Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Livensa (testosterone) – Preparatomtale - G03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLivensa
ATC-kodeG03BA03
Stofftestosterone
ProdusentWarner Chilcott  Deutschland GmbH

1.LEGEMIDLETS NAVN

Livensa 300 mikrogram/24 timer depotplaster

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert depotplaster på 28 cm2 inneholder 8,4 mg testosteron og frigjør 300 mikrogram testosteron per 24 timer.

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Depotplaster.

Tynt, gjennomsiktig, ovalt depotplaster av matrikstypen, bestående av tre lag. En gjennomsiktig festefolie, et selvklebende matrikslag med legemiddel, og en beskyttelsesfolie som skal fjernes før plasteret settes på. Overflaten av hvert depotplaster er merket med T001.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Livensa er indisert for behandling av nedsatt seksuell lyst (hypoactive sexual desire disorder, HSDD) hos kvinner som har fått utført bilateral ooforektomi og hysterektomi (kirurgisk indusert menopause), som samtidig får østrogenbehandling.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Anbefalt daglig dose med testosteron er 300 mikrogram. Dette oppnås ved å applisere depotplasteret to ganger i uken på kontinuerlig basis. Depotplasteret bør byttes ut med et friskt depotplaster hver tredje til fjerde dag. Det skal bare brukes ett depotplaster om gangen.

Samtidig behandling med østrogen

Egnet bruk av østrogen og begrensninger som er knyttet til behandling med østrogen, skal vurderes før en Livensa-behandling startes og under den rutinemessige reevalueringen av behandlingen. Vedvarende bruk av Livensa anbefales bare når en samtidig bruk av østrogen vurderes for å være egnet (dvs. laveste effektive dosering med kortest mulig varighet).

Pasienter som behandles med konjugert ekvint østrogen (conjugated equine estrogen, CEE) anbefales ikke å bruke Livensa, ettersom effekt ikke er påvist (se pkt. 4.4 og 5.1).

Behandlingens varighet

Responsen på Livensa-behandlingen skal evalueres innen 3-6 måneder etter behandlingens start, for å fastslå om en vedvarende behandling er egnet. Pasienter som ikke opplever en meningsfylt fordel bør reevalueres, og det bør overveies om behandlingen skal avbrytes.

Ettersom effekten og sikkerheten til Livensa ikke har blitt evaluert i studier med varighet på mer enn 1 år, anbefales det å foreta en evaluering av behandlingen hver 6. måned.

Spesielle populasjoner

Nedsatt nyrefunksjon

Ingen studier på pasienter med nedsatt nyrefunksjon er utført.

Nedsatt leverfunksjon

Ingen studier på pasienter med nedsatt leverfunksjon er utført.

Eldre

Livensa er anbefalt for bruk hos kvinner med kirurgisk forårsaket menopause opp til 60 års alder. Tilsvarende forekomsten av HSDD, er det begrenset mengde data for alder over 60.

Pediatrisk populasjon

Det er ikke relevant å bruke Livensa i den pediatriske populasjonen.

Administrasjonsmåte

Den klebende siden av depotplasteret skal appliseres på et rent, tørt område på huden, på den nedre del av abdomen, nedenfor midjen. Hvert enkelt applikasjonssted bør veksles med intervaller på minst

7 dager mellom hver applisering. Depotplastrene skal ikke appliseres på brystene eller andre kroppsområder. Det anbefales å benytte et hudparti med minst mulig rynker og som ikke er tildekket av tettsittende klær. Stedet skal ikke være oljet, skadet eller irritert. For å hindre interferens med de adhesive egenskapene til Livensa, skal det ikke brukes krem, lotion eller pudder på huden hvor depotplasteret skal appliseres.

Depotplasteret skal appliseres umiddelbart etter at doseposen er åpnet og begge delene av beskyttelsesfolien er fjernet. Depotplasteret skal presses kraftig på plass i ca. 10 sekunder. Kontroller at depotplasteret har god kontakt med huden, spesielt langs kantene. Dersom et område av depotplasteret heves fra huden, skal det utøves press mot dette området. Dersom depotplasteret løsner før tiden, kan det appliseres på nytt. Dersom det ikke er mulig å applisere samme depotplaster på nytt, skal et nytt depotplaster appliseres på et nytt sted. I begge tilfeller skal det opprinnelige behandlingsregimet opprettholdes. Depotplasteret er utviklet for å holde seg på plass når man dusjer, bader, svømmer eller trener.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Ved kjent, mistanke om, eller tilbakeliggende sykehistorie med brystkreft, eller ved kjent eller mistanke om østrogenavhengig neoplasi, eller andre tilstander som samsvarer med kontraindikasjonene for bruk av østrogen.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Advarsler

Androgene reaksjoner

Legene skal med jevne mellomrom i løpet av behandlingen overvåke pasientene med henblikk på potensielle androgene bivirkninger (f.eks. akne, forandringer i hårvekst eller hårtap). Pasientene skal henstilles til selv å iaktta og vurdere om det oppstår androgene bivirkninger. Tegn på virilisering, som f.eks. at stemmen blir dypere, hirsutisme eller forstørret klitoris, kan være irreversible, og en seponering av behandlingen bør overveies. I kliniske studier var disse reaksjonene reversible hos flertallet av pasientene (se pkt. 4.8).

Overfølsomhet

Alvorlig huderytem, lokale ødemer og blemmer kan oppstå på grunn av overfølsomhet overfor depotplasteret på applikasjonsstedet. Bruken av depotplasteret skal seponeres dersom dette oppstår.

Langvarig sikkerhet, inkludert brystkreft

Sikkerheten til Livensa er ikke blitt evaluert i dobbelblinde, placebokontrollerte studier med mer enn 1 års varighet. Det finnes lite informasjon om sikkerhet over lang tid, herunder også om virkningene på brystvev, det kardiovaskulære systemet og økt insulinresistens.

De data som finnes i litteraturen med henblikk på testosterons innvirkning på risikoen for brystkreft hos kvinner, er begrenset, ikke-konkluderende og motstridende. Langtidsvirkningen som en behandling med testosteron kan ha på brystet er per i dag ikke kjent, og pasientene bør derfor overvåkes nøye med henblikk på brystkreft i samsvar med gjeldende aksepterte overvåkningsrutiner og den individuelle pasientens behov.

Kardiovaskulær lidelse

Det er ikke foretatt studier med pasienter med kjente kardiovaskulære lidelser. Pasienter med kardiovaskulære risikofaktorer, særlig hypertensjon, og pasienter med kjent kardiovaskulær lidelse skal overvåkes nøye, særlig med henblikk på forandringer av blodtrykk og vekt.

Pasienter med diabetes

Hos pasienter med diabetes kan de metabolske virkningene til testosteron redusere blodsukkeret og derfor insulinbehovet. Det er ikke utført studier med pasienter med diabetes mellitus.

Virkninger på endometrium

Det finnes lite tilgjengelig informasjon om testosterons virkninger på endometrium. De begrensede data som evaluerer testosterons effekt på endometrium tillater verken konklusjoner eller beroligelse med henblikk på forekomst av endometrial cancer.

Ødem

Ødem (med eller uten kongestiv hjertesvikt) kan være en alvorlig komplikasjon av høye doser av testosteron eller andre anabolske stereoider hos pasienter med eksisterende hjerte-, nyre- eller leversykdommer. Slike virkninger forventes imidlertid ikke fra den lave doseringen av testosteron som leveres av Livensa-depotplasteret.

Forsiktighetsregler

Livensa skal ikke brukes hos kvinner med naturlig menopause

Effekten og sikkerheten til Livensa hos kvinner med naturlig menopause og HSDD, som samtidig får behandling med østrogen med eller uten progestogen, er ikke evaluert. Livensa anbefales ikke for kvinner med naturlig menopause.

Livensa bør ikke brukes hos kvinner samtidig med CEE

Mens Livensa er indisert med samtidig behandling med østrogen, viste undergruppen av pasienter som fikk konjugert ekvint østrogen (conjugated equine estrogen, CEE) oralt, ingen signifikant forbedring av den seksuelle funksjonen. Derfor bør ikke Livensa brukes av kvinner som samtidig får behandling med CEE (se pkt. 4.2 og 5.1).

Thyroidhormonnivåer

Androgener kan redusere nivået av tyroksinbindende globulin, noe som fører til redusert totale T4-serumnivåer og økning i T3- og T4-resinopptak. Nivåene av frie thyroidhormoner forblir imidlertid uforandret, og det finnes ikke klinisk bevis for thyroid dysfunksjon.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført. Når testosteron gis samtidig med antikoagulantia kan den antikoagulerende effekten øke. Pasienter som får orale antikoagulantia krever nøye overvåkning, særlig når behandlingen med testosteron startes eller stoppes.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Livensa må ikke brukes hos kvinner som er, eller kan bli gravide.

Testosteron kan indusere viriliserende effekter på det kvinnelige fosteret når det administreres til gravide kvinner. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter (se pkt. 5.3).

Dersom utilsiktet eksponering skjer under graviditet, må bruken av Livensa seponeres.

Amming

Livensa skal ikke brukes av kvinner som ammer.

Fertilitet

Det finnes ingen tilgjengelige data vedrørende effekten av Livensa på fertilitet.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Livensa har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter bør imidlertid informeres om at migrene, søvnløshet, oppmerksomhetsforstyrrelse og diplopi har vært rapportert under behandling med Livensa.

4.8Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Bivirkningen som oftest ble rapportert (30,4 %), var reaksjoner på applikasjonsstedet. Flertallet av disse bivirkningene bestod av mildt erytem og mild kløe, og førte ikke til at pasienten avbrøt behandlingen.

Hirsutisme ble også rapportert som svært vanlig. De fleste rapportene gjaldt hake og overleppe, var milde (≥ 90 %), og mindre enn 1 % av alle pasientene avbrøt studiene på grunn av hirsutisme. Hirsutisme var reversibel hos flertallet av pasientene.

Andre vanlige rapporterte androgene reaksjoner var akne, mørkere stemme og alopeci. Mer enn 90 % av disse rapporterte tilfellene ble ansett som milde. Disse bivirkningene var reversible hos flertallet av pasientene. Mindre enn 1 % av pasientene avbrøt studiene på grunn av noen av disse bivirkningene.

Alle andre vanlige bivirkninger forsvant hos flertallet av pasientene.

Tabell over bivirkninger

I løpet av 6 måneders dobbelblindet eksponering oppstod følgende bivirkninger med større hyppighet hos gruppen som ble behandlet med legemidlet (n=549) enn hos gruppen som ble behandlet med placebo (n=545), og som utprøverne har vurdert som kanskje eller sannsynligvis relatert til behandlingen med Livensa. Dersom en bivirkning oppstod med høyere frekvens i de integrerte

fase III-studiene (Livensa-pasienter n=1.498, placebopasienter n=1.297), er denne frekvensen rapportert i tabellen. Frekvensene er definert som svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til <1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (< 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

MedDRA

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

organklassesystem

 

 

 

 

 

 

 

Infeksiøse og parasittære

 

 

Sinusitt

sykdommer

 

 

 

Sykdommer i blod og

 

 

Abnormal koagulasjonsfaktor

lymfatiske organer

 

 

 

Forstyrrelser i

 

 

Overfølsomhet

immunsystemet

 

 

 

MedDRA

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

organklassesystem

 

 

 

 

 

 

 

Stoffskifte- og

 

 

Økt appetitt

ernæringsbetingede

 

 

 

sykdommer

 

 

 

Psykiatriske lidelser

 

Insomni

Agitasjon, angst

Nevrologiske sykdommer

 

Migrene

Oppmerksomhetsforstyrrelser,

 

 

 

dysgeusi, nedsatt balanse,

 

 

 

hyperestesi, oral parestesi,

 

 

 

forbigående iskemisk anfall

Øyesykdommer

 

 

Diplopi, røde øyne

Hjertesykdommer

 

 

Palpitasjoner

Sykdommer i

 

Stemmen blir

Tett nese, tett hals

respirasjonsorganer, thorax

 

dypere

 

og mediastinum

 

 

 

Gastrointestinale

 

Abdominalsmerte

Diaré, munntørrhet, kvalme

sykdommer

 

 

 

Hud- og

Hirsutisme

Akne, alopeci

Eksem, økt svetting, rosacea

underhudssykdommer

 

 

 

Sykdommer i muskler,

 

 

Artritt

bindevev og skjelett

 

 

 

Lidelser i kjønnsorganer og

 

Brystsmerter

Cyster i brystene, oppsvulmet

brystsykdommer

 

 

klitoris, forstørret klitoris,

 

 

 

genital pruritus, brennende

 

 

 

vaginal følelse

Generelle lidelser og

Reaksjon på

 

Anasarca, asteni, brysttetthet,

reaksjoner på

applikasjonsstedet

 

ubehag i brystet

administrasjonsstedet

(erytem, mild

 

 

 

kløe)

 

 

Undersøkelser

 

Økt vekt

Abnormal fibrinogen i blodet,

 

 

 

økt hjertefrekvens, økt

 

 

 

alaninaminotransferase, økt

 

 

 

aspartataminotransferase, økt

 

 

 

bilirubin i blodet, abnormal

 

 

 

leverfunksjonstest, økt antall

 

 

 

triglyserider i blodet

4.9Overdosering

Administrasjonsmåten for Livensa gjør en overdosering usannsynlig. Fjerning av depotplasteret førte til rask reduksjon av serum-testosteronnivåene (se pkt. 5.2).

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia, androgener, ATC- kode: G03BA03

Virkningsmekanisme

Testosteron, det viktigste sirkulerende androgen hos kvinner, er et naturlig forekommende steroid som utskilles av ovariene og de adrenale kjertlene. Hos premenopausale kvinner er produksjonsfrekvensen for testosteron 100 til 400 mikrogram/24 timer, hvorav halvparten leveres av ovariene, enten som testosteron eller som en prekursor. Serumnivåene av androgener faller ettersom kvinner blir eldre. Hos

kvinner som har fått utført bilateral ooforektomi, kan serum-testosteronnivåene falle med ca. 50 % i løpet av få dager etter det kirurgiske inngrepet.

Livensa er en transdermal behandling mot HSDD, som forbedrer den seksuelle lysten ved å oppnå testosteronkonsentrasjoner som er kompatible med premenopausale nivåer.

Klinisk effekt og sikkerhet

To multisenter-, dobbelblinde, placebokontrollerte seksmånedersstudier hos 562 (INTIMATE SM1) og 533 (INTIMATE SM2) kvinner som har fått utført ooforektomi og hysterektomi (kirurgisk indusert menopause), i alderen mellom 20 og 70 år, med HSDD og samtidig behandling med østrogen, ble brukt for å evaluere Livensas effekt og sikkerhet. Totalt tilfredsstillende seksuell aktivitet (primært sluttpunkt), seksuell lyst og forstyrrelser assosiert med liten seksuell lyst (sekundære endepunkter) ble evaluert med validerte instrumenter.

I den kombinerte studieanalysen ved 24. uke var forskjellen mellom Livensa og placebo mht. gjennomsnittlig hyppighet på totalt tilfredsstillende episoder 1,07 per 4 uker.

En signifikant høyere prosentdel av kvinnene som fikk Livensa rapporterte en fordel med henblikk på de tre sluttpunktene, som de anså for å være klinisk meningsfylt sammenlignet med kvinner som fikk placebo. I kombinert data fra fase III, som utelukket pasienter som tar oralt CEE uten signifikant forbedring av den seksuelle funksjonen, responderte 50,7 % av kvinnene (n=274) som ble behandlet med Livensa, og 29,4 % av kvinnene som ble behandlet med placebo (n=269) med henblikk på totalt tilfredsstillende seksuell aktivitet (primært sluttpunkt), hvor en responder på forhånd var definert som en person som hadde en økning på > 1 av tilfredsstillende aktivitet innenfor en 4-ukers frekvens.

Livensas virkninger ble observert 4 uker etter behandlingsstart (første målte tidspunkt) og deretter ble effekten målt på månedlige tidspunkt.

Effekten var signifikant i forhold til placebo på tvers av en hel rekke undergrupper, herunder pasienter inndelt etter følgende baseline karakteristika: alder (alle undergrupper opp til en alder på 65 år); kroppsvekt (opp til 80 kg) og ooforektomi (opp til for 15 år siden).

Analysene av undergruppene antyder at administreringsmåten og østrogentypen som blir gitt samtidig (transdermal østradiol, oralt konjugert ekvint østrogen (CEE), oralt ikke-CEE) kan påvirke pasientenes respons. En responderanalyse av de avgjørende studiene i fase II og III viste signifikante forbedringer i alle de tre viktigste kliniske sluttpunktene i forhold til placebo hos pasienter som samtidig ble behandlet med transdermale og orale ikke-CEE østrogener. Undergruppen som fikk CEE oralt viste imidlertid ingen signifikant forbedring med henblikk på seksuell aktivitet sammenlignet med placebo (se pkt. 4.2 og 4.4).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Testosteron fra Livensa transporteres gjennom intakt hud ved en passiv diffusjonsprosess som primært kontrolleres av gjennomtrengningen gjennom stratum corneum. Livensa er utviklet for å levere systemisk 300 mikrogram/dag. Etter appliseringen av depotplasteret på huden på abdomen, vil maksimal serumkonsentrasjon av testosteron nås i løpet av 24-36 timer, med en bred inter-individuell variasjon. Serumkonsentrasjonene av testosteron oppnår steady-state når det andre depotplasteret appliseres, når appliseringen skjer i et regime på to ganger i uken. Livensa påvirket ikke serumkonsentrasjonene til kjønnshormonbindende globulin (sex hormone binding globulin, SHBG), østrogener eller adrenalhormoner.

Serumkonsentrasjoner av testosteron og SHBG hos pasienter som fikk Livensa i kliniske sikkerhets- og effektstudier

Hormon

 

Baseline

 

Uke 24

 

Uke 52

 

N

Gjennom-

N

Gjennom-

N

Gjennom-

 

 

snittlig (SEM)

 

snittlig (SEM)

 

snittlig

 

 

 

 

 

 

 

 

(SEM)

Fritt testosteron (pg/ml)

0,92

(0,03)

4,36

(0,16)

4,44

(0,31)

Total testosteron (ng/dl)

17,6

(0,4)

79,7

(2,7)

74,8

(3,6)

DHT (ng/dl)

7,65

(0,34)

20,98 (0,98)

21,04 (0,97)

SHBG (nmol/l)

91,7

(2,5)

93,9

(2,8)

90,0

(3,6)

DHT = dihydrotestosteron, SHBG = kjønnshormonbindende globulin

SEM = Standard Error of the Mean (usikkerheten til gjennomsnittet)

Distribusjon

Hos kvinner er sirkulerende testosteron i serum primært bundet til SHBG (65-80 %) og til albumin (20-30 %), hvilket bare gir ca. 0,5-2 % som fritt agerende. Affiniteten til bindingen til SHBG i serum er relativt høy, og den fraksjonen som er bundet til SHBG anses for ikke å bidra til den biologiske aktiviteten. Bindingen til albumin har relativt lav affinitet og er reversibel. Fraksjonen som er bundet til albumin og den ikke bundne fraksjonen kalles i fellesskap ‘biotilgjengelig’ testosteron. Mengden av SHBG og albumin i serum og den totale testosteronkonsentrasjonen er avgjørende for distribusjonen av fritt og biotilgjengelig testosteron. Serumkonsentrasjonen av SHBG påvirkes av administrasjonsmåten og samtidig behandling med østrogen.

Biotransformasjon

Testosteron metaboliseres i hovedsak i leveren. Testosteron metaboliseres til diverse 17-ketosteroider, og videre metabolisme resulterer i inaktive glucuronider og andre konjugater. De aktive metabolittene fra testosteron er estradiol og dihydrotestosteron (DHT). DHT har større affinitet til SHBG enn det testosteron har. DHT-konsentrasjonene økte parallelt med testosteronkonsentrasjonene under behandlingen med Livensa. Det var ingen signifikante forskjeller på estradiol- og estron-nivåene i serum hos pasienter som ble behandlet med Livensa i inntil 52 uker, sammenlignet med baseline.

Når et Livensa-depotplaster tas av, vender serumkonsentrasjonen av testosteron tilbake til omtrent baselineverdiene i løpet av 12 timer på grunn av dets korte eksponensielle halveringstid (ca. 2 timer). Det ble i løpet av en behandling på 52 uker ikke funnet noe som tyder på at testosteron akkumuleres.

Eliminasjon

Testosteron skilles i hovedsak ut i urinen som glukuronsyre- og svovelsyrekonjugater av testosteron og dets metabolitter.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Toksikologiske studier av testosteron har bare vist virkninger som kan forklares på grunnlag av hormonprofilen.

Testosteron er funnet ikke å være gentoksisk. Ikke-kliniske studier av forholdet mellom testosteronbehandling og kreft antyder at høye doser kan fremme tumorvekst i kjønnsorganer, brystkjertlene og leveren hos laboratoriedyr. Det er ikke kjent om disse data er signifikante for bruken av Livensa hos pasienter.

Testosteron har en maskuliniserende virkning på rottefostre av hunnkjønn når det doseres subkutant med 0,5 eller 1 mg/dag (som propionatester) på gravide rotter i løpet av organogenesen.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Festelaget

Gjennomsiktig festefolie av polyetylen

Trykk-blekk paraoransje FCF (E110) litolrubin BK (E180)

kobberftalocyanin blått pigment.

Selvklebende matrikslag med legemiddel Sorbitanoleat

Akrylisk ko-polymerlim som inneholder 2-etylheksylakrylat1-vinyl-2-pyrrolidon ko-polymer.

Beskyttelsesfolie

Silikonisert polyesterfolie.

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

3 år

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

6.5Emballasje (type og innhold)

Hvert depotplaster er pakket i en forseglet laminert dosepose. Doseposematerialet er sammensatt av papir for næringsmidler/LDPE/aluminiumfolie/etylenmetakrylsyre kopolymer (ytre til indre lag). Etylenemetakrylsyre-kopolymer (Surlyn) er det varmeisolerende laget som gjør at to laminerte doseposeemner kan varmeforsegles sammen så de utgjør doseposen.

Esker med 2, 8 og 24 depotplastre.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Depotplasteret skal ikke skylles ned i toalettet.

Brukte plastre skal brettes i to, slik at det klistres sammen, og kastes på en sikker måte slik at det ikke er tilgjengelig for barn (f.eks. i en søppelbøtte).

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Warner Chilcott Deutschland GmbH

64331 Weiterstadt

Tyskland

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/351/001-003

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 28. juli 2006

Dato for siste fornyelse: 28. juli 2011

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter