Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Methylthioninium chloride Proveblue (methylthioninium chloride) – Preparatomtale - V03AB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnMethylthioninium chloride Proveblue
ATC-kodeV03AB17
Stoffmethylthioninium chloride
ProdusentProvepharm SAS

1.LEGEMIDLETS NAVN

Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml oppløsning inneholder 5 mg metyltioniniumklorid.

Hver 10 ml ampulle inneholder 50 mg metyltioniniumklorid.

Hver 2 ml ampulle inneholder 10 mg metyltioniniumklorid.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning (injeksjonsvæske)

Klar, mørkeblå oppløsning med pH-verdi på mellom 3,0 og 4,5.

Osmolaliteten er normalt mellom 10 og 15 mOsm/kg.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Akutt symptomatisk behandling av medisinsk og kjemisk indusert methemoglobinemi. Methylthioninium chloride Proveblue er indisert for voksne, barn og ungdom (i alderen 0 til 17 år).

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Methylthioninium chloride Proveblue skal kun administreres av helsepersonell.

Dosering

Voksne

Vanlig dose er 1 til 2 mg per kg kroppsvekt, dvs. 0,2-0,4 ml per kg kroppsvekt, gitt over en periode på 5 minutter.

Gjentatt dose (1 til 2 mg/kg kroppsvekt, dvs. 0,2-0,4 ml/kg kroppsvekt) kan administreres én time etter første dose for tilfeller av vedvarende eller tilbakevendende symptomer, eller dersom methemoglobinnivået forblir betydelig høyere enn det normale, kliniske området.

Behandlingen tar normalt kun én dag.

Maksimalt anbefalt kumulativ behandlingsdose er 7 mg/kg. Denne dosen bør ikke overskrides fordi høyere dosering av metyltioniniumklorid kan føre til at følsomme pasienter utvikler methemoglobinemi.

For tilfeller av methemoglobinemi indusert av anilin eller dapson, er den maksimalt anbefalte kumulative behandlingsdosen 4 mg/kg (se pkt. 4.4).

Det finnes ikke tilstrekkelige data til å kunne gi en doseanbefaling for kontinuerlig infusjon.

Spesielle populasjoner

Eldre

Dosejustering er ikke nødvendig.

Nedsatt nyrefunksjon

Metyltioniniumkloridmå brukes med forsiktighet hos pasienter med moderat til alvorlig nyresykdom da det foreligger begrenset med data og metyltioniniumklorid i stor grad elimineres via nyrene. Det kan være nødvendig med lavere doser (<1 mg/kg).

Nedsatt leverfunksjon

Det finnes ingen data for bruk hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Pediatrisk populasjon

Spedbarn fra 3 måneder, barn og ungdom:

Samme dosering som for voksne.

Spedbarn i alderen 3 måneder eller yngre samt nyfødte:

Anbefalt dose er 0,3 til 0,5 mg/kg per kg kroppsvekt, dvs. 0,06 til 0,1 ml/kg per kg kroppsvekt, gitt over en periode på 5 minutter.

Gjentatt dose (0,3 til 0,5 mg/kg kroppsvekt, dvs. 0,06-0,1 ml/kg kroppsvekt) kan administreres én time etter første dose for tilfeller av vedvarende eller tilbakevendende symptomer, eller dersom methemoglobinnivået forblir betydelig høyere enn det normale, kliniske området (se pkt. 4.4 for viktig sikkerhetsinformasjon).

Behandlingen tar normalt kun én dag.

Administrasjonsmåte

Til intravenøs bruk.

Methylthioninium chloride Proveblue er hypotonisk og kan fortynnes i 50 ml glukose 50 mg/ml (5 %) injeksjonsvæske, oppløsning for å unngå lokal smerte, spesielt hos den pediatriske populasjon.

Det må injiseres meget langsomt, over en periode på 5 minutter.

Oppløsningen må ikke administreres som subkutan eller intramuskulær injeksjon.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering og fortynning av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller andre tiazin-fargestoffer

Pasienter med mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD) på grunn av risikoen for hemolytisk anemi

Pasienter med nitritt-indusert methemoglobinemi under behandling av cyanid forgiftning

Pasienter med methemoglobinemi som skyldes klorforgiftning

Mangel på NADPH (nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfat)-reduktase.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Generelt

Methylthioninium chloride Proveblue må injiseres meget langsomt over en periode på 5 minutter for å hindre at høye lokale konsentrasjoner av stoffet produserer ytterligere methemoglobin.

Legemidlet gir urin og avføring en blågrønn farge og huden en blåaktig farge som kan hindre diagnostisering av cyanose.

Det kan være nødvendig med gjentatte doser av metyltioniniumklorid hos pasienter med anilindusert methemoglobinemi. Det må utvises forsiktighet under behandling med metyltioniniumklorid da denne behandlingsmetoden kan innvirke på dannelsen av Heinz-legemer og hemolytisk anemi. Lavere doser bør derfor vurderes, og den totale kumulative dosen skal ikke overskride 4 mg/kg.

Methylthioninium chloride Proveblue kan forverre dapsonindusert hemolytisk anemi fordi dapson metaboliseres til reaktiv hydroksylamin som oksiderer hemoglobin. For pasienter med dapsonindusert methemoglobinemi anbefales det å ikke overskride den kumulative behandlingsdosen på 4 mg/kg.

For tilfeller av suspekt methemoglobinemi anbefales det å kontrollere oksygenmetningen med co- oksymetri når tilgjengelig. Dette fordi pulsoksimetri kan gi en falsk estimering av oksygenmetningen under administrasjon av metyltioniniumklorid.

Anestesiologer må være oppmerksomme på methemoglobinemi hos pasienter som får dapsonbehandling, og på BIS-forstyrrelser (bispektral indeks) ved administrasjon av Methylthioninium chloride Proveblue.

Elektrokardiogram (EKG) og blodtrykk bør overvåkes under og etter behandling med Methylthioninium chloride Proveblue da hypertensjon og hjertearytmi er mulige bivirkninger (se punkt 4.8).

Manglende respons på metyltioniniumklorid tyder på mangel på cytokrom-b5-reduktase, mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase eller sulfhemoglobinemi. Alternative behandlingsmetoder bør vurderes.

Pasienter med hyperglykemi eller diabetes mellitus

Hvis fortynnet i glukose 50 mg/ml (5 %) injeksjonsvæske, oppløsning, må metyltioniniumklorid brukes med forsiktighet hos pasienter med hyperglykemi eller diabetes mellitus da disse tilstandene kan forverres av glukoseoppløsningen.

Pediatrisk populasjon

Ekstrem forsiktighet må utvises ved administrasjon til nyfødte og spedbarn under 3 måneder på grunn av lavere konsentrasjoner av NADPH-methemoglobin-reduktase som er nødvendig for å redusere methemoglobin til hemoglobin. Nyfødte blir dermed mer følsomme overfor methemoglobinemi indusert av høye doser metyltioniniumklorid.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Metyltioniniumklorid skal ikke gis til pasienter som får legemidler som fremmer serotonintransmisjonen, inkludert SSRI-er (selektive serotoninreopptakshemmere), bupropion, buspiron, klomipramin, mirtazapin og venlafaksin. Dersom det ikke er mulig å unngå intravenøs administrasjon av metyltioniniumklorid til pasienter som behandles med serotonerge legemidler, må

den minste dosen velges. Pasienten må også overvåkes nøye for sentralnervesystemet (CNS)- bivirkninger i opptil 4 timer etter administrasjonen.

Metyltioniniumklorid er en in vitro-hemmer av CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 og 3A4/5. Kliniske konsekvenser av økte plasmakonsentrasjoner av samtidig administrerte legemidler som er følsomme overfor substrater for CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 og 3A, kan ikke utelukkes.

Metyltioniniumklorid er en in vitro-induktor av CYP1A2. Den kliniske følgen av dette er ikke kjent.

Administrasjon av Methylthioninium chloride Proveblue har potensial til forbigående å øke eller redusere clearance av legemidler som hovedsakelig blir metabolisert av disse enzymene. De kliniske følgene blir imidlertid vurdert som minimale siden Methylthioninium chloride Proveblue ofte bare blir brukt én gang og i akutte nødssituasjoner.

Metyltioniniumklorid er en potent hemmer av transportørene OCT2, MATE1 og MATE2-K. De kliniske følgene av denne hemmingen er ikke kjent. Administrasjon av Methylthioninium chloride Proveblue har potensial til forbigående å øke eksponeringen av legemidler som primært elimineres ved renal transport som involverer OCT2/MATE-veien, inkludert cimetidin, metformin og aciklovir.

Metyltioniniumklorid er et substrat for P-glykoprotein (P-gp). De kliniske følgene blir imidlertid vurdert som minimale på grunn av at legemidlet vanligvis brukes kortvarig og med enkeltdosering i forbindelse med akutte nødssituasjoner.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det finnes ikke tilstrekkelige data om bruk av metyltioniniumklorid hos gravide kvinner. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet (se punkt 5.3). Den potensielle risikoen for mennesker er ikke kjent. Methylthioninium chloride Proveblue skal ikke brukes under graviditet hvis ikke det er helt nødvendig, f.eks. ved livstruende methemoglobinemi.

Amming

Det er ukjent om metyltioniniumklorid blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Det har ikke blitt utført studier på utskilling av metyltioniniumklorid i melk hos dyr. Det kan ikke utelukkes at det foreligger en risiko for nyfødte/spedbarn. På bakgrunn av kinetikkdata bør det gjøres et opphold i ammingen på opptil 8 dager etter behandling med Methylthioninium chloride Proveblue.

Fertilitet

I in vitro-studier er det vist at metyltioniniumklorid reduserer motiliteten av sæd hos mennesker på en doseavhengig måte.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Metyltioniniumklorid har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Kjøring kan påvirkes på grunn av konfusjon, svimmelhet og mulige synsforstyrrelser.

Risikoen er imidlertid begrenset fordi legemidlet kun er beregnet på akutt administrasjon i nødssituasjoner ved sykehus.

4.8Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

De vanligst rapporterte bivirkningene som ble observert i de kliniske studiene er svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelse, kvalme, misfarging av hud, kromaturi, hyperhidrose, smerter på injeksjonsstedet og smerter i ekstremitetene.

Intravenøs injeksjon av metyltioniniumklorid har i enkelte tilfeller forårsaket hypertensjon og hjertearytmi, og slike tilstander kan i sjeldne tilfeller vise seg å være fatale.

Bivirkningstabell

Bivirkningene oppført i tabellen nedenfor, forekommer hos voksne, barn og ungdom (i alderen 0 til 17 år) etter intravenøs administrasjon. Frekvensene er ikke kjent (kan ikke beregnes ut i fra tilgjengelig data). Når frekvensen er angitt, er den basert på et svært lite antall personer.

Organklassesystem

Bivirkning

Frekvens

Sykdommer i blod og lymfatiske

Methemoglobinemi

Ikke kjent

organer

Hyperbilirubinemi1

Ikke kjent

 

Hemolytisk anemi

Ikke kjent

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktiske reaksjoner

Ikke kjent

Psykiatriske lidelser

Konfusjon

Ikke kjent

 

Agitasjon

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

Svimmelhet

Svært vanlige

 

Hodepine

Vanlige

 

Angst

Vanlige

 

Skjelving

Ikke kjent

 

Feber

Ikke kjent

 

Afasi

Ikke kjent

 

Parestesi

Svært vanlige

 

Smaksforstyrrelse

Svært vanlige

Øyesykdommer

Mydriasis

Ikke kjent

Hjertesykdommer

Hjertearytmi

Ikke kjent

 

Takykardi

Ikke kjent

Karsykdommer

Hypertensjon

Ikke kjent

 

Hypotensjon

Ikke kjent

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Åndenød (dyspné)

Ikke kjent

thorax og mediastinum

Takypné (økt respirasjonsfrekvens)

Ikke kjent

 

 

Hypoksi

Ikke kjent

Gastrointestinale sykdommer

Kvalme

Svært vanlige

 

Oppkast

Vanlige

 

Magesmerter

Vanlige

 

 

Misfarget avføring (blå-grønn)

Ikke kjent

 

Hud- og underhudssykdommer

Misfarging av huden (blå)

Svært vanlige

 

 

Svetting

Svært vanlige

 

 

Urtikaria

Ikke kjent

 

Sykdommer i nyre og urinveier

Kromaturi (blå-grønn farge på

Svært vanlige

 

 

urinen)

 

 

Generelle lidelser og reaksjoner på

Brystsmerte

Vanlige

 

administrasjonsstedet

Lokal vevsnekrose på

Ikke kjent

 

 

 

 

injeksjonsstedet

 

 

 

Smerter på injeksjonsstedet

Vanlige

 

Undersøkelser

Reduksjon i hemoglobin

Ikke kjent

 

Sykdommer i muskler, bindevev og

Smerter i ekstremitetene

Svært vanlige

skjelett

 

 

Bare rapportert hos spedbarn

 

 

Pediatrisk populasjon

Bivirkninger er de samme som for voksne (med unntak av hyperbilirubinemi som bare er rapportert hos spedbarn).

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Personer som ikke har methemoglobinemi

Administrasjon av store intravenøse doser (≥ 7 mg/kg) Methylthioninium chloride Proveblue til personer som ikke har methemoglobinemi, induserer kvalme og oppkast, brysttetthet, brystsmerte, takykardi, engstelse, sterk svetting, skjelving, mydriasis, blå-grønn farge på urinen, blåfarging av hud og slimhinner, magesmerte, svimmelhet, parestesi, hodepine, konfusjon, hypertensjon, mild methemoglobinemi (opptil 7 %) og EKG-endringer (utflating eller inversjon av T-bølger). Disse virkningene gir seg vanligvis innen 2-12 timer etter injeksjonen.

Personer med methemoglobinemi

Kumulative doser av metyltioniniumklorid kan føre til dyspné og takypné, formodentlig relatert til redusert tilgjengelighet av oksygen forårsaket av methemoglobinemi, brystsmerte, skjelving, cyanose og hemolytisk anemi.

Hemolytisk anemi har også blitt rapportert ved tilfeller av alvorlig overdosering (20-30 mg/kg) hos spedbarn og voksne med methemoglobinemi indusert av anilin eller klor. Hemodialyse kan brukes på pasienter med alvorlig hemolyse.

Pediatrisk populasjon

Hyperbilirubinemi har blitt rapportert hos spedbarn etter administrasjon av metyltioniniumklorid 20 mg/kg.

Død forekom hos 2 spedbarn etter administrasjon av metyltioniniumklorid 20 mg/kg. Begge spedbarna hadde komplekse medisinske tilstander og metyltioniniumklorid var bare delvis ansvarlig.

Pasienten skal holdes under observasjon. Methemoglobinnivået skal overvåkes og passende støttetiltak må iverksettes ved behov.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Alle andre terapeutiske preparater, midler mot forgiftninger, ATC-kode: V03AB17

I lave konsentrasjoner in vivo kan metyltioniniumklorid fremskynde hastigheten på omdannelsen av methemoglobin til hemoglobin.

Methylthioninium chloride Proveblue har vist seg å farge vev selektivt. Bruk ved paratyreoideakirurgi (ikke indisert) har indusert CNS-bivirkninger ved administrasjon sammen med serotonerge legemidler (se punkt 4.5).

Pediatrisk populasjon

Effekten av metyltioniniumklorid ved behandling av methemoglobinemi hos den pediatriske populasjonen, ble påvist i to retrospektive studier og ett åpent, randomisert klinisk forsøk. Kasusrapporter angående effekt er også tilgjengelig.

Se punkt 4.4 for viktig sikkerhetsinformasjon.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Methylthioninium chloride Proveblue tas raskt opp av vevet etter intravenøs administrasjon. Det absorberes også godt via oral administrasjon. Hoveddelen av dosen utskilles i urinen, vanligvis i form av leukometyltioniniumklorid.

Estimert terminal halveringstid for metyltioniniumklorid etter intravenøs administrasjon er 26,7 timer.

Methylthioninium chloride Proveblue er ikke en in vitro-induktor av CYP2B6 og CYP3A4.

Methylthioninium chloride Proveblue er en in vitro-hemmer av P-gp.

Methylthioninium chloride Proveblue er ikke et in vitro-substrat for BCRP eller OCT2, og det er ikke en in vitro-hemmer av BCRP, OAT1 eller OAT3.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Toksisitet ved gjentatt dosering

Studier av toksisitet ved gjentatt dosering til hund i én måned viste ingen makroskopiske toksiske effekter.

Bivirkninger, sett ved eksponeringsnivå tilsvarende kliniske eksponeringsnivå og med mulig relevans til klinisk bruk, var moderat regenerativ anemi relatert til økt antall blodplater ved telling og økt fibrinogennivå, en minimal økning i gjennomsnittlig total blodverdi for bilirubin og en økt forekomst av moderat bilirubinnivå i urin.

Gentoksisitet

Ved intravenøs administrasjon av 62 mg/kg var metyltioniniumklorid mutagent i genmutasjonsstudier med bakterier og lymfeceller fra mus, men ikke i in vivo mikrokjernetest med mus.

Karsinogenitet

Det er noe evidens for at metyltioniniumklorid er karsinogent hos hannmus og hannrotter. Det er usikkert om det foreligger karsinogenitet hos hunnmus. Det ble ikke påvist karsinogenitet hos hunnrotter.

Reproduksjonstoksisitet

I in vitro-studier er det vist at metyltioniniumklorid reduserer motiliteten av sæd hos mennesker på en doseavhengig måte. Det er også vist at det hemmer veksten av dyrkede tocellede museembryoer, samt produksjonen av progesteron i dyrkede humane luteumceller.

Hos rotter og kaniner har det blitt rapportert teratogene effekter, med føtal og maternell toksisitet. Det har blitt påvist økt resorpsjonshastighet hos rotter.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Vann til injeksjon

6.2Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 6.6.

Det skal særlig ikke blandes med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning fordi det har blitt påvist at klorid reduserer oppløseligheten til metyltioniniumklorid.

6.3Holdbarhet

3 år

Etter åpning eller fortynning: Av mikrobiologiske hensyn skal produktet brukes umiddelbart etter åpning/fortynning, med mindre åpningsmetoden utelukker risiko for mikrobiell kontaminasjon. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstider og -forhold dersom produktet ikke brukes umiddelbart etter åpning.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Ampullen skal oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser for fortynnet legemiddel, se pkt. 6.3.

6.5Emballasje (type og innhold)

Glassampuller, type 1.

Hver eske inneholder et brett med 5 ampuller á 10 ml.

Hver eskeinneholder et brett med 5 eller 20 ampuller á 2 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Kun til engangsbruk

Methylthioninium chloride Proveblue kan fortynnes i 50 ml glukose 50 mg/ml (5 %) injeksjonsvæske, oppløsning for å unngå lokal smerte, spesielt hos den pediatriske populasjonen.

Det anbefales å kontrollere at de parenterale oppløsningene ikke inneholder partikler før administrasjon. Methylthioninium chloride Proveblue må ikke brukes dersom oppløsningen er misfarget, uklar, grumset eller det finnes presipitat eller partikler i oppløsningen.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

PROVEPHARM SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Frankrike

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/682/001

EU/1/11/682/002

EU/1/11/682/003

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 6 mai 2011

Dato for siste fornyelse: 8 februar 2016

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter