Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kivexa (abacavir / lamivudine) – Označenie obalu - J05AR02

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuKivexa
Kód ATC klasifikácieJ05AR02
Látkaabacavir / lamivudine
VýrobcaViiV Healthcare UK Limited 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽKA PRE BLISTER

1.NÁZOV LIEKU

Kivexa 600 mg/300 mg filmom obalené tablety abakavir/lamivudín

2.LIEČIVÁ

Každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mg abakaviru (vo forme sulfátu) a 300 mg lamivudínu

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje oranžovú žltú (E110), ďalšie informácie, pozri písomnú informáciu pre používateľa

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Oddeľte priloženú pohotovostnú kartu, obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti

UPOZORNENIE! V prípade akýchkoľvek príznakov, ktoré svedčia o reakciách z precitlivenosti, OKAMŽITE kontaktujte vášho lekára

“Tu potiahnite”

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/298/002

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

kivexa

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Štítok na vonkajšom obale s 90 tabletami (3 balenia po 30 filmom obalených tabliet) (s blue boxom) zabalené do priehľadnej fólie z umelej hmoty

1. NÁZOV LIEKU

Kivexa 600 mg/300 mg filmom obalené tablety abakavir/lamivudín

2. LIEČIVÁ

Každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mg abakaviru (vo forme sulfátu) a 300 mg lamivudínu

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje oranžovú žltú (E110), ďalšie informácie, pozri písomnú informáciu pre používateľa

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie obsahujúce 90 ( 3 balenia po 30) filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

UPOZORNENIE! V prípade akýchkoľvek príznakov, ktoré svedčia o reakciách z precitlivenosti,

OKAMŽITE kontaktujte vášho lekára

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/298/003

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Multibalenia po 90 tabliet (3 balenia po 30 filmom obalených tabliet) – bez blue boxu PAPIEROVÁ ŠKATUĽKA PRE BLISTER

30 TABLIET

1. NÁZOV LIEKU

Kivexa 600 mg/300 mg filmom obalené tablety abakavir/lamivudín

2. LIEČIVÁ

Každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mg abakaviru (vo forme sulfátu) a 300 mg lamivudínu

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje oranžovú žltú (E110), ďalšie informácie, pozri písomnú informáciu pre používateľa

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 filmom obalených tabliet

Súčasť multibalenia, nemá sa predávať osobitne

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Oddeľte priloženú pohotovostnú kartu, obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti

UPOZORNENIE! V prípade akýchkoľvek príznakov, ktoré svedčia o reakciách z precitlivenosti,

OKAMŽITE kontaktujte vášho lekára

“Tu potiahnite”

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

kivexa

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Kivexa 600 mg/300 mg tablety. abakavir/lamivudín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ViiV Healthcare UK Limited

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

TEXT NA POHOTOVOSTNEJ KARTE KIVEXA TABLIET

STRANA 1

DÔLEŽITÉ - POHOTOVOSTNÁ KARTA

Kivexa (abakavir / lamivudín) tablety

Noste túto kartu vždy pri sebe

Pretože Kivexa obsahuje abakavir, u niektorých pacientov užívajúcich Kivexu sa môže

rozvinúť reakcia z precitlivenosti (závažná alergická reakcia), ktorá môže ohrozovať život v prípade, že sa v liečbe Kivexou pokračuje. OKAMŽITE KONTAKTUJTE VÁŠHO LEKÁRA, ktorý vám poradí, či máte Kivexu prestať užívať:

1)ak ste dostali kožné vyrážky ALEBO

2)ak ste dostali jeden alebo viac príznakov z najmenej DVOCH nasledujúcich skupín

-horúčka

-dýchavičnosť, bolesť hrdla alebo kašeľ

-nevoľnosť alebo vracanie alebo hnačka alebo bolesť brucha

-ťažká únava alebo bolesti alebo celkový pocit choroby

Ak ste prestali užívať Kivexu kvôli tejto reakcii, UŽ NIKDY NESMIETE ZNOVU UŽIŤ Kivexu alebo iný liek obsahujúci abakavir (napr. Ziagen, Triumeq alebo Trizivir), pretože v priebehu niekoľkých hodín môže u vás dôjsť k zníženiu krvného tlaku ohrozujúcemu život alebo k úmrtiu.

(pozri druhú stranu karty)

STRANA 2

Ak si myslíte, že máte reakciu z precitlivenosti na Kivexu, okamžite musíte kontaktovať vášho lekára. Sem napíšte kontaktné údaje vášho lekára:

Lekár:.......................…………………… Tel.:...................…………

Ak váš lekár nie je dostupný, musíte súrne vyhľadať náhradnú lekársku pomoc (napr. pohotovosť najbližšej nemocnice).

Ak máte všeobecné otázky k informáciám o Kivexe, kontaktujte [tu bude uvedený názov miestnej spoločnosti a jej telefónne číslo]

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis