Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimvastid (rivastigmine) – Pakningsvedlegg - N06DA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNimvastid
ATC-kodeN06DA03
Stoffrivastigmine
ProdusentKrka, d.d., Novo mesto

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nimvastid 1,5 mg harde kapsler Nimvastid 3 mg harde kapsler Nimvastid 4,5 mg harde kapsler Nimvastid 6 mg harde kapsler rivastigmin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Nimvastid er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Nimvastid

3.Hvordan du bruker Nimvastid

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Nimvastid

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Nimvastid er, og hva det brukes mot

Virkestoffet i Nimvastid er rivastigmin.

Rivastigmin tilhører en gruppe legemidler som kalles kolinesterasehemmere. Hos pasienter med Alzheimers demens eller demens på grunn av Parkinsons sykdom dør visse nerveceller i hjernen. Dette fører til lave nivåer av nevrotransmitteren acetylkolin (en substans som tillater nerveceller å kommunisere med hverandre). Rivastigmin jobber med å blokkere enzymene som bryter ned acetylkolin: acetylkolinesterase og butyrylkolinesterase. Ved å blokkere disse enzymene øker Nimvastid nivået av acetylkolin i hjernen, og hjelper til med å redusere symptomene på Alzheimers sykdom og demens forbundet med Parkinsons sykdom.

Nimvastid brukes til behandling av voksne pasienter med mild til moderat Alzheimers demens som er en progressiv hjernesykdom som gradvis rammer hukommelsen, intellektuell evne og oppførsel. Kapslene og smeltetablettene kan også brukes ved behandling av demens hos voksne pasienter med Parkinsons sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Nimvastid

Bruk ikke Nimvastid

-dersom du er allergisk overfor rivastigmin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-hvis du får en hudreaksjon som sprer seg utover størrelsen på plasteret, hvis det er en mer intens lokal reaksjon (som f.eks. blemmer, økt betennelse i huden, hevelse) eller hvis det ikke blir bedre i løpet av 48 timer etter at du har fjernet depotplaster.

Dersom noe av dette gjelder deg må du informere legen din, og ikke bruk Nimvastid.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Nimvastid:

-dersom du har eller har hatt uregelmessig eller langsom hjerterytme.

-dersom du har eller har hatt aktivt magesår.

-dersom du har eller har hatt vannlatingsbesvær.

-dersom du har eller har hatt krampeanfall.

-dersom du har eller har hatt astma eller alvorlig luftveissykdom

-dersom du har eller har hatt nedsatt nyrefunksjon.

-dersom du har eller har hatt nedsatt leverfunksjon.

-dersom du har skjelvinger.

-dersom du har lav kroppsvekt.

-dersom du har reaksjoner i mage-tarmsystemet som sykdomsfølelse (kvalme), brekninger (oppkast) og diare. Ved vedvarende brekninger og diare kan du bli dehydrert (for stort væsketap).

Dersom noe av dette gjelder for deg, kan det hende at legen din vil følge deg nøye opp mens du bruker dette legemidlet.

Dersom det har gått mer enn 3 dager siden sist du tok Nimvastid, skal du ikke ta neste dose før du har snakket med legen din.

Barn og ungdom

Det er ikke relevant å bruke Nimvastid hos barn for behandling av Alzheimers sykdom.

Andre legemidler og Nimvastid

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Nimvastid bør ikke gis samtidig med andre legemidler med lignende effekt som Nimvastid. Nimvastid kan reagere med antikolinergika (legemidler som brukes til å lindre magekramper eller –spasmer, behandle Parkinsons sykdom eller forhindre reisesyke).

Nimvastid bør ikke gis samtidig med metoklopramid (et legemiddel brukt til å lindre eller forhindre kvalme og oppkast). Å ta disse to legemidlene sammen kan gi problemer som stivhet i armer og bein og skjelving i hendene.

Dersom du må opereres mens du bruker Nimvastid, fortell det til legen din før du får bedøvelsesmidler siden Nimvastid kan forsterke effekten av visse muskelavslappende legemidler som gis under bedøvelse.

Vær oppmerksom dersom Nimvastid tas sammen med betablokkere (legemidler som atenolol som brukes til å behandle høyt blodtrykk, angina og andre hjertelidelser). Å ta disse legemidlene sammen kan gi problemer som nedsatt hjertefrekvens (bradykardi) som kan føre til besvimelse eller tap av bevissthet.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Dersom du er gravid må fordelene ved bruk av Nimvastid vurderes opp mot mulige effekter på ditt ufødte barn. Nimvastid skal ikke brukes under graviditet uten at det er helt nødvendig.

Du bør ikke amme under behandling med Nimvastid.

Kjøring og bruk av maskiner

Legen din vil fortelle deg om sykdommen din tillater at du trygt kan kjøre bil eller bruke maskiner. Nimvastid kan gi svimmelhet og søvnighet, særlig ved behandlingsstart eller ved doseøkning. Dersom du føler deg svimmel eller søvnig, bør du ikke kjøre, bruke maskiner eller utføre andre oppmerksomhetskrevende oppgaver.

3.Hvordan du bruker Nimvastid

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.

Hvordan starte behandlingen

Legen din vil fortelle deg hvilken dose Nimvastid du skal ha.

Behandlingen starter vanligvis med en lav dose.

Legen din vil gradvis øke dosen avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen.

Den høyeste dosen som bør gis er 6,0 mg to ganger daglig.

Legen din vil jevnlig vurdere om legemidlet er effektivt for deg. Legen din vil også følge med på vekten din mens du bruker dette legemidlet.

Dersom det har gått mer enn 3 dager siden sist du tok Nimvastid, skal du ikke ta neste dose før du har snakket med legen din.

Hvordan du bruker dette legemidlet

Fortell omsorgspersonen din at du bruker Nimvastid.

For å få nytte av legemidlet, må du ta det hver dag.

Ta Nimvastid to ganger daglig, om morgenen og om kvelden, sammen med mat.

Kapslene skal svelges hele med drikke.

Kapslene må ikke åpnes eller knuses.

Dersom du tar for mye av Nimvastid

Rådfør deg med legen din hvis du ved et uhell har fått i deg mer Nimvastid enn du skal. Det kan hende du trenger medisinsk behandling. Enkelte personer som ved et uhell har tatt for mye Nimvastid har opplevd kvalme, brekninger, diaré, høyt blodtrykk og hallusinasjoner. Langsom hjerterytme og besvimelse kan også forekomme.

Dersom du har glemt å ta Nimvastid

Hvis du kommer på at du har glemt å ta dosen din med Nimvastid, skal du vente og ta den neste dosen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Bivirkninger er vanligst i forbindelse med behandlingsstart eller når dosen økes. Bivirkningene vil vanligvis forsvinne gradvis, ettersom kroppen din blir vant til legemidlet.

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)

Svimmelhet

Nedsatt appetitt

Mageproblemer slik som kvalme eller brekninger, diaré

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)

Angst

Svetting

Hodepine

Halsbrann

Vekttap

Magesmerte

Rastløshet, urolig

Følelse av trøtthet eller svakhet

Generell følelse av uvelhet

Skjelving eller følelse av forvirring

Nedsatt appetitt

Mareritt

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)

Depresjon

Søvnvansker

Besvimelser eller fallulykker

Endringer i leverfunksjon

Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)

Brystsmerter

Utslett, kløe

Krampeanfall

Magesår eller sår på tarmen

Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)

Høyt blodtrykk

Urinveisinfeksjon

Se ting som ikke er der (hallusinasjoner)

Problemer med hjerterytmen slik som rask eller langsom hjerterytme

Blødning i tarmen – vises som blod i avføringen eller i forbindelse med brekninger

Betennelse i bukspyttkjertelen – symptomer inkluderer kraftige smerter øverst i magen, ofte med sykdomsfølelse (kvalme) eller brekninger (oppkast)

Symptomene på Parkinsons sykdom blir verre eller utvikling av lignende symptomer – slik som muskelstivhet, vanskeligheter med å utføre bevegelser

Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)

Kraftige brekninger som kan medføre skader i spiserøret (øsofagus)

Dehydrering (for stort væsketap)

Leverforstyrrelser (gul hud, gulfarging av det hvite i øyet, unormal mørk urin eller uforklarlig kvalme, brekninger, tretthet og nedsatt appettitt)

Aggresjon, følelse av rastløshet

Uregelmessig hjerterytme

Pasienter med demens og Parkinsons sykdom

Disse pasientene får noen bivirkninger oftere. De får også noen andre bivirkninger:

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)

Skjelving

Besvimelse

Falluhell

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)

Angst

Rastløshet

Langsom og rask hjerterytme

Vanskeligheter med å sove

For mye spytt og dehydrering

Unormalt langsomme eller ukontrollerte bevegelser

Symptomene på Parkinsons sykdom blir verre eller utvikling av lignende symptomer – slik som muskelstivhet, vanskeligheter med å utføre bevegelser og muskelsvakhet

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)

Uregelmessig hjerterytme og dårlig kontroll på bevegelser

Andre bivirkninger som er sett med rivastigmin depotplaster og som kan oppstå med kapsler:

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)

Feber

Alvorlig forvirring

Urininkontinens (vansker med å holde igjen urinen tilstrekkelig)

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)

Hyperaktivitet (høyt aktivitetsnivå, rastløshet)

Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)

Allergiske reaksjoner på applikasjonsstedet, slik som blemmer eller hudinflammasjon

Kontakt legen din dersom du får noen av disse bivirkningene, da du kan ha behov for medisinsk hjelp.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Nimvastid

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nimvastid

-Virkestoff er rivastigminhydrogentartrat.

Hver kapsel inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende hhv. 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg eller 6 mg rivastigmin.

-Andre innholdsstoffer i Nimvastid 1,5 mg kapsler er mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat i kapselinnholdet, og titandioksid (E171), gult jernoksid (E172) og gelatin i kapselskallet.

-Andre innholddstoffer i Nimvastid 3 mg, 4,5 mg og 6 mg kapsler er mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat i kapselinnholdet, og titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), rødt jernoksid (E172) og gelatin i kapselskallet.

Hvordan Nimvastid ser ut og innholdet i pakningen

Nimvastid 1,5 mg harde kapsler inneholder et hvitt til nesten hvitt pulver og har gul topp og gul bunn.

Nimvastid 3 mg harde kapsler inneholder et hvitt til nesten hvitt pulver og har oransje topp og oransje bunn.

Nimvastid 4,5 mg harde kapsler inneholder et hvitt til nesten hvitt pulver og har rødbrun topp og rødbrun bunn.

Nimvastid 6 mg harde kapsler inneholder et hvitt til nesten hvitt pulver og har rødbrun topp og oransje bunn.

Blisterbrett (PVC/PVDC/Al-folie): esker på 14 (kun for 1,5 mg), 28, 30, 56, 60 eller 112 harde kapsler er tilgjengelig.

HDPE-bokser: bokser med 200 eller 250 harde kapsler er tilgjengelig. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: +32 (0) 489 304 091

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: +32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: +356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA Belgium, SA.

Tel: +32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tηλ: +30 (0)210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0) 203 751 1888

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 1. 2014

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nimvastid 1,5 mg smeltetabletter Nimvastid 3 mg smeltetabletter Nimvastid 4,5 mg smeltetabletter Nimvastid 6 mg smeltetabletter rivastigmin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Nimvastid er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Nimvastid

3.Hvordan du bruker Nimvastid

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Nimvastid

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nimvastid er, og hva det brukes mot

Virkestoffet i Nimvastid er rivastigmin.

Rivastigmin tilhører en gruppe legemidler som kalles kolinesterasehemmere. Hos pasienter med Alzheimers demens eller demens på grunn av Parkinsons sykdom dør visse nerveceller i hjernen. Dette fører til lave nivåer av nevrotransmitteren acetylkolin (en substans som tillater nerveceller å kommunisere med hverandre). Rivastigmin jobber med å blokkere enzymene som bryter ned acetylkolin: acetylkolinesterase og butyrylkolinesterase. Ved å blokkere disse enzymene øker Nimvastid nivået av acetylkolin i hjernen, og hjelper til med å redusere symptomene på Alzheimers sykdom og demens forbundet med Parkinsons sykdom.

Nimvastid brukes til behandling av voksne pasienter med mild til moderat Alzheimers demens som er en progressiv hjernesykdom som gradvis rammer hukommelsen, intellektuell evne og oppførsel. Kapslene og smeltetablettene kan også brukes ved behandling av demens hos voksne pasienter med Parkinsons sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Nimvastid

Bruk ikke Nimvastid

-dersom du er allergisk overfor rivastigmin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-hvis du får en hudreaksjon som sprer seg utover størrelsen på plasteret, hvis det er en mer intens lokal reaksjon (som f.eks. blemmer, økt betennelse i huden, hevelse) eller hvis det ikke blir bedre i løpet av 48 timer etter at du har fjernet depotplaster.

Dersom noe av dette gjelder deg må du informere legen din, og ikke bruk Nimvastid.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Nimvastid:

-dersom du har eller har hatt uregelmessig eller langsom hjerterytme.

-dersom du har eller har hatt aktivt magesår.

-dersom du har eller har hatt vannlatingsbesvær.

-dersom du har eller har hatt krampeanfall.

-dersom du har eller har hatt astma eller alvorlig luftveissykdom

-dersom du har eller har hatt nedsatt nyrefunksjon.

-dersom du har eller har hatt nedsatt leverfunksjon.

-dersom du har skjelvinger.

-dersom du har lav kroppsvekt.

-dersom du har reaksjoner i mage-tarmsystemet som sykdomsfølelse (kvalme), brekninger (oppkast) og diare. Ved vedvarende brekninger og diare kan du bli dehydrert (for stort væsketap).

Dersom noe av dette gjelder for deg, kan det hende at legen din vil følge deg nøye opp mens du bruker dette legemidlet.

Dersom det har gått mer enn 3 dager siden sist du tok Nimvastid, skal du ikke ta neste dose før du har snakket med legen din.

Barn og ungdom

Det er ikke relevant å bruke Nimvastid hos barn for behandling av Alzheimers sykdom.

Andre legemidler og Nimvastid

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker , nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Nimvastid bør ikke gis samtidig med andre legemidler med lignende effekt som Nimvastid. Nimvastid kan reagere med antikolinergika (legemidler som brukes til å lindre magekramper eller –spasmer, behandle Parkinsons sykdom eller forhindre reisesyke).

Nimvastid bør ikke gis samtidig med metoklopramid (et legemiddel brukt til å lindre eller forhindre kvalme og oppkast). Å ta disse to legemidlene sammen kan gi problemer som stivhet i armer og bein og skjelving i hendene.

Dersom du må opereres mens du bruker Nimvastid, fortell det til legen din før du får bedøvelsesmidler siden Nimvastid kan forsterke effekten av visse muskelavslappende legemidler som gis under bedøvelse.

Vær oppmerksom dersom Nimvastid tas sammen med betablokkere (legemidler som atenolol som brukes til å behandle høyt blodtrykk, angina og andre hjertelidelser). Å ta disse legemidlene sammen kan gi problemer som nedsatt hjertefrekvens (bradykardi) som kan føre til besvimelse eller tap av bevissthet.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Dersom du er gravid må fordelene ved bruk av Nimvastid vurderes opp mot mulige effekter på ditt ufødte barn. Nimvastid skal ikke brukes under graviditet uten at det er helt nødvendig.

Du bør ikke amme under behandling med Nimvastid.

Kjøring og bruk av maskiner

Legen din vil fortelle deg om sykdommen din tillater at du trygt kan kjøre bil eller bruke maskiner. Nimvastid kan gi svimmelhet og søvnighet, særlig ved behandlingsstart eller ved doseøkning. Dersom du føler deg svimmel eller søvnig bør du ikke kjøre, bruke maskiner eller utføre andre oppmerksomhetskrevende oppgaver.

Nimvastid inneholder sorbitol E420

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukketyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Nimvastid

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.

Hvordan starte behandlingen

Legen din vil fortelle deg hvilken dose Nimvastid du skal ha.

Behandlingen starter vanligvis med en lav dose.

Legen din vil gradvis øke dosen avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen.

Den høyeste dosen som bør gis er 6,0 mg to ganger daglig.

Legen din vil jevnlig vurdere om legemidlet er effektivt for deg. Legen din vil også følge med på vekten din mens du bruker dette legemidlet.

Dersom det har gått mer enn 3 dager siden sist du tok Nimvastid, skal du ikke ta neste dose før du har snakket med legen din.

Hvordan du bruker dette legemidlet

Fortell omsorgspersonen din at du bruker Nimvastid.

For å få nytte av legemidlet, må du ta det hver dag.

Nimvastid bør tas to ganger daglig sammen med mat, én gang til frokosten og én gang til kveldsmåltidet. Du må ikke ha mat i munnen når du tar smeltetabletten.

Nimvastid smeltetabletter er skjøre. De skal ikke trykkes ut gjennom blisterfolien ettersom dette vil ødelegge tabletten. Håndter ikke tablettene med våte hender ettersom tablettene da kan smuldre opp. Ta én tablett fra pakningen på følgende måte:

1.Hold på kanten av blisterremsen og fjern en blistercelle fra resten av remsen ved å rive forsiktig langs perforeringen rundt.

2.Dra opp foliekanten og dra folien helt av.

3.Vipp tabletten over i hånden din.

4.Legg tabletten på tungen så snart den er fjernet fra emballasjen.

I løpet av få minutter begynner den å løse seg opp i munnen og kan deretter svelges uten vann. Munnen bør være tom før tabletten plasseres på tungen.

Dersom du tar for mye av Nimvastid

Rådfør deg med legen din hvis du ved et uhell har fått i deg mer Nimvastid enn du skal. Det kan hende du trenger medisinsk behandling. Enkelte personer som ved et uhell har tatt for mye Nimvastid har opplevd kvalme, brekninger, diaré, høyt blodtrykk og hallusinasjoner. Langsom hjerterytme og besvimelse kan også forekomme.

Dersom du har glemt å ta Nimvastid

Hvis du kommer på at du har glemt å ta dosen din med Nimvastid, skal du vente og ta den neste dosen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Bivirkninger er vanligst i forbindelse med behandlingsstart eller når dosen økes. Bivirkningene vil vanligvis forsvinne gradvis, ettersom kroppen din blir vant til legemidlet.

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)

Svimmelhet

Nedsatt appetitt

Mageproblemer slik som kvalme eller brekninger, diaré

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)

Angst

Svetting

Hodepine

Halsbrann

Vekttap

Magesmerte

Rastløshet, urolig

Følelse av trøtthet eller svakhet

Generell følelse av uvelhet

Skjelving eller følelse av forvirring

Nedsatt appetitt

Mareritt

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)

Depresjon

Søvnvansker

Besvimelser eller fallulykker

Endringer i leverfunksjon

Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)

Brystsmerter

Utslett, kløe

Krampeanfall

Magesår eller sår på tarmen

Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)

Høyt blodtrykk

Urinveisinfeksjon

Se ting som ikke er der (hallusinasjoner)

Problemer med hjerterytmen slik som rask eller langsom hjerterytme

Blødning i tarmen – vises som blod i avføringen eller i forbindelse med brekninger

Betennelse i bukspyttkjertelen – symptomer inkluderer kraftige smerter øverst i magen, ofte med sykdomsfølelse (kvalme) eller brekninger (oppkast)

Symptomene på Parkinsons sykdom blir verre eller utvikling av lignende symptomer – slik som muskelstivhet, vanskeligheter med å utføre bevegelser

Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)

Kraftige brekninger som kan medføre skader i spiserøret (øsofagus)

Dehydrering (for stort væsketap)

Leverforstyrrelser (gul hud, gulfarging av det hvite i øyet, unormal mørk urin eller uforklarlig kvalme, brekninger, tretthet og nedsatt appettitt)

Aggresjon, følelse av rastløshet

Uregelmessig hjerterytme

Pasienter med demens og Parkinsons sykdom

Disse pasientene får noen bivirkninger oftere. De får også noen andre bivirkninger:

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)

Skjelving

Besvimelse

Falluhell

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)

Angst

Rastløshet

Langsom og rask hjerterytme

Vanskeligheter med å sove

For mye spytt og dehydrering

Unormalt langsomme eller ukontrollerte bevegelser

Symptomene på Parkinsons sykdom blir verre eller utvikling av lignende symptomer – slik som muskelstivhet, vanskeligheter med å utføre bevegelser og muskelsvakhet

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)

Uregelmessig hjerterytme og dårlig kontroll på bevegelser

Andre bivirkninger som er sett med rivastigmin depotplaster og som kan oppstå med smeltetabletter:

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)

Feber

Alvorlig forvirring

Urininkontinens (vansker med å holde igjen urinen tilstrekkelig)

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)

Hyperaktivitet (høyt aktivitetsnivå, rastløshet)

Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)

Allergiske reaksjoner på applikasjonsstedet, slik som blemmer eller hudinflammasjon

Kontakt legen din dersom du får noen av disse bivirkningene, da du kan ha behov for medisinsk hjelp.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nimvastid

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nimvastid

-Virkestoff er rivastigminhydrogentartrat.

-Hver smeltetablett inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende hhv. 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg eller 6 mg rivastigmin..

-Andre innholdsstoffer er mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, spearmintsmak (peppermynteolje, maismaltodekstrin), peppermyntesmak (maltodekstrin, arabisk gummi, sorbitol E420, maismynteolje, L-mentol), krysspovidon, kalsiumsilikat, magnesiumstearat.

Hvordan Nimvastid ser ut og innholdet i pakningen

Smeltetabletter er runde og hvite tabletter

14 x 1 (kun for 1,5 mg), 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1 eller 112 x 1 tablett i perforerte endoseblisterpakninger med OPA/Al/PVC-foliefilm og avdragbar PET/Al-folie er tilgjengelig. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: +32 (0) 489 304 091

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: +32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: +356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA Belgium, SA.

Tel: +32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tηλ: +30 (0)210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0) 203 751 1888

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 1. 2014

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter