Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Methylthioninium chloride Proveblue (methylthioninium chloride) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - V03AB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuMethylthioninium chloride Proveblue
Kód ATC klasifikácieV03AB17
Látkamethylthioninium chloride
VýrobcaProvepharm SAS

1.NÁZOV LIEKU

Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml injekčný roztok

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden ml roztoku obsahuje 5 mg metyltioníniumchloridu.

Jedna 10 ml ampulka obsahuje 50 mg metyltioníniumchloridu.

Jedna 2 ml ampulka obsahuje 10 mg metyltioníniumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok (injekcia)

Číry tmavomodrý roztok s hodnotou pH 3,0 až 4,5 Osmolalita je zvyčajne 10 až 15 mOsm/kg.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Akútna symptomatická liečba methemoglobinémie vyvolanej liekmi a chemickými látkami.

Liek Methylthioninium chloride Proveblue je indikovaný dospelým, deťom a dospievajúcim (vo veku od 0 do 17 rokov).

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Methylthioninium chloride Proveblue podáva zdravotnícky odborník.

Dávkovanie

Dospelí

Zvyčajná dávka je 1 až 2 mg na kg telesnej hmotnosti, t. j. 0,2 – 0,4 ml na kg telesnej hmotnosti, podávaná počas 5 minút.

Opakovaná dávka (1 až 2 mg/kg telesnej hmotnosti, t. j. 0,2 – 0,4 ml/kg telesnej hmotnosti) sa môže podať jednu hodinu po prvej dávke v prípadoch pretrvávajúcich alebo rekurentných symptómov alebo ak hladina methemoglobínu ostane výrazne vyššia, ako je normálny klinický rozsah.

Liečba zvyčajne trvá maximálne jeden deň.

Maximálna odporúčaná kumulatívna dávka počas liečby je 7 mg/kg a táto dávka sa nemá prekročiť, pretože Methylthioninium chloride podávaný vo vyššej ako maximálnej dávke môže v prípade citlivých pacientov zapríčiniť methemoglobinémiu.

V prípade methemoglobinémie vyvolanej anilínom alebo dapsónom je maximálna odporúčaná kumulatívna dávka počas liečby 4 mg/kg (pozri časť 4.4).

Na podporu odporúčania týkajúceho sa dávky pre kontinuálnu infúziu sú dostupné veľmi obmedzené údaje.

Osobitné skupiny pacientov

Staršie osoby

Žiadne špecifické úpravy dávkovania nie sú potrebné.

Porucha funkcie obličiek

Methylthioninium chloride sa má používať obozretne v prípade pacientov so stredne ťažkým až ťažkým ochorením obličiek, pretože sú dostupné len obmedzené údaje a metyltioníniumchlorid sa vylučuje najmä obličkami. Možno budú potrebné nižšie dávky (<1 mg/kg).

Porucha funkcie pečene

Pokiaľ ide o pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, neexistujú žiadne skúsenosti.

Pediatrická populácia

Dojčatá staršie ako 3 mesiace, deti a dospievajúci:

Rovnaké dávkovanie ako pre dospelých.

Trojmesačné alebo mladšie dojčatá a novorodenci:

Odporúčaná dávka je 0,3 až 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti, t. j. 0,06 až 0,1 ml/kg telesnej hmotnosti, podávaná počas 5 minút.

Opakovaná dávka (0,3 až 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti, t. j. 0,06 – 0,1 ml/kg telesnej hmotnosti) sa môže podať jednu hodinu po prvej dávke v prípadoch pretrvávajúcich alebo rekurentných symptómov alebo ak hladina methemoglobínu ostane výrazne vyššia, ako je normálny klinický rozsah (pozri časť 4.4, dôležité informácie o bezpečnosti).

Liečba zvyčajne trvá maximálne jeden deň.

Spôsob podávania

Na intravenózne použitie.

Methylthioninium chloride Proveblue je hypotonický a môže sa zriediť na injekčný roztok 50 mg/ml (5 %) v 50 ml glukózy, aby sa zabránilo lokálnej bolesti, najmä u detí a dospievajúcich.

Liek sa musí injikovať veľmi pomaly počas 5 minút.

Liek sa nesmie podávať formou subkutánnej alebo intratekálnej injekcie.

Pokyny na prípravu a riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorékoľvek iné tiazidové farbivá,

pacienti s deficienciou glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD) vzhľadom na riziko hemolytickej anémie,

pacienti s methemoglobinémiou vyvolanou dusitanom počas liečby otravy kyanidom,

pacienti s methemoglobinémiou v dôsledku otravy chlorečnanom,

deficiencia NADPH (nikotínamidadeníndinukleotidfosfát)-reduktázy.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné

Methylthioninium chloride Proveblue sa musí injikovať veľmi pomaly počas 5 minút, aby sa zabránilo vysokým lokálnym koncentráciám zlúčeniny v dôsledku tvorby ďalšieho methemoglobínu.

Liek spôsobuje modrozelené sfarbenie moču, stolice a modré sfarbenie kože, čo môže byť prekážkou pri diagnostikovaní cyanózy.

U pacientov s methemoglobinémiou vyvolanou anilínom môžu byť potrebné opakované dávky metyltioníniumchloridu. Počas liečby metyltioníniumchloridom je potrebná obozretnosť, pretože liečba môže zhoršiť tvorbu Heinzových teliesok a hemolytickú anémiu. Má sa preto zvážiť podávanie nižších dávok a celková kumulatívna dávka nemá prekročiť 4 mg/kg.

Methylthioninium chloride Proveblue môže zhoršiť hemolytickú anémiu vyvolanú dapsónom z dôvodu tvorby hydroxylamínu, reaktívneho metabolitu dapsónu, ktorý spôsobuje oxidáciu hemoglobínu. V prípade pacientov s methemoglobinémiou vyvolanou dapsónom sa neodporúča v priebehu liečby prekročiť kumulatívnu dávku 4 mg/kg.

Pri podozrení na methemoglobinéniu sa v prípade dostupnosti odporúča skontrolovať pomocou CO-oxymetrie saturáciu kyslíkom, pretože pulzná oxymetria môže poskytnúť nesprávny odhad saturácie kyslíkom počas podávania metyltioníniumchloridu.

Anesteziológovia musia byť obozretní, pokiaľ ide o methemoglobinémiu u pacientov, ktorí dostávajú liečbu dapsónom, a o narušenie BIS (bispektrálny index) pri podávaní lieku Methylthioninium chloride Proveblue.

Počas liečby liekom Methylthioninium chloride Proveblue a po liečbe sa má kontrolovať činnosť srdca elektrokardiogramom (EKG) a krvný tlak, pretože k potenciálnym nežiaducim účinkom patrí hypotenzia a srdcová arytmia (pozri časť 4.8).

Nedostatočná reakcia na metyltioníniumchlorid naznačuje deficienciu cytochróm-b5-reduktázy, deficienciu glukóza-6- fosfátdehydrogenázy alebo sulfhemoglobinémiu. Treba zvážiť iné možnosti liečby.

Pacienti s hyperglykémiou alebo diabetes mellitus

Ak sa metyltioníniumchlorid zriedi v injekčnom roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %), musí sa používať obozretne v prípade pacientov s hyperglykémiou alebo ochorením diabetes mellitus, pretože tieto stavy sa môžu v dôsledku roztoku glukózy zhoršiť.

Pediatrická populácia

Mimoriadna obozretnosť je potrebná pri podávaní lieku novorodencom a dojčatám mladším ako

3 mesiace vzhľadom na nižšie koncentrácie NADPH-methemoglobínreduktázy potrebnej na redukciu methemoglobínu na hemoglobín, v dôsledku čoho sú dojčatá náchylnejšie na methemoglobinémiu zapríčinenú vysokými dávkami metyltioníniumchloridu.

4.5Liekové a iné interakcie

Metyltioníniumchlorid sa nemá podávať pacientom užívajúcim lieky, ktoré zvyšujú sérotonergický prenos vrátane liekov SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu), bupropiónu, buspirónu, klomipramínu, mirtazapínu a venlafaxínu. Ak sa v prípade pacientov liečených sérotonergickými liekmi nedá vyhnúť intravenóznemu použitiu metyltioníniumchloridu, má sa zvoliť

najnižšia možná dávka a pacient má byť 4 hodiny po podaní lieku pozorne sledovaný z hľadiska účinkov na centrálny nervový systém (CNS).

Metyltioníniumchlorid je in vitro inhibítorom CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4/5. Nemožno vylúčiť klinické následky zvýšenej plazmatickej koncentrácie pri súbežnom podávaní liekov, ktoré sú citlivými substrátmi CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A.

Metyltioníniumchlorid je in vitro induktor CYP1A2. Klinické následky nie sú známe.

Podávanie lieku Methylthioninium chloride Proveblue môže spôsobiť prechodné zvýšenie alebo zníženie klírensu liekov, ktoré sú primárne metabolizované týmito enzýmami. Klinické následky sa však označujú za minimálne, pretože Methylthioninium chloride Proveblue sa často používa iba jednorazovo a v akútnych urgentných situáciách.

Metyltioníniumchlorid je silný inhibítor transportérov OCT2, MATE1 a MATE2-K. Klinické následky inhibície nie sú známe. Podávanie lieku Methylthioninium chloride Proveblue môže spôsobiť prechodné zvýšenie expozície liekom, ktoré sa primárne odbúravajú renálnym transportom zahŕňajúcim cestu OCT2/MATE, vrátane cimetidínu, metformínu a acikloviru.

Metyltioníniumchlorid je substrát P-glykoproteínu (P-gp). Klinické následky sú pravdepodobne minimálne vzhľadom na prechodné používanie a používanie jednej dávky, ktorá sa zvyčajne podáva v urgentných situáciách.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú dostupné adekvátne údaje o používaní metyltioníniumchloridu v prípade gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Methylthioninium chloride Proveblue sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutné, napr. pri methemoglobinémii ohrozujúcej život.

Dojčenie

Nie je známe, či sa metyltioníniumchlorid vylučuje do materského mlieka u ľudí. Vylučovanie metyltioníniumchloridu do mlieka v prípade zvierat sa neskúmalo. Riziko pre dojčené dieťa sa nedá vylúčiť. Dojčenie sa má na základe kinetických údajov prerušiť na 8 dní po liečbe liekom Methylthioninium chloride Proveblue.

Fertilita

Preukázalo sa, že metyltioníniumchlorid in vitro znižuje pohyblivosť ľudských spermií v závislosti od dávky.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Methylthioninium chloride má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vedenie vozidla však môže byť ovplyvnené stavom zmätenosti, závratmi a možnými poruchami zraku.

Toto riziko je však obmedzené, pretože liek je určený na akútne podanie výlučne v nemocnici v naliehavých situáciách.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie pozorované počas klinických skúšaní sú závraty, parestézia, dysgeúzia, nauzea, zmena sfarbenia kože, chromatúria, potenie, bolesť v mieste podania injekcie

a bolesť v končatine.

Intravenózna injekcia metyltioníniumchloridu je niekedy príčinou hypotenzie a srdcovej arytmie. Takéto poruchy by mohli byť v zriedkavých prípadoch smrteľné.

Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov

Nežiaduce reakcie uvedené v tabuľke sa vyskytujú v prípade dospelých, detí a dospievajúcich (vo veku od 0 do 17 rokov) po intravenóznom podaní. Frekvencie výskytu sú neznáme (z dostupných údajov). V prípade ich výskytu je frekvencia založená na veľmi malej vzorke.

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce reakcie

Frekvencia

Poruchy krvi a lymfatického systému

methemoglobinémia

neznáme

 

hyperbilirubinémia1

neznáme

 

hemolytická anémia

neznáme

Poruchy imunitného systému

anafylaktické reakcie

neznáme

Psychické poruchy

stav zmätenosti

neznáme

 

nepokoj

neznáme

Poruchy nervového systému

závraty

veľmi časté

 

bolesť hlavy

časté

 

úzkosť

časté

 

triaška

neznáme

 

horúčka

neznáme

 

afázia

neznáme

 

parestézia

veľmi časté

 

dysgeúzia

veľmi časté

Poruchy oka

mydriáza

neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

srdcová arytmia

neznáme

 

tachykardia

neznáme

Poruchy ciev

hypertenzia

neznáme

 

hypotenzia

neznáme

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka

dyspnoe

neznáme

a mediastína

tachypnoe

neznáme

 

 

hypoxia

neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea

veľmi časté

 

vracanie

časté

 

 

 

abdominálna bolesť

časté

 

zmena sfarbenia stolice (do

neznáme

 

modrozelena)

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

zmena sfarbenia kože (modrá)

veľmi časté

 

potenie

veľmi časté

 

urtikária

neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

chromatúria (modrozelený moč)

veľmi časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste

bolesť v hrudníku

časté

podania

lokálna nekróza tkaniva na mieste

neznáme

 

 

vpichu

 

 

bolesť v mieste podania injekcie

časté

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

znížená hladina hemoglobínu

neznáme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a

bolesť v končatine

veľmi časté

spojivového tkaniva

 

 

1 Hlásené len v prípade dojčiat

 

 

Pediatrická populácia

Nežiaduce reakcie sú rovnaké ako v prípade dospelých (okrem hyperbilirubinémie hlásenej len v prípade dojčiat).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Jedinci bez methemoglobinémie

Podávanie vysokých intravenóznych dávok (≥ 7 mg/kg) lieku Methylthioninium chloride Proveblue jedincom bez methemoglobinémie vyvoláva nevoľnosť a vracanie, napätie v hrudníku, bolesť

v hrudníku, tachykardiu, strach, silné potenie, triašku, mydriázu, modrozelené sfarbenie moču, modré sfarbenie kože a slizníc, abdominálnu bolesť, závraty, parestéziu, bolesť hlavy, zmätenosť, hypertenziu, miernu methemoglobinémiu (do 7 %) a zmeny v elektrokardiograme (sploštenie alebo inverzia vlny T). Tieto účinky ustúpia zvyčajne do 2 – 12 hodín po injekcii.

Jedinci s methemoglobinémiou

Kumulatívne dávky metyltioníniumchloridu môžu zapríčiniť dyspnoe a tachypnoe, čo je pravdepodobne spojené so zníženou dostupnosťou kyslíka v dôsledku methemoglobinémie, bolesť v hrudníku, triašku, cyanózu a hemolytickú anémiu.

Hemolytická anémia bola hlásená aj pri závažnom predávkovaní (20 – 30 mg/kg) u dojčiat

a dospelých s methemoglobinémiou zapríčinenou anilínom alebo chlorečnanmi. U pacientov so závažnou hemolýzou sa môže použiť hemodialýza.

Pediatrická populácia

Po podaní dávky 20 mg/kg metyltioníniumchloridu dojčatám sa pozorovala hyperbilirubinémia.

Po podaní dávky 20 mg/kg metyltioníniumchloridu došlo v prípade dvoch dojčiat k úmrtiu. Obidve dojčatá mali zložitý zdravotný stav a metyltioníniumchlorid bol len čiastočnou príčinou.

Pacient má byť pozorovaný, má sa sledovať hladina methemoglobínu a v prípade potreby uskutočniť príslušné podporné opatrenia.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: všetky ostatné liečivá, antidotá, ATC kód: V03AB17

Metyltioníniumchlorid v nízkej koncentrácii urýchľuje in vivo premenu methemoglobínu na hemoglobín.

Pozorovalo sa, že Methylthioninium chloride Proveblue selektívne sfarbuje tkanivá. Použitie lieku pri operácii prištítnych teliesok (neindikované) malo nežiaduci vplyv na CNS, keď sa liek podal súbežne so sérotonergickými liekmi (pozri časť 4.5).

Pediatrická populácia

Účinnosť metyltioníniumchloridu pri liečbe methemoglobinémie v pediatrickej populácii sa dokázala v dvoch retrospektívnych štúdiách a v jednej otvorenej randomizovanej klinickej skúške. Prípadové hlásenia o účinnosti sú dostupné aj v literatúre.

V časti 4.4 sú uvedené dôležité informácie o bezpečnosti.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Methylthioninium chloride Proveblue sa po intravenóznom podaní rýchlo absorbuje v tkanivách. Liek sa dobre absorbuje aj pri perorálnom podaní. Väčšina dávky sa vylúči močom, zvyčajne vo forme leukometyltioníniumchloridu.

Odhadovaný konečný polčas eliminácie metyltioníniumchloridu po intravenóznom podaní je 26,7 hod.

Methylthioninium chloride Proveblue nie je in vitro induktorom CYP2B6 a CYP3A4.

Methylthioninium chloride Proveblue je in vitro inhibítorom P-gp.

Methylthioninium chloride Proveblue nie je in vitro substrátom BCRP ani OCT2 a nie je in vitro inhibítorom BCRP, OAT1 ani OAT3.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita po opakovanom podávaní

Toxicita po jednomesačnom opakovanom podávaní lieku psom nepreukázala makroskopické toxické účinky.

K nežiaducim reakciám pozorovaným pri podobných hladinách expozície, ako sú klinické hladiny expozície s možným významom pre klinické použitie, patrili stredne závažná regeneratívna anémia spojená so zvýšeným priemerným počtom krvných doštičiek a hladinami fibrinogénu, minimálne zvýšenie priemerných krvných hladín celkového bilirubínu a zvýšený výskyt stredne závažných hladín bilirubínu v moči.

Genotoxicita

Metyltioníniumchlorid bol mutagénny podľa testov génových mutácií v bakteriálnych bunkách a v myších lymfómových bunkách, ale nebol mutagénny podľa testu myších mikrojadier in vivo, keď sa podával intravenózne v dávke 62 mg/kg.

Karcinogenita

V prípade myších a potkaních samcov sa preukázal určitý dôkaz karcinogénneho účinku metyltioníniumchloridu. V prípade myších samíc sa pozoroval nejednoznačný dôkaz karcinogénneho účinku. V prípade potkaních samíc sa nepozoroval dôkaz karcinogénneho účinku.

Reprodukčná toxikológia

Preukázalo sa, že metyltioníniumchlorid znižuje in vitro pohyblivosť ľudských spermií v závislosti od dávky. Tiež sa preukázalo, že liek inhibuje rast kultivovaných dvojbunkových myších embryí a tvorbu progesterónu v kultivovaných ľudských luteálnych bunkách.

V prípade potkanov a králikov boli hlásené teratogénne účinky a toxicita pre plod a matku. V prípade potkanov sa pozorovala zvýšená miera resorpcie.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Voda na injekciu

6.2Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v bode 6.6 . Predovšetkým sa nesmie zmiešať s injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), pretože sa preukázalo, že chlorid znižuje rozpustnosť metyltioníniumchloridu.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky

Po otvorení alebo zriedení: Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí použiť okamžite, okrem prípadu, ak spôsob otvorenia/riedenia lieku zabráni riziku mikrobiologickej kontaminácie. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pripraveného lieku zodpovedá používateľ.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

Ampulku uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Sklenené ampulky typu I.

Jedna škatuľa obsahuje vaničku s 5 ampulkami obsahujúcimi 10 ml.

Jedna škatuľa obsahuje vaničku s 5 alebo 20 ampulkami obsahujúcimi 2 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Len na jednorazové použitie

Methylthioninium chloride Proveblue sa môže zriediť v injekčnom roztoku 50 ml glukózy 50 mg/ml (5 %), aby sa zabránilo lokálnej bolesti, najmä u detí a dospievajúcich.

Pred každým podaním lieku sa odporúča skontrolovať parenterálne roztoky, či neobsahujú častice. Methylthioninium chloride Proveblue nepoužívajte, ak má roztok zmenenú farbu, je zakalený, obsahuje zrazeninu alebo častice.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PROVEPHARM SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Francúzsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/682/001

EU/1/11/682/002

EU/1/11/682/003

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 6 mája 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie: 8 február 2016

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis