Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qutenza (capsaicin) – Pakningsvedlegg - N01BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnQutenza
ATC-kodeN01BX04
Stoffcapsaicin
ProdusentGrunenthal GmbH

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Qutenza 179 mg hudplaster kapsaicin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Qutenza er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Qutenza

3.Hvordan du bruker Qutenza

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Qutenza

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1.Hva Qutenza er og hva det brukes mot

Qutenza inneholder kapsaicin og tilhører en gruppe legemidler kalt anestetika. Qutenza er beregnet for behandling av perifer nevropatisk smerte hos voksne, enten alene eller i kombinasjon med andre smertestillende legemidler.

Qutenza brukes til å lindre smerter hos personer som har nervesmerter på grunn av skader i nervene i huden. Skadede nerver i huden kan oppstå som følge av en rekke sykdommer som helvetesild, HIV- infeksjon, diabetes, visse legemidler og andre tilstander. Du kan oppleve smertelindring mellom 1 og 3 uker etter behandling.

2. Hva du må vite før du bruker Qutenza

Bruk ikke Qutenza

dersom du er allergisk overfor kapsaicin, chilipepper eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Qutenza.

Bruk ikke Qutenza på noen deler av hodet eller i ansiktet.

Bruk ikke Qutenza på skadet hud eller åpne sår.

Ikke berør Qutenza eller annet materiell som har vært i kontakt med behandlede områder da det kan medføre svie og stikking. Ikke berør øynene, munnen eller andre følsomme områder da det kan medføre irritasjon og smerter. Ikke lukt på eller pust inn i nærheten av Qutenza plastre, siden det kan føre til hoste, halsirritasjon eller nysing.

Det er vanlig med stikking eller rødhet og svie i huden en kort periode under og etter Qutenzabehandling. På grunn av smertene kan blodtrykket ditt øke, og derfor vil legen din måle blodtrykket ditt flere ganger under behandlingen. Hvis du får mye smerter, vil legen din påføre noe som avkjøler huden eller gi deg smertestillende legemidler. Hvis du får svært sterke smerter, må du be legen om å fjerne plasteret.

Generelt er det sett mindre, kortvarige endringer i evnen til å føle at noe er varmt eller skarpt etter bruk av kapsaicin.

Hvis du har høyt blodtrykk som er ustabilt eller dårlig kontrollert, eller har hatt hjerteproblemer, vil legen din vurdere risikoen for bivirkninger på hjerte eller blodtrykk som følge av mulig stress i forbindelse med prosedyren, før du behandles med Qutenza.

Hvis du bruker høye doser av opioider (visse typer smertestillende), vil du ikke nødvendigvis få effekt av smertestillende tabletter med opioider brukt mot akutte smerter under eller etter behandlingsprosedyren. Hvis dette er tilfelle, vil legen din bruke andre virkemidler for å dempe smertene dine etter Qutenzabehandling.

Barn og ungdom

Qutenza er ikke anbefalt til behandling av pasienter under 18 år.

Andre legemidler og Qutenza

Qutenza virker lokalt på huden din og forventes ikke å påvirke andre legemidler. Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Inntak av Qutenza sammen med mat og drikke

Det forventes ikke at mat og drikke skal påvirke Qutenza, siden det virker lokalt på huden.

Graviditet og amming

Qutenza bør brukes med forsiktighet hvis du er gravid og/eller ammer. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende Qutenzas påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Ved bruk av Qutenza vil kun svært små mengder av virkestoffet kunne være til stede i blodet i en svært kort periode. Det er derfor lite sannsynlig at Qutenza vil ha noen direkte effekter på konsentrasjonsevnen eller evnen til å kjøre eller bruke maskiner.

Rensegel for Qutenza inneholder butylhydroksyanisol

Rensegel for Qutenza inneholder butylhydroksyanisol, som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.

3.Hvordan du bruker Qutenza

Det skal ikke brukes mer enn 4 plastre samtidig.

Qutenza skal kun påføres av lege eller av sykepleier under tilsyn av lege.

Qutenza er til bruk på huden.

Legen din vil markere de mest smertefulle områdene på huden din med en penn eller tusj.

Før Qutenza plastre settes på huden, vil behandlingsområdet(ene) vaskes med såpe og vann og tørkes. Hår på behandlingsområder vil bli klippet.

Før Qutenza plastre settes på huden, kan legen eller sykepleieren påføre en bedøvende gel eller krem eller gi deg et smertestillende middel tatt gjennom munnen for å redusere mulig svie/stikking. Gelen eller kremen skal fjernes og huden vaskes og tørkes grundig før påføring av Qutenza.

Legen eller sykepleieren kan bruke hansker, og i noen tilfeller maske og beskyttelsesbriller, ved håndtering av Qutenza plastre. Ikke sniff eller pust inn nær Qutenza plastre da det kan medføre hoste eller nysing.

Qutenza kan klippes i mindre biter som passer til behandlingsområdet. Legen eller sykepleieren vil fjerne plastrene etter 30 minutter hvis du behandles for nervesmerter på føttene, eller etter 60 minutter hvis du behandles for nervesmerter på andre deler av kroppen. Ikke berør plasteret med hendene da det kan medføre svie og stikking.

Det kan ta mellom 1 og 3 uker før du opplever smertelindring med Qutenza. Rådfør deg med legen din hvis du fortsatt har mye smerter etter den tid.

Qutenzabehandling kan ved behov gjentas med 90 dagers mellomrom.

Du kan få smertestillende legemidler mot smertene du får ved Qutenzabehandling.

Det er vanlig med stikking eller rødhet og svie i huden under Qutenzabehandling.

Det kan brukes engangssokker utenpå Qutenza plastre hvis føttene dine behandles. Sokkene er en del av Qutenzapakken, men du må ikke ta dem med hjem.

Noen ganger setter legen eller sykepleieren en bandasje over Qutenza plaster for å holde plasteret tett inntil huden din.

På slutten av Qutenzabehandlingen vil legen eller sykepleieren rengjøre den behandlede huden med rensegel fra en tube som finnes i pakken. Rensegelen skal sitte på huden din i ett minutt og deretter tørkes av for å fjerne rester av legemiddel som kan sitte igjen på huden etter behandlingen. Etter at rensegelen er tørket av, vil området bli vasket forsiktig med såpe og vann.

Ikke berør øynene, munnen eller andre følsomme områder. Hvis du utilsiktet berører Qutenza plaster eller behandlet hud før rensegel påføres, kan det svi og/eller stikke. Kontakt legen din omgående.

Ikke prøv å fjerne plasteret selv. Legen eller sykepleieren vil fjerne det for deg.

Ikke ta med deg Qutenza plastre fra legekontoret.

Ikke bruk Qutenza plastre hjemme.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Hvis Qutenza brukes lenger enn det bør

Det er lite sannsynlig at det oppstår overdosering, men hvis Qutenza sitter på lenger enn det bør, kan du oppleve kraftige reaksjoner på påføringsstedet, som smerter, rødhet og kløe.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt legen umiddelbart hvis følgende bivirkninger oppstår:

Hvis du føler at hjertet slår for raskt eller for langsomt, eller at det slår unormalt. o Mindre vanlig: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer

Dyp rødhet i området der plasteret påføres, blemmedannelse/væsking i huden, hud som blir svært smertefull ved berøring, hoven, fuktig eller blank. I noen få tilfeller kan disse symptomene være tegn på annengrads forbrenning og trenger umiddelbart tilsyn.

o Ikke kjent hyppighet: frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

Si fra til legen hvis følgende bivirkninger oppstår eller blir verre:

Rødhet eller smerter i området der plasteret påføres, som varer mer enn en dag. o Svært vanlige bivirkninger: kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer

Kløe, kuler, blemmer, hevelse, tørrhet på området der plasteret påføres.

oVanlige bivirkninger: kan forekomme hos 1 av 10 personer

Kvadler, prikkende følelse, betennelse, økt eller redusert følsomhet i huden, hudreaksjoner, irritasjon, blåmerker på området der plasteret påføres, svie, smerter i armer og ben.

oMindre vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer

Redusert smakssans, nedsatt følelse i armer og ben, øyeirritasjon, hoste, halsirritasjon, kvalme, kløe, muskelkramper, helvetesild, hevelse i armer og ben.

oMindre vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer

Utilsiktet eksponering (inkludert øyesmerter, øye- og halsirritasjon og hoste).

oIkke kjent hygppighet: frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Qutenza

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Qutenza hudplaster: Oppbevares flatt i original dosepose og eske. Oppbevares ved høyst 25 °C.

Rensegel: Oppbevares ved høyst 25 °C.

Etter åpning av doseposen skal Qutenza påføres innen 2 timer.

Destruksjon av brukte og ubrukte Qutenza plastre.

Disse tingene kan gi svie/stikking på fingrene dine hvis du berører dem. Legen eller sykepleieren vil legge dem i en polyetylenpose før de kastes på sikkert sted. Qutenza plastre og annet materiell som er brukt under behandling, skal destrueres på riktig måte.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Qutenza

Virkestoff er kapsaicin. Hvert 280 cm2 plaster inneholder totalt 179 mg kapsaicin eller 640 mikrogram kapsaicin per cm2 plaster (8 % v/v).

Andre innholdsstoffer i Qutenza plaster er:

Matriks: silikonlim

dietylenglykolmonoetyleter silikonolje

etylcellulose N50 (E462)

Bakstykke:

bakstykkefilm av polyester

trykkfarge inneholdende Pigment White 6

Avtagbart beskyttelseslag: avrivningslag av polyester

Qutenza plaster leveres sammen med en tube med rensegel, som ikke inneholder noe virkestoff.

Rensegelen inneholder:

makrogol 300 karbomer renset vann

natriumhydroksid (E524) dinatriumedetat butylhydroksyanisol (E320)

Hvordan Qutenza ser ut og innholdet i pakningen

Qutenza er et hudplaster til bruk på huden din.

Hvert plaster er 14 cm x 20 cm (280 cm2) og består av en heftende side med virkestoff og et bakstykke som ytre overflate. Den heftende siden er dekket med et avtagbart, klart, diagonalt snittet avrivningslag uten påskrift. Bakstykkets ytre overflate er merket med ‘capsaicin 8%’.

Hver Qutenzaeske inneholder 1 eller 2 doseposer og 1 tube med rensegel (50 g). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 52078 Aachen Tyskland

Tilvirker

GP Grenzach Produktions GmbH (GP)

Emil-Barell-Strasse 7

D-79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

S.A. Grünenthal N.V.

Astellas Pharma a/s

Lenneke Marelaan 8

Danija

1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel: + 45 43 430355

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Астелас Фарма ЕООД

S.A. Grünenthal N.V.

Teл.: + 359 2 862 53 72

Lenneke Marelaan 8

 

1932 Sint-Stevens-Woluwe

 

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

Česká republika

Magyarország

Astellas Pharma s.r.o.

Astellas Pharma Kft.

Tel: +420 236 080300

Tel.: + 36 1 577 8200

Danmark

Malta

Grünenthal Denmark ApS

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 8888 3200

Tel: +356 21447184

Deutschland

Nederland

Grünenthal GmbH

Grünenthal B.V.

Zieglerstr. 6

De Corridor 21K

DE-52078 Aachen

NL-3621 ZA Breukelen

Tel: + 49 241 569-1111

Tel:+31 (0)30 6046370

service@grunenthal.com

info.nl@grunenthal.com

Eesti

Norge

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Norway AS

Taani

Tlf: +47 22 99 60 54

Tel: + 45 43 430355

 

Ελλάδα

Österreich

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grünenthal GmbH

Τηλ: +30 210 8189900

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

 

2345 Brunn am Gebirge

 

España

Polska

Grünenthal Pharma, S.A.

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

C/Dr. Zamenhof, 36

Tel.: + 48 225451 111

E-28027 Madrid

 

Tel: +34 (91) 301 93 00

 

France

Portugal

Laboratoires Grünenthal SAS

Grünenthal, S.A.

Immeuble Eurêka

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

19 rue Ernest Renan

P-1495 - 190 Algés

CS 90001

Tel: +351 / 214 72 63 00

F- 92024 Nanterre Cedex

 

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

 

Hrvatska

România

Astellas d.o.o.

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 385 1 670 01 02

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

Ireland

Slovenija

Grünenthal Pharma Ltd

Astellas Pharma d.o.o.

4045 Kingswood Road,

Tel: +386 14011400

Citywest Business Park

 

IRL – Citywest Co., Dublin

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationie@grunenthal.com

 

Ísland

Slovenská republika

Grünenthal Denmark ApS

Astellas Pharma s.r.o.,

Danmörk

Tel: +421 2 4444 2157

Sími: +45 8888 3200

 

Italia

Suomi/Finland

Grünenthal Italia S.r.l.

Grünenthal Finland Oy

Tel: +39 02 4305 1

Puh/Tel: +358 9 50991

Κύπρος

Sverige

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grunenthal Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0)8 643 40 60

Τηλ: +30 210 8189900

 

Latvija

United Kingdom

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Ltd

Dānija

1 Stokenchurch Business Park

Tel: + 45 43 430355

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationuk@grunenthal.com

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

En komplett preparatomtale (SPC) ligger i Qutenzaesken.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter