Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
Kód ATC klasifikácieJ04AA01
Látkapara-aminosalicylic acid
VýrobcaLucane Pharma

1.NÁZOV LIEKU

GRANUPAS 4 g gastrorezistentný granulát

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedno vrecko obsahuje 4 g kyseliny paraaminosalicylovej.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Gastrorezistentný granulát

Granulát je malý sivobiely/svetlohnedý s priemerom približne 1,5 mm.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Liek GRANUPAS je indikovaný ako súčasť vhodnej kombinovanej terapie na liečbu tuberkulózy s mnohopočetnou liekovou rezistenciou u dospelých a pediatrických pacientov od veku 28 dní a starších, ak nie je možná iná účinná terapia z dôvodu rezistencie alebo neznášanlivosti (pozri časť

4.4).

Majú sa zohľadniť oficiálne usmernenie týkajúce sa vhodného používania antibakteriálnych liekov.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí

4 g (jedno vrecko) trikrát denne.

Odporúčaný režim je 4 g každých 8 hodín. Liek GRANUPAS sa môže užívať spolu s jedlom.

Maximálna denná dávka je 12 g. Zvyčajné trvanie liečby je 24 mesiacov.

Pediatrická populácia

Optimálny dávkovací režim u detí nie je jednoznačný. Z obmedzených farmakokinetických údajov nevyplýva podstatný rozdiel medzi dospelými a deťmi.

Dávkovanie u dojčiat, detí a dospievajúcich sa upraví podľa hmotnosti pacienta na 150 mg/kg denne a denná dávka sa rozdelí na dve dávky. Na odmeranie dávok menších ako 4 g pre malé deti slúži odmerka, ktorá je súčasťou balenia.

Bezpečnosť a účinnosť lieku GRANUPAS u novorodencov nebola stanovená..K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Desenzibilizácia

Desenzibilizácia sa môže dosiahnuť pomocou úvodnej dávky 10 mg kyseliny paraaminosalicylovej podanej ako jedna dávka. Dávkovanie sa každé 2 dni dvojnásobne zvýši, kým sa nedosiahne celková dávka 1 gram a potom sa dávka rozdelí podľa pravidelného režimu podávania. V prípade mierneho zvýšenia teploty alebo kožnej reakcie sa zvyšovanie dávky vráti späť o jednu úroveň alebo v priebehu jedného cyklu sa dávka nebude zvyšovať. Reakcie po celkovej dávke 1,5 g sú zriedkavé.

Spôsob podávania

Perorálne použitie.

Obsah vrecka sa má nasypať do pohára s pomarančovým alebo paradajkovým džúsom. Granulát sa nerozpustí, ale vírenie džúsu v pohári pomôže rozptýliť granulát, ak klesne na dno pohára. Liek sa má vypiť naraz, čím sa zabezpečí, že granulát neostane v pohári. Granulát, ktorý ostane na dne pohára sa má prehltnúť ihneď po pridaní malého množstva tekutiny. Menšie dávky pre deti sa odmerajú pomocou odmerky a nasypú sa na jablkové pyré alebo jogurt.

Liek sa má prehltnúť ihneď po zmiešaní s pomarančovým džúsom, paradajkovým džúsom, jablkovým pyré alebo jogurtom, aby granulát ostal neporušený

Granulát sa nemá drviť ani žuvať.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Závažné ochorenie obličiek. Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek nemajú užívať liek GRANUPAS. U pacientov so závažným ochorením obličiek sa akumuluje neaktívny acetylový metabolit kyseliny paraaminosalicylovej.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Mierna až stredne závažná porucha funkcie obličiek

Vzhľadom na to, že metabolity kyseliny paraaminosalicylovej sa vylučujú prevažne glomerulárnou filtráciou, u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek sa vyžaduje obozretnosť (pozri tiež časť 4.3).

Žalúdočný vred

Liek GRANUPAS sa má používať obozretne u pacientov s peptickým vredom.

Porucha funkcie pečene

Liek GRANUPAS sa má používať obozretne u pacientov s poruchou funkcie pečene.

Hepatálna toxicita

Kyselina paraaminosalicylová môže zapríčiniť hepatitídu. Prvé symptómy sa zvyčajne objavia do troch mesiacov po začatí liečby, pričom najčastejšia nežiaduca reakcia je vyrážka, potom horúčka a oveľa menej často sa vyskytujú gastrointestinálne poruchy, napríklad anorexia, nauzea alebo hnačka. Liečba sa má v tomto prípade ihneď zastaviť.

Precitlivenosť

Pacienti musia byť počas prvých troch mesiacov liečby pozorne sledovaní a liečba sa musí ihneď ukončiť, ak sa objavia prvé príznaky vyrážky, horúčky alebo iné varovné príznaky neznášanlivosti. Úpravy dávkovania na dosiahnutie desenzibilizácie sú uvedené v časti 4.2.

Hypotyreóza u pacientov súčasne infikovaných HIV

Kyselina paraaminosalicylová môže súvisieť so zvýšeným rizikom hypotyreózy u pacientov súčasne infikovaných HIV. Funkciu štítnej žľazy je potrebné sledovať u pacientov súčasne infikovaných HIV pred začatím liečby a pravidelne počas liečby, najmä ak sa kyselina paraaminosalicylová podáva spolu s etionamidom/protionamidom.

Pacientov treba upozorniť, že v stolici sa môžu objaviť zvyšky granulátu.

4.5Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s liekom GRANUPAS.

Z literatúry vyplýva:

Vitamín B12

Kyselina paraaminosalicylová môže znížiť absorpciu vitamínu B12 a môžu sa vyskytnúť klinicky významné abnormality erytrocytov po deplécii; v prípade pacientov liečených dlhšie ako jeden mesiac sa má zvážiť udržiavacia liečba vitamínom B12.

Syndróm malabsorpcie

U pacientov liečených kyselinou paraaminosalicylovou sa môže vyvinúť syndróm malabsorpcie, zvyčajne však nie je úplný. Úplný syndróm zahŕňa steatoreu, abnormálnu röntgenovú snímku tenkého čreva, atrofiu klkov, zníženú hladinu cholesterolu, zníženú hladinu D-xylózy a absorpciu železa. Absorpcia triglyceridov je vždy normálna.

Digoxín

Kyselina paraaminosalicylová môže znížiť gastrointestinálnu absorpciu digoxínu inhibíciou absorpčnej funkcie črevných buniek. U pacientov so súbežnou liečbou je potrebné sledovať sérovú hladinu digoxínu.

Etionamid

Súbežné podávanie kyseliny paraaminosalicylovej a etionamidu môže zosilniť nežiaduce reakcie kyseliny paraaminosalicylovej, najmä gastrointestinálne účinky vrátane žltačky, hepatitídy, nauzey, vracania, hnačky, abdominálnej bolesti alebo anorexie. Etionamid sa má vysadiť, ak sú tieto účinky výrazné.

Difenylhydramín

Tento liek znižuje gastrointestinálnu absorpciu kyseliny paraaminosalicylovej a tieto lieky sa preto nemajú podávať súbežne.

Antiretrovírusové lieky

U pacientov s infekciou zapríčinenou vírusom HIV užívajúcich antiretrovírusové lieky a kyselinu paraaminosalicylovú sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie. Vzhľadom na metabolickú dráhu lieku

GRANUPAS sa nepredpokladá žiadna významná lieková interakcia.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití kyseliny paraaminosalicylovej u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali určitú embryologickú toxicitu (pozri časť 5.3).

Údaje z literatúry o kyseline paraaminosalicylovej použitej u gravidných žien vždy uvádzajú súbežné podávanie s ďalšími liekmi. Keďže nie sú k dispozícii primerané a náležite kontrolované štúdie skúmajúce kyselinu paraaminosalicylovú u ľudí, liek GRANUPAS sa má podávať gravidným ženám, iba ak je to nevyhnutné.

Laktácia

Kyselina paraaminosalicylová sa vylučuje do materského mlieka a dojčiace matky by preto nemali počas liečby dojčiť.

Fertilita

Nie je k dispozícii žiadny dôkaz o účinku kyseliny paraaminosalicylovej na fertilitu.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Kyselina paraaminosalicylová má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

Najčastejšie nežiaduce reakcie boli spojené s gastrointestinálnym systémom. Vyskytli sa tiež časté kožné reakcie z precitlivenosti a nežiaduce reakcie spojené s nervovým systémom.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencia je definovaná ako veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej kategórie frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy krvi a lymfatického

Veľmi zriedkavé

trombocytopénia, purpura, leukopénia, anémia,

systému

methemoglobinémia, agranulocytóza

 

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé

Hypotyreóza*

Veľmi zriedkavé

hypoglykémia

 

 

Veľmi zriedkavé

bolesť šliach, bolesť hlavy, poruchy zraku,

Poruchy nervového systému

periférna neuropatia, závraty

 

 

Časté

závraty, vestibulárny syndróm

 

Časté

abdominálna bolesť, vracanie, nauzea,

 

nadúvanie, hnačka, riedka stolica

Poruchy gastrointestinálneho

 

Menej časté

anorexia

traktu

 

syndróm malabsorpcie, peptický vred,

 

Zriedkavé

gastrointestinálne krvácanie, žltačka, kovová

 

 

chuť v ústach

Poruchy kože a podkožného

Časté

kožná precitlivenosť, kožná vyrážka

tkaniva

Zriedkavé

urtikária

Poruchy obličiek a močových

Veľmi zriedkavé

kryštalúria

ciest

 

 

Laboratórne a funkčné

 

znížená hladina protrombínu, hepatocytolýza,

Veľmi zriedkavé

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy

vyšetrenia

 

a transamináz v krvi, úbytok hmotnosti

 

 

*Popis vybraných nežiaducich reakcií

Hypotyreóza u pacientov súčasne infikovaných HIV je veľmi častý jav a vyskytuje sa u ≥1/10 subjektov, najmä ak sa PAS podáva s etionamidom/protionamidom.

Pediatrická populácia

Predpokladá sa, že frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u detí budú rovnaké ako u dospelých.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V

4.9Predávkovanie

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania u dospelých ani u detí. Liečba je symptomatická a podporná.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykobakteriálne lieky, lieky na liečbu tuberkulózy, ATC kód: J04AA01

Mechanizmus účinku

Kyselina aminosalicylová je bakteriostatická pre mikroorganizmus Mycobacterium tuberculosis.

Inhibuje vznik bakteriálnej rezistencie voči streptomycínu a izoniazidu.

Mechanizmus účinku kyseliny paraaminosalicylovej je podobný ako v prípade sulfonamidov, pričom kyselina paraaminosalicylová súťaží s kyselinou paraaminobenzoovou (PABA) o dihydropteroátsyntetázu (DHP), hlavný enzým v biosyntéze folátov. Zdá sa však, že kyselina paraaminosalicylová je mierny inhibítor enzýmu DHP in vitro, čo zvyšuje možnosť, že môže mať iný cieľ. Kyselina paraaminosalicylová sa acetyluje v pečeni a mení sa na neaktívny metabolit, kyselinu N-acetylparaaminosalicylovú, ktorá nemá bakteriostatický účinok. Plazmatický polčas tohto lieku je asi 1 hodina a koncentrácia pri dysfunkcii pečene nie je podstatne zmenená. Koncentrácia metabolitu môže byť zvýšená v prípade zlyhávania obličiek.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Liek GRANUPAS je gastrorezistentný prípravok a film na granuláte odolný voči kyseline chráni granulát pred rozkladom v žalúdku, čo bráni vytváraniu metaaminofenolu (známeho hepatotoxínu).

Malé granuly sú navrhnuté tak, aby pri vyprázdňovaní žalúdka neboli obmedzované ako veľké častice

. Za neutrálnych podmienok, ktoré sa vyskytujú v tenkom čreve, alebo v neutrálnej potrave, sa film odolný voči kyseline rozpustí do jednej minúty.

Pri podávaní granulátu je potrebné dbať na ochranu filmu odolného voči kyseline, čo sa dosiahne tak,

že granulát sa bude podávať spolu s kyslým jedlom.

Keďže granulát je chránený gastrorezistentným filmom, absorpcia sa nezačne, kým granulát neopustí žalúdok. Mäkká kostra granulátu sa neabsorbuje a môže byť viditeľná v stolici.

Vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej jednu dávku (4 gramy), ktorej sa zúčastnili zdraví dospelí dobrovoľníci (N=11), počiatočný čas do dosiahnutia sérovej hladiny kyseliny aminosalicylovej 2 µg/ml bol 2 hodiny s rozsahom 45 minút až 24 hodín; priemerný čas do dosiahnutia maximálnej hladiny bol 6 hodín s rozsahom 1,5 až 24 hodín; priemerná maximálna hladina bola 20 µg/ml s rozsahom 9 až 35 µg/ml: hladina 2 µg/ml sa udržala priemerne 8 hodín s rozsahom 5 až 9,5 hodiny a hladina 1 µg/ml sa udržala priemerne 8,8 hodiny s rozsahom 6 až 11,5 hodiny.

Distribúcia

Kyselina paraaminosalicylová je distribuovaná do rôznych tkanív a tekutín vrátane pľúc, obličiek, pečene a peritoneálnej tekutiny. Koncentrácia v pleurálnej tekutine alebo synoviálnej tekutine je približne rovnaká ako v plazme. Liek neprechádza cez krvno-mozgovú bariéru pacientov, ak mozgové blany nie sú zapálené, keď koncentrácia kyseliny paraaminosalicylovej v cerebrospinálnej tekutine tvorí asi 10 až 50 % plazmy. Nie je známe, či liek prechádza cez placentálnu bariéru. Malé množstvo tohto lieku sa distribuuje do mlieka a žlče.

Väzba na plazmatické proteíny je asi 50 až 60 %, polčas kinetickej distribúcie je 0,94 hodiny a distribučný objem je 1,001 l/kg.

Biotransformácia

Hlavné metabolity kyseliny paraaminosalicylovej sa vytvárajú konjugáciou: s glycínom v kyseline paraaminosalicylmočovej (PASU) až do 25 % dávky a s N-acetylom v kyseline N-

acetylparaaminosalicylovej (Ac-PAS) až do 70 % dávky. Tieto metabolity predstavujú spolu viac ako 90 % celkových metabolitov kyseliny paraaminosalicylovej zistených v moči.

Eliminácia

V štúdii skúmajúcej jednu dávku bol plazmatický polčas kyseliny paraaminosalicylovej podanej ako liek GRANUPAS 1,62±0,85 h.

Kyselina paraaminosalicylová a jej metabolity sa vylučujú glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Kumulatívna exkrécia kyseliny paraaminosalicylovej po 24 hodinách je 84 % perorálnej dávky 4 g, 21 % vo forme kyseliny paraaminosalicylovej a 63 % v acetylovanej forme. Proces acetylácie nie je geneticky determinovaný ako v prípade izoniazidu.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti a toxicity po opakovanom podávaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Údaje zo štúdie skúmajúcej embrofetálny vývin potkanov, v ktorej sa zvieratám podával aminosalicylát sodný (3,85 až 385 mg/kg), boli obmedzené. Poruchy kostí sa pozorovali iba pri použití dávky 77 mg/kg a pri iných dávkach sa zaznamenala zvýšená fetálna hmotnosť. Pozorovali sa tiež ďalšie malformácie; presný charakter týchto zistení však nie je známy. Neprítomnosť vzťahu dávky a odpovede naznačuje, že tieto zistenia nie sú klinicky významné, je však potrebné poznamenať, že tieto zistenia sa pozorovali pri použití dávok, ktoré boli nižšie ako klinicky navrhnuté dávky. Aminosalicylát sodný nemal v prípade králikov žiadny vplyv na embryofetálny vývin; hodnotené dávky však boli nižšie ako klinicky navrhnuté dávky.

Sodná soľ kyseliny aminosalicylovej nebola mutagénna v prípade Amesovho testovacieho kmeňa TA

100. V kultúrach ľudských lymfocytov in-vitro pri použití dávky 153 alebo 600 g/ml sa nepozoroval klastogénny účinok na achromatické, chromatídové a izochromatické zlomy alebo chromatídové translokácie; pri použití dávok 1500 a 3000 g/ml sa však pozorovalo zvýšenie chromatídových aberácií v závislosti od dávky. S kyselinou paraaminosalicylovou sa uskutočnila štúdia genotoxity in vivo (mikronukleárny test). Výsledky ukazujú, že kyselina paraaminosalicylová sa nepovažuje za vyvolávajúcu akýkoľvek klastogénny účinok u myší, ktorým boli podané netoxické hladiny dávok (skúmané 24 hodín po 2 denných podaniach 312,5 až 1250 mg/kg).

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Koloidný oxid kremičitý, dibutyl sebakát,

kopolymér kyseliny metakrylovej a etyl akrylátu (1:1) 30 % disperzia, hypromelóza,

mikrokryštalická celulóza, mastenec.

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Vrecká sa môžu uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25° C až 24 hodín po prvom otvorení.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Vrecko sa skladá z papiera/nízkohustotného polyetylénu/hliníkovej fólie/priméru/nízkohustotného polyetylénu.

Veľkosť balenia: 30 vreciek. Súčasťou balenia je kalibrovaná odmerka.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Granulát sa nemá drviť ani žuvať.

NEPOUŽÍVAJTE, ak je vrecko nafúknuté alebo ak granulát stratil pôvodné svetlohnedé zafarbenie, je tmavohnedý alebo purpurový.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Francúzsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/896/001

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 07. apríl 2014

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis