Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jevtana (cabazitaxel) – Pakningsvedlegg - L01CD

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnJevtana
ATC-kodeL01CD
Stoffcabazitaxel
Produsentsanofi-aventis groupe  

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

JEVTANA 60 mg konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning kabazitaksel (cabazitaxel)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva JEVTANA er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du får JEVTANA

3.Hvordan du bruker JEVTANA

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer JEVTANA

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva JEVTANA er og hva det brukes mot

Navnet på legemidlet er JEVTANA. Virkestoffet heter kabazitaksel. Det tilhører en gruppe legemidler som heter taksaner og som brukes i kreftbehandling.

JEVTANA brukes i behandling av prostatakreft som har utviklet seg etter annen kjemoterapi. Det virker ved å stoppe celler fra å vokse og bli flere.

Som del av behandlingen vil du også ta et kortikosteroid-legemiddel (prednison eller prednisolon) gjennom munnen hver dag. Spør legen om informasjon om dette andre legemidlet.

2. Hva du må vite før du får JEVTANA

Bruk ikke JEVTANA hvis

du er allergisk (overfølsom) overfor kabazitaksel, andre taksaner, polysorbat 80 eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),

antall hvite blodlegemer er for lavt (antall nøytrofile mindre enn eller lik 1500 /mm3),

du har alvorlig nedsatt leverfunksjon

du nylig har fått eller skal få gulfebervaksine

Du skal ikke bli gitt JEVTANA hvis noe av det som står over gjelder for deg. Snakk med legen før du får JEVTANA dersom du er usikker.

Advarsler og forsiktighetsregler

Før hver behandling med JEVTANA vil det bli tatt blodprøver for å kontrollere at du har nok blodceller og tilstrekkelig lever- og nyrefunksjon til å kunne få JEVTANA.

Kontakt legen din øyeblikkelig dersom:

du har feber. Under behandling med JEVTANA er det mer sannsynlig at antall hvite blodceller kan bli redusert. Legen din vil kontrollere blodet ditt og din generelle tilstand etter tegn på infeksjoner. Legen kan gi deg andre legemidler for å opprettholde antall blodceller. Personer med lavt antall blodceller kan utvikle livstruende infeksjoner. Det

tidligste tegnet på infeksjon kan være feber, så kontakt legen din med en gang dersom du får feber.

du har eller har hatt allergier. Alvorlige allergiske reaksjoner kan inntreffe ved behandling med JEVTANA.

du har alvorlig eller langvarig diaré, du føler deg kvalm eller har oppkast. Disse hendelsene kan forårsake alvorlig uttørring (dehydrering). Det kan bli nødvendig med behandling hos lege.

du føler nummenhet, prikking, brennende følelse eller nedsatt følsomhet i hendene eller føttene.

du har problemer med blødning fra tarmen eller forandret farge på avføringen eller magesmerter. Hvis blødningen eller smertene er sterke vil legen din avslutte behandlingen med JEVTANA. Dette skyldes at JEVTANA kan gi økt risiko for blødning eller utvikling av hull i tarmveggen.

du har nyreproblemer.

leverproblemer oppstår i løpet av behandlingen.

du opplever merkbar økning eller reduksjon i daglig urinvolum.

du har blod i urinen.

Dersom noe av det som står ovenfor gjelder deg, må du straks kontakte legen din. Legen kan redusere JEVTANA-dosen eller stoppe behandlingen.

Andre legemidler og JEVTANA

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er fordi noen legemidler kan påvirke virkningen av JEVTANA, eller JEVTANA kan påvirke virkningen av andre legemidler. Dette inkluderer de følgende legemidlene:

-ketokonazol, rifampicin (mot infeksjoner)

-karbamacepin, fenobarbital eller fenytoin (mot epilepsi)

-johannesurt (Hypericum perforatum) (naturlegemiddel mot depresjon og andre lidelser)

-statiner (f. eks. simvastatin, lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin eller pravastatin) (kolesterolsenkende)

-valsartan (mot høyt blodtrykk)

-repaglinid (mot diabetes)

Snakk med legen før du tar vaksiner mens du behandles med JEVTANA.

Graviditet, amming og fertilitet

JEVTANA bør ikke brukes av gravide kvinner eller av kvinner som kan bli gravide og som ikke bruker prevensjon.

JEVTANA bør ikke brukes ved amming.

Bruk kondom ved samleie dersom din partner er eller kan bli gravid. JEVTANA kan gjenfinnes i sæd og kan påvirke fosteret. Det frarådes å gjøre en kvinne gravid under og opp til 6 måneder etter behandling, og du bør søke råd om bevaring av spermier før behandlingen siden JEVTANA kan påvirke fertiliteten til menn.

Kjøring og bruk av maskiner

Du kan føle deg trøtt eller svimmel når du tar dette legemidlet. Hvis dette skjer må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy og maskiner før du føler deg bedre.

JEVTANA inneholder etanol (alkohol).

Dette legemidlet inneholder 15 vol % etanol (alkohol), tilsvarende 14 ml øl eller 6 ml vin. Legemidlet kan være skadelig for personer som har høyt alkoholforbruk.

Dette bør tas hensyn til hos høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi.

3.Hvordan du bruker JEVTANA

Instruksjoner for bruk

Legemidler mot allergi vil bli gitt til deg før du får JEVTANA for å redusere risikoen for allergiske reaksjoner.

JEVTANA vil bli gitt til deg av en lege eller en sykepleier.

JEVTANA må tilberedes (fortynnes) før det blir gitt. Praktisk informasjon for håndtering og administrasjon av JEVTANA for leger, sykepleiere og farmasøyter er inkludert i dette pakningsvedlegget.

JEVTANA vil bli gitt som drypp (infusjon) inn i en av blodårene dine (intravenøs bruk) på sykehus i ca. en time.

Som del av behandlingen vil du også ta et kortikosteroid-legemiddel (prednison eller prednisolon) gjennom munnen hver dag.

Hvor mye og hvor ofte

Den vanlige dosen avhenger av kroppsoverflaten din. Legen din vil beregne kroppsoverflaten din i kvadratmeter (m²) og vil bestemme dosen du skal ha.

Du vil vanligvis få en infusjon hver tredje uke.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Legen din vil diskutere disse med deg og vil forklare eventuell risiko og fordeler ved behandlingen.

Kontakt lege straks dersom du får noen av de følgende bivirkningene:

feber (høy kroppstemperatur). Dette er svært vanlig (kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 personer).

alvorlig uttørring (dehydrering). Dette er vanlig (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer). Dette kan skje hvis du har alvorlig eller langvarig diaré, feber eller oppkast.

sterke magesmerter eller magesmerte som ikke går over. Dette kan inntreffe hvis du har hull i magesekken, spiserøret eller tarmen (gastrointestinal perforering). Dette kan være dødelig.

Hvis noe av det som står over gjelder deg, må du kontakte lege straks.

Andre bivirkninger inkluderer:

Svært vanlige (kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 personer):

redusert antall røde (anemi) eller hvite blodceller (som er viktige for å bekjempe infeksjon)

redusert antall blodplater (som fører til økt blødningsrisiko)

tap av appetitt (anoreksi)

endret smakssans

andpustenhet

hoste

magebesvær, inkludert kvalme, oppkast, diaré eller forstoppelse

smerter i underlivet

forbigående hårtap (i de fleste tilfeller kommer normal hårvekst tilbake)

ryggsmerter

leddsmerter

blod i urinen

følelse av trøtthet, svakhet eller energimangel (fatigue).

Vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer):

urinveisinfeksjon

mangler på hvite blodceller sammen med feber og infeksjon

følelse av nummenhet, prikking, brennende følelse eller redusert følsomhet i hender og føtter

svimmelhet

hodepine

redusert eller økt blodtrykk

ubehag i magen, halsbrann eller raping

magesmerter

hemoroider

muskelkramper

smertefull eller hyppig urinering

urinlekkasje

nyresykdom eller problemer med nyrene

munnsår eller sår på leppene

infeksjoner eller infeksjonsrisiko

høyt blodsukker

lavt kalium i blodet

mental forvirring

følelse av uro

unormal eller tapt følesans eller smertefølelse i hender og føtter

ringing i ørene

problemer med balansen

hurtig eller ujevn hjerterytme

blodpropp i beinet

varm eller rødmende hud

smerter i munn eller svelg

blødning fra endetarm

rødhet i huden

muskelubehag, verking eller smerter

opphovning av føtter eller bein

kuldegysninger.

Mindre vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer):

blærebetennelse, som kan forekomme når du tidligere har fått strålebehandling mot blæren (cystitt på grunn av radiation recall-fenomen)

Hyppighet ikke kjent (kan inntreffe hos et ukjent antall personer):

interstitiell lungesykdom (betennelse i lungene som fører til hoste og pustevansker)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer JEVTANA

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etter EXP på etiketten på hetteglasset. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.

Oppbevares ved høyst 30 °C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

Informasjon om oppbevaring og tiden til JEVTANA skal brukes etter at det har blitt fortynnet og er ferdig til bruk, er beskrevet i avsnittet ”PRAKTISK INFORMASJON BEREGNET PÅ HELSEPERSONELL VEDRØRENDE TILBEREDNING, ADMINISTRERING OG HÅNDTERING AV JEVTANA”.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Dette bidrar til å beskytte miljøet.

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av JEVTANA

Virkestoff er kabazitaksel. En ml konsentrat inneholder 40 mg kabazitaksel. Hvert hetteglass med konsentrat inneholder 60 mg kabazitaksel.

Andre innholdsstoffer er polysorbat 80 og sitronsyre i konsentratet, og 96 % etanol og vann til injeksjon i oppløsningsvæsken (se avsnitt 2 «JEVTANA inneholder alkohol»).

NB: Både hetteglasset med JEVTANA 60 mg/1,5 ml konsentrat (fyllvolum:

73,2 mg kabazitaksel/1,83 ml) og hetteglasset med oppløsningsvæske (fyllvolum: 5,67 ml) inneholder et ekstra fyllvolum for å kompensere for væsketap ved tilberedning. Det ekstra fyllvolumet sikrer at konsentrasjonen av kabazitaksel i oppløsningen etter første fortynning med HELE volumet av medfølgende oppløsningsvæske er 10 mg/ml.

Hvordan JEVTANA ser ut og innholdet i pakningen

JEVTANA er et konsentrat til infusjonsvæske (sterilt konsentrat).

Konsentratet er en klar, gul til brungul, oljete oppløsning.

Oppløsningsvæsken er en klar og fargeløs væske.

En pakning JEVTANA inneholder:

Ett klart hetteglass til engangsbruk, lukket med en grå klorbutyl gummipropp forseglet med en aluminiumskapsel med lysegrønt flip-off plastikklokk, som inneholder 1,5 ml (nominelt volum) konsentrat.

Ett klart hetteglass til engangsbruk, lukket med en grå klorbutyl gummipropp forseglet med en gullfarget aluminiumskapsel med fargeløst flip-off plastikklokk, som inneholder 4,5 ml (nominelt volum) oppløsningsvæske.

Innehaver av markedsføringstillatelsen sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F - 75008 Paris

Frankrike

Tilvirker

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

 

Sanofi Belgium

Lietuva

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

UAB «SANOFI-AVENTIS LIETUVA»

 

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ Tel: +372 627 34 88

Ελλάδα sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

España sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

France sanofi-aventis France Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o. Tel: +385 1 600 34 00

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: +39.800.536389

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd. Τηλ: +357 22 871600

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA Tel: +371 67 33 24 51

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország Tel.: +36 1 505 0050

Malta

Sanofi Malta Ltd.

Tel: +356 21493022

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 (0)182 557 755

Norge

sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00

Österreich sanofi-aventis GmbH Tel: +43 1 80 185 – 0

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 48 00

Slovenská republika sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 33 100 100

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell.

PRAKTISK INFORMASJON BEREGNET PÅ HELSEPERSONELL OM TILBEREDNING, ADMINISTRERING OG HÅNDTERING AV JEVTANA 60 mg KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, OPPLØSNING.

Denne informasjonen er et supplement til pkt. 3 og 5 for brukeren.

Det er viktig at hele innholdet i denne prosedyren leses før tilberedning av infusjonsvæsken.

Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler unntatt de som brukes til fortynningen.

Holdbarhet og spesielle oppbevaringsbetingelser

For pakningen med JEVTANA 60 mg konsentrat og oppløsningsvæske

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

Etter åpning

Hetteglassene med konsentrat og oppløsningsvæske må brukes umiddelbart. Hvis de ikke brukes umiddelbart er oppbevaringstid og -forhold brukerens ansvar. Av mikrobiologiske hensyn må den totrinns fortynningsprosessen skje under kontrollerte og aseptiske forhold (se under ”Forholdsregler ved tilberedning og administrasjon”).

Etter første fortynning av JEVTANA 60 mg konsentrat med hele volumet i hetteglasset med oppløsningsvæske er kjemisk og fysisk stabilitet vist ved romtemperatur i 1 time under bruk.

Etter siste fortynning i infusjonspose/flaske

Kjemisk og fysikalsk stabilitet av infusjonsvæsken i 8 timer har blitt demonstrert ved romtemperatur (15 °C - 30 °C) inkludert 1 times infusjonstid, og i 48 timer i kjøleskap inkludert 1 times infusjonstid.

Av mikrobiologiske hensyn bør infusjonsvæsken brukes umiddelbart. Dersom den ikke brukes umiddelbart er oppbevaringstid og -forhold brukerens ansvar og bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2 °C - 8 °C, bortsett fra dersom fortynningen har skjedd under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

Forholdsregler ved tilberedning og administrasjon

Som for andre antineoplastiske legemidler må forsiktighet utvises ved håndtering og tilberedning av JEVTANA-oppløsninger, inkludert bruk av sikkerhetsutstyr, utstyr for personbeskyttelse (f. eks. hansker) og tilberedningsprosedyrer. Hvis JEVTANA kommer i kontakt med huden i hvilket som helst steg i tilberedningen, vask straks grundig med såpe og vann. Hvis det kommer i kontakt med slimhinner, vask straks grundig med vann.

JEVTANA bør bare tilberedes og administreres av personell med opplæring i håndtering av cytotoksiske legemidler. Gravide bør ikke håndtere produktet.

Fortynn alltid konsentratet til infusjonsvæske med hele volumet av den medfølgende oppløsningsvæsken før tilsetning til infusjonsvæsken.

Tilberedningstrinn

Vennligst les HELE denne instruksjonen før blanding og fortynning. Det er nødvendig med TO fortynninger av JEVTANA før administrering. Vennligst følg instruksjonen for tilberedning under.

NB: Både hetteglasset med JEVTANA 60 mg/1,5 ml konsentrat (fyllvolum 73,2 mg kabazitaksel/1,83 ml) og hetteglasset med oppløsningsvæske (fyllvolum 5,67 ml) inneholder et ekstra fyllvolum som skal kompensere for væsketap under tilberedningen. Det ekstra fyllvolumet sikrer at konsentrasjonen av kabazitaksel i oppløsningen blir 10 mg/ml etter fortynning med HELE volumet av oppløsningsvæsken.

Følgende totrinns fortynningsprosess må utføres med aseptisk teknikk for å tilberede infusjonsvæsken.

Trinn 1: Første fortynning av konsentrat til infusjonsvæske med medfølgende oppløsningsvæske:

Trinn 1.1

Inspiser hetteglassene med konsentrat og medfølgende oppløsningsvæske. Konsentratoppløsningen og oppløsningsvæsken skal være klar.

Hetteglass med

 

Hetteglass med

konsentrat

 

oppløsningsvæske

(60 mg-1,5 ml)

 

 

 

 

 

Trinn 1.2

Trekk ut hele volumet av den medfølgende oppløsningsvæsken med en sprøyte ved å delvis snu hetteglasset opp ned. Bruk aseptisk teknikk.

Hetteglass med oppløsningsvæske

Trinn 1.3

Injiser hele volumet inn i det tilhørende hetteglasset med konsentrat.

Sett nålen mot innsiden av veggen til hetteglasset med konsentrat og injiser sakte for å begrense skumdannelse så mye som mulig.

Oppløsningen inneholder 10 mg/ml kabazitaksel etter denne rekonstitueringen.

Blanding av konsentrat og oppløsningsvæske, 10 mg/ml

Hetteglass med oppløsningsvæske

Trinn 1.4

Fjern sprøyte og nål og bland manuelt og forsiktig ved å snu hetteglasset opp ned gjentatte ganger inntil oppløsningen er klar og homogen. Det kan ta ca. 45 sekunder.

Blanding av konsentrat og oppløsningsvæske, 10 mg/ml

Trinn 1.5

La denne oppløsningen stå i ca. 5 minutter og kontroller at den er homogen og klar.

Det er normalt noe skum igjen etter denne tidsperioden.

Blanding av konsentrat og oppløsningsvæske, 10 mg/ml

Denne blandingen av konsentrat og oppløsningsvæske inneholder 10 mg/ml kabazitaksel (minst 6 ml uttrekkbart volum). Den andre fortynningen bør gjøres umiddelbart (innen 1 time) som beskrevet i trinn 2.

Det kan være nødvendig å bruke mer enn ett hetteglass av blandingen konsentrat/oppløsningsvæske for å tilberede den forskrevne dosen.

Trinn 2: Andre (siste) fortynning før infusjon

Trinn 2.1

Trekk ut det nødvendige volumet av blandingen av konsentrat og oppløsningsvæske (10 mg/ml kabazitaksel) med en gradert sprøyte. Bruk aseptisk teknikk. F.eks. vil en dosering på

45 mg JEVTANA tilsvare 4,5 ml av blandingen av konsentrat og oppløsningsvæske som ble fremstilt i trinn 1.

Siden det kan sitte igjen skum på hetteglassveggen etter tilberedningen i trinn 1, er det best å plassere sprøytespissen i midten under uttrekningen.

Blanding av konsentrat og oppløsningsvæske, 10 mg/ml

Trinn 2.2

Injiser inn i en steril infusjonspose uten PVC med enten 5 % glukoseoppløsning eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridoppløsning til infusjon. Konsentrasjonen til infusjonsvæsken bør være mellom 0,10 mg/ml og 0,26 mg/ml.

Nødvendig volum av blanding av konsentrat og oppløsningsvæske

5 % glukoseløsning eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid- oppløsning til infusjon

Trinn 2.3

Fjern sprøyten og bland innholdet i infusjonsposen manuelt med gyngende bevegelser.

Trinn 2.4

Som alle parenterale produkter, skal infusjonsvæsken inspiseres visuelt før bruk. Siden infusjonsvæsken er overmettet kan den utkrystallisere over tid. Hvis det skjer skal ikke oppløsningen brukes, men destrueres.

Infusjonsvæsken bør brukes umiddelbart. Oppbevaringstiden kan imidlertid være lengre ved spesielle betingelser som nevnt i Holdbarhet og spesielle oppbevaringsbetingelser over.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Administrasjonsmåte

JEVTANA gis som en 1-times infusjon.

Et in-line filter med 0,22 mikrometer porestørrelse (også kalt 0,2 mikrometer) anbefales brukt under administrasjon.

Bruk ikke PVC infusjonsbeholdere eller polyuretan infusjonssett til tilberedning og administrasjon av infusjonsvæsken.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter