Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kivexa (abacavir / lamivudine) – Merking - J05AR02

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnKivexa
ATC-kodeJ05AR02
Stoffabacavir / lamivudine
ProdusentViiV Healthcare UK Limited 

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

YTTERKARTONG BLISTERPAKNING

1.LEGEMIDLETS NAVN

Kivexa 600 mg/300 mg filmdrasjerte tabletter abakavir/lamivudin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 600 mg abakavir (som sulfat) og 300 mg lamivudin

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder paraoransje (E110), se pakningsvedlegg for mer informasjon

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk

Oral bruk

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Ta av vedlagte pasientkort som inneholder viktig informasjon.

ADVARSEL! Ta kontakt med legen din OMGÅENDE dersom du får symptomer på overfølsomhetsreaksjoner.

"Trekk her"

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/298/002

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kivexa

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

Etikett for 90 (3 pakninger av 30 filmdrasjerte tabletter) (med Blue box) innpakket i fargeløs plastikkfolie

1. LEGEMIDLETS NAVN

Kivexa 600 mg/300 mg filmdrasjerte tabletter abakavir/lamivudin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 600 mg abakavir (som sulfat) og 300 mg lamivudin

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder paraoransje (E110), se pakningsvedlegg for mer informasjon

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Flerpakning med 90 (3 pakninger som hver inneholder 30) filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

ADVARSEL! Ta kontakt med legen din OMGÅENDE dersom du får symptomer på overfølsomhetsreaksjoner.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/298/003

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

Flerpakninger av 90 (3 pakninger av 30 filmdrasjerte tabletter) – uten blue box - YTTERKARTONG BLISTERPAKNING 30 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Kivexa 600 mg/300 mg filmdrasjerte tabletter abakavir/lamivudin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 600 mg abakavir (som sulfat) og 300 mg lamivudin

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder paraoransje (E110), se pakningsvedlegg for mer informasjon

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmdrasjerte tabletter

Del av en flerpakning, som ikke skal selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Ta av vedlagte pasientkort som inneholder viktig informasjon.

ADVARSEL! Ta kontakt med legen din OMGÅENDE dersom du får symptomer på overfølsomhetsreaksjoner.

"Trekk her"

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kivexa

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Kivexa 600 mg/300 mg tabletter abakavir/lamivudin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

ViiV Healthcare UK Limited

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

KIVEXA PASIENTKORT

SIDE 1

VIKTIG - PASIENTKORT

Kivexa (abakavir/lamivudin) tabletter

Ha alltid dette kortet med deg

Siden Kivexa inneholder abakavir, kan noen pasienter som tar Kivexa utvikle en overfølsomhetsreaksjon (alvorlig allergisk reaksjon) som kan være livstruende dersom behandling med Kivexa fortsetter. KONTAKT LEGEN DIN UMIDDELBART for råd om du bør slutte å ta Kivexa hvis:

1)du får hudutslett ELLER

2)du får ett eller flere symptomer fra minst TO av følgende grupper:

-feber

-kortpustethet, sår hals eller hoste

-kvalme eller oppkast eller diaré eller magesmerter

-uttalt tretthet eller smerter eller generell sykdomsfølelse

Hvis du har stoppet med Kivexa på grunn av en slik reaksjon MÅ DU ALDRI TA Kivexa, eller annen medisin som inneholder abakavir (f.eks Ziagen, Triumeq eller Trizivir) igjen, da du i løpet av timer kan risikere et livstruende fall i blodtrykk eller død.

(se baksiden av kortet)

SIDE 2

Du bør umiddelbart ta kontakt med legen din dersom du tror du har en overfølsomhetsreaksjon for Kivexa. Skriv ned detaljer om legen din nedenfor:

Lege:……………………………………… Tlf:………………………………………………..

Dersom legen din ikke er tilgjengelig må du straks oppsøke annen medisinsk hjelp (for eksempel legevakt, akuttmottak på nærmeste sykehus).

For generell etterspørsel av informasjon om Kivexa, ta kontakt med GlaxoSmithKline AS på tlf. nr: 22 70 20 00

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter