Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Charakterystyka produktu leczniczego - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaFirazyr
Kod ATCC01EB19
Substancjaicatibant
ProducentShire Orphan Therapies GmbH

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Firazyr 30 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda ampułko-strzykawka o pojemności 3 ml zawiera octan ikatybantu w ilości odpowiadającej

30 mg ikatybantu.

Każdy ml roztworu zawiera 10 mg ikatybantu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Roztwór jest przezroczystym i bezbarwnym płynem.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Firazyr jest wskazany w leczeniu objawowym ostrych napadów dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (ang. hereditary angioedema; HAE) u osób dorosłych (z niedoborem inhibitora esterazy C1).

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Firazyr jest przeznaczony do stosowania pod kontrolą pracownika służby zdrowia.

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedno wstrzyknięcie podskórne produktu Firazyr 30 mg.

W większości przypadków jedno wstrzyknięcie preparatu Firazyr jest wystarczające do leczenia napadu. W przypadku niewystarczającego ustąpienia lub nawrotu objawów po 6 godzinach można wykonać drugie wstrzyknięcie preparatu Firazyr. Jeżeli drugie wstrzyknięcie nie spowoduje wystarczającego ustąpienia objawów lub w przypadku zaobserwowania nawrotu objawów, po dalszych 6 godzinach można wykonać trzecie wstrzyknięcie preparatu Firazyr. Nie należy wykonywać więcej niż 3 wstrzyknięcia preparatu Firazyr w okresie 24 godzin.

W badaniach klinicznych nie podawano więcej niż 8 wstrzyknięć preparatu Firazyr na miesiąc.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Informacje na temat stosowania leku u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone.

U pacjentów w podeszłym wieku wykazano wzrost ekspozycji systemowej na ikatybant. Znaczenie tej obserwacji dla bezpieczeństwa leku Firazyr jest nieznane (patrz punkt 5.2).

Niewydolność wątroby

Nie jest konieczne korygowanie dawek u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Niewydolność nerek

Nie jest konieczne korygowanie dawek u pacjentów z niewydolnością nerek.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Firazyr u dzieci w wieku 0-18 lat. Brak dostępnych danych dotyczących dzieci i młodzieży

Sposób podania leku

Firazyr jest przeznaczony do podawania podskórnego, najlepiej w okolicy brzucha.

Firazyr może być podawany samodzielnie lub przez opiekuna wyłącznie po przeszkoleniu w technice wykonywania wstrzyknięć podskórnych, przeprowadzonym przez pracownika służby zdrowia.

Decyzję o rozpoczęciu samodzielnego podawania produktu Firazyr powinien podejmować wyłącznie lekarz mający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego

(patrz punkt 4.4).

Każda ampułko-strzykawka z produktem Firazyr jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia.

Firazyr do wstrzykiwań należy podawać powoli ze względu na podawaną objętość (3 ml).

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymieniona w pkt. 6.1.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ataki w obrębie krtani

Pacjenci z atakami w obrębie krtani, po wstrzyknięciu powinni być leczeni w odpowiedniej placówce służby zdrowia dopóki lekarz prowadzący nie uzna, że wypisanie pacjenta do domu jest bezpieczne.

Choroba niedokrwienna serca

W warunkach niedokrwienia może teoretycznie wystąpić pogorszenie czynności serca i spadek przepływu wieńcowego na skutek antagonistycznego działania leku na receptor bradykininy typu 2. Dlatego należy zachować ostrożność przy podawaniu preparatu Firazyr pacjentom z ostrą chorobą niedokrwienną serca lub niestabilną dusznicą bolesną (patrz punkt 5.3).

Udar

Choć istnieją dowody na korzystny wpływ blokady receptora B2 bezpośrednio po udarze, to jednak istnieje teoretyczna możliwość, że ikatybant może osłabiać korzystne w późnej fazie neuroprotekcyjne działania bradykininy. W związku z tym należy zachować ostrożność przy podawaniu ikatybantu pacjentom w okresie kilku tygodni po udarze.

Samodzielne podanie

U pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie otrzymywali produktu Firazyr, pierwsze podanie należy wykonać w placówce medycznej lub pod kontrolą lekarza.

W przypadku niedostatecznego złagodzenia lub nawrotu objawów po samodzielnym podaniu zaleca się, aby pacjent zgłosił się do lekarza i kolejne dawki były podawane w placówce służby zdrowia

(patrz punkt 4.2).

Pacjenci, u których wystąpił atak w obrębie krtani, powinni zawsze zgłaszać się do lekarza i należy ich obserwować w placówce medycznej także po wstrzyknięciu produktu w domu.

4.5Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przewiduje się interakcji farmakokinetycznych pomiędzy lekami, dotyczących cytochromu

CYP450 (patrz punkt 5.2).

Nie badano równoczesnego podawania preparatu Firazyr i inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE). Inhibitory ACE są przeciwwskazane u pacjentów z HAE ze względu na możliwość zwiększania poziomu bradykininy.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie są dostępne żadne dane kliniczne na temat stosowania ikatybantu podczas ciąży. Badania na zwierzętach wykazały wpływ na implantację w macicy i poród (patrz punkt 5.3), lecz potencjalne zagrożenia dla ludzi są nieznane.

Firazyr można stosować podczas ciąży tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści uzasadniają potencjalne zagrożenia dla płodu (np. w leczeniu potencjalnie zagrażających życiu napadów w obrębie krtani).

Laktacja

Ikatybant przenika do mleka szczurów podczas laktacji w stężeniach podobnych do stężeń występujących we krwi matki. Nie wykryto działań w rozwoju pourodzeniowym młodych.

Nie wiadomo, czy ikatybant przenika do mleka ludzkiego, lecz zaleca się, aby kobiety karmiące piersią, które zamierzają przyjąć preparat Firazyr, powstrzymały się od karmienia piersią przez 12 godzin po przyjęciu leku.

Płodność

Zarówno u szczurów jak i u psów wielokrotne zastosowanie ikatybantu skutkowało wpływem na narządy płciowe. Ikatybant nie wykazuje wpływu na płodność samców myszy i szczurów (patrz punkt 5.3). W badaniu z udziałem 39 zdrowych mężczyzn i kobiet otrzymujących 30 mg co 6 godzin, 3 dawki co 3 dni, łącznie 9 dawek, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn nie obserwowano klinicznie istotnych zmian w porównaniu do pomiaru początkowego w zakresie podstawowych stężeń hormonów układu rozrodczego i ich stężeń po stymulacji przez hormon uwalniający gonadotropinę. Nie obserwowano istotnego działania ikatybantu na stężenie progesteronu w fazie lutealnej i na funkcję lutealną oraz na długość cyklu miesiączkowego u kobiet oraz nie obserwowano istotnego działania ikatybantu na liczbę, ruchliwość i morfologię plemników u mężczyzn. Jest mało prawdopodobne, aby schemat dawkowania zastosowany w tym badaniu był utrzymany w warunkach klinicznych.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Firazyr może mieć niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po zastosowaniu preparatu Firazyr obserwowano zmęczenie, letarg, senność i zawroty głowy. Objawy te mogą wystąpić w wyniku napadu HAE. Pacjentom należy zalecić, aby nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali maszyn, jeżeli odczuwają zmęczenie lub zawroty głowy.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych prowadzonych w celu rejestracji produktu 999 napadów HAE leczono produktem Firazyr w dawce 30 mg podawanym podskórnie przez pracownika służby zdrowia. Pracownik służby zdrowia podawał podskórnie Firazyr 129 zdrowym ochotnikom i 236 pacjentom z HAE.

Niemal u wszystkich pacjentów, którzy byli leczeni ikatybantem podawanym podskórnie w badaniach klinicznych, wystąpiły reakcje w miejscu wstrzyknięcia (obejmujące podrażnienie skóry, obrzęk, ból, świąd, rumień, uczucie pieczenia). Reakcje te były zazwyczaj łagodne lub umiarkowane, przemijające i ustępowały bez dodatkowych interwencji.

Lista działań niepożądanych

Częstość reakcji niepożądanych wymienionych w tabeli 1 zdefiniowano następująco:

bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko

(≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Tabela 1: Reakcje niepożądane zgłaszane po zastosowaniu ikatybantu

Klasyfikacja układów i narządów

Zalecany termin

(kategoria częstości)

 

 

 

Zaburzenia układu nerwowego

 

(Często, ≥1/100 do <1/10)

Zawroty głowy

 

Bóle głowy

 

 

Zaburzenia żołądka i jelit

 

(Często, ≥1/100 do <1/10)

Nudności

 

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

(Często, ≥1/100 do <1/10)

Wysypka

 

Rumień

 

Świąd

 

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

(Bardzo często, ≥1/10)

Odczyny w miejscu wstrzyknięcia*

(Często, ≥1/100 do <1/10)

Gorączka

 

 

Badania diagnostyczne

 

(Często, ≥1/100 do <1/10)

Zwiększenie stężenia transaminazy

* Zasinienie w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknięcia, pieczenie w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, niedoczulica w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, drętwienie w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, uczucie ucisku w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, opuchlizna w miejscu wstrzyknięcia, pokrzywka w miejscu wstrzyknięcia oraz uczucie ciepła w miejscu wstrzyknięcia.

Opis wybranych działań niepożądanych

Immunogenność

W rzadkich wypadkach obserwowano przejściową obecność przeciwciał przeciwko ikatybantowi w kontrolowanych badaniach fazy III przy wielokrotnym podawaniu leku. U wszystkich pacjentów utrzymywała się skuteczność leczenia. U jednego pacjenta leczonego produktem Firazyr stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko ikatybantowi przed rozpoczęciem leczenia i po jego zakończeniu. Pacjenta poddawano obserwacji przez 5 miesięcy, a w kolejnych próbkach nie wykazano obecności przeciwciał przeciw ikatybantowi. Nie zgłaszano przypadków nadwrażliwości i reakcji anafilaktycznych podczas leczenia produktem Firazyr.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Nie ma dostępnych informacji klinicznych na temat przedawkowania.

Podana dożylnie dawka 3,2 mg/kg (około 8-krotnie przekraczająca dawkę terapeutyczną) powodowała przemijający rumień, świąd lub hipotonię u zdrowych osób. Interwencja terapeutyczna nie była konieczna.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pozostałe środki hematologiczne; leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym; kod ATC: B06AC02.

Mechanizm działania

HAE (choroba autosomalna dominująca) jest wywołany przez brak lub zaburzenia czynności inhibitora esterazy C1. Napadom HAE towarzyszy wzrost uwalniania bradykininy, która jest kluczowym mediatorem w rozwoju objawów klinicznych.

HAE przejawia się w postaci przemijających napadów obrzęku podskórnego i (lub) podśluzówkowego, obejmującego górne drogi oddechowe, skórę i przewód pokarmowy. Napad zwykle trwa 2 do 5 dni.

Ikatybant jest selektywnym, kompetycyjnym antagonistą receptora bradykininy typu 2 (B2). Jest to syntetyczny dekapeptyd o strukturze podobnej do bradykininy, lecz zawierający 5 aminokwasów niebiałkogennych. W przebiegu HAE bradykinina występująca w zwiększonym stężeniu jest kluczowym mediatorem w rozwoju objawów klinicznych.

Działanie farmakodynamiczne

U zdrowych, młodych osób ikatybant podawany w dawkach 0,8 mg/kg przez 4 godziny,

1,5 mg/kg/dobę lub 0,15 mg/kg/dobę przez 3 dni zapobiegał indukowanej bradykininą hipotonii, rozszerzeniu naczyń i odruchowej tachykardii. Wykazano, że ikatybant jest kompetycyjnym antagonistą w warunkach, gdy dawkę bradykininy w teście prowokacji zwiększono 4-krotnie.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Dane na temat skuteczności uzyskano we wstępnym, otwartym badaniu fazy II oraz w trzech kontrolowanych, badaniach fazy III.

Badania kliniczne FAST-1 i FAST-2 były randomizowanymi kontrolowanymi badaniami fazy III, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby przy użyciu identycznego schematu badania, z wyjątkiem leku porównawczego (w jednym z badań stosowano kwas traneksamowy podawany doustnie jako lek porównawczy i w jednym z badań grupa kontrolna otrzymywała placebo). Łącznie 130 pacjentów zrandomizowano do grup otrzymujących dawkę 30 mg ikatybantu (63 pacjentów) lub lek porównawczy (kwas traneksamowy – 38 pacjentów albo placebo – 29 pacjentów). Kolejne epizody

HAE leczono w badaniu dodatkowym prowadzonym metodą otwartą. Pacjenci z objawami obrzęku naczynioruchowego krtani otrzymywali ikatybant w sposób niezaślepiony. W badaniach fazy III pierwszorzędowym kryterium oceny skuteczności był czas do zmniejszenia nasilenia objawów ocenianego na wizualnej skali analogowej (VAS). Wyniki dotyczące skuteczności tych badań przedstawiono w tabeli 2.

Badanie FAST-3 było randomizowanym kontrolowanym badaniem, prowadzonym w grupach równoległych z udziałem 98 dorosłych pacjentów z medianą wieku wynoszącą 36 lat. Pacjentów zrandomizowano do grup otrzymujących 30 mg ikatybantu lub placebo, podawanych we wstrzyknięciu podskórnym. W podgrupie pacjentów w tym badaniu wystąpiły ostre napady HAE podczas przyjmowania androgenów, leków przeciwfibrynolitycznych lub inhibitorów C1.

Pierwszorzędowym kryterium oceny był czas do zmniejszenia nasilenia objawów oceniany przy użyciu 3-stopniowej złożonej wizualnej skali analogowej (VAS-3), składającej się z oceny obrzęku skóry, bólu skóry i bólu brzucha. Wyniki dotyczące skuteczności badania FAST-3 przedstawiono w tabeli 3.

W tych badaniach u pacjentów otrzymujących ikatybant odnotowano krótszą medianę czasu do zmniejszenia nasilenia objawów (odpowiednio 2,0, 2,5 i 2,0 godziny) w porównaniu z kwasem traneksamowym (12,0 godzin) i placebo (4,6 i 19,8 godziny). Efekt leczenia ikatybantem potwierdzono w drugorzędowych kryteriach oceny skuteczności.

W zintegrowanej analizie powyższych kontrolowanych badań fazy III czas do zmniejszenia nasilenia objawów i czas do zmniejszenia nasilenia głównego objawu był podobny niezależnie od grupy wiekowej, płci, rasy, masy ciała lub stosowania androgenów czy leków przeciwfibrynolitycznych przez pacjentów.

Odpowiedź na leczenie utrzymywała się na stałym poziomie również w przypadku powtarzających się napadów w kontrolowanych badaniach fazy III. Łącznie 237 pacjentów leczono 1 386 dawkami ikatybantu 30 mg z powodu 1 278 napadów ostrego HAE. W pierwszych 15 napadach leczonych produktem Firazyr (1 114 dawek dla 1 030 napadów) średni czas do zmniejszenia nasilenia objawów był podobny we wszystkich napadach (od 2,0 do 2,5 godziny). W 92,4% takich napadów podawano jedną dawkę produktu Firazyr.

Tabela 2. Wyniki dotyczące skuteczności badań FAST-1 i FAST-2

Kontrolowane badanie kliniczne preparatu FIRAZYR w porównaniu z kwasem traneksamowym/placebo: wyniki dotyczące skuteczności

 

FAST-2

 

 

FAST-1

 

 

 

Ikatybant

Kwas

 

 

Ikatybant

Placebo

 

 

traneksamowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba pacjentów

 

Liczba pacjentów

 

w populacji ITT

 

w populacji ITT

 

 

 

 

 

 

 

Poziom wyjściowy –

 

63,7

61,5

Poziom wyjściowy –

 

69,3

67,7

skala VAS (mm)

 

skala VAS (mm)

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana z poziomu

 

 

 

Zmiana z poziomu

 

 

 

wyjściowego w ciągu

 

-41,6

-14,6

wyjściowego w

 

-44,8

23,5

4 godzin

 

 

 

ciągu 4 godzin

 

 

 

Różnica między

 

 

 

Różnica między

 

 

 

metodami leczenia

 

-27,8 (-39,4 -16,2) p < 0,001

metodami leczenia

 

-23,3 (-37,1 -9,4) p = 0,002

(95% CI, wartość p)

 

 

 

(95% CI, wartość p)

 

 

 

Zmiana z poziomu

 

 

 

Zmiana z poziomu

 

 

 

wyjściowego w ciągu

 

-54,0

-30,3

wyjściowego w

 

-54,2

-42,4

12 godzin

 

 

 

ciągu 12 godzin

 

 

 

Różnica między

 

 

 

Różnica między

 

 

 

metodami leczenia

 

-24,1 (-33,6 -14,6) p < 0,001

metodami leczenia

 

-15,2 (-28,6 -1,7) p = 0,028

(95% CI, wartość p)

 

 

 

(95% CI, wartość p)

 

 

 

Mediana czasu do

 

 

 

Mediana czasu do

 

 

 

zmniejszenia

 

 

 

zmniejszenia

 

 

 

nasilenia objawów

 

 

 

nasilenia objawów

 

 

 

(godziny)

 

 

 

(godziny)

 

 

 

Wszystkie epizody

 

2,0

12,0

Wszystkie epizody

 

2,5

4,6

(N = 74)

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

Częstość odpowiedzi

 

 

 

Częstość odpowiedzi

 

 

(%, CI) po

 

 

 

(%, CI) po

 

 

 

4 godzinach od

 

 

 

4 godzinach od

 

 

 

rozpoczęcia leczenia

 

 

 

rozpoczęcia leczenia

 

 

 

Kontrolowane badanie kliniczne preparatu FIRAZYR w porównaniu z kwasem traneksamowym/placebo: wyniki dotyczące skuteczności

FAST-2

 

 

 

 

 

 

 

FAST-1

 

 

 

 

 

Ikatybant

Kwas

 

 

 

 

 

Ikatybant

 

Placebo

 

 

traneksamowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie epizody

 

80,0

 

30,6

 

 

Wszystkie epizody

 

66,7

 

46,4

 

(N = 74)

 

(63,1, 91,6)

(16,3, 48,1)

 

(N = 56)

 

 

(46,0, 83,5)

 

(27,5, 66,1)

 

Mediana czasu do

 

 

 

 

 

 

Mediana czasu do

 

 

 

 

 

 

zmniejszenia

 

 

 

 

 

 

zmniejszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

nasilenia objawów:

 

 

 

 

 

 

nasilenia objawów:

 

 

 

 

 

 

wszystkie objawy

 

 

 

 

 

 

wszystkie objawy

 

 

 

 

 

 

(godz.):

 

1,6

 

3,5

 

 

(godz.):

 

 

 

2,0

 

3,3

 

Bóle brzucha

 

 

 

 

Bóle brzucha

 

 

 

 

Obrzęk skóry

 

2,6

 

18,1

 

 

Obrzęk skóry

 

 

3,1

 

10,2

 

Bóle skóry

 

1,5

 

12,0

 

 

Bóle skóry

 

 

 

1,6

 

9,0

 

Mediana czasu do

 

 

 

 

 

 

Mediana czasu do

 

 

 

 

 

 

niemal całkowitego

 

 

 

 

 

 

niemal całkowitego

 

 

 

 

 

 

ustąpienia objawów

 

 

 

 

 

 

ustąpienia objawów

 

 

 

 

 

 

(godziny)

 

 

 

 

 

 

(godziny)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie epizody

 

10,0

 

51,0

 

 

Wszystkie epizody

 

8,5

 

19,4

 

(N = 74)

 

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana czasu do

 

 

 

 

 

 

Mediana czasu do

 

 

 

 

 

 

ustąpienia objawów,

 

 

 

 

 

 

ustąpienia objawów,

 

 

 

 

 

 

według pacjenta

 

 

 

 

 

 

według pacjenta

 

 

 

 

 

 

 

 

(godziny)

 

 

 

 

 

 

(godziny)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie epizody

 

0,8

 

7,9

 

 

Wszystkie epizody

 

0,8

 

16,9

 

(N = 74)

 

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana czasu do

 

 

 

 

 

 

Mediana czasu do

 

 

 

 

 

 

ogólnej poprawy

 

 

 

 

 

 

ogólnej poprawy

 

 

 

 

 

 

 

stanu pacjenta,

 

 

 

 

 

 

stanu pacjenta,

 

 

 

 

 

 

 

 

według lekarza

 

 

 

 

 

 

według lekarza

 

 

 

 

 

 

 

 

(godziny)

 

 

 

 

 

 

(godziny)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie epizody

 

1,5

 

6,9

 

 

Wszystkie epizody

 

1,0

 

5,7

 

(N = 74)

 

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Wyniki dotyczące skuteczności badania FAST-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki dotyczące skuteczności: FAST-3; faza kontrolowana – populacja ITT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium

 

Statystyka

 

Firazyr

 

Placebo

 

Wartość p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

 

 

(n=45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszorzędowe kryterium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas do zmniejszenia

 

Mediana

 

2,0

 

 

19,8

 

 

< 0,001

 

nasilenia objawów -- złożona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAS (godz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne kryteria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas do zmniejszenia

 

Mediana

 

1,5

 

 

18,5

 

 

< 0,001

 

nasilenia pierwotnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objawów (godz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana wyniku w złożonej

Średnia

 

-19,74

 

 

-7,49

 

 

< 0,001

 

skali VAS 2 godz. po podaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki dotyczące skuteczności: FAST-3; faza kontrolowana – populacja ITT

Kryterium

Statystyka

Firazyr

Placebo

Wartość p

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

(n=45)

 

 

 

 

 

 

Zmiana złożonego wskaźnika

Średnia

-0,53

-0,22

< 0,001

nasilenia objawów po

 

 

 

 

2 godzinach w ocenie

 

 

 

 

pacjenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana złożonego wskaźnika

Średnia

-0,44

-0,19

< 0,001

nasilenia objawów po

 

 

 

 

2 godzinach w ocenie badacza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas do niemal całkowitego

Mediana

8,0

36,0

0,012

ustąpienia objawów (godz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas do początkowej

Mediana

0,8

3,5

< 0,001

poprawy objawów w ocenie

 

 

 

 

pacjenta (godz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas do początkowej

Mediana

0,8

3,4

< 0,001

widocznej poprawy objawów

 

 

 

 

w ocenie badacza (godz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie w powyższych kontrolowanych badaniach klinicznych fazy III leczono 66 pacjentów z napadami HAE dotyczącymi krtani. Wyniki były podobne jak u pacjentów z niekrtaniowymi napadami HAE pod względem czasu do zmniejszenia nasilenia objawów.

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka ikatybantu została szczegółowo określona w badaniach z zastosowaniem leku podawanego zdrowym ochotnikom i pacjentom zarówno dożylnie, jak i podskórnie. Profil farmakokinetyczny ikatybantu u pacjentów z HAE jest podobny jak u zdrowych ochotników.

Wchłanianie

Po podaniu podskórnym bezwzględna biodostępność ikatybantu wynosi 97%. Czas do wystąpienia maksymalnego stężenia wynosi około 30 minut.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji ikatybantu (Vss) wynosi około 20-25 l. Lek wiąże się z białkami osocza w 44%.

Eliminacja

Ikatybant jest eliminowany głównie przez metabolizm, przy czym mniej niż 10% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionego leku. Klirens wynosi około 15-20 l/h i jest niezależny od dawki. Okres półtrwania w fazie eliminacji końcowej w osoczu wynosi około 1-2 godzin.

Biotransformacja

Ikatybant jest intensywnie metabolizowany przez enzymy proteolityczne do nieaktywnych metabolitów, które są wydalane głównie z moczem.

Badania in vitro potwierdziły, że ikatybant nie jest rozkładany w oksydacyjnych szlakach metabolicznych i nie jest inhibitorem głównych izoenzymów cytochromu P450 (CYP) (CYP 1A2,

2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4) oraz nie indukuje CYP 1A2 i 3A4.

Szczególne populacje

Dane sugerują występowanie związanego z wiekiem spadku klirensu prowadzącego do około 50-60% większej ekspozycji w grupie pacjentów w podeszłym wieku (75-80 lat) w porównaniu z pacjentami w

wieku 40 lat. Dane sugerują, że płeć i masa ciała nie mają znacznego wpływu na farmakokinetykę ikatybantu.

Ograniczone dane sugerują, że ekspozycja na ikatybant nie jest uzależniona od niewydolności wątroby lub nerek. Nie oceniano wpływu rasy na farmakokinetykę ikatybantu. Nie są dostępne dane farmakokinetyczne dotyczące dzieci.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przeprowadzono badania z podaniem wielokrotnych dawek trwające do 6 miesięcy u szczurów i do 9 miesięcy u psów. Zarówno u szczurów jak i u psów występowało zależne od dawki zmniejszenie stężeń krążących hormonów płciowych a wielokrotne podawanie ikatybantu powodowało odwracalne opóźnienie dojrzewania.

W trwającym 9 miesięcy badaniu na psach maksymalna ekspozycja dobowa (AUC) przy poziomie bez widocznych działań niepożądanych (ang. NOAEL) wynosiła 2,3 raza więcej niż AUC u ludzi po podaniu dawki podskórnej 30 mg. Wartość NOAEL nie była mierzalna w badaniu na szczurach, jednak wszystkie wyniki z tego badania wykazywały albo całkowicie, albo częściowo odwracalne działania u szczurów otrzymujących lek. W przypadku wszystkich dawek badanych u szczurów obserwowano przerost nadnerczy. Po przerwaniu podawania ikatybantu obserwowano cofnięcie przerostu nadnerczy. Kliniczne znaczenie działania na nadnercza nie jest znane.

Ikatybant nie ma wpływu na płodność samców myszy (największa dawka 80,8 mg/kg/dobę) ani szczurów (największa dawka 10 mg/kg/dobę).

W 2-letnim badaniu mającym na celu ocenę działań rakotwórczych ikatybantu u szczurów dzienne dawki dające poziom ekspozycji około dwukrotnie wyższy niż uzyskiwany po dawce terapeutycznej u ludzi nie miały wpływu na częstość występowania ani morfologię guzów. Wyniki nie wskazują na rakotwórcze działanie ikatybantu.

Ikatybant nie wykazywał genotoksyczności w standardowym zestawie testów in vitro oraz in vivo.

Ikatybant nie wykazywał działania teratogennego po podaniu we wstrzyknięciu podskórnym we wczesnej fazie rozwoju zarodkowego lub płodowego u szczurów (największa dawka 25 mg/kg/dobę) i u królików (największa dawka 10 mg/kg/dobę). Ikatybant jest silnym antagonistą bradykininy,

w związku z czym leczenie z zastosowaniem dużych dawek tego leku może mieć wpływ na proces implantacji w macicy oraz późniejszą stabilność macicy we wczesnej fazie ciąży. Te działania dotyczące macicy przejawiają się także w późnej fazie ciąży, gdzie ikatybant wykazuje działanie tokolityczne, powodując opóźnienie porodu u szczurów, zwiększenie częstości zaburzeń u płodów oraz zgony okołoporodowe po zastosowaniu dużych dawek (10 mg/kg/dobę).

W badaniu toksyczności na młodych osobnikach szczurów przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, którym podawano 3 mg/kg masy ciała na dobę przez 7 tygodni, obserwowano atrofię jąder i najądrzy. Podobne działania ikatybantu na tkankę narządów płciowych obserwowano u dojrzałych płciowo szczurów i psów. Obserwowane działania na tkankę były zgodne ze zgłoszonym działaniem na gonadotropiny i okazały się odwracalne podczas następującego okresu wolnego od podawania.

Ikatybant nie powoduje żadnych zmian przewodzenia sercowego w warunkach in vitro (kanał hERG) ani in vivo u zdrowych psów oraz w różnych modelach psich (stymulacja komór, wysiłek fizyczny

i podwiązanie naczyń wieńcowych), przy czym nie zaobserwowano żadnych zmian hemodynamicznych. W kilku modelach nieklinicznych wykazano, że ikatybant nasila indukowane niedokrwienie serca, choć nie wykazano w sposób spójny szkodliwego działania w przebiegu ostrego niedokrwienia.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Kwas octowy lodowaty (do ustalenia pH)

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3Okres ważności

18 miesięcy

6.4Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

3 ml roztworu w ampułko-strzykawce (szkło typu I) o pojemności 3 ml z tłoczkiem (bromobutyl powlekany polimerem fluorowęglowym). Do opakowania dołączona jest igła podskórna (25G;

16 mm).

Opakowanie zawierające jedną ampułko-strzykawkę z jedną igłą lub opakowanie zbiorcze zawierające trzy ampułko-strzykawki z trzema igłami.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Roztwór powinien być przezroczysty i bezbarwny oraz nie powinien zawierać widocznych cząstek. Wyłącznie do użytku jednorazowego.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Niemcy

8.NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/461/001

EU/1/08/461/002

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 lipca 2008 r.

Data przedłużenia pozwolenia: 13 marca 2013 r.

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę