Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuClopidogrel DURA
Kód ATC klasifikácieB01AC04
Látkaclopidogrel hydrochloride
VýrobcaMylan dura GmbH
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

1. NÁZOV LIEKU

Clopidogrel dura 75 mg filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (ako hydrochlorid).

Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 13 mg hydrogenovaného ricínového oleja.

3.

LIEKOVÁ FORMA

 

 

 

registrácie

Filmom obalená tableta.

 

 

 

 

Ružové, okrúhle a mierne konvexné filmom obalené tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Terapeutické indikácie

 

 

ťou

 

Prevencia aterotrombotických príhod

 

 

 

Klopidogrel je indikovaný:

 

 

 

 

 

 

u dospelých pacientov po infarkte myokardu (od niekoľkých dní až do 35 dní), po ischemickej

 

náhlej cievnej mozgovej príhode (od 7 dní do menej ako 6 mesiacov) alebo s diagnostikovaným

 

periférnym arteriálnym ochorením.

platnos

 

Pre podrobnejšie informácie pozri časť 5.1.

 

 

 

4.2

Dávkovanie a spôsob podáva

ia

 

 

Dávkovanie

 

enou

 

 

 

 

č

 

 

 

 

Dospelí a pacienti vo vyššom veku

 

 

Klopidogrel sa máukonužívať v jednej dennej dávke 75 mg s jedlom alebo nalačno. V prípade svynechania dávky:

Počas nasledujúcich 12 hodín od zvyčajného času užívania dávky: pacienti majú užiť vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

Po uplynutí viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania dávky: pacienti majú užiť nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.

Pediatrická populáciaLiek

Klopidogrel sa nesmie používať u detí z dôvodu obáv týkajúcich sa účinnosti (pozri časť 5.1)

Poškodenie funkcie obličiek

Skúsenosti s liečbou pacientov s poškodením funkcie obličiek sú obmedzené (pozri časť 4.4).

Poškodenie funkcie pečene

Skúsenosti s liečbou pacientov so stredne ťažkým ochorením pečene, ktorí môžu mať hemoragickú diatézu sú obmedzené (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Môže sa podávať s jedlom alebo nalačno.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na klopidogrel alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 2 alebo v časti 6.1..

Ťažké poškodenie pečene.

Aktívne patologické krvácanie ako napríklad peptický vred alebo intrakraniálna hemorágia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Poruchy krvi a krvácania

 

Vzhľadom na riziko krvácania a nežiaducich hematologických reakcií, musí sa ihneď zv žiť

vyšetrenie krvného obrazu a/alebo iných vhodných testov, len čo sa v priebehu liečby vy kytnú

 

registrácie

klinické symptómy svedčiace pre krvácanie (pozri časť 4.8). Podobne ako pri iných antiagregačných

látkach, klopidogrel sa musí podávať s opatrnosťou u pacientov so zvýšeným riz kom krvácania po úrazoch, po chirurgických zákrokoch alebo pri iných patologických stavoch a ti ž u pacientov, ktorí sú

liečení ASA, heparínom, inhibítormi glykoproteínu IIb/IIIa alebo nesteroidnými protizápalovými liekmi vrátane Cox-2 inhibítorov. U pacientov sa musia pozorne vyhľadávať akékoľvek známky

kardiologickom alebo po chirurgickom zákroku. Súčasné užívanieťoukl pidogrelu a perorálnych antikoagulancií sa neodporúča, pretože môže zvýšiť intenzitu krvácania (pozri časť 4.5).

krvácania, vrátane okultného krvácania a to najmä v prvých týždň ch liečby a/alebo po invazívnom

pacientom s léziami s predispozíciou ku krvácaniuplatnos(najmä gastrointestinálnymi a intraokulárnymi). Pacienti musia byť upozornení, že zastavenie krvácania môže počas liečby klopidogrelom (buď

Ak je u pacienta plánovaný chirurgický zákrok a užíva ie a tiagregačného lieku je dočasne nežiaduce,

musí sa podávanie klopidogrelu 7 dní pred zákrokom prerušiť. Pacienti musia informovať lekára a

zubára o užívaní klopidogrelu pred každým plánovaným chirurgickým zákrokom alebo pred tým, ako

začnú užívať nový liek. Klopidogrel predlžuje č s krvácania, preto sa musí podávať s opatrnosťou

samotným alebo v kombinácii senouASA) trvať dlhšie ako zvyčajne a že akékoľvek nezvyčajné krvácanie (miesto alebo doba trvania) sa musí hlásiť lekárovi.

Trombotická trombocytopečická purpura (TTP)

Veľmi zriedkavo b la po užívaní klopidogrelu, niekedy po krátkodobom užívaní, hlásená trombotická

trombocytopenic á purpura (TTP). Charakterizuje ju trombocytopénia a mikroangiopatická

hemolytická anémia sprevádzaná buď neurologickými príznakmi, renálnou dysfunkciou alebo

horúčkou. TTP je stav, ktorý je potenciálne smrteľný a vyžaduje si okamžitú liečbu vrátane

 

ukon

plazmaferézy.

 

s

Získaná hemofília

Liek

 

Po už tí klopidogrelu bola hlásená získaná hemofília. V prípadoch, keď je potvrdený ojedinelý výskyt

predĺženia aktivovaného parciálneho tromboplastínového času (aPTT, activated Partial

Thromboplastin Time) s krvácaním alebo bez krvácania, je nutné vziať do úvahy možnosť získanej hemofílie. Pacientov s potvrdenou diagnózou získanej hemofílie musí liečiť špecializovaný lekár a liečba klopidogrelom sa musí ukončiť.

Nedávna ischemická cievna mozgová príhoda

Vzhľadom na nedostatok údajov sa podávanie klopidogrelu počas prvých 7 dní od akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody neodporúča.

Cytochróm P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakogenetika: U pacientov, ktorí sú pomalí CYP2C19 metabolizéri, sa pri odporúčanom dávkovaní klopidogrelu tvorí menej aktívneho metabolitu a má nižší vplyv na funkciu trombocytov. K dispozícii sú testy, ktoré slúžia na zistenie CYP2C19 genotypu pacienta.

Keďže sa klopidogrel metabolizuje na svoj aktívny metabolit čiastočne pomocou CYP2C19, predpokladá sa, že použitie liečiv, ktoré inhibujú aktivitu tohto enzýmu by vyústilo do znížených hladín aktívneho metabolitu klopidogrelu. Klinická závažnosť tejto interakcie je nejasná.

Z bezpečnostného hľadiska je potrebné zabrániť súčasnému používaniu liečiv silno alebo mierne inhibujúcich CYP2C19 (pre zoznam inhibítorov CYP2C19 pozri časť 4.5, pozri tiež časť 5.2).

Skrížená reaktivita medzi tienopyridínmi

registrácie

U pacientov sa musí zhodnotiť anamnéza hypersenzitivity na tienopyridíny (ako napr. klopidogr l, tiklopidín, prasugrel), pretože medzi tienopyridínmi bola hlásená skrížená reaktivita (pozri časť 4.8). Tienopyridíny môžu spôsobiť mierne až ťažké alergické reakcie ako je vyrážka, angioedém alebo skrížené hematologické reakcie ako je trombocytopénia a neutropénia. Pacienti, u ktorých sa alergická reakcia a/alebo hematologická reakcia na niektorý tienopyridín objavila už v minulo i , môžu mať zvýšené riziko vzniku rovnakej alebo odlišnej reakcie na iný tienopyridín. U pac entov o známou alergiou na tienopyridíny sa odporúča starostlivo sledovať príznaky hypersenzitiv ty.

Poruchy obličiek

 

ou

Terapeutické skúsenosti s klopidogrelom u pacientov s poškodením f

nkcie obličiek sú nedostatočné.

Klopidogrel sa preto musí používať u týchto pacientov s opatrnosť

(p zri časť 4.2).

 

ť

 

Poruchy pečene

platnos

 

 

 

 

 

Skúsenosti s liečbou pacientov so stredne ťažkým ochorením pečene, ktorí môžu mať hemoragickú diatézu, sú obmedzené. Týmto pacientom sa preto musí kl pid grel podávať opatrne (pozri časť 4.2).

Pomocné látky

Tento liek obsahuje hydrogenovaný ricínový o ej, ktorý môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti a hnačku.

4.5 Liekové a iné interakcie

 

 

Perorálne antikoagulanciá: súčas

é p

dávanie klopidogrelu a perorálnych antikoagulancií sa

neodporúča, pretože môže zvýšiť i

t

zitu krvácania (pozri časť 4.4). Hoci podávanie klopidogrelu

 

č

 

 

75 mg/deň neovplyvnilo farmakokin tiku S-warfarínu alebo medzinárodný normalizovaný pomer

(International Normalised Ratio,enouINR) u pacientov užívajúcich dlhodobo warfarín, podávanie

 

ukon

 

 

klopidogrelu s warfarí om zvyšuje riziko krvácania vzhľadom na vzájomne nezávislé účinky na

hemostázu.

 

 

 

Inhibítory glykoproteínu IIb/IIIa: pacientom, ktorí sú liečení inhibítormi glykoproteínu IIb/IIIa, sa musí klopidogrels podávať s opatrnosťou (pozri časť 4.4).

LiekKyselina acetylsalicylová (ASA): ASA neovplyvnila klopidogrelom sprostredkovanú inhibíciu ADP- ndukovanej agregácie trombocytov, ale klopidogrel zvýšil účinok ASA na agregáciu trombocytov ndukovanú kolagénom. Napriek tomu súčasné podávanie 500 mg ASA dvakrát denne po dobu jedného dňa výrazne nezvýšilo predĺženie času krvácania spôsobené užívaním klopidogrelu. Existuje možnosť farmakodynamických interakcií medzi klopidogrelom a kyselinou acetylsalicylovou, ktorá vedie k zvýšenému riziku krvácania. Vzhľadom na to je pri ich súčasnom podávaní potrebná opatrnosť (pozri časť 4.4). Napriek tomu sa klopidogrel súčasne podával s ASA až po dobu 1 roka (pozri časť 5.1).

Heparín: v klinickej štúdii uskutočnenej na zdravých dobrovoľníkoch nebola počas užívania klopidogrelu potrebná úprava dávky heparínu a ani klopidogrel neovplyvňoval účinok heparínu na koaguláciu. Súčasné podávanie heparínu s klopidogrelom neovplyvnilo inhibíciu zrážania trombocytov indukovanú klopidogrelom. Existuje možnosť farmakodynamických interakcií medzi

klopidogrelom a heparínom, ktorá vedie k zvýšenému riziku krvácania. Vzhľadom na to je pri ich súčasnom užívaní potrebná opatrnosť (pozri časť 4.4).

Trombolytiká: bezpečnosť súčasného užívania klopidogrelu, trombolytík s fibrínovou špecificitou alebo bez nej a heparínov sa hodnotila u pacientov s akútnym infarktom myokardu. Výskyt klinicky závažného krvácania bol podobný ako pri súčasnom podávaní trombolytík a heparínu s ASA (pozri časť 4.8).

NSAIDs: v klinickej štúdii uskutočnenej na zdravých dobrovoľníkoch zvýšilo súčasné podávanie

klopidogrelu a naproxenu okultné gastrointestinálne krvácanie. Vzhľadom na nedostatok štúdií

zaoberajúcich sa interakciami s inými NSAID nie je v súčasnosti jasné, či existuje zvýšené riziko

 

registrácie

gastrointestinálneho krvácania pri všetkých NSAIDs. Z tohto dôvodu sa klopidogrel súčasne s

NSAIDs vrátane Cox-2 inhibítorov musí podávať opatrne (pozri časť 4.4).

 

Iné súčasne podávané lieky:

Keďže sa klopidogrel metabolizuje na svoj aktívny metabolit čiastočne pomocou CYP2C19, predpokladá sa, že použitie liečiv, ktoré inhibujú aktivitu tohto enzýmu, by vyúst lo do znížených hladín aktívneho metabolitu klopidogrelu. Klinická závažnosť tejto interakcie je n jasná.

Z bezpečnostného hľadiska je potrebné zabrániť súčasnému používaniu liečiv inhibujúcich CYP2C19 (pozri časti 4.4 a 5.2).

K liečivám inhibujúcim CYP2C19 patria: omeprazol a esomepraz l, fluvoxamín, fluoxetín,

moklobemid, vorikonazol, flukonazol, tiklopidín, ciprofloxacín, cimetidín, karbamazepín,

 

ou

oxkarbamazepín a chloramfenikol.

ť

 

Inhibítory protónovej pumpy (PPI):

Podávanie omeprazolu 80 mg denne buď v rovn kom č se ako klopidogrel alebo s 12 hodinovým odstupom znížilo expozíciu aktívnemu metabo itu o 45% (nasycovacia dávka) a o 40% (udržiavacia

dávka). Tento pokles bol spojený so znížením inhibície agregácie trombocytov o 39% (nasycovacia

Nekonzistentné údaje o klinickýchenoudôsledkoch tejto farmakokineticko (PK) / farmakodynamickej (PD) interakcie vo vzťahu k závažnýmč kardiovaskulárnym príhodám boli hlásené aj z observačných aj

dávka) a 21% (udržiavacia dávka). Predpokladá sa, že esomeprazol vykazuje s klopidogrelom rovnakú

interakciu.

platnos

 

z klinických štúdií.ukonZ bezpe ostného hľadiska je potrebné zabrániť súčasnému užívaniu omeprazolu alebo esomeprazolu (pozri časť 4.4).

U pantoprazolu a lansoprazolu sa pozorovalo menej výrazné zníženie expozície metabolitu. Plazmatické koncentrácie aktívneho metabolitu sa pri súčasnej liečbe pantoprazolom 80 mg jedenkrát denne znížiliso 20% (nasycovacia dávka) a o 14% (udržiavacia dávka). Toto bolo spojené so znížením priemernej inhibície agregácie trombocytov o 15% a o 11%. Tieto výsledky dokazujú, že klopidogrel Lieksa môže podávať súčasne s pantoprazolom.

Neex stuje dôkaz o tom, či iné liečivá, ktoré znižujú kyslosť žalúdočnej šťavy, ako napr. H2 blokátory (okrem cimetidínu, ktorý je CYP2C19 inhibítor) alebo antacidá, zasahujú do protidoštičkového pôsobenia klopidogrelu.

Iné súčasne podávané lieky:

Uskutočnilo sa viacero klinických štúdií, v ktorých sa klopidogrel podával súčasne s inými liekmi. Ich cieľom bolo zistiť možné farmakodynamické a farmakokinetické interakcie. Ak sa klopidogrel podával súčasne s atenololom, nifedipínom alebo s kombináciou atenolol a nifedipín, nepozorovali sa žiadne klinicky významné farmakodynamické interakcie. Súčasné podávanie fenobarbitalu, alebo estrogénu významne neovplyvnilo farmakodynamickú aktivitu klopidogrelu.

Farmakokinetika digoxínu alebo teofylínu sa pri súčasnom podávaní s klopidogrelom nezmenila. Antacidá neovplyvnili rozsah absorpcie klopidogrelu.

Údaje zo štúdie CAPRIE poukazujú na to, že fenytoín a tolbutamid, ktoré sú metabolizované CYP2C9, môžu byť s klopidogrelom bezpečne podávané.

Odhliadnuc od horeuvedených informácií týkajúcich sa špecifických liekových interakcií, neboli vykonané štúdie zamerané na interakcie klopidogrelu s niektorými liekmi, ktoré sa bežne podávajú pacientom s aterotrombotickým ochorením. Avšak pacienti, ktorí sa zúčastnili klinických štúdií s klopidogrelom súčasne užívali rôznorodé liečivá vrátane diuretík, betablokátorov, ACEI, blokátorov kalciových kanálov, liečiv na zníženie hladiny cholesterolu, koronárnych vazodilatancií, antidiabetík (vrátane inzulínu), antiepileptík a antagonistov GPIIb/IIIa bez toho, aby sa objavili klinicky významné nežiaduce interakcie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

registrácie

 

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o vystavení sa účinku klopidogrelu počas tehotenstva, preto sa v rámci bezpečnostných opatrení jeho užívanie počas tehotenstva neodporúča.

Štúdie uskutočnené na zvieratách nepreukazujú priame alebo nepriame škodlivé účinky klopidogrelu

 

 

ou

na graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod alebo postnatálny vývin (pozri časť 5.3).

 

ť

Laktácia

platnos

 

 

 

Nie je známe, či sa klopidogrel vylučuje do ľudského mater kého mlieka. Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie klopidogrelu do materského mlieka. Počas liečby Clopidogrelom dura sa z bezpečnostného hľadiska nemá pokračovať v dojčení.

Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali vplyv klo idogrelu na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť v zidlá a obsluhovať stroje

Klopidogrel má len zanedbateľný al bo žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8

Nežiaduce účinky

č

 

enou

 

 

 

ukon

 

Súhrn bezpečnostného profilu

 

 

 

s

 

 

 

Bezpečnosť pri užívaní klopidogrelu bola sledovaná u viac ako 42 000 pacientov, ktorí sa zúčastnili

klinických štúdií, vrátane vyše 9 000 pacientov liečených 1 rok alebo dlhšie. Klinicky významné

Liek

 

 

 

 

nežiaduce účinky pozorované v štúdiách CAPRIE, CURE, CLARITY a COMMIT sú uvedené ďalej. Tol rabilita klopidogrelu 75 mg/deň v štúdii CAPRIE bola porovnateľná s tolerabilitou ASA

325 mg/deň, bez ohľadu na vek, pohlavie a rasu. Nežiaduce reakcie boli získané nielen z klinických štúdií ale aj zo spontánnych hlásení.

Najčastejšou reakciou zaznamenanou počas prvého mesiaca liečby v klinických štúdiách a získanou aj z postmarketingových skúseností je krvácanie.

V CAPRIE bola incidencia akéhokoľvek krvácania u pacientov liečených klopidogrelom alebo ASA 9,3%. Incidencia klinicky závažného krvácania bola pri klopidogrele podobná ako pri ASA.

V CURE v priebehu 7 dní po vykonaní koronárneho bypassu pacientom, ktorým bola zastavená liečba klopidogrelom a ASA viac ako päť dní pred chirurgickým zákrokom, nedošlo k závažnému krvácaniu. U pacientov, ktorí pokračovali v liečbe v priebehu piatich dní pred vykonaním koronárneho bypassu,

pri kombinácii klopidogrel plus ASA sa počet prípadov závažného krvácania vyskytol v 9,6% a pri placebe plus ASA v 6,3%.

V CLARITY bolo celkove zvýšené krvácanie v skupine klopidogrel plus ASA vs skupina placebo plus ASA. Výskyt závažného krvácania bol podobný medzi skupinami. Toto bolo zhodné vo všetkých podskupinách pacientov definovaných základnými charakteristikami a typom fibrinolytickej alebo heparínovej liečby.

V COMMIT bol celkový počet necerebrálneho závažného krvácania alebo cerebrálneho krvácania nízka a podobná v obidvoch skupinách.

Zoznam nežiaducich účinkov v tabuľkovom formáte

V nižšie zobrazenej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie získané z klinických štúdií alebo zo spontánnych hlásení. Frekvencia ich výskytu je definovaná použitím nasledovných konvencií:

časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Trieda

 

Časté

 

 

Menej časté

Zriedkavé

 

 

Veľmi zriedkavé,

orgánových

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

ou

 

neznáme*

systémov

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy krvi a

 

 

 

 

Trombocytopénia,

Neutropénia,

aj

Trombotická

lymfatického

 

 

 

 

leukopénia,

ť

 

 

trombocytopenická

 

 

 

 

závažná

 

 

systému

 

 

 

 

eozinofília

 

 

 

purpura (TTP)

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

(pozri časť 4.4),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplastická anémia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pancytopénia,

 

 

 

 

enou

 

 

 

agranulocytóza,

 

 

 

 

 

 

 

ťažká

 

 

 

 

 

 

 

 

trombocytopénia,

 

 

 

 

 

 

 

 

získaná hemofília

 

 

 

 

 

 

 

 

A,

 

 

 

 

 

 

 

 

granulocytopénia,

 

 

 

 

 

 

 

 

anémia

 

 

 

č

 

 

 

 

 

Poruchy

 

ukon

 

 

 

 

 

 

Sérová choroba,

imunitného

 

 

 

 

 

 

 

anafylaktoidné

systému

 

 

 

 

 

 

 

reakcie, skrížená

s

 

 

 

 

 

 

 

hypersenzitivita

 

 

 

 

 

 

 

medzi

 

 

 

 

 

 

 

tienopyridínmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(napr. tiklopidín,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prasugrel) (pozri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

časť 4.4)*

Psychické

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halucinácie,

Liekporuchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmätenosť

Poruchy

 

 

 

 

Intrakraniálne

 

 

 

Poruchy chute

nervového

 

 

 

 

krvácanie

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

(niektoré prípady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boli hlásené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s fatálnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koncom), bolesť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlavy, parestézia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

závrat

 

 

 

 

Poruchy oka

 

 

 

Krvácanie oka (do

 

 

 

 

 

 

 

 

spojivky, oka,

 

 

 

 

 

 

 

 

retiny)

 

 

 

Poruchy ucha a

 

 

 

 

 

Vertigo

 

 

labyrintu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy ciev

 

Hematóm

 

 

 

 

 

Závažná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemoragia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemoragia z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pooperačných rán,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaskulitída,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hypotenzia

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Poruchy

 

 

Epistaxa

 

 

 

 

 

Krvácanie z

dýchacej

 

 

 

 

 

 

 

 

respiračného traktu

sústavy,

 

 

 

 

 

 

 

 

(hemoptýza, pľúcna

hrudníka a

 

 

 

 

 

 

 

hemo agia),

mediastína

 

 

 

 

 

 

 

bronchospazmus,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nter ticiálna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pneumonitída,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eozinofilná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pneumónia

Poruchy

 

 

Gastrointestinálne

Gastrický

Retroperitoneálne

Gastrointestinálne

gastrointestináln

krvácanie, hnačka,

a duodenálny

krvácanie

 

a retroperitoneálne

eho traktu

 

 

abdominálna

vred, gastritída,

ťou

 

krvácanie s

Poruchy pečene

 

 

 

 

platnos

 

Akútne zlyhanie

 

 

 

bolesť, dyspepsia

vracanie, nauzea,

 

fatálnym koncom,

 

 

 

 

 

obstipácia,

 

 

pankreatitída,

 

 

 

 

 

flatulancia

 

 

kolitída (vrátane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulceróznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a lymfocytickej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kolitídy),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stomatitída

a žlčových ciest

 

 

enou

 

 

 

pečene, hepatitída,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abnormálne

 

 

 

č

 

 

 

 

hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

pečeňových testov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy kože a

 

Modrina

Vyrážka, pruritus,

 

 

 

Bulózna

podkožného

 

 

krvácanie do kože

 

 

 

dermatitída

tkaniva

 

 

(purpura)

 

 

 

(toxická

 

 

 

 

 

 

 

epidermálna

 

 

 

 

 

 

 

nekrolýza,

 

 

 

 

 

 

 

Stevensov-

 

 

 

 

 

 

 

Johnsonov

 

 

 

 

 

 

 

syndróm, erythema

 

 

 

 

 

 

 

multiforme),

 

 

 

 

 

 

 

angioedém,

 

 

 

 

 

 

 

syndróm liekovej

 

 

 

 

 

 

 

hypersenz t v ty,

 

 

 

 

 

 

 

lieková vyrážka

 

 

 

 

 

 

 

s eozinofíliou

 

 

 

 

 

 

 

a sys émovými

 

 

 

 

 

 

 

p íznakmi

 

 

 

 

 

 

 

(DRESS),

 

 

 

 

 

 

 

erytematózna

 

 

 

 

 

 

 

vyrážka, urtikária,

 

 

 

 

 

 

 

ekzém, lichen

 

 

 

 

 

 

 

planus

 

 

 

 

 

 

registrácie

Poruchy

 

 

 

 

ou

 

Muskulo-skeletálne

kostrovej a

 

 

 

 

 

krvácanie

svalovej sústavy

 

 

 

 

 

(hemartróza),

a spojivového

 

 

 

ť

 

artritída, artralgia,

 

 

 

 

 

 

tkaniva

 

 

 

 

 

 

myalgia

Poruchy obličiek

 

 

Hematúria

 

 

 

Glomerulonefritída,

a močových

 

 

 

 

 

 

zvýšenie kreatinínu

ciest

 

 

 

 

 

 

v krvi

Celkové poruchy

 

Krvácaniev v

platnos

 

 

 

Horúčka

a reakcie v

 

mieste vpichu

 

 

 

 

mieste podania

 

 

 

 

 

 

 

Laboratórne a

 

 

Predĺžený čas

 

 

 

 

funkčné

 

 

krvácania, pokles

 

 

 

 

vyšetrenia

 

 

počtu neutrofilov,

 

 

 

 

 

 

enoupokles počtu

 

 

 

 

 

 

č

trombocytov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Údaje týkajúce sa

l pid grelu s frekvenciou výskytu „neznámou“.

 

 

Hlásenie podozreníukonna nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrenís na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili Liekakékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie po podaní klopidogrelu môže viesť k predĺženiu času krvácania a následne ku komplikáciam z krvácania . Ak sa vyskytnú krvácania, musí sa zvážiť adekvátna liečba. Nie je známe žiadne antidotum voči farmakologickému účinku klopidogrelu. Ak sa vyžaduje rýchla korekcia predĺženého času krvácania, transfúzia trombocytov môže zvrátiť účinok klopidogrelu.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory agregácie trombocytov okrem heparínu, ATC kód: B01AC- 04.

Mechanizmus účinku

Klopidogrel je neaktívna forma, ktorej jeden z metabolitov je inhibítorom agregácie krvných doštičiek. Aby vznikol aktívny metabolit inhibujúci agregáciu krvných doštičiek, musí sa klopidogrel metabolizovať enzýmami CYP450. Aktívny metabolit klopidogrelu selektívne inhibuje väzbu adenozín-difosfátu (ADP) na jeho P2Y12 receptory na povrchu krvných doštičiek a následnú ADP- sprostredkovanú aktiváciu GPIIb/IIIa komplexu, čím inhibuje agregáciu trombocytov. Kvôli ireverzibilnej väzbe sú nechránené krvné doštičky po celú dobu svojho prežívania (približne 7-10 dní) inaktivované a normalizácia doštičkových funkcií je viazaná na rýchlosť obnovy populácie trombocytov. Agregácia krvných doštičiek indukovaná inými agonistami ako ADP je iež inhibovaná blokovaním ADP-indukovanej amplifikácie krvných doštičiek.

Vzhľadom na to, že aktívny metabolit sa tvorí enzýmami CYP450, z ktorých ni ktoré sú polymorfné alebo sú inhibované inými liekmi, nemusí byť inhibícia krvných doštičiek u vš tkých pacientov

od prvého dňa; táto inhibícia sa postupne zvyšovala a d siahla r vnovážny stav medzi tretím až siedmym dňom. Priemerná hodnota inhibície pozorova á pri dávke 75 mg na deň sa po dosiahnutí rovnovážneho stavu pohybovala medzi 40-60%. Agregácia trombocytov a čas krvácania zvyčajne postupne klesali na východiskové hodnoty v riebehu 5 dní od prerušenia liečby.

dostatočná.

 

ou

registrácie

 

 

Farmakodynamické účinky

 

 

 

 

 

 

ť

 

Opakované dávky 75 mg/deň vyvolali výraznú inhibíciu ADP-indukovanej agregácie trombocytov už

 

platnos

 

 

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Bezpečnosť a účinnosť klopidogrelu sa sledovala v 4 dvojito-zaslepených štúdiách zahŕňajúcich viac

ako 80 000 pacientov: v štúdii CAPRIE sa klopidogrel porovnával s ASA a v štúdiách CURE,

 

č

CLARITY a COMMIT sa klopidogr l porovnával s placebom, obidve liečivá boli podávané v

kombinácii s ASA a ďalšou štandardnouenouliečbou.

 

ukon

Nedávny infarkt my kardu (IM), nedávna náhla cievna mozgová príhoda alebo diagnostikované

periférne arteriálne ochorenie

s

 

V štúdii CAPRIE bolo zahrnutých 19 185 pacientov s aterotrombózou manifestovanou nedávnym

infarktom myokardu (<35 dní), nedávnou ischemickou náhlou cievnou mozgovou príhodou (7 dní až Liek6 mesiacov) alebo diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením (PAO). Pacienti boli náhodne zarad ní do skupiny užívajúcej klopidogrel 75 mg/deň alebo ASA 325 mg/deň a boli sledovaní od

1 do 3 rokov. Väčšina pacientov v podskupine po infarkte myokardu užívala ASA počas prvých dní po akútnom infarkte myokardu.

V porovnaní s ASA klopidogrel výrazne znížil výskyt nových ischemických príhod (kombinovaný ukazovateľ: infarkt myokardu, ischemická náhla cievna mozgová príhoda a smrť v dôsledku cievnych príčin). Bolo zaznamenaných 939 príhod v skupine klopidogrelu a 1 020 príhod v skupine ASA (zníženie relatívneho rizika (RRR) 8,7% [95% CI: 0,2 až 16,4]; p = 0,045), čo zodpovedá ďalším

10 novovzniknutým ischemickým príhodám, ktorým sa zabránilo u všetkých z 1 000 pacientov liečených počas 2 rokov, [CI: 0 až 20]. Analýza celkovej úmrtnosti, ako sekundárneho ukazovateľa, neukázala výrazný rozdiel medzi klopidogrelom (5,8%) a ASA (6,0%).

Analýzou podskupín kvalifikovaných podľa príhody (infarkt myokardu, ischemická náhla cievna mozgová príhoda a PAO) sa ukázalo, že prínos je najväčší (štatisticky významný pri p = 0,003) u pacientov zaradených na základe PAO (najmä s prekonaným infarktom myokardu) (RRR = 23,7%; CI:

8,9 až 36,2) a slabší (štatisticky nevýznamne odlišný od ASA) u pacientov s cievnou mozgovou príhodou (RRR = 7,3%; CI: -5,7 až 18,7 [p = 0,258]). U pacientov, ktorí boli zaradení do štúdie výhradne na základe nedávno prekonaného infarktu myokardu, bol klopidogrel numericky menej účinný, ale tento rozdiel nebol štatisticky odlišný od ASA (RRR = -4,0%; CI: -22,5 až 11,7

[p = 0,639]). V podskupine analyzovanej na základe veku bol prínos klopidogrelu u pacientov nad 75 rokov menší ako u pacientov vo veku ≤75 rokov.

Vzhľadom na to, že cieľom štúdie CAPRIE nebolo hodnotiť účinnosť v jednotlivých podskupinách, nie je jasné, či sú rozdiely v znížení relatívneho rizika v podskupinách kvalifikovaných podľa príhody skutočné alebo náhodné.

Deti a dospievajúci

arteriálnym skratom (BT shuntom) randomizovalo na pacientov užívajúcichregistrácie0,2 mg/kg klopidogrelu (n=467) alebo placebo (m=439) súčasne so sprievodnou základn u liečbou až do operácie druhej fázy.

V štúdii, v ktorej sa postupne zvyšovala dávka, sa u 86 novorodencov alebo dojčiat vo veku

do 24 mesiacov s rizikom trombózy (PICOLO) hodnotil klopidogrel v stúpajúcich dávkach 0,01; 0,1 a 0,2 mg/kg u novorodencov a dojčiat a 0,15 mg/kg iba u novorodencov. Pri dávke 0,2 mg/kg sa

dosiahlo priemerné percento inhibície 49,3 % (5 µM ADP-indukovanej agregácie trombocytov), ktoré bolo porovnateľné s dospelými užívajúcimi klopidogrel 75 mg/deň.

V randomizovanej, dvojito-zaslepenej, paralelnej štúdii (CLARINET) sa 906 p diatrických pacientov

(novorodencov a dojčiat) s cyanotickou vrodenou srdcovou chybou zmie n nou systémovo-pľúcnym

Priemerná doba medzi chirurgickým vytvorením shuntu a prvýmťpoudaním lieku bola 20 dní. Približne 88 % pacientov užívalo súčasne kyselinu acetylsalicylovú ASA (v rozmedzí od 1 do 23 mg/kg/deň). Medzi skupinami sa nezaznamenal významný rozdiel, p kiaľ ide o kompozitný primárny koncový

ukazovateľ smrti, trombózy shuntu alebo kardiologickou i tervenciou pred 120 dňom života po udalosti považovanej za trombotickú príhodu (89 [19,1 %] zo skupiny užívajúcej klopidogrel

a 90 [20,5%] zo skupiny užívajúcej placebo) (pozri č sť 4.2). Najčastejšie hlásený nežiaduci účinok

26 pacientov so shuntom klopidogrel vo veku platnosjedného roku až do veku 18 mesiacov. Počas tohto dlhodobého sledovania nevznikli žiadne n vé bezpečnostné obavy.

v skupine s klopidogrelom aj placebom bolo krvác nie; avšak výrazný rozdiel v miere krvácania sa medzi skupinami nezaznamenal. V nasledujúcom sledovaní dlhodobej bezpečnosti dostalo

Štúdie CLARINET a PICOLO sa vyko ali s použitím zarobeného roztoku klopidogrelu. V štúdii

relatívnej biologickej dostupnosti u dospelých preukázal zarobený roztok klopidogrelu podobný

 

 

enou

rozsah a mierne vyššiu rýchlosť vstrebávania hlavného cirkulujúceho (neaktívneho) metabolitu

 

č

v porovnaní so zaregistrova ou tabletou.

5.2 Farmako inetic é vlastnosti

Absorpcia

ukon

 

 

 

Klopidogrel a po jednorazovej a opakovanej dennej perorálnej dávke 75 mg rýchlo absorbuje.

s

 

Priemerné vrcholové hladiny nezmeneného klopidogrelu v plazme (približne 2,2 – 2,5 ng/ml po

Liekj dnorazovej 75 mg perorálnej dávke) sa dosahujú približne 45 min po požití dávky. Na základe meran a koncentrácie metabolitov klopidogrelu v moči sa absorpcia odhaduje na viac ako 50%.

Distribúcia

Klopidogrel a jeho hlavný cirkulujúci (neaktívny) metabolit sa in vitro reverzibilne viažu na proteíny ľudskej plazmy (98% resp. 94%). Väzba je in vitro v širokom koncentračnom rozsahu nesaturovateľná.

Biotransformácia

Klopidogrel sa extenzívne metabolizuje v pečeni. In vitro a in vivo sa klopidogrel metabolizuje dvomi hlavnými metabolickými dráhami: jedna sprostredkovaná esterázami a vedúca k hydrolýze na neaktívny derivát kyseliny karboxylovej (85 % cirkulujúcich metabolitov) a jedna sprostredkovaná cytochrómami P450. Klopidogrel sa najprv metabolizuje na prechodný metabolit 2-oxo-klopidogrel.

Následný metabolizmus prechodného metabolitu 2-oxo-klopidogrelu vyúsťuje do vzniku aktívneho metabolitu, tiolového derivátu klopidogrelu. In vitro je táto metabolická dráha sprostredkovaná enzýmami CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 a CYP2B6. Aktívny tiolový metabolit, ktorý bol izolovaný in vitro, sa rýchlo a ireverzibilne viaže na receptory krvných doštičiek a tak inhibuje agregáciu trombocytov.

Cmax aktívneho metabolitu je dvakrát vyššia po jednorazovej nasycovacej dávke 300 mg klopidogrelu ako po štyroch dňoch udržiavacej dávky 75 mg klopidogrelu. Cmax sa dosiahne približne za 30 až

60 minút po podaní.

Eliminácia

registrácie

Po podaní perorálnej dávky klopidogrelu značeného 14C bolo u ľudí približne 50% klopidogrelu vylúčeného močom a približne 46% stolicou počas 120 hodín po podaní dávky. Po jednorazovej

perorálnej 75 mg dávke je polčas klopidogrelu približne 6 hodín. Po jednorazovom a opakovanom podaní bol eliminačný polčas hlavného cirkulujúceho (neaktívneho) metabolitu 8 hodín.

Farmakogenetika

Pri tvorbe aktívneho metabolitu a prechodného metabolitu 2-oxo-klopidogrelu sa vyžaduje CYP2C19. Farmakokinetika aktívneho metabolitu klopidogrelu a protidoštičkový účinok, zisťované ex vivo skúškami agregácie doštičiek, sa líšia podľa genotypu CYP2C19.

 

 

ou

Alela CYP2C19*1 je zodpovedná za plne funkčný enzým, kým alely CYP2C19*2 a CYP2C19*3 sú

 

ť

zodpovedné za nefunkčné enzýmy Alely CYP2C19*2 a CYP2C19*3 sú zodpovedné za väčšinu

platnos

 

zredukovanej funkcie aliel u pomalých metabolizérov kaukaz kej rasy (85%) a ázijskej rasy (99%). K

ďalším alelám, ktoré sa spájajú so zníženým alebo žiadnym metabolizmom patria menej časté

CYP2C19*4, *5, *6, *7 a *8. Pomalý metabolizér vlast

í dva typy aliel so zníženou funkciou podľa

uvedeného vyššie. Publikované frekvencie pre geno ypy pomalých CYP2C19 metabolizérov sú

približne 2 % pre kaukazskú rasu, 4 % pre čiernu r su

14 % pre žltú rasu. K dispozícii sú testy, ktoré

slúžia na zistenie CYP2C19 genotypu pacienta.

 

 

V skríženej („crossover“) klinickej štúdii sa hodnotila farmakokinetická a antiagregačná odpoveď u 40 zdravých dobrovoľníkov, rozdelených do 4 sk pín po 10 dobrovoľníkov podľa CYP2C19

metabolizmu (ultrarýchly, extenzív

y, i termediálny a pomalý), ktorým sa podával klopidogrel

300 mg ako úvodná dávka, násl d

75 mg/deň a 600 mg ako úvodná dávka, následne 150 mg/deň

 

č

 

počas 5 dní (ustálený stav). Žiadne významné rozdiely neboli zaznamenané v expozícii aktívnemu

ukon

 

metabolitu a priemernej i

hibíciienoukrvného zrážania (mean inhibition of platelet aggregation - IPA)

medzi ultrarýchlymi, exte zív ymi a intermediálnymi metabolizérmi. Expozícia aktívnemu metabolitu

klopigodrelu sa znížila

63-71 % u pomalých metabolizérov v porovnaní s extenzívnymi. Po

dávkovacom režime 300 mg/75 mg sa u pomalých metabolizérov s priemernou IPA (5 μM ADP)

znížila antiagregačná odpoveď na 24 % (24 hodín) a na 37 % (piaty deň) v porovnaní s IPA

s

 

 

u extenzívnych metabolizérov na 39 % (24 hodín) a na 58 % (piaty deň) a u intermediálnych metabolizérov na 37 % (24 hodín) a na 60 % (piaty deň). Pri dávkovacom režime 600 mg/150 mg bola Lieku pomalých metabolizérov expozícia aktívnemu metabolitu vyššia ako pri dávkovacom režime

300 mg/75 mg. Okrem toho, IPA bola 32 % (24 hodín) a 61 % (piaty deň), čo je vyššie ako

u pomalých metabolizérov s dávkovacím režimom 300 mg/75 mg a bola rovnaká ako u ostatných skupín CYP2C19 metabolizérov s dávkovacím režimom 300 mg/75 mg. Vhodný dávkovací režim pre túto populáciu pacientov zatiaľ nebol potvrdený výsledkami klinických štúdií.

V súlade s vyššie uvedenými výsledkami, v metaanalýze zahrňujúcej 6 štúdií s 335 pacientmi liečenými klopidogrelom v ustálenom stave, sa preukázalo, že expozícia aktívnemu metabolitu sa znížila o 28% u intermediálnych metabolizérov a o 72% u pomalých metabolizérov, zatiaľ čo sa inhibícia krvného zrážania (5 μM ADP) znížila s rozdielmi 5,9% a 21,4%, v porovnaní s extenzívnymi metabolizérmi.

Vplyv CYP2C19 genotypu na klinické výsledky u pacientov liečených klopidogrelom nebol hodnotený v prospektívnych, randomizovaných, kontrolovaných štúdiách. Vykonalo sa množstvo

retrospektívnych analýz, avšak na vyhodnotenie tohto účinku pre pacientov liečených klopidogrelom existujú genotypové výsledky: CURE (n=2721), CHARISMA (n=2428), CLARITY-TIMI 28 (n=227), TRITON-TIMI 38 (n=1477), ako aj počet publikovaných kohortných štúdií.

V TRITON-TIMI 38 a v troch kohortných štúdiách (Collet, Sibbing, Giusti) bol zvýšený výskyt kardiovaskulárnych príhod (kardiovaskulárna smrť, infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda) alebo trombózy stentu u kombinovanej skupiny intermediálnych a pomalých metabolizérov

v porovnaní so skupinou extenzívnych metabolizérov.

V CHARISMA a jednej kohortnej štúdii (Simon) sa zvýšil výskyt nežiaducich príhod iba u pomalých metabolizérov v porovnaní s extenzívnymi metabolizérmi.

V CURE, CLARITY a jednej kohortnej štúdii (Trenk) sa nezaznamenal zvýšený výskyt nežiadu h príhod vzhľadom na stupeň metabolizácie.

Žiadna z týchto analýz nebola dostatočná na určenie rozdielov vo výsledkoch u pomalých metabolizérov.

Osobitné skupiny populácie

U týchto osobitných skupín populácií nie je známa farmakokinetika aktívn ho m tabolitu

klopidogrelu.

registrácie

 

Poškodenie funkcie obličiek

 

Po opakovanom podaní dávky 75 mg klopidogrelu denne, u pacientov s ťažkou poruchou funkcie

 

ou

 

ť

obličiek (klírens kreatinínu od 5 do 15 ml/min) bola inhibícia ADP-indukovanej agregácie

trombocytov nižšia (25%) v porovnaní so zdravými jedi cami, avšak predĺženie doby krvácania bolo podobné ako u zdravých jedincov užívajúcich 75 mg klopidogrelu denne. Okrem toho bola klinická znášanlivosť u všetkých pacientov dobrá.

Poškodenie funkcie pečene

 

Po opakovanom podaní dávky 75 mg klopidogrelu denne počas 10 dní u pacientov so závažným

 

platnos

poškodením pečene bola inhibícia ADP-ind kovanej agregácie trombocytov podobná tej, ktorá bola

Rasa

 

 

 

enou

 

 

 

č

Prevalencia CYP2C19 aliel, ktorá vyúsťuje do intermediálneho a pomalého CYP2C19 metabolizmu sa

líši podľa rasy/etnickej príslušnosti (pozri Farmakogenetika). Z literatúry je dostupné obmedzené

množstvo údajov o ázijs

ej populácii, aby sa vyhodnotil klinický dosah genotypu tohto cytochrómu na

klinický výsledok príhod.

 

 

 

ukon

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

s

 

 

 

pozorovaná u zdravých jedincov. Priemerné predĺženie doby krvácania bolo tiež v obidvoch skupinách podobné.

LiekNajčast jšie pozorovanými účinkami počas predklinických štúdií na potkanoch a na paviánoch boli zmeny týkajúce sa pečene. Tieto sa vyskytovali pri dávke predstavujúcej najmenej 25 násobok expozície pozorovanej u ľudí pri podávaní klinickej dávky 75 mg/deň a boli dôsledkom účinku na pečeňové enzýmy zúčastnené na metabolizme. Pri terapeutickej dávke nebol u ľudí užívajúcich klopidogrel pozorovaný účinok na pečeňové enzýmy.

Pri veľmi vysokých dávkach klopidogrelu sa u potkanov a paviánov vyskytli žalúdočné ťažkosti (gastritída, erózie a/alebo vomitus). Nepreukázal sa karcinogénny účinok klopidogrelu pri podávaní myšiam počas 78 týždňov a potkanom počas 104 týždňov v dávke do 77 mg/kg/deň (predstavujúcej najmenej 25 násobok expozície pozorovanej u ľudí pri podávaní klinickej dávky 75 mg/deň).

Genotoxicita klopidogrelu bola testovaná v rôznych in vitro a in vivo štúdiách. Nepreukázala sa žiadna genotoxická aktivita.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt, Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14
3 roky

6.3 Čas použiteľnosti

Neaplikovateľné.
čenou 6.4 Špeciálneukonupozor e ia na uchovávanie
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.

6.5 Druh

sobalu a obsah balenia
LiekBlister (OPA/Al/PVC-Al): 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 a 100 filmom obalených tabliet v škatuľke. N vš tky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

6.2 Inkompatibility

ťou platnos

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Celulóza, mikrokryštalická Koloidný oxid kremičitý Krospovidón (typ A) Makrogol 6000 Hydrogenovaný ricínový olej
Obaľovacia vrstva:
Polyvinylalkohol Oxid titaničitý (E171)
Červený oxid železitý (E172) Žltý oxid železitý (E172) Mastenec
Makrogol 3000
registrácie
Zistilo sa, že klopidogrel nemá účinok na plodnosť samčekov a samičiek potkanov a nemá teratogénny potenciál ani u potkanov ani u králikov. Pri podávaní dojčiacim potkanom, spôsobil klopidogrel nevýrazné spomalenie vývinu potomstva. Špecifické farmakokinetické štúdie uskutočnené s rádioaktívne označeným klopidogrelom preukázali, že liečivo a jeho metabolity prechádzajú do materského mlieka. V dôsledku toho nie je možné vylúčiť možný priamy účinok (mierna toxicita), ako aj nepriamy účinok (nízka vnímavosť chuti).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

15

EU/1/09/560/001-009

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21 september 2009.

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

 

 

 

 

ou

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre l ky: http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis