Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Humalog (insulin lispro) – Označenie obalu - A10AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuHumalog
Kód ATC klasifikácieA10AC04
Látkainsulin lispro
VýrobcaEli Lilly Nederland B.V.

Obsah článku

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL - liekovka. 1 a 2 injekčné liekovky.

1.NÁZOV LIEKU

Humalog 100 jednotiek/ml, injekčný roztok v injekčnej liekovke

Inzulín lispro

2.LIEČIVO

Inzulín lispro (pôvod z rDNA) 100 jednotiek/ml (3,5 mg/ml)

Jeden ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg/ml)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom ako konzervačnú prísadu, vodu na injekciu.

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité na úpravu kyslosti roztoku.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok, 1 x 10 ml v injekčnej liekovke

Injekčný roztok

1 liekovka s 10 ml

2 liekovky po 10 ml

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne alebo intravenózne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa môže obsah injekčnej liekovky používať po dobu 28 dní. Používané injekčné liekovky uchovávajte pri teplote do 30°C.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/007/002

EU/1/96/007/020

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (bez blue boxu) súčasť multibalenia - injekčná liekovka

1.NÁZOV LIEKU

Humalog 100 jednotiek/ml, injekčný roztok v injekčnej liekovke

Inzulín lispro

2.LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom ako konzervačnú prísadu, vodu na injekciu.

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité na úpravu kyslosti roztoku.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

Multibalenie: 5 liekoviek po 10 ml. Súčasť multibalenia, samostatne nepredajné.

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne alebo intravenózne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa môže obsah injekčnej liekovky používať po dobu 28 dní. Používané injekčné liekovky uchovávajte pri teplote do 30°C.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/007/021

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (s blue boxom) súčasť multibalenia - injekčná liekovka

1.NÁZOV LIEKU

Humalog 100 jednotiek/ml, injekčný roztok v injekčnej liekovke

Inzulín lispro

2.LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom ako konzervačnú prísadu, vodu na injekciu.

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité na úpravu kyslosti roztoku.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

Multibalenie: 5 (5 balení po 1) liekovke s 10 ml.

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne alebo intravenózne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa môže obsah injekčnej liekovky používať po dobu 28 dní. Používané injekčné liekovky uchovávajte pri teplote do 30°C.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/007/021

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA ETIKETE

1.NÁZOV LIEKU A CESTY PODANIA

Humalog 100 j./ml, injekčný roztok v injekčnej liekovke

Inzulín lispro

Subkutánne alebo intravenózne použitie.

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

10 ml (3,5 mg/ml)

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL - Náplne. Balenie po 5 a 10

1.NÁZOV LIEKU

Humalog 100 jednotiek/ml, injekčný roztok v náplni

Inzulín lispro

2.LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom ako konzervačnú prísadu, vodu na injekciu.

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité na úpravu kyslosti roztoku.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

5 náplní po 3 ml

10 náplní po 3 ml

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne alebo intravenózne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Tieto náplne sa môžu používať iba s 3 ml perom.

Ak je predpísaná sila 40 jednotiek/ml v injekčnej liekovke, neaplikujte inzulín z náplne 100 jednotiek/ml pomocou injekčnej striekačky s označením 40 jednotiek/ml.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa náplň môže používať po dobu 28 dní. Po založení náplne do pera, náplň i pero uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/007/004

EU/1/96/007/023

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

(Tu otvorte. Zdvihnite a vytiahnite)

ŠKATUĽA JE OTVORENÁ

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA ETIKETE

1.NÁZOV LIEKU A CESTY PODANIA

Humalog 100 j./ml, injekčný roztok v náplni

Inzulín lispro

Subkutánne alebo intravenózne použitie.

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 ml (3,5 mg/ml)

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL - liekovka. Balenie po 1.

1.NÁZOV LIEKU

Humalog Mix25 100 jednotiek/ml, injekčná suspenzia v injekčnej liekovke

25% inzulínu lispro a 75% suspenzie inzulínu lispro izofán.

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia.

1 injekčná liekovka s 10 ml.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa môže obsah injekčných liekoviek používať po dobu 28 dní. Používané injekčné

liekovky uchovávajte pri teplote do 30°C.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/005

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA ETIKETE

1.NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Humalog Mix25 100 j./ml, injekčná suspenzia v injekčnej liekovke

25% inzulínu lispro a 75% suspenzie inzulínu lispro izofán Subkutánne použitie

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

10 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/005

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL - Náplne. Balenie po 5 a 10.

1.NÁZOV LIEKU

Humalog Mix25 100 jednotiek/ml, injekčná suspenzia v náplni

25% inzulínu lispro a 75% suspenzie inzulínu lispro izofán (pôvod z rDNA)

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

5 náplní po 3 ml

10 náplní po 3 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

Tieto náplne sa môžu používať len s 3 ml perom.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa náplne môžu používať po dobu 28 dní. Po založení náplne do pera, náplň i pero uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/008

EU/1/96/007/024

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

(Tu otvorte. Nadvihnite a strhnite)

ŠKATUĽA JE OTVORENÁ

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog Mix25

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA ETIKETE

1.NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Humalog Mix25 100 j./ml, injekčná suspenzia v náplni 25% inzulínu lispro a 75% suspenzie inzulínu lispro izofán Subkutánne použitie

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 ml (3,5 mg/ml)

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL - Náplne. Balenie po 5 a 10.

1.NÁZOV LIEKU

Humalog Mix50 100 jednotiek/ml, injekčná suspenzia v náplni 50% inzulínu lispro a 50% suspenzie inzulínu lispro izofán

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg/ml)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

5 náplní po 3 ml

10 náplní po 3 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

Tieto náplne sa môžu používať len s 3 ml perom.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa náplne môžu používať po dobu 28 dní. Po založení náplne do pera, náplň i pero uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/006

EU/1/96/007/025

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

(Tu otvorte. Zdvihnite a vytiahnite)

ŠKATUĽA JE OTVORENÁ

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog Mix50

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA ETIKETE

1.NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Humalog Mix50 100 j./ml, injekčná suspenzia v náplni 50% inzulínu lispro a 50% suspenzie inzulínu lispro izofán Subkutánne použitie

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 ml (3,5 mg/ml)

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL -Náplne. Balenie po 5 a 10.

1.NÁZOV LIEKU

Humalog BASAL 100 jednotiek/ml, injekčná suspenzia v náplni

Suspenzia inzulín lispro protamín

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

5 náplní po 3 ml

10 náplní po 3 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

Tieto náplne sa môžu používať len s 3 ml perom.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa náplne môžu používať po dobu 21 dní. Po založení náplne do pera, náplň i pero uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/010

EU/1/96/007/029

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

(Tu otvorte. Zdvihnite a vytiahnite)

ŠKATUĽA JE OTVORENÁ

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog BASAL

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA ETIKETE

1.NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Humalog BASAL 100 j./ml injekčná suspenzia v náplni

Suspenzia inzulín lispro protamín

Subkutánne použitie

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 ml (3,5 mg/ml)

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL - KwikPen. Balenie po 5.

1.NÁZOV LIEKU

Humalog 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčný roztok

Inzulín lispro

2.LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom ako konzervačnú prísadu, vodu na injekciu.

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité na úpravu kyslosti roztoku.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok. KwikPen.

5 pier po 3 ml

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne alebo intravenózne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/007/031

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

Ak je uzáver porušený pred prvým použitím, obráťte sa na svojho lekárnika.

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog KwikPen

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (bez blue boxu) súčasť multibalenia - KwikPen

1.NÁZOV LIEKU

Humalog 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčný roztok

Inzulín lispro

2.LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom ako konzervačnú prísadu, vodu na injekciu.

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité na úpravu kyslosti roztoku.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok. KwikPen.

Multibalenie: 5 pier po 3 ml. Súčasť multibalenia, nepredávajte samostatne.

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne alebo intravenózne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/007/032

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

Ak je uzáver porušený pred prvým použitím, obráťte sa na svojho lekárnika.

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog KwikPen

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (s blue boxom) multibalenie - KwikPen

1.NÁZOV LIEKU

Humalog 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčný roztok

Inzulín lispro

2.LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom ako konzervačnú prísadu, vodu na injekciu.

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité na úpravu kyslosti roztoku.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok. KwikPen.

Multibalenie: 10 (2 balenia po 5) 3 ml pier.

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne alebo intravenózne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/007/032

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog KwikPen

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA ETIKETE

1.NÁZOV LIEKU A CESTY PODANIA

Humalog 100 j./ml KwikPen, injekčný roztok

Inzulín lispro

Subkutánne alebo intravenózne použitie.

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 ml (3,5 mg/ml)

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL - KwikPen. Balenie po 5.

1.NÁZOV LIEKU

Humalog Mix25 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčná suspenzia 25% inzulínu lispro a 75% suspenzie inzulínu lispro izofán

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

5 pier po 3 ml.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu.

Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/033

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

Ak je uzáver porušený pred prvým použitím, obráťte sa na svojho lekárnika.

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog Mix25 KwikPen

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (bez blue boxu) súčasť multibalenia - KwikPen

1.NÁZOV LIEKU

Humalog Mix25 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčná suspenzia 25% inzulínu lispro a 75% suspenzie inzulínu lispro izofán

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia. KwikPen

Multibalenie: 5 pier po 3 ml. Súčasť multibalenia, nepredávajte samostatne.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/034

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

Ak je uzáver porušený pred prvým použitím, obráťte sa na svojho lekárnika.

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog Mix25 KwikPen

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (s blue boxom) multibalenia - KwikPen

1.NÁZOV LIEKU

Humalog Mix25 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčná suspenzia 25% inzulínu lispro a 75% suspenzie inzulínu lispro izofán

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia. KwikPen

Multibalenie: 10 (2 balenia po 5) 3 ml pier.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/034

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

Ak je uzáver porušený pred prvým použitím, obráťte sa na svojho lekárnika.

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog Mix25 KwikPen

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA ETIKETE

1.NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, injekčná suspenzia

25% inzulínu lispro a 75% suspenzie inzulínu lispro izofán Subkutánne použitie

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 ml (3,5 mg/ml)

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL - KwikPen. Balenie po 5.

1.NÁZOV LIEKU

Humalog Mix50 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčná suspenzia 50% inzulínu lispro a 50% suspenzie inzulínu lispro izofán

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia. KwikPen

5 pier po 3 ml.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/035

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

Ak je uzáver porušený pred prvým použitím, obráťte sa na svojho lekárnika.

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog Mix50 KwikPen

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (bez blue boxu) súčasť multibalenia - KwikPen

1.NÁZOV LIEKU

Humalog Mix50 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčná suspenzia 50% inzulínu lispro a 50% suspenzie inzulínu lispro izofán

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia. KwikPen

Multibalenie: 5 pier po 3 ml. Súčasť multibalenia, nepredávajte samostatne.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/036

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

Ak je uzáver porušený pred prvým použitím, obráťte sa na svojho lekárnika.

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog Mix50 KwikPen

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (s blue boxom) multibalenie - KwikPen

1.NÁZOV LIEKU

Humalog Mix50 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčná suspenzia 50% inzulínu lispro a 50% suspenzie inzulínu lispro izofán

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia. KwikPen

Multibalenie: 10 (2 balenia po 5) 3 ml pier.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu.

Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/036

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog Mix50 KwikPen

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA ETIKETE

1.NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, injekčná suspenzia

50% inzulínu lispro a 50% suspenzie inzulínu lispro izofán Subkutánne použitie

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 ml (3,5 mg/ml)

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL - KwikPen. Balenie po 5.

1.NÁZOV LIEKU

Humalog BASAL 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčná suspenzia

Suspenzia inzulín lispro protamín

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia. KwikPen

5 pier po 3 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu.

Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 21 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/037

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

Ak je uzáver porušený pred prvým použitím, obráťte sa na svojho lekárnika.

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog BASAL KwikPen

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (bez blue boxu) súčasť multibalenia - KwikPen

1.NÁZOV LIEKU

Humalog BASAL 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčná suspenzia

Suspenzia inzulín lispro protamínu

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia. KwikPen

Multibalenie: 5 pier po 3 ml. Súčasť multibalenia, nepredávajte samostatne.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 21 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/038

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

Ak je uzáver porušený pred prvým použitím, obráťte sa na svojho lekárnika.

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog BASAL KwikPen

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (s blue boxom) multibalenie - KwikPen

1.NÁZOV LIEKU

Humalog BASAL 100 jednotiek/ml KwikPen, injekčná suspenzia

Suspenzia inzulín lispro protamínu

2.LIEČIVO

Jeden ml suspenzie obsahuje 100 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 3,5 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje protamíniumsulfát, glycerol, oxid zinočnatý, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného s metakrezolom a fenolom ako konzervačné prísady, vodu na injekciu.

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité na úpravu kyslosti.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia. KwikPen

Multibalenie: 10 (2 balenia po 5) 3 ml pier.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Dôkladne premiešajte. Pozrite priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernej teplote alebo priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať po dobu 21 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/007/038

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog BASAL KwikPen

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA ETIKETE

1.NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Humalog BASAL 100 j./ml KwikPen, injekčná suspenzia

Suspenzia inzulín lispro protamín

Subkutánne použitie

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 ml (3,5 mg/ml)

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA KwikPen, balenie 1, 2 a 5 pier

1.NÁZOV LIEKU

Humalog 200 jednotiek/ml, injekčný roztok v naplnenom pere

Inzulín lispro

2.LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 200 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 6,9 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje glycerol, oxid zinočnatý, trometamol, metakrezol a vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti roztoku.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok, KwikPen

1 pero po 3 ml

2 perá po 3 ml

5 pier po 3 ml

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Používajte iba v tomto pere, inak môže dôjsť k závažnému predávkovaniu.

Ak je pred prvým použitím uzáver balenia porušený, obráťte sa na svojho lekárnika.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernému teplu ani priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať počas 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/007/039

 

 

1 pero

EU/1/96/007/040

2 perá

EU/1/96/007/041

5 pier

 

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog 200 jednotiek/ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA (bez „Blue boxu“) súčasť multibalenia - KwikPen

1.NÁZOV LIEKU

Humalog 200 jednotiek/ml, injekčný roztok v naplnenom pere

Inzulín lispro

2.LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 200 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 6,9 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje glycerol, oxid zinočnatý, trometamol, metakrezol a vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti roztoku.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok, KwikPen

Multibalenie: 5 pier po 3 ml. Súčasť multibalenia, samostatne nepredajné.

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Používajte iba v tomto pere, inak môže dôjsť k závažnému predávkovaniu.

Ak je pred prvým použitím uzáver balenia porušený, obráťte sa na svojho lekárnika.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernému teplu ani priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať počas 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/007/042

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog 200 jednotiek/ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA (s „Blue boxom“) multibalenie - KwikPen

1.NÁZOV LIEKU

Humalog 200 jednotiek/ml, injekčný roztok v naplnenom pere

Inzulín lispro

2.LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 200 jednotiek inzulínu lispro (ekvivalent 6,9 mg)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje glycerol, oxid zinočnatý, trometamol, metakrezol a vodu na injekciu.

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková môžu byť použité na úpravu kyslosti roztoku.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok, KwikPen

Multibalenie: 10 (2 balenia po 5) 3 ml pier.

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Používajte iba v tomto pere, inak môže dôjsť k závažnému predávkovaniu.

Ak je pred prvým použitím uzáver balenia porušený, obráťte sa na svojho lekárnika.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Nevystavujte nadmernému teplu ani priamemu slnečnému svetlu. Po prvom použití sa perá môžu používať počas 28 dní. Používané perá uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/007/042

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Humalog 200 jednotiek/ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA ETIKETE

1.NÁZOV LIEKU A CESTY PODANIA

Humalog 200 jednotiek/ml KwikPen, injekčný roztok

Inzulín lispro

Subkutánne použitie.

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 ml

6.INÉ

POUŽÍVAJTE IBA V TOMTO PERE, INAK MÔŽE DÔJSŤ K ZÁVAŽNÉMU PREDÁVKOVANIU.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis