Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuBuccolam
Kód ATC klasifikácieN05CD08
Látkamidazolam
VýrobcaShire Services BVBA

1.NÁZOV LIEKU

BUCCOLAM 2,5 mg orálny roztok

BUCCOLAM 5 mg orálny roztok

BUCCOLAM 7,5 mg orálny roztok

BUCCOLAM 10 mg orálny roztok

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

BUCCOLAM 2,5 mg orálny roztok

Jedna naplnená perorálna striekačka obsahuje 2,5 mg midazolamu (vo forme hydrochloridu) v 0,5 ml roztoku.

BUCCOLAM 5 mg orálny roztok

Jedna naplnená perorálna striekačka obsahuje 5 mg midazolamu (vo forme hydrochloridu) v 1 ml roztoku.

BUCCOLAM 7,5 mg orálny roztok

Jedna naplnená perorálna striekačka obsahuje 7,5 mg midazolamu (vo forme hydrochloridu) v 1,5 ml roztoku.

BUCCOLAM 10 mg orálny roztok

Jedna naplnená perorálna striekačka obsahuje 10 mg midazolamu (vo forme hydrochloridu) v 2 ml roztoku.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Orálny roztok

Číry bezfarebný roztok pH 2,9 až 3,7.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Liečba dlhotrvajúcich, akútnych záchvatov kŕčov u dojčiat, batoliat, detí a dospievajúcich (vo veku od 3 mesiacov do < 18 rokov).

BUCCOLAM smú používať len rodičia/opatrovatelia pacienta, ktorému bola diagnostikovaná epilepsia.

U detí vo veku 3-6 mesiacov sa má liečba nastaviť v nemocnici, kde je možné sledovanie a kde je k dispozícii zariadenie na resuscitáciu. Pozri časť 4.2.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Štandardné dávky sú uvedené nižšie:

Vekové rozmedzie

Dávka

Farba štítku

3 až 6 mesiacov

2,5 mg

žltá

v nemocnici

 

 

> 6 mesiacov až < 1 rok

2,5 mg

žltá

1 rok až < 5 rokov

5 mg

modrá

5 rokov až < 10 rokov

7,5 mg

purpurová

10 rokov až < 18 rokov

10 mg

oranžová

Opatrovatelia majú podať len jednorazovú dávku midazolamu. Ak záchvat neustúpi v priebehu 10 minút po podaní midazolamu, je potrebné zavolať záchrannú službu a prázdnu striekačku odovzdať lekárovi a tak poskytnúť informácie o dávke podanej pacientovi.

Keď sa záchvaty objavia opakovane po počiatočnej odpovedi, druhá alebo opakovaná dávka sa nemá podávať bez predchádzajúcej porady s lekárom (pozri časť 5.2).

Osobitné populácie

Porucha funkcie obličiek

Nie je potrebná žiadna úprava dávky, BUCCOLAM sa má však používať opatrne u pacientov

s chronickým renálnym zlyhaním, pretože eliminácia midazolamu sa môže oneskoriť a účinky predĺžiť (pozri časť 4.4).

Porucha funkcie pečene

Porucha funkcie pečene znižuje klírens midazolamu s následným zvýšením terminálneho polčasu. Klinické účinky môžu byť silnejšie a dlhodobejšie, preto sa odporúča starostlivé sledovanie klinických účinkov a vitálnych znakov po podaní midazolamu u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.4).

BUCCOLAM je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť midazolamu u detí vo veku 0 až 3 mesiace neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

BUCCOLAM je určený na orálne použitie. Celý objem roztoku sa má pomaly vložiť do priestoru medzi ďasno a líce. Na zabránenie náhodnej aspirácii roztoku sa treba vyhýbať laryngotracheálnej aplikácii. Ak je to potrebné (pri väčších objemoch a/alebo menších pacientoch) sa má približne polovica dávky podať pomaly na jednu stranu úst, potom druhá polovica pomaly na druhú stranu úst.

Pre podrobné pokyny ako podať liek, pozri časť 6.6.

Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku

K perorálnej striekačke sa nemá pripájať žiadna ihla, intravenózna hadička ani akákoľvek iná pomôcka na parenterálne podanie.

BUCCOLAM nie je určený na intravenózne použitie.

Vrchnák perorálnej striekačky sa má pred použitím odstrániť, aby sa zabránilo riziku udusenia.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, benzodiazepíny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Myasténia gravis

Závažná respiračná insuficiencia Syndróm spánkového apnoe Závažná porucha funkcie pečene

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Respiračná insuficiencia

Midazolam sa má používať opatrne u pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou, pretože midazolam môže ďalej tlmiť dýchanie.

Pediatrickí pacienti vo veku 3 až 6 mesiacov

Vzhľadom na vyšší pomer metabolitu k východiskovému liečivu u malých detí nie je možné vylúčiť oneskorenú respiračnú depresiu ako následok vysokých koncentrácií aktívneho metabolitu vo vekovej skupine 3-6 mesiacov. Preto sa používanie BUCCOLAMU vo vekovej skupine 3-6 mesiacov má obmedziť na používanie len pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka, pričom má byť k dispozícii zariadenie na resuscitáciu a na sledovanie respiračnej funkcie a v prípade potreby zariadenie na podporu dýchania.

Zmenené vylučovanie midazolamu

Midazolam sa má používať opatrne u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním, poruchou funkcie pečene alebo srdcovej funkcie. Midazolam sa môže kumulovať u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním alebo s poruchou hepatálnej funkcie, zatiaľ čo u pacientov s poruchou srdcovej funkcie to môže spôsobiť zníženie klírensu midazolamu.

Súčasné použitie s inými benzodiazepínmi

Oslabení pacienti sú náchylnejší k účinkom na centrálny nervový systém (CNS) benzodiazepínov a preto sa vyžadujú nižšie dávky.

Anamnéza zneužívania alkoholu alebo liekov

Midazolam sa nemá podávať u pacientov s anamnézou zneužívania alkoholu alebo liekov.

Amnézia

Midazolam môže spôsobiť anterográdnu amnéziu.

4.5Liekové a iné interakcie

Midazolam je metabolizovaný enzýmom CYP3A4. Inhibítory a induktory CYP3A4 majú potenciál zvyšovať a znižovať plazmatické koncentrácie a následne účinky midazolamu, z toho dôvodu sa vyžaduje úprava dávky. Farmakokinetické interakcie s inhibítormi alebo induktormi CYP3A4 sú výraznejšie pri perorálnom midazolame v porovnaní s orálnym alebo parenterálnym, pretože enzýmy CYP3A4 sú prítomné aj v hornej časti gastrointestinálneho traktu. Po orálnom použití bude ovplyvnený len systémový klírens. Po jednorazovej dávke orálneho midazolamu bude vplyv na maximálny klinický účinok malý z dôvodu inhibície CYP3A4, pričom účinok môže trvať dlhšie. Počas používania midazolamu s inhibítorom CYP3A4, dokonca aj po jednorazovej dávke, sa preto odporúča starostlivé sledovanie klinických účinkov a vitálnych znakov.

Anestetiká a narkotické analgetiká

Fentanyl môže znižovať klírens midazolamu.

Antiepileptiká

Súbežné podávanie s midazolamom môže spôsobiť zosilnenie sedácie alebo respiračnej alebo kardiovaskulárnej depresie. Midazolam môže interagovať s inými liekmi metabolizovanými pečeňou, napr. fenytoín, ktorý spôsobuje potenciáciu.

Blokátory vápnikového kanála

Preukázalo sa, že diltiazem a verapamil znižuje klírens midazolamu a iných benzodiazepínov a môžu zosilňovať ich pôsobenie.

Lieky liečiace vredy

Preukázalo sa, že cimetidín, ranitidín a omeprazol znižujú klírens midazolamu a iných benzodiazepínov a môžu zosilniť ich pôsobenie.

Xantíny

Metabolizmus midazolamu a iných benzodiazepínov sa zrýchľuje pôsobením xantínov.

Dopaminergné lieky

Midazolam môže spôsobiť inhibíciu levodopy.

Svalové relaxanciá

Napr. baklofén. Midazolam môže spôsobiť zosilnenie účinku svalových relaxancií so zvýšením tlmivých účinkov na CNS.

Nabilon

Súbežné podávanie s midazolamom môže vyvolať zvýšenie sedácie alebo respiračnej a kardiovaskulárnej depresie.

Lieky, ktoré inhibujú CYP3A4

Liekové interakcie po orálnom podaní midazolamu sú pravdepodobne podobné ako tie, ktoré sa pozorovali skôr po intravenóznom podaní midazolamu ako po perorálnom podaní.

Jedlo

Grapefruitová šťava znižuje klírens midazolamu a zosilňuje jeho pôsobenie.

Azolové antimykotiká

Ketokonazol zvýšil plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu 5-násobne, zatiaľ čo terminálny polčas sa zvýšil približne 3-násobne.

Vorikonazol zvýšil expozíciu intravenózneho midazolamu 3-násobne, pričom jeho eliminačný polčas sa zvýšil približne 3-násobne.

Flukonazol a itrakonazol zvyšujú plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu 2 až 3-násobne so zvýšením terminálneho polčasu 2,4-násobne pre itrakonazol a 1,5-násobne pre flukonazol.

Posakonazol zvýšil plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu približne 2-násobne.

Makrolidové antibiotiká

Erytromycín mal za následok zvýšenie plazmatických koncentrácií intravenózneho midazolamu približne 1,6 až 2-násobne spolu so zvýšením terminálneho polčasu midazolamu 1,5 až 1,8-násobne.

Klaritromycín zvýšil plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu až 2,5-násobne spolu so zvýšením terminálneho polčasu 1,5 až 2-násobne.

Inhibítory HIV proteáz

Súbežné podávanie s inhibítormi proteáz (napr. sachinavir a iné inhibítory HIV proteázy) môže spôsobiť veľké zvýšenie koncentrácie midazolamu. Po súbežnom podaní s lopinavirom posilneným ritonavirom sa plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu zvýšili 5,4-násobne spolu

s podobným zvýšením terminálneho polčasu.

Blokátory vápnikového kanála

Jednorazová dávka diltiazemu zvýšila plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu približne o 25 % a terminálny polčas sa predlžil o 43 %.

Rozličné lieky

Preukázalo sa, že atorvastatín zvýšil plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu 1,4-násobne v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Lieky, ktoré indukujú CYP3A4

Rifampicín

7 dní 600 mg jedenkrát denne znížil plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu približne o 60 %. Terminálny polčas sa znížil približne o 50-60 %.

Bylinky

Ľubovník bodkovaný znižuje plazmatické koncentrácie midazolamu približne o 20-40 % spolu so znížením terminálneho polčasu približne o 15-17 %. V závislosti od špecifického extraktu ľubovníka bodkovaného sa môže účinok indukujúci CYP3A4 líšiť.

Farmakodynamické liekové interakcie (drug-drug interactions – DDI)

Súbežné podávanie midazolamu s inými sedatívnymi/hypnotickými liekmi a liekmi s tlmivým účinkom na CNS, vrátane alkoholu, má pravdepodobne za následok zvýšenie sedácie a respiračnej depresie.

Príklady zahŕňajú opiátové deriváty (používané ako analgetiká, antitusiká alebo substitučné terapie), antipsychotiká, iné benzodiazepíny používané ako anxiolytiká alebo hypnotiká, barbituráty, propofol, ketamín, etomidát; sedatívne antidepresíva, nie súčasné H1-antihistaminiká a centrálne pôsobiace antihypertenzíva.

Alkohol (vrátane liekov obsahujúcich alkohol) môže výrazne zosilniť sedatívny účinok midazolamu. Požitiu alkoholu sa treba striktne vyhýbať v prípade podávania midazolamu (pozri časť 4.4).

Midazolam znižuje minimálnu alveolárnu koncentráciu (MAC) inhalačných anestetík.

Účinok inhibítorov CYP3A4 môže byť väčší u dojčiat, pretože časť orálnej dávky bude pravdepodobne prehltnutá a absorbovaná v gastrointestinálnom trakte.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití midazolamu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok z hľadiska reprodukčnej toxicity, avšak tak ako v prípade iných benzodiazepínov sa pozorovala fetotoxicita u ľudí. Nie sú dostupné žiadne údaje

o gravidných ženách vystavených účinku midazolamu počas prvých dvoch trimestrov gravidity.

Zaznamenalo sa, že podávanie vysokých dávok midazolamu v poslednom trimestri gravidity alebo počas pôrodu spôsobuje nežiaduce reakcie pre matku alebo plod (riziko aspirácie tekutín a obsahu žalúdka počas pôrodu matky, nepravidelnosti srdcového rytmu u plodu, hypotónia, slabá sacia schopnosť, hypotermia a respiračná depresia u novonarodeného dojčaťa).

Midazolam sa môže používať počas gravidity, len ak je to jednoznačne nevyhnutné. V prípade podávania midazolamu v treťom trimestri gravidity sa má vziať do úvahy riziko pre novonarodené dojčatá.

Dojčenie

Midazolam sa v malých množstvách (0,6 %) vylučuje do ľudského mlieka. V dôsledku toho nemusí byť potrebné zastaviť dojčenie po podaní jednej dávky midazolamu.

Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali poškodenie fertility (pozri časť 5.3).

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Midazolam má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Sedácia, amnézia, porucha pozornosti a porucha svalovej funkcie môžu negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá, bicykel alebo obsluhovať stroje. Je potrebné pacienta upozorniť, aby po podaní midazolamu neviedol vozidlo ani neobsluhoval stroje až do úplného vyliečenia.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Publikované klinické štúdie preukazujú, že orálny midazolam sa podával približne 443 deťom so záchvatmi. Respiračná depresia sa vyskytla s výskytom až 5 %, hoci je to známa komplikácia záchvatov kŕčov rovnako ako sa týka aj používania midazolamu. Jednu epizódu pruritu bolo možné pripísať používaniu bukálneho midazolamu.

Zoznam nežiaducich reakcii zoradených v tabuľke

Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie, ktorých výskyt sa zaznamenal v klinických štúdiách pri podávaní orálneho midazolamu deťom.

Frekvencia nežiaducich reakcií je klasifikovaná nasledovne:

Časté:

≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté:

≥ 1/1 000 až < 1/100

Veľmi zriedkavé:

1/10 000

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti;

Trieda orgánových systémov

Frekvencia: Nežiaduca lieková reakcia

Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé:

 

Agresivita**, agitácia**, hnev**, stav zmätenosti**,

 

euforická nálada**, halucinácia**, hostilita**, porucha

 

pohybu**, fyzické napadnutie**

Poruchy nervového systému

Časté:

 

Sedácia, somnolencia, znížená hladina vedomia,

 

respiračná depresia

 

Veľmi zriedkavé:

 

Anterográdna amnesia**, ataxia**, závrat**, bolesť

 

hlavy**, záchvat**, paradoxné reakcie**

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé:

 

Bradykardia**, zástava srdca**, hypotenzia**,

 

vazodilatácia**

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka

Veľmi zriedkavé:

a mediastína

Apnoe**, dyspnoe**, laryngospazmus**, respiračná

 

zástava**

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:

 

Nauzea a vracanie

 

Veľmi zriedkavé:

 

Zápcha**, sucho v ústach**

Poruchy kože a podkožného

Menej časté:

tkaniva

Pruritus, vyrážka a urtikária

Celkové poruchy a reakcie v mieste

Veľmi zriedkavé:

podania

Únava**, čkanie**

**Výskyt týchto nežiaducich reakcií sa zaznamenal pri injekčnej aplikácii midazolamu deťom a/alebo dospievajúcim, tieto reakcie môžu byť významné pre orálne podanie.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

U starších používateľov benzodiazepínov sa zaznamenalo zvýšené riziko pádov a fraktúr.

Výskyt život ohrozujúcich úrazov je pravdepodobnejší u pacientov s už existujúcou respiračnou insuficienciou alebo poruchou srdcovej funkcie, predovšetkým pri podávaní vyššieho dávkovania (pozri časť 4.4).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v PríloheV.

4.9Predávkovanie

Príznaky

Predávkovanie midazolamu môže predstavovať ohrozenie života, ak mal pacient predtým respiračnú alebo srdcovú nedostatočnosť alebo pri kombinovaní s inými látkami s depresívnym účinkom na CNS (vrátane alkoholu).

Predávkovanie benzodiazepínov sa zvyčajne prejavuje určitou mierou depresie centrálneho nervového systému pohybujúcou sa od ospalosti ku kóme. V miernych prípadoch príznaky zahŕňajú ospalosť,

duševnú zmätenosť a letargiu, v závažnejších prípadoch môžu príznaky zahŕňať ataxiu, hypotóniu, hypotenziu, respiračnú depresiu, zriedkavo kómu a veľmi zriedkavo úmrtie.

Liečba

Pri liečbe predávkovania iným liekom je potrebné vziať do úvahy užitie viacerých liekov.

Po predávkovaní perorálnym midazolamom sa má vyvolať vracanie (v priebehu jednej hodiny), ak je pacient pri vedomí alebo urobiť výplach žalúdka s ochranou dýchacích ciest, ak je pacient

v bezvedomí. Ak nie je výhodné vyprázdnenie žalúdka, má sa podať aktívne uhlie na zníženie absorpcie. Špeciálna pozornosť sa má venovať respiračnej a kardiovaskulárnej funkcii v rámci intenzívnej starostlivosti.

Flumazenil môže byť prospešný ako antidotum.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptiká, benzodiazepínové deriváty ATC kód: N05CD08

Mechanizmus účinku

Midazolam je derivát imidazobenzodiazepínovej skupiny. Voľná báza je lipofilná látka so slabou rozpustnosťou vo vode. Bázický dusík v pozícii 2 systému imidazobenzodiazepínového kruhu umožňuje midazolamu vytvárať s kyselinami hydrochloridové soli. Tie tvoria stabilný roztok vhodný na orálne použite.

Farmakodynamické účinky

Farmakologické pôsobenie midazolamu je charakterizované krátkym trvaním v dôsledku rýchlej metabolickej transformácie. Midazolam má antikonvulzívny účinok. Vykazuje tiež sedatívny a uspávací účinok s výraznou intenzitou a anxiolytický účinok a účinok spôsobujúci relaxáciu svalov.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

V 4 kontrolovaných štúdiách s rektálnym diazepamom a jednej štúdii s intravenóznym diazepamom u celkovo 688 detí sa pozoroval ústup viditeľných znakov záchvatov v priebehu 10 minút u 65 % až 78 % detí, ktoré dostávali orálny midazolam. Okrem toho v 2 štúdiách sa pozoroval ústup viditeľných

znakov záchvatov v priebehu 10 minút bez opätovného výskytu v priebehu 1 hodiny po podaní u 56 % až 70 % detí. Frekvencia a závažnosť nežiaducich liekových reakcií zaznamenané pre orálny midazolam počas publikovaných klinických skúšaní boli podobné ako v prípade nežiaducich liekových reakcií zaznamenaných v porovnávanej skupine s použitím rektálneho diazepamu.

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií

s BUCCOLAMOM v podskupine pediatrickej populácie vo veku menej ako 3 mesiace, keďže tento liek nepredstavuje významný terapeutický prínos oproti existujúcim terapiám pre týchto pediatrických pacientov.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Simulované farmakokinetické parametre pre odporúčané dávkovanie u detí vo veku od 3 mesiacov do 18 rokov na základe populačnej farmakokinetickej štúdie sú uvedené v tabuľke nižšie:

Dávka

Vek

Parameter

Priemer

SD

 

 

 

 

 

2,5 mg

3 mesiace < 1 rok

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

5 mg

1 rok < 5 rokov

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

7,5 mg

5 rokov < 10 rokov

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

10 mg

10 rokov < 18 rokov

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

Absorpcia

Po orálnom podaní sa midazolam absorbuje rýchlo. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosahuje v priebehu 30 minút u detí. Absolútna biologická dostupnosť orálneho midazolamu je približne 75 % u dospelých. Biologická dostupnosť orálneho midazolamu bola odhadovaná na 87 % u detí so závažnou maláriou a záchvatmi.

Distribúcia

Midazolam je vysoko lipofilný a značne sa distribuuje. Distribučný objem v rovnovážnom stave po orálnom podaní sa odhaduje na 5,3 l/kg.

Približne 96-98 % midazolamu sa viaže na plazmatické proteíny. Hlavnú frakciu väzby na plazmatické proteíny tvorí albumín. Midazolam pomaly a nevýznamne prestupuje do cerebrospinálnej tekutiny.

U ľudí sa preukázalo, že midazolam prestupuje pomaly cez placentu a vstupuje do fetálneho obehu. Malé množstvá midazolamu sa zistili v ľudskom mlieku.

Biotransformácia

Midazolam sa takmer úplne eliminuje biotransformáciou. Frakcia dávky v pečeni sa odhaduje na 30-60 %. Midazolam sa hydrolyzuje izoenzýmom cytochrómu P4503A4 a hlavných metabolitom

v moči a plazme je alfa-hydroxymidazolam. Po orálnom podaní u detí je pomer plochy pod krivkou alfa-hydroxymidazolamu a midazolamu 0,46.

V populačnej farmakokinetickej štúdii sa preukázalo, že hladiny metabolitov sú vyššie u mladších ako u starších pediatrických pacientov a teda pravdepodobne dôležitejšie u detí ako u dospelých.

Eliminácia

Plazmatický klírens midazolamu u detí po orálnom podaní je 30 ml/kg/min. Počiatočný a terminálny eliminačný polčas je 27 a 204 minút. Midazolam sa vylučuje predovšetkým obličkami (60-80 % injekčne podanej dávky) a vylučuje sa vo forme glukurokonjugovaného alfa-hydroxymidazolamu. Menej ako 1 % dávky sa vylúči v moči vo forme nezmeneného lieku.

Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov

Obezita

Priemerný polčas je väčší u obéznych pacientov ako u neobéznych pacientov (5,9 oproti 2,3 hodinám). Toto zvýšenie spočíva vo zvýšení distribučného objemu upravenom na celkovú telesnú hmotnosť

o približne 50 %. Klírens nie je významne odlišný u obéznych a neobéznych pacientov.

Porucha funkcie pečene

Eliminačný polčas u pacientov s cirhózou môže byť dlhší a klírens menší v porovnaní s hodnotami u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.4).

Porucha funkcie obličiek

Eliminačný polčas u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek je podobný ako u zdravých dobrovoľníkov.

Eliminačný polčas midazolamu je predĺžený až šesťnásobne u kriticky chorých ľudí.

Insuficiencia srdca

Eliminačný polčas je dlhší u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním v porovnaní s polčasom u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.4).

Expozícia po druhej dávke v tej istej epizóde záchvatu

Údaje o simulovanej expozícii preukazujú, že celkové AUC sa približne zdvojnásobuje po podaní druhej dávky 10, 30 a 60 minút po prvej dávke. Druhá dávka po 10 minútach má za následok významné zvýšenie priemerného Cmax v rozmedzí 1,7 až 1,9-násobku. Po 30 a 60 minútach sa už vyskytuje významná eliminácia midazolamu a preto zvýšenie priemerného Cmax je menej výrazné;1,3 až 1,6 a 1,2 až 1,5-násobne (pozri časť 4.2).

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdii fertility u potkanov sa podávali zvieratám dávky až do desaťnásobku klinickej dávky, nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na fertilitu.

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie významné predklinické údaje pre predpisujúceho lekára okrem tých, ktoré sú už zahrnuté v iných častiach SmPC.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný Voda na injekciu

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH a konverziu midazolamu na hydrochloridovú soľ) Hydroxid sodný (na úpravu pH)

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3Čas použiteľnosti

18 mesiacov

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Perorálnu striekačku uchovávajte v ochrannej tube z plastickej hmoty.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Jantárová naplnená perorálna striekačka (z polypropylénu) bez ihly, s piestom (z polypropylénu) a koncovým vrchnákom (z polyetylénu s vysokou hustotou) zabalená v ochrannej tube z plastickej hmoty opatrenej vrchnákom.

Sila

Objem

Objem

Vekové rozmedzie

Farba štítku

 

roztoku

striekačky

 

 

2,5 mg

0,5 ml

1 ml

3 mesiace až < 1 rok

žltá

5 mg

1 ml

3 ml

1 rok až < 5 rokov

modrá

7,5 mg

1,5 ml

3 ml

5 rokov až < 10 rokov

purpurová

10 mg

2 ml

3 ml

10 rokov až < 18 rokov

oranžová

BUCCOLAM je dostupný v škatuliach obsahujúcich 4 naplnené striekačky.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Podanie BUCCOLAMU

BUCCOLAM nie je určený na intravenózne použitie.

1. krok

Uchopte tubu z plastickej hmoty, odlomte tesnenie na jednej strane a vytiahnite viečko. Vyberte striekačku z tuby.

2. krok

Vytiahnite červený vrchnák z hrotu striekačky a bezpečne ho zlikvidujte.

3. krok

Palcom a ukazovákom jemne stlačte a potiahnite líce dieťaťa. Vložte hrot

striekačky do zadnej časti priestoru medzi vnútornou stranou líca a spodným ďasnom.

4. krok

Pomaly stláčajte piest striekačky, až kým sa piest nezastaví.

Celý objem roztoku sa má podať pomaly do priestoru medzi ďasnom a lícom (ústna dutina).

Ak je to potrebné (pri väčších objemoch a/alebo menších pacientoch) sa má približne polovica dávky podať pomaly na jednu stranu úst, potom druhá polovica pomaly na druhú stranu úst.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Belgicko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

BUCCOLAM 2,5 mg orálny roztok

EU/1/11/709/001

BUCCOLAM 5 mg orálny roztok

EU/1/11/709/002

BUCCOLAM 7,5 mg orálny roztok

EU/1/11/709/003

BUCCOLAM 10 mg orálny roztok

EU/1/11/709/004

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 05. septembra 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis