Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bosulif (bosutinib (as monohydrate)) – Písomná informácia pre používateľa - L01XE14

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuBosulif
Kód ATC klasifikácieL01XE14
Látkabosutinib (as monohydrate)
VýrobcaPfizer Ltd

Písomná informácia pre používateľa

Bosulif 100 mg filmom obalené tablety Bosulif 500 mg filmom obalené tablety bosutinib

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti.Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

1.Čo je Bosulif a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete liek Bosulif

3.Ako užívať liek Bosulif

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať liek Bosulif

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Bosulif a na čo sa používa

Bosulif obsahuje aktívnu látku bosutinib. Je používaný na liečbu dospelých pacientov, ktorí trpia typom leukémie nazývanej Philadelphia chromozóm pozitívna (Ph-pozitívna) chronická myelocytová leukémia (CML), u ktorých predchádzajúce lieky neúčinkovali alebo nie sú pre nich vhodné. Ph- pozitívna CML je druh rakoviny krvi, ktorý núti ľudské telo vytvárať príliš veľa bielych krviniek špecifického typu, nazývaných granulocyty.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, ako Bosulif pôsobí alebo prečo vám bol liek predpísaný, obráťte sa na svojho lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bosulif

Neužívajte Bosulif

Ak ste alergický na bosutinib alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

včasti 6).

Ak vám lekár povedal, že vaša pečeň je poškodená a nepracuje normálne.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Bosulif, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak máte, alebo ste v minulosti mali problémy s pečeňou. Informujte vášho lekára, ak ste mali v minulosti problémy s pečeňou, vrátane hepatitídy (infekcia alebo zápal pečene) akéhokoľvek druhu alebo sa u vás vyskytli ktorékoľvek z nasledujúcich prejavov a príznakov svedčiacich pre

problémy s pečeňou: svrbenie, žlté sfarbenie očí alebo kože, tmavý moč a bolesť alebo nepríjemný pocit pod pravým rebrovým oblúkom. Váš lekár by vám mal vyšetriť pečeňové testy, aby skontroloval funkciu vašej pečene ešte pred začatím liečby Bosulifom a počas prvých troch mesiacov liečby Bosulifom a vždy, keď si to vyžiada váš klinický stav.

Ak máte hnačku alebo vracanie. Informujte vášho lekára, ak sa u vás vyvinú ktorékoľvek

z nasledujúcich prejavov a príznakov: zvýšený počet stolíc za deň nad obvyklý počet, zvýšený počet epizód vracania, prítomnosť krvi vo zvratkoch, stolici alebo moči alebo ak máte čierne stolice (stolica má vzhľad smoly). Obráťte sa na svojho lekára predovšetkým v prípade, že chcete užívať liek obsahujúci domperidón na liečbu nevoľnosti a/alebo vracania. Liečba nevoľnosti alebo vracania takýmito liekmi spolu s Bosulifom môže vyvolať väčšie riziko nebezpečných arytmií srdca.

Ak trpíte problémami s krvácavosťou. Informujte vášho lekára, ak sa u vás vyvinú ktorékoľvek z nasledujúcich prejavov a príznakov ako sú: neobvyklé krvácanie alebo vznik podliatin bez predchádzajúceho úrazu.

Ak sa u vás objaví infekcia. Informujte vášho lekára, ak sa u vás vyvinú ktorékoľvek

z nasledujúcich prejavov a príznakov ako sú: horúčka, problémy s močom ako pálenie pri močení, nový kašeľ alebo bolesť v krku.

Ak sa u vás objaví zadržiavanie tekutín. Informujte vášho lekára, ak sa u vás vyvinú ktorékoľvek z nasledujúcich prejavov a príznakov svedčiacich pre zadržiavanie tekutín počas liečby Bosulifom ako sú opuchy členkov, nôh alebo dolných končatín, sťažené dýchanie, bolesť na hrudi alebo kašeľ (môže ísť o príznaky zadržiavania tekutín v pľúcach alebo hrudníku).

Ak máte problémy so srdcom. Informujte vášho lekára ak máte srdcové poruchy, ako sú nepravidelná činnosť srdca (arytmie) alebo abnormálny elektrokardiografický nález nazývaný „predĺženie QT intervalu“. Toto je dôležité vždy, ale obzvlášť v situácii, kedy trpíte častými alebo dlho trvajúcimi hnačkami ako je uvedené vyššie. Ak omdliete (stratíte vedomie) alebo máte nepravidelný srdcový rytmus počas užívania Bosulifu, informujte neodkladne vášho lekára, pretože to môže byť prejav závažného srdcového ochorenia.

Informujte vášho lekára, ak vám povedali, že máte problémy s obličkami. Informujte vášho lekára, ak močíte častejšie a tvoríte väčšie množstvo moču bledého sfarbenia alebo ak močíte menej často a tvoríte menšie množstvo moču tmavého sfarbenia. Takisto informujte svojho lekára, ak chudnete alebo pozorujete opuchy členkov, nôh, dolných končatín, rúk alebo tváre.

Ak ste niekedy mali alebo v súčasnosti by ste mohli mať infekciu zapríčinenú vírusom hepatitídy B. Dôvodom je, že Bosulif by mohol spôsobiť, že sa hepatitída B opäť aktivuje, čo môže byť v niektorých prípadoch smrteľné. Lekár bude pred začatím liečby pacientov pozorne sledovať na prejavy tejto infekcie.

Ak máte, alebo ste mali problémy s pankreasom. Informujte vášho lekára, ak sa u vás objaví bolesť brucha alebo brušný dyskomfort (nepríjemný pocit).

Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov: závažné kožné vyrážky. Informujte vášho lekára, ak sa u vás vyvinú ktorékoľvek z nasledujúcich prejavov a príznakov: šíriace sa bolestivé vyrážky červenej alebo purpurovej farby a pľuzgiere a/alebo poškodenia sliznice (napr. v ústach a na perách).

Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov: bolesť v boku, krv v moči alebo menší objem moču. Ak má vaše ochorenie veľmi závažný priebeh, telo nemusí byť schopné vylúčiť všetky odpadové látky produkované odumierajúcimi rakovinovými bunkami. Ide o tzv. syndróm nádorového rozpadu, ktorý môže do 48 hodín od podania prvej dávky Bosulifu viesť k zlyhaniu obličiek a k problémom so srdcom. Váš lekár o tomto riziku vie a zaistí, aby ste mali

dostatočný príjem tekutín a taktiež vám poskytne ďalšie lieky, ktoré pomôžu vzniku tohto syndrómu zabrániť.

Deti a dospievajúci

Bosulif sa neodporúča u ľudí vo veku do 18 rokov. Tento liek sa neskúmal u detí a dospievajúcich.

Iné lieky a Bosulif

Informujte svojho lekára alebo lekárnika ak užívate, nedávno ste užívali alebo by ste mohli užívať iné lieky, vrátane liekov získaných bez predpisu, vitamínov a rastlinných liečiv. Niektoré lieky môžu ovplyvňovať hladiny Bosulifu vo vašom organizme. Je potrebné informovať vášho lekára, ak užívate lieky obsahujúce aktívne látky ako napríklad tie, ktoré sú uvedené nižšie:

Nasledujúce lieky môžu zvyšovať riziko vedľajších účinkov pri užívaní lieku Bosulif:

Ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol a flukonazol, používané na liečbu hubových infekcií.

Klaritromycín, telitromycín, erytromycín a ciprofloxacín, používané na liečbu bakteriálnych infekcií.

Nefazodón, používaný na liečbu depresie.

Mibefradil, diltiazem a verapamil, používané na zníženie krvného tlaku u ľudí s vysokým krvným tlakom.

Ritonavir, lopinavir/ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir, atazanavir, amprenavir, fosamprenavir a darunavir, používané na liečbu vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)/AIDS.

Boceprevir a telaprevir, používané na liečbu hepatitídy C.

Aprepitant, používaný na prevenciu a liečbu nauzey (nevoľnosti) a vracania.

Imatinib, používaný na liečbu jedného typu leukémie.

Krizotinib, používaný na liečbu jedného typu rakoviny pľúc nazývaného nemalobunkový karcinóm pľúc.

Nasledujúce lieky môžu znižovať účinnosť lieku Bosulif:

Rifampicín, používaný na liečbu tuberkulózy.

Fenytoín a karbamazepín, používané na liečbu epilepsie.

Bosentan, používaný na zníženie tlaku krvi u ľudí s vysokým krvným tlakom (hypertenzia).

Nafcilín, antibiotikum používané na liečbu bakteriálnych infekcií.

Ľubovník bodkovaný (rastlinný liek získaný bez predpisu), používaný na liečbu depresie.

Efavirenz a etravirin, používané na liečbu infekcií HIV/AIDS.

Modafinil, používaný na liečbu určitých typov porúch spánku.

Počas terapie liekom Bosulif by ste sa mali vyhýbať užívaniu týchto liekov. Ak užívate niektorý z nich, informujte svojho lekára. Váš lekár môže zmeniť dávkovanie týchto liekov, zmeniť dávku Bosulifu alebo vás prestaviť na odlišný liek.

Nasledujúce aktívne látky môžu ovplyvňovať srdcový rytmus:

Amiodarón, dizopyramid, prokaínamid, chinidín a sotalol, používané na liečbu srdcových porúch.

Chlorochín, halofantrín, používané na liečbu malárie.

Klaritromycín a moxifloxacín, antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií.

Haloperidol, používaný na liečbu psychotických ochorení ako je schizofrénia.

Domperidón, používaný na liečbu nevoľnosti a vracania alebo na stimuláciu tvorby materského mlieka.

Metadón, používaný na liečbu bolesti.

Tieto lieky by mali byť počas liečby Bosulifom užívané so zvýšenou opatrnosťou. Ak užívate ktorýkoľvek z nich, informujte vášho lekára.

Lieky tu uvedené nemusia byť jediné, ktoré sa môžu vzájomne ovplyvňovať s liekom Bosulif.

Bosulif a jedlo a nápoje

Neužívajte tento liek súčasne s grapefruitom alebo grapefruitovým džúsom, pretože to môže zvýšiť riziko výskytu vedľajších účinkov.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak existuje možnosť, že by ste mohli otehotnieť, prediskutujte so svojim lekárom spôsob antikoncepcie. Vracanie alebo hnačka môžu znižovať účinnosť antikoncepčných tabletiek.

Bosulif by mohol poškodiť nenarodené dieťa, takže by sa počas tehotenstva nemal užívať, pokým to nie je nevyhnutné. Poraďte sa svojim lekárom pred začatím liečby Bosulifom, ak ste tehotná alebo by ste mohli otehotnieť.

Ak dojčíte, informujte o tom vášho lekára. Počas liečby Bosulifom nesmiete dojčiť, pretože by to mohlo poškodiť vaše dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak sa u vás vyskytnú závraty, máte rozmazané videnie alebo sa cítite nezvyčajne unavený, nešoférujte ani neobsluhujte stroje, kým tieto príznaky nevymiznú.

3.Ako užívať Bosulif

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Bosulif vám môže predpísať iba lekár, ktorý má skúsenosť s liečbou leukémie.

Dávkovanie a spôsob podania

Odporúčaná dávka je 500 mg jedenkrát denne. V prípade, že máte stredne závažné alebo závažné problémy s obličkami, váš lekár dávku zníži na 400 mg raz denne pri stredne závažných problémoch s obličkami a 300 mg raz denne pri závažných problémoch s obličkami. Váš lekár môže následne dávku upraviť pomocou 100 mg tabliet v závislosti od vášho zdravotného stavu a/alebo od toho ako odpovedáte na liečbu. Tablety užívajte ráno spolu s jedlom. Tablety prehltnite vcelku a zapite vodou.

Ak užijete viac Bosulifu, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet Bosulifu alebo užijete vyššiu dávku ako potrebujete, kontaktuje ihneď lekára a poraďte sa. Ak je to možné, ukážte lekárovi balenie lieku alebo túto písomnú informáciu pre používateľa. Možno budete potrebovať lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť liek Bosulif

Užite vašu ďalšiu dávku v pravidelnom čase na nasledujúci deň.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechané tablety.

Ak prestanete užívať liek Bosulif

Neprestaňte užívať liek Bosulif, kým vám to nepovie váš lekár. Ak nemôžete užívať liek podľa odporúčania vášho lekára alebo máte pocit, že ho už nepotrebujete, kontaktujte ihneď vášho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Musíte okamžite kontaktovať svojho lekára, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto závažných vedľajších účinkov (pozri tiež časť 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Bosulif):

Poruchy krvi. Ihneď informujte vášho lekára, ak sa u vás vyskytnú ktorékoľvek z týchto príznakov: krvácanie, horúčka alebo ľahký vznik podliatin (môžete mať poruchu krvného alebo lymfatického systému).

Poruchy pečene. Ihneď informujte vášho lekára, ak sa u vás vyskytnú ktorékoľvek z týchto príznakov: svrbenie, žlté sfarbenie očí alebo kože, tmavý moč a bolesť alebo nepríjemný pocit pod pravým rebrovým oblúkom alebo horúčka.

Ochorenia žalúdka/čreva. Informujte vášho lekára, ak sa u vás objaví bolesť žalúdka, pálenie záhy, hnačka, zápcha, nevoľnosť a vracanie.

Problémy so srdcom. Informujte vášho lekára, ak máte srdcové ochorenie, ako je neobvyklý nález na elektrokardiograme nazývaný „predĺženie QT intervalu“ alebo ak počas užívania lieku Bosulif omdliete (strata vedomia) alebo máte nepravidelný srdcový rytmus.

Reaktivácia žltačky typu B. Rekurencia (opätovný výskyt, reaktivácia – opätovná aktivácia) infekcie zapríčinenej vírusom hepatitídy B, keď ste mali hepatitídu B v minulosti (infekciu pečene).

Závažné kožné reakcie. Ihneď informujte vášho lekára, ak sa u vás vyskytnú ktorékoľvek z týchto príznakov: šíriace sa bolestivé vyrážky červenej alebo purpurovej farby a pľuzgiere a/alebo poškodenia sliznice (napr. v ústach a na perách).

Ďalšie vedľajšie účinky lieku Bosulif môžu zahŕňať:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb)

Pokles počtu krvných doštičiek, červených krviniek a/alebo neutrofilov (typ bielych krviniek).

Nízky počet bielych krviniek (leukopénia).

Hnačka, vracanie, bolesť žalúdka, nevoľnosť.

Horúčka, opuchy rúk, nôh alebo tváre, únava, slabosť.

Infekcia dýchacieho traktu.

Zmeny v krvných testoch na stanovenie vplyvu Bosulifu na vašu pečeň.

Nechutenstvo.

Bolesť kĺbov.

Bolesť hlavy.

Kožná vyrážka, ktorá môže byť svrbivá a/alebo rozšírená na celé telo.

Kašeľ.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb)

Horúčka spojená s nízkym počtom bielych krviniek (febrilná neutropénia).

Podráždenie žalúdka (gastritída).

Bolesť na hrudi, bolesť.

Toxické poškodenie pečene, abnormálna funkcia pečene vrátane ochorenia pečene.

Alergická reakcia.

Infekcia pľúc (pneumónia), chrípka, bronchitída (zápal priedušiek), nazofaryngitída (zápal nosohltana).

Zmeny v krvných testoch na stanovenie vplyvu Bosulifu na vaše obličky a/alebo pankreas.

Porucha srdcového rytmu, ktorá predisponuje k poruchám vedomia, závratom a palpitáciám (búšeniu srdca).

Zvýšenie krvného tlaku.

Vysoká hladina draslíka v krvi, nízka hladina fosforu v krvi, nadmerná strata telových tekutín (dehydratácia).

Bolesť chrbta, bolesť svalov.

Pocit nestability (závraty), porucha vnímania chuti (dysgeúzia).

Akútne zlyhanie obličiek, zlyhanie obličiek.

Tekutina okolo pľúc (pleurálny výpotok).

Dýchavičnosť.

Svrbenie, urtikária (žihľavka), akné.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb)

Akútny zápal pankreasu (akútna pankreatitída).

Poškodenie pečene.

Život ohrozujúca alergická reakcia (anafylaktický šok).

Akútne zlyhanie obličiek, poškodenie obličiek.

Neobvyklé nahromadenie tekutiny v pľúcach (akútny pľúcny edém).

Respiračné zlyhanie (zlyhanie dýchania).

Abnormálne vysoký krvný tlak v artériách pľúc (pľúcna hypertenzia).

Závažné kožné poruchy (erythema multiforme) spôsobené alergickou reakciou, exfoliatívna vyrážka (šupinatenie, olupovanie), kožný výsev po užití lieku.

Výrazný pokles v počte granulocytov (typ bielych krviniek).

Zvonenie v ušiach (tinnitus).

Krvácanie zo žalúdka alebo tenkého čreva.

Zápal obalu srdca, tzv. osrdcovníka (perikarditída).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Bosulif

Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fólii blistra po označení “EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete poškodenie alebo známky manipulácie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bosulif obsahuje

Liečivo je bosutinib. Filmom obalené tablety Bosulif sú dostupné v rôznych silách.

Bosulif 100 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg bosutinibu (ako monohydrát). Bosulif 500 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg bosutinibu (ako monohydrát).

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ kroskarmelózy (E468), poloxamér 188, providón (E1201) a stearan horečnatý (E470b). Obal tablety obsahuje polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec (E553b) a žltý oxid železitý (E172 pre Bosulif 100 mg) alebo červený oxid železitý (E172 pre Bosulif 500 mg).

Ako vyzerá Bosulif a obsah balenia

Bosulif 100 mg sú žlté, oválne, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s vyrytým nápisom „Pfizer“ na jednej strane a „100“ na druhej strane.

Bosulif 100 mg je dostupný v blistroch obsahujúcich 14 alebo 15 tabliet. Každé balenie obsahuje 28 alebo 30 tabliet (2 blistre) alebo 112 tabliet (8 blistrov).

Bosulif 500 mg sú červené, oválne, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s vyrytým nápisom „Pfizer“ na jednej strane a „500“ na druhej strane.

Bosulif 500 mg je dostupný v blistroch obsahujúcich 14 alebo 15 tabliet. Každé balenie obsahuje 28 alebo 30 tabliet (2 blistre).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Veľká Británia

Výrobca

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België /Belgique / Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

Pfizer S.A.

България

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Тел.: +359 2 970 4333

 

Česká republika

Magyarország

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420 283 004 111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel. +356 21220174

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer BV

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti

Pfizer Norge AS

filiaal

Tlf: +47 67 52 61 00

Tel: +372 666 7500

 

Ελλάδα

Österreich

Pfizer Ελλάς A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τ λ: +30 210 67 85 800

España

Polska

Pfizer S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Unipessoal Lda

 

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer România S.R.L.

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

+44 (0)1304 616161

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná

Sími: + 354 540 8000

zložka

 

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Sverige

Geo. Pavlides & Araouzos Ltd.

Pfizer Innovations AB

Tηλ.:+ 357 22 818087

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle

Pfizer Limited

Latvijā

Tel: +44 (0)1304 616161

Tel: +371 670 35 775

 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Tento liek bol registrovaný s podmienkou. To znamená, že sa o tomto lieku očakávajú ďalšie doplňujúce informácie.

Európska agentúra pre lieky najmenej raz za rok posúdi nové informácie o tomto lieku a túto písomnú informáciu bude podľa potreby aktualizovať.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis