Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scintimun (besilesomab) – Merking - V09HA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnScintimun
ATC-kodeV09HA03
Stoffbesilesomab
ProdusentCIS bio international  

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

KARTONG (kit med 1 hetteglass Scintimun og 1 hetteglass med oppløsningsmiddel for Scintimun eller

kit med 2 hetteglass Scintimun og 2 hetteglass med oppløsningsmiddel for Scintimun)

inneholder Blue Box

1.LEGEMIDLETS NAVN

Scintimun 1 mg preparasjonssett til radioaktive legemidler besilesomab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hvert hetteglass med Scintimun inneholder 1 mg besilesomab

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Scintimun

Hjelpestoffer: Vannfritt natriumdihydrogenfosfat, vannfritt dinatriummonohydrogenfosfat, sorbitol, under nitrogenatmosfære.

Oppløsningsmiddel for Scintimun

1,1,3,3-propantetrafosfonsyretetranatriumsalt-dihydrat, tinn(II)klorid-dihydrat, natriumhydroksid, saltsyre, nitrogen.

Les pakningsvedlegget før bruk hvis du vil ha flere opplysninger.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

Preparasjonssett til radioaktive legemidler

Inneholder ett hetteglass Scintimun til flere doser og ett glass med oppløsningsmiddel for Scintimun Inneholder to hetteglass Scintimun til flere doser og to glass med oppløsningsmiddel for Scintimun

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Intravenøs bruk

Rekonstituer Scintimun med oppløsningsmidlet først og innfør så radioaktiv merking med oppløsning av natriumpertechnetat(99mTc).

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Brukes innen 3 timer etter radiomerkingen.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Lagres i kjøleskap (2–8 ºC).

Oppbevar hetteglasset i ytterkartongen for å beskytte det mot lys.

Det rekonstituerte og radioaktivt merkede produktet lagres ved høyst 25 ºC.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Radioaktivt avfall må kasseres i samsvar med lokale forskrifter.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

CIS bio international

B.P. 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/09/602/001/NO-002/NO

-ett hetteglass Scintimun til flere doser og ett hetteglass med oppløsningsmiddel for Scintimun.

-to hetteglass Scintimun til flere doser og to hetteglass med oppløsningsmiddel for Scintimun.

13.PRODUKSJONSNUMMER

Serie:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

HETTEGLASS AV GLASS Scintimun

Blue Box er ikke inkludert

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Scintimun 1 mg preparasjonssett til radioaktive legemidler

Besilesomab

Intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3.UTLØPSDATO

EXP

Brukes innen 3 timer etter radiomerkingen.

4.PRODUKSJONSNUMMER

Serie:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 mg

6.ANNET

CIS bio international

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

HETTEGLASS AV GLASS Oppløsningsmiddel for Scintimun

Blue Box er ikke inkludert

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Oppløsningsmiddel for Scintimun

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Skal ikke brukes på pasienten direkte.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Serie:

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2,82 mg

6. ANNET

CIS bio international

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

Ekstra merkelapp til bruk etter rekonstituering og merking med oppløsning av natriumpertechnetat(99mTc)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

(99mTc)-Scintimun

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

4. PRODUKSJONSNUMMER

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

99mTc

MBq ml

time/dato

6. ANNET

CIS bio international

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter