Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ATryn (antithrombin alfa) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - B01AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuATryn
Kód ATC klasifikácieB01AB02
Látkaantithrombin alfa
VýrobcaGTC Biotherapeutics UK Limited

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.

1.NÁZOV LIEKU

ATryn 1750 IU prášok na infúzny roztok.

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna injekčná liekovka obsahuje nominálne 1750 IU* antitrombínu alfa**. Po rekonštitúcii obsahuje 1 ml roztoku 175 IU antitrombínu alfa. Špecifická aktivita ATrynu je približne 7 IU/mg proteínu.

* účinnosť (IU) sa určuje chromogenickou skúškou podľa Európskeho liekopisu.

** rekombinant humánneho antitrombínu sa vyrába technológiou rekombinantnej DNA z mlieka transgénnych kôz (rDNA).

Pomocná látka so známym účinkom

Jedna 10 ml liekovka obsahuje 38 mg (1,65 mmol) sodíka.

Pre úplný zoznam pomocných látok pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Prášok na infúzny roztok.

Prášok je biely až šedobiely.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

ATryn je indikovaný na profylaxiu venóznej tromboembólie pri operácii dospelých pacientov s vrodeným nedostatkom antitrombínu. Obvykle sa podáva spolu s heparínom alebo s heparínom s nízkou molekulárnou hmotnosťou.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu treba začať pod dohľadom lekára skúseného v liečbe pacientov s vrodeným nedostatkom antitrombínu.

Dávkovanie

Z dôvodu rozdielov vo farmakokinetike antitrombínu alfa a antitrombínu derivovaného z plazmy treba, aby sa liečba riadila špecifickými odporúčaniami pre dávku uvedenú nižšie. Pri liečbe vrodeného nedostatku antitrombínu treba, aby dávka a trvanie liečby boli individuálne pre každého pacienta, pričom sa zohľadňuje rodinná anamnéza s ohľadom na tromboembolické prípady, aktuálne faktory klinického rizika a výsledky laboratórnych skúšok.

Počet podávaných jednotiek antitrombínu alfa je vyjadrený v medzinárodných jednotkách (IU), ktorý je vztiahnutý na aktuálny štandard WHO pre koncentrát antitrombínu. Aktivita antitrombínu (AT) v plazme je vyjadrená buď ako percento (vzhľadom na ľudskú plazmu) alebo v medzinárodných

jednotkách (vzhľadom na medzinárodný štandard pre hodnoty antitrombínu v plazme). Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity antitrombínu sa rovná množstvu antitrombínu v jednom ml normálnej ľudskej plazmy. Výpočet požadovaného dávkovania antitrombínu alfa je založený na aktivite antitrombínu v plazme pred liečbou a telesnej hmotnosti.

Cieľom liečby antitrombínom alfa je zvýšiť a udržať aktivitu antitrombínu medzi 80 – 120 % normálnej hladiny (0,8 – 1,2 IU/ml) počas trvania liečby.

Počiatočná liečba začína nasycovacou dávkou s cieľom dosiahnuť 100-percentnú hladinu aktivity antitrombínu. Táto počiatočná nasycovacia dávka ja založená na telesnej hmotnosti a na hladine aktivity antitrombínu pred liečbou.

Požadovaná nasycovacia dávka sa určuje pomocou nasledujúceho vzorca:

Nasycovacia dávka (IU) = [(100 – hladina aktivity AT pacienta pred liečbou v %) /2,28] x telesná hmotnosť v kg

Zvyčajná nasycovacia dávka u chirurgických pacientov (základná aktivita AT 50 %, telesná hmotnosť

75 kg) s vrodeným nedostatkom antitrombínu v situáciách klinického rizika je 20-25 IU/kg telesnej hmotnosti. Nasycovaciu dávku treba podať ako 15-minútovú infúziu, po ktorej okamžite nasleduje udržiavacia infúzia.

Požadovaná udržiavacia dávka pre chirurgických pacientov sa podáva ako kontinuálna infúzia a určuje sa pomocou nasledujúceho vzorca:

Udržiavacia dávka (IU/hodina) = [(100 – hladina aktivity AT pacienta pred liečbou v %) /10,22] x telesná hmotnosť v kg

Zvyčajná udržiavacia dávka u chirurgických pacientov s vrodeným nedostatkom antitrombínu v situáciách klinického rizika je 4-5 IU/kg/h. Počas stavov vyžadujúcich si spotrebu (napr. závažný chirurgický zákrok, súčasné používanie heparínu) môže byť skutočná dávka vyššia. Pozri odporúčania pre terapeutické monitorovanie a úpravu dávkovania nižšie. Liečba má pokračovať až do zníženia rizika vzniku venóznej tromboembólie a/alebo do vytvorenia účinnej následnej antikoagulácie.

Terapeutické monitorovanie a úprava dávkovania

Dávku treba upraviť na základe laboratórnych meraní aktivity antitrombínu. Reakcia sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, pričom dosahuje rozdielne úrovne in vivo obnovy a rozličné biologické polčasy. Pri začatí liečby a hneď po chirurgickom zákroku môže byť potrebné časté posudzovanie aktivity antitrombínu a úprava dávkovania.

Po začatí infúzie udržiavacej dávky treba krv pre stanovenie hladiny aktivity AT odobrať 45 minút po začiatku infúzie nasycovacej dávky. V prípade, že hladina aktivity AT je medzi 80 % a 120 % (0,8 - 1,2 IU/ml), nie je potrebná žiadna úprava dávky. V prípade, že hladina aktivity AT je menšia ako 80

%, zvýšte rýchlosť udržiavacej infúzie o 50 %. V prípade, že hladina aktivity AT je vyššia ako 120 %, znížte rýchlosť infúzie o 30 %. Skontrolujte hladinu aktivity AT 30 minút po akejkoľvek zmene v rýchlosti infúzie alebo štyri hodiny po dosiahnutí hodnoty v rámci cieľového rozsahu. Následne treba 1 - 2 krát denne skontrolovať aktivitu antitrombínu a v súlade s uvedeným treba urobiť úpravy dávky. Ak by klinické osobitosti nepoukazovali na rozdielnu účinnú hladinu, hladinu aktivity antitrombínu treba počas trvania liečby udržiavať nad 80 %.

Je možné, že chirurgický zákrok ovplyvní hladiny aktivity AT. Preto treba po chirurgickom zákroku urobiť dodatočnú kontrolu hladiny aktivity AT. V prípade, že hladina aktivity je nižšia ako 80 %, možno podať 15-minútovú bolusovú infúziu AT s cieľom rýchleho obnovenia hladiny aktivity AT. Dávka sa môže vypočítať pomocou aktivity AT po chirurgickom zákroku vo vzorci nasycovacej dávky vyššie.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť ATrynu u detí a dospievajúcich (< 18 rokov) nebola zisťovaná. Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Hladina antitrombínu u pediatrických pacientov sa môže od hladiny u dospelých líšiť, hlavne u novorodencov.

Spôsob podávania:

Liek treba podávať vnútrožilovou cestou.

Nasycovaciu dávku treba podať ako 15-minútovú infúziu, po ktorej okamžite nasleduje udržiavacia infúzia.

Pokyny na rekonštituovanie lieku pred podaním sú uvedené v časti 6.6.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť na kozie bielkoviny alebo zložky kozieho mlieka.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Reakcie precitlivenosti

Tak ako pri ktoromkoľvek vnútrožilovom proteínovom liečive, sú možné reakcie precitlivenosti alergického typu. Pacienti sa musia počas obdobia podávania infúzie podrobne monitorovať a starostlivo pozorovať ohľadom akýchkoľvek príznakov. Pacientov treba informovať o skorých príznakoch reakcií precitlivenosti, ktoré zahrňujú vyrážky, generalizovanú urtikáriu, napätie v hrudi, sipot, hypotenziu a anafylaxiu. Ak sa po podaní objavia tieto príznaky, treba, aby sa pacienti spojili so svojím lekárom. V prípade šoku treba poskytnúť štandardné lekárske ošetrenie.

Pacienti, ktorým je podávaný tento liek, majú byť sledovaní na vznik možných klinických imunologických reakcií. Sledovaný a zaznamenávaný má byť stav protilátok.

Skúsenosti s opakovanou liečbou týmto liekom sú veľmi obmedzené. V takýchto situáciách je obzvlášť dôležité pozorne sledovať imunologické reakcie.

Tehotenstvo

Z dôvodu rozdielu vo farmakokinetickej charakteristike ATrynu medzi gravidnými a negravidnými pacientkami nemožno poskytnúť žiadne odporúčanie pre dávkovanie počas gravidity alebo v období peripartu.

Súbežné užívanie antikoagulancií

Klinický a biologický dohľad pri používaní antitrombínu spolu s heparínom, heparínom s nízkou molekulárnou hmotnosťou alebo antikoagulanciami, ktoré potencujú antikoagulačnú aktivitu antitrombínu:

Kvôli správnej úprave dávkovania antikoagulancia a zabráneniu nadmernej hypokoagulabilite treba pravidelne vykonávať kontroly rozsahu antikoagulácie (APTT a, ak treba, aktivity antifaktoru Xa) v častých intervaloch a najmä počas prvých minút/hodín po začiatku používania antitrombínu.

Kvôli úprave individuálnej dávky treba merať hladiny antitrombínu každý deň. Treba zohľadniť riziko zníženia hladín antitrombínu predĺženou liečbou nefrakciovaným heparínom.

Obsah sodíka

Tento liek obsahuje 1,65 mmol (alebo 37,9 mg) sodíka v jednej liekovke. To je nutné vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s nízkym obsahom sodíka.

4.5Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne štúdie interakcií.

Náhrada antitrombínu počas podávania antikoagulancií, ktoré potenciujú antikoagulačnú aktivitu antitrombínu (napr. heparín, heparín s nízkou molekulárnou hmotnosťou), môže zvyšovať riziko krvácania. Biologický polčas rekombinantného antitrombínu sa môže zmeniť súčasnou liečbou týmito antikoagulanciami z dôvodu zmeneného metabolického obratu antitrombínu. Preto treba klinicky a biologicky monitorovať súčasné podávanie antitrombínu s heparínom, heparínom s nízkou molekulárnou hmotnosťou alebo inými antikoagulanciami, ktoré potenciujú antikoagulačnú aktivitu antitrombínu, pacientovi so zvýšeným rizikom krvácania.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

O použitií antitrombínu alfa počas gravidity sú k dispozícii iba obmedzené údaje. Dostupné údaje nepoukazujú na škodlivé účinky na matku alebo dieťa. Štúdie na zvieratách vykonané na potkanoch nepoukázali na škodlivé účinky na pôrod, embrionálny/fetálny a postnatálny vývoj. Napriek tomu, z dôvodu rozdielu vo farmakokinetickej charakteristike tohto lieku medzi gravidnými a negravidnými pacientkami nemožno nateraz poskytnúť žiadne odporúčanie pre dávkovanie počas gravidity (pozri časť 4.4). Preto tehotné ženy nemajú užívať antitrombín alfa.

Dojčenie

Nie je známe, či antitrombín alfa alebo jeho metabolity sú alebo nie sú vylučované do materského mlieka. Nemožno vylúčiť riziko pre dojčené dieťa. Po zvážení prínosov dojčenia pre dieťa a prínosov liečby ATrynom pre matku treba rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo ukončiť liečbu.

Fertilita

Nie sú k dispozícii informácie o možných účinkoch antitrombínu alfa na mužskú a ženskú plodnosť.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami pozorovanými v rámci klinických skúšaní boli závraty, bolesti hlavy, krvácanie, nauzea, krvácanie v mieste vpichu, krvácanie po podaní a sekrécia z rany.

Najzávažnejšími hlásenými nežiaducimi účinkami pozorovanými v rámci klinických skúšaní bolo krvácanie a krvácanie po podaní.

Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov

Pri klinických skúškach u pacientov s vrodeným nedostatkom antitrombínu (n=35) bol pri liečbe ATrynom hlásený jeden mierny nežiaduci účinok – svrbenie v mieste aplikácie.

Pri ostatných klinických skúškach s pacientmi so získaným nedostatkom antitrombínu, podrobenými srdcovej chirurgii (n=118) a zdravými dobrovoľníkmi (n=102), sú hlásené nežiaduce účinky týkajúce sa liečby ATrynom, ktoré boli pozorované viac ako raz, uvedené v nasledujúcej tabuľke podľa tried orgánových systémov.

Nežiaduce účinky sú nižšie usporiadané podľa tried orgánových systémov a absolútnej frekvencie. Frekvencie sú definované ako: časté (≥ 1/100 až < 1/10) a menej časté (≥1/1000 až <1/100).

 

Kategória

Nežiaduce účinky

Trieda orgánového systému podľa MedDRA

frekvencie

 

Poruchy nervového systému

Časté

Závraty

 

 

Bolesti hlavy

Poruchy ciev

Časté

Krvácanie

Gastrointestinálne poruchy

Časté

Nauzea

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Krvácanie v mieste vpichu

 

Menej časté

Pocit horúčosti

 

 

Sčervenanie kože v mieste

 

 

infúzie

 

 

Bolesť v mieste infúzie

 

 

Exantém v mieste infúzie

 

 

Modrina v oblasti vpichu

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté

Krvácanie po podaní

 

 

Sekrécia z rany

Do 90 dní po liečbe ATrynom neboli zistené žiadne protilátky voči antitrombínu alfa.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antitrombotiká: skupina heparínu: ATC kód : B01AB02.

Mechanizmus účinku

Antitrombín, 58-kilodaltonový glykoproteín zložený zo 432 aminokyselín, patrí k nadrodine serpínu (inhibítor serín proteázy). Je to jeden z najdôležitejších prirodzených inhibítorov zrážania krvi. Najsilnejšie inhibované faktory sú trombín a faktor Xa, ale tiež faktory dotykovej aktivácie, faktory vnútorného systému (intrinsic system) a komplex faktor VIIa/tkanivový faktor. Aktivita antitrombínu je značne zosilnená heparínom a antikoagulačné účinky heparínu závisia od prítomnosti antitrombínu.

Antitrombín obsahuje dve funkčne dôležité domény. Prvá obsahuje reaktívne centrum a poskytuje štiepne miesto pre proteinázy, ako je trombín, čo je nevyhnutým predpokladom pre tvorbu stabilného komplexu proteináza-inhibítor. Druhá je glykosamínoglykánová väzbová doména zodpovedná za interakciu s heparínom a súvisiacimi látkami, ktorá urýchľuje inhibíciu trombínu. Komplexy inhibítor- koagulačný enzým odstraňuje retikuloendoteliálny systém.

Normálna aktivita antitrombínu u dospelých je 80 - 120 % (0,8-1,2 IU/ml) a hladiny u novorodencov sú približne 40 - 60 % (0,4-0,6 IU/ml).

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Pri formálnej klinickej skúške používajúcej sériové (Duplex) ultrazvukové vyšetrenia sa antitrombín alfa preukázal ako účinný pri zabraňovaní tromboembolických prípadov u štrnástich pacientov

s vrodeným nedostatkom antitrombínu pri klinicky vysokorizikových situáciách. Niektoré dodatočné údaje boli získané od určitého počtu pacientov v programe citlivého používania.

Tento liek bol schválený za takzvaných „mimoriadnych okolností“.

To znamená, že v dôsledku zriedkavosti ochorenia nebolo možné získať kompletné informácie o tomto lieku.

Európska lieková agentúra (EMA) bude každý rok posudzovať nové informácie o lieku, ktoré budú dostupné a toto SPC bude podľa potreby aktualizované.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní ATrynu (intravenózna bolusová dávka 50 IU/kg alebo 100 IU/kg telesnej hmotnosti) pacientom s vrodeným nedostatkom antitrombínu bez klinických príznakov trombózy a nepoužívajúcich heparín, bolo postupné zlepšovanie zdravia 2,07 ± 1,54 %/IU/kg telesnej hmotnosti (priemer ± SD). Populačné farmakokinetické parametre pre ATryn odvodené z tej istej štúdie odhalili

(priemer ± SD):

Plocha pod krivkou (AUC): 587,88 ± 1,63 (% x h)

Distribučný polčas: 1,74 ± 1,28 h, eliminačný polčas: 10,16 ± 1,28 h.

Priemerná doba zotrvania látky (MRT): 8,57 ± 1,24 h

Klírens: 0,665 ± 0,0493 l/h (priemer ± SE)

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

glycín citrát sodný

chlorid sodný

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa žiadne štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3Čas použiteľnosti

Neotvorené injekčné liekovky: 4 roky.

Z mikrobiologického hľadiska má byť tento liek použitý okamžite po rekonštitúcii. Bola však preukázaná chemická a fyzikálna stabilita počas 3 hodín po rekonštitúcii a 8 hodín po rozriedení pri teplote nepresahujúcej 25 °C.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Podmienky uchovávania liečiva po rekonštitúcii sú uvedené v časti 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Prášok v sklenenej injekčnej liekovke (typu I) so zátkou (silikonizovaná brómbutylová guma) a uzatvorenej plombou (hliník) so snímateľným viečkom (plast).

Veľkosti balenia 1, 10 alebo 25 injekčných liekoviek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Tento liek je určený len na jednorazové použitie.

Rekonštitúcia/riedenie

Injekčné liekovky treba pred rekonštitúciou zohriať na izbovú teplotu nepresahujúcu 25 °C. Prášok treba rekonštituovať s 10 ml vody na injekciu vstreknutej pozdĺž bočnej steny injekčnej liekovky a mierne zvírenej (nepretrepanej), aby sa zabránilo peneniu.

Rekonštituovaný liek treba pred podávaním vizuálne skontrolovať, či neobsahuje čiastočky a/alebo nežiaduce zafarbenie. Roztok má byť číry alebo mierne opalescentný. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo majú usadeniny.

Rekonštituovaný roztok sa má použiť okamžite, ale nie neskôr ako 3 hodiny po rekonštitúcii.

Fyziologický roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) možno pridať na rozriedenie na koncentráciu vhodnú na podávanie.

Podávanie

Po úplnom rozpustení možno rekonštituovaný liek nabrať do sterilnej striekačky na jedno použitie. Rekonštituovaný liek treba podávať intravenóznou infúziou pomocou sterilnej striekačky na jedno použitie alebo infúznym vakom so zabudovaným filtrom s veľkosťou pórov 0,22 mikrónov. Obsah striekačiek má byť podaný okamžite a nie neskôr ako 3 hodiny po rekonštitúcii. Ak je rozriedený, roztok pripravený v infúznych vakoch treba podávať okamžite a nie neskôr ako 8 hodín po rozriedení. Bola preukázaná kompatibilita s PVC infúznymi súpravami so zabudovanými filtrami.

Likvidácia

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GTC Biotherapeutics UK Limited

10 Norwich Street

London EC4A 1 BD

Veľká Británia

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/06/355/001-003

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 28. júla 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15. júla 2016

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis