Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – Charakterystyka produktu leczniczego - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaNutropinAq
Kod ATCH01AC01
Substancjasomatropin
ProducentIpsen Pharma

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 j.m.), roztwór do wstrzykiwań.

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr zawiera 5 mg somatropiny*

Jeden wkład zawiera 10 mg (30 j.m.) somatropiny*.

* Somatropina jest ludzkim hormonem wzrostu produkowanym w komórkach bakterii Escherichia coli metodą rekombinacji DNA.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Przezroczysty i bezbarwny roztwór.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Dzieci imłodzież

-Długotrwałe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi nieprawidłowym wydzielaniem endogennego hormonu wzrostu.

-Długotrwałe leczenie dziewcząt od wieku 2 lat z zaburzeniami wzrostu powiązanymi z zespołem Turnera.

-Leczenie dzieci przed pokwitaniem z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi przewlekłą niewydolnością nerek do czasu ich przeszczepu.

Dorośli

-Uzupełnienie endogennego hormonu wzrostu u dorosłych z niedoborami hormonu wzrostu stwierdzone zarówno od dzieciństwa jak i w wieku dojrzałym. Niedobór hormonu wzrostu należy potwierdzić przed rozpoczęciem leczenia.

U dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu diagnoza powinna być postawiona na podstawie etiologii:

-Początek choroby w wieku dojrzałym: u pacjenta musi występować niedobór hormonu wzrostu spowodowany chorobą podwzgórza lub przysadki oraz rozpoznany niedobór przynajmniej jednego innego hormonu (z wyjątkiem prolaktyny). Badanie niedoboru hormonu wzrostu powinno być wykonane po zastosowaniu odpowiedniego leczenia zastępczego niedoboru innych hormonów. Nie należy wykonywać testu na niedobór hormonu wzrostu przed wprowadzeniem odpowiedniej terapii zastępczej w niedoborze innych hormonów.

Początek choroby w dzieciństwie: u pacjentów, u których występował niedobór hormonu wzrostu w dzieciństwie, przed rozpoczęciem leczenia produktem NutropinAq należy przeprowadzić ponowne badania potwierdzające niedobór hormonu wzrostu w wieku dojrzałym.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Diagnozowanie i leczenie somatropiną powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarzy mających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w diagnozowaniu i prowadzeniu pacjentów ze wskazaniem do stosowania leku.

Dawkowanie

Dawkowanie oraz schemat podawania produktu NutropinAq powinny być dostosowane indywidualnie dla każdego pacjenta.

Dzieci i młodzież

Zaburzenia wzrostu u dzieci spowodowane nieprawidłowym wydzielaniem hormonu wzrostu

0,025-0,035 mg/kg masy ciała podawane codziennie w iniekcjach podskórnych.

Leczenie somatropiną u dzieci i młodzieży powinno być kontynuowane do czasu zamknięcia nasad kości długich.

Zaburzenia wzrostu powiązane z zespołem Turnera

do 0,05 mg/kg masy ciała podawane codziennie w iniekcjach podskórnych.

Leczenie somatropiną u dzieci i młodzieży powinno być kontynuowane do czasu zamknięcia nasad kości długich.

Zaburzenia wzrostu spowodowane przewlekłą niewydolnością nerek

do 0,05 mg/kg masy ciała podawane codziennie w iniekcjach podskórnych.

Leczenie somatropiną u dzieci i młodzieży powinno być kontynuowane do czasu zamknięcia nasad kości długich, lub do czasu przeszczepu nerki.

Dorośli

Niedobór hormonu wzrostu u dorosłych

Na początku leczenia zaleca się podawanie małych dawek 0,15 - 0,3 mg w codziennych iniekcjach podskórnych. Dawkę należy stopniowo dostosować w zależności od oznaczanego w surowicy wartości insulinopodobnego czynnika wzrostu (ang. Insulin like Growth Factor I, IGF- I). Zalecana docelowa dawka, która będzie podawana długotrwale, rzadko przekracza 1,0 mg/dzień. Zazwyczaj podaje się najniższą skuteczną dawkę. U osób w podeszłym wieku lub osób otyłych mogą być zalecane mniejsze dawki.

Sposób podawania

Roztwór do wstrzykiwań należy podawać codziennie w iniekcjach podskórnych. Należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia.

Środki ostrożności przed podaniem produktu

NutropinAq jest dostarczony w postaci roztworu wielodawkowego. Bezpośrednio po wyjęciu

z lodówki roztwór powinien być przezroczysty. Jeżeli roztwór jest mętny, nie należy go wstrzykiwać. Delikatnie obrócić w palcach wkład. Nie wstrząsać intensywnie, aby nie zdenaturować białka. NutropinAq przeznaczony jest do stosowania wyłącznie z NutropinAq Pen.

Instrukcja użytkowania i obsługi produktu leczniczego, patrz punkt 6.6.

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Somatropiny nie należy podawać pacjentom z zamkniętymi nasadami kości długich.

Nie wolno stosować somatropiny, jeśli istnieją dowody na aktywność nowotworu. Przed rozpoczęciem leczenia hormonem wzrostu należy zakończyć leczenie przeciwnowotworowe, nowotwory wewnątrzczaszkowe muszą być nieaktywne. Leczenie należy przerwać w przypadku dowodu na rozrost nowotworu.

Nie należy rozpoczynać terapii hormonem wzrostu u pacjentów w ciężkim stanie spowodowanym komplikacjami pooperacyjnymi po zabiegach wykonanych na otwartym sercu lub po chirurgii jamy brzusznej, u pacjentów po urazach wielonarządowych lub u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej (patrz punkt 4.2).

Choroba nowotworowa

W przypadku pacjentów, u których występowała wcześniej choroba nowotworowa, należy zwrócić szczególną uwagę na objawy podmiotowe i przedmiotowe nawrotu choroby.

Pacjenci po przebytym leczeniu zmiany wewnątrzczaszkowej powinni być często badani ze względu na ryzyko nawrotu lub progresji tej zmiany.

Pacjenci z wcześniej stwierdzanymi nowotworami lub niedoborem hormonu wzrostu wtórnym do zmiany wewnątrzczaszkowej powinni być rutynowo badani ze względu na ryzyko nawrotu choroby podstawowej. U pacjentów, którzy w dzieciństwie występował nowotwór, a następnie otrzymywali somatropinę, stwierdzono wyższe ryzyko wystąpienia drugiego nowotworu. Najczęstszymi wśród tych kolejnych nowotworów były nowotwory wewnątrzczaszkowe, w szczególności oponiaki, u pacjentów otrzymujących radioterapię w leczeniu pierwszego nowotworu.

ZespółPradera-Williego

Z wyjątkiem pacjentów z zespołem Pradera-Williego z jednocześnie zdiagnozowanym niedoborem hormonu wzrostu, Nutropin Aq nie jest wskazany w przewlekłym leczeniu dzieci, u których zaburzenia wzrostu są spowodowane genetycznie potwierdzonym istnieniem zespołu Pradera- Williego. Istnieją doniesienia o wystąpieniu śmiertelnych przypadków wśród dzieci z zespołem Pradera-Williego po rozpoczęciu podawania hormonu wzrostu, u których stwierdzono jeden lub więcej z następujących czynników ryzyka: znaczna otyłość, niedrożność górnych dróg oddechowych, bezdech periodyczny we śnie lub infekcje dróg oddechowych o nieznanej etiologii. Pacjenci płci męskiej z jednym lub więcej z tych faktorów są w grupie podwyższonego ryzyka w porównaniu z grupą pacjentów płci żeńskiej.

Ciężkistanpacjenta

Wpływ hormonu wzrostu na wyleczenie obserwowano w dwóch badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z udziałem 522 dorosłych pacjentów. Pacjenci byli w ciężkim stanie spowodowanym powikłaniami po zabiegach wykonanych na otwartym sercu lub operacji w jamie brzusznej, urazach wielonarządowych lub po przebytej ostrej niewydolności oddechowej. Odnotowano wyższą śmiertelność (41,9 % vs.19,3 %) wśród pacjentów leczonych hormonem wzrostu (dawki 5,3 - 8 mg/dobę) w porównaniu do pacjentów, którzy otrzymywali placebo.

Bezpieczeństwo kontynuowania terapii somatropiną u pacjentów w stanie krytycznym, przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej z powodu powikłań pooperacyjnych po zabiegach wykonanych na otwartym sercu lub po operacji w jamie brzusznej, u pacjentów po urazach wielonarządowych lub u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową otrzymujących dawki zastępcze w stwierdzonych wskazaniach, nie zostało ustalone. Dlatego też, oszacowanie korzyści i ryzyka płynących z kontynuacji leczenia powinno być starannie rozważone.

Przewlekłaniewydolnośćnerek

Pacjenci z niedoborem hormonu wzrostu w następstwie przewlekłej niewydolności nerek powinni być poddawani okresowym badaniom lekarskim mającym na celu określenie postępu osteodystrofii nerkowej. Złuszczenie przynasady głowy kości udowej i martwica aseptyczna głowy kości udowej może wystąpić u dzieci z zaawansowaną osteodystrofią nerkową i w niedoborze hormonu wzrostu, nie jest pewne czy terapia hormonem wzrostu wpływa na te schorzenia. Lekarzy i rodziców powinno

zaalarmować pojawienie się utykania, lub skarżenie się na ból biodra lub kolana u pacjentów leczonych NutropinAq.

Skolioza

W okresie szybkiego wzrostu skolioza może pogłębić się u każdego dziecka. Objawy skoliozy powinny być kontrolowane podczas leczenia. Jednak nie wykazano, aby leczenie hormonem wzrostu

nasilało częstość występowania lub ciężkość skoliozy.

Kontrola glikemii

Biorąc pod uwagę fakt, iż somatropina może zmniejszyć wrażliwość na insulinę, należy obserwować pacjentów z objawami nietolerancji glukozy. U pacjentów z cukrzycą, może być konieczne dostosowanie dawek insuliny po rozpoczęciu leczenia produktem NutropinAq. Pacjenci chorzy na cukrzycę oraz pacjenci z nietolerancją glukozy powinni być dokładnie obserwowani podczas leczenia somatropiną. Leczenie somatropiną nie jest wskazane u pacjentów z cukrzycą z czynną retinopatią proliferacyjną lub ciężką retinopatią nieproliferacyjną.

Nadciśnieniewewnątrzczaszkowe

U niewielkiej liczby pacjentów leczonych somatropiną odnotowano: nadciśnienie wewnątrzczaszkowe z tarczą zastoinową, zaburzenia widzenia, ból głowy, mdłości i/lub wymioty. Objawy te występują zazwyczaj podczas pierwszych ośmiu tygodni po rozpoczęciu leczenia produktem NutropinAq. We wszystkich odnotowanych przypadkach objawy podmiotowe i przedmiotowe związane z nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym ustępowały po zmniejszeniu dawki somatropiny lub po zakończeniu terapii. Zaleca się badanie oftalmoskopowe na początku i okresowo podczas całej terapii.

Niedoczynnośćtarczycy

Podczas leczenia somatropiną może wystąpić niedoczynność tarczycy, a nieleczona niedoczynność tarczycy może osłabić optymalną odpowiedź na leczenie produktem NutropinAq. Dlatego też, należy wykonywać okresowe badania czynności tarczycy oraz, jeśli jest to wskazane, zalecić leczenie hormonem tarczycy. Pacjenci z ciężką niedoczynnością tarczycy powinni być odpowiednio leczeni przed rozpoczęciem stosowania produktu NutropinAq.

Przeszczep nerki

Ze względu na fakt, że nie zbadano odpowiednio skutków kontynuacji leczenia somatropiną po przeszczepie nerek, należy zakończyć stosowanie produktu NutropinAq po operacji.

Leczenie glikokortykoidami

Równoczesne leczenie glikokortykoidami hamuje wzrost wywoływany przez produkt NutropinAq. Dlatego też pacjenci z niedoborem ACTH powinni mieć odpowiednio dostosowaną terapię zastępczą glikokortykoidami tak, aby nie hamować wzrostu. Nie oceniono stosowania produktu NutropinAq u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek poddanych terapii glikokortykoidami.

Białaczka

U niewielkiej liczby pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu leczonych hormonem wzrostu stwierdzono białaczkę. Nie ustalono, czy istnieje związek przyczynowy między leczeniem somatropiną a występowaniem białaczki.

Zapalenie trzustki u dzieci

U dzieci leczonych somatropiną występuje zwiększone ryzyko rozwoju zapalenia trzustki w porównaniu z dorosłymi ją otrzymującymi. Chociaż zapalenie trzustki występuje rzadko, należy je rozważyć u dzieci, u których pojawi się ból brzucha.

Substancje pomocnicze:

Lek zawiera mniejniż1milimol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy,żelekuznajesięza”wolny od sodu".

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niewielka ilość opublikowanych danych wskazuje, że wpływ leczenia hormonem wzrostu zwiększa klirens antypiryny metabolizowanej przez cytochrom P450 u człowieka. Zaleca się kontrolę podczas podawania somatropiny z lekami, które są metabolizowane przez enzymy wątrobowe rodziny CYP450,

takimi jak kortykosteroidy, steroidowe hormony płciowe, leki przeciwdrgawkowe i cyklosporyna.

U pacjentów leczonych somatropiną może ujawnić się wcześniej nierozpoznana centralna (wtórna) niedoczynność nadnerczy, wymagająca zastępczego leczenia glikokortykosterydami. Ponadto po rozpoczęciu leczenia somatropiną pacjenci leczeni zastępczo glikokortykosterydami z powodu wcześniej nierozpoznanej niedoczynności nadnerczy mogą wymagać zwiększenia dawek podtrzymujących i stosowanych w sytuacji stresu (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z cukrzycą wymagających leczenia tym produktem, dawka insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych może wymagać dopasowania w momencie rozpoczęcia stosowania somatropiny (patrz punkt 4.4).

4.6Wpływa na płodność, ciążę i laktację

Ciążą

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania somatropiny u kobiet w okresie ciąży.

Dlatego ryzyko dla człowieka nie jest znane.

Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające (patrz punkt 5.3).

Somatropina nie jest zalecana do stosowania w okresie ciąży należy przerwać jej stosowanie w okresie ciąży. W okresie ciąży somatropina w organizmie matki będzie w znacznym stopniu

zastępowana przez ludzki laktogen łożyskowy.

Karmieniepiersią

Nie wiadomo, czy somatropina i (lub) jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Brak danych z badań na zwierzętach.

Należy zachować ostrożność w razie karmienia piersią w trakcie leczenia produktem NutropinAq. Płodność

Nie oceniano wpływuproduktu NutripinAq w konwencjonalnych badaniach nadpłodnością u zwierząt(patrz punkt 5.3) lub w badaniach klinicznych.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie jest znany wpływ somatropiny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilubezpieczeństwa

Działania niepożądane występujące u dorosłych i dzieci otrzymujących produkt Nutropin, NutropinAq, Nutropin Depot lub Protropin (somatrem) zebrane są w poniższej tabeli i pochodzą z doniesień z badań klinicznych we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (642 pacjentów) oraz źródeł dostępnych po wprowadzeniu do obrotu, które obejmowały przegląd obserwacji (badanie National Cooperative Growth Study [NCGS] u 35 344 pacjentów). Działania niepożądane wystąpiły u około 2,5% pacjentów w badaniu NCGS.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w trakcie kluczowych oraz drugorzędowych badań klinicznych były: niedoczynność tarczycy, zaburzenia tolerancji glukozy, bóle głowy, wzmożone napięcie mięśniowe, ból stawów, ból mięśni, obrzęk obwodowy, obrzęk, osłabienie, odczyn w miejscu wstrzyknięcia oraz obecność specyficznych przeciwciał na produkt.

Najpoważniejszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi w trakcie kluczowych oraz drugorzędowych badań klinicznych były nowotwór oraz nadciśnienie wewnątrzczaszkowe.

W trakcie kluczowych i drugorzędowych badań klinicznych oraz w trakcie obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki nowotworów (złośliwych i łagodnych) (patrz

punkty 4.3 oraz 4.4). Większość zgłaszanych nowotworów to nawrót wcześniej występującego nowotworu lub wystąpienie drugorzędowego nowotworu.

Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe zgłaszano w trakcie obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu. Jest ono zazwyczaj związane z występowaniem tarczy zastoinowej, zaburzeń widzenia, bólu głowy, mdłościami i (lub) wymiotami. Objawy te występują zazwyczaj w trakcie pierwszych ośmiu tygodni po rozpoczęciu leczenia produktem NutropinAq.

NutropinAq zmniejsza wrażliwość na insulinę; zaburzenia tolerancji glukozy zgłaszano zarówno w trakcie kluczowych, jak i drugorzędowych badaniach klinicznych oraz w trakcie obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu. W trakcie obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki cukrzycy oraz hiperglikemii (patrz punkt 4.4).

nerwowego

napięcie mięśniowe,

Rzadko: łagodne nadciśnienie

 

Niezbytczęsto: zespół cieśni

wewnątrzczaszkowe, podwyższone

 

nadgarstka, senność, oczopląs

ciśnienie wewnątrzczaszkowe,

 

 

migrena, zespół cieśni nadgarstka,

 

 

przeczulica, zawroty głowy

 

 

 

Zaburzenia oka

Niezbytczęsto: obrzęk tarczy nerwu

Rzadko: obrzęk tarczy nerwu

 

wzrokowego, podwójne widzenie

wzrokowego, nieostre widzenie

Zaburzenia ucha i

Niezbytczęsto: zawroty głowy

 

błędnika

 

 

Zaburzenia serca

Niezbytczęsto: częstoskurcz

 

Zaburzenia

Niezbytczęsto: nadciśnienie

Rzadko: nadciśnienie

naczyniowe

 

 

 

Zaburzenia układu

 

Rzadko: przerost migdałków

oddechowego, klatki

 

Niezbytczęsto: przerost migdałków

piersiowej i

 

gardłowych

śródpiersia

 

 

Zaburzenia żołądka i

Niezbytczęsto: ból brzucha,

Rzadko: ból brzucha, biegunka,

jelit

wymioty, nudności, wzdęcie

nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i

Niezbytczęsto: złuszczające

Rzadko: uogólniony świąd,

tkanki podskórnej

zapalenie skóry, zanik skóry, przerost

pokrzywka, wysypka

 

skóry, hirsutyzm, lipodystrofia,

 

 

pokrzywka

 

Zaburzenia

Bardzoczęstoudorosłych,częstou

Niezbytczęsto: złuszczenie nasady

mięśniowo-

dzieci: ból stawów, ból mięśni

kości, progresja skoliozy, ból

szkieletowe i tkanki

Niezbytczęsto: zanik mięśni, ból

stawów

łącznej

kości

Rzadko: nieprawidłowy rozwój

 

 

kości, osteochondroza, osłabienie

 

 

mięśni, ból kończyny

Zaburzenia nerek i

Niezbyt często: nietrzymanie moczu,

 

dróg moczowych

częstomocz, wielomocz,

 

 

nieprawidłowy skład moczu

 

Zaburzenia układu

Niezbytczęsto: krwotok maciczny,

Rzadko: ginekomastia

rozrodczego i piersi

wydzielina z narządów płciowych

 

Zaburzenia ogólne i

Bardzo częstoudorosłych,częstou

Niezbytczęsto: obrzęk obwodowy,

stany w miejscu

dzieci: obrzęk obwodowy, obrzęk

obrzęk, odczyn w miejscu

podania

Często: osłabienie, odczyn w miejscu

wstrzyknięcia (podrażnienie, ból)

 

wstrzyknięcia

Rzadko: osłabienie, obrzęk twarzy,

 

Niezbytczęsto: krwotok w miejscu

zmęczenie, drażliwość, ból,

 

wstrzyknięcia, zanik w miejscu

gorączka, odczyn w miejscu

 

wstrzyknięcia, guz w miejscu

wstrzyknięcia (krwotok, krwiak,

 

wstrzyknięcia, przerost

zanik, pokrzywka, świąd, obrzęk,

 

 

rumień)

 

 

 

 

 

Badania

Często: występowanie przeciwciał

Rzadko: wzrost stężenia glukozy we

diagnostyczne

swoistych dla produktu

krwi, wzrost masy ciała

Odczyny w miejscu wstrzyknięcia takie jak krwotok, zanik, pokrzywka oraz świąd zgłaszano w trakcie kluczowych i drugorzędowych badań klinicznych i (lub) w trakcie obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu. Przypadków tych można uniknąć poprzez prawidłową technikę wstrzyknięcia oraz zmienianie miejsc wstrzyknięć.

U niewielkiej liczby pacjentów mogą tworzyć się przeciwciała na białko somatropiny. Zdolność wiązania przeciwciał hormonu wzrostu była mniejsza niż 2 mg/l u pacjentów, którym podawano produkt NutropinAq, co nie było związane z odwracalnie zaburzonym tempem wzrostu.

Tabelarycznezestawieniedziałańniepożądanych

Tabela 1 zawiera działania niepożądane, które wystąpiły w badaniach klinicznych i doświadczeniach po wprowadzeniu produktu do obrotu bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100, < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100); rzadko (≥ 1/10,000, < 1/1,000). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane wymieniono w kolejności od zmniejszającej się ciężkości. Inne działania niepożądane zidentyfikowano po wprowadzeniu produktu NutropinAq do obrotu. Ponieważ niniejsze działania niepożądane były zgłaszane dobrowolnie z populacji o nieokreślonej wielkości, nie jest możliwe określenie częstości ich występowania.

Klasyfikacja

Reakcje stwierdzane w kluczowych

Reakcje stwierdzane w

układów i narządów

i wspierających badaniach

doświadczeniach po

 

klinicznych (u 642 pacjentów)

wprowadzeniu leku do obrotu

 

 

 

Nowotwory łagodne,

Niezbytczęsto: nowotwór złośliwy,

Rzadko: nawrót nowotworu

złośliwe i nieokreślone

nowotwór łagodny

złośliwego, znamię melanocytowe

(w tym torbiele i

 

 

polipy)

 

 

Zaburzenia krwi i

Niezbytczęsto: niedokrwistość

 

układu chłonnego

 

 

Zaburzenia

Często: niedoczynność tarczycy

Rzadko: niedoczynność tarczycy

endokrynologiczne

 

 

Zaburzenia

Często: zaburzenia tolerancji glukozy

Rzadko: cukrzyca, hiperglikemia,

metabolizmu i

Niezbytczęsto: hipoglikemia,

hipoglikemia, zaburzenia tolerancji

odżywiania

hiperfosfatemia

glukozy

Zaburzenia psychiczne

Niezbytczęsto: zaburzenia

Rzadko: nieprawidłowe

 

osobowości

zachowanie, depresja, bezsenność

Zaburzenia układu

Często: ból głowy, wzmożone

Niezbytczęsto: ból głowy

Opiswybranychdziałańniepożądanych

Nowotwory

Istnieje ryzyko nowotworu związanego z leczeniem GH. Istniejące ryzyko różni się w zależności od współistniejącej przyczyny niedoboru hormonu wzrostu (np. wtórnego do patologicznych zmian wewnątrzczaszkowych), związanych współistniejących schorzeń oraz

zastosowanego leczenia(-ń). Nie należy rozpoczynać leczenia produktem NutropinAq w przypadku czynnego nowotworu. Pacjenci z występującymi wcześniej nowotworami wtórnymi lub niedoborem hormonu wzrostu spowodowanego patologicznymi zmianami wewnątrzczaszkowymi powinni być rutynowo badani w kierunku postępu lub nawrotu choroby podstawowej. Należy przerwać leczenie w przypadku stwierdzenia wzrostu nowotworu.

Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

We wszystkich zgłoszonych przypadkach, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe oraz związane przedmiotowe i podmiotowe objawy ustąpiły po zmniejszeniu dawki produktu NutropinAq lub przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4.) Zaleca się badanie dna oka na początku leczenia i okresowo w trakcie leczenia.

Niedoczynność tarczycy

W trakcie leczenia produktem NutropinAq może wystąpić niedoczynność tarczycy. Nieleczona niedoczynność tarczycy może zakłócić optymalną odpowiedź na produkt NutropinAq. U pacjentów należy prowadzić regularne badania czynności tarczycy i w razie konieczności wprowadzić leczenie hormonem tarczycy. Pacjenci z występującą wcześniej niedoczynnością tarczycy powinni być leczeni przed rozpoczęciem leczenia produktem NutropinAq.

Kontrola glikemii

Ponieważ produkt NutropinAq może zmniejszać wrażliwość na insulinę, pacjentów należy monitorować w kierunku nietolerancji glukozy. U pacjentów z cukrzycą, po rozpoczęciu leczenia produktem NutropinAq, dawka insuliny może wymagać dostosowania. Pacjentów z cukrzycą należy ściśle monitorować w trakcie leczenia somatropiną.

Odczyny w miejscu wstrzyknięcia

Odczynów w miejscu wstrzyknięcia można uniknąć stosując prawidłową technikę wstrzyknięcia oraz zmianę miejsc wstrzyknięć.

Złuszczenie nasady kości

Pacjenci z zaburzeniami endokrynologicznymi są bardziej podatni na wystąpienie złuszczenia nasady kości.

Swoistedlawskazaniadziałanianiepożądanezaobserwowanepodczasbadańklinicznych:

Dzieci i młodzież

Dzieci z zaburzeniem wzrostu spowodowanym nieprawidłowym wydzielaniem hormonu wzrostu (n=236)

Często: nowotwór ośrodkowego układu nerwowego (u 2 pacjentów doszło do nawrotu rdzeniaka zarodkowego [medulloblastoma], u 1 pacjenta wystąpił łagodny nowotwór o nazwie histiocytoma). Patrz także punkt 4.4.

Dziewczęta z zaburzeniem wzrostu związanym z zespołem Turnera (n=108)

Często: nadmierne krawienia miesiączkowe.

Dzieci z zaburzeniem wzrostu związanym z przewlekłą niewydolnością nerek (n=171)

Często: niewydolność nerek, zapalenie otrzewnej, martwica kości, wzrost stężenia kreatyniny we krwi.

Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek, którym podaje się produkt NutropinAq są bardziej podatne na rozwój nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, chociaż częstsze występowanie nadciśnienia wewnątrzczaszkowego stwierdzono także u dzieci z organicznym niedoborem hormonu wzrostu i zespołem Turnera. Największe ryzyko występuje na początku leczenia.

Dorośli:

Dorośli z niedoborem hormonu wzrostu (n=127)

Bardzoczęsto: parestezja

Często: hiperglikemia, hiperlipidemia, bezsenność, zaburzenia mazi stawowej, choroba zwyrodnieniowa stawów, osłabienie siły mięśniowej, ból pleców, ból piersi,

ginekomastia.

Zgłaszaniepodejrzewanychdziałańniepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem .

4.9.Przedawkowanie

Objawy

Ostre przedawkowanie może prowadzić do hiperglikemii. Długotrwałe przedawkowanie może prowadzić do gigantyzmu i (lub) do akromegalii zgodnie ze znanymi działaniami nadmiaru ludzkiego hormonu wzrostu.

Leczenie

Stosuje się leczenie objawowe i wspomagające. Nie istnieje antidotum na przedawkowanie somatropiny. Należy monitorować czynność tarczycy po przedawkowaniu somatropiny.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony przysadki mózgowej i podwzgórza oraz ich analogi Somatropina i analogi, Kod ATC: H01 AC 01

Mechanizmdziałania

Somatropina pobudza tempo wzrostu u dzieci z niedoborem endogennego hormonu wzrostu oraz u dzieci z zaburzeniami wzrostu z powodu zespołu Turnera lub przewlekłej niewydolności nerek; zwiększa osiągany przez nie ostateczny wzrost. Leczenie somatropiną dorosłych pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu powoduje zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej, zwiększenie beztłuszczowej masy ciała oraz zwiększenie mineralnej gęstości kręgosłupa. Zmiany metaboliczne u leczonych pacjentów dotyczą również normalizacji poziomu IGF-I w surowicy.

Właściwościfarmakodynamiczne

Testy przedkliniczne i kliniczne zarówno in vivo jak i in vitro udowodniły, że somatropina jest równoważna terapeutycznie z ludzkim hormonem wzrostu pochodzenia przysadkowego.

Wykazane działania dla ludzkiego hormonu wzrostu są następujące:

Wzrost tkanek

1.Wzrost kośćca: hormon wzrostu i jego czynnik pośredniczący IGF-I pobudzają wzrost kośćca u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu poprzez działanie na chrząstkę przynasadową kości długich. Przejawia się to mierzalnym wzrostem długości kości do czasu, aż chrząstki te zamkną się pod koniec okresu dojrzewania.

2.Wzrost komórek: leczenie somatropiną powoduje wzrost zarówno liczby jak i wielkości komórek

mięśni szkieletowych.

3. Wzrost narządów: hormon wzrostu zwiększa rozmiar narządów wewnętrznych, w tym nerek, oraz zwiększa masę krwinek czerwonych.

Metabolizm białek

Wzrost liniowy jest częściowo ułatwiony przez syntezę białek stymulowaną hormonem wzrostu. Odzwierciedla się to zatrzymaniem azotu, na co wskazuje obserwowane obniżenie wydzielania azotu z moczem oraz stężenie azotu mocznikowego we krwi podczas leczenia hormonem wzrostu.

Metabolizm węglowodanów

Pacjenci z nieprawidłowym wydzielaniem hormonu wzrostu odczuwają czasami objawy hipoglikemii na czczo, co ulega poprawie podczas leczenia somatropiną. Leczenie hormonem wzrostu może obniżyć wrażliwość na insulinę oraz może zaburzyć tolerancję glukozy.

Metabolizm pierwiastków

Somatropina pobudza zatrzymywanie sodu, potasu i fosforu. Stężenie nieorganicznego fosforu w surowicy jest zwiększone u pacjentów z niedoborami hormonu wzrostu po terapii produktem NutropinAq. Wynika to z aktywności metabolicznej związanej ze wzrostem kości oraz zwiększonej reabsorpcji kanalikowej pierwiastka w nerkach. Somatropina nie wpływa znacząco na poziom wapnia w surowicy. Pacjenci z niedoborem hormonu wzrostu wykazują niską gęstość mineralną kości, a u pacjentów, u których choroba rozpoczęła się w wieku dziecięcym, udowodniono, że NutropinAq zwiększa gęstość mineralną kręgosłupa w zależności od podawanej dawki.

Metabolizm tkanki łącznej

Somatropina stymuluje syntezę siarczanu chondroityny oraz kolagenu, a także wydzielania hydroksyproliny z moczem.

Budowa organizmu

Dorośli pacjenci z niedoborem hormonu wzrostu, którzy byli leczeni somatropiną w średniej dawce 0,014 mg/kg masy ciała na dobę, wykazali zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej i zwiększenie beztłuszczowej masy ciała. Chociaż zmiany te są związane są ze wzrostem całkowitej objętości wody w organizmie oraz masy kostnej, to ogólnym skutkiem leczenia somatropiną jest zmiana budowy organizmu. Skutek ten utrzymuje się, jeżeli leczenie jest kontynuowane.

Bezpieczeństwoiskutecznośćkliniczna

Zaburzenia wzrostu u dzieci

Przeprowadzono dwa kluczowe, otwarte, niekontrolowane, wieloośrodkowe badania, z czego jedno wyłącznie w grupie uprzednio nieleczonych pacjentów (n=67) oraz drugie w grupie uprzednio nieleczonych pacjentów (n=63) i w grupie dzieci uprzednio leczonych somatropiną (n=9). Dawka w obydwu badaniach wynosiła 0,043 mg/kg/dobę, podawana podskórnie (sc.). Dawki zastosowane w tych badaniach, prowadzonych w USA, były zgodne z zatwierdzonym w USA schematem dawkowania. Z 139 włączonych do badania pacjentów, 128 ukończyło pierwsze 12 miesięcy terapii, ze średnim czasem leczenia wynoszącym 3,2 oraz 4,6 lat i całkowitą ekspozycją 542 pacjento-lata. W obydwu badaniach wystąpił znaczące polepszenie tempa wzrostu u pacjentów nie leczonych wcześniej, z 4,2 do 10,9 cm/rok w pierwszym badaniu oraz z 4,8 do 11,2 cm/rok w drugim badaniu, w ciągu 12 miesięcy. Tempo wzrostu zmniejszyło się po pierwszym roku w obydwu badaniach, ale wciąż było większe niż w okresie przed leczeniem i utrzymywało się do 48 miesięcy (7,1 cm/rok). Wskaźnik odchylenia standardowego wzrostu (SDS, ang. standard deviation score) poprawiał się

z roku na rok, wzrastając z -3,0 do -2,7 na początku badania do -1,0 do -0,8 w 36 miesiącu. Poprawie wzrostu nie towarzyszyło zbędne zaawansowanie wieku kostnego, które mogłoby w przyszłości zagrażać zdolności do wzrostu. Przewidywany wzrost osoby dorosłej (PAH, ang. predicted adult height) wzrósł z 157,7-161,9 cm na początku badania do 161,4-167,4 cm w 12 miesiącu oraz 166,2- 171,1 cm w 36 miesiącu.

Uzupełniających danych dostarczyły dwa inne badania, w których pacjenci otrzymywali dawki wynoszące 0,3 lub 0,6 mg/kg/tydzień w postaci jednego wstrzyknięcia raz na dobę lub trzech

wstrzyknięć w ciągu tygodnia, lub 0,029 mg/kg/dzień. Dane dotyczące szybkości wzrostu oraz wskaźnika odchylenia standardowego wzrostu były zasadniczo podobne do obserwowanych w badaniach kluczowych.

U 51 pacjentów, którzy osiągnęli wzrost bliski wzrostowi osoby dorosłej po średnim czasie leczenia równym 6 lat u chłopców oraz 5 lat u dziewcząt, średni wskaźnik odchylenia standardowego wzrostu bliskiego wzrostowi osoby dorosłej wynosił -0,7 u mężczyzn oraz -1,2 u kobiet.

Poziom IGF-I wzrósł z 43 ng/ml na początku badania do 252 ng/ml w 36 miesiącu, co w przybliżeniu odpowiada normalnemu poziomowi oczekiwanemu u dzieci w tym wieku.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi w badaniach kluczowych były: zakażenie, ból głowy, zapalenie ucha środkowego, gorączka, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie żołądka i jelit oraz wymioty.

Zaburzenia wzrostu spowodowane przewlekłą niewydolnością nerek

Przeprowadzono dwa kluczowe, wieloośrodkowe, kontrolowane badania w grupie pacjentów

z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi przewlekłą niewydolnością nerek (CRI, ang. chronic renal insufficiency). Każde badanie obejmowało dwuletni okres leczenia z ramieniem placebo, po którym badanie kontynuowano jako badanie otwarte, niekontrolowane, w którym wszyscy pacjenci otrzymywali somatropinę. W obydwu badaniach dawka wynosiła 0,05 mg/kg/dobę i była podawana podskórnie (sc.). Wyniki obydwu badań były zbliżone.

Całkowita liczba 128 pacjentów otrzymywała somatropinę przez 24 miesiące kontrolowanej fazy obydwu badań, 139 pacjentów leczono somatropiną w fazie otwartej, będącej przedłużeniem badania. W sumie 171 pacjentów podawano somatropinę przez średni okres 3,5 lub 2,8 lat.

Obydwa badania wykazały statystycznie znaczące zwiększenie tempa wzrostu w porównaniu do grupy otrzymującej placebo w pierwszym roku (9,1-10,9 cm/rok wobec 6,2-6,6 cm/rok), który zmniejszył sie w niewielkim stopniu w drugim roku (7,4-7,9 cm/rok wobec 5,5-6,6 cm/rok). Wykazano również znaczący wzrost wskaźnika średniego odchylenia standardowego wzrostu (SDS) u pacjentów leczonych somatropiną z -2,9 do -2,7 na początku badania do -1,6 do -1,4 w ciągu 24 miesięcy.

Zwiększenie wzrostu utrzymano u pacjentów leczonych przez 36 lub 48 miesięcy. Łącznie 58%

i 65% pacjentów leczonych somatropiną , których wzrost był poniżej normalnego zakresu na początku badania, osiągnęło wzrost w normalnym zakresie do 24 miesiąca leczenia.

Wyniki do 60. miesiąca pokazują dalszy ciąg poprawy, większa liczba pacjentów osiągnęła wskaźnik średniego odchylenia standardowego wzrostu w normalnym zakresie. Średnia zmiana we wskaźniku średniego odchylenia standardowego wzrostu po 5 latach leczenia był bliska dwóm odchyleniom standardowym (SDs, ang. standard deviations). Zaobserwowano statystycznie znaczący wzrost wskaźnika średniego odchylenia standardowego przewidywanego wzrostu osoby dorosłej (PAH SDS), z -1,6 lub -1-7 na początku badania do -0,7 lub -0,9 w 24. miesiącu. Wskaźnik ten kontynuował wzrost u tych pacjentów leczonych przez 36 i 48 miesięcy.

Stężenia IGF-I, które były małe na początku badania, zostały doprowadzony do normalnego zakresu w trakcie leczenia somatropiną.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane związane były zarówno z produktem NutropinAq, jak i z placebo, były to: gorączka, infekcja, wymioty, nasilenie kaszlu, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa oraz zapalenie ucha środkowego. Często występowały przypadki infekcji dróg moczowych.

Zaburzenia wzrostu powiązane z zespołem Turnera

Jedno kluczowe, wieloośrodkowe, otwarte, kontrolowane badanie przeprowadzono w grupie pacjentów z zespołem Turnera. Pacjenci otrzymywali podskórnie (sc.) dawkę 0,125 mg/kg trzy razy w tygodniu lub 0,054 mg/kg/dobę, obydwa schematy dawkowania dostarczały łączną dawkę

tygodniową w wysokości około 0,375 mg/kg. Pacjentów w wieku poniżej 11 lat również zrandomizowano do otrzymywania terapii estrogenowej, albo w późnym (w wieku 15 lat) albo we wczesnym (w wieku 12 lat) okresie dorastania.

Łącznie 117 pacjentów leczono somatropiną; 36 otrzymywało somatropinę w dawce 0,125 mg/kg trzy razy w tygodniu oraz 81 pacjentów otrzymywało 0,054 mg/kg somatropiny raz na dobę. Średni czas leczenia wynosił 4,7 lat w grupie otrzymującej somatropinę trzy razy w tygodniu oraz 4,6 lat w grupie pacjentów otrzymującej somatropinę raz na dobę.

Tempo wzrostu zwiększyło się znacząco z 3,6-4,1 cm/rok na początku badania do 6,7-8,1 cm/rok w 12. miesiącu, 6,7-6,8 cm/rok w 24. miesiącu oraz 4,5-5,1 cm/rok w 48. miesiącu. Towarzyszyło

temu znaczące zwiększenie wskaźnika średniego odchylenia standardowego wzrostu z -0,1 do 0,5 na początku badania do 0,0 do 0,7 w 12. miesiącu oraz 1,6 do 1,7 w 48. miesiącu. W porównaniu

z odpowiadającymi, historycznymi danymi z badań z kontrolą, wczesna terapia somatropiną (średnia długość trwania 5,6 lat) połączona z terapią zastępczą estrogenami w wieku 12 lat skutkowała zwiększeniem wzrostu w wieku dorosłym o 5,9 cm (n=26), podczas gdy dziewczęta, u których rozpoczęto terapię estrogenami w wieku 15 lat (średnia długość trwania leczenia somatropiną 6,1 lat) uzyskały średnie zwiększenie wzrostu w wieku dorosłym o 8,3 cm (n=29). Największą poprawę wzrostu w wieku dorosłym obserwowano zatem u pacjentów, którzy wcześnie otrzymywali terapię hormonem wzrostu i estrogenami w wieku powyżej 14 lat.

Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi były: objawy grypy, zakażenie, ból głowy, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa oraz zapalenie ucha środkowego. Zdarzenia te są oczekiwane u dzieci i były to zdarzenia niepożądane o przebiegu łagodnym/umiarkowanym.

Niedobór hormonu wzrostu u dorosłych

Przeprowadzono dwa kluczowe, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą badania w grupie pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu w wieku dorosłym (AGHD, ang. adult growth hormone deficiency), pierwsze w grupie z początkiem choroby w wieku dojrzałym (n=166) oraz drugie z początkiem choroby w dzieciństwie (n=64). Dawka somatropiny wynosiła

0,0125 mg/kg/dobę sc. w grupie z początkiem choroby w wieku dojrzałym oraz 0,0125 lub 0,025 mg/kg/dobę w grupie z początkiem choroby w dzieciństwie.

W obydwu badaniach, leczenie somatropiną skutkowało znaczącymi zmianami w porównaniu do grupy otrzymującej placebo w całkowitej zawartości procentowej tłuszczu w organizmie (-6,3 do -3,6 wobec +0,2 do -0,1), zawartości procentowej tłuszczu trzewnego (-7,6 do -4,3 wobec +0,6 do 0,0) oraz całkowitej zawartości procentowej masy beztłuszczowej w organizmie (+3,6 do +6,4 wobec -0,2 do +0,2). Zmiany te były bardzo znaczące po 12 miesiącach obydwu badań oraz po 24 miesiącach

w badaniu w grupie z początkiem choroby w dzieciństwie. W 12 miesiącu zmiana procentowa była większa w badaniu w grupie z początkiem choroby w dzieciństwie niż w grupie z początkiem choroby w wieku dojrzałym. Nie zaobserwowano znaczących zmian w gęstości mineralnej tkanki kostnej (BMD, ang. bone mineral density) w grupie pacjentów z początkiem choroby w wieku dojrzałym, jednakże w badaniu w grupie z początkiem choroby w dzieciństwie, we wszystkich grupach w ciągu 24 miesięcy wystąpił wzrost gęstości mineralnej tkanki kostnej (BMD), jakkolwiek nie wykazano statystycznie znaczącej reakcji na dawkę dla całkowitej gęstości mineralnej tkanki kostnej (BMD). Gęstość mineralna tkanki kostnej (BMD) kręgosłupa lędźwiowego statystycznie znacząco wzrosła

w obydwu leczonych grupach, wzrost ten był zależny od dawki.

Uzupełniające dane uzyskane w badaniu w grupie pacjentów z początkiem choroby w wieku dojrzałym były podobne do tych, które uzyskano w badaniach kluczowych, ponadto wykazano pewne poprawienie wyników gęstości mineralnej tkanki kostnej (BMD).

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (AEs) w dwóch badaniach kluczowych były: ból głowy, obrzęk, ból stawów/choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie pochewki ścięgna, przeczulica oraz reakcja alergiczna/wysypka. Częstość występowania tych działań niepożądanych była również duża w grupie otrzymującej placebo.

W podsumowaniu, somatropina jest skuteczna i bezpieczna w leczeniu niedoboru hormonu wzrostu w wieku dorosłym zarówno w przypadku początku choroby w dzieciństwie, jak i w wieku dojrzałym.

5.2.Właściwości farmakokinetyczne

Wprowadzenie

Właściwości farmakokinetyczne produktu NutropinAq zostały przebadane jedynie u zdrowych, dorosłych mężczyzn.

Ogólna charakterystyka

Absorpcja: całkowita biodostępność rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu po podaniu podskórnym wynosi około 80 %.

Dystrybucja: badania somatropiny na zwierzętach wykazały, że hormon wzrostu gromadzi się w organach dobrze ukrwionych, szczególnie w wątrobie i nerkach. Objętość dystrybucji dla somatropiny w stanie równowagi u dorosłych zdrowych mężczyzn wynosi około 50 ml/kg masy ciała, co odpowiada w przybliżeniu objętości surowicy.

Metabolizm: zarówno wątroba jak i nerki są ważnymi dla hormonu wzrostu organami katabolizującymi białka. Badania na zwierzętach sugerują, że nerki są dominującym narządem odpowiedzialnym za klirens. Hormon wzrostu jest filtrowany w kłębuszku nerkowym i reabsorbowany w kanalikach bliższych. Następnie jest rozdzielany w komórkach nerkowych na aminokwasy budulcowe, które wracają do krążenia ogólnego.

Wydalanie: po wstrzyknięciu podskórnym jednej dawki, średni czas półtrwania t1/2 somatropiny wynosi około 2,3 godziny. Po wstrzyknięciu dożylnym jednej dawki somatropiny, średni czas półtrwania t1/2β lub t1/2γ wynosi około 20 minut a średni zanotowany klirens znajduje się w zakresie od 116-174 ml/godzinę/kg.

Dostępne dane literaturowe sugerują, że klirens somatropiny jest podobny zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Szczególne grupy pacjentów

Brak pełnej informacji dotyczącej farmakokinetyki somatropiny u osób w podeszłym wieku oraz u dzieci i młodzieży, u różnych ras lub płci oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Dzieci i młodzież

Dostępne dane literaturowe wskazują, że wartości klirensu somatropiny są podobne u dorosłych i u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ograniczone opublikowane dane sugerują, że nie ma różnicy wartości klirensu osoczowego oraz średniego stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym somatropiny między młodymi pacjentami

a pacjentami w podeszłym wieku.

Rasa

Odnotowane wartości okresu półtrwania dla endogennego hormonu wzrostu (GH) u zdrowych, dorosłych mężczyzn rasy czarnej nie różnią się od wartości obserwowanych u zdrowych mężczyzn rasy białej. Brak danych dotyczących innych ras.

Niedobór hormonu wzrostu

Klirens i średni okres półtrwania t1/2 somatropiny u dzieci i dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu są podobne do tych, obserwowanych u zdrowych osób.

Zaburzenia czynności nerek

Dzieci i dorośli z przewlekłą niewydolnością nerek i w schyłkowej fazie choroby nerek wykazują skłonność do zmniejszonego klirensu w porównaniu ze zdrowymi osobami. Endogenne wytwarzanie hormonu wzrostu może się również zwiększyć u pacjentów w schyłkowej fazie choroby nerek.

Nie stwierdzono kumulacji somatropiny u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek oraz w schyłkowej fazie choroby nerek, u których została podana zalecona dawka.

Zespół Turnera

Ograniczona liczba opublikowanych danych dotyczących egzogennie dostarczanej somatropiny sugeruje, że okres półtrwania absorpcji i eliminacji oraz czas, w którym występuje maksymalne stężenie tmax u pacjentów z zespołem Turnera są podobne do tych, jakie obserwuje się zarówno u zdrowych osób, jak i u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby odnotowano obniżenie klirensu somatropiny. Kliniczne znaczenie tego obniżenia nie jest znane.

Płeć

Nie przeprowadzono badań farmakokinetyki w zależności od płci dla produktu NutropinAq. Dostępne dane literaturowe wskazują, że farmakokinetyka somatropiny jest podobna u mężczyzn i kobiet.

5.3.Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne nie wykazały szczególnego zagrożenia dla ludzi w oparciu o konwencjonalne badania toksyczności ostrej i toksyczności z zastosowaniem dawek wielokrotnych.

Działanierakotwórcze

Nie przeprowadzono badań dotyczących działania rakotwórczego i genotoksycznego produktu NutropinAq. W badaniach genotoksyczności innych produktów zawierających rekombinowany hormon wzrostu nie wykazano mutacji genowych w testach mutacji powrotnych u bakterii, uszkodzeń chromosomu w ludzkich limfocytach oraz mysich komórkach szpiku, konwersji genów u drożdży ani poreperacyjnej syntezy DNA w ludzkich komórkach nowotworowych. W badaniach dotyczących działania rakotwórczego rekombinowanego, aktywnego hormonu wzrostu u szczurów i myszy, nie odnotowano wzrostu występowania nowotworów.

Toksycznośćdotyczącareprodukcji i rozwoju

Nie przeprowadzono konwencjonalnych badań dotyczących reprodukcji. Znane jest hamujące działanie somatropiny na rozmnażanie u samców i samic szczura w dawkach 3 IU/kg/dobę

(1 mg/kg/dobę) lub większych oraz ze zmniejszeniem częstości kopulacji oraz poczęć, wydłużeniem lub brakiem cyklu rujowego w dawkach 10 IU/kg/dzień (3,3 mg/kg/dobę).Długoterminowe leczenie ciężarnych i karmiących małp oraz nowo urodzonych zwierząt do wieku młodzieńczego, dojrzałości seksualnej i okresu rozrodczego nie wskazywały na występowanie istotnych zaburzeń płodności, ciąży, porodu, karmienia czy rozwoju potomstwa.

Ocena ryzyka dla środowiska (ERA, ang. Environmental Risk Assessment)

W proponowanych wskazaniach, nie jest spodziewane powstanie nieakceptowanego zagrożenia dla środowiska w związku ze stosowaniem somatropiny.

6.SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.Wykaz substancji pomocniczych

chlorek sodu płynny fenol polisorbat 20 cytrynian sodu

kwas cytrynowy bezwodny woda do wstrzykiwań

6.2.Niezgodności farmaceutyczne

Biorąc pod uwagę brak badań niezgodności, produktu NutropinAq nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3.Okres trwałości

2 lata.

Fizyczną i chemiczną stabilność gotowego do podania produktu ustalono na 28 dni pod warunkiem przechowywania leku w temperaturze od 2°C do 8ºC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, raz otwarty produkt może być przechowywany maksymalnie przez 28 dni w temperaturze od 2ºC do 8ºC. NutropinAq nie powinien być przetrzymywany poza lodówką dłużej niż jedną godzinę na dobę.

6.4.Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C). Nie zamrażać.

Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym.

Warunki przechowywania gotowego do podania produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5.Rodzaj i zawartość opakowania

Każdy wkład (szkło typu I) zawiera 2 ml roztworu do wstrzykiwań, jest zamknięty gumową zatyczką i gumowym kapslem.

Opakowanie zawiera 1, 3 lub 6 wkładów.

Nie wszystkie opakowania muszą być dostępne (zarejestrowane) na rynku.

6.6.Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcja dotycząca użytkowania leku

Produkt NutropinAq występuje w postaci wielodawkowego roztworu .

Bezpośrednio po wyjęciu z lodówki roztwór powinien być przezroczysty. Jeżeli roztwór jest mętny, nie należy go wstrzykiwać.

Delikatnie obrócić w palcach wkład. Nie wstrząsać intensywnie, aby nie zdenaturować białka.

Do wstrzyknięcia produktu NutropinAq we wkładzie zaleca się używanie wyłącznie NutropinAq Pen. Nieosłonięty środek gumowego korka wkładu NutropinAq należy bezpośrednio przed przekłuciem igłą oczyścić alkoholem lub innym środkiem antyseptycznym, aby zapobiec zainfekowaniu zawartości wkładu podczas powtarzanych nakłuć igłą. Zaleca się podawać NutropinAq za pomocą sterylnych, wymiennych igieł.

NutropinAq Pen pozwala na podania dawek od 0,1 mg do 4,0 mg, z dokładnością do 0,1 mg.

Wkład raz załadowany do wstrzykiwacza (Pen), nie może być z niego usuwany między kolejnymi podaniami leku.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ipsen Pharma,

65 quai Georges Gorse,

92100 Boulogne-Billancourt, Francja

8.NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/00/164/003

EU/1/00/164/004

EU/1/00/164/005

9.DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia : 16 luty 2001

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia : 16 luty 2006

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowa informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds. Produktów Leczniczych http://www.ema.europa.eu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę