Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Litak (cladribine) – Písomná informácia pre používateľa - L01BB04

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLitak
Kód ATC klasifikácieL01BB04
Látkacladribine
VýrobcaLipomed GmbH

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

LITAK 2 mg/ml injekčný roztok kladribín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1.Čo je LITAK a na čo sa používa

2.Skôr ako použijete LITAK

3.Ako používať LITAK

4.Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať LITAK

6.Ďalšie informácie

1.ČO JE LITAK A NA ČO SA POUŽÍVA

LITAK obsahuje liečivo kladribín. Kladribín je cytostatikum, ktoré ovplyvňuje rast malígnych (rakovinových) bielych krviniek, ktoré hrajú úlohu pri vlasatobunkovej leukémii. LITAK sa používa na liečbu tohto ochorenia.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE LITAK

Nepoužívajte LITAK:

-keď ste alergický (precitlivený) na kladribín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek LITAKu;

-ak ste tehotná alebo dojčíte;

-ak máte menej ako 18 rokov;

-ak trpíte miernou až vážne zhoršenou funkciou obličiek alebo pečene;

-ak používate iné lieky, ktoré ovplyvňujú tvorbu krviniek v kostnej dreni (myelosupresia).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní LITAKu

Upozornite svojho lekára, ak máte alebo ste mali:

-problémy s pečeňou alebo obličkami,

-infekcie,

ak trpíte infekčným ochorením, bude sa liečiť predtým ako začnete používať LITAK.

ak počas liečby LITAKom alebo po nej zbadáte akékoľvek príznaky infekcie (napr. symptómy podobné chrípke alebo horúčku), ihneď informujte svojho lekára.

-horúčku.

Pred liečbou LITAKom a počas liečby vám lekár bude pravidelne kontrolovať krvný obraz, aby zistil, či je pokračovanie liečby pre vás bezpečné. Lekár môže rozhodnúť, že dostanete transfúziu krvi na zlepšenie hladiny krviniek. Okrem toho bude kontrolovať správne fungovanie pečene a obličiek.

Ak chcete splodiť dieťa, informujte o tom svojho lekára pred zahájením liečby LITAKom. Počas liečby a ešte 6 mesiacov po ukončení liečby LITAKom nesmiete splodiť dieťa. Ošetrujúci lekár vám môže poradiť pokiaľ ide o možnosť uchovať hlbokozmrazenú spermu (kryokonzervácia).

Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Svojho lekára informujte hlavne ak užívate lieky obsahujúce:

-kortikosteroidy, bežne používané pri liečbe zápalov;

-antivirotiká používané na liečbu vírusových infekcií.

LITAK nesmiete používať s inými liekmi, ktoré ovplyvňujú produkciu krviniek v kostnej dreni (myelosupresia).

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, LITAK nesmiete používať. Počas liečby a najmenej šesť mesiacov po poslednej dávke LITAKu musíte používať vhodnú antikoncepciu. Ak otehotniete počas liečby, musíte ihneď informovať svojho lekára.

Počas liečby LITAKom a najmenej šesť mesiacov po poslednej dávke LITAKu nesmiete dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

LITAK má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa cítite ospalý/á, k čomu môže dôjsť v dôsledku malého počtu červených krviniek spôsobenom liečbou LITAKom, alebo ak máte závrat, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

3.AKO POUŽÍVAŤ LITAK

Vždy používajte LITAK presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Lekár vám vypočíta dávku v závislosti od vašej telesnej hmotnosti a detailne vám vysvetlí časový plán liečby. Odporúčaná denná dávka je 0,14 mg na kg telesnej hmotnosti po dobu päť po sebe nasledujúcich dní (jeden liečebný cyklus).

LITAK sa musí podávať injekčne pod kožu (podkožná injekcia) každý deň približne v rovnakom čase. Ak si LITAK injikujete sami, budete musieť byť najprv náležite poučení vašim lekárom alebo zdravotnou sestrou. Podrobný návod na podanie injekcie nájdete na konci tejto písomnej informácie pre používateľov.

Je možné, že dostanete aj ďalší liek obsahujúci liečivo alopurinol na zníženie nadbytku kyseliny močovej.

Ak použijete viac LITAKu, ako máte

V prípade, že si injikujete nesprávnu dávku, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.

Ak zabudnete použiť LITAK

Neinjikujte si dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. V prípade, že ste si zabudli podať injekciu, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj LITAK môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ihneď informujte svojho lekára, ak máte počas liečby LITAKom alebo po nej nasledovné:

-akékoľvek príznaky infekcie (napr. symptómy podobné chrípke),

-horúčku.

Nemožno vylúčiť opakovaný výskyt malígneho (rakovinového) ochorenia. Znamená to, že riziko, že sa u vás v budúcnosti vyvinie malígne ochorenie je o niečo vyššie ako u zdravých ľudí. Toto mierne zvýšené riziko môže byť spôsobené vlasatobunkovou leukémiou alebo terapiou používanou na liečbu tohto ochorenia vrátane LITAKu.

Vedľajšie účinky sú podľa frekvencie ich výskytu definované takto:

-veľmi časté: postihuje viac ako 1 používateľa z 10,

-časté: postihuje 1 až 10 používateľov zo 100,

-menej časté: postihuje 1 až 10 používateľov z 1 000,

-zriedkavé: postihuje 1 až 10 používateľov z 10 000,

-veľmi zriedkavé: postihuje menej ako 1 používateľa z 10 000,

-neznáme: frekvenciu nemožno z dostupných údajov odhadnúť.

Veľmi časté vedľajšie účinky

Infekcie.

Horúčky.

Nízky počet niektorých bielych krviniek (neutrofilov a lymfocytov) a krvných doštičiek

vkrvných testoch.

Nízky počet červených krviniek, čo môže viesť k anémii, so symptómmi ako sú únava

aospalosť.

Znížená funkcia imunitného systému.

Bolesti hlavy, závraty.

Abnormálne dychové ozvy, abnormálne ozvy v hrudníku, kašeľ.

Pocit nevoľnosti, vracanie, zápcha a hnačka.

Kožné vyrážky, opuch, sčervenanie a bolestivosť v okolí miesta infekcie, potenie. Kožné reakcie sú väčšinou mierne až stredné a zvyčajne po niekoľkých dňoch odznejú.

Únava, triaška, znížená chuť do jedla.

Slabosť.

Časté vedľajšie účinky

Opakovaný výskyt malígneho (rakovinového) ochorenia.

Nízky počet krvných doštičiek, ktorý môže spôsobiť nezvyčajné krvácanie (napr. krvácanie nosa alebo kože).

Nespavosť, úzkosť.

Zvýšená tepová frekvencia, abnormálne srdcové ozvy, nízky krvný tlak, znížené zásobovanie srdcového svalu krvou.

Plytké dýchanie, opuch pľúcneho tkaniva v dôsledku infekcie, zápal ústnej dutiny a jazyka.

Bolesti brucha a prítomnosť nadmerného množstva plynu v žalúdku alebo črevách, väčšinou mierne zvýšenie hodnôt pečeňových testov (bilirubínu, transamináz), ktoré sa po ukončení liečby vrátia do normálu.

Svrbenie, svrbľavé kožné vyrážky (žihľavka), sčervenanie kože a bolesť kože.

Opuch tkanív (edém), nevoľnosť, bolesti (bolesti svalov, kĺbov a kostí).

Menej časté vedľajšie účinky

Anémia spôsobená deštrukciou červených krviniek.

Ospalosť, znížená citlivosť a pálenie kože, slabosť, nečinnosť, poruchy periférnych nervov, zmätenosť, zhoršená schopnosť koordinácie pohybov.

Zápal oka.

Bolesti hrdla.

Zápal žíl.

Značná strata na váhe.

Zriedkavé vedľajšie účinky

Znížená funkcia pečene.

Znížená funkcia obličiek.

Komplikácie spôsobené liečbou rakoviny v dôsledku rozkladu rakovinových buniek.

Odmietavá reakcia na transfúziu krvi.

Zvýšený počet niektorých bielych krviniek (eozinofília).

Mŕtvica.

Poruchy reči a prehĺtania.

Zlyhanie srdca.

Abnormálny srdcový rytmus.

Neschopnosť srdca udržať adekvátnu cirkuláciu krvi.

Obštrukcia čriev.

Závažná alergická kožná reakcia (Stevens-Johnsonov syndróm alebo Lyellov syndróm).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Depresia, epileptický záchvat.

Opuch očného viečka.

Krvná zrazenina v pľúcach.

Zápal žlčníka.

Znížená funkcia orgánov v dôsledku vysokých množstiev telom produkovanej špecifickej látky (glykoproteínu).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5.AKO UCHOVÁVAŤ LITAK

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke.

Nepoužívajte LITAK po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku injekčnej liekovky a vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Z mikrobiologického hľadiska, ak otvorenie nevylučuje riziko mikrobiologickej kontaminácie, sa liek musí použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za uchovávanie počas používania a za podmienky skladovania zodpovedá používateľ.

Nepoužívajte LITAK, ak spozorujete, že injekčná liekovka je poškodená alebo roztok nie je číry alebo obsahuje akékoľvek čiastočky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

6.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo LITAK obsahuje

-Liečivo je kladribín. Každý ml roztoku obsahuje 2 mg kladribínu. Každá injekčná liekovka obsahuje 10 mg kladribínu v 5 ml roztoku.

-Ďalšie zložky sú chlorid sodný, hydroxid sodný (na upravenie pH), kyselina chlorovodíková (na upravenie pH) a voda na injekciu.

Ako vyzerá LITAK a obsah balenia

LITAK je k dispozícii v sklenených injekčných liekovkách obsahujúcich 5 ml číreho, bezfarebného injekčného roztoku.

Balenie s 1 alebo 5 injekčnými liekovkami. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

POKYNY NA PODÁVANIE INJEKCIE

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako si podávať injekciu LITAK. Je dôležité, aby ste sa nepokúšali podávať si injekciu skôr, než ste boli poučení svojim lekárom alebo zdravotnou sestrou. Váš lekár vám povie, koľko LITAKu potrebujete a ako často a kedy si ho máte podať. LITAK si musíte podať do tkaniva tesne pod kožou (subkutánna injekcia). Ak máte akékoľvek otázky

v súvislosti s podávaním injekcie, požiadajte o pomoc svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

LITAK je cytotoxický, a preto je s ním nutné zaobchádzať opatrne. Ak si LITAK nepodáva pacient sám, pri zaobchádzaní s LITAKom a jeho podávaní sa odporúča použitie jednorazových rukavíc

a ochranného odevu. Ak dôjde ku kontaktu LITAKu s kožou alebo očami, postihnutý povrch ihneď opláchnite veľkým množstvom vody. Tehotné ženy sa musia vyhýbať kontaktu s LITAKom.

Čo potrebujem na podanie injekcie?

Na to, aby ste si sami podali podkožnú injekciu, budete potrebovať:

-jednu injekčnú liekovku LITAKu (alebo dve injekčné liekovky, ak musíte injikovať viac ako

5 ml),

Nepoužívajte injekčné liekovky, ktoré sú poškodené alebo obsahujú roztok, ktorý nie je číry alebo ktorý obsahuje akékoľvek čiastočky.

-jednu sterilnú injekčnú striekačku (napr. 10 ml injekčnú striekačku typu LUER),

-jednu sterilnú injekčnú ihlu (napr. 0,5 x 19 mm, 25 G x ¾’’),

-tampóny namočené v alkohole,

-neprepichnuteľný zásobník na bezpečnú likvidáciu použitej striekačky.

Čo musím urobiť predtým, ako si podám podkožnú injekciu lieku LITAK?

1.Pred injekciou nechajte LITAK zohriať na izbovú teplotu.

2.Dôkladne si umyte ruky.

3.Nájdite si pohodlné, dobre osvetlené miesto a uložte na dosah ruky všetko, čo potrebujete.

Ako si pripravím injekciu?

Skôr, ako si injikujete LITAK, musíte urobiť nasledovné kroky:

1.Odstráňte červenú ochrannú čiapočku z injekčnej liekovky lieku LITAK. Gumenú zátku injekčnej liekovky neodstraňujte. Očistite gumenú zátku injekčnej liekovky alkoholovým tampónom. Vyberte striekačku z obalu tak, aby ste sa nedotkli jej špičky. Vyberte ihlu z obalu a pevne ju nastoknite na špičku striekačky. Odstráňte chránič ihly tak, aby ste sa ihly nedotkli.

2.Pretlačte ihlu cez gumenú zátku injekčnej liekovky a obráťte injekčnú liekovku a striekačku hore dnom. Ubezpečte sa, či je špička ihly ponorená do roztoku.

3.Vytiahnutím piestu natiahnite do striekačky správne množstvo lieku LITAK (váš lekár vám povie, koľko ml lieku LITAK si budete musieť injikovať).

4.Vytiahnite ihlu z injekčnej liekovky.

5.Uistite sa, či v striekačke nezostal vzduch: obráťte ju ihlou hore a vzduch vytlačte.

6.Presvedčite sa, či máte v striekačke potrebný objem.

7.Ihneď si podajte injekciu.

Kam si mám podať injekciu?

Tu sú znázornené najvhodnejšie miesta na podanie injekcie: horná časť stehien a brucho, s výnimkou oblasti okolo pupka. Ak vám injekciu podáva niekto iný, môže použiť aj vonkajšiu stranu ramien alebo bedrá.

Ako si podám injekciu?

1. Dezinfikujte si kožu použitím tampónu namočeného v alkohole, počkajte, kým miesto uschne a uchopte kožu medzi palec a ukazovák, ale nestlačte ju.

2. Ihlu úplne zapichnite do kože v uhle asi 45°, ako je to znázornené na obrázku.

3.Jemne povytiahnite piest, aby ste sa presvedčili, že ste neprepichli žiadnu krvnú cievu. Ak v striekačke spozorujete krv, vytiahnite ihlu a opäť ju vpichnite na inom mieste.

4.Tekutinu injikujte pomaly a rovnomerne asi po dobu jednej minúty, pričom kožu neustále pridržiavajte.

5.Po injikovaní tekutiny ihlu vytiahnite.

6.Vložte striekačku do neprepichnuteľného zásobníka. Pre každú injekciu použite novú striekačku aj injekčnú ihlu. Liekovky sú len na jedno použitie. Každý zvyšok po použití vráťte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi na likvidáciu.

Likvidácia použitých striekačiek

Použité striekačky vložte do neprepichnuteľného zásobníka a uchovajte ho mimo dosahu a dohľadu detí.

Neprepichnuteľný zásobník zlikvidujte podľa pokynov svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.

Použité striekačky nevyhadzujte do bežného domového odpadu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis