Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oslif Breezhaler (indacaterol maleate) – Písomná informácia pre používateľa - R03AC18

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuOslif Breezhaler
Kód ATC klasifikácieR03AC18
Látkaindacaterol maleate
VýrobcaNovartis Europharm Ltd.  

Písomná informácia pre používateľa

Oslif Breezhaler 150 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách Oslif Breezhaler 300 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách

Indakaterol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je Oslif Breezhaler a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oslif Breezhaler

3.Ako používať Oslif Breezhaler

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Oslif Breezhaler

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Oslif Breezhaler a na čo sa používa

Čo je Oslif Breezhaler

Oslif Breezhaler obsahuje liečivo indakaterol, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných bronchodilatanciá. Po inhalácii uvoľňuje svalstvo v stenách drobných priechodov vzduchu v pľúcach. Pomáha tak otvárať dýchacie cesty, čím sa uľahčuje prúdenie vzduchu dnu aj von.

Na čo sa používa Oslif Breezhaler

Oslif Breezhaler sa používa na uľahčenie dýchania u dospelých pacientov, ktorí majú ťažkosti s dýchaním v dôsledku ochorenia pľúc nazývaného chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Pri CHOCHP sa sťahujú svaly okolo dýchacích ciest. Sťažuje sa tým dýchanie. Tento liek uvoľňuje tieto svaly v pľúcach, čo uľahčuje prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc.

2.Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Oslif Breezhaler

Nepoužívajte Oslif Breezhaler

ak ste alergický na indakaterol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Oslif Breezhaler, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

ak máte astmu (v takomto prípade nemáte používať Oslif Breezhaler).

ak máte ťažkosti so srdcom.

ak máte epilepsiu.

ak máte ťažkosti so štítnou žľazou (tyreotoxikózu).

ak máte cukrovku.

Počas liečby liekom Oslif Breezhaler

prestaňte liek používať a okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví zvieranie v hrudníku, kašeľ, sipot alebo dýchavičnosť bezprostredne po použití lieku. Môže ísť o prejavy stavu, ktorý sa nazýva bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek).

okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa príznaky CHOCHP (dýchavičnosť, sipot, kašeľ) u vás nezlepšia alebo sa zhoršia.

Deti a dospievajúci

Oslif Breezhaler sa nemá podať deťom alebo dospievajúcim mladším ako 18 rokov.

Iné lieky a Oslif Breezhaler

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Predovšetkým povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

lieky proti ťažkostiam s dýchaním, ktoré sú podobné ako Oslif Breezhaler (t.j. lieky ako salmeterol a formoterol). Pravdepodobnejšie sa u vás môžu vyskytnúť nežiaduce účinky.

lieky nazývané beta-blokátory, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných ťažkostí so srdcom (napríklad propranolol), alebo lieky používané pri liečbe ochorenia očí nazývaného glaukóm (napríklad timolol).

lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka v krvi. Patria k nim: o steroidy (napríklad prednizolón),

o diuretiká (tablety na odvodnenie) používané proti vysokému krvnému tlaku, napríklad hydrochlorotiazid,

o lieky proti ťažkostiam s dýchaním, napríklad teofylín.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Oslif Breezhaler nemáte používať, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že Oslif Breezhaler ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Oslif Breezhaler obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.

3.Ako používať Oslif Breezhaler

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Koľko lieku Oslif Breezhaler sa má použiť

Zvyčajnou dávkou je inhalácia obsahu jednej kapsuly každý deň. Váš lekár vám môže povedať, aby ste používali 150-mikrogramovú alebo 300-mikrogramovú kapsulu, v závislosti od vášho ochorenia a od vašej odpovede na liečbu. Nepoužívajte viac lieku, ako vám povedal váš lekár.

Používajte inhalátor každý deň v rovnakom čase, účinky pretrvávajú 24 hodín. Zabezpečí sa tým, že v tele budete mať vždy dostatok lieku, ktorý vám pomôže ľahšie dýchať cez deň aj v noci. Pomôže vám to aj zapamätať si, kedy máte liek použiť.

Ako používať Oslif Breezhaler

V tomto balení nájdete inhalátor a kapsuly (v blistroch), ktoré obsahujú liek vo forme inhalačného prášku. Inhalátor Oslif Breezhaler vám umožní inhaláciu lieku, ktorý je v kapsule.

Kapsuly používajte len pomocou inhalátora, ktorý je súčasťou tohto balenia (inhalátor Oslif Breezhaler). Kapsuly majú ostať v blistri až dovtedy, keď ich potrebujete použiť.

Ak otvoríte nové balenie, použite nový inhalátor Oslif Breezhaler, ktorý je v balení.

Každý inhalátor zahoďte po 30 dňoch používania.

Kapsuly neprehĺtajte.

Prečítajte si, prosím, pokyny na konci tejto písomnej informácie pre používateľa, kde nájdete ďalšie údaje o použití inhalátora.

Ak použijete viac lieku Oslif Breezhaler, ako máte

Ak inhalujete príliš veľa lieku Oslif Breezhaler alebo ak niekto iný použije vaše kapsuly, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi alebo vyhľadajte najbližšiu lekársku pohotovostnú službu. Ukážte balenie lieku Oslif Breezhaler. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie. Možno si všimnete, že srdce vám bije rýchlejšie ako zvyčajne, alebo vás môže bolieť hlava, môžete cítiť nutkanie na vracanie alebo že musíte vracať.

Ak zabudnete použiť Oslif Breezhaler

Ak zabudnete inhalovať dávku, inhalujte iba jednu dávku na ďalší deň v obvyklom čase. Neinhalujte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ako dlho pokračovať v liečbe liekom Oslif Breezhaler

V liečbe liekom Oslif Breezhaler pokračujte tak dlho, ako vám povie váš lekár.

CHOCHP je dlhodobé ochorenie a Oslif Breezhaler máte používať každý deň, a nie iba vtedy, keď máte ťažkosti s dýchaním alebo iné príznaky CHOCHP.

Ak máte ďalšie otázky o tom, ako dlho pokračovať v liečbe liekom Oslif Breezhaler, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ihneď povedzte svojmu lekárovi

ak pocítite drvivú bolesť v hrudníku (časté).

ak budete mať vysokú hladinu cukru v krvi (cukrovku). Budete sa cítiť unavený, veľmi smädný a hladný (bez zvyšovania telesnej hmotnosti) a budete močiť viac ako obyčajne (časté).

ak budete mať nepravidelný tep srdca (menej časté).

ak sa u vás vyskytnú príznaky alergickej reakcie, napríklad vyrážky, svrbenie, žihľavka, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, závraty (menej časté).

ak máte ťažkosti s dýchaním spojené so sipotom alebo kašľom (menej časté).

K ďalším vedľajším účinkom patria:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

príznaky podobné prechladnutiu. Môžu sa u vás vyskytnúť všetky alebo väčšina z nasledujúcich príznakov: bolesť hrdla, nádcha, upchatý nos, kýchanie, kašeľ, bolesť hlavy.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

pocit tlaku alebo bolesti v lícach a v čele (zápal prinosových dutín)

nádcha

kašeľ

bolesť hrdla

bolesť hlavy

závraty

búšenie srdca

svalový kŕč

opuch rúk, členkov a chodidiel (edém)

svrbenie/vyrážky

bolesť v hrudníku

bolesť v svaloch, kostiach alebo kĺboch

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

rýchly tep srdca

pocit mravčenia alebo znížená citlivosť

bolesť svalov

Niektorí ľudia krátko po inhalovaní lieku občas kašlú. Kašeľ je bežným príznakom CHOCHP. Ak krátko po inhalovaní lieku budete kašlať, nemusíte mať obavy. Skontrolujte inhalátor, či je kapsula prázdna a či ste použili celú dávku. Ak je kapsula prázdna, nemusíte sa znepokojovať. Ak kapsula nie je prázdna, znovu inhalujte podľa pokynov.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Oslif Breezhaler

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a vyberte z balenia až bezprostredne pred použitím.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že balenie je poškodené alebo nesie stopy nedovoleného zaobchádzania.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Oslif Breezhaler obsahuje

-Každá kapsula Oslif Breezhaler 150 mikrogramov obsahuje 150 mikrogramov indakaterolu vo forme indakateróliummaleinátu. Ďalšie zložky sú laktóza a želatína, z ktorej je vyrobená kapsula.

-Každá kapsula Oslif Breezhaler 300 mikrogramov obsahuje 300 mikrogramov indakaterolu vo forme indakateróliummaleinátu. Ďalšie zložky sú laktóza a želatína, z ktorej je vyrobená kapsula.

Ako vyzerá Oslif Breezhaler a obsah balenia

V tomto balení nájdete inhalátor spolu s kapsulami v blistroch. Kapsuly sú priehľadné (nefarbené) a obsahujú biely prášok.

Kapsuly Oslif Breezhaler 150 mikrogramov sú označené čiernym kódom „IDL 150“ vytlačeným nad čiernym prúžkom a čiernym logom spoločnosti () vytlačeným pod čiernym prúžkom.

Kapsuly Oslif Breezhaler 300 mikrogramov sú označené modrým kódom „IDL 300“ vytlačeným nad modrým prúžkom a modrým logom spoločnosti () vytlačeným pod modrým prúžkom.

Dostupné sú nasledujúce veľkosti balenia: Škatuľa obsahujúca 10 kapsúl a 1 inhalátor. Škatuľa obsahujúca 30 kapsúl a 1 inhalátor.

Spoločné balenie pozostávajúce z 2 balení (každé obsahuje 30 kapsúl a 1 inhalátor) Spoločné balenie pozostávajúce z 3 balení (každé obsahuje 30 kapsúl a 1 inhalátor) Spoločné balenie pozostávajúce z 30 balení (každé obsahuje 10 kapsúl a 1 inhalátor)

Nie všetky veľkosti balenia alebo sily lieku musia byť dostupné vo vašej krajine.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

Výrobca

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberg

Nemecko

Ak potrebujete akékoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Ferrer Internacional, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 600 37 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Pierre Fabre Médicament

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 49 10 96 18

S.A.

 

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

POKYNY NA POUŽÍVANIE INHALÁTORA OSLIF BREEZHALER

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste sa naučili používať a starať sa o inhalátor Oslif Breezhaler.

Používajte len inhalátor Oslif Breezhaler, ktorý je súčasťou tohto balenia. Nepoužívajte kapsuly Oslif Breezhaler s iným inhalátorom a nepoužívajte inhalátor Oslif Breezhaler na podanie iného lieku v kapsulách.

Keď otvoríte nové balenie, používajte iba nový inhalátor Oslif Breezhaler, ktorý je v balení.

Každý inhalátor zahoďte po 30 dňoch používania.

Opýtajte sa svojho lekárnika, ako máte zlikvidovať lieky a inhalátory, ktoré už nepotrebujete.

Kapsuly neprehĺtajte. Prášok v kapsulách je určený na inhaláciu.

Balenie lieku Oslif Breezhaler:

Každé balenie lieku Oslif Breezhaler obsahuje:

jeden inhalátor Oslif Breezhaler

jeden alebo viac blistrov s kapsulami Oslif Breezhaler, ktoré sa používajú pomocou inhalátora.

Inhalátor Oslif Breezhaler vám umožní inhalovať liek, ktorý je v kapsule Oslif Breezhaler.

Náustok

Viečko

Ochranná

mriežka

 

 

 

 

 

 

 

Tlačidlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodná časť

 

 

 

 

 

 

 

 

Blistre

 

 

 

 

 

 

 

Lôžko na kapsulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalátor Oslif Breezhaler

Blister

Spodná časť inhalátora

Ako používať inhalátor

Odstráňte viečko.

Otvorte inhalátor:

Pevne držte spodnú časť inhalátora a odklopte náustok.

Týmto sa inhalátor otvorí.

Pripravte kapsulu.

Bezprostredne pred použitím suchými rukami vyberte jednu kapsulu z blistra.

Vložte kapsulu:

Kapsulu vložte do lôžka na kapsulu.

Kapsulu nikdy nevložte priamo do náustka.

Uzavrite inhalátor:

Uzavrite inhalátor tak, aby bolo počuť „cvaknutie“.

Prepichnite kapsulu:

Inhalátor držte zvislo, s náustkom obráteným nahor.

Silným stlačením obidvoch bočných tlačidiel súčasne prepichnite kapsulu. Urobte to len raz.

Pri prepichnutí kapsuly by ste mali počuť „cvaknutie“.

Úplne uvoľnite bočné tlačidlá.

Vydýchnite:

Skôr ako si vložíte do úst náustok, úplne vydýchnite.

Nevydychujte do náustka.

Inhalujte liek:

Vdýchnutie lieku hlboko do dýchacích ciest:

Inhalátor držte tak, ako je to znázornené na obrázku.

Bočné tlačidlá majú smerovať doľava a doprava. Nestláčajte bočné tlačidlá.

Vložte si náustok do úst a pevne ho obopnite perami.

Vdýchnite rýchlo, ale rovnomerne a čo najhlbšie.

Poznámka:

Počas vdychovania cez inhalátor sa kapsula v lôžku otáča, takže by ste mali počuť vírivý zvuk. Pri prenikaní lieku do pľúc budete cítiť sladkú chuť.

Ďalšie informácie

Niekedy sa cez ochrannú mriežku do úst môžu dostať veľmi malé kúsky kapsuly. Ak sa to stane, môžete ich pocítiť na jazyku. Prehltnutie alebo vdýchnutie týchto kúskov nie je nebezpečné. Pravdepodobnosť roztrieštenia kapsuly sa zvýši, ak nechtiac prepichnete kapsulu viac ako raz (krok č. 6).

Ak nepočujete vírivý zvuk:

Kapsula môže byť zaseknutá v lôžku. Ak sa to stane:

Otvorte inhalátor a kapsulu opatrne uvoľnite poklopaním na spodnú časť inhalátora. Nestláčajte bočné tlačidlá.

Inhalujte liek znovu opakovaním krokov č. 8 a 9.

Zadržte dych:

Po vdýchnutí lieku:

Zadržte dych minimálne na 5-10 sekúnd alebo aspoň tak dlho, pokiaľ vám to nie je nepríjemné a vyberte pritom inhalátor z úst.

Potom vydýchnite.

Otvorte inhalátor a skontrolujte, či v kapsule neostal zvyšok prášku.

Ak je ešte v kapsule zvyšok prášku:

Uzavrite inhalátor.

Zopakujte kroky č. 8, 9, 10 a 11.

Väčšina ľudí dokáže obsah kapsuly vyprázdniť jedným alebo dvoma vdýchnutiami.

Ďalšie informácie

Niektorí ľudia môžu ihneď po inhalácii občas krátko kašlať. Ak sa to stane, nemusíte mať obavy. Pokiaľ je kapsula prázdna, použili ste dostatok lieku.

Po skončení podania lieku:

Znovu odklopte náustok a prázdnu kapsulu odstráňte klopkaním na lôžko kapsuly. Prázdnu kapsulu zahoďte medzi odpadky.

Zatvorte inhalátor a nasaďte viečko.

Kapsuly neuchovávajte v inhalátore Oslif Breezhaler.

Zaznačte si použitie dennej dávky:

Vo vnútri balenia je pomôcka na zaznamenanie dennej dávky. Urobte si značku do dnešného okienka, ak vám to pomôže pripomenúť si, kedy máte použiť ďalšiu dávku.

PAMÄTAJTE:

Kapsuly Oslif Breezhaler neprehĺtajte.

Používajte len inhalátor Oslif Breezhaler, ktorý je súčasťou tohto balenia.

Kapsuly Oslif Breezhaler sa musia vždy uchovávať v blistroch a z blistra sa majú vybrať bezprostredne pred použitím.

Kapsulu Oslif Breezhaler nikdy nevložte priamo do náustka inhalátora Oslif Breezhaler.

Nestlačte bočné tlačidlá viac ako raz.

Nikdy nevydychujte do náustka inhalátora Oslif Breezhaler.

Pred inhaláciou vždy uvoľnite tlačidlá.

Inhalátor Oslif Breezhaler nikdy neumývajte vodou. Udržiavajte ho suchý. Prečítajte si časť „Ako čistiť inhalátor“.

Inhalátor Oslif Breezhaler nikdy nerozoberajte.

Vždy používajte nový inhalátor Oslif Breezhaler, ktorý je súčasťou nového balenia. Každý inhalátor zahoďte po 30 dňoch používania.

Kapsuly neuchovávajte v inhalátore Oslif Breezhaler.

Inhalátor a kapsuly Oslif Breezhaler vždy uchovávajte na suchom mieste.

Ako čistiť inhalátor

Inhalátor vyčistite raz za týždeň.

Čistou, suchou tkaninou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, očistite vnútro a vonkajšok náustka od zvyškov prášku.

Inhalátor neumývajte vodou. Udržiavajte ho suchý.

Inhalátor nerozoberajte.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis