Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glybera (alipogene tiparvovec) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - C10 AX10

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGlybera
Kód ATC klasifikácieC10 AX10
Látkaalipogene tiparvovec
VýrobcauniQure biopharma B.V.  

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti

4.8.

1. NÁZOV LIEKU

Glybera 3 × 1012 genómových kópií/ml injekčný roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

2.1 Všeobecný opis

Alipogén tiparvovek obsahuje variant LPLS447X génu ľudskej lipoproteínovej lipázy (LPL) vo vektore. Vektor obsahuje proteínový obal odvodený od adenoasociovaného vírusu sérotypu 1 (AAV1), promotéra cytomegalovírusu (CMV), post-transkripčného regulačného prvku vírusu hepatitídy svišťa lesného a invertovaných koncových opakovaní odvodených od AAV2. Alipogén tiparvovek sa vyrába pomocou hmyzích buniek a technológie rekombinantných bakulovírusov.

2.2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Každá injekčná liekovka alipogénu tiparvoveku obsahuje 1 extrahovateľný ml roztoku s obsahom 3 x

1012 genómových kópií (gk).

Každé balenie osobitne pripravené pre pacienta obsahuje dostatočný počet injekčných liekoviek na podanie dávky 1 x 1012 gk LPLS447X/kg telesnej hmotnosti každému pacientovi.

Pomocná látka so známym účinkom:

Tento liek obsahuje 47,5 mg sodíka na podanie do 27 injekčných miest až 105,6 mg sodíka na podanie do 60 injekčných miest.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Číry až mierne opalescenčný bezfarebný roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liek Glybera je indikovaný dospelým pacientom s diagnózou familiárneho deficitu lipoproteínovej lipázy (LPLD) a so závažnými alebo viacnásobnými epizódami pankreatitídy, napriek obmedzeniam príjmu tukov v potrave. Diagnóza LPLD sa musí potvrdiť genetickým testovaním. Indikácia je obmedzená na pacientov so zistiteľnou hladinou proteínu LPL (pozri časť 4.4).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liek Glybera sa má používať len vtedy, keď bola diagnóza LPLD potvrdená vhodným genetickým testom (pozri časť 5.1).

Liečbu liekom Glybera musí predpísať lekár s kvalifikáciou na liečbu pacientov s LPLD a podávaním génovej terapie a musí prebiehať pod dohľadom takéhoto lekára, a to na základe úplnej konzultácie s pacientom. Počas podávania lieku Glybera má byť pre prípad výskytu anafylaktickej príhody po podaní vždy okamžite k dispozícii príslušná lekárska starostlivosť a lekársky dohľad.

Dávkovanie

Maximálna celková dávka lieku Glybera určená na podanie je 1 x 1012 gk/kg telesnej hmotnosti.

Liek Glybera je povolený len na jednorazovú liečbu. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o opakovanom podávaní lieku Glybera, preto sa nemá opakovane podávať.

Glybera sa podáva ako jednorazová séria intramuskulárnych injekcií do nôh. Dávka na injekčné

miesto je 1,5 x 1012 gk alebo 0,5 ml injekčného roztoku. Pre každé injekčné miesto sa musí použiť jedna 1 ml injekčná striekačka so zreteľnými značkami objemu 0,5 ml. Objemy na injekčné miesto nesmú prekročiť 0,5 ml. Injekčné striekačky sa nesmú použiť viac ako jeden raz.

Liečba sa má monitorovať meraním neutralizujúcich protilátok a odpovede T-buniek proti AAV1 a LPLS447X a odpovede T-buniek na začiatku liečby a 6 a 12 mesiacov po ukončení liečby.

Na účely výpočtu počtu injekčných liekoviek sa určí hmotnosť pacienta na najbližší celý kilogram. Hmotnosť pacienta sa vydelí troma a zaokrúhli na nasledujúce vyššie celé číslo. To udáva počet injekčných liekoviek, ktoré sa musia použiť.

Na účely výpočtu počtu injekčných miest a injekčných striekačiek sa určí hmotnosť pacienta na najbližší celý kilogram. Hmotnosť pacienta sa vydelí tromi, výsledok sa bez zaokrúhľovania vynásobí dvoma a zaokrúhli na nasledujúce vyššie celé číslo. To udáva počet injekčných miest a celkový počet injekčných striekačiek (každá injekčná striekačka je naplnená objemom 0,5 ml) potrebných na liečbu pacienta.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady typických schém dávkovania na základe telesnej hmotnosti pacientov:

Telesná hmotnosť

Počet injekčných

Počet 1 ml injekčných

Počet injekčných miest

(kg)

liekoviek (1 ml)

striekačiek (každá

 

 

 

injekčná striekačka je

 

 

 

naplnená objemom 0,5

 

 

 

ml)

 

 

 

 

 

V období od troch dní pred podaním lieku Glybera až do12 týždňov po ňom sa majú podávať imunosupresíva: odporúča sa cyklosporín (3 mg/kg/deň) a mykofenolát mofetil (2 x 1 g/deň). Pol hodinu pred podaním injekcií lieku Glybera sa má okrem toho podať intravenózny bolus 1 mg/kg metylprednizolónu (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku Glybera u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov neboli stanovené.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Starší

Skúsenosti s používaním lieku Glybera u starších sú obmedzené. U starších nie je potrebná žiadna úprava dávkovania lieku Glybera.

Možno bude potrebné upraviť dávku imunosupresíva.

Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene

Skúsenosti s používaním lieku Glybera u pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene sú obmedzené. Nie je potrebná žiadna úprava dávkovania lieku Glybera.

Spôsob podania

V rámci intramuskulárnej injekcie pacient v aseptických podmienkach, napríklad s použitím jódu, dostane viacero injekcií s objemom 0,5 ml (jedna injekcia na injekčnú striekačku) podaných do svalov v hornej i dolnej časti nôh.

Vzhľadom na počet potrebných injekcií sa pred intramuskulárnym podaním odporúča spinálna alebo regionálna anestézia. V prípade kontraindikácie tohto postupu sa namiesto toho odporúča použitie hlbokej sedácie.

Glybera sa za žiadnych okolností nemá podávať intravaskulárne (pozri časť 4.4).

Na zaistenie intramuskulárneho podania injekcií sa odporúča použiť ultrazvukové alebo elektrofyziologické navádzanie injekcií.

Pokyny na používanie, manipuláciu a likvidáciu, pozri časť 6.6.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku Glybera uvedených v časti 6.1.

Imunodeficiencia

Vzhľadom na vysoký počet potrebných intramuskulárnych injekcií sa liečba nesmie

podávať pacientom so zvýšeným rizikom krvácania (napríklad trombocytopéniou) a ochoreniami svalov (napríklad myozitídou).

Antiagreganciá ani iné antikoagulanciá sa nesmú používať súbežne s liekom Glybera v čase podania injekcií a aspoň jeden týždeň pred podaním injekcií alebo jeden deň po nich.

Užívanie perorálnych kontraceptív (pozri časť 4.6).

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tento liek obsahuje geneticky modifikované organizmy. Riaďte sa národnými predpismi týkajúcimi sa biologickej bezpečnosti platnými pre takéto produkty (pozri časť 6.6).

Liek Glybera sa má podávať len pacientom s množstvom proteínov LPL dosahujúcim aspoň 5 % normálu. Množstvo proteínov LPL sa má určiť metódou ELISA alebo ekvivalentnými metódami. Množstvo proteínov LPL sa má odmerať v krvnej vzorke pacienta s použitím kontrolnej vzorky od zdravých dobrovoľníkov.

Strava

Liečba liekom Glybera nevylučuje ataky akútnej pankreatitídy. Pacientom sa odporúča pokračovať v

diéte s nízkym obsahom tuku a zdržiavať sa konzumácie alkoholu.

Diabetickí pacienti

Údaje o diabetických pacientoch sú obmedzené. Diabetes mellitus je časté ochorenie u pacientov s najzávažnejšími symptómami LPLD. Možnosť liečby diabetických pacientov s LPLD má lekár dôkladne zvážiť.

Imunosupresíva (pozri časť 5.2)

Bezprostredne pred začatím imunosupresívnej liečby a pred podaním injekcií lieku Glybera je nutné skontrolovať, či sa u pacienta neprejavujú symptómy aktívnych infekčných chorôb akéhokoľvek charakteru. V prípade takejto infekcie sa začiatok liečby musí odložiť, kým sa pacient nevylieči.

Tromboembolické príhody

Ochorenie LPLD je sprevádzané stavom hyperviskozity alebo hyperkoagulability. Spinálna anestézia a viacnásobné intramuskulárne injekcie môžu ešte viac zvýšiť riziko (trombo) embolických príhod v čase podania lieku Glybera a krátko po ňom. Pred podaním lieku Glybera sa odporúča vyhodnotiť rizikový profil každého pacienta. Riaďte sa platnými národnými alebo medzinárodnými usmerneniami týkajúcimi sa profylaxie (pozri aj časť 4.5).

Darovanie buniek a tkanív

Liečení pacienti nemajú darovať krv, orgány, tkanivá ani bunky na účely transplantácie. Táto informácia je uvedená aj na pohotovostnej karte pacienta pre liek Glybera.

Sérová kreatínkináza

Príjemcovia lieku Glybera môžu mať zvýšenú aktivitu sérovej kreatínkinázy, ktorá je zjavná asi 2 týždne po podaní, maximum dosiahne asi po 8 týždňoch a do 26. týždňa sa vráti na východiskovú úroveň. U jedného pacienta sa vyvinula myoglobinúria súvisiaca so zvýšenou sérovou aktivitou kreatínkinázy.

Svalové biopsie získané až 52 týždňov po podaní lieku Glybera preukázali infiltrát lymfocytov a makrofágov. Dlhodobé následky tejto bunkovej infiltrácie nie sú známe.

Obsah sodíka a draslíka

Tento liek obsahuje 47,5 mg sodíka na podanie do 27 injekčných miest až 105,6 mg sodíka na podanie do 60 injekčných miest. To musia vziať do úvahy pacienti s kontrolovaným príjmom sodíka.

Liek obsahuje menej než 1 mmol (39 mg) draslíka na podanie do 27 – 60 injekčných miest, takže v podstate neobsahuje draslík.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s výnimkou predklinických a klinických štúdií s mykofenolátom mofetilom a cyklosporínom.

Antiagreganciá ani iné antikoagulanciá sa nesmú používať súbežne s liekom Glybera v čase podania injekcií. Pred podaním lieku Glybera sa má vykonať korekcia parametrov krvácania. Antiagreganciá ani iné antikoagulanciá sa nesmú užívať aspoň jeden týždeň pred podaním injekcií do nôh alebo jeden deň po nich (pozri časť 4.3).

U pacientov s LPLD je kontraindikované užívanie perorálnych kontraceptív (pozri časť 4.3), pretože to môže zhoršiť základné ochorenie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Antikoncepcia u mužov a žien

Ženám vo fertilnom veku sa musí odporučiť používanie spoľahlivých metód bariérovej antikoncepcie v súlade s usmerneniami týkajúcimi sa imunosupresív počas minimálne 12 mesiacov od začiatku

liečby (9 mesiacov po ukončení užívania imunosupresív). Preto sa odporúča používať metódy bariérovej antikoncepcie aspoň 12 mesiacov po podaní lieku Glybera.

U pacientov s LPLD je kontraindikované užívanie perorálnych kontraceptív (pozri časť 4.3), pretože môže zhoršiť základné ochorenie.

Mužským pacientom, vrátane mužov po vazektómii, sa odporúča používať metódy bariérovej antikoncepcie aspoň 12 mesiacov po podaní lieku Glybera.

Gravidita

Dostupné sú len veľmi obmedzené údaje o podávaní lieku gravidným ženám. Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky lieku Glybera na graviditu ani na vývin embrya či plodu (pozri časť 5.3). Liek Glybera sa nemá podávať gravidným ženám, pokiaľ možný prínos pre matku neprevažuje nad možným rizikom pre plod.

Dojčenie

Nie je známe, či sa liek Glybera vylučuje do ľudského mlieka. Glybera sa nemá podávať dojčiacim ženám, a to počas celého obdobia dojčenia.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o účinku lieku Glybera na fertilitu. V štúdiách na zvieratách sa neskúmali účinky na mužskú a ženskú fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek Glybera má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po podaní lieku Glybera sa často pozorovali závraty (pozri časť 4.8). Pacientom, u ktorých sa prejavia závraty, sa neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Prehľad bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou je bolesť v končatinách, ktorá sa vyskytla u približne jednej tretiny pacientov. Jeden pacient bol diagnostikovaný s pľúcnou embóliou 7 týždňov po liečbe. Vzhľadom na malú skupinu pacientov a veľkosť kohort, zaznamenané nežiaduce reakcie a závažné nežiaduce reakcie nepredstavujú úplný prehľad charakteru a frekvencie týchto udalostí.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Ďalej sú uvedené nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov podľa databázy MedDRA a frekvencie:

veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).V každej skupine frekvencií sú nežiaduce reakcie zoradené podľa klesajúcej závažnosti.

Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

podľa databázy MedDRA

 

 

Poruchy metabolizmu

 

Znížená chuť do jedla

a výživy

 

 

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Pocit pálenia, závraty, mravčenie, presynkopa

Poruchy ciev

 

Hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy,

 

Námahové dyspnoe, pľúcna embólia

hrudníka a mediastína

 

 

Poruchy gastrointestinálneho

 

Bolesť brucha, nauzea, zápcha

traktu

 

 

 

 

Poruchy kože a podkožného

 

Abnormálny rast vlasov, syndróm

tkaniva

 

palmárno-plantárnej erytrodyzestézie, vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej

Bolesť

Artritída, nepríjemný pocit v končatine,

sústavy a spojivového tkaniva

v končatine

svalové kŕče, svalové napätie, stuhnutosť

 

 

svalov a kostí, myalgia, bolesť svalov, bolesť

 

 

krku, pocit ťažoby, akútna myozitída a chronická

 

 

myozitída

Celkové poruchy a reakcie

Únava,

Triaška, bolesť v mieste podania injekcie,

v mieste podania

hypertermia

periférny edém, pyrexia

 

 

 

Laboratórne a funkčné

Zvýšená

 

vyšetrenia

aktivita

 

 

sérovej

 

 

kreatínkinázy

 

Úrazy, otravy a komplikácie

Kontúzia

Nepríjemný pocit v mieste podania injekcie,

liečebného postupu

 

edém v mieste podania injekcie, pruritus

 

 

v mieste podania injekcie

Imunogenicita

Bola pozorovaná imunitná odpoveď napriek použitiu imunosupresív.

V klinických skúšaniach s liekom Glybera boli pred liečbou prítomné protilátky proti proteínovému obalu adenoasociovaného vírusu (AAV) u 18 z 27 jedincov. Po podaní lieku Glybera sa protilátky proti AAV objavili alebo sa ich množstvo zvýšilo u všetkých jedincov. Klinický význam odpovede protilátok je neznámy (pozri časť 4.2 o opakovanom podávaní).

Nepoužil sa žiadny neutralizačný test.

Odpovede T-buniek proti AAV sa zistili približne u polovice jedincov len po liečbe. U žiadneho jedinca nebola zistená odpoveď T-buniek na LPL.

S výnimkou prípadu horúčky (39,9 °C) v štúdii CT-AMT-011-01, ktorá ustúpila do jedného dňa, sa nevyskytli žiadne závažné nežiaduce udalosti súvisiace s liekom Glybera alebo imunosupresiou.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Predklinické štúdie s dávkami desaťkrát vyššími ako odporúčaná dávka (1 x 1013 gk/kg)) nepreukázali žiadne celkové systémové nepriaznivé prejavy či symptómy. V prípade predávkovania sa odporúča použiť symptomatickú a podpornú liečbu podľa uváženia ošetrujúceho lekára.

Chybné podanie dvoch dávok do toho istého injekčného miesta môže viesť k intenzívnejšej lokálnej reakcii, napríklad k modrinám alebo citlivosti.

Lokálnu bolesť alebo citlivosť možno liečiť symptomatickou liečbou, napríklad podaním lokálnych alebo systémových liekov proti bolesti.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hypolipidemiká, iné látky upravujúce lipidy, ATC kód: C10AX10.

Mechanizmus účinku

Liek Glybera obsahuje variant LPL S447X ľudského génu LPL vo vektore adenoasociovaného vírusu sérotypu 1 (AAV1), ktorý je určený na aplikáciu do svalu. Liek Glybera sa podáva ako jednorazová séria injekcií do svalov dolných končatín, kde vniká do myocytov. Prvky vektora boli zvolené tak, aby

sa podporila expresia génu LPLS447X zapojením mechanizmu expresie bunky a myocytov do tvorby proteínového produktu transgénu LPLS447X bez toho, aby sa reprodukoval vektor.

Farmakodynamické účinky

Lipoproteínová lipáza je kľúčovým enzýmom tzv. prvého kroku v metabolizme lipoproteínov po príjme tukov v potrave. V klinických štúdiách sa u individuálnych pacientov pozorovalo prechodné zníženie hladiny triglyceridov až do 12. týždňa. Liek Glybera navyše umožňuje expresiu proteínu LPL v svale, do ktorého bola podaná injekcia, čo sa prejavilo zlepšením postprandiálneho metabolizmu chylomikrónu (CM) pozorovaným u malej podskupiny pacientov.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Klinická účinnosť a bezpečnosť lieku Glybera sa hodnotili v troch intervenčných klinických štúdiách s génovou terapiou AAV1-LPLS447X u jedincov s LPLD.

Dvom z týchto klinických skúšaní predchádzali prospektívne pozorovacie štúdie na vyhodnotenie hladiny triglyceridov (TG) nalačno a symptómov a prejavov LPLD u jedincov so stravou s nízkym obsahom tukov. Prísne dodržiavanie obmedzenia príjmu tukov v potrave bolo náročné.

V klinických štúdiách s liekom Glybera sa použila štandardná genetická analýza (sekvenovanie). Na potvrdenie diagnózy sa má použiť vhodný test s označením CE alebo sekvenovanie celého genómu.

Klinické skúšanie CT-AMT-010-01

Počas 12-týždňovej otvorenej štúdie so zvyšujúcou sa dávkou (1 x 1011 gk až 3 x 1011 gk na kg

telesnej hmotnosti intramuskulárne) sa génová terapia AAV1-LPLS447X podávala 8 pacientom s LPLD. Nevyskytli sa žiadne závažné nežiaduce udalosti súvisiace s liekom a nepozorovala sa žiadna toxicita obmedzujúca dávku. U polovice jedincov sa pozorovala odpoveď T-buniek na vektor. U všetkých pacientov sa zaznamenalo prechodné a variabilné zníženie mediánovej hladiny triglyceridov v porovnaní so stavom pred podaním.

Klinické skúšanie CT-AMT-011-01

Cieľom tejto otvorenej štúdie so zvyšujúcou sa dávkou bolo vyhodnotiť bezpečnostný profil a zníženie hladiny triglyceridov (TG) v plazme nalačno po 12 týždňoch po podaní lieku Glybera u 14 pacientov s LPLD. Všetci pacienti mali počas 12-týždňového obdobia hlavnej štúdie kontrolovanú

stravu s nízkym obsahom tukov. Prví 2 zaradení pacienti dostali dávku 3 x 1011 gk/kg, ďalší 4

pacienti dostali dávku 3 x 1011 gk/kg s imunosupresívami (perorálny cyklosporín a perorálny mykofenolát mofetil odo dňa po podaní lieku Glybera do 12. týždňa) a poslední 8 pacienti dostali

dávku 1 x 1012gk/kg s imunosupresívami. Odpovede T-buniek sa pozorovali u približne polovice pacientov bez klinických následkov. Na základe údajov o triglyceridoch sa ako najoptimálnejšia javí

dávka 1 x 1012 gk/kg.

Klinické skúšanie CT-AMT-011-02

V tejto otvorenej štúdii sa hodnotilo podávanie alipogénu tiparvoveku vo fixnej dávke 1 x 1012 gk/kg telesnej hmotnosti v jednorazovej sérii intramuskulárnych injekcií. Do štúdie bolo zaradených päť vyhovujúcich jedincov, pričom všetci jedinci dostali alipogén tiparvovek. Jedinci tiež každý deň dostávali perorálnu dávku 3 mg/kg/deň cyklosporínu a 2 g/deň mykofenolátu mofetilu, a to v období od troch dní pred podaním alipogénu tiparvoveku po 12. týždeň. Tridsať minút pred podaním alipogénu tiparvoveku dostali pacienti jeden intravenózny bolus metylprednizolónu (1 mg/kg telesnej hmotnosti).Jeden pacient bol diagnostikovaný s pľúcnou embóliou 7 týždňov po liečbe. U niektorých pacientov sa pozorovalo dočasné zníženie hladiny triglyceridov až do 12. týždňa. Potom sa hladina triglyceridov vrátila späť na pôvodnú úroveň. Zistilo sa preukázateľné zlepšenie postprandiálneho metabolizmu CM u 5 z 5 pacientov až do 14. týždňa a u 3 z 3 pacientov, ktorí sa sledovali až do 52. týždňa.

Všetky intervenčné štúdie pokračovali ako štúdie s dlhodobým sledovaním. Pacienti zo štúdie CT- AMT-010-01 sa sledovali maximálne 5 rokov (n = 6) po podaní lieku, pacienti zo štúdie CT-AMT- 011-01 maximálne 5 rokov (n = 13) a pacienti zo štúdie CT-AMT-011-02 maximálne 1 rok (n = 3).

Svalové biopsie odobraté pol roka po podaní preukázali dlhodobú expresiu génu LPL a prítomnosť biologicky aktívneho proteínu LPL.

Klinické skúšanie CT-AMT-11-03

Štúdia CT-AMT-011-03 bola kombinovaná retrospektívna a prospektívna štúdia jedincov, ktorí sa zúčastnili na štúdiách CT-AMT-10-01, CT-AMT-11-01 a CT-AMT-11-02.

V období sledovania trvajúcom až 3 roky po liečbe sa zistil klesajúci trend výskytu a závažnosti pankreatitídy u 12 pacientov s viacerými príhodami počas života.

Klinické skúšanie CT-AMT-11-05

Ďalšie sledovanie pacientov, ktorí sa zúčastnili na štúdii CT-AMT-11-03 (s mediánom 5,8 rokov po expozícii lieku Glybera), preukázalo skrátenie pobytu v nemocnici o 1 deň na pacienta/rok v porovnaní s rovnakým časom pred expozíciou.

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s liekom Glybera vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie pri liečbe vekových podskupinách pediatrickej populácie pri liečbe deficitu lipoproteínovej lipázy (pre informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

Tento liek bol registrovaný za tzv. mimoriadnych okolností. To znamená, že pre zriedkavosť výskytu ochorenia nebolo možné získať všetky informácie o tomto lieku. Európska agentúra pre lieky každý rok posúdi nové dostupné informácie o tomto lieku a tento súhrn charakteristických vlastností lieku bude podľa potreby aktualizovať.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Predpokladá sa, že liek Glybera sa odbúrava katabolickými cestami endogénneho proteínu a DNA.

Neklinická biologická distribúcia

Po intramuskulárnom podaní lieku Glybera myšiam bol vektor DNA dočasne zistený v krvnom obehu.

Osem dní po podaní bola v svale, do ktorého bola podaná injekcia, a v drenážnych lymfatických uzlinách zistená vysoká hladina sekvencie DNA vektora. Okrem miesta podania injekcie sa najvyšší počet kópií DNA vektora zistil v pečeni a krvi. Najnižší počet kópií sa našiel v mozgu, pľúcach, srdci a skupinách svalov, do ktorých nebola podaná injekcia. V gonádach a reprodukčných orgánoch sa objavili nízke hladiny kópie DNA vektora. Po určitom čase zostali zvyškové hladiny DNA vektora vysoké v svale, do ktorého bola podaná injekcia, a v lymfatických uzlinách slabín, kým v ostatných orgánoch neustále klesali. Hladina DNA vektora lieku Glybera zistená v gonádach bola merateľná, ale nižšia ako v iných necieľových orgánoch.

Súčasná liečba myší imunosupresívami neovplyvnila vzor biologickej distribúcie pri nízkej ani vysokej dávke. Vzor biologickej distribúcie bol veľmi podobný pri ďalších testovaných druhoch (mačkách a králikoch).

Klinická farmakokinetika a vylučovanie

Vylučovanie sa vyhodnocovalo v klinických štúdiách odberom slín, moču a semena. V štúdii CT- AMT-011-02 sa odoberala aj stolica. Po podaní lieku Glybera účastníkom sa najvyššia koncentrácia DNA vektora zistila v sére s klírensom jeden až dva logaritmy za týždeň.

V slinách bola DNA vektora stále zistiteľná do 12. týždňa, v moči do 10. týždňa a v semene do 26.

týždňa. Všetci pacienti okrem dvoch dostávali 12 týždňov imunosupresíva. Existuje teoretické riziko, že súbežné podávanie imunosupresív vedie k dlhšiemu zotrvaniu vírusovej DNA v sére a k dlhšiemu vylučovaniu do slín, moču a semena.

Vysoká hladina DNA vektora bola po maximálne 12 týždňoch po podaní pozorovaná v cieľovom tkanive lieku Glybera, teda v svale nohy, do ktorého bola podaná injekcia, ale nie v svale, do ktorého nebola podaná injekcia.

Farmakokinetika u osobitných skupín, napríklad u starších osôb, pacientov s poškodenou funkciou obličiek atď.

Liek Glybera sa podáva injekčne priamo do cieľového orgánu, ktorým je kostrový sval. Nepredpokladá sa, že funkcia pečene a obličiek, polymorfizmus cytochrómu P450 a starnutie ovplyvňujú klinickú účinnosť alebo bezpečnosť lieku Glybera.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Vo všetkých vykonaných štúdiách na zvieratách bol liek Glybera po podaní injekcie dobre tolerovaný bez zreteľných klinických prejavov. U myší boli pri histopatologickom vyšetrení v svale, do ktorého bola injekčne podaná klinická dávka, pozorované lokálne bunkové infiltráty a prejavy degenerácie a regenerácie bez nekrózy. Tieto účinky záviseli od dávky, ale časom vykazovali regresiu. Všetky zvieratá si podľa očakávania vytvorili protilátky proti proteínovému obalu AAV.

Po podaní lieku u myší štyri týždne pred párením sa nepozorovala žiadna materská, plodová ani vývinová toxicita. V prípade liečby samíc alebo samcov pred párením sa v plodoch nezistila žiadna

DNA vektora.

Štúdie karcinogenicity sa neuskutočnili. V štúdiách toxicity však nebol zistený žiadny nárast výskytu tumorov. Hoci neexistujú žiadne úplne vhodné zvieracie modely na zistenie tumorogénneho potenciálu, dostupné toxikologické údaje nenasvedčujú riziku tumorogenicity.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

bezvodný hydrogénfosforečnan sodný chlorid draselný dihydrogénfosforečnan draselný chlorid sodný

sacharóza

voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

18 mesiacov v prípade zmrazených injekčných liekoviek.

Po rozmrazení sa liek musí ihneď použiť. Ak sa ihneď nepoužije, injekčné liekovky sa majú uchovávať v chladničke pri teplote 2 ºC – 8 ºC maximálne 8 hodín a majú sa chrániť pred svetlom. Po rozmrazení sa liek nemá znova zmrazovať.

Ak sa liek neuchováva v chladničke, možno ho uchovávať v injekčných striekačkách pri teplote neprevyšujúcej 25 °C maximálne 8 hodín, pričom sa musí chrániť pred svetlom.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Injekčné liekovky uchovávajte a prepravujte zmrazené pri teplote -25 oC až -15 oC. Injekčné liekovky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia a špeciálne zariadenie na použitie, podanie alebo implantáciu

1 ml roztoku v 2 ml injekčnej liekovke (sklo) so silikonizovanou chlórbutylovou injekčnou zátkou a snímateľným viečkom.

Každé vopred pripravené priehľadné uzatvorené plastové puzdro obsahuje 2 alebo 3 samostatné injekčné liekovky s tekutiny absorbujúcou vložkou. Vonkajšia škatuľa obsahuje variabilný počet puzdier podľa potrieb dávkovania konkrétneho pacienta.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pokyny na prípravu, manipuláciu a likvidáciu

Riaďte sa národnými predpismi týkajúcimi sa biologickej bezpečnosti platnými pre manipuláciu a likvidáciu liekov obsahujúcich geneticky modifikované organizmy.

Pracovné plochy a materiály, ktoré potenciálne mohli prísť do kontaktu s liekom Glybera, sa musia aspoň 10 minút dekontaminovať vhodnými virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami s účinkom na neobalené vírusy (napríklad prostriedkami uvoľňujúcimi chlórnany a chlór).

Príprava lieku Glybera na podanie

Po vypočítaní množstva lieku Glybera, ktoré sa má podať (pozri časť 4.2), vyberte správny počet injekčných liekoviek na jednorazové použitie z mrazničky a rozmrazte ich pri izbovej teplote (15 oC

až 25 oC) približne 30 – 45 minút pred naplnením injekčnej striekačky.

Po rozmrazení sa má každá injekčná liekovka dvakrát jemne prevrátiť, aby sa rovnomerne premiešala. Injekčné liekovky vizuálne skontrolujte, či neobsahujú častice a skontrolujte aj ich farbu. Číry až mierne opalescenčný a bezfarebný roztok nesmie obsahovať viditeľné častice. Použite len číry a bezfarebný roztok bez viditeľných častíc. Ak injekčná liekovka javí známky poškodenia, nepripravujte injekčné striekačky a podanie injekcií odložte alebo naplánujte na iný termín. Ihneď informujte držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Liek Glybera sa dodáva v balení prispôsobenom konkrétnemu pacientovi, takže bude obsahovať presný počet injekčných liekoviek pre daného pacienta vypočítaný podľa hmotnosti pacienta.

Z rozmrazených injekčných liekoviek sa má naplniť vypočítané množstvo injekčných striekačiek, ktoré sa majú označiť a uložiť do nádoby chránenej pred svetlom vhodnej na prepravu do miestnosti, v ktorej pacient dostane intramuskulárne injekcie.

Musí sa použiť jedna ihla na odobratie lieku z injekčnej liekovky (nechajte ju vnútri zátky) a samostatná ihla pre každú injekčnú striekačku, aby ste zabránili vstreknutiu častíc zo zátky, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku nutnosti dvakrát odoberať liek z injekčnej liekovky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

uniQure biopharma B.V. Meibergdreef 61

1105 BA Amsterdam Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/12/791/001

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 25. október 2012

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis