Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – Označenie obalu - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLevemir
Kód ATC klasifikácieA10AE05
Látkainsulin detemir
VýrobcaNovo Nordisk A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (NÁPLŇ. Penfill)

1.NÁZOV LIEKU

Levemir 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni inzulín detemir

2.LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu detemiru (čo zodpovedá 14,2 mg). 1 náplň obsahuje 3 ml, čo zodpovedá 300 jednotkám,

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

glycerol, fenol, metakrezol, octan zinočnatý, dihydrát hydrogénfosforečnanu sodného, chlorid sodný, kyselinu chlorovodíkovú/hydroxid sodný na úpravu pH a vodu na injekciu

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v náplni.Penfill

1 x 3 ml náplň

5 x 3 ml náplní

10 x 3 ml náplní

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na podkožné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA AK JE TO POTREBNÉ

Používajte len ak je roztok číry ako voda, bezfarebný a vodný.

Určené na použitie len pre jednu osobu.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Počas používania: Spotrebujte do 6 týždňov.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke (2°C až 8°C).

Počas používania: Neuchovávajte v chladničke. Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte náplň v škatuľke na ochranu pred svetlom.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Ihlu zlikvidujte po každom podávaní.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Dánsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/04/278/001 1 náplň s obsahom 3 ml

EU/1/04/278/002 5 náplní s obsahom 3 ml

EU/1/04/278/003 10 náplní s obsahom 3 ml

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Levemir Penfill

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK (NÁPLŇ. Penfill)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Levemir 100 jednotiek/ml injekčný roztok

inzulín detemir s.c. použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Penfill

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6.INÉ

Novo Nordisk A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (NAPLNENÉ PERO. FlexPen)

1. NÁZOV LIEKU

Levemir 100 jednotiek/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnom pere inzulín detemir

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu detemiru (čo zodpovedá 14,2 mg). 1 naplnené pero obsahuje 3 ml, čo zodpovedá 300 jednotkám,

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

glycerol, fenol, metakrezol, octan zinočnatý, dihydrát hydrogénfosforečnanu sodného, chlorid sodný, kyselinu chlorovodíkovú/hydroxid sodný na úpravu pH a vodu na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok naplnený v injekčnom pere. FlexPen.

1 x 3 ml naplnené pero

5 x 3 ml naplnených pier

10 x 3 ml naplnených pier

1 x 3 ml naplnené pero + 7 ihiel NovoFine 1 x 3 ml naplnené pero + 7 ihiel NovoTwist

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Ihly nie sú súčasťou balenia.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na podkožné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ U CHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Používajte len ak je roztok číry ako voda, bezfarebný a vodný. Určené na použitie len pre jednu osobu.

Určené na použitie s jednorazovými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Počas používania: Spotrebujte do 6 týždňov

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke (2°C až 8°C).

Počas používania: Uchovávajte pri teplote do 30°C. Môže sa uchovávať v chladničke (2°C až 8°C). Neuchovávajte v mrazničke.

Kryt ponechajte na pere na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Ihlu zlikvidujte po každom podávaní.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd,Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/04/278/004 1 pero s obsahom 3 ml

EU/1/04/278/005 5 pier s obsahom 3 ml

EU/1/04/278/006 10 pier s obsahom 3 ml

EU/1/04/278/010 1 pero s obsahom 3 ml a 7 ihiel NovoFine

EU/1/04/278/011 1 pero s obsahom 3 ml a 7 ihiel NovoTwist

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Levemir FlexPen

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK PERA (NAPLNENÉ PERO. FlexPen)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Levemir 100 jednotiek/ml injekčný roztok

inzulín detemir s.c. použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

FlexPen

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6. INÉ

Novo Nordisk A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (NAPLNENÉ PERO. InnoLet)

1. NÁZOV LIEKU

Levemir 100 jednotiek/ml njekčný roztok v naplnenom pere inzulín detemir

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu detemiru (čo zodpovedá 14,2 mg). 1 naplnené pero obsahuje 3 ml, čo zodpovedá 300 jednotkám,

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

glycerol, fenol, metakrezol, octan zinočnatý, dihydrát hydrogénfosforečnanu sodného, chlorid sodný, kyselinu chlorovodíkovú/hydroxid sodný na úpravu pH a vodu na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok naplnený v injekčnom pere. InnoLet

1 x 3 ml naplnené pero

5 x 3 ml naplnených pier

10 x 3 ml naplnených pier

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Ihly nie sú súčasťou balenia.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na podkožné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU A DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Používajte len ak je roztok číry ako voda, bezfarebný a vodný. Určené na použitie len pre jednu osobu.

Určený na použitie s jednorazovými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Počas používania: Spotrebujte do 6 týždňov.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke (2°C až 8°C).

Počas používania: Neuchovávajte v chladničke. Uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v mrazničke.

Kryt ponechajte na pere na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Ihlu zlikvidujte po každom podávaní.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/04/278/007 1 pero s obsahom 3 ml

EU/1/04/278/008 5 pier s obsahom 3 ml

EU/1/04/278/009 10 pier s obsahom 3 ml

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Levemir InnoLet

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK PERA (NAPLNENÉ PERO. InnoLet)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Levemir 100 jednotiek/ml injekčný roztok

inzulín detemir s.c. použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

InnoLet

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6. INÉ

Novo Nordisk A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (NAPLNENÉ PERO. FlexTouch)

1. NÁZOV LIEKU

Levemir 100 jednotiek/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnom pere inzulín detemir

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu detemiru (čo zodpovedá 14,2 mg). 1 naplnené pero obsahuje 3 ml, čo zodpovedá 300 jednotkám,

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

glycerol, fenol, metakrezol, octan zinočnatý, dihydrát hydrogénfosforečnanu sodného, chlorid sodný, kyselinu chlorovodíkovú/hydroxid sodný na úpravu pH a vodu na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok naplnený v injekčnom pere. FlexTouch.

1 x 3 ml naplnené pero

5 x 3 ml naplnených pier

2 x (5 x 3 ml) naplnených pier

1 x 3 ml naplnené pero + 7 ihiel NovoFine 1 x 3 ml naplnené pero + 7 ihiel NovoTwist

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Ihly nie sú súčasťou balenia.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na podkožné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ U CHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Používajte len ak je roztok číry ako voda, bezfarebný a vodný. Určené na použitie len pre jednu osobu.

Určené na použitie s jednorazovými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Počas používania: Spotrebujte do 6 týždňov.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke (2°C až 8°C).

Počas používania: Uchovávajte pri teplote do 30°C. Môže sa uchovávať v chladničke (2°C až 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Kryt ponechajte na pere na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Ihlu zlikvidujte po každom podávaní.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/04/278/012 1 pero s obsahom 3 ml EU/1/04/278/013 5 pier s obsahom 3 ml

EU/1/04/278/014 5 pier s obsahom 3 ml. Toto je súčasť skupinového balenia 10 pier a nie je na predaj jednotlivých pier.

EU/1/04/278/015 1 pero s obsahom 3 ml a 7 ihiel NovoFine EU/1/04/278/016 1 pero s obsahom 3 ml a 7 ihiel NovoTwist

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Levemir FlexTouch

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠTÍTOK VONKAJŠIEHO OBALU NA SKUPINOVOM BALENÍ (FlexTouch)

1. NÁZOV LIEKU

Levemir 100 jednotiek/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnom pere inzulín detemir

s.c. použitie

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu detemiru (čo zodpovedá 14,2 mg). 1 naplnené pero obsahuje 3 ml, čo zodpovedá 300 jednotkám,

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

glycerol, fenol, metakrezol, octan zinočnatý, dihydrát hydrogénfosforečnanu sodného, chlorid sodný, kyselinu chlorovodíkovú/hydroxid sodný na úpravu pH a vodu na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok naplnený v injekčnom pere. FlexTouch.

2 x(5 x 3 ml) Toto je skupinové balenie 10 naplnených pier a nie je na predaj jednotlivých naplnených pier

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Ihly nie sú súčasťou balenia.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na podkožné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ U CHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Používajte len ak je roztok číry ako voda, bezfarebný a vodný. Určené na použitie len pre jednu osobu.

Určené na použitie s jednorazovými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Počas používania: Spotrebujte do 6 týždňov.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke (2°C až 8°C).

Počas používania: Uchovávajte pri teplote do 30°C. Môže sa uchovávať v chladničke (2°C až 8°C). Neuchovávajte v mrazničke.

Kryt ponechajte nasadený na pere na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Ihlu zlikvidujte po každom podávaní.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/04/278/014

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Levemir FlexTouch

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK PERA (NAPLNENÉ PERO. FlexTouch)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Levemir 100 jednotiek/ml injekčný roztok

inzulín detemir s.c. použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

FlexTouch

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6. INÉ

Novo Nordisk A/S

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis