Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Teva (levetiracetam) – Pakningsvedlegg - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLevetiracetam Teva
ATC-kodeN03AX14
Stofflevetiracetam
ProdusentTeva B.V.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Levetiracetam Teva 250 mg filmdrasjerte tabletter

Levetiracetam Teva 500 mg filmdrasjerte tabletter

Levetiracetam Teva 750 mg filmdrasjerte tabletter

Levetiracetam Teva 1000 mg filmdrasjerte tabletter

Levetiracetam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du eller barnet ditt begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Levetiracetam Teva er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Levetiracetam Teva

3.Hvordan du bruker Levetiracetam Teva

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Levetiracetam Teva

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Levetiracetam Teva er og hva det brukes mot

Levetiracetam er et antiepileptikum (et legemiddel som brukes til å behandle epilepsianfall).

Levetiracetam Teva brukes:

som eneste behandling hos voksne og ungdom fra 16 år med nylig diagnostisert epilepsi, for å behandle en spesiell form for epilepsi. Epilepsi er en tilstand der pasienten har gjentatte anfall. Levetiracetam brukes ved den epilepsiformen der anfallene først bare påvirker den ene siden av hjernen, men deretter kan spre seg til større deler av begge sider av hjernen (partielle epileptiske anfall med eller uten sekundær generalisering). Levetiracetam er gitt til deg av legen for å redusere antall anfall.

som tilleggsbehandling til andre antiepileptika for å behandle:

partielle anfall med eller uten sekundær generalisering hos voksne, ungdom, barn og spedbarn fra 1 måneds alder

myoklone anfall (kortvarige, støtlignende rykninger i en muskel eller en muskelgruppe) hos voksne og ungdom fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi

primære generaliserte tonisk-kloniske anfall (kraftige anfall, inkludert tap av bevissthet) hos voksne og ungdom fra 12 år med idiopatisk generalisert epilepsi (typen epilepsi som antas å være genetisk).

2.Hva du må ta hensyn til før du bruker Levetiracetam Teva

Bruk ikke Levetiracetam Teva

-dersom du er allergisk overfor levetiracetam, pyrrolidonderivater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Levetiracetam Teva

dersom du har nyreproblemer, følg legens instrukser. Han/hun kan avgjøre om dosen din bør endres.

ta kontakt med legen din dersom du merker at barnet ditt vokser saktere eller at det skjer en uventet pubertetsutvikling.

noen få personer som blir behandlet med antiepileptika slik som Levetiracetam Teva har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Ta kontakt med legen din dersom du har noen symptomer på depresjon og/eller selvmordstanker.

Barn og ungdom

Levetiracetam Teva skal ikke brukes som eneste behandling (monoterapi) til barn og ungdom under 16 år.

Andre legemidler og Levetiracetam Teva

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Ta ikke makrogol (en type avføringsmiddel) den siste timen før du skal ta levetiracetam eller den første timen etter at du har tatt levetiracetam, fordi dette kan føre til nedsatt effekt.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Levetiracetam Teva skal ikke brukes under graviditet hvis ikke absolutt nødvendig. En risiko for at det ufødte barnet ditt kan få medfødte misdannelser kan ikke utelukkes helt. Levetiracetam Teva har vist uønskede effekter på reproduksjon i dyrestudier i doser som er høyere enn det du vil trenge for å kontrollere anfallene dine. Amming anbefales ikke under behandling.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Levetiracetam Teva kan påvirke din evne til å kjøre eller betjene verktøy eller maskiner, fordi det kan gjøre deg søvnig. Det er mer sannsynlig at dette forekommer i begynnelsen av behandlingen eller etter doseøkning. Du bør ikke kjøre eller bruke maskiner før det er fastslått at din evne til å utføre slike aktiviteter ikke blir påvirket.

Levetiracetam Teva 500 mg inneholder tartrazin

Levetiracetam Teva 500 mg inneholder fargestoffet tartrazin (E102) som kan gi allergiske reaksjoner.

Levetiracetam Teva 750 mg inneholder paraoransje

Levetiracetam Teva 750 mg inneholder fargestoffet paraoransje (E110) som kan gi allergiske reaksjoner.

3.Hvordan du bruker Levetiracetam Teva

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Ta det antall tabletter som legen har forskrevet.

Levetiracetam Teva må tas to ganger daglig, én gang om morgenen og én gang om kvelden, til omtrent samme tid hver dag.

Monoterapi

Doser til voksne og ungdom (fra 16 år):

Vanlig dose: mellom 1000 mg og 3000 mg hver dag.

Når du første gang begynner å ta Levetiracetam Teva, vil legen din forskrive en lavere dose (500 mg daglig) i 2 uker før du får den laveste vanlige dosen på 1000 mg.

Tilleggsbehandling

Doser til voksne og unge (12 til 17 år), som veier 50 kg eller mer

Vanlig dose: mellom 1000 mg og 3000 mg hver dag.

Eksempel: hvis din daglige dose er 1000 mg, kan du ta 2 tabletter på 250 mg om morgenen og 2 tabletter på 250 mg om kvelden.

Doser til spedbarn (1 måned til 23 måneder), barn (2 til 11 år) og unge (12 til 17 år) som veier mindre enn 50 kg.

Legen din vil forskrive den mest egnede farmasøytiske beredningsform av levetiracetam i henhold til alder, vekt og dose.

En mikstur er en mer egnet legemiddelform til småbarn og barn under 6 års alder og til barn og ungdom (6 til 17 år) som veier mindre enn 50 kg, og når den nøyaktige dosen ikke kan gis med tabletter.

Administrasjonsmåte

Levetiracetam Teva filmdrasjerte tabletter svelges med en tilstrekkelig mengde væske (for eksempel et glass vann). Du kan ta Levetiracetam Teva med eller uten mat.

Behandlingens varighet

Levetiracetam Teva er beregnet til kronisk behandling. Du bør fortsette behandling med Levetiracetam Teva så lenge som lege din har sagt.

Ikke avbryt behandling uten anbefaling fra legen din fordi dette kan føre til flere anfall.

Dersom du tar for mye av Levetiracetam Teva

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Mulige bivirkninger ved en overdose med Levetiracetam Teva er søvnighet, agitasjon, aggresjon, nedsatt årvåkenhet, hemming av pusten og koma.

Kontakt legen din hvis du har tatt flere tabletter enn du skulle. Legen din vil bestemme den best mulige behandlingen av overdose.

Dersom du har glemt å ta Levetiracetam Teva

Ta kontakt med legen din hvis du har glemt en eller flere doser.

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandling med Levetiracetam Teva

Levetiracetam Teva skal nedtrappes gradvis for å unngå en økning i anfall dersom behandlingen avsluttes. Hvis legen bestemmer at behandlingen med Levetiracetam Teva skal avsluttes, vil han/hun instruere deg i hvordan du gradvis trapper ned behandlingen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt lege umiddelbart eller oppsøk nærmeste legevakt dersom du opplever:

svekkelse, føler deg ør eller svimmel eller har problemer med å puste, fordi dette kan være tegn på en alvorlig allergisk (anafylaktisk) reaksjon

hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg (Quinckes ødem)

influensalignende symptomer og utslett i ansiktet, etterfulgt av utbredt utslett med feber, økte nivåer av leverenzymer sett i blodprøver og økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofili) og forstørrede lymfeknuter (legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS))

symptomer som lite urinvolum, tretthet, kvalme, oppkast, forvirring og hevelser i bein, ankler eller føtter, fordi dette kan være tegn på plutselig nedsatt nyrefunksjon

hudutslett som kan bli til blemmer og ser ut som små blinker (flekker som er mørke i midten med lysere områder rundt, og med en mørk ring rundt kanten) (erythema multiforme)

utbredt utslett med blemmer og hudavskalling, spesielt rundt munn, nese, øyne og kjønnsorganer (Stevens-Johnsons syndrom)

en mer alvorlig form for utslett som forårsaker hudavskalling på mer enn 30 % av kroppsoverflaten (toksisk epidermal nekrolyse)

tegn på alvorlige mentale forandringer eller hvis noen rundt deg legger merke til tegn på forvirring, søvnighet, hukommelsestap, svekket hukommelse (glemsomhet), unormal atferd eller andre tegn på nevrologiske forstyrrelser, inkludert ufrivillige eller ukontrollerte muskelbevegelser. Dette kan være symptomer på encefalopati.

Bivirkningene som oftest er rapportert, er forkjølelse, søvnighet, hodepine, utmattelse og svimmelhet. I begynnelsen av behandlingen eller ved økning av dosen kan bivirkninger som søvnighet, tretthet og svimmelhet være mer vanlig. Disse effektene bør imidlertid avta over tid.

Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer

forkjølelse

søvnighet, hodepine

Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer

anoreksi (manglende matlyst)

depresjon, fiendtlighet eller aggresjon, angst, søvnløshet, nervøsitet eller irritabilitet

krampe, balanseforstyrrelser (forstyrrelser i likevektsansen), svimmelhet (følelse av ustøhet), sløvhet (mangel på energi og entusiasme), ufrivillig skjelving

svimmelhet (følelse av at ”det går rundt”)

hoste

buksmerter, diaré, fordøyelsesplager (dyspepsi), oppkast, kvalme

utslett

kraftløshet/utmattelse (tretthet)

Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer

nedsatt antall blodplater, nedsatt antall hvite blodceller

vekttap, vektøkning

selvmordsforsøk og selvmordstanker, mental ubalanse, unormal atferd, hallusinasjoner, sinne, forvirring, panikkanfall , følelsesmessig ustabilitet/humørsvingninger, uro

hukommelsestap, svekket hukommelse (glemsomhet), nedsatt koordinasjon av bevegelser, kribling (parestesi), problemer med å holde på oppmerksomheten (konsentrasjonssvikt)

dobbeltsyn, uklart syn

økte/unormale verdier i leverfunksjonstester

håravfall, eksem, kløe

muskelsvakhet, muskelsmerter

skade

Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer

infeksjon

nedsatt antall av alle typer blodceller

alvorlige allergiske reaksjoner (DRESS: en anafylaktisk reaksjon, det vil si en alvorlig og viktig allergisk reaksjon, Quinckes ødem: hevelser i ansikt, lepper, tunge og svelg)

nedsatt mengde natrium i blodet

selvmord, personlighetsforstyrrelser (atferdsproblemer), unormal tankegang (langsom tankegang, konsentrasjonsvansker)

ukontrollerte muskelspasmer som påvirker hodet, kroppen, armer og bein, problemer med å kontrollere bevegelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

betennelse i bukspyttkjertelen

leversvikt, leverbetennelse (hepatitt)

plutselig svekkelse av nyrefunksjonen

hudutslett som kan bli til blemmer og ser ut som små blinker (flekker som er mørke i midten med lysere områder rundt, og med en mørk ring rundt kanten) (erythema multiforme), utbredt utslett med blemmer og hudavskalling, spesielt rundt munnen, nesen, øynene og kjønnsorganene (Stevens-Johnsons syndrom) og en mer alvorlig form som forårsaker hudavskalling på mer enn 30 % av kroppsoverflaten (toksisk epidermal nekrolyse)

rabdomyolyse (nedbryting av muskelvev) og økt mengde kreatinfosfokinase i blodet. Forekomsten er betydelig høyere hos japanske pasienter enn hos ikke-japanske pasienter.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Levetiracetam Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blister etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Levetiracetam Teva

-Virkestoff er levetiracetam.

Hver Levetiracetam Teva 250, 500, 750, 1000 mg filmdrasjert tablett inneholder 250, 500, 750, 1000 mg levetiracetam

-Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne: maisstivelse, povidon, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, Filmdrasjering: hypromellose 6 cp, titandioksid (E 171), makrogol 3350, fargestoffer*

*Fargestoffene er:

250 mg filmdrasjerte tabletter: briljantblå FCF (E133) og indigotin (E132).

500 mg filmdrasjerte tabletter: indigotin (E132), tartrazin (E102) og gult jernoksid (E 172).

750 mg filmdrasjerte tabletter: gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E172) og paraoransje FCF (E110).

Hvordan Levetiracetam Teva ser ut og innholdet i pakningen

Levetiracetam Teva 250 mg filmdrasjerte tabletter

Blå, avlang filmdrasjert tablett med delestrek på en side og preget med ”9” på den ene siden av delestreken og ”3” på den andre siden av delestreken. Preget med ”7285” på den andre siden av tabletten.

Levetiracetam Teva 500 mg filmdrasjerte tabletter

Gul, avlang filmdrasjert tablett med delestrek på en side og preget med ”9” på den ene siden av delestreken og ”3” på den andre siden av delestreken. Preget med ”7286” på den andre siden av tabletten.

Levetiracetam Teva 750 mg filmdrasjerte tabletter

Oransje, avlang filmdrasjert tablett med delestrek på en side og preget med ”9” på den ene siden av delestreken og ”3” på den andre siden av delestreken. Preget med ”7287” på den andre siden av tabletten.

Levetiracetam Teva 1000 mg filmdrasjerte tabletter

Hvit, avlang filmdrasjert tablett med delestrek på en side og preget med ”9” på den ene siden av delestreken og ”3” på den andre siden av delestreken. Preget med ”7493” på den andre siden av tabletten.

Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

Levetiracetam Teva leveres i pakninger med 20, 30, 50, 60, 100, 120 og 200 filmdrasjerte tabletter og 50 x 1 filmdrasjerte tabletter i PVC/PVdC- aluminium perforerende endosepakninger.

Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Nederland

Tilvirkere:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungarn

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG UK

Storbritannia

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80. 31-546

Krakow

Polen

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Tsjekkia

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Spania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A./A.G.

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus

Teva Norway AS

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel.: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: + 358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

puh./tel. + 358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +(44) 1977 628 500

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter