Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kentera (Oxybutynin Nicobrand) (oxybutynin) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - G04BD04

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuKentera (Oxybutynin Nicobrand)
Kód ATC klasifikácieG04BD04
Látkaoxybutynin
VýrobcaNicobrand Ltd.

1.NÁZOV LIEKU

Kentera 3,9 mg/24 hodín, transdermálna náplasť

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá transdermálna náplasť obsahuje 36 mg oxybutynínu. Plocha náplasti je 39 cm2, uvoľňuje nominálne 3,9 mg oxybutynínu v priebehu 24 hodín.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Transdermálna náplasť. Priehľadná plastová náplasť má lepivý podklad chránený odlepovacou vrstvou, ktorá sa má odstrániť pred aplikáciou.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a nutkania na močenie, ktoré sa môžu vyskytnúť u dospelých pacientov s nestabilným močovým mechúrom.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Náplasť sa má aplikovať na suchú, neporušenú kožu na bruchu, boku alebo hornú zadnú časť stehna okamžite po vybratí z ochranného vrecka. Pre každú novú náplasť sa má zvoliť nové miesto podania, aby sa vyhlo opätovnej aplikácii na to isté miesto v priebehu 7 dní.

Odporúčaná dávka je jedna 3,9 mg transdermálna náplasť, ktorá sa aplikuje dvakrát týždenne (každé 3 až 4 dni).

Starší pacienti

Na základe skúseností z klinických skúšaní sa v tejto populácii nepovažuje za potrebné zmeniť dávkovanie. Napriek tomu sa má Kentera používať opatrne u starších pacientov, ktorí môžu byť citlivejší na účinky centrálne pôsobiacich anticholinergík a vykazujú rozdiely vo farmakokinetike (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Kentery v pediatrickej populácii neboli stanovené. Kentera sa neodporúča používať v pediatrickej populácii. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v časti 4.8, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Kentera je kontraindikovaná u pacientov s retenciou moču, závažnou gastrointestinálnou poruchou, myasténiou gravis alebo glaukómom s uzavretým uhlom a u pacientov, u ktorých je riziko takýchto ochorení.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Kentera sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek.

U pacientov s poškodením funkcie pečene sa má použitie Kentery starostlivo sledovať. Pred liečbou Kenterou treba zvážiť aj iné príčiny častého močenia (zlyhanie srdca alebo ochorenie obličiek). Pri infekcii močových ciest sa má začať vhodná antibakteriálna liečba.

Retencia moču: Pri podávaní anticholinergických liekov pacientom s klinicky významnou obštrukciou vyprázdňovania močového mechúra je potrebná zvýšená opatrnosť z dôvodu rizika retencie moču.

Kentera sa má používať opatrne u starších pacientov, ktorí môžu byť citlivejší na účinky centrálne pôsobiacich anticholinergík a vykazujú rozdiely vo farmakokinetike.

Celkovo bolo Kenterou liečených 496 pacientov v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej 12-týždňovej a 14-týždňovej rozšírenej klinickej štúdii bezpečnosti. Z toho 188 pacientov (38 %) bolo vo veku 65 rokov a starších, ktorí v porovnaní s mladšími pacientmi nepreukázali žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti ani účinnosti. Preto sa na základe súčasných klinických dôkazov u starších pacientov úprava dávky nepovažuje za potrebnú.

S používaním oxybutynínu sú spojené psychiatrické účinky a udalosti súvisiace s vplyvom anticholinergík na CNS, ako sú poruchy spánku (napr. nespavosť) a kognitívne poruchy, najmä u starších pacientov. Pri podávaní oxybutynínu súbežne s inými anticholinergickými liekmi sa vyžaduje obozretnosť (pozri tiež časť 4.5). Ak sa u pacienta vyskytnú takéto udalosti, treba zvážiť vysadenie lieku.

Počas používania lieku po uvedení na trh boli hlásené ďalšie psychiatrické udalosti zahŕňajúce anticholinergický mechanizmus (pozri časť 4.8).

Perorálne podávanie oxybutynínu môžu sprevádzať nasledovné varovné signály, hoci sa tieto prípady nepozorovali počas klinických skúšaní s Kenterou:

Gastrointestinálne poruchy: Anticholinergické lieky môžu znižovať gastrointestinálnu motilitu a s ohľadom na riziko gastrickej retencie je pri ich používaní u pacientov s gastrointestinálnymi

obštrukčnými ochoreniami potrebná zvýšená opatrnosť. Tiež pri stavoch, ako je ulcerózna kolitídy a intestinálna atónia. Pri používaní anticholinergických liekov u pacientov s hiátovou herniou alebo

gastroezofágovým refluxom a/alebo u pacientov súbežne užívajúcich lieky (ako sú bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť ezofagitídu.

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri používaní anticholinergických liekov u pacientov s autonómnou neuropatiou, kognitívnou dysfunkciu alebo Parkinsonovou chorobu.

Pacientov treba informovať, že pri používaní anticholinergík, ako je oxybutynín, v horúcom prostredí sa môže prejaviť vyčerpanosť z tepla (horúčka a úpal v dôsledku zníženého potenia).

Oxybutynín môže zhoršovať príznaky hypertyreoidizmu, koronárneho srdcového ochorenia, kongestívneho zlyhania srdca, srdcových arytmií, tachykardie, hypertenzie a hypertrofie prostaty.

Oxybutynín môže potláčať sekréciu slín, čo môže viesť k vzniku zubného kazu, paradentóze alebo orálnej kandidóze.

4.5Liekové a iné interakcie

Súbežné používanie oxybutynínu s inými anticholinergickými liekmi alebo s inými látkami, ktoré kompetujú o metabolizmus enzýmu CYP3A4, môže zvyšovať výskyt alebo závažnosť sucha v ústach, zápchy a ospalosti.

Anticholinergické látky môžu v dôsledku anticholinergických účinkov na gastrointestinálnu motilitu potenciálne meniť vstrebávanie niektorých súbežne podávaných liekov. Keďže oxybutynín sa metabolizuje prostredníctvom izoenzýmu CYP3A4 cytochrómu P450, nemožno vylúčiť interakcie

s liekmi, ktoré inhibujú tento izoenzým. Toto sa musí zohľadniť pri používaní azolových fungicídov (napr. ketokonazolu) alebo makrolidových antibiotík (napr. erytromycínu) súbežne s oxybutynínom.

Anticholinergická aktivita oxybutynínu sa zvyšuje pri súbežnom používaní s inými anticholinergikami alebo liekmi s anticholinergickou aktivitou, ako je amantadín a iné anticholinergické antiparkinsoniká (napr. biperidén, levodopa), antihistaminiká, antipsychotiká (napr. fenotiazíny, butyrofenóny, klozapín), chinidín, tricyklické antidepresíva, atropín a príbuzné zlúčeniny, ako sú atropínové spazmolytiká

a dipyridamol.

Pacientov treba informovať, že alkohol môže zvyšovať ospalosť spôsobenú anticholinergickými látkami, ako je oxybutynín (pozri časť 4.7).

Oxybutynín môže antagonizovať prokinetickú liečbu.

4.6Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití transdermálnej náplasti oxybutynínu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali miernu reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Kentera má byť použitá počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.

V prípade použitia oxybutynínu počas dojčenia sa malé množstvo uvoľňuje do materského mlieka. Preto sa používanie oxybutynínu počas dojčenia neodporúča.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pretože Kentera môže spôsobiť ospalosť, spavosť alebo neostré videnie, pacientom treba odporučiť, aby boli opatrní pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní strojov (pozri časť 4.5).

4.8Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami na liek boli reakcie v mieste aplikácie, ktoré sa vyskytli u 23,1 % pacientov. Ďalšími často sa vyskytujúcimi nežiaducimi reakciami lieku sú suché ústa (8,6 %), zápcha (3,9 % ), hnačka (3,2 %), bolesti hlavy (3,0 %), závrat (2,3 %) a neostré videnie (2,3 %).

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Ďalej sú uvedené nežiaduce reakcie pozorované v klinických štúdiách vo fázach 3 a 4 podľa triedy orgánových systémov a skupín frekvencií. Frekvencie sú vymedzené takto: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Sú tiež uvedené nežiaduce reakcie zistené po uvedení na trh, ktoré sa nepozorovali v klinických skúšaniach.

Trieda orgánových

Výskyt

Nežiaduce reakcie

systémov podľa

 

 

databázy MedDRA

 

 

 

 

 

Infekcie a nákazy

Časté

Infekcia močových ciest

 

Menej časté

Infekcia horných dýchacích ciest, plesňová infekcia

Psychické poruchy

Menej časté

Úzkosť, zmätenosť, nervozita, agitácia, nespavosť

 

Zriedkavé

Panická reakcia#, delírium#, halucinácie#,

 

 

dezorientácia#

 

 

 

Poruchy nervového

Časté

Bolesť hlavy, ospanlivosť

systému

Zriedkavé

Zhoršenie pamäti#, amnézia#, letargia#, porucha

 

 

pozornosti#

 

 

 

Poruchy oka

Časté

Neostré videnie

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Závraty

Poruchy srdca a srdcovej

Menej časté

Palpitácie

činnosti

 

 

Poruchy ciev

Menej časté

Žihľavka, návaly horúčavy

Poruchy dýchacej

Menej časté

Rinitída

sústavy, hrudníka a

 

 

mediastína

 

 

Poruchy

Časté

Sucho v ústach, zápcha, hnačka, nevoľnosť, bolesť

gastrointestinálneho

 

žalúdka

traktu

Menej časté

Abdominálny diskomfort, dyspepsia

Poruchy kostrovej a

Menej časté

Bolesť chrbta

svalovej sústavy a

 

 

spojivového tkaniva

 

 

Poruchy obličiek a

Menej časté

Retencia moču, dyzúria

močových ciest

 

 

Celkové poruchy a

Veľmi časté

Svrbenie v mieste podania

reakcie v mieste podania

Časté

Erytém v mieste podania, reakcia v mieste podania,

 

 

vyrážka v mieste podania

 

 

 

Úrazy, otravy a

Menej časté

Náhodné poranenie

komplikácie liečebného

 

 

postupu

 

 

# len nežiaduce reakcie zistené po uvedení lieku na trh na základe hlásení po uvedení na trh (nepozorovali sa v klinických skúšaniach), pričom kategória frekvencie bola odhadnutá z údajov o bezpečnosti v klinickom skúšaní a nežiaduce reakcie boli hlásené v súvislosti s topickým používaním oxybutynínu (účinky triedy anticholinergík).

K nežiaducim reakciám, ktoré sa všeobecne považujú za nežiaduce reakcie súvisiace s anticholinergickou liečbou alebo ktoré boli pozorované pri perorálnom podávaní oxybutynínu, ale v klinických skúšaniach

s Kenterou alebo po uvedení na trh zatiaľ pozorované neboli, patrí: anorexia, vracanie, refluxná ezofagitída, znížené potenie, úpal, znížené slzenie, mydriáza, tachykardia, arytmia, nočné mory, nepokoj, kŕče, vnútroočná hypertenzia a indukcia glaukómu, paranoja, fotosenzitivita, erektilná dysfunkcia.

Pediatrická populácia

Počas použitia lieku po uvedení na trh v tejto vekovej skupine boli hlásené prípady halucinácií (spojené s prejavmi úzkosti) a poruchy spánku súvisiace s oxybutynínom. Deti môžu byť na účinky lieku citlivejšie a môžu mať najmä psychické nežiaduce reakcie a nežiaduce reakcie spojené s CNS.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Po odstránení transdermálneho systému (systémov) klesá plazmatická koncentrácia oxybutynínu v priebehu 1 až 2 hodín. Pacienti sa majú sledovať do odoznenia symptómov. Predávkovanie

oxybutynínom, sa spájalo s anticholinergickými účinkami vrátane excitácie CNS, návalov horúčavy, horúčky, dehydratácie, srdcovej arytmie, vracania a retencie moču. Perorálne užitie 100 mg oxybutyníniumchloridu v kombinácii s alkoholom bolo hlásené u 13-ročného chlapca, u ktorého došlo k strate pamäti, a u 34-ročnej ženy, u ktorej došlo k stuporu s následnou dezorientáciou a agitáciou pri prebúdzaní, rozšírenými zrenicami, suchou pokožkou, srdcovou arytmiou a retenciou moču. Obidvaja pacienti sa symptomatickou liečbou úplne uzdravili.

Nehlásili sa žiadne prípady predávkovania s Kenterou.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: močové spazmolytiká, ATC kód: G04B D04.

Mechanizmus účinku: Oxybutynín pôsobí ako kompetitívny antagonista acetylcholínu na postgangliové muskarínové receptory, čo vedie k relaxácii hladkého svalu močového mechúra.

Farmakodynamické účinky:

Cystometrické štúdie na pacientoch s hyperaktívnym močovým mechúrom charakterizovaným nestabilitou vypudzovacieho svalu alebo hyperreflexiou ukázali, že oxybutynín zvyšuje maximálnu kapacitu močového mechúra a zvyšuje objem do prvej kontrakcie vypudzovača. Oxybutynín tak znižuje nutkanie na močenie a frekvenciu akútnych inkontinenčných príhod i spontánneho močenia.

Oxybutynín je racemická (50:50) zmes R- a S-izomérov. Antimuskarínový účinok spočíva prevažne v R-izomére. R-izomér oxybutynínu preukázal vyššiu selektivitu pre muskarínové podtypy M1 a M3

(dominantným vo vypudzovacom svale močového mechúra a v príušnej žľaze) v porovnaní s podtypom M2 (dominantným v srdcovom tkanive). Aktívny metabolit, N-desetyloxybutynín, má farmakologický účinok na ľudský vypudzovací sval, ktorý je podobný ako u oxybutynínu v štúdiách in vitro, ale má väčšiu väzbovú afinitu ku tkanivu príušnej žľazy ako oxybutynín. Voľná základná forma oxybutynínu je farmakologicky ekvivalentná oxybutyníniumchloridu.

Klinická účinnosť:

V troch kontrolných štúdiách porovnávajúcich Kenteru s placebom, perorálnym oxybutynínom a/alebo dlhodobo pôsobiacimi kapsulami tolterodínu sa hodnotilo celkovo 957 pacientov s urgentnou inkontinenciou moču. Hodnotilo sa zníženie akútnych inkontinenčných príhod za týždeň, frekvencie močenia a vylúčený objem moču. V porovnaní s placebom viedla Kentera ku konzistentným zlepšeniam symptómov hyperaktívneho močového mechúra.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Kentera má dostatočnú koncentráciu oxybutynínu na udržanie plynulého presunu počas 3- až 4-dňového dávkovacieho intervalu. Oxybutynín sa transportuje cez neporušenú pokožku a do systémového obehu pasívnou difúziou cez rohovitú vrstvu. Po aplikácii Kentery sa približne 24 až 48 hodín zvyšuje koncentrácia oxybutynínu v plazme a dosiahne priemerné maximálne koncentrácie 3 až 4 ng/ml. Dynamická rovnováha sa dosiahne počas druhej aplikácie transdermálnej náplasti. Potom sa rovnovážna koncentrácia udržuje až do 96 hodín. Rozdiel v AUC a Cmax oxybutynínu a aktívneho metabolitu N-desetyloxybutynínu po transdermálnej aplikácii Kentery ako na bruchu, tak i na hornú zadnú časť stehna alebo bok nie je klinicky významný.

Distribúcia

Po systémovej absorpcii sa oxybutynín rozsiahle distribuuje do telových tkanív. Odhadovaný distribučný objem po intravenóznom podaní 5 mg oxybutyníniumchloridu dosahuje 193 l.

Metabolizmus

Perorálne podaný oxybutynín sa metabolizuje predovšetkým prostredníctvom enzýmového systému cytochrómu P450, hlavne CYP3A4, nachádzajúci sa hlavne v pečeni a v črevnej stene. Medzi metabolity patrí kyselina fenylcyklohexylglykolová, ktorá je farmakologicky neúčinná a N-desetyloxybutynín, ktorý je farmakologicky účinný. Transdermálna aplikácia oxybutynínu obchádza prvý priechod gastrointestinálnym a pečeňovým metabolizmom, čím sa znižuje tvorba N-desetyl metabolitu.

Vylučovanie

Oxybutynín sa značne metabolizuje v pečeni, pozri vyššie, pričom sa menej než 0,1 % podanej nezmenenej dávky vylučuje močom. Tiež, sa menej než 0,1 % podanej dávky vylučuje ako metabolit N-desetyloxybutynín.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe štúdií akútnej toxicity, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a lokálnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Subkutánne aplikovaný oxybutynín v koncentrácii 0,4 mg/kg/deň významne zvýšil výskyt orgánových anomálií, tie však boli pozorované len v prítomnosti materskej toxicity. Kentera dodáva približne 0,08 mg/kg/deň. Nedostatočné pochopenie súvislosti medzi materskou toxicitou a vplyvom na vývoj plodu nedovoľuje stanoviť závažnosť pre bezpečnosť ľudí. V štúdii fertility po subkutánnom podaní

u potkanov sa nepozorovali žiadne účinky u samcov, kým plodnosť samičiek bola narušená a stanovila sa NOAEL (hladina, pri ktorej sa nepozoroval žiaden nežiaduci účinok) 5 mg/kg.

Hodnotenie enviromentálneho rizika

Liečivo oxybutynín zostáva dlhodobo v životnom prostredí.

6FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Podkladová fólia

priehľadný polyester/etylén-vinylacetát (PET/EVA) Stredná vrstva

triacetín

adhézny roztok akrylátového kopolyméru, ktorý obsahuje 2-etylhexylakrylát N-vinylpyrolidón a polymérne domény hexametylénglykoldimetakrylátu

Krycia fólia silikonizovaný polyester

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Transdermálne náplasti sú jednotlivo balené v laminovaných LDPE/papierových vreckách a dodávajú sa v škatuľkách s kalendárom pacienta po 2, 8 alebo 24 náplastí.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Aplikujte okamžite po vybratí z ochranného vrecka. Po použití náplasť stále obsahuje značné množstvá liečiv. Zvyšné liečivá náplasti môžu mať škodlivé účinky, ak sa dostanú do vodného prostredia. Preto sa má po odstránení použitá náplasť prehnúť napoly adhezívnou stranou dovnútra tak, aby bola uvoľňujúca membrána zakrytá, vložiť do pôvodného vrecka a potom bezpečne vyhodiť mimo dosahu detí. Všetky použité alebo nepoužité náplasti majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami alebo vrátené do lekárne. Použité náplasti sa nesmú splachovať do záchodu ani vhadzovať do zariadení určených na likvidáciu tekutého odpadu.

Činnosti, ktoré vyvolávajú zvýšené potenie alebo kontakt s vodou, alebo extrémnymi teplotami môže prispieť k problémom s adhéziou. Náplasť nevystavujte slnečnému žiareniu.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Nicobrand Limited 189 Castleroe Road Coleraine

Severné Írsko BT51 3RP

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/03/270/001

8 transdermálnych náplastí

EU/1/03/270/002

24 transdermálnych náplastí

EU/1/03/270/003

2 transdermálne náplasti

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 15/06/2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15/06/2009

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

1. NÁZOV LIEKU

Kentera 90,7 mg/g gélu vo vrecku

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každé vrecko s 1 g gélu obsahuje 90,7 mg oxybutynínu (ako 100 mg oxybutyníniumchloridu), čo zodpovedá menovitému prísunu približne 4 mg/deň.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Gél vo vrecku

Rýchlo schnúci hydroalkoholický číry, jemný, gél bez vône a farby.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a nutkania na močenie, ktoré sa môžu vyskytnúť u pacientov s nestabilným močovým mechúrom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je jedno vrecko aplikované raz denne, čo zodpovedá prísunu dávky približne 4 mg.

Starší pacienti

Na základe skúseností z klinických skúšaní sa v tejto populácii nepovažuje za potrebné zmeniť dávkovanie. Napriek tomu sa má Kentera používať opatrne u starších pacientov, ktorí môžu byť citlivejší na účinky centrálne pôsobiacich anticholinergík a vykazujú rozdiely vo farmakokinetike (pozri časť 4.4).

Poškodenie obličiek

S používaním Kentery u pacientov s poruchou funkcie obličiek nie sú žiadne skúsenosti.

Poškodenie funkcie pečene

S používaním Kentery u pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú žiadne skúsenosti.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Kentery v pediatrickej populácii neboli stanovené. Kenteru sa neodporúča používať v pediatrickej populácii. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v časti 4.8, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob podávania

Kentera sa musí aplikovať na suchú, intaktnú kožu na bruchu, nadlaktí, ramenách alebo na stehne. Miesta aplikácie je potrebné striedať. Aplikácia by nemala byť na rovnakom mieste niekoľko dní po sebe.

Vyhýbajte sa kúpaniu, plávaniu, sprchovaniu, cvičeniu a ponáraniu do vody v mieste aplikácie počas jednej hodiny po aplikácii (pozri časť 4.4).

Odporúča sa miesto aplikácie zakryť odevom ihneď po zaschnutí gélu.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Kentera je kontraindikovaná u pacientov s retenciou moču, závažnou gastrointestinálnou poruchou, myasténiou gravis alebo glaukómom s uzavretým uhlom a u pacientov, u ktorých je riziko takýchto ochorení.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vzhľadom k tomu, že stratum corneum je limitujúci krok transdermálneho podania, každé narušenie otvára priamy prístup k epiderme, čím sa potenciálne zvyšuje penetrácia a uľahčuje migrácia lieku do krvného obehu. Kentera sa preto nesmie aplikovať na nedávno oholený alebo poranený povrch pokožky.

Vyhýbajte sa kúpaniu, plávaniu, sprchovaniu, cvičeniu a ponáraniu do vody v mieste aplikácie počas jednej hodiny po aplikácii.

Odporúča sa miesto aplikácie zakryť odevom ihneď po zaschnutí Kentery.

Účinok horúčky, pôsobenie vonkajších zdrojov tepla, opaľovania a sauny na absorpčné charakteristiky Kentery neboli skúmané.

Porucha metabolizmu

Kentera sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek.

U pacientov s poškodením funkcie pečene sa má použitie Kentery starostlivo sledovať, pretože oxybutynín sa značne metabolizuje v pečeni. Pred liečbou Kenterou treba zvažovať aj iné príčiny častého močenia (zlyhanie srdca alebo ochorenie obličiek). Pri infekcii močových ciest sa má začať vhodná antibakteriálna liečba.

Retencia moču

Pri podávaní anticholinergických liekov pacientom s klinicky významnou obštrukciou vyprázdňovania močového mechúra je potrebná zvýšená opatrnosť z dôvodu rizika retencie moču.

Perorálne podávanie oxybutynínu môže oprávňovať k nasledovným varovným vyhláseniam, avšak počas klinických skúšaní s Kenterou takéto prípady neboli pozorované:

Gastrointestinálne poruchy

Anticholinergické lieky môžu znižovať gastrointestinálnu motilitu a s ohľadom na riziko gastrickej retencie je pri ich používaní u pacientov s gastrointestinálnymi obštrukčnými ochoreniami potrebná zvýšená opatrnosť, ako aj pri stavoch ako je ulceratívna kolitída a intestinálna atónia. Pri používaní anticholinergických liekov u pacientov s hiátovou herniou alebo gastroezofágovým refluxom, a/alebo

u pacientov súbežne užívajúcich lieky (ako sú bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť ezofagitídu, je potrebná zvýšená opatrnosť.

Kentera sa má používať opatrne u starších pacientov, ktorí môžu byť citlivejší na účinky centrálne pôsobiacich anticholinergík a vykazujú rozdiely vo farmakokinetike.

Celkovo bolo Kenterou liečených 496 pacientov v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej 12-týždňovej a 14-týždňovej rozšírenej klinickej štúdii bezpečnosti. Z toho 188 pacientov (38 %) bolo vo veku 65 rokov a starších, ktorí v porovnaní s mladšími pacientmi nepreukázali žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti ani účinnosti. Preto sa na základe súčasných klinických dôkazov u starších pacientov úprava dávky nepovažuje za potrebnú.

S používaním oxybutynínu sú spojené psychiatrické účinky a udalosti súvisiace s vplyvom anticholinergík na CNS, ako sú poruchy spánku (napr. nespavosť) a kognitívne poruchy, najmä u starších pacientov. Pri podávaní oxybutynínu súbežne s inými anticholinergickými liekmi sa vyžaduje obozretnosť (pozri tiež časť 4.5). Ak sa u pacienta vyskytnú takéto udalosti, treba zvážiť vysadenie lieku.

Počas používania lieku po uvedení na trh boli hlásené ďalšie psychiatrické udalosti zahŕňajúce anticholinergický mechanizmus (pozri časť 4.8).

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri používaní anticholinergických liekov u pacientov s autonómnou neuropatiou, kognitívnou dysfunkciou alebo Parkinsonovou chorobou.

Pacientov treba informovať, že pri používaní anticholinergík, ako je oxybutynín, v horúcom prostredí sa môže prejaviť vyčerpanosť z tepla (horúčka a úpal v dôsledku zníženého potenia).

Oxybutynín môže zhoršovať príznaky hypertyreoidizmu, koronárneho srdcového ochorenia, kongestívneho zlyhania srdca, srdcových arytmií, tachykardie, hypertenzie a hypertrofie prostaty.

Oxybutynín môže potláčať sekréciu slín, čo môže viesť k vzniku zubného kazu, paradentóze alebo orálnej kandidóze.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné používanie oxybutynínu s inými anticholinergickými liekmi alebo s inými látkami, ktoré kompetujú o metabolizmus enzýmu CYP3A4, môže zvyšovať výskyt alebo závažnosť sucha v ústach, zápchy a ospalosti. Keďže oxybutynín sa metabolizuje prostredníctvom izoenzýmu CYP3A4 cytochrómu P450, nemožno vylúčiť ani interakcie s liekmi, ktoré inhibujú tento izoenzým alebo so známymi induktormi CYP3A4. Toto sa musí zohľadniť pri podávaní azolových fungicídov (napr. ketokonazolu) alebo makrolidových antibiotík (napr. erytromycínu) súbežne s oxybutynínom. Požívanie grapefruitovej šťavy môže tiež ovplyvniť metabolizmus oxybutynínu.

Anticholinergickými účinkami na gastrointestinálnu motilitu môžu anticholinergické lieky potenciálne meniť vstrebávanie niektorých súbežne podávaných liekov.

Anticholinergická aktivita oxybutynínu sa zvyšuje pri súbežnom používaní s inými anticholinergikami alebo liekmi s anticholinergickou aktivitou, ako je amantadín, a iné anticholinergické antiparkinsoniká (napr. biperidén, levodopa), antihistaminiká, antipsychotiká (napr. fenotiazíny, butyrofenóny, klozapin), chinidín, tricyklické antidepresíva, atropín a príbuzné zlúčeniny, ako sú atropínové spazmolytiká

a dipyridamol.

Oxybutynín môže spôsobiť ospalosť alebo neostré videnie. Ospalosť sa môže zvýšiť konzumáciou alkoholu. Pretože Kentera môže spôsobovať ospalosť, spavosť alebo neostré videnie, pacientom treba odporučiť, aby boli opatrní pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní strojov (pozri časť 4.7).

Oxybutynín môže antagonizovať prokinetickú liečbu, napr. cisaprid a metoklopramid, a pri výskyte zníženej gastrointestinálnej motility je potrebné vyhýbať sa jeho použitiu.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy v reprodukčnom veku/Antikoncepcia u mužov a žien

Ženy v reprodukčnom veku by mali byť pred začatím liečby testované na tehotenstvo a počas liečby by mali používať niektorú z metód antikoncepcie.

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o lokálnom použití oxybutynínového gélu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali miernu reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Kentera má byť použitá počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.

Laktácia

Dostupné informácie preukazujú, že oxybutynín sa vylučuje do mlieka potkanov, nie je však známe, či sa vylučuje aj do ľudského materského mlieka. Používanie oxybutynínu sa neodporúča počas dojčenia.

Fertilita

Údaje o možných účinkoch užívania oxybutynínu u ľudí na plodnosť mužov a žien nie sú k dispozícii. Štúdie fertility u potkanov naznačujú 6-násobnú bezpečnostnú rezervu v chove dospelých samcov

i samičiek, ak sa Kentera podáva podľa predpisu. (pozri časť 5.3)

Pacienti liečení Kenterou musia mať miesta aplikácie zakryté odevmi, ak prichádzajú do styku s dojčiacimi alebo tehotnými ženami, alebo dojčatami.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Kentera má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pretože Kentera môže spôsobiť ospalosť, spavosť alebo neostré videnie, pacientom treba odporučiť, aby boli opatrní pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov (pozri časť 4.5).

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Bezpečnosť Kentery bola hodnotená u pacientov s urgentnou inkontinenciou moču v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii 3. fázy s paralelnými skupinami, ktorá zahŕňala 789 pacientov (389 pacientov liečených Kenterou a 400 pacientov užívajúcich placebo).

Najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou bolo sucho v ústach (Kentera 6,9 %, placebo 2,8 %). Ďalšie hlásené nežiaduce reakcie boli pruritus v mieste aplikácie (Kentera 2,1 %, placebo 0,8 %), dermatitída v mieste aplikácie (Kentera 1,8 %, placebo 0,3 %), závrat (Kentera 1,5 %, placebo 0,5 %), bolesti hlavy

(Kentera 1,5 %, placebo 2,8 %), zápcha (Kentera 1,3 %, placebo 1,0 %) a pruritus (Kentera 1,3 %, placebo 1,3 %).

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Ďalej sú uvedené nežiaduce reakcie pozorované v klinických štúdiách vo fázach 3 a 4 podľa triedy orgánových systémov a skupín frekvencií. Frekvencie sú vymedzené takto: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Sú tiež uvedené nežiaduce reakcie zistené po uvedení na trh, ktoré sa nepozorovali v klinických skúšaniach.

Trieda orgánových

Výskyt

Nežiaduce reakcie

systémov podľa

 

 

databázy MedDRA

 

 

 

 

 

Infekcie a nákazy

Menej časté

Infekcie močových ciest

 

 

 

Poruchy metabolizmu a

Menej časté

Hypokaliémia

výživy

 

 

Psychické poruchy

Menej časté

Úzkosť, zmätenosť, nervozita, agitácia, nespavosť

 

Zriedkavé

Panická reakcia#, delírium#, halucinácie#,

 

 

dezorientácia#

Poruchy nervového

Časté

Bolesť hlavy, závrat

systému

Menej časté

Ospanlivosť, dysgeúzia, nízka kvalita spánku, tras

 

Zriedkavé

Zhoršenie pamäti#, amnézia#, letargia#, porucha

 

 

pozornosti#

Poruchy oka

Menej časté

Suché oči

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej

Menej časté

Predsieňová fibrilácia, predsieňový flutter,

činnosti

 

sínusová arytmia

Poruchy ciev

Menej časté

Návaly horúčavy

Poruchy dýchacej

Menej časté

Kašeľ, zvýšená sekrécia horných dýchacích ciest

sústavy, hrudníka a

 

 

mediastína

 

 

Poruchy

Časté

Sucho v ústach, zápcha

gastrointestinálneho

Menej časté

Hnačka, nauzea, dyspepsia, vracanie, hemoroidy

traktu

 

 

Poruchy kože a

Časté

Svrbenie

podkožného tkaniva

Menej časté

Vyrážka, suchá koža, pruritická vyrážka

Poruchy obličiek a

Menej časté

Dyzúria, hematúria, bolesť obličiek, retencia moču

močových ciest

 

 

Celkové poruchy a

Časté

Pruritus v mieste aplikácie, dermatitída v mieste

reakcie v mieste podania

 

aplikácie

 

Menej časté

Únava, periférny edém, pľuzgieriky v mieste

 

 

aplikácie, anestézia v mieste aplikácie, erytém v

 

 

mieste aplikácie, podráždenie v mieste aplikácie,

 

 

bolesť v mieste aplikácie, pľuzgiere v mieste

 

 

aplikácie

Laboratórne a funkčné

Menej časté

Abnormálny elektrokardiogram, zmena

vyšetrenia

 

elektrokardiogramu, zvýšené hladiny chloridov v

 

 

krvi

 

 

 

 

 

# len nežiaduce reakcie zistené po uvedení lieku na trh na základe hlásení po uvedení na trh (nepozorovali sa v klinických skúšaniach), pričom kategória frekvencie bola odhadnutá z údajov o bezpečnosti v klinickom skúšaní a nežiaduce reakcie boli hlásené v súvislosti s topickým používaním oxybutynínu (účinky triedy anticholinergík).

K nežiaducim reakciám, ktoré sa všeobecne považujú za nežiaduce reakcie súvisiace s anticholinergickou liečbou alebo ktoré boli pozorované pri perorálnom podávaní oxybutynínu, ale v klinických skúšaniach

s Kenterou alebo po uvedení na trh zatiaľ pozorované neboli, patrí: anorexia, vracanie, refluxná ezofagitída, znížené potenie, úpal, znížené slzenie, mydriáza, tachykardia, arytmia, nočné mory, nepokoj, kŕče, vnútroočná hypertenzia a indukcia glaukómu, paranoja, fotosenzitivita, erektilná dysfunkcia.

Pediatrická populácia

Počas použitia lieku po uvedení na trh v tejto vekovej skupine boli hlásené prípady halucinácií (spojené s prejavmi úzkosti) a poruchy spánku súvisiace s oxybutynínom. Deti môžu byť na účinky lieku citlivejšie a môžu mať najmä psychické nežiaduce reakcie a nežiaduce reakcie spojené s CNS.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie oxybutynínom sa spájalo s anticholinergickými účinkami vrátane excitácie centrálnej nervovej sústavy (CNS), návalov horúčavy, horúčky, dehydratácie, srdcovej arytmie, vracania a retencie moču. Pacientov treba sledovať až do odoznenia príznakov. Koncentrácie oxybutynínu v plazme začínajú klesať 24 hodín po aplikácii Kentery. Perorálne užitie 100 mg oxybutynínu v kombinácii s alkoholom

bolo hlásené u 13-ročného chlapca, u ktorého došlo k strate pamäti, a u 34-ročnej ženy, u ktorej došlo

k stuporu s následnou dezorientáciou a agitáciou pri prebúdzaní, rozšírenými zrenicami, suchou pokožkou, srdcovou arytmiou a retenciou moču. Obidvaja pacienti sa symptomatickou liečbou úplne uzdravili.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologiká, močové spazmolytiká, ATC kód: G04B D04.

Mechanizmus účinku

Oxybutynín pôsobí ako kompetitívny antagonista acetylcholínu na postgangliové muskarínové receptory, čo vedie k relaxácii hladkého svalu močového mechúra.

Farmakodynamické účinky

Cystometrické štúdie na pacientoch s hyperaktívnym močovým mechúrom charakterizovaným nestabilitou vypudzovacieho svalu alebo hyperreflexiou ukázali, že oxybutynín zvyšuje maximálnu kapacitu močového mechúra a zvyšuje objem do prvej kontrakcie vypudzovača. Oxybutynín tak znižuje nutkanie na močenie a frekvenciu akútnych inkontinenčných príhod i spontánneho močenia.

Oxybutynín je racemická (50:50) zmes R- a S-izomérov. Antimuskarínový účinok spočíva prevažne v R-izomére. R-izomér oxybutynínu preukázal vyššiu selektivitu pre muskarínové podtypy

M1 a M3 (dominantným vo vypudzovacom svale močového mechúra a v príušnej žľaze) v porovnaní s podtypom M2 (dominantným v srdcovom tkanive). Aktívny metabolit, N-desetyloxybutynín,

farmakologický účinok na ľudský vypudzovací sval, ktorý je podobný ako u oxybutynínu v štúdiách in vitro, ale má väčšiu väzbovú afinitu ku tkanivu príušnej žľazy ako oxybutynín. Voľná základná forma oxybutynínu je farmakologicky ekvivalentná oxybutyníniumchloridu.

Klinická účinnosť

Účinnosť a bezpečnosť Kentery bola hodnotená u pacientov s urgentnou inkontinenciou moču v jednej štúdii 3. fázy.

Štúdia 3. fázy bola randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia s paralelnými skupinami, ktorá zahŕňala 789 pacientov. 12-týždňová dvojito zaslepená liečba zahŕňala každodenné použitie Kentery alebo zodpovedajúceho placebového gélu. Časť pacientov, ktorí absolvovali dvojito zaslepenú etapu, mala možnosť zúčastniť sa na 14-týždennej otvorenej liečbe. Väčšina pacientov boli belosi (86,3 %) a ženy (89,2 %), s priemerným vekom 59,4 rokov (rozsah: 18 až 88 rokov). Približne 75 % pacientov neabsolvovalo predchádzajúcu farmakologickú liečbu inkontinencie.

Pacienti liečení Kenterou pociťovali vysoko štatisticky významné zníženie počtu epizód inkontinencie moču za deň od východiskového do cieľového stavu (primárny ukazovateľ účinnosti) v porovnaní

s placebom (p < 0,0001), a rovnako tak aj pre sekundárne cieľové stavy: zníženie priemernej dennej frekvencie močenia (p = 0,0017) a zvýšenie priemerného vylúčeného objemu moču (p = 0,0018). Významné zlepšenia hodnotenia kvality života získané v priebehu štúdie boli pozorované aj s Kenterou.

Priemer a medián zmeny oproti východiskovým hodnotám každodenných epizód inkontinencie (primárny cieľ liečby), frekvencie močenia a vylúčeného objemu moču medzi skupinami liečenými placebom

a liečivom sú zhrnuté v tabuľke nižšie.

Priemer a medián zmeny oproti východiskovým hodnotám epizód inkontinencie, frekvencie močenia a vylúčeného objemu moču medzi skupinami v 12. týždni

(LOCF).

 

Kentera

placebo

Parameter

(N = 389)

(N = 400)

priemer (SD)

medián

priemer (SD)

medián

Denné epizódy inkontinencie

 

 

 

 

východiskový stav

5,4 (3,26)

4,7

5,4 (3,28)

4,7

zmena oproti východiskovému

-3,0 (2,73)

-2,7

-2,5 (3,06)

-2,0

stavu

 

 

 

 

hodnota p vs. placebo

< 0,0001

--

 

Denná frekvencia močenia

 

 

 

 

východiskový stav

12,4 (3,34)

11,7

12,2 (3,32)

11,3

zmena oproti východiskovému

-2,7 (3,21)

-2,7

-2,0 (2,82)

-1,7

stavu

 

 

 

 

hodnota p vs. placebo

0,0017

 

--

 

Vylúčený objem moču (ml)

 

 

 

 

východiskový stav

163,4 (65,85)

160,1

167,9 (68,40)

160,6

zmena oproti východiskovému

21,0 (65,33)

11,5

3,8 (53,79)

0,0

stavu

 

 

 

 

hodnota p vs. placebo

0,0018

 

--

 

Denné epizódy noktúrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

východiskový stav

2,5 (1,61)

2,3

2,5 (1,71)

2,3

zmena oproti východiskovému

-0,7 (1,40)

-0,7

-0,7 (1,32)

-0,7

stavu

 

 

 

 

hodnota p vs. placebo

0,1372

 

--

 

Počas dvojito zaslepenej liečby Kenterou bol zaznamenaný významný pozitívny vplyv na kvalitu života na základe dotazníka vplyvu inkontinencie (IIQ). Tieto výsledky boli viditeľné po prvom mesiaci liečby a udržiavali sa po celý čas dvojito zaslepenej liečby, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Priemerná (SD) zmena celkového skóre a podstupníc IIQ oproti východiskovým hodnotám v 12. týždni (LOCF)

 

Kentera

placebo

hodnota p

 

(Kentera vs.

Skóre

(N = 389)

(N = 400)

placebo)

 

 

 

 

Súčet bodov

-72,1 (80,01)

-49,5 (76,59)

0,0005

Podstupnica cestovania

-20,9 (25,55)

-15,1 (24,82)

0,0068

Podstupnica telesnej aktivity

-18,0 (23,23)

-13,0 (21,68)

0,0078

Podstupnica sociálnych

-15,2 (20,07)

-9,7 (19,27)

0,0019

vzťahov

Podstupnica emocionálneho

-18,1 (21,96)

-11,8 (20,64)

0,0002

zdravia

Významné pozitívne účinky boli zaznamenané pre každú doménu podstupnice IIQ a pre šesť z desiatich domén kvality života vrátane domény vplyvu inkontinencie podľa dotazníka King’s Health Questionnaire (KHQ), ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Priemerná (SD) zmena oproti východiskovým hodnotám doménových skóre KHQ v 12. týždni (LOCF)

Oblasť

 

 

hodnota p

Kentera

placebo

(Kentera vs.

 

(N = 389)

(N = 400)

placebo)

Celkový pocit zdravia

0,4 (12,23)

0,1 (11,94)

0,6528

Vplyv inkontinencie

-27,9 (30,02)

-21,3 (27,05)

0,0023

Závažnosti symptómu

-20,6 (22,90)

-15,8 (21,84)

0,0024

Obmedzenia roly

-27,1 (29,24)

-21,3 (27,16)

0,0133

Fyzické obmedzenia

-20,2 (30,04)

-16,8 (28,12)

0,1064

Sociálne obmedzenia

-11,5 (24,40)

-10,3 (23,46)

0,4468

Osobné vzťahy

-11,2 (24,96)

-6,2 (19,77)

0,0489

Emócie

-11,7 (24,59)

-8,4 (24,89)

0,0649

Spánok a energia

-15,6 (24,18)

-10,3 (22,42)

0,0061

Miery závažnosti (zvládania)

-15,3 (21,40)

-11,1 (19,16)

0,0058

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Zloženie Kentery je vhodné na každodennú aplikáciu a dokáže udržiavať terapeutické hladiny oxybutynínu v krvi. Oxybutynín sa transportuje cez neporušenú pokožku a do systémového obehu pasívnou difúziou cez rohovitú vrstvu. Po aplikácii Kentery sa približne 7 dní zvyšuje koncentrácia oxybutynínu v plazme a dosiahne priemerné maximálne koncentrácie 4 až 5 ng/ml. Stabilný stav sa dosiahne po siedmom dni podania. Rozdiel v AUC a Cmax oxybutynínu a aktívneho metabolitu N-desetyloxybutynínu po transdermálnej aplikácii Kentery buď na bruchu, alebo na ramenách a pleciach a stehnách nie je klinicky významný.

Distribúcia

Po systémovej absorpcii sa oxybutynín rozsiahle distribuuje do telových tkanív. Odhadovaný distribučný objem po intravenóznom podaní 5 mg oxybutyníniumchloridu dosahuje 193 l.

Biotransformácia

Perorálne podaný oxybutynín sa metabolizuje predovšetkým prostredníctvom enzýmového systému cytochrómu P450, hlavne CYP3A4, nachádzajúci sa hlavne v pečeni a v črevnej stene. Expresia CYP3A a CYP3A4 sa s ohľadom na genetický polymorfizmus môže líšiť až o 40-násobok. Medzi metabolity patrí kyselina fenylcyklohexylglykolová, ktorá je farmakologicky neúčinná a N-desetyloxybutynín, ktorý je farmakologicky účinný. Transdermálna aplikácia oxybutynínu obchádza prvý priechod gastrointestinálnym a pečeňovým metabolizmom, čím sa znižuje tvorba N-desetyl metabolitu.

Vylučovanie

Oxybutynín sa značne metabolizuje v pečeni, pozri vyššie, pričom sa menej než 0,1 % podanej nezmenenej dávky vylučuje močom. Tiež sa menej než 0,1 % podanej dávky vylučuje ako metabolit N-desetyloxybutynín.

Prenos na inú osobu

Potenciál dermálneho prenosu oxybutynínu z liečenej osoby na neliečenú osobu bol hodnotený v jednodávkovej štúdii, pri ktorej účastníci dostávajúci dávku Kentery mali intenzívny kontakt s neliečeným partnerom po dobu 15 minút, a to buď s odevmi (N = 14 párov) alebo bez odevu (N = 12 párov), pokrývajúceho oblasť aplikácie. Neliečení partneri nechránení odevom vykázali

detegovateľné koncentrácie oxybutynínu v plazme (priemer Cmax = 0,94 ng/ml). Dvaja zo 14 neliečených účastníkov, ktorí sa zúčastňovali na schéme kontaktu odev na kožu mali merateľné koncentrácie oxybutynínu v plazme (Cmax < 0,1 ng/ml) počas 48 hodín po kontakte s liečenými účastníkmi. Oxybutynín nebol zistiteľný u zvyšných 12 neliečených účastníkov.

Účinky sprchovania

Účinok sprchovania na absorpciu oxybutynínu bol hodnotený v randomizovanej, krížovej štúdii stabilného stavu v podmienkach bez sprchovania alebo sprchovania 1, 2 alebo 6 hodín po aplikácii Kentery (N = 20). Výsledky štúdie naznačujú, že sprchovanie po jednej hodine nemá vplyv na celkovú systémovú expozíciu oxybutynínu.

Používanie s opaľovacím krémom

Účinok opaľovacieho krému na absorpciu oxybutynínu pri aplikácii 30 minút pred alebo 30 minút po aplikácii Kentery bol hodnotený v jednodávkovej randomizovanej skríženej štúdii (N = 16). Súčasné použitie opaľovacieho krému, a to buď pred alebo po aplikácii Kentery, nemalo žiadny vplyv na systémovú expozíciu oxybutynínu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe štúdií akútnej toxicity, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a lokálnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Boli pozorované nežiaduce reakcie pri štúdiách embryotoxicity u králikov. Subkutánne aplikovaný oxybutynín v koncentrácii 0,4 mg/kg/deň významne zvýšil výskyt orgánových anomálií, tie však boli pozorované len v prítomnosti materskej toxicity. Nedostatočné pochopenie súvislosti medzi materskou toxicitou a vplyvom na vývoj plodu nedovoľuje stanoviť závažnosť pre bezpečnosť ľudí. V štúdii fertility po subkutánnom podaní u potkanov sa nepozorovali žiadne účinky u samcov, kým plodnosť samičiek bola narušená a stanovila sa NOAEL (hladina, pri ktorej sa nepozoroval žiaden nežiaduci účinok) 5 mg/kg.

Hodnotenie enviromentálneho rizika

Liečivo oxybutynín zostáva dlhodobo v životnom prostredí.

6FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

etanol (96-percentný) glycerol hydroxypropylcelulóza

hydroxid sodný (na úpravu pH) purifikovaná voda

6.3Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Kentera obsahuje alkohol a považuje sa za horľavú a nesmie prísť do styku s otvoreným ohňom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Vrecko je vyrobené z laminovaného materiálu s viacvrstvovou fóliou (polymetakrylát/akrylonitrilový kopolymér/lepidlo/hliník/nízkohustotný polyetylén/papier).

Každé vrecko obsahuje 1 g gélu. Vonkajšie obaly s 30 vreckami.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Po otvorení vreciek a vytlačení obsahu sa gél musí okamžite použiť.

Po aplikácii gélu si treba okamžite dôkladne umyť ruky mydlom a vodou. Odporúča sa miesto aplikácie zakryť odevom ihneď po zaschnutí gélu. Vyhýbajte sa kúpaniu, plávaniu, sprchovaniu, cvičeniu

a ponáraniu do vody v mieste aplikácie počas jednej hodiny po aplikácii.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Nicobrand Limited 189 Castleroe Road Coleraine

Severné Írsko BT51 3RP

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/03/270/004

30 vreciek

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 15/06/2004

Dátum posledného predlženia: 15/06/2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

1. NÁZOV LIEKU

Kentera 90,7 mg/g gélu

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá nameraná dávka 1 g gélu obsahuje 90,7 mg oxybutynínu (ako 100 mg oxybutyníniumchloridu), čo zodpovedá menovitému prísunu približne 4 mg/deň.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Gél

Rýchlo schnúci hydroalkoholický číry, jemný, gél bez vône a farby.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a nutkania na močenie, ktoré sa môžu vyskytnúť u pacientov s nestabilným močovým mechúrom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je jedna nameraná dávka z viacdávkového obalu s dávkovacou pumpou, čo pri jednej aplikácii za deň zodpovedá podaniu dávky približne 4 mg.

Starší pacienti

Na základe skúseností z klinických skúšaní sa v tejto populácii nepovažuje za potrebné zmeniť dávkovanie. Napriek tomu sa má Kentera používať opatrne u starších pacientov, ktorí môžu byť citlivejší na účinky centrálne pôsobiacich anticholinergík a vykazujú rozdiely vo farmakokinetike (pozri časť 4.4).

Poškodenie obličiek

S používaním Kentery u pacientov s poruchou funkcie obličiek nie sú žiadne skúsenosti.

Poškodenie funkcie pečene

S používaním Kentery u pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú žiadne skúsenosti.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Kentery v pediatrickej populácii neboli stanovené. Kenteru sa neodporúča používať v pediatrickej populácii. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v časti 4.8, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob podávania

Kentera sa musí aplikovať na suchú, intaktnú kožu na bruchu, nadlaktí, ramenách alebo na stehne. Miesta aplikácie je potrebné striedať. Aplikácia by nemala byť na rovnakom mieste niekoľko dní po sebe.

Vyhýbajte sa kúpaniu, plávaniu, sprchovaniu, cvičeniu a ponáraniu do vody v mieste aplikácie počas jednej hodiny po aplikácii (pozri časť 4.4).

Odporúča sa miesto aplikácie zakryť odevom ihneď po zaschnutí gélu.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Kentera je kontraindikovaná u pacientov s retenciou moču, závažnou gastrointestinálnou poruchou, myasténiou gravis alebo glaukómom s uzavretým uhlom a u pacientov, u ktorých je riziko takýchto ochorení.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vzhľadom k tomu, že stratum corneum je limitujúci krok transdermálneho podania, každé narušenie otvára priamy prístup k epiderme, čím sa potenciálne zvyšuje penetrácia a uľahčuje migrácia lieku do krvného obehu. Kentera sa preto nesmie aplikovať na nedávno oholený alebo poranený povrch pokožky.

Vyhýbajte sa kúpaniu, plávaniu, sprchovaniu, cvičeniu a ponáraniu do vody v mieste aplikácie počas jednej hodiny po aplikácii.

Odporúča sa miesto aplikácie zakryť odevom ihneď po zaschnutí Kentery.

Účinok horúčky, pôsobenie vonkajších zdrojov tepla, opaľovania a sauny na absorpčné charakteristiky Kentery neboli skúmané.

Porucha metabolizmu

Kentera sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek.

U pacientov s poškodením funkcie pečene sa má použitie Kentery starostlivo sledovať, pretože oxybutynín sa značne metabolizuje v pečeni. Pred liečbou Kenterou treba zvažovať aj iné príčiny častého močenia (zlyhanie srdca alebo ochorenie obličiek). Pri infekcii močových ciest sa má začať vhodná antibakteriálna liečba.

Retencia moču

Pri podávaní anticholinergických liekov pacientom s klinicky významnou obštrukciou vyprázdňovania močového mechúra je potrebná zvýšená opatrnosť z dôvodu rizika retencie moču.

Perorálne podávanie oxybutynínu môže oprávňovať k nasledovným varovným vyhláseniam, avšak počas klinických skúšaní s Kenterou takéto prípady neboli pozorované:

Gastrointestinálne poruchy

Anticholinergické lieky môžu znižovať gastrointestinálnu motilitu a s ohľadom na riziko gastrickej retencie je pri ich používaní u pacientov s gastrointestinálnymi obštrukčnými ochoreniami potrebná zvýšená opatrnosť, ako aj pri stavoch ako je ulceratívna kolitída a intestinálna atónia. Pri používaní anticholinergických liekov u pacientov s hiátovou herniou alebo gastroezofágovým refluxom, alebo u pacientov súbežne užívajúcich lieky (ako sú bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť ezofagitídu, je potrebná zvýšená opatrnosť.

Kentera sa má používať opatrne u starších pacientov, ktorí môžu byť citlivejší na účinky centrálne pôsobiacich anticholinergík a vykazujú rozdiely vo farmakokinetike.

Celkovo bolo Kenterou liečených 496 pacientov v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej 12-týždňovej a 14-týždňovej rozšírenej klinickej štúdii bezpečnosti. Z toho 188 pacientov (38 %) bolo vo veku 65 rokov a starších, ktorí v porovnaní s mladšími pacientmi nepreukázali žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti ani účinnosti. Preto sa na základe súčasných klinických dôkazov u starších pacientov úprava dávky nepovažuje za potrebnú.

S používaním oxybutynínu sú spojené psychiatrické účinky a udalosti súvisiace s vplyvom anticholinergík na CNS, ako sú poruchy spánku (napr. nespavosť) a kognitívne poruchy, najmä u starších pacientov. Pri podávaní oxybutynínu súbežne s inými anticholinergickými liekmi sa vyžaduje obozretnosť (pozri tiež časť 4.5). Ak sa u pacienta vyskytnú takéto udalosti, treba zvážiť vysadenie lieku.

Počas používania lieku po uvedení na trh boli hlásené ďalšie psychiatrické udalosti zahŕňajúce anticholinergický mechanizmus (pozri časť 4.8).

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri používaní anticholinergických liekov u pacientov s autonómnou neuropatiou, kognitívnou dysfunkciou alebo Parkinsonovou chorobou.

Pacientov treba informovať, že pri používaní anticholinergík, ako je oxybutynín, v horúcom prostredí sa môže prejaviť vyčerpanosť z tepla (horúčka a úpal v dôsledku zníženého potenia).

Oxybutynín môže zhoršovať príznaky hypertyreoidizmu, koronárneho srdcového ochorenia, kongestívneho zlyhania srdca, srdcových arytmií, tachykardie, hypertenzie a hypertrofie prostaty.

Oxybutynín môže potláčať sekréciu slín, čo môže viesť k vzniku zubného kazu, paradentóze alebo orálnej kandidóze.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné používanie oxybutynínu s inými anticholinergickými liekmi alebo s inými látkami, ktoré kompetujú o metabolizmus enzýmu CYP3A4, môže zvyšovať výskyt alebo závažnosť sucha v ústach, zápchy a ospalosti. Keďže oxybutynín sa metabolizuje prostredníctvom izoenzýmu CYP3A4 cytochrómu P450, nemožno vylúčiť ani interakcie s liekmi, ktoré inhibujú tento izoenzým alebo so známymi induktormi CYP3A4. Toto sa musí zohľadniť pri podávaní azolových fungicídov (napr. ketokonazolu) alebo makrolidových antibiotík (napr. erytromycínu) súbežne s oxybutynínom. Požívanie grapefruitovej šťavy môže tiež ovplyvniť metabolizmus oxybutynínu.

Anticholinergickými účinkami na gastrointestinálnu motilitu môžu anticholinergické lieky potenciálne meniť vstrebávanie niektorých súbežne podávaných liekov.

Anticholinergická aktivita oxybutynínu sa zvyšuje pri súbežnom používaní s inými anticholinergikami alebo liekmi s anticholinergickou aktivitou, ako je amantadín a iné anticholinergické antiparkinsoniká (napr. biperidén, levodopa), antihistaminiká, antipsychotiká (napr. fenotiazíny, butyrofenóny, klozapin), chinidín, tricyklické antidepresíva, atropín a príbuzné zlúčeniny, ako sú atropínové spazmolytiká

a dipyridamol.

Oxybutynín môže spôsobiť ospalosť alebo neostré videnie. Ospalosť sa môže zvýšiť konzumáciou alkoholu. Pretože Kentera môže spôsobovať ospalosť, spavosť alebo neostré videnie, pacientom treba odporučiť, aby boli opatrní pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní strojov (pozri časť 4.7).

Oxybutynín môže antagonizovať prokinetickú liečbu, napr. cisaprid a metoklopramid, a pri výskyte zníženej gastrointestinálnej motility je potrebné vyhýbať sa jeho použitiu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy v reprodukčnom veku/Antikoncepcia u mužov a žien

Ženy v reprodukčnom veku by mali byť pred začatím liečby testované na tehotenstvo a počas liečby by mali používať niektorú z metód antikoncepcie.

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o lokálnom použití oxybutynínového gélu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali miernu reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Kentera má byť použitá počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.

Laktácia

Dostupné informácie preukazujú, že oxybutynín sa vylučuje do mlieka potkanov, nie je však známe, či sa vylučuje aj do ľudského materského mlieka. Používanie oxybutynínu sa neodporúča počas dojčenia.

Fertilita

Údaje o možných účinkoch užívania oxybutynínu u ľudí na plodnosť mužov a žien nie sú k dispozícii. Štúdie fertility u potkanov naznačujú 6-násobnú bezpečnostnú rezervu v chove dospelých samcov

i samičiek, ak sa Kentera podáva podľa predpisu. (pozri časť 5.3)

Pacienti liečení Kenterou musia mať miesta aplikácie zakryté odevmi, ak prichádzajú do styku s dojčiacimi alebo tehotnými ženami, alebo dojčatami.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Kentera má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pretože Kentera môže spôsobovať ospalosť, spavosť alebo neostré videnie, pacientom treba odporučiť, aby boli opatrní pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní strojov (pozri časť 4.5).

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Bezpečnosť Kentery bola hodnotená u pacientov s urgentnou inkontinenciou moču v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii 3. fázy s paralelnými skupinami, ktorá zahŕňala 789 pacientov (389 pacientov liečených Kenterou a 400 pacientov užívajúcich placebo).

Najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou bolo sucho v ústach (Kentera 6,9 %, placebo 2,8 %). Ďalšie hlásené nežiaduce reakcie boli pruritus v mieste aplikácie (Kentera 2,1 %, placebo 0,8 %), dermatitída v mieste aplikácie (Kentera 1,8 %, placebo 0,3 %), závrat (Kentera 1,5 %, placebo 0,5 %), bolesti hlavy

(Kentera 1,5 %, placebo 2,8 %), zápcha (Kentera 1,3 %, placebo 1,0 %) a pruritus (Kentera 1,3 %, placebo 1,3 %).

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Ďalej sú uvedené nežiaduce reakcie pozorované v klinických štúdiách vo fázach 3 a 4 podľa triedy orgánových systémov a skupín frekvencií. Frekvencie sú vymedzené takto: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Sú tiež uvedené nežiaduce reakcie zistené po uvedení na trh, ktoré sa nepozorovali v klinických skúšaniach.

Trieda orgánových

Výskyt

Nežiaduce reakcie

systémov podľa

 

 

databázy MedDRA

 

 

Infekcie a nákazy

Menej časté

Infekcie močových ciest

 

 

 

Poruchy metabolizmu a

Menej časté

Hypokaliémia

výživy

 

 

Psychické poruchy

Menej časté

Úzkosť, zmätenosť, nervozita, agitácia, nespavosť

 

Zriedkavé

Panická reakcia#, delírium#, halucinácie#,

 

 

dezorientácia#

Poruchy nervového

Časté

Bolesť hlavy, závrat

systému

Menej časté

Ospanlivosť, dysgeúzia, nízka kvalita spánku, tras

 

Zriedkavé

Zhoršenie pamäti#, amnézia#, letargia#, porucha

 

 

pozornosti#

Poruchy oka

Menej časté

Suché oči

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej

Menej časté

Predsieňová fibrilácia, predsieňový flutter,

činnosti

 

sínusová arytmia

Poruchy ciev

Menej časté

Návaly horúčavy

Poruchy dýchacej

Menej časté

Kašeľ, zvýšená sekrécia horných dýchacích ciest

sústavy, hrudníka a

 

 

mediastína

 

 

Poruchy

Časté

Sucho v ústach, zápcha

gastrointestinálneho

Menej časté

Hnačka, nauzea, dyspepsia, vracanie, hemoroidy

traktu

 

 

Poruchy kože a

Časté

Svrbenie

podkožného tkaniva

Menej časté

Vyrážka, suchá koža, pruritická vyrážka

Poruchy obličiek a

Menej časté

Dyzúria, hematúria, bolesť obličiek, retencia moču

močových ciest

 

 

Celkové poruchy a

Časté

Pruritus v mieste aplikácie, dermatitída v mieste

reakcie v mieste podania

 

aplikácie

 

Menej časté

Únava, periférny edém, pľuzgieriky v mieste

 

 

aplikácie, anestézia v mieste aplikácie, erytém v

 

 

mieste aplikácie, podráždenie v mieste aplikácie,

 

 

bolesť v mieste aplikácie, pľuzgiere v mieste

 

 

aplikácie

Laboratórne a funkčné

Menej časté

Abnormálny elektrokardiogram, zmena

vyšetrenia

 

elektrokardiogramu, zvýšené hladiny chloridov v

 

 

krvi

# len nežiaduce reakcie zistené po uvedení lieku na trh na základe hlásení po uvedení na trh (nepozorovali sa v klinických skúšaniach), pričom kategória frekvencie bola odhadnutá z údajov o bezpečnosti v klinickom skúšaní a nežiaduce reakcie boli hlásené v súvislosti s topickým používaním oxybutynínu (účinky triedy anticholinergík).

K nežiaducim reakciám, ktoré sa všeobecne považujú za nežiaduce reakcie súvisiace s anticholinergickou liečbou alebo ktoré boli pozorované pri perorálnom podávaní oxybutynínu, ale v klinických skúšaniach

s Kenterou alebo po uvedení na trh zatiaľ pozorované neboli, patrí: anorexia, vracanie, refluxná ezofagitída, znížené potenie, úpal, znížené slzenie, mydriáza, tachykardia, arytmia, nočné mory, nepokoj, kŕče, vnútroočná hypertenzia a indukcia glaukómu, paranoja, fotosenzitivita, erektilná dysfunkcia.

Pediatrická populácia

Počas použitia lieku po uvedení na trh v tejto vekovej skupine boli hlásené prípady halucinácií (spojené s prejavmi úzkosti) a poruchy spánku súvisiace s oxybutynínom. Deti môžu byť na účinky lieku citlivejšie a môžu mať najmä psychické nežiaduce reakcie a nežiaduce reakcie spojené s CNS.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie oxybutynínom sa spájalo s anticholinergickými účinkami vrátane excitácie centrálnej nervovej sústavy (CNS), návalov horúčavy, horúčky, dehydratácie, srdcovej arytmie, vracania a retencie moču. Pacientov treba sledovať až do odoznenia príznakov. Koncentrácie oxybutynínu v plazme začínajú klesať 24 hodín po aplikácii Kentery. Perorálne užitie 100 mg oxybutynínu v kombinácii s alkoholom bolo hlásené u 13-ročného chlapca, u ktorého došlo k strate pamäti a u 34-ročnej ženy, u ktorej došlo

k stuporu, s následnou dezorientáciou a agitáciou pri prebúdzaní, rozšírenými zrenicami, suchou pokožkou, srdcovou arytmiou a retenciou moču. Obidvaja pacienti sa symptomatickou liečbou úplne uzdravili.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologiká, močové spazmolytiká, ATC kód: G04B D04.

Mechanizmus účinku

Oxybutynín pôsobí ako kompetitívny antagonista acetylcholínu na postgangliové muskarínové receptory, čo vedie k relaxácii hladkého svalu močového mechúra.

Farmakodynamické účinky

Cystometrické štúdie na pacientoch s hyperaktívnym močovým mechúrom charakterizovaným nestabilitou vypudzovacieho svalu alebo hyperreflexiou ukázali, že oxybutynín zvyšuje maximálnu kapacitu močového mechúra a zvyšuje objem do prvej kontrakcie vypudzovača. Oxybutynín tak znižuje nutkanie na močenie a frekvenciu akútnych inkontinenčných príhod i spontánneho močenia.

Oxybutynín je racemická (50:50) zmes R- a S-izomérov. Antimuskarínový účinok spočíva prevažne v R-izomére. R-izomér oxybutynínu preukázal vyššiu selektivitu pre muskarínové podtypy

M1 a M3 (dominantným vo vypudzovacom svale močového mechúra a v príušnej žľaze) v porovnaní s podtypom M2 (dominantným v srdcovom tkanive). Aktívny metabolit, N-desetyloxybutynín,

farmakologický účinok na ľudský vypudzovací sval, ktorý je podobný ako u oxybutynínu v štúdiách in vitro, ale má väčšiu väzbovú afinitu ku tkanivu príušnej žľazy ako oxybutynín. Voľná základná forma oxybutynínu je farmakologicky ekvivalentná oxybutyníniumchloridu.

Klinická účinnosť

Účinnosť a bezpečnosť Kentery bola hodnotená u pacientov s urgentnou inkontinenciou moču v jednej štúdii 3. fázy.

Štúdia 3. fázy bola randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia s paralelnými skupinami, ktorá zahŕňala 789 pacientov. 12-týždňová dvojito zaslepená liečba zahŕňala každodenné použitie Kentery alebo zodpovedajúceho placebového gélu. Časť pacientov, ktorí absolvovali dvojito zaslepenú etapu, mala možnosť zúčastniť sa na 14-týždennej otvorenej liečbe. Väčšina pacientov boli belosi (86,3 %) a ženy (89,2 %), s priemerným vekom 59,4 rokov (rozsah: 18 až 88 rokov). Približne 75 % pacientov neabsolvovalo predchádzajúcu farmakologickú liečbu inkontinencie.

Pacienti liečení Kenterou pociťovali vysoko štatisticky významné zníženie počtu epizód inkontinencie moču za deň od východiskového do cieľového stavu (primárny ukazovateľ účinnosti) v porovnaní

s placebom (p < 0,0001), a rovnako tak aj pre sekundárne cieľové stavy: zníženie priemernej dennej frekvencie močenia (p = 0,0017), a zvýšenie priemerného vylúčeného objemu moču (p = 0,0018). Významné zlepšenia hodnotenia kvality života získané v priebehu štúdie boli pozorované aj s Kenterou.

Priemer a medián zmeny oproti východiskovým hodnotám každodenných epizód inkontinencie (primárny cieľ liečby), frekvencie močenia a vylúčeného objemu moču medzi skupinami liečenými placebom

a liečivom sú zhrnuté v tabuľke nižšie.

Priemer a medián zmeny oproti východiskovým hodnotám epizód inkontinencie, frekvencie močenia a vylúčeného objemu moču medzi skupinami v 12. týždni

(LOCF).

 

Kentera

placebo

parameter

(N = 389)

(N = 400)

priemer (SD)

medián

priemer (SD)

medián

Denné epizódy inkontinencie

 

 

 

 

východiskový stav

5,4 (3,26)

4,7

5,4 (3,28)

4,7

zmena oproti východiskovému

-3,0 (2,73)

-2,7

-2,5 (3,06)

-2,0

stavu

 

 

 

 

hodnota p vs. placebo

< 0,0001

--

 

Denná frekvencia močenia

 

 

 

 

východiskový stav

12,4 (3,34)

11,7

12,2 (3,32)

11,3

zmena oproti východiskovému

-2,7 (3,21)

-2,7

-2,0 (2,82)

-1,7

stavu

 

 

 

 

hodnota p vs. placebo

0,0017

 

--

 

Vylúčený objem moču (ml)

 

 

 

 

východiskový stav

163,4 (65,85)

160,1

167,9 (68,40)

160,6

zmena oproti východiskovému

21,0 (65,33)

11,5

3,8 (53,79)

0,0

stavu

 

 

 

 

hodnota p vs. placebo

0,0018

 

--

 

Denné epizódy noktúrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

východiskový stav

2,5 (1,61)

2,3

2,5 (1,71)

2,3

zmena oproti východiskovému

-0,7 (1,40)

-0,7

-0,7 (1,32)

-0,7

stavu

 

 

 

 

hodnota p vs. placebo

0,1372

 

--

 

Počas dvojito zaslepenej liečby Kenterou bol zaznamenaný významný pozitívny vplyv na kvalitu života na základe dotazníka vplyvu inkontinencie (IIQ). Tieto výsledky boli viditeľné po prvom mesiaci liečby a udržiavali sa po celý čas dvojito zaslepenej liečby, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Priemerná (SD) zmena celkového skóre a podstupníc IIQ oproti východiskovým hodnotám v 12. týždni (LOCF)

 

 

 

hodnota p

 

Kentera

placebo

(Kentera vs.

Skóre

(N = 389)

(N = 400)

placebo)

 

 

 

 

Súčet bodov:

-72,1 (80,01)

-49,5 (76,59)

0,0005

Podstupnica cestovania

-20,9 (25,55)

-15,1 (24,82)

0,0068

Podstupnica telesnej aktivity

-18,0 (23,23)

-13,0 (21,68)

0,0078

Podstupnica sociálnych

-15,2 (20,07)

-9,7 (19,27)

0,0019

vzťahov

Podstupnica emocionálneho

-18,1 (21,96)

-11,8 (20,64)

0,0002

zdravia

Významné pozitívne účinky boli zaznamenané pre každú doménu podstupnice IIQ a pre šesť z desiatich domén kvality života vrátane domény vplyvu inkontinencie podľa dotazníka King’s Health Questionnaire (KHQ), ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Priemerná (SD) zmena oproti východiskovým hodnotám doménových skóre KHQ v 12. týždni (LOCF)

Oblasť

 

 

hodnota p

Kentera

placebo

(Kentera vs.

 

(N = 389)

(N = 400)

placebo)

Celkový pocit zdravia

0,4 (12,23)

0,1 (11,94)

0,6528

Vplyv inkontinencie

-27,9 (30,02)

-21,3 (27,05)

0,0023

Závažnosti symptómu

-20,6 (22,90)

-15,8 (21,84)

0,0024

Obmedzenia roly

-27,1 (29,24)

-21,3 (27,16)

0,0133

Fyzické obmedzenia

-20,2 (30,04)

-16,8 (28,12)

0,1064

Sociálne obmedzenia

-11,5 (24,40)

-10,3 (23,46)

0,4468

Osobné vzťahy

-11,2 (24,96)

-6,2 (19,77)

0,0489

Emócie

-11,7 (24,59)

-8,4 (24,89)

0,0649

Spánok a energia

-15,6 (24,18)

-10,3 (22,42)

0,0061

Miery závažnosti (zvládania)

-15,3 (21,40)

-11,1 (19,16)

0,0058

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Zloženie Kentery je vhodné na každodennú aplikáciu a dokáže udržiavať terapeutické hladiny oxybutynínu v krvi. Oxybutynín sa transportuje cez neporušenú pokožku a do systémového obehu pasívnou difúziou cez rohovitú vrstvu. Po aplikácii Kentery sa približne 7 dní zvyšuje koncentrácia oxybutynínu v plazme a dosiahne priemerné maximálne koncentrácie 4 až 5 ng/ml. Stabilný stav sa dosiahne po siedmom dni podania. Rozdiel v AUC a Cmax oxybutynínu a aktívneho metabolitu N-desetyloxybutynínu po transdermálnej aplikácii Kentery buď na bruchu, alebo na ramenách a pleciach a stehnách nie je klinicky významný.

Distribúcia

Po systémovej absorpcii sa oxybutynín rozsiahle distribuuje do telových tkanív. Odhadovaný distribučný objem po intravenóznom podaní 5 mg oxybutyníniumchloridu dosahuje 193 l.

Biotransformácia

Perorálne podaný oxybutynín sa metabolizuje predovšetkým prostredníctvom enzýmového systému cytochrómu P450, hlavne CYP3A4, nachádzajúci sa hlavne v pečeni a v črevnej stene. Expresia CYP3A a CYP3A4 sa s ohľadom na genetický polymorfizmus môže líšiť až o 40-násobok. Medzi metabolity patrí kyselina fenylcyklohexylglykolová, ktorá je farmakologicky neúčinná a N-desetyloxybutynín, ktorý je farmakologicky účinný. Transdermálna aplikácia oxybutynínu obchádza prvý priechod gastrointestinálnym a pečeňovým metabolizmom, čím sa znižuje tvorba N-desetyl metabolitu.

Vylučovanie

Oxybutynín sa značne metabolizuje v pečeni, pozri vyššie, pričom sa menej než 0,1 % podanej nezmenenej dávky vylučuje močom. Tiež, sa menej než 0,1 % podanej dávky vylučuje ako metabolit N-desetyloxybutynín.

Prenos na inú osobu

Potenciál dermálneho prenosu oxybutynínu z liečenej osoby na neliečenú osobu bol hodnotený v jednodávkovej štúdii, pri ktorej účastníci dostávajúci dávku Kentery mali intenzívny kontakt s neliečeným partnerom po dobu 15 minút, a to buď s odevmi (N = 14 párov) alebo bez odevu (N = 12 párov), pokrývajúceho oblasť aplikácie. Neliečení partneri nechránení odevom vykázali

detegovateľné koncentrácie oxybutynínu v plazme (priemer Cmax = 0,94 ng/ml). Dvaja zo 14 neliečených účastníkov, ktorí sa zúčastňovali na schéme kontaktu odev na kožu mali merateľné koncentrácie oxybutynínu v plazme (Cmax < 0,1 ng/ml) počas 48 hodín po kontakte s liečenými účastníkmi. Oxybutynín nebol zistiteľný u zvyšných 12 neliečených účastníkov.

Účinky sprchovania

Účinok sprchovania na absorpciu oxybutynínu bol hodnotený v randomizovanej, krížovej štúdii stabilného stavu v podmienkach bez sprchovania alebo sprchovania 1, 2 alebo 6 hodín po aplikácii Kentery (N = 20). Výsledky štúdie naznačujú, že sprchovanie po jednej hodine nemá vplyv na celkovú systémovú expozíciu oxybutynínu.

Používanie s opaľovacím krémom

Účinok opaľovacieho krému na absorpciu oxybutynínu pri aplikácii 30 minút pred alebo 30 minút po aplikácii Kentery bol hodnotený v jednodávkovej randomizovanej skríženej štúdii (N = 16). Súčasné použitie opaľovacieho krému, a to buď pred alebo po aplikácii Kentery, nemalo žiadny vplyv na systémovú expozíciu oxybutynínu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe štúdií akútnej toxicity, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a lokálnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Boli pozorované nežiaduce reakcie pri štúdiách embryotoxicity u králikov. Subkutánne aplikovaný oxybutynín v koncentrácii 0,4 mg/kg/deň významne zvýšil výskyt orgánových anomálií, tie však boli pozorované len v prítomnosti materskej toxicity. Nedostatočné pochopenie súvislosti medzi materskou toxicitou a vplyvmi na vývoj plodu nedovoľuje stanoviť závažnosť pre bezpečnosť ľudí. V štúdii fertility po subkutánnom podaní u potkanov sa nepozorovali žiadne účinky u samcov, kým plodnosť samičiek bola narušená a stanovila sa NOAEL (hladina, pri ktorej sa nepozoroval žiaden nežiaduci účinok) 5 mg/kg.

Hodnotenie enviromentálneho rizika

Liečivo oxybutynín zostáva dlhodobo v životnom prostredí.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

etanol (96-percentný) glycerol hydroxypropylcelulóza

hydroxid sodný (na úpravu pH) purifikovaná voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Pumpu uchovávajte v zvislej polohe.

Kentera obsahuje alkohol a považuje sa za horľavú a nesmie prísť do styku s otvoreným ohňom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Viacdávkový obal sa skladá z vonkajšej polypropylénovej fľaše s vreckovou vložkou z nízkohustotného polyetylénu (LDPE), polypropylénovej dávkovacej pumpy s tesneniami z dién-etylénpropylénového monoméru (EPDM) a polypropylénového viečka.

Každý viacdávkový obal obsahuje minimálne 30 gramov Kentery a dávkuje 30 dávok po 1 grame.

Kentera je balená vo vonkajšom obale s 1 viacdávkovým obalom s dávkovacou pumpou.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pred prvým použitím pumpy sa viacdávkový obal musí naplniť. Pumpu naplníte opakovaným stláčaním mechanizmu pumpy, až kým nespozorujete gél. Potom pumpu stlačte ešte raz a zlikvidujte túto časť lieku, aby bola zaručená presnosť vydávanej dávky. Pumpa je teraz naplnená a pripravená na použitie. Po kroku naplnenia pumpy zostáva v pumpe 30 úplných dávok. Nadávkovaná dávka sa má aplikovať okamžite.

Po každom použití vždy uzavrite hrot dýzy pumpy malým ochranným krytom a vrch pumpy zasa veľkým krytom pumpy. Ak počas používania pumpa prestane fungovať (po stlačení pumpy nevychádza žiadny gél), zopakujte postup naplnenia pumpy opísaný vyššie.

Po aplikácii gélu si treba okamžite dôkladne umyť ruky mydlom a vodou. Odporúča sa miesto aplikácie zakryť odevom ihneď po zaschnutí gélu. Vyhýbajte sa kúpaniu, plávaniu, sprchovaniu, cvičeniu

a ponáraniu do vody v mieste aplikácie počas jednej hodiny po aplikácii.

Prázdny viacdávkový obal musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Nicobrand Limited 189 Castleroe Road Coleraine

Severné Írsko BT51 3RP

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/03/270/005

1 viacdávkový obal s dávkovacou pumpou

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 15/06/2004

Dátum posledného predlženia: 15/06/2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis