Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Charakterystyka produktu leczniczego - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Nazwa lekarstwaGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
Kod ATCJ04AA01
Substancjapara-aminosalicylic acid
ProducentLucane Pharma

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GRANUPAS 4 g, granulat dojelitowy

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka zawiera 4 g kwasu paraaminosalicylowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat dojelitowy

Drobny granulat barwy prawie białej/jasnobrązowej o średnicy około 1,5 mm.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

GRANUPAS jest wskazany do stosowania w odpowiednim leczeniu skojarzonym gruźlicy wielolekoopornej u osób dorosłych i dzieci w wieku od 28 dni, gdy z powodu oporności lub tolerancji niemożliwe jest opracowanie innego skutecznego schematu leczenia (patrz punkt 4.4).

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Osoby dorosłe

4 g (jedna saszetka) trzy razy na dobę.

Zalecany schemat dawkowania to 4 g co 8 godzin. GRANUPAS można przyjmować z jedzeniem. Maksymalna dobowa dawka leku wynosi 12 g. Leczenie trwa zazwyczaj 24 miesiące.

Dzieci i młodzież

Brak jest pewności odnośnie optymalnego schematu dawkowania. Ograniczone dane farmakokinetyczne wskazują na brak znaczącej różnicy między dorosłymi a dziećmi.

W przypadku niemowląt, dzieci i młodzieży dawkowanie dostosowuje się do masy ciała pacjenta, dzieląc dawkę wynoszącą 150 mg/kg na dobę na dwie porcje. Do opakowania dołączono łyżkę dozującą służącą do odmierzania dawek poniżej 4 g dla małych dzieci.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego GRANUPAS u noworodków (brak dostępnych danych).

Odczulanie

Odczulanie można przeprowadzić, rozpoczynając od podania 10 mg kwasu paraaminosalicylowego w pojedynczej dawce. Dawkę tę podwaja się co 2 dni aż do osiągnięcia dawki całkowitej wynoszącej

1 gram, po czym dawkę dzieli się według zwykłego schematu podawania leku. W przypadku wystąpienia łagodnie podwyższonej temperatury ciała lub reakcji skórnej należy cofnąć podnoszenie dawki o jeden poziom lub wstrzymać podnoszenie dawki na okres jednego cyklu. Reakcje po podaniu dawki całkowitej wynoszącej 1,5 g występują rzadko.

Sposób podawania Podanie doustne.

Zawartość saszetki należy wsypać do szklanki soku pomarańczowego lub pomidorowego. Granulat nie ulegnie rozpuszczeniu, jednak zamieszanie soku w szklance umożliwi ich ponowne zawieszenie, jeśli opadną na dno. Przygotowany płyn należy natychmiast wypić, upewniając się, że w szklance nie pozostały granulki. Wszelkie pozostałości granulatu znajdujące się na dnie szklanki należy natychmiast połknąć po dodaniu do nich niewielkiej ilości płynu. Niższe dawki przeznaczone dla dzieci należy odmierzać za pomocą łyżki dozującej i podawać, posypując lekiem mus jabłkowy lub jogurt.

Produkt leczniczy należy połknąć bezpośrednio po wymieszaniu z sokiem pomarańczowym, pomidorowym, musem jabłkowym lub jogurtem, gdy granulki są jeszcze nienaruszone.

Granulek nie należy rozgniatać ani żuć.

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężka choroba nerek. Produktu leczniczego GRANUPAS nie powinni przyjmować pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów z ciężką chorobą nerek następuje nagromadzenie nieaktywnego metabolitu acetylowego kwasu paraaminosalicylowego.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenie czynności nerek o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego

Ponieważ wydalanie metabolitów kwasu paraaminosalicylowego odbywa się głównie drogą filtracji kłębuszkowej, zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego (patrz punkt 4.3).

Choroba wrzodowa żołądka

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego GRANUPAS u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka.

Zaburzenie czynności wątroby

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego GRANUPAS u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby.

Toksyczność względem wątroby

Kwas paraaminosalicylowy może wywołać zapalenie wątroby. Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia leczenia i obejmują wysypkę stanowiącą najczęstsze działanie niepożądane, a następnie gorączkę oraz, rzadziej, zaburzenia ze strony układu pokarmowego, takie jak jadłowstręt, nudności lub biegunka. W takim przypadku należy niezwłocznie przerwać leczenie.

Reakcje nadwrażliwości

Pacjenta należy ściśle monitorować w trakcie pierwszych trzech miesięcy leczenia, a w przypadku wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak wysypka, gorączka lub inne objawy wskazujące na nietolerancję, należy niezwłocznie przerwać leczenie.

Patrz punkt 4.2, gdzie zawarto informacje dotyczące dostosowania dawkowania w odczulaniu.

Niedoczynność tarczycy u pacjentów zakażonych równocześnie wirusem HIV

Kwas paraaminosalicylowy może być związany ze zwiększonym ryzykiem niedoczynności tarczycy u pacjentów zakażonych równocześnie wirusem HIV. U pacjentów zakażonych równocześnie wirusem HIV należy monitorować czynność tarczycy przed rozpoczęciem leczenia i systematycznie podczas

leczenia, zwłaszcza gdy kwas paraaminosalicylowy podaje się równocześnie z etionamidem/protionamidem.

Pacjentów należy poinformować, że w stolcu mogą znajdować się szkielety granulek.

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu leczniczego GRANUPAS.

Wyniki badań z opublikowanego piśmiennictwa wskazują, co następuje:

Witamina B12

Kwas paraaminosalicylowy może zmniejszać wchłanianie witaminy B12, której ubytek skutkuje powstaniem klinicznie istotnych nieprawidłowości dotyczących erytrocytów. U pacjentów leczonych przez okres dłuższy niż miesiąc należy rozważyć podawanie witaminy B12.

Zespół złego wchłaniania

U pacjentów przyjmujących kwas paraaminosalicylowy może wystąpić zespół złego wchłaniania, jednak nie jest on zazwyczaj pełnoobjawowy. Zespół pełnoobjawowy obejmuje biegunkę tłuszczową, nieprawidłowy obraz jelita cienkiego w badaniach rentgenowskich, zanik kosmków, obniżone stężenie cholesterolu, zmniejszone wchłanianie D-ksylozy i żelaza. Wchłanianie triglicerydów zawsze pozostaje w normie.

Digoksyna

Kwas paraaminosalicylowy może obniżać wchłanianie digoksyny w układzie pokarmowym przez hamowanie funkcji wchłaniania komórek jelitowych. Należy monitorować stężenie digoksyny w surowicy krwi u pacjentów przyjmujących leczenie skojarzone.

Etionamid

Jednoczesne podawanie kwasu paraaminosalicylowego i etionamidu może nasilić działania niepożądane kwasu paraaminosalicylowego, głównie reakcje ze strony przewodu pokarmowego takie jak żółtaczka, zapalenie wątroby, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha lub jadłowstręt. W przypadku nasilenia tych reakcji należy zaprzestać podawania etionamidu.

Difenylohydramina

Ten produkt leczniczy zmniejsza wchłanianie kwasu paraaminosalicylowego w układzie pokarmowym, tak więc nie należy tych leków podawać jednocześnie.

Leki przeciwretrowirusowe

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji leków u pacjentów zakażonych wirusem HIV przyjmujących leki przeciwretrowirusowe i kwas paraaminosalicylowy. Biorąc pod uwagę szlak metaboliczny produktu leczniczego GRANUPAS, nie przewiduje się wystąpienia istotnej interakcji leków.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania kwasu paraaminosalicylowego u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały pewną toksyczność dla płodu (patrz punkt 5.3).

Zgłoszenia z piśmiennictwa dotyczące stosowania kwasu paraaminosalicylowego u kobiet w ciąży zawsze zawierają informacje dotyczące jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych. Ze względu na brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania kwasu paraaminosalicylowego u ludzi GRANUPAS należy podawać kobietom w ciąży tylko w razie wyraźnej potrzeby.

Karmienie piersią

Kwas paraaminosalicylowy przenika do mleka matki, w związku z tym należy zaprzestać karmienia piersią w trakcie leczenia.

Płodność

Nie ma dostępnych dowodów na wpływ kwasu paraaminosalicylowego na płodność.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Kwas paraaminosalicylowy wywiera znikomy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęstsze działania niepożądane dotyczyły układu pokarmowego. Skórne reakcje nadwrażliwości oraz działania niepożądane ze strony układu nerwowego również były częste.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Wszystkie działania niepożądane zestawiono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania określono następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) oraz częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania reakcji niepożądanych są one wymienione od najcięższych do najlżejszych.

Klasyfikacja układów i

Częstość

 

Działanie niepożądane

narządów

 

 

 

 

Zaburzenia krwi i układu

 

 

Małopłytkowość, plamica, leukopenia,

Bardzo rzadko

 

niedokrwistość, methemoglobinemia,

chłonnego

 

 

 

agranulocytoza

 

 

 

Zaburzenia metabolizmu i

Rzadko

 

Niedoczynność tarczycy*

odżywiania

Bardzo rzadko

 

Hipoglikemia

 

Bardzo rzadko

 

Ból ścięgien, ból głowy, zaburzenia widzenia,

Zaburzenia układu nerwowego

 

neuropatia obwodowa, zawroty głowy

 

 

 

Często

 

Zawroty głowy, zespół przedsionkowy

 

Często

 

Ból brzucha, wymioty, nudności, wzdęcia,

 

 

biegunka, luźne stolce

 

 

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

 

Jadłowstręt

 

 

Zespół złego wchłaniania, choroba wrzodowa

 

 

 

 

Rzadko

 

żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego,

 

 

 

żółtaczka, metaliczny smak w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki

Często

 

Skórne reakcje nadwrażliwości, wysypka skórna

podskórnej

Rzadko

 

Pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg

Bardzo rzadko

 

Krystaluria (obecność kryształów w moczu)

moczowych

 

 

 

 

 

 

 

Obniżony poziom protrombiny, rozpad komórek

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko

 

wątroby. Podwyższone stężenie fosfatazy

 

alkalicznej i aminotransferaz we krwi, spadek

 

 

 

 

 

 

masy ciała

*Opis wybranych działań niepożądanych

 

 

 

 

 

Niedoczynność tarczycy u pacjentów zakażonych równocześnie wirusem HIV jest zjawiskiem bardzo częstym, występującym u ≥1/10 pacjentów, zwłaszcza gdy kwas paraaminosalicylowy podaje się równocześnie z etionamidem/protionamidem.

Dzieci i młodzież

Przewiduje się, że częstość, rodzaj oraz nasilenie działań niepożądanych u dzieci będą takie same jak u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania u dorosłych, dzieci ani młodzieży. Leczenie ma charakter objawowy i podtrzymujący.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwprątkowe, leki stosowane w leczeniu gruźlicy, kod ATC:

J04AA01

Mechanizm działania

Kwas aminosalicylowy wykazuje działanie bakteriostatyczne względem Mycobacterium tuberculosis. Hamuje on powstawanie bakteryjnej oporności na streptomycynę i izoniazyd.

Mechanizm działania kwasu paraaminosalicylowego przypomina mechanizm działania sulfonamidów i polega na konkurencji z kwasem paraaminobenzoesowym (PABA) o przyłączenie syntazy dihydropteronianu (DHP), enzymu kluczowego w biosyntezie folianów. Wydaje się jednak, że kwas paraaminosalicylowy jest słabym inhibitorem DHP in vitro, zatem możliwe, że ma on inny cel. W wątrobie kwas paraaminosalicylowy ulega acetylacji i przekształceniu do nieaktywnego metabolitu, kwasu N-acetylo-paraaminosalicylowego, który nie wykazuje działania bakteriostatycznego. Okres półtrwania tego leku w osoczu wynosi około 1 godziny, a jego stężenie nie ulega znacznym zmianom u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Stężenie metabolitu może być zwiększone u osób z niewydolnością nerek.

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

GRANUPAS jest preparatem dojelitowym, co oznacza, że odporna na działanie kwasu powłoka granulek chroni je przed rozkładem w żołądku, w związku z czym zapobiega powstawaniu metaaminofenolu (znanej hepatotoksyny). Drobny granulat opracowano w celu uniknięcia ograniczeń podczas opróżniania żołądka, dotyczących dużych cząstek. W środowisku obojętnym, jakie występuje w jelicie cienkim lub w pokarmie o odczynie obojętnym, odporna na działanie kwasu powłoka rozpuszcza się w ciągu jednej minuty.

Podczas podawania granulatu należy zachować ostrożność, aby ochronić odporną na działanie kwasu powłokę poprzez podawanie dawki granulatu w kwaśnym pożywieniu.

Ponieważ granulki są chronione za pomocą powłoki dojelitowej, wchłanianie rozpoczyna się dopiero po opuszczeniu żołądka. Miękkie szkielety granulek nie rozpuszczają się i mogą być obecne w stolcu.

W badaniu farmakokinetyki pojedynczej dawki (4 gramy) u zdrowych dorosłych ochotników (N=11) czas początkowy do osiągnięcia stężenia kwasu paraaminosalicylowego w surowicy 2 µg/ml wynosił 2 godziny, wahając się od 45 minut do 24 godzin. Mediana czasu potrzebnego do osiągnięcia stężenia maksymalnego wynosiła 6 godzin, a poszczególne wartości wahały się od 1,5 godziny do 24 godzin.

Średnie stężenie maksymalne wynosiło 20 µg/ml, wahając się od 9 µg/ml do 35 µg/ml: stężenie wynoszące 2 µg/ml utrzymywało się średnio przez 8 godzin, wahając się od 5 do 9,5 godz., a stężenie wynoszące 1 µg/ml utrzymywało się średnio przez 8,8 godz., wahając się od 6 do 11,5 godz.

Dystrybucja

Kwas paraaminosalicylowy podlega dystrybucji do różnych tkanek i płynów ustrojowych, w tym do płuc, nerek, wątroby oraz płynu otrzewnowego. Stężenia w płynie opłucnowym oraz w płynie maziowym są w przybliżeniu równe stężeniu w osoczu. Nie przenika przez barierę krew–mózg, o ile u pacjenta nie występuje zapalenie opon, w przebiegu którego stężenie kwasu paraaminosalicylowego w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi od około 10 do 50% stężenia w osoczu. Nie wiadomo, czy przenika przez łożysko. Niewielkie ilości przenikają do mleka i żółci.

Wiązanie z białkami osocza wynosi od około 50 do 60%, farmakokinetyczna dystrybucja ma okres półtrwania 0,94 godziny, a objętość dystrybucji 1,001 l/kg.

Metabolizm

Główne metabolity PAS powstają przez sprzęganie z glicyną – do kwasu p-aminosalicylurowego (PASU) (do 25% dawki), oraz z resztą acetylową – do kwasu N-acetylo-paraaminosalicylowego (Ac- PAS) (do 70% dawki). Łącznie stanowią one ponad 90% wszystkich metabolitów kwasu paraaminosalicylowego wykrywanych w moczu.

Eliminacja

W badaniu z użyciem pojedynczej dawki leku okres półtrwania w osoczu kwasu paraaminosalicylowego podanego w postaci produktu leczniczego GRANUPAS wynosił 1,62 ± 0,85 h.

Wydalanie kwasu paraaminosalicylowego i jego metabolitów odbywa się w drodze filtracji kłębuszkowej oraz wydzielania kanalikowego. Łączna ilość wydalonego kwasu paraaminosalicylowego po 24 godzinach wynosi 84% dawki doustnej wynoszącej 4 g, w tym 21% w postaci kwasu paraaminosalicylowego i 63% w postaci acetylowanej. Proces acetylacji nie jest uwarunkowany genetycznie, jak w przypadku izoniazydu.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania oraz toksyczności po podaniu wielokrotnym nie wykazały szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Dane uzyskane w badaniach dotyczących rozwoju zarodkowego i płodowego u szczurów, podczas których zwierzętom podawano aminosalicylan sodu (od 3,85 do 385 mg/kg) są ograniczone. Wady rozwojowe kości obserwowano tylko po podaniu dawki wynoszącej 77 mg/kg, natomiast po podaniu pozostałych dawek zaobserwowano przyrost masy ciała płodów. Zaobserwowano również inne wady rozwojowe, jednak nie poznano ich prawdziwego charakteru. Brak zależności odpowiedzi od dawki wskazuje, że wyniki te nie mają znaczenia klinicznego, należy jednak zauważyć, że zaobserwowano je po podaniu dawek niższych niż proponowane klinicznie. Aminosalicylan sodu nie wpływał na rozwój zarodka i płodu u królików, jednak badane dawki były niższe od proponowanych klinicznie.

Sól sodowa kwasu aminosalicylowego nie wykazywała również działania mutagennego w teście Amesa z użyciem szczepu TA 100. W hodowlach in vitro ludzkich limfocytów nie obserwowano działań klastogennych obejmujących pęknięcia achromatynowe, chromatydowe oraz izochromatynowe ani translokacji chromatydowych po podaniu dawek wynoszących 153 µg/ml lub 600 µg/ml, jednak po podaniu dawek wynoszących 1500 µg/ml oraz 3000 µg/ml wystąpił zależny od dawki wzrost liczby aberracji chromatydowych. Badano genotoksyczność kwasu

paraaminosalicylowego in vivo (test mikrojądrowy). Wyniki wskazują, że kwas paraaminosalicylowy nie powoduje działań klastogennych u myszy, którym podawano dawki nietoksyczne (badanie po 24 godzinach od podania 2 dobowych dawek od 312,5 do 1250 mg/kg).

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna

Dibutylu sebacynian

Metakrylowego kwasu — etylu akrylanu kopolimeru (1:1) dyspersja 30%

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna

Talk

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3Okres ważności

2 lata

6.4Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Saszetki można przechowywać w temperaturze poniżej 25°C do 24 godzin po pierwszym otwarciu.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki z papieru / polietylenu o niskiej gęstości / folii aluminiowej / podłoża / polietylenu o niskiej gęstości.

Wielkość opakowania: 30 saszetek. Do opakowania dołączono kalibrowaną łyżkę miarową.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Granulek nie należy rozgniatać ani żuć.

NIE STOSOWAĆ leku, jeśli saszetka jest napęczniała lub jeśli granulat stracił swój jasnobrązowy kolor i przybrał barwę ciemnobrązową lub fioletową.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Lucane Pharma, 172 rue de Charonne 75011 Paris

Francja

8.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/13/896/001

9.DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07 kwietnia 2014

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej

Europejskiej Agencji Leków: http://www.ema.europa.eu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę