Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Matever (levetiracetam) – Merking - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnMatever
ATC-kodeN03AX14
Stofflevetiracetam
ProdusentPharmathen S.A.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Kartong med 20, 30, 50, 60, 100

multipakning som inneholder 200 (2 x 100) [INKLUDERT BLUE BOX]

1.LEGEMIDLETS NAVN

Matever 250 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 250 mg levetiracetam.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder paraoransje-aluminiumlakk (E110) ogpropylenglykol (E1520). Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

20 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

50 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

Multipakning: 200 (2 pakninger på 100) filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Greece Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/001

EU/1/11/711/002

EU/1/11/711/003

EU/1/11/711/004

EU/1/11/711/005

EU/1/11/711/006

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Matever 250 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Mellompakningmed 100 tabletter for multipakning med 200 (2 x 100)tabletter[UTEN BLUE BOX]

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 250 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 250 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder paraoransje-aluminiumlakk (E110) og propylenglykol (E1520). Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmdrasjerte tabletter. Del av en flerpakning, kan ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Greece Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/006

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Matever 250 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Aluminium/ PVC/PE/PVDC -blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 250 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Kartong med 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120

multipakning som inneholder 200 (2 x 100) [INKLUDERT BLUE BOX]

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 500 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 500 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder propylenglykol (E1520). Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 filmdrasjerte tabletter

20 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

50 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

120 filmdrasjerte tabletter

Multipakning: 200 (2 pakninger på 100) filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Greece Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/007

EU/1/11/711/008

EU/1/11/711/009

EU/1/11/711/010

EU/1/11/711/011

EU/1/11/711/012

EU/1/11/711/013

EU/1/11/711/014

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Matever 500 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Mellompakning med 100 tabletter for multipakningmed 200 (2 x 100)tabletter[UTEN BLUE BOX]

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 500 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 500 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder propylenglykol (E1520). Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmdrasjerte tabletter. Del av en flerpakning, kan ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Greece Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/014

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Matever 500 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Aluminium/ PVC/PE/PVDC -blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 500 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Kartong med 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120

multipakning som inneholder 200 (2 x 100) [INKLUDERT BLUE BOX]

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 750 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 750 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder paraoransje-aluminiumlakk (E110). Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

20 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

50 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

80 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

120 filmdrasjerte tabletter

Multipakning: 200 (2 pakninger på 100) filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Greece Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/015

EU/1/11/711/016

EU/1/11/711/017

EU/1/11/711/018

EU/1/11/711/019

EU/1/11/711/020

EU/1/11/711/021

EU/1/11/711/022

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16.INFORMATION IN BRAILLE

Matever 750 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Mellompakning med 100 tabletter for multipakningmed 200(2 x 100)tabletter[UTEN BLUE BOX]

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 750 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 750 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder paraoransje-aluminiumlakk (E110). Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmdrasjerte tabletter. Del av en flerpakning, kan ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Greece Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/022

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Matever 750 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Aluminium/ PVC/PE/PVDC -blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 750 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Kartong med 10, 20, 30, 50, 60, 100

multipakning som inneholder 200 (2 x 100) [INKLUDERT BLUE BOX]

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 1000 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1000 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 filmdrasjerte tabletter

20 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

50 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

Multipakning: 200 (2 pakninger på 100) filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Greece Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/023

EU/1/11/711/024

EU/1/11/711/025

EU/1/11/711/026

EU/1/11/711/027

EU/1/11/711/028

EU/1/11/711/029

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Matever 1000 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Mellompakning med 100 tabletter for multipakning med 200(2 x 100)tabletter[UTEN BLUE BOX]

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 1000 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1000 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmdrasjerte tabletter. Del av en flerpakning, kan ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Greece Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/029

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Matever 1000 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Aluminium/ PVC/PE/PVDC -blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 1000 mg filmdrasjerte tabletter levetiracetam

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Kartong med 10 hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN

Matever 100 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning levetiracetam

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Ett hetteglass inneholder 500 mg/5 ml levetiracetam.

Hver ml inneholder 100 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder iseddik, vann til injeksjonsvæsker, natriumacetattrihydrat, natriumklorid. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

500 mg/5 ml

10 hetteglass med konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intravenøs bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Brukes umiddelbart etter fortynning.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ingen spesielle forholdsregler for oppbevaring før rekonstituering. Etter fortynning infusjonsoppløsningen er stabil i 24 timer ved 2 ° C - 8 ° C (i kjøleskap).

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Greece Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/030

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Matever 100 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

Hetteglass med 5 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Matever 100 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning levetiracetam

i.v.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP:

Brukes umiddelbart etter fortynning.

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

500 mg/5 ml

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter