Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine ratiopharm (memantine hydrochloride) – Pakningsvedlegg - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnMemantine ratiopharm
ATC-kodeN06DX01
Stoffmemantine hydrochloride
ProdusentRatiopharm GmbH

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Memantine ratiopharm 10 mg tabletter, filmdrasjerte memantinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Memantine ratiopharm er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Memantine ratiopharm

3.Hvordan du bruker Memantine ratiopharm

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Memantine ratiopharm

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Memantine ratiopharm er og hva det brukes mot

Hvordan virker Memantine ratiopharm

Memantine ratiopharm tilhører en legemiddelgruppe kjent som midler mot demens. Hukommelsestap ved Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i signaloverføringen i hjernen. Hjernen inneholder såkalte N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptorer som er involvert i overføring av nervesignalene som er viktige for læring og hukommelse. Memantine ratiopharm hører til en gruppe medisiner som kalles NMDA-reseptorantagonister. Memantine ratiopharm virker på disse NMDA-reseptorene for å forbedre overføringen av nervesignaler og hukommelsen.

Hva brukes Memantine ratiopharm for

Memantine ratiopharm brukes til behandling av pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Memantine ratiopharm

Bruk ikke Memantine ratiopharm

dersom du er allergisk overfor memantinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Memantine ratiopharm:

dersom du tidligere har hatt epileptiske anfall

dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt, eller hvis du lider av hjertesvikt eller av ukontrollert høyt

blodtrykk (hypertensjon).

I disse tilfellene må behandlingen overvåkes nøye, og effekten av behandlingen med Memantine ratiopharm må vurderes jevnlig av legen din.

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, må legen overvåke nyrefunksjonen din nøye og om nødvendig tilpasse memantindosene i henhold til det.

Samtidig bruk av legemidler som

amantadin (for behandling av Parkinsons sykdom)

ketamin (et middel vanligvis brukt for å fremkalle narkose)

dekstrometorfan (vanligvis brukt mot hoste) og

andre NMDA-antagonister,

bør unngås.

Barn og ungdom

Memantine ratiopharm er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Memantine ratiopharm

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du tar/bruker, nylig har tatt/brukt eller planlegger å ta/bruke andre legemidler.

Virkningene av spesielt følgende medisiner kan endres av Memantine ratiopharm, og det kan være nødvendig for legen din å endre dosen av disse:

amantadin, ketamin, dekstrometorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

hydroklortiazid (eller enhver annen kombinasjon med hydroklortiazid)

antikolinergika (stoffer som vanligvis brukes for å behandle problemer eller kramper i tarmen)

antikonvulsiva (stoffer som brukes for å hindre og lindre krampeanfall)

barbiturater (stoffer som vanligvis brukes som sovemiddel)

dopaminerge agonister (stoffer som L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (stoffer som brukes i behandlingen av mentale lidelser)

perorale antikoagulantia (stoffer som brukes for å hindre blodpropp)

Hvis du kommer på sykehus, må du si fra til legen at du bruker Memantine ratiopharm.

Inntak av Memantine ratiopharm sammen med mat og drikke

Du bør si fra til legen hvis du nylig har endret kostholdet ditt drastisk eller kommer til å gjøre det (f.eks. fra vanlig kosthold til strengt vegetarisk kosthold), eller hvis du har RTA (renal tubulær acidose, dvs. overskudd av syredannende stoffer i blodet pga. nedsatt nyrefunksjon) eller alvorlige urinveisinfeksjoner, ettersom det kan gjøre det nødvendig for legen din å justere medisindosen din.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Bruk av memantin hos gravide kvinner anbefales ikke.

Kvinner som tar Memantine ratiopharm, bør ikke amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Legen vil fortelle deg hvorvidt sykdommen påvirker din evne til å kjøre og bruke maskiner.

I tillegg kan Memantine ratiopharm påvirke reaksjonsevnen din slik at du ikke kan kjøre eller bruke maskiner på en trygg måte.

Memantine ratiopharm inneholder laktose og soyalecitin

Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Dette legemidlet inneholder soyalecitin. Hvis du er allergisk mot peanøtter eller soya må du ikke ta dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Memantine ratiopharm

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dosering

Den anbefalte dosen av Memantine ratiopharm for voksne og eldre pasienter er 20 mg daglig. Denne dosen økes gradvis etter følgende daglige behandlingsskjema for å redusere risikoen for bivirkninger:

uke 1

en halv 10 mg tablett

 

 

uke 2

én 10 mg tablett

 

 

uke 3

én og en halv 10 mg tablett

 

 

uke 4 og videre

to 10 mg tabletter én gang om dagen

 

 

Vanlig startdose er en halv tablett én gang om dagen (1x 5 mg) i den første uken. Dette økes til en tablett én gang om dagen (1x 10 mg) i den andre uken, og til én og en halv tablett én gang om dagen i den tredje uken. Fra den fjerde uken og videre fremover er vanlig dose to tabletter én gang om dagen (1x 20 mg).

Tabletten kan deles i like doser.

Dosering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, vil legen avgjøre hvilken dose som passer i ditt tilfelle. I slike tilfeller bør legen undersøke nyrefunksjonen ved gitte intervaller.

Inntak

Memantine ratiopharm bør tas oralt én gang om dagen. For at medisinen skal virke hensiktsmessig, må du ta den på samme tid hver dag. Tablettene bør svelges med litt vann. Tablettene kan tas uavhengig av måltider.

Behandlingens varighet

Fortsett å ta Memantine ratiopharm så lenge som du merker nytte av medisinen og du ikke opplever bivirkninger som du ikke kan leve med. Legen bør evaluere behandlingen jevnlig.

Dersom du tar for mye av Memantine ratiopharm

Vanligvis vil det ikke være skadelig å ta for mye Memantine ratiopharm. Det kan hende at du opplever økte symptomer som beskrevet i avsnitt 4, "Mulige bivirkninger".

Hvis du tar en stor overdose med Memantine ratiopharm, må du ta kontakt med legen eller få medisinsk råd ettersom det kan være nødvendig med medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Memantine ratiopharm

Hvis du har glemt å ta en dose med Memantine ratiopharm, kan du bare vente og så ta den neste dosen til vanlig tid.

Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Generelt er observerte bivirkninger milde til moderate.

Vanlige (påvirker 1 til 10 av 100 brukere):

Hodepine, søvnighet, forstoppelse, forhøyede leverfunksjonsverdier, svimmelhet, balansesykdommer, kortpustethet, høyt blodtrykk og overfølsomhet for legemidlet.

Mindre vanlige (påvirker 1 til 10 av 1000 brukere):

Tretthet, soppinfeksjon, forvirring, hallusinasjoner, oppkast, unormal gange, hjertesvikt og venøs blodpropp (trombose/tromboembolisme)

Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 til 10 av 10 000 brukere):

Anfall

Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

Pankreatitt, leverbetennelse (hepatitt) og psykotiske reaksjoner

Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. Dette er rapportert hos pasienter som er behandlet med memantin.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Memantine ratiopharm

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.

Blisterpakninger

Oppbevares ved høyst 25 °C.

HDPE-flasker

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Holdbarhet etter første anbrudd av beholderen: 6 måneder

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Memantine ratiopharm

-Virkestoff er memantinhydroklorid.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.

-Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne

Mikrokrystallinsk cellulose (E 460), pregelatinisert stivelse (E 1404), vannfri laktose, kolloid, vannfri silika (E 551), magnesiumstearat(E 470b)

Drasjering

Polysorbat 80 (E 433), polyvinylalkohol (E 1203), titandioksid (E 171), talk (E 553b), soyalecitin (E 322), xantangummi (E 415).

Hvordan Memantine ratiopharm ser ut og innholdet i pakningen

Hvite til elfenbenshvite, kapselformede (12,5 x 5,6 mm), bikonvekse tabletter med en delestrek på den ene siden og preget med «10» på den andre siden.

Memantine ratiopharm er tilgjengelig i pakninger på 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 100 og 112 filmdrasjerte tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen ratiopharm GmbH

Graf-Arco- Straße 3 89079 Ulm Tyskland

Tilvirker

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungarn

HBM Pharma s.r.o.

Slabinská 30, 03680 Martin

Slovakia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB Sicor Biotech

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB Sicor BiotechEesti filiaal

ratiopharm AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007 0

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 567 29 70

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de

Tél: +33 1 55 91 78 00

Produtos Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Medical ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 534 3500

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotechfiliāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Memantine ratiopharm 20 mg tabletter, filmdrasjerte memantinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Memantine ratiopharm er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Memantine ratiopharm

3.Hvordan du bruker Memantine ratiopharm

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Memantine ratiopharm

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Memantine ratiopharm er og hva det brukes mot

Hvordan virker Memantine ratiopharm

Memantine ratiopharm tilhører en legemiddelgruppe kjent som midler mot demens. Hukommelsestap ved Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i signaloverføringen i hjernen. Hjernen inneholder såkalte N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptorer som er involvert i overføring av nervesignalene som er viktige for læring og hukommelse. Memantine ratiopharm hører til en gruppe medisiner som kalles NMDA-reseptorantagonister. Memantine ratiopharm virker på disse NMDA-reseptorene for å forbedre overføringen av nervesignaler og hukommelsen.

Hva brukes Memantine ratiopharm for

Memantine ratiopharm brukes til behandling av pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Memantine ratiopharm

Bruk ikke Memantine ratiopharm

dersom du er allergisk overfor memantinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Memantine ratiopharm:

dersom du tidligere har hatt epileptiske anfall

dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt, eller hvis du lider av hjertesvikt eller av ukontrollert høyt

blodtrykk (hypertensjon).

I disse tilfellene må behandlingen overvåkes nøye, og effekten av behandlingen med Memantine ratiopharm må vurderes jevnlig av legen din.

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, må legen overvåke nyrefunksjonen din nøye og om nødvendig tilpasse memantindosene i henhold til det.

Samtidig bruk av legemidler som

amantadin (for behandling av Parkinsons sykdom)

ketamin (et middel vanligvis brukt for å fremkalle narkose)

dekstrometorfan (vanligvis brukt mot hoste) og

andre NMDA-antagonister,

bør unngås.

Barn og ungdom

Memantine ratiopharm er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Memantine ratiopharm

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du tar/bruker, nylig har tatt/brukt eller planlegger å ta/bruke andre legemidler.

Virkningene av spesielt følgende medisiner kan endres av Memantine ratiopharm, og det kan være nødvendig for legen din å endre dosen av disse:

amantadin, ketamin, dekstrometorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

hydroklortiazid (eller enhver annen kombinasjon med hydroklortiazid)

antikolinergika (stoffer som vanligvis brukes for å behandle problemer eller kramper i tarmen)

antikonvulsiva (stoffer som brukes for å hindre og lindre krampeanfall)

barbiturater (stoffer som vanligvis brukes som sovemiddel)

dopaminerge agonister (stoffer som L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (stoffer som brukes i behandlingen av mentale lidelser)

perorale antikoagulantia (stoffer som brukes for å hindre blodpropp)

Hvis du kommer på sykehus, må du si fra til legen at du bruker Memantine ratiopharm.

Inntak av Memantine ratiopharm sammen med mat og drikke

Du bør si fra til legen hvis du nylig har endret kostholdet ditt drastisk eller kommer til å gjøre det (f.eks. fra vanlig kosthold til strengt vegetarisk kosthold), eller hvis du har RTA (renal tubulær acidose, dvs. overskudd av syredannende stoffer i blodet pga. nedsatt nyrefunksjon) eller alvorlige urinveisinfeksjoner, ettersom det kan gjøre det nødvendig for legen din å justere medisindosen din.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Bruk av memantin hos gravide kvinner anbefales ikke.

Kvinner som tar Memantine ratiopharm, bør ikke amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Legen vil fortelle deg hvorvidt sykdommen påvirker din evne til å kjøre og bruke maskiner.

I tillegg kan Memantine ratiopharm påvirke reaksjonsevnen din slik at du ikke kan kjøre eller bruke maskiner på en trygg måte.

Memantine ratiopharm inneholder laktose og soyalecitin

Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Dette legemidlet inneholder soyalecitin. Hvis du er allergisk mot peanøtter eller soya må du ikke ta dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Memantine ratiopharm

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dosering

Den anbefalte dosen av Memantine ratiopharm for voksne og eldre pasienter er 20 mg en gang daglig.

Denne dosen økes gradvis etter følgende daglige behandlingsskjema for å redusere risikoen for bivirkninger.

For opp-titrering er andre tablettstyrker tilgjengelige.

Ved behandlingens begynnelse vil du starte med å ta Memantine ratiopharm 5 mg én gang om dagen. Denne dosen vil økes med 5 mg hver uke til anbefalte (vedlikeholds) dose er nådd. Anbefalt vedlikeholdsdose er 20 mg én gang om dagen, hvilket oppnås ved den fjerde ukens begynnelse.

Tabletten kan deles i like doser.

Dosering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, vil legen avgjøre hvilken dose som passer i ditt tilfelle. I slike tilfeller bør legen undersøke nyrefunksjonen ved gitte intervaller.

Inntak

Memantine ratiopharm bør tas oralt én gang om dagen. For at medisinen skal virke hensiktsmessig, må du ta den på samme tid hver dag. Tablettene bør svelges med litt vann. Tablettene kan tas uavhengig av måltider.

Behandlingens varighet

Fortsett å ta Memantine ratiopharm så lenge som du merker nytte av medisinen og du ikke opplever bivirkninger som du ikke kan leve med. Legen bør evaluere behandlingen jevnlig.

Dersom du tar for mye av Memantine ratiopharm

Vanligvis vil det ikke være skadelig å ta for mye Memantine ratiopharm. Det kan hende at du opplever økte symptomer som beskrevet i avsnitt 4, "Mulige bivirkninger".

Hvis du tar en stor overdose med Memantine ratiopharm, må du ta kontakt med legen eller få medisinsk råd ettersom det kan være nødvendig med medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Memantine ratiopharm

Hvis du har glemt å ta en dose med Memantine ratiopharm, kan du bare vente og så ta den neste dosen til vanlig tid.

Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Generelt er observerte bivirkninger milde til moderate.

Vanlige (påvirker 1 til 10 av 100 brukere):

Hodepine, søvnighet, forstoppelse, forhøyede leverfunksjonsverdier, svimmelhet, balansesykdommer, kortpustethet, høyt blodtrykk og overfølsomhet for legemidlet.

Mindre vanlige (påvirker 1 til 10 av 1000 brukere):

Tretthet, soppinfeksjon, forvirring, hallusinasjoner, oppkast, unormal gange, hjertesvikt og venøs blodpropp (trombose/tromboembolisme)

Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 til 10 av 10 000 brukere):

Anfall

Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

Pankreatitt, leverbetennelse (hepatitt) og psykotiske reaksjoner

Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. Dette er rapportert hos pasienter som er behandlet med memantin.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Memantine ratiopharm

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.

Blisterpakninger

Oppbevares ved høyst 25 °C.

HDPE-flasker

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Holdbarhet etter første anbrudd av beholderen: 6 måneder

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Memantine ratiopharm

-Virkestoff er memantinhydroklorid.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 20 mg med memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

-Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne

Mikrokrystallinsk cellulose (E 460), pregelatinisert stivelse (E 1404), vannfri laktose, kolloid, vannfri silika (E 551), magnesiumstearat (E 470b)

Drasjering

Polysorbat 80 (E 433), polyvinylalkohol (E 1203), titandioksid (E 171), talk (E 553b), soyalecitin (E 322), xantangummi (E 415).

Hvordan Memantine ratiopharm ser ut og innholdet i pakningen

Hvite til elfenbenshvite, kapselformede (15,6 x 8,0 mm), bikonvekse tabletter med en delestrek på den ene siden og preget med «20» på den andre siden.

Memantine ratiopharm er tilgjengelig i pakninger på 10, 14, 21, 28, 30, 42, 56, 98 og 100 filmdrasjerte tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen ratiopharm GmbH

Graf-Arco- Straße 3 89079 Ulm Tyskland

Tilvirker

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungarn

HBM Pharma s.r.o.

Slabinská 30, 03680 Martin

Slovakia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB Sicor Biotech

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB Sicor BiotechEesti filiaal

ratiopharm AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007 0

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 567 29 70

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de

Tél: +33 1 55 91 78 00

Produtos Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Medical ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 534 3500

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotechfiliāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Memantine ratiopharm 5 mg tabletter, filmdrasjerte Memantine ratiopharm 10 mg tabletter, filmdrasjerte Memantine ratiopharm 15 mg tabletter, filmdrasjerte Memantine ratiopharm 20 mg tabletter, filmdrasjerte memantinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Memantine ratiopharm er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Memantine ratiopharm

3.Hvordan du bruker Memantine ratiopharm

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Memantine ratiopharm

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Memantine ratiopharm er og hva det brukes mot

Hvordan virker Memantine ratiopharm

Memantine ratiopharm tilhører en legemiddelgruppe kjent som midler mot demens. Hukommelsestap ved Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i signaloverføringen i hjernen. Hjernen inneholder såkalte N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptorer som er involvert i overføring av nervesignalene som er viktige for læring og hukommelse. Memantine ratiopharm hører til en gruppe medisiner som kalles NMDA-reseptorantagonister. Memantine ratiopharm virker på disse NMDA-reseptorene for å forbedre overføringen av nervesignaler og hukommelsen.

Hva brukes Memantine ratiopharm for

Memantine ratiopharm brukes til behandling av pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Memantine ratiopharm

Bruk ikke Memantine ratiopharm

dersom du er allergisk overfor memantinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Memantine ratiopharm:

dersom du tidligere har hatt epileptiske anfall

dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt, eller hvis du lider av hjertesvikt eller av ukontrollert høyt

blodtrykk (hypertensjon).

I disse tilfellene må behandlingen overvåkes nøye, og effekten av behandlingen med Memantine ratiopharm må vurderes jevnlig av legen din.

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, må legen overvåke nyrefunksjonen din nøye og om nødvendig tilpasse memantindosene i henhold til det.

Samtidig bruk av legemidler som

amantadin (for behandling av Parkinsons sykdom)

ketamin (et middel vanligvis brukt for å fremkalle narkose)

dekstrometorfan (vanligvis brukt mot hoste) og

andre NMDA-antagonister,

bør unngås.

Barn og ungdom

Memantine ratiopharm er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Memantine ratiopharm

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du tar/bruker, nylig har tatt/brukt eller planlegger å ta/bruke andre legemidler.

Virkningene av spesielt følgende medisiner kan endres av Memantine ratiopharm, og det kan være nødvendig for legen din å endre dosen av disse:

amantadin, ketamin, dekstrometorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

hydroklortiazid (eller enhver annen kombinasjon med hydroklortiazid)

antikolinergika (stoffer som vanligvis brukes for å behandle problemer eller kramper i tarmen)

antikonvulsiva (stoffer som brukes for å hindre og lindre krampeanfall)

barbiturater (stoffer som vanligvis brukes som sovemiddel)

dopaminerge agonister (stoffer som L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (stoffer som brukes i behandlingen av mentale lidelser)

perorale antikoagulantia (stoffer som brukes for å hindre blodpropp)

Hvis du kommer på sykehus, må du si fra til legen at du bruker Memantine ratiopharm.

Inntak av Memantine ratiopharm sammen med mat og drikke

Du bør si fra til legen hvis du nylig har endret kostholdet ditt drastisk eller kommer til å gjøre det (f.eks. fra vanlig kosthold til strengt vegetarisk kosthold), eller hvis du har RTA (renal tubulær acidose, dvs. overskudd av syredannende stoffer i blodet pga. nedsatt nyrefunksjon) eller alvorlige urinveisinfeksjoner, ettersom det kan gjøre det nødvendig for legen din å justere medisindosen din.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Bruk av memantin hos gravide kvinner anbefales ikke.

Kvinner som tar Memantine ratiopharm, bør ikke amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Legen vil fortelle deg hvorvidt sykdommen påvirker din evne til å kjøre og bruke maskiner.

I tillegg kan Memantine ratiopharm påvirke reaksjonsevnen din slik at du ikke kan kjøre eller bruke maskiner på en trygg måte.

Memantine ratiopharm inneholder laktose og soyalecitin

Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Dette legemidlet inneholder soyalecitin. Hvis du er allergisk mot peanøtter eller soya må du ikke ta dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Memantine ratiopharm

Startpakningen for behandling med Memantine ratiopharm skal kun brukes ved behandlingens begynnelse.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dosering

Den anbefalte behandlingsdosen av 20 mg per dag oppnås ved en gradvis økning av Memantine ratiopharm dosen i løpet av de første 3 ukene av behandlingen. Ta en tablett én gang om dagen.

Uke 1 (dag 1-7):

Ta en 5 mg tablett én gang om dagen (hvit til elfenbenshvit, kapselformet, bikonveks, glatt på den ene siden og merket med ”5” på den andre) i 7 dager.

Uke 2 (dag 8-14):

Ta en 10 mg tablett én gang om dagen (hvit til elfenbenshvit, kapselformet, bikonveks, med en delestrek på den ene siden og merket med ”10” på den andre) i 7 dager.

Uke 3 (dag 15-21):

Ta en 15 mg tablett én gang om dagen (hvit til elfenbenshvit, kapselformet, bikonveks, glatt på den ene siden og merket med ”15” på den andre) i 7 dager.

Uke 4 (dag 22-28):

Ta en 20 mg tablett én gang om dagen (hvit til elfenbenshvit, kapselformet, bikonveks, med en delestrek på den ene siden og merket med ”20” på den andre) i 7 dager.

Uke 1

5 mg tablett

 

 

Uke 2

10 mg tablett

 

 

Uke 3

15 mg tablett

 

 

Uke 4 og videre fremover

20 mg tablett en gang om dagen.

 

 

Vedlikeholdsdose

Anbefalt daglig dose er 20 mg én gang om dagen.

For fortsettelse av behandlingen, vennligst rådfør deg med legen din.

Dosering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, vil legen avgjøre hvilken dose som passer i ditt tilfelle. I slike tilfeller bør legen undersøke nyrefunksjonen ved gitte intervaller.

Inntak

Memantine ratiopharm bør tas oralt én gang om dagen. For at medisinen skal virke hensiktsmessig, må du ta den på samme tid hver dag. Tablettene bør svelges med litt vann. Tablettene kan tas uavhengig av måltider.

Behandlingens varighet

Fortsett å ta Memantine ratiopharm så lenge som du merker nytte av medisinen og du ikke opplever bivirkninger som du ikke kan leve med. Legen bør evaluere behandlingen jevnlig.

Dersom du tar for mye av Memantine ratiopharm

Vanligvis vil det ikke være skadelig å ta for mye Memantine ratiopharm. Det kan hende at du opplever økte symptomer som beskrevet i avsnitt 4, "Mulige bivirkninger".

Hvis du tar en stor overdose med Memantine ratiopharm, må du ta kontakt med legen eller få medisinsk råd ettersom det kan være nødvendig med medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Memantine ratiopharm

Hvis du har glemt å ta en dose med Memantine ratiopharm, kan du bare vente og så ta den neste dosen til vanlig tid.

Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Generelt er observerte bivirkninger milde til moderate.

Vanlige (påvirker 1 til 10 av 100 brukere):

Hodepine, søvnighet, forstoppelse, forhøyede leverfunksjonsverdier, svimmelhet, balansesykdommer, kortpustethet, høyt blodtrykk og overfølsomhet for legemidlet.

Mindre vanlige (påvirker 1 til 10 av 1000 brukere):

Tretthet, soppinfeksjon, forvirring, hallusinasjoner, oppkast, unormal gange, hjertesvikt og venøs blodpropp (trombose/tromboembolisme)

Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 til 10 av 10 000 brukere):

Anfall

Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

Pankreatitt, leverbetennelse (hepatitt) og psykotiske reaksjoner

Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. Dette er rapportert hos pasienter som er behandlet med memantin.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Memantine ratiopharm

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Memantine ratiopharm

-Virkestoff er memantinhydroklorid.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg memantinhydroklorid tilsvarende 4,15 mg memantin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 15 mg memantinhydroklorid tilsvarende 12,46 mg memantin.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

-Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne

Mikrokrystallinsk cellulose (E 460), pregelatinisert stivelse (E 1404), vannfri laktose, kolloid, vannfri silika (E 551), magnesiumstearat (E 470b)

Drasjering

Polysorbat 80 (E 433), polyvinylalkohol (E 1203), titandioksid (E 171), talk (E 553b), soyalecitin (E 322), xantangummi (E 415).

Hvordan Memantine ratiopharm ser ut og innholdet i pakningen

5 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til elfenbenshvite, kapselformede (9,6 x 4,54 mm), bikonvekse tabletter som er glatt på den ene siden og preget med «5» på den andre siden.

10 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til elfenbenshvite, kapselformede (12,5 x 5,6 mm), bikonvekse tabletter med en delestrek på den ene siden og preget med «10» på den andre siden.

15 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til elfenbenshvite, kapselformede (14, 0 x 6,0 mm), bikonvekse tabletter som er glatt på den ene siden og preget med «15» på den andre siden.

20 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til elfenbenshvite, kapselformede (15,6 x 8, 0 mm), bikonvekse tabletter med en delestrek på den ene siden og preget med «20» på den andre siden.

Memantine ratiopharm er tilgjengelig i pakninger med 28 (7 +7 +7 + 7) filmdrasjerte tabletter.

Innehaver av markedsføringstillatelsen ratiopharm GmbH

Graf-Arco- Straße 3 89079 Ulm Tyskland

Tilvirker

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungarn

HBM Pharma s.r.o.

Slabinská 30, 03680 Martin

Slovakia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 731 402 02

Eesti

UAB Sicor BiotechEesti filiaal Tel: +372 661 0801

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

ratiopharm España, S.A. Tel: +34 91 567 29 70

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Ísland

Medical ehf.

Sími: +354 534 3500

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Κύπρος

Lietuva

UAB Sicor Biotech

Tel: +370 5 266 0203

Luxembourg/Luxemburg ratiopharm GmbH Allemagne/Deutschland Tél: +49 731 402 02

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Norge ratiopharm AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1 97 007 0

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 26 79 11

Suomi/Finland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46

42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotechfiliāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44

1977 628500

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter