Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oslif Breezhaler (indacaterol maleate) – Pakningsvedlegg - R03AC18

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnOslif Breezhaler
ATC-kodeR03AC18
Stoffindacaterol maleate
ProdusentNovartis Europharm Ltd.  

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Oslif Breezhaler 150 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler Oslif Breezhaler 300 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler indakaterol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Oslif Breezhaler er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Oslif Breezhaler

3.Hvordan du bruker Oslif Breezhaler

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Oslif Breezhaler

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Oslif Breezhaler er og hva det brukes mot

Hva Oslif Breezhaler er

Oslif Breezhaler inneholder virkestoffet indakaterol som tilhører en gruppe legemidler kalt bronkodilatatorer. Når du inhalerer den, slapper musklene i de små forgreningene i luftveiene av. Dette bidrar til å åpne luftveiene, og det blir lettere å få luft inn og ut.

Hva Oslif Breezhaler brukes for

Oslif Breezhaler brukes til å gjøre det lettere å puste for voksne pasienter som har vansker med å puste på grunn av en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Ved KOLS strammes musklene rundt luftveiene og dette gjør det vanskelig å puste. Dette legemidlet gjør at disse musklene i lungene slapper av, slik at det blir lettere for luft å komme inn og ut av lungene.

2. Hva du må vite før du bruker Oslif Breezhaler

Bruk ikke Oslif Breezhaler

-dersom du er allergisk overfor indakaterol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg meg lege eller apotek før du bruker Oslif Breezhaler

dersom du har astma (du skal isåfall ikke bruke Oslif Breezhaler).

dersom du har hjerteproblemer.

dersom du har epilepsi.

dersom du har problemer med skjoldbruskkjertelen (tyreotoksikose).

dersom du har diabetes.

Under behandling med Oslif Breezhaler,

Stopp å bruke medisinen og si ifra til legen din umiddelbart hvis du opplever tetthet i brystet, hoste, pipende pust eller kortpustethet umiddelbart etter bruk av medisinen. Dette kan være tegn på en tilstand som kalles bronkospasme.

Si ifra til legen din umiddelbart hvis KOLS symptomene (kortpustethet, pipende pust, hoste) ikke blir bedre eller blir verre.

Barn og ungdom

Oslif Breezhaler bør ikke gis til barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Oslif Breezhaler

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Det er spesielt viktig at du sier ifra til legen din dersom du bruker:

legemidler for pusteproblemer som ligner Oslif Breezhaler (f.eks. medisiner slik som salmeterol og formoterol). Det kan være større sannsynlighet for at du får bivirkninger.

legemidler som kalles betablokkere som brukes til behandling av høyt blodtrykk eller andre hjerteproblemer (f. eks. propranolol), eller for øyelidelsen glaukom (f. eks. timolol).

legemidler som reduserer mengden kalium i blodet. Disse inkluderer: o steroider (f.eks. prednisolon),

o diuretika (vanndrivende medisin) brukt til behandling av høyt blodtrykk som f.eks. hydroklortiazid,

o legemidler for pusteproblemer som f.eks. teofyllin.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Ikke bruk Oslif Breezhaler med mindre legen din sier du skal.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er lite sannsynlig at Oslif Breezhaler påvirker din evne til å kjøre bil og bruke maskiner.

Oslif Breezhaler inneholder laktose

Denne medisinen inneholder laktose (melkesukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Oslif Breezhaler

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Hvor mye Oslif Breezhaler som skal brukes

Den vanlige dosen er å inhalere innholdet i én kapsel hver dag. Legen din vil fortelle deg om du skal bruke 150 mikrogram kapsel eller 300 mikrogram kapsel avhengig av din tilstand og hvordan du responderer på behandlingen. Ikke bruk mer enn det legen sier du skal bruke.

Bruk inhalatoren til same tid hver dag, effekten varer i 24 timer. Dette sikrer at det alltid er nok medisin i kroppen din til å hjelpe deg å puste lettere i løpet av dagen og natten. Det vil også hjelpe deg å huske å ta den.

Hvordan Oslif Breezhaler brukes

I denne pakningen finner du en inhalator og kapsler (i blistere) som inneholder medisinen som inhalasjonspulver. Oslif Breezhaler inhalatoren gjør det mulig å inhalere medisinen i en kapsel.

Bruk kun kapslene sammen med inhalatoren vedlagt i denne pakningen (Oslif Breezhaler inhalator). Kapslene skal være i blisteren til du skal bruke dem.

Når du starter på en ny pakning, bruk Oslif Breezhaler inhalatoren som følger med i pakningen.

Kast inhalatoren etter 30 dagers bruk.

Kapslene må ikke svelges.

Les instruksjonen i slutten av dette pakningsvedlegget for mer informasjon om hvordan inhalatoren brukes.

Dersom du tar for mye av Oslif Breezhaler

Hvis du har inhalert for mye Oslif Breezhaler eller noen andre har brukt kapslene dine, si ifra til legen din umiddelbart eller gå til nærmeste akuttmottak. Vis Oslif Breezhaler pakningen. Medisinsk tilsyn kan være nødvendig. Du kan oppleve at hjertet ditt slår raskere enn normalt eller du kan ha vondt i hodet, føle deg søvnig, føle deg kvalm eller måtte kaste opp.

Dersom du har glemt å ta Oslif Breezhaler

Dersom du glemmer å inhalere en dose, inhaler kun én dose til vanlig tidspunkt neste dag. Du må ikke inhalere en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Hvor lenge skal behandling med Oslif Breezhaler fortsette

Fortsett å bruke Oslif Breezhaler så lenge legen din sier det.

KOLS er en kronisk sykdom og du skal bruke Oslif Breezhaler hver dag og ikke bare når du

har pusteproblemer eller andre symptomer på KOLS.

Dersom du har spørsmål om hvor lenge du skal fortsette behandling med Oslif Breezhaler, snakk med legen din eller apoteket.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen bivirkninger kan være alvorlige. Si ifra til legen din umiddelbart

dersom du opplever en klemmende smerte i brystet (vanlig).

dersom du får høye nivåer av sukker i blodet ditt (diabetes). Du vil føle deg trøtt, veldig tørst og sulten (uten å legge på deg) og vil late vannet hyppigere enn normalt (vanlig).

dersom du får uregelmessig hjerterytme (mindre vanlig).

dersom du får symptomer på en allergisk reaksjon som utslett, kløe, elveblest, vanskeligheter med å puste eller svelge, svimmelhet (mindre vanlig).

dersom du har pusteproblemer med hvesing eller hosting (mindre vanlig).

Andre bivirkninger kan være:

Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere)

forkjølelseslignende symptomer. Du kan få alle eller de fleste av følgende: sår hals, rennende nese, tett nese, nysing, hosting og hodepine.

Vanlige bivirkninger (forekommer hos opp til 1 av 10 brukere)

følelse av trykk eller smerte i kinnene og pannen (betennelse i bihulene)

rennende nese

hoste

sår hals

hodepine

svimmelhet

hjerteklapp

muskelkramper

hovne hender, ankler og føtter (ødem)

kløe/utslett

brystsmerter

smerter i muskler, ben og ledd

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 brukere)

rask hjerterytme

prikking eller nummenhet

muskelsmerter

Noen kan av og til hoste rett etter inhalering av legemidlet. Hoste er et vanlig symptom ved KOLS. Dersom du opplever kortvarig hoste etter inhalasjon av legemidlet trenger du ikke bekymre deg. Sjekk inhalatoren for å se om kapselen er tom og at du har fått i deg hele dosen. Dersom kapselen er tom trenger du ikke bekymre deg. Dersom kapselen ikke er tom kan du inhalere en gang til.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Oslif Breezhaler

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteren etter "EXP/Utløpsdato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet og tas ikke ut før umiddelbart før bruk. Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at pakningen er ødelagt eller viser tegn på ødeleggelse. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Oslif Breezhaler

-Hver Oslif Breezhaler 150 mikrogram kapsel inneholder 150 mikrogram indakaterol som indakaterol maleat. Andre innholdsstoffer inkluderer laktose og kapselen er laget av gelatin.

-Hver Oslif Breezhaler 300 mikrogram kapsel inneholder 300 mikrogram indakaterol som indakaterol maleat. Andre innholdsstoffer inkluderer laktose og kapselen er laget av gelatin.

Hvordan Oslif Breezhaler ser ut og innholdet i pakningen

I denne pakningen vil du finne en inhalator sammen med kapsler pakket i blistere. Kapslene er gjennomsiktige (ufargede) og inneholder et hvitt pulver.

Oslif Breezhaler 150 mikrogram kapsler har en svart produktkode ”IDL 150” trykket over en svart strek og en svart firmalogo () trykket under den svarte streken.

Oslif Breezhaler 300 mikrogram kapsler har en blå produktkode ”IDL 300” trykket over en blå strek og en blå firmalogo ()trykket under den blå streken.

Følgende pakningsstørrelser er tilgjengelig: Pakning som inneholder 10 kapsler og 1 inhalator. Pakning som inneholder 30 kapsler og 1 inhalator.

Multipakning som inneholder 2 pakninger (hver inneholder 30 kapsler og 1 inhalator). Multipakning som inneholder 3 pakninger (hver inneholder 30 kapsler og 1 inhalator). Multipakning som inneholder 30 pakninger (hver inneholder 10 kapsler og 1 inhalator).

Ikke alle pakningsstørrelser eller styrker vil nødvendigvis være tilgjengelig i ditt land.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

Tilvirker

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Ferrer Internacional, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 600 37 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Pierre Fabre Médicament

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 49 10 96 18

S.A.

 

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

INSTRUKSJONER FOR BRUK AV OSLIF BREEZHALER INHALATOR

Vennligst les følgende instruksjoner nøye for å lære hvordan du skal bruke og ta vare på din Oslif Breezhaler inhalator.

Bruk kun Oslif Breezhaler inhalatoren som følger med i denne pakningen. Ikke bruk andre inhalatorer til å ta Oslif Breezhaler kapsler, og ikke bruk Oslif Breezhaler inhalatoren til å ta andre legemidler som er kapsler.

Når du starter på en ny pakning, bruk kun den nye Oslif Breezhaler inhalatoren som ligger i pakningen.

Kast inhalatoren etter 30 dagers bruk.

Spør på apoteket hvordan medisiner og inhalatorer som ikke lenger brukes skal kastes.

Ikke svelg kapslene. Pulveret i kapslene skal inhaleres.

Pakningen med Oslif Breezhaler:

Hver pakning med Oslif Breezhaler inneholder:

en Oslif Breezhaler inhalator

ett eller flere blistere med Oslif Breezhaler kapsler som skal brukes i inhalatoren.

Oslif Breezhaler inhalatoren gjør det mulig for deg å inhalere medisinen som er i en Oslif Breezhaler kapsel.

Munnstykke

Beskyttelseshette

Filter

 

 

 

 

 

 

 

Knapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunn

 

 

 

 

 

 

 

 

Blisterbrett

 

 

 

 

 

 

 

Kapselrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslif Breezhaler inhalator

Blisterbrett

Inhalatorbunn

Hvordan inhalatoren brukes

Ta av beskyttelseshetten.

Åpne inhalatoren:

Hold i nederste del av inhalatoren, og vipp munnstykket. Dette åpner inhalatoren.

Klargjøring av kapsel:

Umiddelbart før bruk, ta en kapsel ut av blisterpakningen, med tørre hender.

Sette inn kapselen:

Legg kapselen i kapselrommet.

Legg aldri kapselen direkte inn i munnstykket.

Lukke inhalatoren:

Lukk inhalatoren til du hører et ”klikk”.

Stikke hull på kapselen:

Hold inhalatoren loddrett med munnstykket opp.

Stikk hull på kapselen ved å trykke hardt på knappene på begge sider samtidig. Gjør dette kun én gang.

Du skal høre et ”klikk” når det stikkes hull på kapselen.

Slipp knappene på siden helt ut.

Pust ut:

Før du tar munnstykket i munnen, pust helt ut.

Ikke blås inn i munnstykket.

Inhalere medisinen

For å få medisinen langt ned i lungene:

Hold inhalatoren som vist på bildet. Knappene på siden skal holdes mot høyre og venstre. Ikke press på knappene på siden.

Ta munnstykket i munnen og lukk leppene tett rundt det.

Pust inn hurtig, men jevnt og så dypt du kan.

Merk:

Når du puster inn gjennom inhalatoren, snurrer kapselen rundt inne i kapselrommet og du skal høre en surrende lyd. Du vil merke en søt smak når medisinen går ned i lungene.

Tilleggsinformasjon

Av og til kan veldig små biter av kapselen komme forbi filteret og inn i munnen din. Dersom dette skjer kan du kjenne disse bitene på tungen. Det er ikke skadelig om disse bitene svelges eller inhaleres. Sannsynligheten for at kapselen ødelegges vil øke dersom kapselen ved et uhell stikkes hull på mer enn én gang (trinn 6).

Dersom du ikke hører en surrende lyd:

Kapselen kan sitte fast i kapselkammeret. Dersom dette skjer:

Åpne inhalatoren forsiktig og løsne kapselen ved å slå forsiktig på bunnen av inhalatoren. Ikke trykk på knappene på siden.

Inhaler medisinen igjen ved å gjenta trinn 8 og 9.

Hold pusten:

Etter at du har inhalert medisinen:

Hold pusten i minst 5-10 sekunder eller så lenge du kan uten at det blir ukomfortabelt mens du tar inhalatoren ut av munnen.

Pust så ut.

Åpne inhalatoren og se om det er noe pulver igjen i kapselen.

Dersom det er pulver igjen i kapselen:

Lukk inhalatoren.

Gjenta trinn 8, 9, 10 og 11.

De fleste vil klare å tømme kapselen med en eller to inhalasjoner.

Tilleggsinformasjon

Noen kan av og til hoste litt rett etter inhalasjon av medisinen. Ikke bli bekymret dersom du gjør det. Så lenge kapselen er tom har du fått i deg nok medisin.

Etter at du har tatt medisinen:

Åpne munnstykket igjen, og ta ut den tomme kapselen ved å tippe den ut av kapselrommet. Kast den tomme kapselen sammen med husholdningsavfallet.

Lukk inhalatoren og sett på beskyttelseshetten.

Ikke oppbevar kapslene i Oslif Breezhaler inhalatoren.

Markér på doseoversikten:

På innsiden av pakningen er det en oversikt over datoer. Sett et merke i dagens boks dersom det hjelper deg å huske når du skal ta neste dose.

HUSK:

Ikke svelg Oslif Breezhaler kapsler.

Bruk kun Oslif Breezhaler inhalatoren som er i denne pakningen.

Oslif Breezhaler kapsler må alltid oppbevares i blisterpakningen, og kun tas ut umiddelbart før bruk.

Legg aldri Oslif Breezhaler kapslene direkte i munnstykket på Oslif Breezhaler inhalatoren.

Ikke press på knappene på siden mer enn én gang.

Pust aldri inn i munnstykket på Oslif Breezhaler inhalatoren.

Slipp alltid knappene på siden før inhalasjon.

Vask aldri Oslif Breezhaler inhalatoren med vann. Hold den tørr. Se ”Hvordan inhalatoren rengjøres”.

Ta aldri Oslif Breezhaler inhalatoren fra hverandre.

Bruk alltid den nye Oslif Breezhaler inhalatoren som kommer med den nye pakningen. Kast inhalatoren etter 30 dagers bruk.

Ikke oppbevar kapslene i Oslif Breezhaler inhalatoren.

Oppbevar alltid Oslif Breezhaler inhalatoren og kapslene på et tørt sted.

Hvordan inhalatoren rengjøres

Rengjør inhalatoren en gang i uken.

Tørk munnstykket inni og utenpå med en tørr klut som ikke loer for å fjerne pulver.

Ikke vask inhalatoren med vann. Hold den tørr.

Ikke ta inhalatoren fra hverandre.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter