Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onbrez Breezhaler (indacaterol maleate) – Preparatomtale - R03AC18

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnOnbrez Breezhaler
ATC-kodeR03AC18
Stoffindacaterol maleate
ProdusentNovartis Europharm Ltd.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Onbrez Breezhaler 150 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver kapsel inneholder indakaterol maleat tilsvarende 150 mikrogram indakaterol.

Den avgitte dosen som forlater munnstykket på inhalatoren er indakaterol maleat tilsvarende 120 mikrogram indakaterol.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Hver kapsel inneholder 24,8 mg laktose.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Transparente (ufargede) kapsler inneholdende et hvitt pulver, med ”IDL 150” trykt i svart over en svart linje og firmalogo () trykt i svart under den svarte linjen.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Onbrez Breezhaler er indisert som bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling av luftveisobstruksjon hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Anbefalt dose er inhalasjon av innholdet i én 150 mikrogram kapsel én gang daglig ved bruk av Onbrez Breezhaler inhalatoren. Dosen bør kun økes etter rådføring med lege.

Inhalasjon av innholdet i én 300 mikrogram kapsel én gang daglig ved bruk av Onbrez Breezhaler inhalatoren har vist å gi ytterligere klinisk nytte med hensyn til kortpustethet, særlig hos pasienter med alvorlig KOLS. Maksimal dose er 300 mikrogram én gang daglig.

Onbrez Breezhaler bør tas på samme tidspunkt på dagen, hver dag.

Dersom en dose glemmes bør neste dose tas til vanlig tid neste dag.

Spesielle populasjoner Eldre pasienter

Maksimal plasmakonsentrasjon og total systemisk eksponering øker med alderen, men dosejustering er ikke nødvendig hos eldre pasienter.

Nedsatt leverfunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Det er ingen data tilgjengelig for bruk av Onbrez Breezhaler hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Nedsatt nyrefunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Pediatrisk populasjon

Det er ikke relevant å bruke Onbrez Breezhaler i den pediatriske populasjonen (under 18 år).

Administrasjonsmåte

Kun til inhalasjon. Onbrez Breezhaler kapsler må ikke svelges.

Kapslene må kun tas ut av blisteren umiddelbart før bruk.

Kapslene må kun administreres ved bruk av Onbrez Breezhaler inhalatoren (se pkt. 6.6). Onbrez Breezhaler inhalatoren som følger med hver ny utlevering skal benyttes.

Pasienter skal instrueres i hvordan legemidlet administreres riktig. Man bør spørre pasienter som ikke opplever forbedret pust om de svelger legemidlet isteden for å inhalere det.

For instruksjoner vedrørende bruk av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Astma

Onbrez Breezhaler er en langtidsvirkende beta2-adrenerg agonist som kun er indisert for KOLS og skal ikke brukes ved astma fordi det mangler langtidsdata på utfallet ved bruk hos astmapasienter.

Langtidsvirkende beta2-adrenerge agonister kan øke risikoen for alvorlige astmarelaterte bivirkninger, inkludert astmarelatert død, når det brukes som behandling for astma.

Hypersensitivitet

Akutte hypersensitivitetsreaksjoner etter bruk av Onbrez Breezhaler har vært rapportert. Hvis tegn på allergiske reaksjoner (spesielt vanskeligheter med å puste eller svelge, hevelse i tunge, lepper og ansikt, urtikaria, hudutslett) oppstår, bør Onbrez Breezhaler seponeres umiddelbart og alternativ behandling startes.

Paradoksal bronkospasme

Som for annen inhalasjonsbehandling kan bruk av Onbrez Breezhaler medføre paradoksal bronkospasme som kan være livstruende. Dersom paradoksal bronkospasme oppstår skal Onbrez Breezhaler seponeres umiddelbart og erstattes med alternativ behandling.

Forverring av sykdommen

Onbrez Breezhaler er ikke indisert for behandling av akutte episoder med bronkospasme, f.eks. som anfallsmedisin. Dersom det skjer en forverring av KOLS under behandling med Onbrez Breezhaler bør det gjøres en ny vurdering av pasienten og behandlingsregimet for KOLS. En økning av den daglige dosen Onbrez Breezhaler utover maksimaldosen på 300 mikrogram er ikke hensiktsmessig.

Systemiske effekter

Selv om det vanligvis ikke sees noen klinisk relevant effekt på det kardiovaskulære systemet etter administrasjon av Onbrez Breezhaler ved anbefalte doser bør indakaterol, som andre beta2-adrenerge agonister, brukes med forsiktighet hos pasienter med kardiovaskulære sykdommer (koronararteriesykdom, akutt hjerteinfarkt, hjertearytmier, hypertensjon), hos pasienter med konvulsive sykdommer eller tyreotoksikose og hos pasienter som er uvanlig følsomme overfor beta2- adrenerge agonister.

Kardiovaskulære effekter

Som andre beta2-adrenerge agonister kan indakaterol gi en klinisk signifikant kardiovaskulær effekt hos noen pasienter målt ved økt puls, blodtrykk og/eller symptomer. Hvis slike effekter forekommer kan seponering være nødvendig. I tillegg har det vært rapportert at beta-adrenerge agonister medfører endringer i elektrokardiogram (EKG) som utflating av T-bølgen, forlengelse av QTc-intervallet og senkning av ST-segmentet. Den kliniske signifikansen av disse observasjonene er imidlertid ikke kjent. Langtidsvirkende beta2-adrenerge agonister som Onbrez Breezhaler bør derfor brukes med forsiktighet hos pasienter med kjent eller mistenkt forlenget QT-intervall eller som behandles med legemidler som påvirker QT-intervallet.

Klinisk relevante effekter av forlengelse av QTc-intervall har ikke blitt observert i kliniske studier med Onbrez Breezhaler ved anbefalte terapeutiske doser (se pkt. 5.1).

Hypokalemi

Beta2-adrenerge agonister kan medføre signifikant hypokalemi hos noen pasienter og kan potensielt gi uønskede kardiovaskulære effekter. Reduksjon av serum kalium er vanligvis forbigående og tilskudd er vanligvis ikke nødvendig. Hos pasienter med alvorlig KOLS kan hypokalemi potensieres av hypoxi og samtidig behandling med andre legemidler (se pkt. 4.5) og kan øke sannsynligheten for hjertearytmier.

Hyperglykemi

Inhalasjon av høye doser beta2-adrenerge agonister kan medføre en økning av glukose i plasma. Etter initiering av behandling med Onbrez Breezhaler bør glukose i plasma monitoreres mer nøye hos pasienter med diabetes.

I kliniske studier var klinisk merkbare endringer i blodglukose generelt mer hyppig, 1-2 %, hos pasienter behandlet med anbefalte doser Onbrez Breezhaler sammenlignet med placebo. Onbrez Breezhaler har ikke blitt undersøkt hos pasienter med diabetes mellitus som ikke er godt kontrollert.

Hjelpestoffer

Kapslene inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose/galaktose- malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Sympatomimetiske legemidler

Samtidig administrasjon av andre sympatomimetiske legemidler (alene eller som del av kombinasjonsbehandling) kan potensiere bivirkningene av Onbrez Breezhaler.

Onbrez Breezhaler bør ikke brukes sammen med andre langtidsvirkende beta2-adrenerge agonister eller legemidler som inneholder langtidsvirkende beta2-adrenerge agonister.

Hypokalemisk behandling

Samtidig hypokalemisk behandling med metylxantinderivater, steroider eller ikke-kaliumsparende diuretika kan potensiere den mulige hypokalemiske effekten av beta2-adrenerge agonister og forsiktighet er derfor påkrevd (se pkt. 4.4).

Adrenerge betablokkere

Adrenerge betablokkere og beta2-adrenerge agonister kan svekke eller antagonisere effekten av hverandre når de blir gitt samtidig. Indakaterol bør derfor ikke gis sammen med adrenerge betablokkere (inkludert øyedråper) med mindre det ikke er mulig å unngå. Hvis det er nødvendig bør kardioselektive adrenerge betablokkere foretrekkes, men de skal gis med forsiktighet.

Metabolske og transportørbaserte interaksjoner

Hemming av faktorer som er viktige for utskillelse av indakaterol, CYP3A4 og P-glykoprotein (P-gp) øker systemisk eksponering av indakaterol opp til to ganger. Man har sikkerhetserfaringen med Onbrez Breezhaler behandling i kliniske studier av opp til ett års varighet med doser opp til to ganger maksimal anbefalt terapeutisk dose, den økte eksponeringen forårsaket av interaksjoner medfører derfor ingen nye bekymringer vedrørende sikkerhet.

Indakaterol har ikke vist å forårsake interaksjoner med legemidler administrert samtidig. In vitro undersøkelser har indikert at indakaterol har ubetydelig potensiale til å forårsake metabolske interaksjoner med legemidler ved det systemiske eksponeringsnivået som oppnås ved klinisk bruk.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ikke data på bruk av indakaterol hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn på reproduksjonstoksisitet ved klinisk relevant eksponering (se pkt 5.3) I likhet med andre beta2-adrenerge agonister kan indakaterol hemme fødsel på grunn av relakserende effekt på glatt muskulatur i livmoren. Onbrez Breezhaler bør kun brukes under graviditet dersom forventet nytte oppveier for mulig risiko.

Amming

Det er ikke kjent om indakaterol/metabolitter blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Tilgjengelige farmakokinetiske/toksikologiske data fra dyr har vist utskillelse av indakaterol/metabolitter i melk (se pkt 5.3). En risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med Onbrez Breezhaler skal avsluttes/avstås fra.

Fertilitet

Redusert drektighetsrate er observert hos rotter. Det er imidlertid vurdert som lite sannsynlig at indakaterol vil påvirke fertiliteten hos mennesker etter inhalasjon av maksimal anbefalt dose (se pkt. 5.3).

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Onbrez Breezhaler har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

De vanligste bivirkningene ved anbefalte doser var nasofaryngitt (14,3 %), infeksjon i øvre luftveier (14,2 %), hoste (8,2 %), hodepine (3,7 %) og muskelspasmer (3,5%). Disse var i all hovedsak milde eller moderate og ble mindre hyppige hvis behandlingen fortsatte.

Ved anbefalte doser viser bivirkningsprofilen til Onbrez Breezhaler hos pasienter med KOLS ikke klinisk signifikante systemiske effekter av beta2-adrenerg stimulering. Gjennomsnittlige endringer i hjerterytme var mindre enn ett slag per minutt. Takykardi var sjeldent og ble rapportert med en hyppighet tilsvarende placebobehandling. Relevante forlengelser av QTcF var ikke mulig å måle sammenlignet med placebo. Frekvensen av merkbare QTcF intervaller [f.eks. >450 ms (menn) og >470 ms (kvinner)] og rapporter på hypokalemi var tilsvarende placebo. Gjennomsnitt av maksimale endringer i blodglukose var tilsvarende for Onbrez Breezhaler og placebo.

Sammendrag av bivirkninger i tabellformat

Fase III klinisk utviklingsprogram for Onbrez Breezhaler inkluderte pasienter med den kliniske diagnosen moderat til alvorlig KOLS. 4764 pasienter ble eksponert for indakaterol i opp til ett år med doser opp til to ganger maksimal anbefalt dose. Av disse pasientene ble 2611 behandlet med

150 mikrogram én gang daglig og 1157 behandlet med 300 mikrogram én gang daglig. Ca. 41 % av pasientene hadde alvorlig KOLS. Pasientenes gjennomsnittsalder var 64 år og 48 % av pasientene var 65 år eller eldre. Hovedandelen var kaukasere (80 %).

Bivirkninger i Tabell 1 er listet opp etter MedDRA organklassesystem i KOLS sikkerhetsdatabasen. Innen hver organklasse er bivirkningene rangert etter synkende frekvens. Følgende frekvensinndeling er brukt: Svært vanlige (≥1/10); vanlige (≥1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100); sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000); svært sjeldne (<1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Tabell 1

Bivirkninger

 

 

 

Bivirkninger

Frekvens

 

 

Infeksiøse og parasittære sykdommer

 

Infeksjon i øvre luftveier

Vanlige

Nasofaryngitt

Vanlige

Sinusitt

 

Vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

 

Hypersensitivitet1

Mindre vanlige

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

 

Diabetes mellitus og hyperglykemi

Mindre vanlige

Nevrologiske sykdommer

 

Hodepine

 

Vanlige

Svimmelhet

Vanlige

Parestesi

 

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

 

Iskemisk hjertesykdom

Mindre vanlige

Atrieflimmer

Mindre vanlige

Hjertebank

 

Mindre vanlige

Takykardi

 

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum

 

Hoste

 

Vanlige

Oropharyngeal smerte inkludert halsirritasjon

Vanlige

Rhinoré

 

Vanlige

Paradoksal bronkospasme

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

 

Kløe/utslett

 

Mindre vanlige

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

 

Muskelspasmer

Vanlige

Myalgi

 

Mindre vanlige

Muskel-skjelett-smerter

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

 

Brystsmerter

Vanlige

Perifert ødem

Vanlige

1 Rapporter på hypersensitivitet assosiert med bruk av Onbrez Breezhaler har blitt mottatt etter markedsføringstillatelse. Disse ble rapportert spontant fra en populasjon med usikker størrelse, og det er derfor ikke alltid mulig å beregne frekvensen eller etablere en årsakssammenheng med eksponering for legemidlet. Frekvensen ble derfor beregnet ut fra erfaring fra kliniske studier.

Ved 600 mikrogram en gang daglig var sikkerhetsprofilen til Onbrez Breezhaler generelt tilsvarende den ved anbefalte doser. En annen bivirkning som ble sett var tremor (vanlig).

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

I fase III kliniske studier observerte helsepersonell at gjennomsnittlig 17-20 % av pasientene i løpet av studiebesøket opplevde en sporadisk hoste som vanligvis kom innen 15 sekunder etter inhalasjon og varte i 5 sekunder (ca. 10 sekunder hos røykere). Dette ble observert med en høyere frekvens hos kvinner sammenlignet med menn, og høyere frekvens hos røykere sammenlignet med tidligere røykere. Denne hosten etter inhalasjon medførte ikke at noen pasienter avsluttet studien ved behandling med anbefalte doser (hoste er et symptom ved KOLS og kun 8,2 % av pasientene rapporterte hoste som en bivirkning). Det er ikke vist at hoste etter inhalasjon er forbundet med bronkospasme, eksaserbasjoner, forverring av sykdommen eller tap av effekt.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Hos pasienter med KOLS var enkeltdoser på 10 ganger maksimalt anbefalt terapeutisk dose forbundet med en moderat økning i puls, systolisk blodtrykk og QTc-intervall.

Det er sannsynlig at en overdose indakaterol kan gi unormalt kraftige effekter typisk for beta2- adrenerge stimulerende midler, f.eks. takykardi, tremor, palpitasjoner, hodepine, kvalme, oppkast, søvnighet, ventrikulære arytmier, metabolsk acidose, hypokalemi og hyperglykemi.

Støttende og symptomatisk behandling er indisert. I alvorlige tilfeller bør pasienter legges inn på sykehus. Bruk av kardioselektive betablokkere kan vurderes, men kun under tilsyn av en lege og med stor forsiktighet siden bruk av betablokkere kan medføre bronkospasme.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler ved obstruktiv lungesykdom, selektive beta2-agonister, ATC- kode: R03A C18

Virkningsmekanisme

Farmakologiske effekter av beta2-adrenoceptor agonister kan, i det minste delvis, tilskrives stimulering av intracellulær adenyl cyclase. Dette enzymet katalyserer omdannelse av adenosintrifosfat (ATP) til syklisk-3’, 5’-adenosinmonofosfat (syklisk monofosfat). Økte nivåer av syklisk AMP medfører relaksering av bronkial glatt muskulatur. In vitro studier har vist at indakaterol, en langtidsvirkende beta2-adrenerg agonist, har mer enn 24 ganger større agonistaktivitet på beta2- reseptorer sammenlignet med beta1-reseptorer og 20 ganger større agonistaktivitet sammenlignet med beta3-reseptorer.

Ved inhalasjon virker indakaterol lokalt i lungene som en bronkodilatator. Indakaterol er en partiell agonist på den humane beta2-adrenerge reseptoren ved nanomolar potens. I isolerte humane bronkier har indakaterol en hurtig innsettende og langvarig virkning.

Selv om beta2-reseptorer er de dominerende adrenerge reseptorene i bronkial glatt muskulatur og beta1-reseptorer er de dominerende reseptorene i menneskehjertet er det også beta2-adrenerge reseptorer i menneskehjertet. Disse utgjør 10-50 % av det totale antallet adrenerge reseptorer. Den eksakte funksjonen til beta2-adrenerge reseptorer i hjertet er ukjent, men deres tilstedeværelse gir en mulighet for at selv veldig selektive beta2-adrenerge agonister kan ha effekter på hjertet.

Farmakodynamiske effekter

Onbrez Breezhaler gitt én gang daglig i doser på 150 og 300 mikrogram ga en klinisk signifikant bedring av lungefunksjonen (målt som forsert ekspiratorisk volum over ett sekund FEV1) i 24 timer i en rekke klinisk farmakodynamiske- og effektstudier. Det var en hurtig innsettende effekt, innen

5 minutter etter inhalasjon med en økning i FEV1 i forhold til baseline på 110-160 ml. Dette er sammenlignbart med effekten til den hurtigvirkende beta2-agonisten salbutamol 200 mikrogram og statistisk signifikant hurtigere enn salmeterol/fluticason 50/500 mikrogram. Gjennomsnittlige maksimale forbedringer av FEV1 i forhold til baseline var 250-330 ml ved steady state.

Den bronkodilaterende effekten var ikke avhengig av tidspunktet for dosering, morgen eller kveld.

Det ble vist at Onbrez Breezhaler reduserte hyperinflasjon av lungene, og dette medførte økt innåndingskapasitet ved trening og hvile sammenlignet med placebo.

Effekter på hjertets elektrofysiologi

En dobbeltblind placebo- og aktiv (moxifloxacin)-kontrollert studie av 2 ukers varighet med

404 friske frivillige viste maksimal gjennomsnittlig (90 % konfidensintervall) forlengelse av QTcF intervallet (i millisekunder) på 2,66 (0,55, 4,77) 2,98 (1,02, 4,93) og 3,34 (0,86, 5,82) etter gjentatte doser med henholdsvis 150 mikrogram, 300 mikrogram og 600 mikrogram. Det er derfor ingen bekymring for pro-arytmisk potensiale relatert til forlengelse av QT-intervallet ved anbefalte terapeutiske doser eller ved to ganger maksimalt anbefalt dose. Det var ingen bevis for en sammenheng mellom konsentrasjon og delta QTc i doseintervallet som ble testet.

Som vist i en 26 uker, dobbelblind, placebokontrollert fase III studie med 605 KOLS-pasienter var det ingen klinisk relevant forskjell i utvikling av arrytmiske hendelser hos pasienter som fikk anbefalt dose av Onbrez Breezhaler og de pasientene som fikk placebo eller behandling med tiotropium. Dette ble monitorert over 24 timer ved baseline og opp til 3 ganger i løpet av den 26 uker lange behandlingsperioden.

Klinisk effekt og sikkerhet

Det kliniske utviklingsprogrammet inkluderte en 12 uker, to 6 måneder (en som ble utvidet til ett år for å vurdere sikkerhet og tolerabilitet) og en ettårig randomisert kontrollert studie hos pasienter med den kliniske diagnosen KOLS. Disse studiene inkluderte mål av lungefunksjon og helseutfall som dyspné, eksaserbasjoner og helserelatert livskvalitet.

Lungefunksjon

Onbrez Breezhaler gitt én gang daglig i doser på 150 mikrogram og 300 mikrogram viste klinisk betydningsfulle forbedringer i lungefunksjon. Etter 12 uker viste 150 mikrogram dosen en 130-180 ml økning sammenlignet med placebo (p<0,001) og 60 ml økning sammenlignet med salmeterol

50 mikrogram gitt to ganger daglig (p<0,001) for det primære endepunktet (24 timer FEV1). Dosen på 300 mikrogram resulterte i en 170-180 ml økning sammenlignet med placebo (p<0,001) og en 100 ml økning sammenlignet med formoterol 12 mikrogram to ganger daglig (p<0,001). Begge dosene medførte en økning på 40-50 ml i forhold til åpen tiotropium 18 mikrogram gitt én gang daglig

(150 mikrogram, p=0,004; 300 mikrogram, p=0,01). Den 24 timer bronkodilaterende effekten av Onbrez Breezhaler vedvarte fra første dose og gjennom en ett års behandlingsperiode uten tegn til tap av effekt (takyfylaksi).

Symptomatisk utbytte

Begge dosene viste en statistisk signifikant bedring av symptomer sammenlignet med placebo for dyspné og helsestatus (vurdert ved henholdsvis ’Transitional Dyspnoea Index’ [TDI] og St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]). Størrelsen på responsen var generelt større enn den sett med aktive komparatorer (Tabell 2). I tillegg trengte pasienter behandlet med Onbrez Breezhaler signifikant mindre anfallsmedisin, hadde flere dager der det ikke var behov for anfallsmedisin sammenlignet med placebo og hadde signifikant økt prosentandel dager der de ikke hadde noen symptomer i løpet av dagen.

Sammenslåtte (pooled) effektanalyser av 6 måneders behandling viste at hyppigheten av KOLS eksaserbasjoner var statistisk signifikant lavere enn hyppigheten for placebo. Hyppighetsforholdet sammenlignet med placebo var 0,68 (95 % KI [0,47, 0,98]; p-verdi 0,036) og 0,74 (95 % KI [0,56, 0,96]; p-verdi 0,026) for henholdsvis 150 mikrogram og 300 mikrogram

Det er begrenset erfaring fra individer av afrikansk avstamning.

Tabell 2 Symptombedring etter 6 måneders behandling

Behandling

Indakaterol

Indakaterol

Tiotropium

Salmeterol

Formoterol

Placebo

Dose (mikrogram)

 

 

 

én gang

én gang

én gang

to ganger

to ganger

 

 

 

daglig

daglig

daglig

daglig

daglig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosentandel av

a

 

 

a

 

a

 

 

 

 

 

 

 

pasienter som

62 b

71 b

57 b

 

 

 

47 b

oppnådde MCID

 

 

59 c

 

 

 

54 c

41 c

 

 

 

 

 

TDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosentandel av

a

 

 

a

 

a

 

 

 

 

 

 

 

pasienter som

58 b

53 b

47 b

 

 

 

46 b

oppnådde MCID

 

 

55 c

 

 

 

51 c

40 c

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduksjon i

1,3 a

 

 

1,2 a

 

0,3 a

puff/dag av

 

 

 

anfallsmedisin

1,5 b

1,6 b

1,0 b

 

 

i/v

0,4 b

sammenlignet med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baseline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosentandel

a

 

 

a

 

a

 

 

 

 

 

 

 

dager uten bruk

57 b

58 b

46 b

 

 

i/v

42 b

av anfallsmedisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedesign med a: indakaterol 150 mikrogram, salmeterol og placebo; b: indakaterol 150 og 300 mikrogram, tiotropium og placebo; c: indakaterol 300 mikrogram, formoterol og placebo

MCID = minimal clinically important difference (≥1 poeng endring i TDI, ≥4 poeng endring i SGRQ)

i/v= ikke vurdert ved 6 måneder

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Onbrez Breezhaler i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Indakaterol er et kiralt molekyl med R-konfigurasjon.

Farmakokinetiske data kommer fra en rekke kliniske studier, fra friske frivillige og fra KOLS- pasienter.

Absorpsjon

Median tid for å nå maksimal serumkonsentrasjon av indakaterol var ca. 15 minutter etter en enkelt eller gjentatte inhalerte doser. Systemisk eksponering av indakaterol økte proposjonalt med økende dose (150 mikrogram til 600 mikrogram). Absolutt biotilgjengelighet av indakaterol etter en inhalert dose var i gjennomsnitt 43 % til 45 %. Systemisk eksponering er resultat av både pulmonær og gastrointestinal absorpsjon. Ca. 75 % av systemisk eksponering var fra pulmonær absorpsjon og ca. 25 % fra gastrointestinal absorpsjon.

Serumkonsentrasjon av indakaterol økte med gjentatt dosering én gang daglig. Steady state ble oppnådd innen 12 til 14 dager. Gjennomsnittlig akkumuleringsratio for indakaterol f.eks. AUC over 24 timers doseringsintervall ved dag 14 sammenlignet med dag 1 var i området 2,9 til 3,5 for doser mellom 150 mikrogram og 600 mikrogram inhalert én gang daglig.

Distribusjon

Etter intravenous infusjon var indakaterols distribusjonsvolum 2557 liter i den terminale eliminasjonsfasen noe som indikerer en omfattende distribusjon. In vitro var human serum og plasmaproteinbinding henholdsvis 94,1-95,3 % og 95,1-96,2 %.

Biotransformasjon

Etter oral administrasjon av radiomerket indakaterol i en ADME (absorpsjon, distribusjon, metabolisme, utskillelse) studie hos mennesker, var uendret indakaterol hovedkomponenten i serum og utgjorde omtrent en tredel av total legemiddelrelatert AUC over 24 timer. Et hydroksylert derivat var metabolitten det var mest av i serum. Fenoliske O-glukuronider av indakaterol og hydroksylert indakaterol var også metabolitter det var mye av. En diastrereomer av det hydroksylerte derivatet, et N-glukuronid av indakaterol og C- og N-dealkylerte produkter var metabolitter som også ble identifisert.

In vitro undersøkelser indikerte at UGT1A1 er den eneste UGT isoformen som metaboliserte indakaterol til det fenoliske O-glukuronidet. De oksidative metabolittene ble funnet i inkubasjoner med rekombinant CYP1A1, CYP2D6, og CYP3A4. CYP3A4 er isoenzymet hovedsakelig ansvarlig for hydroksylering av indakaterol. In vitro undersøkelser indikerte videre at indakaterol er et substrat med lav affinitet for efflukspumpen P-gp.

Eliminasjon

I kliniske studier der det ble samlet inn urinprøver var mengden indakaterol utskilt uendret i urinen generelt lavere enn 2 % av dosen. Renal clearance av indakaterol var i gjennomsnitt mellom 0,46 og 1,20 liter/time. Sammenlignet med clearance av indakaterol via serum som er 23,3 liter/time er det tydelig at renal clearance spiller en mindre rolle (ca. 2 til 5 % av systemisk clearance) i eliminasjon av systemisk tilgjengelig indakaterol.

I en human ADME-studie der indakaterol ble gitt oralt dominerte fekal utskillelse over renal. Indakaterol ble utskilt i human fæces primært som uendret modersubstans (54 % av dosen), og i mindre grad som hydroksylerte indakaterolmetabolitter (23 % av dosen). Massebalansen var komplett ved at ≥90 % ble gjenfunnet i ekskreter.

Serumkonsentrasjoner av indakaterol ble redusert på en fler-fasisk måte med en gjennomsnittlig terminal halveringstid i området fra 45,5 til 126 timer. Den effektive halveringstiden beregnet ut fra akkumulering av indakaterol etter gjentatt dosering var i området fra 40 til 52 timer som stemmer overens med den observerte tiden til ”steady state” på ca. 12-14 dager.

Spesielle populasjoner

En populasjonsfarmakokinetisk analyse viste at alder (voksne opp til 88 år), kjønn, vekt (32-168 kg) eller rase ikke har klinisk relevant effekt på farmakokinetikken til indakaterol. Det ble ikke antydet noen forskjell mellom ulike etniske undergrupper i denne populasjonen.

Pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon viste ingen relevant endring i Cmax eller AUC for indakaterol. Proteinbinding var heller ikke forskjellig hos individer med mild og moderat nedsatt leverfunksjon og de friske kontrollene. Studier hos individer med alvorlig nedsatt leverfunksjon ble ikke utført.

Fordi bidraget fra renal utskillelse er så lite sammenlignet med den totale utskillelsen er det ikke utført studier hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Effekter på det kardiovaskulære systemet som kan tilskrives indakaterols beta2-agonistiske egenskaper inkluderte takykardi, arytmier og myokardielle lesjoner hos hunder. Mild irritasjon i nesehulen og larynx ble sett hos gnagere. Alle disse funnene forekom ved eksponering tilstrekkelig over det som er forventet hos mennesker.

Selv om indakaterol ikke påvirket generell reproduksjon i en fertilitetsstudie hos rotter ble det observert et redusert antall drektige F1 avkom i en peri- og post-utviklingsstudie hos rotter ved eksponering 14-ganger høyere enn hos mennesker behandlet med Onbrez Breezhaler. Indakaterol var ikke embryotoksisk eller teratogent hos rotter eller kaniner.

Genotoksisitetsstudier viste ikke mutagent eller klastogent potensiale. Karsinogenitet ble vurdert i en to-årig studie hos rotter og en seks måneders studie hos transgene mus. Økt insidens av benign ovarie- leiomyoma og fokal hyperplasi av glatt muskulatur i ovariene hos rotter stemte med tilsvarende funn rapportert for andre beta2-adrenerge agonister. Ingen tegn på karsinogenitet ble sett hos mus. Systemisk eksponering (AUC) hos rotter og mus ved det nivået der det ikke ble observert bivirkninger var henholdsvis minst 7 og 49 ganger høyere enn hos mennesker behandlet med Onbrez Breezhaler én gang daglig med en dose på 300 mikrogram.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Kapselinnhold

Laktosemonohydrat

Kapselskall

Gelatin (kapselskall)

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

2 år.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i blisterpakningen for å beskytte mot fuktighet og tas kun ut rett før bruk.

6.5Emballasje (type og innhold)

Onbrez Breezhaler er en enkeltdose inhalator. Inhalatoren og beskyttelseshetten er laget av akrylonitril-butadien-styren, knappene som trykkes på er laget av metylmetakrylate-akrylonitril- butadien-styren. Nåler og fjærer er laget av rustfritt stål.

PA/Alu/PVC - Alu blister som inneholder 10 harde kapsler.

Pakning som inneholder 10 kapsler og en Onbrez Breezhaler inhalator.

Pakning som inneholder 30 kapsler og en Onbrez Breezhaler inhalator.

Multipakning som inneholder 2 pakninger (hver inneholder 30 kapsler og 1 inhalator). Multipakning som inneholder 3 pakninger (hver inneholder 30 kapsler og 1 inhalator). Multipakning som inneholder 30 pakninger (hver inneholder 10 kapsler og 1 inhalator).

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Hver inhalator bør kastes etter 30 dagers bruk.

Instruksjoner for håndtering og bruk

Ta av beskyttelseshetten.

Åpne inhalatoren:

Hold i nederste del av inhalatoren, og vipp munnstykket. Dette åpner inhalatoren.

Klargjøring av kapsel:

Umiddelbart før bruk, ta en kapsel ut av blisterpakningen, med tørre hender.

Sette inn kapselen:

Legg kapselen i kapselrommet.

Legg aldri kapselen direkte inn i munnstykket.

Lukke inhalatoren:

Lukk inhalatoren til du hører et ”klikk”.

Stikke hull på kapselen:

Hold inhalatoren loddrett med munnstykket opp.

Stikk hull på kapselen ved å trykke hardt på knappene på begge sider samtidig. Gjør dette kun én gang.

Du skal høre et ”klikk” når det stikkes hull på kapselen.

Slipp knappene på siden helt ut.

Pust ut:

Før du tar munnstykket i munnen, pust helt ut.

Ikke blås inn i munnstykket.

Inhalere medisinen

For å få medisinen langt ned i lungene:

Hold inhalatoren som vist på bildet. Knappene på siden skal holdes mot høyre og venstre. Ikke press på knappene på siden.

Ta munnstykket i munnen og lukk leppene tett rundt det.

Pust inn hurtig, men jevnt og så dypt du kan.

Merk:

Når du puster inn gjennom inhalatoren, snurrer kapselen rundt inne i kapselrommet og du skal høre en surrende lyd. Du vil merke en søt smak når medisinen går ned i lungene.

Tilleggsinformasjon

Av og til kan veldig små biter av kapselen komme forbi filteret og inn i munnen din. Dersom dette skjer kan du kjenne disse bitene på tungen. Det er ikke skadelig om disse bitene svelges eller inhaleres. Sannsynligheten for at kapselen ødelegges vil øke dersom kapselen ved et uhell stikkes hull på mer enn én gang (trinn 6).

Dersom du ikke hører en surrende lyd:

Kapselen kan sitte fast i kapselkammeret. Dersom dette skjer:

Åpne inhalatoren forsiktig og løsne kapselen ved å slå forsiktig på bunnen av inhalatoren. Ikke trykk på knappene på siden.

Inhaler medisinen igjen ved å gjenta trinn 8 og 9.

Hold pusten:

Etter at du har inhalert medisinen:

Hold pusten i minst 5-10 sekunder eller så lenge du kan uten at det blir ukomfortabelt mens du tar inhalatoren ut av munnen.

Pust så ut.

Åpne inhalatoren og se om det er noe pulver igjen i kapselen.

Dersom det er pulver igjen i kapselen:

Lukk inhalatoren.

Gjenta trinn 8, 9, 10 og 11.

De fleste vil klare å tømme kapselen med en eller to inhalasjoner.

Tilleggsinformasjon

Noen kan av og til hoste litt rett etter inhalasjon av medisinen. Ikke bli bekymret dersom du gjør det. Så lenge kapselen er tom har du fått i deg nok medisin.

Etter at du har tatt medisinen:

Åpne munnstykket igjen, og ta ut den tomme kapselen ved å tippe den ut av kapselrommet. Kast den tomme kapselen sammen med husholdningsavfallet.

Lukk inhalatoren og sett på beskyttelseshetten.

Ikke oppbevar kapslene i Onbrez Breezhaler inhalatoren.

Markér på doseoversikten:

På innsiden av pakningen er det en oversikt over datoer. Sett et merke i dagens boks dersom det hjelper deg å huske når du skal ta neste dose.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/593/001-005

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 30. november 2009

Dato for siste fornyelse: 02 desember 2014

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Onbrez Breezhaler 300 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver kapsel inneholder indakaterol maleat tilsvarende 300 mikrogram indakaterol.

Den avgitte dosen som forlater munnstykket på inhalatoren er indakaterol maleat tilsvarende 240 mikrogram indakaterol.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Hver kapsel inneholder 24,6 mg laktose.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Transparente (ufargede) kapsler inneholdende et hvitt pulver, med ”IDL 300” trykt i blått over en blå linje og firmalogo () trykt i blått under den blå linjen.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Onbrez Breezhaler er indisert som bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling av luftveisobstruksjon hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Anbefalt dose er inhalasjon av innholdet i én 150 mikrogram kapsel én gang daglig ved bruk av Onbrez Breezhaler inhalatoren. Dosen bør kun økes etter rådføring med lege.

Inhalasjon av innholdet i én 300 mikrogram kapsel én gang daglig ved bruk av Onbrez Breezhaler inhalatoren har vist å gi ytterligere klinisk nytte med hensyn til kortpustethet, særlig hos pasienter med alvorlig KOLS. Maksimal dose er 300 mikrogram én gang daglig.

Onbrez Breezhaler bør tas på samme tidspunkt på dagen, hver dag.

Dersom en dose glemmes bør neste dose tas til vanlig tid neste dag.

Spesielle populasjoner Eldre pasienter

Maksimal plasmakonsentrasjon og total systemisk eksponering øker med alderen, men dosejustering er ikke nødvendig hos eldre pasienter.

Nedsatt leverfunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Det er ingen data tilgjengelig for bruk av Onbrez Breezhaler hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Nedsatt nyrefunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Pediatrisk populasjon

Det er ikke relevant å bruke Onbrez Breezhaler i den pediatriske populasjonen (under 18 år).

Administrasjonsmåte

Kun til inhalasjon. Onbrez Breezhaler kapsler må ikke svelges.

Kapslene må kun tas ut av blisteren umiddelbart før bruk.

Kapslene må kun administreres ved bruk av Onbrez Breezhaler inhalatoren (se pkt. 6.6). Onbrez Breezhaler inhalatoren som følger med hver ny utlevering skal benyttes.

Pasienter skal instrueres i hvordan legemidlet administreres riktig. Man bør spørre pasienter som ikke opplever forbedret pust om de svelger legemidlet isteden for å inhalere det.

For instruksjoner vedrørende bruk av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Astma

Onbrez Breezhaler er en langtidsvirkende beta2-adrenerg agonist som kun er indisert for KOLS og skal ikke brukes ved astma fordi det mangler langtidsdata på utfallet ved bruk hos astmapasienter.

Langtidsvirkende beta2-adrenerge agonister kan øke risikoen for alvorlige astmarelaterte bivirkninger, inkludert astmarelatert død, når det brukes som behandling for astma.

Hypersensitivitet

Akutte hypersensitivitetsreaksjoner etter bruk av Onbrez Breezhaler har vært rapportert. Hvis tegn på allergiske reaksjoner (spesielt vanskeligheter med å puste eller svelge, hevelse i tunge, lepper og ansikt, urtikaria, hudutslett) oppstår, bør Onbrez Breezhaler seponeres umiddelbart og alternativ behandling startes.

Paradoksal bronkospasme

Som for annen inhalasjonsbehandling kan bruk av Onbrez Breezhaler medføre paradoksal bronkospasme som kan være livstruende. Dersom paradoksal bronkospasme oppstår skal Onbrez Breezhaler seponeres umiddelbart og erstattes med alternativ behandling.

Forverring av sykdommen

Onbrez Breezhaler er ikke indisert for behandling av akutte episoder med bronkospasme, f.eks. som anfallsmedisin. Dersom det skjer en forverring av KOLS under behandling med Onbrez Breezhaler bør det gjøres en ny vurdering av pasienten og behandlingsregimet for KOLS. En økning av den daglige dosen Onbrez Breezhaler utover maksimaldosen på 300 mikrogram er ikke hensiktsmessig.

Systemiske effekter

Selv om det vanligvis ikke sees noen klinisk relevant effekt på det kardiovaskulære systemet etter administrasjon av Onbrez Breezhaler ved anbefalte doser bør indakaterol, som andre beta2-adrenerge agonister, brukes med forsiktighet hos pasienter med kardiovaskulære sykdommer (koronararteriesykdom, akutt hjerteinfarkt, hjertearytmier, hypertensjon), hos pasienter med konvulsive sykdommer eller tyreotoksikose og hos pasienter som er uvanlig følsomme overfor beta2- adrenerge agonister.

Kardiovaskulære effekter

Som andre beta2-adrenerge agonister kan indakaterol gi en klinisk signifikant kardiovaskulær effekt hos noen pasienter målt ved økt puls, blodtrykk og/eller symptomer. Hvis slike effekter forekommer kan seponering være nødvendig. I tillegg har det vært rapportert at beta-adrenerge agonister medfører endringer i elektrokardiogram (EKG) som utflating av T-bølgen, forlengelse av QTc-intervallet og senkning av ST-segmentet. Den kliniske signifikansen av disse observasjonene er imidlertid ikke kjent. Langtidsvirkende beta2-adrenerge agonister som Onbrez Breezhaler bør derfor brukes med forsiktighet hos pasienter med kjent eller mistenkt forlenget QT-intervall eller som behandles med legemidler som påvirker QT-intervallet.

Klinisk relevante effekter av forlengelse av QTc-intervall har ikke blitt observert i kliniske studier med Onbrez Breezhaler ved anbefalte terapeutiske doser (se pkt. 5.1).

Hypokalemi

Beta2-adrenerge agonister kan medføre signifikant hypokalemi hos noen pasienter og kan potensielt gi uønskede kardiovaskulære effekter. Reduksjon av serum kalium er vanligvis forbigående og tilskudd er vanligvis ikke nødvendig. Hos pasienter med alvorlig KOLS kan hypokalemi potensieres av hypoxi og samtidig behandling med andre legemidler (se pkt. 4.5) og kan øke sannsynligheten for hjertearytmier.

Hyperglykemi

Inhalasjon av høye doser beta2-adrenerge agonister kan medføre en økning av glukose i plasma. Etter initiering av behandling med Onbrez Breezhaler bør glukose i plasma monitoreres mer nøye hos pasienter med diabetes.

I kliniske studier var klinisk merkbare endringer i blodglukose generelt mer hyppig, 1-2 %, hos pasienter behandlet med anbefalte doser Onbrez Breezhaler sammenlignet med placebo. Onbrez Breezhaler har ikke blitt undersøkt hos pasienter med diabetes mellitus som ikke er godt kontrollert.

Hjelpestoffer

Kapslene inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose/galaktose- malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Sympatomimetiske legemidler

Samtidig administrasjon av andre sympatomimetiske legemidler (alene eller som del av kombinasjonsbehandling) kan potensiere bivirkningene av Onbrez Breezhaler.

Onbrez Breezhaler bør ikke brukes sammen med andre langtidsvirkende beta2-adrenerge agonister eller legemidler som inneholder langtidsvirkende beta2-adrenerge agonister.

Hypokalemisk behandling

Samtidig hypokalemisk behandling med metylxantinderivater, steroider eller ikke-kaliumsparende diuretika kan potensiere den mulige hypokalemiske effekten av beta2-adrenerge agonister og forsiktighet er derfor påkrevd (se pkt. 4.4).

Adrenerge betablokkere

Adrenerge betablokkere og beta2-adrenerge agonister kan svekke eller antagonisere effekten av hverandre når de blir gitt samtidig. Indakaterol bør derfor ikke gis sammen med adrenerge betablokkere (inkludert øyedråper) med mindre det ikke er mulig å unngå. Hvis det er nødvendig bør kardioselektive adrenerge betablokkere foretrekkes, men de skal gis med forsiktighet.

Metabolske og transportørbaserte interaksjoner

Hemming av faktorer som er viktige for utskillelse av indakaterol, CYP3A4 og P-glykoprotein (P-gp) øker systemisk eksponering av indakaterol opp til to ganger. Man har sikkerhetserfaringen med Onbrez Breezhaler behandling i kliniske studier av opp til ett års varighet med doser opp til to ganger maksimal anbefalt terapeutisk dose, den økte eksponeringen forårsaket av interaksjoner medfører derfor ingen nye bekymringer vedrørende sikkerhet.

Indakaterol har ikke vist å forårsake interaksjoner med legemidler administrert samtidig. In vitro undersøkelser har indikert at indakaterol har ubetydelig potensiale til å forårsake metabolske interaksjoner med legemidler ved det systemiske eksponeringsnivået som oppnås ved klinisk bruk.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ikke data på bruk av indakaterol hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn på reproduksjonstoksisitet ved klinisk relevant eksponering (se pkt 5.3) I likhet med andre beta2-adrenerge agonister kan indakaterol hemme fødsel på grunn av relakserende effekt på glatt muskulatur i livmoren. Onbrez Breezhaler bør kun brukes under graviditet dersom forventet nytte oppveier for mulig risiko.

Amming

Det er ikke kjent om indakaterol/metabolitter blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Tilgjengelige farmakokinetiske/toksikologiske data fra dyr har vist utskillelse av indakaterol/metabolitter i melk (se pkt 5.3). En risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med Onbrez Breezhaler skal avsluttes/avstås fra.

Fertilitet

Redusert drektighetsrate er observert hos rotter. Det er imidlertid vurdert som lite sannsynlig at indakaterol vil påvirke fertiliteten hos mennesker etter inhalasjon av maksimal anbefalt dose (se pkt. 5.3).

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Onbrez Breezhaler har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

De vanligste bivirkningene ved anbefalte doser var nasofaryngitt (14,3 %), infeksjon i øvre luftveier (14,2 %), hoste (8,2 %), hodepine (3,7 %) og muskelspasmer (3,5%). Disse var i all hovedsak milde eller moderate og ble mindre hyppige hvis behandlingen fortsatte.

Ved anbefalte doser viser bivirkningsprofilen til Onbrez Breezhaler hos pasienter med KOLS ikke klinisk signifikante systemiske effekter av beta2-adrenerg stimulering. Gjennomsnittlige endringer i hjerterytme var mindre enn ett slag per minutt. Takykardi var sjeldent og ble rapportert med en hyppighet tilsvarende placebobehandling. Relevante forlengelser av QTcF var ikke mulig å måle sammenlignet med placebo. Frekvensen av merkbare QTcF intervaller [f.eks. >450 ms (menn) og >470 ms (kvinner)] og rapporter på hypokalemi var tilsvarende placebo. Gjennomsnitt av maksimale endringer i blodglukose var tilsvarende for Onbrez Breezhaler og placebo.

Sammendrag av bivirkninger i tabellformat

Fase III klinisk utviklingsprogram for Onbrez Breezhaler inkluderte pasienter med den kliniske diagnosen moderat til alvorlig KOLS. 4764 pasienter ble eksponert for indakaterol i opp til ett år med doser opp til to ganger maksimal anbefalt dose. Av disse pasientene ble 2611 behandlet med

150 mikrogram én gang daglig og 1157 behandlet med 300 mikrogram én gang daglig. Ca. 41 % av pasientene hadde alvorlig KOLS. Pasientenes gjennomsnittsalder var 64 år og 48 % av pasientene var 65 år eller eldre. Hovedandelen var kaukasere (80 %).

Bivirkninger i Tabell 1 er listet opp etter MedDRA organklassesystem i KOLS sikkerhetsdatabasen. Innen hver organklasse er bivirkningene rangert etter synkende frekvens. Følgende frekvensinndeling er brukt: Svært vanlige (≥1/10); vanlige (≥1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100); sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000); svært sjeldne (<1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Tabell 1

Bivirkninger

 

 

 

Bivirkninger

Frekvens

 

 

Infeksiøse og parasittære sykdommer

 

Nasofaryngitt

Svært vanlige

Infeksjon i øvre luftveier

Svært vanlige

Sinusitt

 

Vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

 

Hypersensitivitet1

Mindre vanlige

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

 

Diabetes mellitus og hyperglykemi

Vanlige

Nevrologiske sykdommer

 

Hodepine

 

Vanlige

Svimmelhet

Vanlige

Parestesi

 

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

 

Iskemisk hjertesykdom

Vanlige

Hjertebank

 

Vanlige

Atrieflimmer

Mindre vanlige

Takykardi

 

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum

 

Hoste

 

Vanlige

Oropharyngeal smerte inkludert halsirritasjon

Vanlige

Rhinoré

 

Vanlige

Paradoksal bronkospasme

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

 

Kløe/utslett

 

Vanlige

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

 

Muskelspasmer

Vanlige

Muskel-skjelett-smerter

Vanlige

Myalgi

 

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

 

Brystsmerter

Vanlige

Perifert ødem

Vanlige

1 Rapporter på hypersensitivitet assosiert med bruk av Onbrez Breezhaler har blitt mottatt etter markedsføringstillatelse. Disse ble rapportert spontant fra en populasjon med usikker størrelse, og det er derfor ikke alltid mulig å beregne frekvensen eller etablere en årsakssammenheng med eksponering for legemidlet. Frekvensen ble derfor beregnet ut fra erfaring fra kliniske studier.

Ved 600 mikrogram en gang daglig var sikkerhetsprofilen til Onbrez Breezhaler generelt tilsvarende den ved anbefalte doser. En annen bivirkning som ble sett var tremor (vanlig).

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

I fase III kliniske studier observerte helsepersonell at gjennomsnittlig 17-20 % av pasientene i løpet av studiebesøket opplevde en sporadisk hoste som vanligvis kom innen 15 sekunder etter inhalasjon og varte i 5 sekunder (ca. 10 sekunder hos røykere). Dette ble observert med en høyere frekvens hos kvinner sammenlignet med menn, og høyere frekvens hos røykere sammenlignet med tidligere røykere. Denne hosten etter inhalasjon medførte ikke at noen pasienter avsluttet studien ved behandling med anbefalte doser (hoste er et symptom ved KOLS og kun 8,2 % av pasientene rapporterte hoste som en bivirkning). Det er ikke vist at hoste etter inhalasjon er forbundet med bronkospasme, eksaserbasjoner, forverring av sykdommen eller tap av effekt.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Hos pasienter med KOLS var enkeltdoser på 10 ganger maksimalt anbefalt terapeutisk dose forbundet med en moderat økning i puls, systolisk blodtrykk og QTc-intervall.

Det er sannsynlig at en overdose indakaterol kan gi unormalt kraftige effekter typisk for beta2- adrenerge stimulerende midler, f.eks. takykardi, tremor, palpitasjoner, hodepine, kvalme, oppkast, søvnighet, ventrikulære arytmier, metabolsk acidose, hypokalemi og hyperglykemi.

Støttende og symptomatisk behandling er indisert. I alvorlige tilfeller bør pasienter legges inn på sykehus. Bruk av kardioselektive betablokkere kan vurderes, men kun under tilsyn av en lege og med stor forsiktighet siden bruk av betablokkere kan medføre bronkospasme.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler ved obstruktiv lungesykdom, selektive beta2-agonister, ATC- kode: R03A C18

Virkningsmekanisme

Farmakologiske effekter av beta2-adrenoceptor agonister kan, i det minste delvis, tilskrives stimulering av intracellulær adenyl cyclase. Dette enzymet katalyserer omdannelse av adenosintrifosfat (ATP) til syklisk-3’, 5’-adenosinmonofosfat (syklisk monofosfat). Økte nivåer av syklisk AMP medfører relaksering av bronkial glatt muskulatur. In vitro studier har vist at indakaterol, en langtidsvirkende beta2-adrenerg agonist, har mer enn 24 ganger større agonistaktivitet på beta2- reseptorer sammenlignet med beta1-reseptorer og 20 ganger større agonistaktivitet sammenlignet med beta3-reseptorer.

Ved inhalasjon virker indakaterol lokalt i lungene som en bronkodilatator. Indakaterol er en partiell agonist på den humane beta2-adrenerge reseptoren ved nanomolar potens. I isolerte humane bronkier har indakaterol en hurtig innsettende og langvarig virkning.

Selv om beta2-reseptorer er de dominerende adrenerge reseptorene i bronkial glatt muskulatur og beta1-reseptorer er de dominerende reseptorene i menneskehjertet er det også beta2-adrenerge reseptorer i menneskehjertet. Disse utgjør 10-50 % av det totale antallet adrenerge reseptorer. Den eksakte funksjonen til beta2-adrenerge reseptorer i hjertet er ukjent, men deres tilstedeværelse gir en mulighet for at selv veldig selektive beta2-adrenerge agonister kan ha effekter på hjertet.

Farmakodynamiske effekter

Onbrez Breezhaler gitt én gang daglig i doser på 150 og 300 mikrogram ga en klinisk signifikant bedring av lungefunksjonen (målt som forsert ekspiratorisk volum over ett sekund FEV1) i 24 timer i en rekke klinisk farmakodynamiske- og effektstudier. Det var en hurtig innsettende effekt, innen

5 minutter etter inhalasjon med en økning i FEV1 i forhold til baseline på 110-160 ml. Dette er sammenlignbart med effekten til den hurtigvirkende beta2-agonisten salbutamol 200 mikrogram og statistisk signifikant hurtigere enn salmeterol/fluticason 50/500 mikrogram. Gjennomsnittlige maksimale forbedringer av FEV1 i forhold til baseline var 250-330 ml ved steady state.

Den bronkodilaterende effekten var ikke avhengig av tidspunktet for dosering, morgen eller kveld.

Det ble vist at Onbrez Breezhaler reduserte hyperinflasjon av lungene, og dette medførte økt innåndingskapasitet ved trening og hvile sammenlignet med placebo.

Effekter på hjertets elektrofysiologi

En dobbeltblind placebo- og aktiv (moxifloxacin)-kontrollert studie av 2 ukers varighet med

404 friske frivillige viste maksimal gjennomsnittlig (90 % konfidensintervall) forlengelse av QTcF intervallet (i millisekunder) på 2,66 (0,55, 4,77) 2,98 (1,02, 4,93) og 3,34 (0,86, 5,82) etter gjentatte doser med henholdsvis 150 mikrogram, 300 mikrogram og 600 mikrogram. Det er derfor ingen bekymring for pro-arytmisk potensiale relatert til forlengelse av QT-intervallet ved anbefalte terapeutiske doser eller ved to ganger maksimalt anbefalt dose. Det var ingen bevis for en sammenheng mellom konsentrasjon og delta QTc i doseintervallet som ble testet.

Som vist i en 26 uker, dobbelblind, placebokontrollert fase III studie med 605 KOLS-pasienter var det ingen klinisk relevant forskjell i utvikling av arrytmiske hendelser hos pasienter som fikk anbefalt dose av Onbrez Breezhaler og de pasientene som fikk placebo eller behandling med tiotropium. Dette ble monitorert over 24 timer ved baseline og opp til 3 ganger i løpet av den 26 uker lange behandlingsperioden.

Klinisk effekt og sikkerhet

Det kliniske utviklingsprogrammet inkluderte en 12 uker, to 6 måneder (en som ble utvidet til ett år for å vurdere sikkerhet og tolerabilitet) og en ettårig randomisert kontrollert studie hos pasienter med den kliniske diagnosen KOLS. Disse studiene inkluderte mål av lungefunksjon og helseutfall som dyspné, eksaserbasjoner og helserelatert livskvalitet.

Lungefunksjon

Onbrez Breezhaler gitt én gang daglig i doser på 150 mikrogram og 300 mikrogram viste klinisk betydningsfulle forbedringer i lungefunksjon. Etter 12 uker viste 150 mikrogram dosen en 130-180 ml økning sammenlignet med placebo (p<0,001) og 60 ml økning sammenlignet med salmeterol

50 mikrogram gitt to ganger daglig (p<0,001) for det primære endepunktet (24 timer FEV1). Dosen på 300 mikrogram resulterte i en 170-180 ml økning sammenlignet med placebo (p<0,001) og en 100 ml økning sammenlignet med formoterol 12 mikrogram to ganger daglig (p<0,001). Begge dosene medførte en økning på 40-50 ml i forhold til åpen tiotropium 18 mikrogram gitt én gang daglig

(150 mikrogram, p=0,004; 300 mikrogram, p=0,01). Den 24 timer bronkodilaterende effekten av Onbrez Breezhaler vedvarte fra første dose og gjennom en ett års behandlingsperiode uten tegn til tap av effekt (takyfylaksi).

Symptomatisk utbytte

Begge dosene viste en statistisk signifikant bedring av symptomer sammenlignet med placebo for dyspné og helsestatus (vurdert ved henholdsvis ’Transitional Dyspnoea Index’ [TDI] og St. George’s

Respiratory Questionnaire [SGRQ]). Størrelsen på responsen var generelt større enn den sett med aktive komparatorer (Tabell 2). I tillegg trengte pasienter behandlet med Onbrez Breezhaler signifikant mindre anfallsmedisin, hadde flere dager der det ikke var behov for anfallsmedisin sammenlignet med placebo og hadde signifikant økt prosentandel dager der de ikke hadde noen symptomer i løpet av dagen.

Sammenslåtte (pooled) effektanalyser av 6 måneders behandling viste at hyppigheten av KOLS eksaserbasjoner var statistisk signifikant lavere enn hyppigheten for placebo. Hyppighetsforholdet sammenlignet med placebo var 0,68 (95 % KI [0,47, 0,98]; p-verdi 0,036) og 0,74 (95 % KI [0,56, 0,96]; p-verdi 0,026) for henholdsvis 150 mikrogram og 300 mikrogram

Det er begrenset erfaring fra individer av afrikansk avstamning.

Tabell 2 Symptombedring etter 6 måneders behandling

Behandling

Indakaterol

Indakaterol

Tiotropium

Salmeterol

Formoterol

Placebo

Dose (mikrogram)

 

 

 

én gang

én gang

én gang

to ganger

to ganger

 

 

 

daglig

daglig

daglig

daglig

daglig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosentandel av

a

 

 

a

 

a

 

 

 

 

 

 

 

pasienter som

62 b

71 b

57 b

 

 

 

47 b

oppnådde MCID

 

 

59 c

 

 

 

54 c

41 c

 

 

 

 

 

TDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosentandel av

a

 

 

a

 

a

 

 

 

 

 

 

 

pasienter som

58 b

53 b

47 b

 

 

 

46 b

oppnådde MCID

 

 

55 c

 

 

 

51 c

40 c

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduksjon i

1,3 a

 

 

1,2 a

 

0,3 a

puff/dag av

 

 

 

anfallsmedisin

1,5 b

1,6 b

1,0 b

 

 

i/v

0,4 b

sammenlignet med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baseline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosentandel

a

 

 

a

 

a

 

 

 

 

 

 

 

dager uten bruk

57 b

58 b

46 b

 

 

i/v

42 b

av anfallsmedisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedesign med a: indakaterol 150 mikrogram, salmeterol og placebo; b: indakaterol 150 og 300 mikrogram, tiotropium og placebo; c: indakaterol 300 mikrogram, formoterol og placebo

MCID = minimal clinically important difference (≥1 poeng endring i TDI, ≥4 poeng endring i SGRQ)

i/v= ikke vurdert ved 6 måneder

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Onbrez Breezhaler i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Indakaterol er et kiralt molekyl med R-konfigurasjon.

Farmakokinetiske data kommer fra en rekke kliniske studier, fra friske frivillige og fra KOLS- pasienter.

Absorpsjon

Median tid for å nå maksimal serumkonsentrasjon av indakaterol var ca. 15 minutter etter en enkelt eller gjentatte inhalerte doser. Systemisk eksponering av indakaterol økte proposjonalt med økende dose (150 mikrogram til 600 mikrogram). Absolutt biotilgjengelighet av indakaterol etter en inhalert dose var i gjennomsnitt 43 % til 45 %. Systemisk eksponering er resultat av både pulmonær og gastrointestinal absorpsjon. Ca. 75 % av systemisk eksponering var fra pulmonær absorpsjon og ca. 25 % fra gastrointestinal absorpsjon.

Serumkonsentrasjon av indakaterol økte med gjentatt dosering én gang daglig. Steady state ble oppnådd innen 12 til 14 dager. Gjennomsnittlig akkumuleringsratio for indakaterol f.eks. AUC over 24 timers doseringsintervall ved dag 14 sammenlignet med dag 1 var i området 2,9 til 3,5 for doser mellom 150 mikrogram og 600 mikrogram inhalert én gang daglig.

Distribusjon

Etter intravenous infusjon var indakaterols distribusjonsvolum 2557 liter i den terminale eliminasjonsfasen noe som indikerer en omfattende distribusjon. In vitro var human serum og plasmaproteinbinding henholdsvis 94,1-95,3 % og 95,1-96,2 %.

Biotransformasjon

Etter oral administrasjon av radiomerket indakaterol i en ADME (absorpsjon, distribusjon, metabolisme, utskillelse) studie hos mennesker, var uendret indakaterol hovedkomponenten i serum og utgjorde omtrent en tredel av total legemiddelrelatert AUC over 24 timer. Et hydroksylert derivat var metabolitten det var mest av i serum. Fenoliske O-glukuronider av indakaterol og hydroksylert indakaterol var også metabolitter det var mye av. En diastrereomer av det hydroksylerte derivatet, et N-glukuronid av indakaterol og C- og N-dealkylerte produkter var metabolitter som også ble identifisert.

In vitro undersøkelser indikerte at UGT1A1 er den eneste UGT isoformen som metaboliserte indakaterol til det fenoliske O-glukuronidet. De oksidative metabolittene ble funnet i inkubasjoner med rekombinant CYP1A1, CYP2D6, og CYP3A4. CYP3A4 er isoenzymet hovedsakelig ansvarlig for hydroksylering av indakaterol. In vitro undersøkelser indikerte videre at indakaterol er et substrat med lav affinitet for efflukspumpen P-gp.

Eliminasjon

I kliniske studier der det ble samlet inn urinprøver var mengden indakaterol utskilt uendret i urinen generelt lavere enn 2 % av dosen. Renal clearance av indakaterol var i gjennomsnitt mellom 0,46 og 1,20 liter/time. Sammenlignet med clearance av indakaterol via serum som er 23,3 liter/time er det tydelig at renal clearance spiller en mindre rolle (ca. 2 til 5 % av systemisk clearance) i eliminasjon av systemisk tilgjengelig indakaterol.

I en human ADME-studie der indakaterol ble gitt oralt dominerte fekal utskillelse over renal. Indakaterol ble utskilt i human fæces primært som uendret modersubstans (54 % av dosen), og i mindre grad som hydroksylerte indakaterolmetabolitter (23 % av dosen). Massebalansen var komplett ved at ≥90 % ble gjenfunnet i ekskreter.

Serumkonsentrasjoner av indakaterol ble redusert på en fler-fasisk måte med en gjennomsnittlig terminal halveringstid i området fra 45,5 til 126 timer. Den effektive halveringstiden beregnet ut fra akkumulering av indakaterol etter gjentatt dosering var i området fra 40 til 52 timer som stemmer overens med den observerte tiden til ”steady state” på ca. 12-14 dager.

Spesielle populasjoner

En populasjonsfarmakokinetisk analyse viste at alder (voksne opp til 88 år), kjønn, vekt (32-168 kg) eller rase ikke har klinisk relevant effekt på farmakokinetikken til indakaterol. Det ble ikke antydet noen forskjell mellom ulike etniske undergrupper i denne populasjonen.

Pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon viste ingen relevant endring i Cmax eller AUC for indakaterol. Proteinbinding var heller ikke forskjellig hos individer med mild og moderat nedsatt leverfunksjon og de friske kontrollene. Studier hos individer med alvorlig nedsatt leverfunksjon ble ikke utført.

Fordi bidraget fra renal utskillelse er så lite sammenlignet med den totale utskillelsen er det ikke utført studier hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Effekter på det kardiovaskulære systemet som kan tilskrives indakaterols beta2-agonistiske egenskaper inkluderte takykardi, arytmier og myokardielle lesjoner hos hunder. Mild irritasjon i nesehulen og larynx ble sett hos gnagere. Alle disse funnene forekom ved eksponering tilstrekkelig over det som er forventet hos mennesker.

Selv om indakaterol ikke påvirket generell reproduksjon i en fertilitetsstudie hos rotter ble det observert et redusert antall drektige F1 avkom i en peri- og post-utviklingsstudie hos rotter ved eksponering 14-ganger høyere enn hos mennesker behandlet med Onbrez Breezhaler. Indakaterol var ikke embryotoksisk eller teratogent hos rotter eller kaniner.

Genotoksisitetsstudier viste ikke mutagent eller klastogent potensiale. Karsinogenitet ble vurdert i en to-årig studie hos rotter og en seks måneders studie hos transgene mus. Økt insidens av benign ovarie- leiomyoma og fokal hyperplasi av glatt muskulatur i ovariene hos rotter stemte med tilsvarende funn rapportert for andre beta2-adrenerge agonister. Ingen tegn på karsinogenitet ble sett hos mus. Systemisk eksponering (AUC) hos rotter og mus ved det nivået der det ikke ble observert bivirkninger var henholdsvis minst 7 og 49 ganger høyere enn hos mennesker behandlet med Onbrez Breezhaler én gang daglig med en dose på 300 mikrogram.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Kapselinnhold

Laktosemonohydrat

Kapselskall

Gelatin (kapselskall)

6.2 Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3 Holdbarhet

2 år.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i blisterpakningen for å beskytte mot fuktighet og tas kun ut rett før bruk.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Onbrez Breezhaler er en enkeltdose inhalator. Inhalatoren og beskyttelseshetten er laget av akrylonitril-butadien-styren, knappene som trykkes på er laget av metylmetakrylate-akrylonitril- butadien-styren. Nåler og fjærer er laget av rustfritt stål.

PA/Alu/PVC - Alu blister som inneholder 10 harde kapsler.

Pakning som inneholder 10 kapsler og en Onbrez Breezhaler inhalator.

Pakning som inneholder 30 kapsler og en Onbrez Breezhaler inhalator.

Multipakning som inneholder 2 pakninger (hver inneholder 30 kapsler og 1 inhalator). Multipakning som inneholder 3 pakninger (hver inneholder 30 kapsler og 1 inhalator). Multipakning som inneholder 30 pakninger (hver inneholder 10 kapsler og 1 inhalator).

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Hver inhalator bør kastes etter 30 dagers bruk.

Instruksjoner for håndtering og bruk

Ta av beskyttelseshetten.

Åpne inhalatoren:

Hold i nederste del av inhalatoren, og vipp munnstykket. Dette åpner inhalatoren.

Klargjøring av kapsel:

Umiddelbart før bruk, ta en kapsel ut av blisterpakningen, med tørre hender.

Sette inn kapselen:

Legg kapselen i kapselrommet.

Legg aldri kapselen direkte inn i munnstykket.

Lukke inhalatoren:

Lukk inhalatoren til du hører et ”klikk”.

Stikke hull på kapselen:

Hold inhalatoren loddrett med munnstykket opp.

Stikk hull på kapselen ved å trykke hardt på knappene på begge sider samtidig. Gjør dette kun én gang.

Du skal høre et ”klikk” når det stikkes hull på kapselen.

Slipp knappene på siden helt ut.

Pust ut:

Før du tar munnstykket i munnen, pust helt ut.

Ikke blås inn i munnstykket.

Inhalere medisinen

For å få medisinen langt ned i lungene:

Hold inhalatoren som vist på bildet. Knappene på siden skal holdes mot høyre og venstre. Ikke press på knappene på siden.

Ta munnstykket i munnen og lukk leppene tett rundt det.

Pust inn hurtig, men jevnt og så dypt du kan.

Merk:

Når du puster inn gjennom inhalatoren, snurrer kapselen rundt inne i kapselrommet og du skal høre en surrende lyd. Du vil merke en søt smak når medisinen går ned i lungene.

Tilleggsinformasjon

Av og til kan veldig små biter av kapselen komme forbi filteret og inn i munnen din. Dersom dette skjer kan du kjenne disse bitene på tungen. Det er ikke skadelig om disse bitene svelges eller inhaleres. Sannsynligheten for at kapselen ødelegges vil øke dersom kapselen ved et uhell stikkes hull på mer enn én gang (trinn 6).

Dersom du ikke hører en surrende lyd:

Kapselen kan sitte fast i kapselkammeret. Dersom dette skjer:

Åpne inhalatoren forsiktig og løsne kapselen ved å slå forsiktig på bunnen av inhalatoren. Ikke trykk på knappene på siden.

Inhaler medisinen igjen ved å gjenta trinn 8 og 9.

Hold pusten:

Etter at du har inhalert medisinen:

Hold pusten i minst 5-10 sekunder eller så lenge du kan uten at det blir ukomfortabelt mens du tar inhalatoren ut av munnen.

Pust så ut.

Åpne inhalatoren og se om det er noe pulver igjen i kapselen.

Dersom det er pulver igjen i kapselen:

Lukk inhalatoren.

Gjenta trinn 8, 9, 10 og 11.

De fleste vil klare å tømme kapselen med en eller to inhalasjoner.

Tilleggsinformasjon

Noen kan av og til hoste litt rett etter inhalasjon av medisinen. Ikke bli bekymret dersom du gjør det. Så lenge kapselen er tom har du fått i deg nok medisin.

Etter at du har tatt medisinen:

Åpne munnstykket igjen, og ta ut den tomme kapselen ved å tippe den ut av kapselrommet. Kast den tomme kapselen sammen med husholdningsavfallet.

Lukk inhalatoren og sett på beskyttelseshetten.

Ikke oppbevar kapslene i Onbrez Breezhaler inhalatoren.

Markér på doseoversikten:

På innsiden av pakningen er det en oversikt over datoer. Sett et merke i dagens boks dersom det hjelper deg å huske når du skal ta neste dose.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/593/006-010

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 30. november 2009

Dato for siste fornyelse: 02 desember 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter