom du har glemt å ta en dose, ta den så snart du husker det. Dersom det snart er tid for neste dose, hopp over den glemte dosen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta aldri to doser samtidig (morgen eller kveld).

Dersom du avbryter behandling med Jentadueto

Fortsett å ta Jentadueto helt til legen din sier du skal slutte. Dette bidrar til å holde blodsukkeret ditt under kontroll.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen symptomer krever medisinsk tilsyn umiddelbart

Du skal slutte å ta Jentadueto og oppsøke legen din umiddelbart dersom du merker følgende symptomer på lavt blodsukker (hypoglykemi): skjelving, svetting, angst, uklart syn, kribling i leppene, blekhet, humørforandringer eller forvirring. Hypoglykemi (frekvens: forekommer svært vanlig (kan forkomme hos flere enn 1 av 10 personer)) er en kjent bivirkning av kombinasjonen Jentadueto og sulfonylurea og for kombinasjonen Jentadueto og insulin.

Jentadueto kan forårsake en svært sjelden (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 brukere), men svært alvorlig bivirkning som kalles laktacidose (se avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler”). Dersom dette skjer med deg, må du avbryte behandlingen med Jentadueto og kontakte lege eller nærmeste sykehus umiddelbart, da laktacidose kan føre til koma.

Noen pasienter har opplevd betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt, frekvens ikke kjent, kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

STOPP behandlingen med Jentadueto og kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger:

-Alvorlig og vedvarende smerte i magen (mageregionen) som kan nå ryggen, samt kvalme og oppkast, da dette kan være tegn på betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).

Andre bivirkninger av Jentadueto omfatter:

Noen pasienter har opplevd allergiske reaksjoner (frekvens sjelden (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)), som kan være alvorlige, inkludert pipende pust og kortpustethet (bronkial hyperreaktivitet: frekvens mindre vanlig (kan forkomme hos inntil 1 av 100 personer)). Noen pasienter har opplevd utslett (frekvens mindre vanlig), elveblest (urtikaria: frekvens sjelden) og hevelse i ansikt, lepper, tunge og svelg som kan forårsake problemer med å puste eller svelge (angioødem: frekvens sjelden). Dersom du opplever noen av sykdomstegnene beskrevet over, skal du slutte å ta Jentadueto og kontakte lege umiddelbart. Legen kan forskrive et legemiddel som behandler den allergiske reaksjonen din og et annet legemiddel mot diabetes.

Noen pasienter har hatt følgende bivirkninger mens de har brukt Jentadueto:

-Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer): diaré, økt nivå av fordøyelsesenzymer i blodet (økt lipase)

-Mindre vanlige: betennelse i nese eller hals (nasofaryngitt), hoste, tap av appetitt (nedsatt appetitt), kvalme eller oppkast, økt nivå av blodenzymer (økt nivå av amylase), kløe (pruritus)

-Hyppighet ikke kjent: blemmedannelse i huden (bulløs pemfigoid)

Bivirkninger når linagliptin tas alene:

Alle bivirkninger av linagliptin alene er listet opp for Jentadueto.

Noen pasienter har opplevd følgende bivirkninger mens de har brukt Jentadueto sammen med insulin - Mindre vanlige: forstyrrelser i leverfunksjonen, forstoppelse

Se pakningsvedlegg for insulin for ytterligere informasjon.

Bivirkninger når metformin tas alene, som ikke har vært beskrevet for Jentadueto:

-Svært vanlige: magesmerter

-Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer): metallsmak (smaksforstyrrelse)

-Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer): redusert vitamin B12-nivå, hepatitt (et problem med leveren), hudreaksjoner som rødhet i huden (erytem, utslett) og urtikaria

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Jentadueto

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterarket, boksen og esken etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.

Blister: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Boks: Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager skader på emballasjen eller dersom den ser ut til å ha vært åpnet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Jentadueto

-Virkestoffer er linagliptin og metforminhydroklorid.

Hver Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmdrasjert tablett inneholder 2,5 mg linagliptin og 850 mg metforminhydroklorid.

Hver Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmdrasjert tablett inneholder 2,5 mg linagliptin og 1000 mg metforminhydroklorid.

-Andre innholdsstoffer er:

-Tablettkjerne: arginin, kopovidon, magnesiumstearat, maisstivelse, kolloidal vannfri silika.

-Filmdrasjering: hypromellose, titandioksid (E171), talkum, propylenglykol. Jentadueto 2,5 mg/850 mg tabletter inneholder også rødt jernoksid (E172) og gult jernoksid (E172).

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg tabletter inneholder også rødt jernoksid (E172).

Hvordan Jentadueto ser ut og innholdet i pakningen

Jentadueto 2,5 mg/850 mg er ovale, bikonvekse, lys oransje, filmdrasjerte tabletter. De er merket med “D2/850” på den ene siden og Boehringer Ingelheim-logoen på den andre siden.

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg er ovale, bikonvekse, lys rosa, filmdrasjerte tabletter. De er merket med “D2/1000” på den ene siden og Boehringer Ingelheim-logoen på den andre siden.

Jentadueto er tilgjengelig i perforerte endoseblistere med 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 og 120 x 1 filmdrasjerte tabletter og multipakninger på 120 x 1

(2 pakninger à 60 x 1), 180 x 1 (2 pakninger à 90 x 1) og 200 x 1 (2 pakninger à 100 x 1) filmdrasjerte tabletter.

Jentadueto er også tilgjengelig i plastbokser med skrulokk av plast og tørkemiddel av silikagel. Boksene inneholder 14, 60 eller 180 filmdrasjerte tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Tilvirker

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. 5th km Paiania – Markopoulo Koropi Attiki, 194 00

Hellas

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuvos filialas

 

Tel: +370 37 473922

България

Luxembourg/Luxemburg

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

клон България

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Тел: +359 2 958 79 98

 

Česká republika

Magyarország

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +420 234 655 111

Magyarországi Fióktelepe

 

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Lilly Deutschland GmbH

Tel. +49 (0) 6172 273 2222

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Lilly S.A.

Tel: +34 91 663 50 00

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Lilly France SAS

Tél: +33 1 55 49 34 34

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: +353 1 661 4377

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Malta

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Österreich

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 412 66 00

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 2800

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: +39 05 5425 71

Κύπρος

Sverige

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Boehringer Ingelheim AB

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

United Kingdom

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Boehringer Ingelheim Ltd.

Latvijas filiāle

Tel: +44 1344 424 600

Tel: +371 67 240 011

 

 

Eli Lilly and Company Limited

 

Tel: +44 1256 315 000

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter