Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – Merking - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLevemir
ATC-kodeA10AE05
Stoffinsulin detemir
ProdusentNovo Nordisk A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE (SYLINDERAMPULLE. Penfill)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Levemir 100 enheter/ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle.

Insulin detemir.

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin detemir (tilsvarende 14,2 mg). 1 sylinderampulle inneholder 3 ml tilsvarende 300 enheter,

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

glyserol, fenol, metakresol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyre/natriumhydroksid for pH justering og vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle. Penfill.

1 x 3 ml sylinderampulle

5 x 3 ml sylinderampuller

10 x 3 ml sylinderampuller

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun oppløsning som er vannklar, fargeløs og vandig.

Skal kun brukes av én person.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Tatt i bruk: Brukes innen 6 uker.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C).

Tatt i bruk: Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares ved høyst 30°C.

Skal ikke fryses.

Oppbevar sylinderampullen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen etter hver injeksjon.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/04/278/001 1 sylinderampulle à 3 ml

EU/1/04/278/002 5 sylinderampuller à 3 ml

EU/1/04/278/003 10 sylinderampuller à 3 ml

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Levemir Penfill

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

ETIKETT (SYLINDERAMPULLE. Penfill)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Levemir 100 enheter/ml Injeksjonsvæske, oppløsning. Insulin detemir.

s.c. bruk.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Penfill

3.UTLØPSDATO

Utl. dato

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6.ANNET

Novo Nordisk A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE (FERDIGFYLT PENN. FlexPen)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Levemir 100 enheter/ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.

Insulin detemir.

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin detemir (tilsvarende 14,2 mg). 1 ferdigfylt penn inneholder 3 ml tilsvarende 300 enheter,

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

glyserol, fenol, metakresol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyre/natriumhydroksid for pH justering og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. FlexPen.

1 x 3 ml ferdigfylt penn

5 x 3 ml ferdigfylte penner

10 x 3 ml ferdigfylte penner

1 x 3 ml ferdigfylt penn + 7 NovoFine nåler 1 x 3 ml ferdigfylt penn + 7 NovoTwist nåler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Nåler medfølger ikke.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun oppløsning som er vannklar, fargeløs og vandig. Skal kun brukes av én person.

Utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler med lengde opptil 8 mm.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Tatt i bruk: Brukes innen 6 uker.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C).

Tatt i bruk: Oppbevares ved høyst 30°C. Kan oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C). Skal ikke fryses.

La hetten sitte på for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen etter hver injeksjon.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/04/278/004 1 penn à 3 ml

EU/1/04/278/005 5 penner à 3 ml

EU/1/04/278/006 10 penner à 3 ml

EU/1/04/278/010 1 penn à 3 ml og 7 NovoFine nåler

EU/1/04/278/011 1 penn à 3 ml og 7 NovoTwist nåler

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Levemir FlexPen

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

PENN ETIKETT (FERDIGFYLT PENN. FlexPen)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Levemir 100 enheter/ml Injeksjonsvæske, oppløsning. Insulin detemir.

s.c. bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

FlexPen

3. UTLØPSDATO

Utl. dato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6. ANNET

Novo Nordisk A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE (FERDIGFYLT PENN. InnoLet)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Levemir 100 enheter/ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.

Insulin detemir.

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin detemir (tilsvarende 14,2 mg). 1 ferdigfylt penn inneholder 3 ml tilsvarende 300 enheter,

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

glyserol, fenol, metakresol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyre/natriumhydroksid for pH justering og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. InnoLet.

1 x 3 ml ferdigfylt penn

5 x 3 ml ferdigfylte penner

10 x 3 ml ferdigfylte penner

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Nåler medfølger ikke.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun oppløsning som er vannklar, fargeløs og vandig. Skal kun brukes av én person.

Utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler med lengde opptil 8 mm.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Tatt i bruk: Brukes innen 6 uker.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C).

Tatt i bruk: Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares ved høyst 30°C.

Skal ikke fryses.

La hetten sitte på for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen etter hver injeksjon.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/04/278/007 1 penn à 3 ml

EU/1/04/278/008 5 penner à 3 ml

EU/1/04/278/009 10 penner à 3 ml

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Levemir InnoLet

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

PENN ETIKETT (FERDIGFYLT PENN. InnoLet)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Levemir 100 enheter/ml Injeksjonsvæske, oppløsning. Insulin detemir.

s.c. bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

InnoLet

3. UTLØPSDATO

Utl. dato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6. ANNET

Novo Nordisk A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE (FERDIGFYLT PENN. FlexTouch)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Levemir 100 enheter/ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.

Insulin detemir.

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin detemir (tilsvarende 14,2 mg). 1 ferdigfylt penn inneholder 3 ml tilsvarende 300 enheter,

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

glyserol, fenol, metakresol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyre/natriumhydroksid for pH justering og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. FlexTouch.

1 x 3 ml ferdigfylt penn

5 x 3 ml ferdigfylte penner

2 x (5 x 3 ml) ferdigfylte penner

1 x 3 ml ferdigfylt penn + 7 NovoFine nåler 1 x 3 ml ferdigfylt penn + 7 NovoTwist nåler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Nåler medfølger ikke.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun oppløsning som er vannklar, fargeløs og vandig. Skal kun brukes av én person.

Utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler med lengde opptil 8 mm.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Tatt i bruk: Brukes innen 6 uker.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C).

Tatt i bruk: Oppbevares ved høyst 30°C. Kan oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C). Skal ikke fryses.

La hetten sitte på for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen etter hver injeksjon.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/04/278/012 1 penn à 3 ml EU/1/04/278/013 5 penner à 3 ml

EU/1/04/278/014 5 penner à 3 ml. Dette er del av en flerpakning med 10 penner; pennene skal ikke selges enkeltvis

EU/1/04/278/015 1 penn à 3 ml og 7 NovoFine nåler EU/1/04/278/016 1 penn à 3 ml og 7 NovoTwist nåler

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Levemir FlexTouch

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ETIKETT PÅ DEN YTRE FOLIEN TIL FLERPAKNINGER (FlexTouch)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Levemir 100 enheter/ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. Insulin detemir.

s.c. bruk.

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin detemir (tilsvarende 14,2 mg). 1 ferdigfylt penn inneholder 3 ml tilsvarende 300 enheter,

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

glyserol, fenol, metakresol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyre/natriumhydroksid for pH justering og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. FlexTouch.

2 x (5 x 3 ml). Dette er en flerpakning med 10 ferdigfylte penner, og de ferdigfylte pennene skal ikke selges enkeltvis.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Nåler medfølger ikke.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun oppløsning som er vannklar, fargeløs og vandig. Skal kun brukes av én person.

Utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler med lengde opptil 8 mm.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Tatt i bruk: Brukes innen 6 uker.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C).

Tatt i bruk: Oppbevares ved høyst 30°C. Kan oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C). Skal ikke fryses.

La hetten sitte på for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen etter hver injeksjon.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/04/278/014

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Levemir FlexTouch

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

PENN ETIKETT (FERDIGFYLT PENN. FlexTouch)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Levemir 100 enheter/ml Injeksjonsvæske, oppløsning. Insulin detemir.

s.c. bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

FlexTouch

3. UTLØPSDATO

Utl. dato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6. ANNET

Novo Nordisk A/S

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter