Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lyrica (pregabalin) – Pakningsvedlegg - N03AX16

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLyrica
ATC-kodeN03AX16
Stoffpregabalin
ProdusentPfizer Limited

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lyrica 25 mg harde kapsler

Lyrica 50 mg harde kapsler

Lyrica 75 mg harde kapsler

Lyrica 100 mg harde kapsler

Lyrica 150 mg harde kapsler

Lyrica 200 mg harde kapsler

Lyrica 225 mg harde kapsler

Lyrica 300 mg harde kapsler

Pregabalin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Lyrica er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Lyrica

3.Hvordan du bruker Lyrica

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Lyrica

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Lyrica er og hva det brukes mot

Lyrica tilhører en gruppe legemidler som brukes for å behandle epilepsi, nevropatisk smerte og generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne.

Perifer og sentral nevropatisk smerte: Lyrica brukes for å behandle langvarig smerte forårsaket av skade på nervene. En mengde ulike sykdommer kan forårsake perifer nevropatisk smerte, som diabetes eller helvetesild. Smertefølelsen kan beskrives som varm, brennende, pulserende, plutselige, stikkende, krampelignende, verkende, kriblende, nummenhet eller som små nålestikk i huden. Perifer og sentral nevropatisk smerte kan også være forbundet med endringer i humør, søvnforstyrrelser, tretthet, og kan påvirke fysiske og sosiale funksjoner og generell livskvalitet.

Epilepsi: Lyrica brukes for å behandle visse former for epilepsi (partielle anfall med eller uten sekundær generalisering) hos voksne. Legen din vil forskrive Lyrica til deg for å behandle din epilepsi dersom din nåværende behandling ikke holder tilstanden din under kontroll. Du skal ta Lyrica i tillegg til din nåværende behandling. Lyrica er ikke ment å skulle brukes alene, men skal alltid brukes i kombinasjon med annen antiepileptisk behandling.

Generalisert angstlidelse: Lyrica brukes for å behandle generalisert angstlidelse (GAD). Symptomene ved generalisert angstlidelse er vedvarende overdreven angst og bekymring som er vanskelig å kontrollere. Generalisert angstlidelse kan også forårsake rastløshet eller følelse av å være anspent eller nervøs, at en lett blir utmattet, konsentrasjonsvansker eller hukommelsessvikt, irritabilitet, muskelspenninger eller søvnforstyrrelser. Symptomene skiller seg fra reaksjoner knyttet til stress og belastningen en normalt utsettes for i hverdagen.

2.Hva du må vite før du bruker Lyrica

Bruk ikke Lyrica:

Dersom du er allergisk overfor pregabalin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lyrica.

Noen pasienter som tar Lyrica har rapportert om symptomer som tyder på en allergisk reaksjon. Disse symptomene omfatter hevelse i ansikt, lepper, tunge og hals, og også diffust hudutslett. Skulle du oppleve noen av disse reaksjonene, må du kontakte legen din umiddelbart.

Lyrica har vært forbundet med svimmelhet og søvnighet, noe som kan øke forekomsten av skade ved uhell (fall) hos eldre personer. Derfor skal du være forsiktig inntil du har vent deg til effekten denne medisinen kan ha.

Lyrica kan gi sløret eller tap av syn, eller andre forandringer av synet, mange av tilfellene er raskt forbigående. Du skal kontakte legen din umiddelbart hvis du opplever synsforandringer.

Noen pasienter med diabetes som legger på seg når de tar pregabalin kan behøve en justering i diabetesmedisinen sin.

Visse bivirkninger kan være mer vanlige så som søvnighet, fordi det kan hende at pasienter med ryggmargsskade tar andre medisiner for å behandle for eksempel smerte eller kramper. Disse legemidlene kan ha liknende bivirkninger som pregabalin og graden av disse bivirkningene kan økes når legemidlene tas sammen.

Det er blitt rapportert om hjertesvikt hos noen pasienter ved bruk av Lyrica, disse pasientene var stort sett eldre med en hjerte-/karlidelse. Før du tar dette legemidlet skal du informere legen din dersom du tidligere har hatt en hjertelidelse.

Det er blitt rapportert om nyresvikt hos noen pasienter ved bruk av Lyrica. Dersom du får merkbart redusert vannlating, bør du informere legen din om dette. Hvis du slutter å ta medisinen kan dette forbedres.

Et lite antall mennesker som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som Lyrica, har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe tidspunkt har slike tanker, må du kontakte legen din øyeblikkelig.

Når Lyrica tas sammen med andre legemidler som er kjent for å gi forstoppelse (som f.eks. visse typer smertestillende legemider) kan dette gi mageproblemer (f.eks. forstoppelse, tarmslyng). Kontakt legen din hvis du får forstoppelse, og spesielt hvis du vet at du lett får forstoppelse.

Før du tar denne medisinen må du fortelle legen din det dersom du tidligere har hatt et alkohol-, medikament- eller stoffmisbruk. Ikke ta mer medisin enn legen har forskrevet.

Det er blitt rapportert om kramper i forbindelse med behandling med Lyrica og kort tid etter avluttet behandling med Lyrica. Dersom du får kramper, kontakt legen din øyeblikkelig.

Hos noen pasienter med visse andre sykdommer, er det sett nedsatt hjernefunksjon (encefalopati) i forbindelse med Lyrica behandling. Snakk med legen din dersom du tidligere har hatt en alvorlig sykdom, inkludert lever eller nyresykdom.

Barn og ungdom

Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom (under 18 år) er ikke etablert og derfor skal pregabalin ikke brukes hos denne aldersgruppen.

Andre legemidler og Lyrica

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Lyrica og visse andre legemidler kan påvirke hverandre (interaksjon). Når tatt samtidig med visse andre legemidler kan Lyrica forsterke bivirkninger som er sett for disse legemidlene, inkludert åndedrettssvikt og koma. Graden av svimmelhet, søvnighet og nedsatt konsentrasjon kan øke hvis Lyrica tas sammen med legemidler som inneholder:

Oksykodon - (smertestillende legemiddel)

Lorazepam – (angstdempende legemiddel)

Alkohol

Lyrica kan tas sammen med p-piller.

Inntak av Lyrica sammen med mat, drikke og alkohol

Lyrica kapsler kan tas med eller uten mat.

Det anbefales ikke å drikke alkohol når man bruker Lyrica.

Graviditet og amming

Lyrica skal ikke brukes under graviditet eller ved amming, med mindre legen din råder deg til det. Effektiv prevensjon må brukes av kvinner i fruktbar alder. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Lyrica kan gi svimmelhet, søvnighet og nedsatt konsentrasjon. Du skal ikke kjøre, bruke avanserte maskiner eller delta i andre potensielt farlige aktiviteter før du vet om dette legemidlet påvirker dine evner til å utøve slike aktiviteter.

Lyrica inneholder laktosemonohydrat.

Hvis du har fått vite av legen din at du har en intoleranse overfor noen typer sukker, skal du kontakte legen før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Lyrica

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Legen din bestemmer hvilken dose som er passende for deg.

Lyrica er kun til oral bruk.

Perifer og sentral nevropatisk smerte, epilepsi eller generalisert angstlidelse:

Ta det antall kapsler som legen din har bestemt.

Dosen, som har blitt tilpasset for deg og din tilstand, vil vanligvis ligge mellom 150 mg og 600 mg hver dag.

Legen vil bestemme om du skal ta Lyrica enten to eller tre ganger daglig. For to ganger om dagen skal du ta Lyrica en gang om morgenen og en gang om kvelden, på omtrent samme tid hver dag. For tre ganger om dagen skal du ta Lyrica en gang om morgenen, en gang om ettermiddagen og en gang om kvelden, på omtrent samme tid hver dag.

Hvis du mener at virkningen av Lyrica er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Hvis du er en eldre pasient (over 65 år gammel), skal du ta Lyrica som normalt bortsett fra hvis du har problemer med nyrene.

Legen vil muligens forskrive en annen doseringsregime og/eller dose hvis du har problemer med nyrene.

Kapslene svelges hele med vann.

Du skal fortsette å ta Lyrica til legen din sier at du skal slutte.

Dersom du tar for mye av Lyrica

Ring til legen din eller dra til nærmeste legevakt umiddelbart. Ta med deg esken eller tablettboksen med Lyrica kapsler. Du kan føle deg trøtt, forvirret, urolig, eller rastløs som et resultat av å ha tatt mer Lyrica enn du skulle. Det er også rapportert om kramper.

Dersom du har glemt å ta Lyrica

Det er viktig at du tar Lyrica kapsler regelmessig til samme tid hver dag. Dersom du glemmer å ta en dose, skal du ta den så fort du husker det, med mindre det er tid for din neste dose. I så fall, skal du bare fortsette med neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Lyrica

Du skal ikke slutte å ta Lyrica med mindre legen din sier du skal. Dersom behandlingen din avsluttes skal dette gjøres gradvis over minst en uke.

Etter å ha avsluttet langtids- og korttidsbehandling med Lyrica må du være oppmerksom på at du kan få visse symptomer. Disse inkluderer søvnvansker, hodepine, kvalme, engstelse, diaré, influensaliknende symptomer, kramper, nervøsitet, depresjon, smerte, svette og svimmelhet. Disse symptomer kan opptre hyppigere eller i større grad hvis du har tatt Lyrica over lengre tid.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Svært vanlige: kan oppstå hos mer enn 1 av 10 personer

Svimmelhet, søvnighet, hodepine

Vanlige: kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer

Økt appetitt

Oppstemthet, forvirring, desorientering, nedsatt seksuell interesse, irritasjon

Oppmerksomhetsproblemer, klønethet, hukommelsesforstyrrelser, hukommelsestap, skjelving, taleproblemer, kriblende følelse, nummenhet, sløvhet, søvnlignende sløvhetstilstand, søvnløshet, utmatttelse, unormal følelse

Sløret syn, dobbeltsyn

Svimmelhet, balanseproblemer, fall

Munntørrhet, forstoppelse, oppkast, luft i magen, diaré, kvalme, hevelser i magen

Ereksjonsproblemer

Hevelse i kroppen inkludert armer og ben

Følelse av å være full, unormal gange

Vektøkning

Muskelsmerter, leddsmerter, ryggsmerter, smerter i armer og bein

Sår hals

Mindre vanlige: kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer

Appetittløshet, vekttap, lavt blodsukker, høyt blodsukker

Endret selvfølelse, rastløshet, depresjon, opphisselse, humørsvingninger, vanskeligheter med å finne ord, hallusinasjoner, unormale drømmer, panikkanfall, sløvhet, aggresjon, oppstemthet, mental svekkelse, vanskeligheter med å tenke, økt seksuell interesse, seksuelle problemer inkludert problemer med orgasme, forsinket utløsning

Synsforandringer, uvanlige øyebevegelser, synsendringer inkludert tunnelsyn, lysblinking, stive bevegelser, svakere reflekser, forhøyet aktivitet, svimmelhet når man står, følsom hud, tap av smaksfølelse, brennende følelse, skjelving ved bevegelse, nedsatt bevissthet, tap av bevissthet, besvimelse, forsterket følsomhet for bråk, uvelhet

Tørre øyne, hevelse i øynene, øyesmerter, tåkesyn, rennende øyne, øyeirritasjon

Hjerterytmeforstyrrelser, forhøyet hjertefrekvens, lavt blodtrykk, høyt blodtrykk, endringer i hjerteslag, hjertesvikt

Rødme, hetetokter

Pustevansker, tørrhet i nesen, tett nese

Forhøyet spyttproduksjon, halsbrann, nummenhet rundt munnen

Svette, utslett, frysninger, feber

Muskelrykninger, hevelse i ledd, muskelstivhet, smerter inkludert muskelsmerter, nakkesmerter

Brystsmerter

Vanskelig eller smertefull vannlatning, inkontinens

Svakhet, tørste, tetthet i brystet

Endringer i blod- og leververdier (forhøyet kreatininfosfokinase i blod, forhøyet alanin- aminotransferase, forhøyet aspartat-aminotransferase, redusert antall blodplater, neutropeni, forhøyet kreatinininnhold i blodet, redusert kaliuminnhold i blodet )

Overfølsomhet, hevelse i ansikt, kløe, elveblest, rennende nese, neseblødning, hoste, snorking

Smertefull menstruasjon

Kalde hender og føtter

Sjeldne: kan oppstå hos opptil 1 av 1000 personer

Unormal luktesans, synsforstyrrelser, endret oppfatning av dybdesyn, økt lysfølsomhet, tap av syn

Utvidede pupiller, skjeling

Kaldsvette, tett hals, hoven tunge

Betennelse i bukspyttkjertelen

Problemer med å svelge

Langsom eller nedsatt kroppsbevegelse

Problemer med å skrive normalt

Væskeopphopning i magen

Væske i lungene

Kramper

Forandringer i elektrokardiagrammet (EKG, elektriske spenningsforskjeller i hjertet) som tilsvarer hjerterytmeforstyrrelser

Muskelskade

Utskillelse av væske fra brystene, unormal brystvekst, brystvekst hos menn

Menstruasjonsforstyrrelser

Nyresvikt, redusert urinvolum, urinretensjon

Redusert antall hvite blodlegemer

Upassende oppførsel

Allergisk reaksjon (som kan gi hevelse i ansikt, betennelse i øynene (keratitt) og en alvorlig hudreaksjon kjennetegnet ved utslett, blemmer, flassing av hud og smerter).

Gulsott (gulfarging av huden og øynene)

Svært sjeldne: kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer

Leversvikt

Hepatitt (leverbetennelse)

Dersom du opplever hevelse i ansiktet eller hoven tunge eller hvis din hud blir rød og begynner å få blemmer eller flasser av, skal du oppsøke lege med en gang.

Visse bivirkninger kan være mer vanlige så som søvnighet, fordi det kan hende at pasienter med ryggmargsskade tar andre medisiner for å behandle for eksempel smerte eller kramper. Disse legemidlene kan ha liknende bivirkninger som pregabalin og graden av disse bivirkningene kan økes når legemidlene tas sammen.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevt i dette pakningsvedlegget.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Lyrica

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller boksen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lyrica

-Virkestoff er pregabalin. Hver harde kapsel inneholder 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg eller 300 mg pregabalin.

-Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum, gelatin, titandioksid (E171), natriumlaurylsulfat, vannfri kolloidal silika, svart trykk (som inneholder skjellakk, svart jernoksid (E172), propylenglykol, kaliumhydroksid) og vann.

-Kapslene med 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg og 300 mg inneholder også rødt jernoksid (E172).

50 mg kapsler
75 mg kapsler
100 mg kapsler
150 mg kapsler
200 mg kapsler
225 mg kapsler
300 mg kapsler

Hvordan Lyrica ser ut og innholdet i pakningen

25 mg kapsler Hvite harde kapsler merket med ”Pfizer” på toppen og ”PGN 25” på siden.

Hvite harde kapsler merket med ”Pfizer” på toppen og ”PGN 50” på siden.

Siden på kapselen er merket med et svart bånd.

Hvite og oransje harde kapsler merket med ”Pfizer” på toppen og ”PGN 75” på siden

Oransje harde kapsler merket med ”Pfizer” på toppen og ”PGN 100” på siden.

Hvite harde kapsler merket med ”Pfizer” på toppen og ”PGN 150” på siden.

Lyse oransje harde kapsler merket med ”Pfizer” på toppen og ”PGN 200” på siden.

Hvite og lyse oransje harde kapsler merket med ”Pfizer” på toppen og ”PGN 225” på siden.

Hvite og oransje harde kapsler merket med ”Pfizer” på toppen og ”PGN 300” på siden.

Lyrica er tilgjengelig i åtte pakningsstørrelser lagd av PVC med aluminiumsfolie bak: en pakning på 14 kapsler som inneholder 1 blisterark, en pakning på 21 kapsler som inneholder 1 blisterark, en pakning på 56 kapsler som inneholder 4 blisterark, en pakning på 70 kapsler som inneholder

5 blisterark, en pakning på 84 kapsler som inneholder 4 blisterark, en pakning på 100 kapsler som inneholder 10 blisterark, en 112 (2 x 56) kapselpakning og 100 x 1 perforert endose blisterpakning.

I tillegg er Lyrica 25 mg, 75 mg, 150 mg og 300 mg tilgjengelig i en HDPE tablettboks som inneholder 200 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Storbritannia.

Tilvirker:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstātte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg,

Tyskland.

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje,

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer spol s r.o.

PFIZER Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel :+356 21220174

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +49 (0)800 8535555

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ.: +30 210 67 85 800

España

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer PFE France

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Τηλ: +357 22 817690

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

United Kingdom

Pfizer Limited,

Tel: +44 (0)1304 616161

Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) : http://www.ema.europa.eu.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lyrica 20 mg/ml mikstur, oppløsning

Pregabalin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Lyrica er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Lyrica

3.Hvordan du bruker Lyrica

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Lyrica

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Lyrica er og hva det brukes mot

Lyrica tilhører en gruppe legemidler som brukes for å behandle epilepsi, nevropatisk smerte og generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne.

Perifer og sentral nevropatisk smerte: Lyrica brukes for å behandle langvarig smerte forårsaket av skade på nervene. En mengde ulike sykdommer kan forårsake perifer nevropatisk smerte, som diabetes eller helvetesild. Smertefølelsen kan beskrives som varm, brennende, pulserende, plutselige, stikkende, krampelignende, verkende, kriblende, nummenhet eller som små nålestikk i huden. Perifer og sentral nevropatisk smerte kan også være forbundet med endringer i humør, søvnforstyrrelser, tretthet, og kan påvirke fysiske og sosiale funksjoner og generell livskvalitet.

Epilepsi: Lyrica brukes for å behandle visse former for epilepsi (partielle anfall med eller uten sekundær generalisering) hos voksne. Legen din vil forskrive Lyrica til deg for å behandle din epilepsi dersom din nåværende behandling ikke holder tilstanden din under kontroll. Du skal ta Lyrica i tillegg til din nåværende behandling. Lyrica er ikke ment å skulle brukes alene, men skal alltid brukes i kombinasjon med annen antiepileptisk behandling.

Generalisert angstlidelse: Lyrica brukes for å behandle generalisert angstlidelse (GAD). Symptomene ved generalisert angstlidelse er vedvarende overdreven angst og bekymring som er vanskelig å kontrollere. Generalisert angstlidelse kan også forårsake rastløshet eller følelse av å være anspent eller nervøs, at en lett blir utmattet, konsentrasjonsvansker eller hukommelsessvikt, irritabilitet, muskelspenninger eller søvnforstyrrelser. Symptomene skiller seg fra reaksjoner knyttet til stress og belastningen en normalt utsettes for i hverdagen.

2. Hva du må vite før du bruker Lyrica

Bruk ikke Lyrica:

Dersom du er allergisk overfor pregabalin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lyrica.

Noen pasienter som tar Lyrica har rapportert om symptomer som tyder på en allergisk reaksjon. Disse symptomene omfatter hevelse i ansikt, lepper, tunge og hals, og også diffust hudutslett. Skulle du oppleve noen av disse reaksjonene, må du kontakte legen din umiddelbart.

Lyrica har vært forbundet med svimmelhet og søvnighet, noe som kan øke forekomsten av skade ved uhell (fall) hos eldre personer. Derfor skal du være forsiktig inntil du har vent deg til effekten denne medisinen kan ha.

Lyrica kan gi sløret eller tap av syn, eller andre forandringer av synet, mange av tilfellene er raskt forbigående. Du skal kontakte legen din umiddelbart hvis du opplever synsforandringer.

Noen pasienter med diabetes som legger på seg når de tar pregabalin kan behøve en justering i diabetesmedisinen sin.

Visse bivirkninger kan være mer vanlige så som søvnighet, fordi det kan hende at pasienter med ryggmargsskade tar andre medisiner for å behandle for eksempel smerte eller kramper. Disse legemidlene kan ha liknende bivirkninger som pregabalin og graden av disse bivirkningene kan økes når legemidlene tas sammen.

Det er blitt rapportert om hjertesvikt hos noen pasienter ved bruk av Lyrica, disse pasientene var stort sett eldre med en hjerte-/karlidelse. Før du tar dette legemidlet skal du informere legen din dersom du tidligere har hatt en hjertelidelse.

Det er blitt rapportert om nyresvikt hos noen pasienter ved bruk av Lyrica. Dersom du får merkbart redusert vannlating, bør du informere legen din om dette. Hvis du slutter å ta medisinen kan dette forbedres.

Et lite antall mennesker som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som Lyrica, har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe tidspunkt har slike tanker, må du kontakte legen din øyeblikkelig.

Når Lyrica tas sammen med andre legemidler som er kjent for å gi forstoppelse (som f.eks. visse typer smertestillende legemider) kan dette gi mageproblemer (f.eks. forstoppelse, tarmslyng). Kontakt legen din hvis du får forstoppelse, og spesielt hvis du vet at du lett får forstoppelse.

Før du tar denne medisinen må du fortelle legen din det dersom du tidligere har hatt et alkohol-, medikament- eller stoffmisbruk.Ikke ta mer medisin enn legen har forskrevet.

Det er blitt rapportert om kramper i forbindelse med behandling med Lyrica og kort tid etter avluttet behandling med Lyrica. Dersom du får kramper, kontakt legen din øyeblikkelig.

Hos noen pasienter med visse andre sykdommer, er det sett nedsatt hjernefunksjon (encefalopati) i forbindelse med Lyrica behandling. Snakk med legen din dersom du tidligere har hatt en alvorlig sykdom, inkludert lever eller nyresykdom.

Barn og ungdom

Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom (under 18 år) er ikke etablert og derfor skal pregabalin ikke brukes hos denne aldersgruppen.

Andre legemidler og Lyrica

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Lyrica og visse andre legemidler kan påvirke hverandre (interaksjon). Når tatt samtidig med visse andre legemidler kan Lyrica forsterke bivirkninger som er sett for disse legemidlene, inkludert åndedrettssvikt og koma. Graden av svimmelhet, søvnighet og nedsatt konsentrasjon kan øke hvis Lyrica tas sammen med legemidler som inneholder:

Oksykodon - (smertestillende legemiddel)

Lorazepam – (angstdempende legemiddel)

Alkohol

Lyrica kan tas sammen med p-piller.

Inntak av Lyrica sammen med mat og drikke og alkohol

Lyrica kan tas med eller uten mat.

Det anbefales ikke å drikke alkohol når man bruker Lyrica.

Graviditet og amming

Lyrica skal ikke brukes under graviditet eller ved amming, med mindre legen din råder deg til det. Effektiv prevensjon må brukes av kvinner i fruktbar alder. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Lyrica kan gi svimmelhet, søvnighet og nedsatt konsentrasjon. Du skal ikke kjøre, bruke avanserte maskiner eller delta i andre potensielt farlige aktiviteter før du vet om dette legemidlet påvirker dine evner til å utøve slike aktiviteter.

Lyrica inneholder

Lyrica mikstur, oppløsning inneholder metyl parahydroksybenzoat (E218) og propylparahydroksybenzoat (E216) som kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinket).

Lyrica mikstur, oppløsning inneholder en liten mengde etanol (alkohol), mindre enn 100 mg/ml.

3. Hvordan du bruker Lyrica

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Legen din bestemmer hvilken dose som er passende for deg.

Perifer og sentral nevropatisk smerte, epilepsi eller generalisert angstlidelse:

Ta miksturen som legen din har bestemt.

Dosen, som har blitt tilpasset for deg og din tilstand, vil vanligvis ligge mellom 150 mg (7,5 ml) og 600 mg (30 ml) hver dag.

Legen vil bestemme om du skal ta Lyrica enten to eller tre ganger daglig. Ved dosering to ganger om dagen skal du ta Lyrica en gang om morgenen og en gang om kvelden, på omtrent samme tid hver dag. Ved dosering tre ganger om dagen skal du ta Lyrica en gang om morgenen, en gang om ettermiddagen og en gang om kvelden, på omtrent samme tid hver dag.

Hvis du mener at virkningen av Lyrica er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Hvis du er en eldre pasient (over 65 år gammel), skal du ta Lyrica som normalt bortsett fra hvis du har problemer med nyrene.

Legen vil muligens forskrive en annen doseringsregime og/eller dose hvis du har problemer med nyrene.

Du skal fortsette å ta Lyrica til legen din sier at du skal slutte.

Administrering:

Bruksanvisning:

Lyrica er kun til oral bruk.

1.Åpne flasken: Trykk korken nedover og drei den mot klokken (figur 1).

2.Kun ved første gangs bruk: En adapter som skal presses inn i flasken og en doseringsssprøyte følger med. Adapteren settes på toppen av flasken for å gjøre det lettere å fylle doseringssprøyta med væske fra flasken. Hvis apteren ikke allerede er på plass, ta adapteren og 5 ml sprøyten ut av plastposen. Med flasken på et flatt underlag presses adapteren inn i flaskehalsen med den flate delen av adapteren vendende opp (figur 2).

3.Skyv stemplet i sprøyten helt inn i bunnen (mot spissen) for å fjerne overflødig luft. Fest sprøyten til adapteren med en svak vridende bevegelse (figur 3).

4.Vend flasken (med sprøyten på) og fyll sprøyten med væske ved å trekke sprøytestempelet ned til litt under graderingsmerket som tilsvarer mengden i milliliter (ml) foreskrevet av legen din (figur 4). Fjern luftbobler fra sprøyten ved å skyve stempelet opp til det riktige graderingsmerket.

5.Sett flasken i stående posisjon med sprøyten fremdeles i flasken/adapteren (figur 5).

6.Fjern sprøyten fra flasken/adapteren (figur 6).

7Tøm innholdet i sprøyten direkte inn i munnen ved å trykke stempelet til bunnen av sprøyten (figur 7).

Merk: Steg 4-7 må kanskje gjentas inntil tre ganger for å få den totale dosen (Tabell 1).

[For eksempel vil en 150 mg (7,5 ml) dose kreve to uttak fra flasken for å få hele dosen. Ta først 5 ml og tøm innholdet i sprøyten rett inn i munnen, fyll så på med 2,5 ml og tøm det resterende innholdet i munnen.]

8Skyll sprøyten ved å trekke vann inn i sprøyten og skyv stempelet til bunnen av sprøyten, minst tre ganger (Figur 8).

9Sett korken på flasken (la adapteren være i flaskehalsen) (figur 9).

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

 

Figur 8

Figur 9

 

Tabell 1. Opptrekk med sprøyte for å oppnå foreskrevet dose med Lyrica

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyrica dose

Total mengde

 

Første

Andre

 

Tredje

oppløsning

 

sprøyteopptrekk

sprøyteopptrekk

 

sprøyteopptrekk

(mg)

 

 

volum (ml)

 

(ml)

(ml)

 

(ml)

 

 

 

1,25

 

1,25

Ikke nødvendig

 

Ikke nødvendig

2,5

 

2,5

Ikke nødvendig

 

Ikke nødvendig

3,75

 

3,75

Ikke nødvendig

 

Ikke nødvendig

 

Ikke nødvendig

 

Ikke nødvendig

7,5

 

2,5

 

Ikke nødvendig

 

 

Ikke nødvendig

11,25

 

 

1,25

 

 

Dersom du tar for mye av Lyrica

Ring til legen din eller dra til nærmeste legevakt umiddelbart. Ta med deg flasken med Lyrica mikstur. Du kan føle deg trøtt, forvirret, urolig, eller rastløs som et resultat av å ha tatt mer Lyrica enn du skulle. Det er også rapportert om kramper.

Dersom du har glemt å ta Lyrica

Det er viktig at du tar Lyrica mikstur regelmessig til samme tid hver dag. Dersom du glemmer å ta en dose, skal du ta den så fort du husker det, med mindre det er tid for din neste dose. I så fall, skal du bare fortsette med neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Lyrica

Du skal ikke slutte å ta Lyrica med mindre legen din sier du skal. Dersom behandlingen din avsluttes skal dette gjøres gradvis over minst en uke.

Etter å ha avsluttet langtids- og korttidsbehandling med Lyrica må du være oppmerksom på at du kan få visse symptomer. Disse inkluderer søvnvansker, hodepine, kvalme, engstelse, diaré, influensaliknende symptomer, kramper, nervøsitet, depresjon, smerte, svette og svimmelhet. Disse symptomer kan opptre hyppigere eller i større grad hvis du har tatt Lyrica over lengre tid.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Svært vanlige: kan oppstå hos mer enn 1 av 10 personer

Svimmelhet, søvnighet, hodepine

Vanlige: kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer

Økt appetitt

Oppstemthet, forvirring, desorientering, nedsatt seksuell interesse, irritasjon

Oppmerksomhetsproblemer, klønethet, hukommelsesforstyrrelser, hukommelsestap, skjelving, taleproblemer, kriblende følelse, nummenhet, sløvhet, søvnlignende sløvhetstilstand, søvnløshet, utmatttelse, unormal følelse

Sløret syn, dobbeltsyn

Svimmelhet, balanseproblemer, fall

Munntørrhet, forstoppelse, oppkast, luft i magen, diaré, kvalme, hevelser i magen

Ereksjonsproblemer

Hevelse i kroppen inkludert armer og ben

Følelse av å være full, unormal gange

Vektøkning

Muskelsmerter, leddsmerter, ryggsmerter, smerter i armer og bein

Sår hals

Mindre vanlige: kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer

Appetittløshet, vekttap, lavt blodsukker, høyt blodsukker

Endret selvfølelse, rastløshet, depresjon, opphisselse, humørsvingninger, vanskeligheter med å finne ord, hallusinasjoner, unormale drømmer, panikkanfall, sløvhet, aggresjon, oppstemthet, mental svekkelse, vanskeligheter med å tenke, økt seksuell interesse, seksuelle problemer inkludert problemer med orgasme, forsinket utløsning

Synsforandringer, uvanlige øyebevegelser, synsendringer inkludert tunnelsyn, lysblinking, stive bevegelser, svakere reflekser, forhøyet aktivitet, svimmelhet når man står, følsom hud, tap av smaksfølelse, brennende følelse, skjelving ved bevegelse, nedsatt bevissthet, tap av bevissthet, besvimelse, forsterket følsomhet for bråk, uvelhet

Tørre øyne, hevelse i øynene, øyesmerter, tåkesyn, rennende øyne, øyeirritasjon

Hjerterytmeforstyrrelser, forhøyet hjertefrekvens, lavt blodtrykk, høyt blodtrykk, endringer i hjerteslag, hjertesvikt

Rødme, hetetokter

Pustevansker, tørrhet i nesen, tett nese

Forhøyet spyttproduksjon, halsbrann, nummenhet rundt munnen

Svette, utslett, frysninger, feber

Muskelrykninger, hevelse i ledd, muskelstivhet, smerter inkludert muskelsmerter, nakkesmerter

Brystsmerter

Vanskelig eller smertefull vannlatning, inkontinens

Svakhet, tørste, tetthet i brystet

Endringer i blod- og leververdier (forhøyet kreatininfosfokinase i blod, forhøyet alanin- aminotransferase, forhøyet aspartat-aminotransferase, redusert antall blodplater, neutropeni, forhøyet kreatinininnhold i blodet, redusert kaliuminnhold i blodet )

Overfølsomhet, hevelse i ansikt, kløe, elveblest, rennende nese, neseblødning, hoste, snorking

Smertefull menstruasjon

Kalde hender og føtter

Sjeldne: kan oppstå hos opptil 1 av 1000 personer

Unormal luktesans, synsforstyrrelser, endret oppfatning av dybdesyn, økt lysfølsomhet, tap av syn

Utvidede pupiller, skjeling

Kaldsvette, tett hals, hoven tunge

Betennelse i bukspyttkjertelen

Problemer med å svelge

Langsom eller nedsatt kroppsbevegelse

Problemer med å skrive normalt

Væskeopphopning i magen

Væske i lungene

Kramper

Forandringer i elektrokardiagrammet (EKG, elektriske spenningsforskjeller i hjertet) som tilsvarer hjerterytmeforstyrrelser

Muskelskade

Utskillelse av væske fra brystene, unormal brystvekst, brystvekst hos menn

Menstruasjonsforstyrrelser

Nyresvikt, redusert urinvolum, urinretensjon

Redusert antall hvite blodlegemer

Upassende oppførsel

Allergisk reaksjon (som kan gi hevelse i ansikt, betennelse i øynene (keratitt) og en alvorlig hudreaksjon kjennetegnet ved utslett, blemmer, flassing av hud og smerter).

Gulsott (gulfarging av huden og øynene)

Svært sjeldne: kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer

Leversvikt

Hepatitt (leverbetennelse)

Dersom du opplever hevelse i ansiktet eller hoven tunge eller hvis din hud blir rød og begynner å få blemmer eller flasser av, skal du oppsøke lege med en gang.

Visse bivirkninger kan være mer vanlige så som søvnighet, fordi det kan hende at pasienter med ryggmargsskade tar andre medisiner for å behandle for eksempel smerte eller kramper. Disse legemidlene kan ha liknende bivirkninger som pregabalin og graden av disse bivirkningene kan økes når legemidlene tas sammen.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevt i dette pakningsvedlegget.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lyrica

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lyrica

Virkestoffet er pregabalin. Hver ml inneholder 20 mg pregabalin.

Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er metylparahydroksybenzoat (E218), propylparahydroksybenzoat (E216), natriumdihydrogenfosfatanhydrat, dinatriumfosfatanhydrat (E339), sukralose (E955), kunstig jordbærsmak (inneholder små mengder med etanol (alkohol)), renset vann.

Hvordan Lyrica ser ut og innholdet i pakningen

Lyrica 20 mg/ml mikstur, oppløsning er en klar væske i en hvit flaske i en pappkartong, og inneholder 473 ml mikstur, oppløsning. Kartongen inneholder også en 5 ml doseringssprøyte og en flaskeadapter i en klar polyetylenpose.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Storbritannia.

Tilvirker:

Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B1930 Zaventem, Belgia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer spol s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +49 (0)800 8535555

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ.: +30 210 67 85 800

España

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer PFE France

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

PFIZER Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel :+356 21220174

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

Pfizer AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited,

Tel: +371 670 35 775

Tel: +44 (0)1304 616161

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

 

Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter