Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zavicefta (ceftazidime / avibactam) – Ulotka dla pacjenta - J01

Updated on site: 11-Oct-2017

Nazwa lekarstwaZavicefta
Kod ATCJ01
Substancjaceftazidime / avibactam
ProducentAstraZeneca AB

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Zavicefta 2 g + 0,5 g, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji ceftazydym + awibaktam

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed rozpoczęciem stosowania leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.Co to jest lek Zavicefta i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zavicefta

3.Jak stosować lek Zavicefta

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Zavicefta

6.Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Zavicefta i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Zavicefta

Lek Zavicefta jest antybiotykiem, który zawiera dwie substancje czynne: ceftazydym i awibaktam.

Ceftazydym należy do grupy antybiotyków nazywanych cefalosporynami. Wykazuje on zdolność zabijania wielu rodzajów bakterii.

Awibaktam blokuje działanie określonych enzymów zwanych beta-laktamazami co umożliwia ceftazydymowi niszczenie pewnych bakterii, których sam ceftazydym nie jest w stanie zabijać.

W jakim celu stosowany jest lek Zavicefta

Lek Zavicefta jest stosowany u osób dorosłych w celu leczenia:

Zakażeń żołądka i jelit (zakażeń w obrębie jamy brzusznej)

Zakażeń pęcherza moczowego lub nerek określanych jako zakażenia układu moczowego

Zakażeń płuc określanych jako zapalenie płuc

Zakażeń powodowanych przez bakterie niewrażliwe na działanie innych antybiotyków.

W jaki sposób działa lek Zavicefta

Działanie leku Zavicefta polega na niszczeniu pewnych rodzajów bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zavicefta

Kiedy nie stosować leku Zavicefta:

-jeśli pacjent ma uczulenie na ceftazydym, awibaktam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-jeśli pacjent ma uczulenie na inne antybiotyki z grupy cefalosporyn;

-jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wcześniej wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na inne antybiotyki należące do grup penicylin lub karbapenemów.

Jeżeli którakolwiek spośród powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Zavicefta. Jeżeli pacjent nie jest pewny, powinien porozmawiać ze swoim lekarzem lub pielęgniarką przed zastosowaniem leku Zavicefta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę przed zastosowaniem leku, jeśli:

u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła jakakolwiek reakcja alergiczna (nawet jeżeli miała ona postać tylko wysypki skórnej) na inne antybiotyki należące do grup penicylin lub karbapenemów;

u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek - w takim przypadku lekarz może zastosować

mniejszą dawkę by mieć pewność, że pacjent nie otrzyma zbyt dużej dawki leku. Może to powodować objawy, takie jak drgawki (patrz punkt Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zavicefta)

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub jeżeli pacjent nie jest pewny), należy porozmawiać ze swoim lekarzem lub pielęgniarką przed zastosowaniem leku Zavicefta.

Jeżeli podczas leczenia u pacjenta wystąpiła biegunka, należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu lub pielęgniarce.

Inne zakażenia

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że podczas lub po zakończeniu leczenia lekiem Zavicefta może wystąpić u pacjenta inne zakażenie wywołane przez inne bakterie. Należą do nich pleśniawki (grzybica jamy ustnej lub narządów płciowych).

Wyniki badań laboratoryjnych

Jeżeli u pacjenta przewidywane jest wykonywanie jakichkolwiek badań laboratoryjnych, należy poinformować o tym swojego lekarza. Jest to konieczne ponieważ podczas leczenia u pacjenta mogą wystąpić nieprawidłowe wyniki badania laboratoryjnego (zwanego testem „DAGT” lub „Coombs’a”), polegającego na wykrywaniu szczególnych przeciwciał, które mogą być skierowane przeciwko czerwonym krwinkom.

Lek Zavicefta może również zakłócać wyniki niektórych testów na zawartość cukru w moczu. Pacjent powinien poinformować osobę pobierającą próbkę do analizy, że przyjmuje lek Zavicefta.

Dzieci i młodzież

Leku Zavicefta nie należy stosować u dzieci i młodzieży, ponieważ nie wiadomo czy stosowanie tego leku w tych grupach wiekowych jest bezpieczne.

Lek Zavicefta a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy porozmawiać ze swoim lekarzem przed zastosowaniem leku Zavicefta, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek spośród następujących leków:

antybiotyk o nazwie chloramfenikol

antybiotyki z grupy aminoglikozydów – takie jak gentamycyna, tobramycyna

lek moczopędny o nazwie furosemid

lek stosowany w leczeniu dny moczanowej o nazwie probenecyd

Pacjent powinien poinformować swojego lekarza, jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zavicefta może powodować odczucie zawrotu głowy. Może to zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub posługiwania się narzędziami czy obsługiwania maszyn i urządzeń.

Lek Zavicefta zawiera sód

Informacja dla pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie: każda fiolka leku zawiera w przybliżeniu 148 mg sodu.

3.Jak stosować lek Zavicefta

Lek Zavicefta będzie podawany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę.

Zalecana dawka

Zalecana dawka leku to jedna fiolka (czyli 2 g ceftazydymu oraz 0,5 g awibaktamu), podawana co 8 godzin. Lek jest podawany drogą wlewu kroplowego dożylnego (kroplówka) – podanie trwa około 2 godzin.

Czas trwania terapii zwykle wynosi od 5 do 14 dni zależnie od typu zakażenia i indywidualnej odpowiedzi organizmu na terapię.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, lekarz może zastosować mniejszą dawkę leku. Wynika to z faktu, że lek Zavicefta jest usuwany z organizmu przez nerki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zavicefta

Lek Zavicefta będzie podawany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę, a więc jest bardzo mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał niewłaściwą dawkę leku. Jednakże, w przypadku wystąpienia

u pacjenta działań niepożądanych lub gdy pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Zavicefta należy natychmiast poinformować o tym swojego lekarza lub pielęgniarkę. Przedawkowanie leku Zavicefta może wpływac na mózg i wywołać drgawki lub śpiączkę.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Zavicefta

W przypadku, gdy pacjent uważa, że pominął dawkę leku, należy niezwłocznie poinformować o tym swojego lekarza lub pielęgniarkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W związku ze stosowaniem tego leku mogą u pacjenta wystąpić następujące działania niepożądane:

Ciężkie działania niepożądane

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeżeli pacjent zauważy obecność któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych – może być konieczne pilne zastosowanie odpowiedniego leczenia:

ciężkie reakcje alergiczne – do objawów należą nagłe obrzmienie warg, twarzy, gardła lub języka, ciężka wysypka lub inne ciężkie reakcje skórne, utrudnienie połykania lub oddychania; taka reakcja może stanowić zagrożenie dla życia;

biegunka, która nasila się lub nie ustępuje albo obecność stolców z domieszką krwi lub śluzu – może wystąpić podczas lub po zakończeniu leczenia lekiem Zavicefta; w przypadku wystąpienia tego

problemu nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają ruchy jelit.

W przypadku zauważenia obecności któregokolwiek spośród powyższych ciężkich działań niepożądanych należy niezwłocznie poinformować lekarza.

Inne działania niepożądane

Należy poinformować swojego lekarza lub pielęgniarkę w przypadku zauważenia którychkolwiek spośród następujących działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

nieprawidłowy wynik testu określanego jako “DAGT” lub “test Coombsa”. Ten test jest stosowany w celu wykrycia obecności przeciwciał, które są skierowane przeciwko krwinkom czerwonym. Może to spowodować wystąpienie niedokrwistości (która powoduje uczucie zmęczenia) i żółtaczkę (żółte zabarwienie skóry i oczu).

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

zakażenia grzybicze, w tym grzybica jamy ustnej i pochwy

zmiana liczby niektórych rodzajów krwinek (eozynofilów – granulocytów kwasochłonnych oraz trombocytów – płytek krwi) – stwierdzane w badaniach krwi

ból głowy

odczucie zawrotu głowy

nudności lub wymioty

ból brzucha

biegunka

zwiększenie aktywności pewnych enzymów wytwarzanych przez wątrobę – stwierdzane w badaniach krwi

swędząca wysypka skórna (pokrzywka)

świąd

zaczerwienienie, ból lub obrzmienie w miejscu podania leku Zavicefta do żyły

gorączka

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób)

zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek (limfocytów) – stwierdzane w badaniach krwi

zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek (leukocytów – krwinek białych) – stwierdzane w badaniach krwi

mrowienie lub drętwienie

nieprzyjemny smak w ustach

zwiększenie stężenia pewnych substancji we krwi (kreatyniny oraz mocznika); są to substancje, których stężenia wskazują na ile prawidłowo funkcjonują nerki.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

obrzmienie części nerki, które powoduje zaburzenie jej prawidłowej czynności

Częstość występowania nieznana: (częstości występowania nie można oszacować na podstawie dostępnych danych)

istotne zmniejszenie rodzaju krwinek białych odpowiedzialnych za zwalczanie zakażeń – wykazane w badaniach laboratoryjnych krwi

zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna) – wykazana w badaniach laboratoryjnych krwi

ciężka reakcja alergiczna (patrz Ciężkie działania niepożądane wymienione powyżej)

zażółcenie białkówek oczu lub skóry

nagłe wystąpienie ciężkiej wysypki lub pęcherzy lub złuszczenia skóry, z możliwą towarzyszącą wysoką gorączką lub bólami stawów (mogą one być oznakami poważniejszego zaburzenia zdrowotnego, takiego jak toksyczna nekroliza naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy lub zaburzenie znane jako reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (ang. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS)

obrzęk podskórny, szczególnie warg oraz okolic wokół oczu

W przypadku zauważenia obecności któregokolwiek spośród powyższych działań niepożądanych należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Zavicefta

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku (po „EXP”). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zavicefta

Substancjami czynnymi wchodzącymi w skład leku są ceftazydym i awibaktam. Każda fiolka zawiera ceftazydym pięciowodny w ilości odpowiadającej 2 g ceftazydymu oraz awibaktam sodowy w ilości odpowiadającej 0,5 g awibaktamu.

Pozostały składnik leku, to sodu węglan bezwodny.

Jak wygląda lek Zavicefta i co zawiera opakowanie

Lek Zavicefta ma postać białawo-żółtego proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji zamkniętego w fiolce. Lek jest dostępny w opakowaniach po 10 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Szwecja

Wytwórca

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

Via Alessandro Fleming 2

Werona 37135

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien – Belgia

Lietuva – Litwa

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България – Bułgaria

Luxembourg/Luxemburg – Luksemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika – Republika Czeska

Magyarország – Węgry

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark – Dania

Malta – Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland – Niemcy

Nederland – Holandia

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti – Estonia

Norge – Norwegia

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα – Grecja

Österreich – Austria

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España – Hiszpania

Polska

Pfizer GEP, S.L.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France – Francja

Portugal – Portugalia

Pfizer PFE France

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska – Chorwacja

România – Rumunia

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland – Irlandia

Slovenija – Słowenia

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland – Islandia

Slovenská republika – Republika Słowacka

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia – Włochy

Suomi/Finland – Finlandia

Pfizer Italia S.r.l.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος – Cypr

Sverige – Szwecja

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija – Łotwa

United Kingdom – Wielka Brytania

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

 

Inne źródła informacji

 

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Ważne: Przed przepisaniem leku należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Podczas przygotowywania roztworu do infuzji należy zastosować standardowe techniki aseptyczne. Zawartość fiolki z lekiem Zavicefta należy rozpuścić w 10 ml sterylnej wody do wstrzykiwań. Instrukcje dotyczące rekonstytucji zawartości fiolki przedstawiono poniżej:

Moc dawki

Objętość

Przybliżone stężenie

Ilość, jaką należy

Ceftazydym + Awibaktam

rozpuszczalnika do

Ceftazydymu + Awibaktamu

pobrać z fiolki

(mg)

dodania (ml)

(mg/ml)

 

 

 

 

 

2000 + 500

167,3 + 41,8

Cała objętość

1.Wprowadzić igłę strzykawki przez korek fiolki i wstrzyknąć do fiolki 10 ml sterylnej wody do iniekcji.

2.Wycofać igłę z fiolki i wstrząsać fiolkę do uzyskania przejrzystego roztworu.

3.Nie wprowadzać do fiolki igły w celu usunięcia nadmiaru gazu aż do czasu pełnego rozpuszczenia produktu. Następnie wprowadzić do fiolki igłę do usunięcia nadmiaru gazu w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz fiolki.

4.Natychmiast przenieść całą zawartość fiolki (około 12,0 ml), czyli uzyskany roztwór, do worka z płynem infuzyjnym. Mniejsze dawki można uzyskać poprzez przeniesienie odpowiedniej objętości powstałego roztworu do worka z płynem infuzyjnym, uwzględniając zawartość ceftazydymu i awibaktamu odpowiednio 167,3 mg/ml oraz 41,8 mg/ml. Dawkę 1000 mg + 250 mg lub 750 mg + 187,5 mg uzyskuje się rozcieńczając odpowiednio 6,0 ml lub 4,5 ml objętości powstałego roztworu.

Uwaga: W celu zachowania jałowości produktu ważne jest, aby nie wprowadzać do fiolki igły do usunięcia nadmiaru gazu przez korek fiolki przed całkowitym rozpuszczeniem produktu.

Powstały w wyniku rozpuszczenia proszku roztwór musi zostać jeszcze bardziej rozcieńczony w celu uzyskania roztworu leku Zavicefta odpowiedniego do podania we wlewie dożylnym. Do przygotowania wlewu można użyć worka zawierającego 100 ml płynu do infuzji, zależnie od wymagań dotyczących bilansu płynów u danego pacjenta. Odpowiednimi płynami infuzyjnymi do przygotowania rozcieńczonego roztworu do infuzji są: roztwór chlorku sodowego 9 mg/ml (0,9%) do iniekcji, roztwór dekstrozy 50 mg/ml (5%) do iniekcji, roztwór chlorku sodowego 4,5 mg/ml oraz dekstrozy 25 mg/ml do iniekcji (0,45% roztwór chlorku sodowego oraz 2,5% roztwór dekstrozy) lub mleczanowy roztwór Ringera. Uzyskany w wyniku rozcieńczenia roztwór należy podać w czasie 120 minut.

Czas potrzebny na rozpuszczenie (rekonstytucję) leku w postaci proszku jest krótszy niż 2 minuy. Proszek z jałową wodą do iniekcji należy mieszać delikatnie w celu jego rozpuszczenia, a następnie sprawdzić czy zawartość fiolki uległa całkowitemu rozpuszczeniu. Całkowity czas pomiędzy rozpoczęciem rekonstytucji a ukończeniem przygotowania roztworu do wlewu dożylnego nie powinien być dłuższy niż 30 minut. Przed

podaniem pacjentowi produkty lecznicze podawane pozajelitowo należy skontrolować wzrokowo pod kątem ewentualnej obecności grudek lub cząstek.

Roztwory leku Zavicefta mają zabarwienie bladożółte, a prawidłowo przygotowany roztwór do infuzji nie zawiera żadnych cząstek lub grudek.

Badania wykazały, że roztwory leku Zavicefta do infuzji zachowują stabilność przez okres do 12 godzin w temperaturze pokojowej. Ewentualnie, zachowują one stabilność przez okres do 24 godzin w warunkach chłodniczych. Po przeniesieniu z lodówki do temperatury pokojowej rozcieńczony produkt musi zostać wykorzystany w czasie do 12 godzin. Łączna stabilność w czasie od rekonstytucji do podania nie powinna być dłuższa niż 36 godzin (24 godziny w temperaturze 2-8°C plus 12 godzin w temperaturze pokojowej).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy powinien być użyty natychmiast po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu, chyba że rekonstytucja/rozcieńczenie zostały przeprowadzone w kontrolowanych

i zwalidowanych warunkach aseptycznych. W przypadku, gdy produkt nie jest podawany natychmiast po

przygotowaniu odpowiedzialność za przechowywanie produktu przez właściwy czas i w odpowiednich warunkach ponosi użytkownik.

Kompatybilność leku Zavicefta z innymi lekami nie została ustalona. Leku Zavicefta nie należy mieszać lub dodawać do roztworów zawierających inne produkty lecznicze.

Każda fiolka jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę