Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasilez HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Pakningsvedlegg - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRasilez HCT
ATC-kodeC09XA52
Stoffaliskiren / hydrochlorothiazide
ProdusentNovartis Europharm Limited

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter aliskiren/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Rasilez HCT er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Rasilez HCT

3.Hvordan du bruker Rasilez HCT

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Rasilez HCT

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Rasilez HCT er og hva det brukes mot

Hva Rasilez HCT er

Rasilez HCT tabletter inneholder to virkestoffer som heter aliskiren og hydroklortiazid. Begge disse virkestoffene hjelper til å kontrollere høyt blodtrykk (hypertensjon).

Aliskiren er en reninhemmer. Den reduserer mengden angiotensin II som produseres av kroppen. Angiotensin II gjør at blodkarene trekker seg sammen, slik at blodtrykket øker. Når mengden angiotensin II reduseres, slapper blodårene av, og blodtrykket senkes.

Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler kalt tiaziddiuretika. Hydroklortiazid øker urinproduksjonen, noe som også senker blodtrykket.

Høyt blodtrykk øker arbeidsbelastningen på hjertet og blodkarene. Dersom dette pågår over lengre tid, kan blodkarene i hjernen, hjertet og nyrene skades, noe som kan føre til slag, hjertesvikt, hjerteinfarkt eller nyresvikt. Ved å senke blodtrykket til normalt nivå reduseres risikoen for å utvikle disse sykdommene.

Hva Rasilez HCT brukes mot

Rasilez HCT brukes i behandlingen av høyt blodtrykk hos voksne pasienter. Den brukes til å behandle høyt blodtrykk hos pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig blodtrykkskontroll med enten aliskiren eller hydroklortiazid alene. Rasilez HCT kan også brukes til å behandle høyt blodtrykk hos pasienter som oppnår tilstrekkelig blodtrykkskontroll med aliskiren og hydroklortiazid sammen, for å kunne erstatte to ulike tabletter med ulike virestoff med kun èn tablett med de samme dosene av de to virkestoffene.

2. Hva du må vite før du bruker Rasilez HCT

Bruk ikke Rasilez HCT

-dersom du er allergisk overfor aliskiren eller hydroklortiazid, overfor sulfonamidderivater (legemidler som brukes til å behandle infeksjoner i luft- eller urinveiene) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-hvis du har opplevd følgende former for angioødem (åndenød eller problemer med å svelge eller hevelser i ansikt, hender og føtter, øyne, lepper og/eller tunge):

-angioødem ved bruk av aliskiren.

-arvelig angioødem.

-angioødem uten kjent årsak.

-hvis du er mer enn 3 måneder gravid. Rasilez HCT bør også unngås tidlig i svangerskapet – se avsnittet ”Graviditet”.

-dersom du har alvorlige lever- eller nyreproblemer.

-hvis du ikke produserer urin (anuri).

-dersom du har for lavt nivå av kalium i blodet ditt til tross for at du får behandling for dette.

-dersom du har for lavt nivå av natrium i blodet ditt.

-dersom du har for mye kalsium i blodet ditt.

-dersom du har urinsyregikt (urinsyrekrystaller i leddene).

-hvis du bruker ciklosporin (et legemiddel som brukes ved transplantasjon for å forhindre organavstøtning eller ved andre tilstander, for eksempel reumatoid artritt eller atopisk dermatitt), itrakonazol (et legemiddel som brukes for å behandle soppinfeksjoner) eller kinidin (et legemiddel brukt for å behandle uregelmessig hjerterytme).

-dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling mot høyt blodtrykk med legemidler fra noen av de følgende legemiddelgruppene:

-en angiotensinkonverterende enzym-hemmer, f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril

eller

- en angiotensin II-reseptorantagonist, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan.

-dersom pasienten er under 2 år gammel.

Informer legen din før du bruker Rasilez HCT dersom noe av det ovennevnte gjelder for deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Rasilez HCT:

-hvis du har nyreproblemer, vil legen din nøye vurdere om Rasilez HCT er egnet for deg og vil kanskje igangsette tettere oppfølgning av deg.

-hvis du har gjennomgått nyretransplantasjon.

-hvis du har leverproblemer.

-hvis du har hjerteproblemer.

-hvis du tidligere har opplevd angioødem (åndenød eller problemer med å svelge, eller hevelser i ansikt, hender og føtter, øyne, lepper og/eller tunge). Dersom dette oppstår, skal du slutte å bruke Rasilez HCT og kontakte legen din.

-hvis du har diabetes (høyt blodsukker).

-hvis du har for høyt nivå av kolesterol eller triglyserider i blodet ditt.

-hvis du har en sykdom som heter lupus erytematosus (også kalt ”lupus” eller ”SLE”).

-hvis du har allergi eller astma.

-dersom du får behandling mot høyt blodtrykk med legemidler fra noen av de følgende legemiddelgruppene:

-en angiotensinkonverterende enzym-hemmer, f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril

eller

-en angiotensin II-reseptorantagonist, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan.

-hvis du har saltrestriksjoner i kosten.

-hvis du har tegn eller symptomer som unormal tørste, tørr munn, generell svakhet, søvnighet, muskelsmerter eller -kramper, kvalme, oppkast eller unormalt rask hjerterytme. Dette kan være tegn på overdosering med hydroklortiazid.

-dersom du opplever hudreaksjoner slik som utslett etter soleksponering.

-dersom du opplever reduksjon av synet eller smerter i øyet. Dette kan være symptomer på økt trykk i øyet og kan oppstå i løpet av timer eller uker etter at du begynner med Rasliez HCT. Dette kan føre til varig svekking av synet dersom det ikke behandles.

-hvis du har nyrearteriestenose (innsnevring av blodårene i en eller begge nyrene).

-hvis du har alvorlig kongestiv hjertesvikt (en form for hjertesvikt der hjertet ikke kan pumpe tilstrekkelig med blod rundt i kroppen).

Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.

Se også informasjon i avsnittet ”Bruk ikke Rasilez HCT”.

Du må si ifra til legen din dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Rasilez HCT er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes dersom du er mer enn

3 måneder gravid, ettersom det kan forårsake alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt ”Graviditet og amming”).

Barn og ungdom

Rasilez HCT er for bruk hos voksne.

Rasilez HCT må ikke brukes hos barn fra fødsel til 2 år. Bør ikke brukes hos barn i alderen 2 til 6 år og bruk hos barn og ungdom fra 6 til 18 år anbefales ikke.

Eldre personer

Hos de fleste pasienter i alderen 65 år og eldre viser dosen på 300 mg av aliskiren ingen ytterligere effekt på reduksjon av blodtrykket sammenlignet med dosen på 150 mg.

Andre legemidler og Rasilez HCT

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Det er spesielt viktig å fortelle legen din dersom du bruker følgende legemidler:

-litium (et legemiddel som brukes ved behandling av enkelte typer depresjon).

-legemidler eller substanser som øker kaliumnivået i blodet ditt. Dette inkluderer kaliumtilskudd eller salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende legemidler og heparin.

-legemidler som kan redusere innholdet av kalium i blodet ditt, slik som diuretika (vanndrivende tabletter), kortikosteroider, laksativer, karbenoksolon, amfotericin eller penicillin G.

-legemidler som kan indusere ”torsades de pointes” (uregelmessig hjerterytme) slik som antiarytmika (legemidler brukt til behandling av hjerteproblemer) og noen antipsykotika.

-legemidler som kan redusere innholdet av natrium i blodet ditt, slik som antidepressiva, antipsykotika og antiepileptika (karbamazepin).

-smertestillende legemidler slik som ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), inkludert selektive cyklooksygenase-2-hemmere (COX-2-hemmere).

-legemidler som reduserer høyt blodtrykk inkludert metyldopa, en angiotensin II- reseptorantagonist (ARB) eller en angiotensinkonverterende enzym-hemmer (se også informasjon i avsnittene ”Bruk ikke Rasilez HCT” og ”Advarsler og forsiktighetsregler”).

-legemidler som øker blodtrykket slik som noradrenalin eller adrenalin.

-digoksin eller digitalisgykosider (legemidler brukt til behandling av hjerteproblemer).

-vitamin D og kalsiumsalter.

-legemidler til behandling av diabetes (orale legemidler som metformin eller insulin).

-legemidler som kan øke blodsukkernivået slik som betablokkere og diazoksid.

-legemidler for behandling av urinsyregikt, slik som allopurinol.

-antikolinerge midler (legemidler som brukes ved behandling av ulike sykdommer som magekramper, urinblærekramper, astma, reisesyke, muskelskramper, Parkinsons sykdom og som hjelp ved bedøvelse).

-amantadin (legemiddel for behandling mot Parkinson, brukes også til behandling eller forebygging av visse sykdommer forårsaket av virus).

-kolestyramin, kolestipol eller andre resiner (midler som hovedsakelig brukes til å behandle høye nivåer av fett i blodet).

-cytotoksiske legemidler (brukes til kreftbehandling), slik som metotreksat eller cyklofosfamid.

-muskelavlappende midler (legemidler for muskelavslapning som brukes under operasjoner).

-alkohol, sovetabletter eller bedøvelsesmidler (legemidler som brukes ved kirurgi og andre prosedyrer).

-jodholdige kontrastmidler (midler brukt ved billeddiagnostikk).

-leddgiktmedisin.

Legen din kan være nødt til å endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler dersom du bruker et av de følgende legemidlene:

-furosemid eller torasemid, legemidler av typen som kalles diuretika, eller vanndrivende tabletter, som brukes til å øke urinproduksjonen.

-enkelte legemidler som brukes til å behandle infeksjoner, som ketokonazol.

-verapamil, et legemiddel som brukes for å senke høyt blodtrykk, behandle uregelmessig hjerterytme eller angina pectoris.

Inntak av Rasilez HCT sammen med mat og drikke

Du bør ta dette legemidlet én gang daglig enten sammen med et lett måltid eller utenom måltid, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Du bør unngå å ta dette legemidlet sammen med fruktjuice og/eller drikke som inneholder planteekstrakter (inkludert urtete).

Graviditet

Du må ikke ta dette legemidlet hvis du er gravid (se avsnittet ”Bruk ikke Rasilez HCT”). Slutt å bruke dette legemidlet umiddelbart og snakk med legen din dersom du blir gravid mens du bruker dette legemidlet. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte med Rasliez HCT før du blir gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel i stedet for Rasliez HCT. Rasliez HCT er ikke anbefalt under svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan forårsake alvorlige skader på barnet ved bruk etter graviditetens tredje måned.

Amming

Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Rasilez HCT er ikke anbefale for mødre som ammer, og legen din vil kanskje velge en annen behandling for deg dersom du ønsker å amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Dette legemidlet kan gjøre at du føler deg svimmel. Dersom du opplever dette symptomet, skal du ikke kjøre eller bruke maskiner.

Rasilez HCT inneholder laktose og hvetestivelse

Rasilez HCT inneholder laktose (melkesukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Rasilez HCT inneholder hvetestivelse. Det er egnet for personer med cøliaki. Pasienter med hveteallergi (forskjellig fra cøliaki) bør ikke ta dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Rasilez HCT

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den vanlige dosen Rasilez HCT er én tablett daglig. Den blodtrykkssenkende effekten inntreffer innen én uke etter behandlingsstart.

Rasilez HCT kan ha blitt forskrevet til deg fordi tidligere behandling med et legemiddel inneholdende et av virkestoffene i Rasilez HCT ikke senket blodtrykket ditt tilstrekkelig. Dersom dette er tilfelle vil legen din informere deg om hvordan du skal bytte fra den tidligere behandlingen din til Rasilez HCT.

Administrasjonsmåte

Svelg tabletten hel sammen med litt vann. Du bør ta dette legemidlet én gang daglig, med eller uten mat, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Pasienter bør fastsette en passende daglig tidsplan for legemiddelinntak og opprettholde et fast tidsmessig forhold med matinntak. Du bør unngå å ta dette legemidlet sammen med fruktjuice og/eller drikke som inneholder planteekstrakter (inkludert urtete). Legen din kan justere dosen din underveis i behandlingen avhengig av blodtrykket ditt.

Dersom du tar for mye av Rasilez HCT

Dersom du ved et uhell har tatt for mange Rasilez HCT-tabletter, må du oppsøke lege umiddelbart. Du kan ha behov for medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Rasilez HCT

Dersom du glemmer å ta en dose av dette legemidlet skal du ta det så snart du husker det, og deretter ta neste dose til vanlig tid. Dersom du først husker den glemte dosen dagen etter skal du kun ta den neste tabletten til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose (to tabletter på én gang) som erstatning for en glemt tablett.

Du må ikke slutte å ta denne medisinen, selv om du føler deg frisk hvis ikke legen din forteller deg at du skal slutte.

Personer som har høyt blodtrykk vil ofte ikke merke noen symptomer på problemet. Mange føler seg helt normale. Det er viktig at du tar dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg for å oppnå best mulig resultat og redusere risikoen for bivirkninger. Hold dine avtaler med legen selv om du føler deg frisk.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Den mest vanlige bivirkningen av Rasilez HCT er diaré.

Som for alle kombinasjoner av to virkestoff kan det ikke utelukkes at det oppstår bivirkninger som er knyttet til de individuelle virkestoffene. Bivirkningene som tidligere er rapportert for et av de to virkestoffene (aliskiren og hydroklortiazid) i Rasilez HCT og oppført under kan oppstå ved behandling med Rasilez HCT.

Noen bivirkninger kan være alvorlige:

Et fåtall pasienter har opplevd alvorlige bivirkninger. Snakk med legen din umiddelbart dersom noe av det følgende inntreffer:

Alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som utslett, kløe, hevelse i ansikt eller leppe eller tunge, pustevansker, svimmelhet (sjeldne: kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer).

Kvalme, tap av matlyst, mørkfarget urin eller gulfarging av hud og øyne (tegn på leversykdommer) (frekvens ikke kjent).

Andre bivirkninger kan inkludere:

Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):

Lavt kaliumnivå i blodet.

Økning av fettstoffer i blodet.

Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):

Diaré.

Leddsmerter (artralgi).

Høyt nivå av kalium i blodet.

Svimmelhet.

Høyt urinsyrenivå i blodet.

Lavt magnesiumnivå i blodet.

Lavt natriumnivå i blodet.

Svimmelhet, besvimelse når en reiser seg opp.

Redusert appetitt.

Kvalme og brekninger.

Kløende utslett og andre typer utslett.

Manglende evne til å oppnå eller opprettholde en ereksjon.

Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):

Lavt blodtrykk.

Hudutslett (dette kan også være et tegn på allergiske reaksjoner eller angioødem – se ”Sjeldne” bivirkninger nedenfor).

Nyreproblemer inkludert akutt nyresvikt (kraftig nedsatt urinproduksjon).

Hovne hender, ankler eller føtter (perifert ødem).

Alvorlige hudreaksjoner (toksisk epidermal nekrolyse og/eller reaksjoner i munnslimhinnen – rødfarget hud, blemmer på leppene, øyne eller munn, hudavskalling, feber).

Palpitasjoner.

Hoste.

Kløe.

Kløende utslett (urticaria).

Forhøyede leverenzymer.

Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):

Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), allergiske reaksjoner (hypersensitivitet) og angioødem (hvis symptomer kan være åndenød eller problemer med å svelge, utslett, kløe, elveblest eller hevelser i ansikt, hender og føtter, øyne, lepper og/eller tunge, svimmelhet).

Økt nivå av kreatinin i blodet.

Rødfarget hud (erytem).

Lavt nivå av blodplater (av og til med blødninger eller blåmerker under huden).

Høyt kalsiumnivå i blodet.

Høyt blodsukker.

Forverring av diabetisk metabolsk status.

Nedstemthet (depresjon).

Søvnforstyrrelser.

Hodepine.

Prikking eller nummenhet.

Synsforstyrrelser.

Uregelmessige hjerteslag.

Mageubehag.

Forstoppelse.

Leversykdommer som kan opptre sammen med gul hud og øyne.

Økt overfølsomhet for sol på hud.

Sukker i urinen.

Svært sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 10 000 personer):

Feber, sår hals eller sår i munnen, hyppigere infeksjoner (mangel eller lavt nivå av hvite blodceller).

Blek hud, tretthet, andpustenhet, mørkfarget urin (hemolytisk anemi).

Utslett, kløe, elveblest, puste- eller svelgevansker, svimmelhet (overfølsomhetsreaksjoner).

Forvirring, tretthet, muskelrykninger og kramper, rask pust (hypokloremisk alkalose).

Pustevansker med feber, hoste, tungpustethet, andpustenhet (”Respiratory distress”inkludert lungebetennelse og lungeødem).

Sterke smerter øverst i magen (betennelse i bukspyttkjertelen).

Utslett i ansiktet, leddsmerter, muskellidelser, feber (lupus erytematosus).

Betennelse i blodårer med symptomer som utslett, rødlilla prikker, feber (vaskulitt).

Alvorlig hudsykdom som fører til utslett, rød hud, blemmer på leppene, øynene eller munnen, hudflassing, feber (toksisk epidermal nekrolyse).

Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

Svakhet.

Blåmerker og hyppige infeksjoner (aplastisk anemi).

Svekking av synet eller smerter i øyet på grunn av høyt trykk (mulige tegn på akutt trangvinkelglaukom).

Alvorlig hudsykdom med utslett, rød hud, blemmer på lepper, øyne eller munn, hudavskalling, feber (erythema multiforme).

Muskelkramper.

Sterkt redusert urinmengde (mulige tegn på nyresykdom eller nyresvikt), svakhet (asteni).

Feber.

Svimmelhet med følelse av rotasjon.

Kortpustethet.

Snakk med legen din dersom noen av disse bivirkningene påvirker deg alvorlig. Du må kanskje slutte med Rasilez HCT.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Rasilez HCT

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Rasilez HCT

-Hver Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat) og 12,5 mg hydroklortiazid. Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, laktosemonohydrat, hvetestivelse, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, talkum, hypromellose, makrogol, titandioksid (E 171).

-Hver Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat) og 25 mg hydroklortiazid. Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, laktosemonohydrat, hvetestivelse, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, talkum, hypromellose, makrogol, titandioksid (E 171), rød jernoksid (E172), gul jernoksid (E172).

-Hver Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat) og 12,5 mg hydroklortiazid. Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, laktosemonohydrat, hvetestivelse, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, talkum, hypromellose, makrogol, titandioksid (E 171), rød jernoksid (E172), svart jernoksid (E172).

-Hver Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat) og 25 mg hydroklortiazid. Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, laktosemonohydrat, hvetestivelse, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, talkum, hypromellose, makrogol, titandioksid (E 171), rød jernoksid (E172), gul jernoksid (E172).

Hvordan Rasilez HCT ser ut og innholdet i pakningen

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, ovale filmdrasjerte tabletter merket med

”LCI” på én side og ”NVR” på den andre siden.

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter er svakt gule, ovale filmdrasjerte tabletter merket med ”CLL” på én side og ”NVR” på den andre siden.

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter er fioletthvite, ovale filmdrasjerte tabletter merket med ”CVI” på én side og ”NVR” på den andre siden.

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter er lysegule, ovale filmdrasjerte tabletter merket med ”CVV” på én side og ”NVR” på den andre siden.

Rasilez HCT er tilgjengelig i pakninger inneholdende 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 eller 98 tabletter. Pakninger inneholdende 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er multipakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser eller styrker vil nødvendigvis være tilgjengelige i ditt land.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

Tilvirker

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter