Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasilez HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Písomná informácia pre používateľa - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuRasilez HCT
Kód ATC klasifikácieC09XA52
Látkaaliskiren / hydrochlorothiazide
VýrobcaNovartis Europharm Limited

Písomná informácia pre používateľa

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obalené tablety Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obalené tablety Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obalené tablety aliskiren/hydrochlorotiazid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Rasilez HCT a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rasilez HCT

3.Ako užívať Rasilez HCT

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Rasilez HCT

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Rasilez HCT a na čo sa používa

Čo je Rasilez HCT

Tablety Rasilez HCT obsahujú dve liečivá, ktoré sa nazývajú aliskiren a hydrochlorotiazid. Obe tieto liečivá pomáhajú zvládnuť vysoký krvný tlak (hypertenziu).

Aliskiren je inhibítor renínu. Znižuje množstvo angiotenzínu II, ktoré si telo môže vytvoriť. Angiotenzín II spôsobuje zúženie krvných ciev, čo zvyšuje krvný tlak. Zmenšenie množstva angiotenzínu II umožní uvoľnenie krvných ciev, čo znižuje krvný tlak.

Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liečiv nazvaných tiazidové diuretiká. Hydrochlorotiazid zvyšuje vylučovanie moču, čo tiež znižuje krvný tlak.

Vysoký krvný tlak zvyšuje pracovnú záťaž srdca a ciev. Ak takýto stav trvá dlho, môžu sa poškodiť krvné cievy mozgu, srdca a obličiek, čo môže vyústiť do mŕtvice, zlyhania srdca, srdcového infarktu alebo zlyhania obličiek. Zníženie krvného tlaku na normálnu hodnotu zmenšuje riziko vzniku týchto ochorení.

Na čo sa používa Rasilez HCT

Rasilez HCT sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých pacientov. Používa sa

u pacientov, ktorých krvný tlak dostatočne nezníži aliskiren alebo hydrochlorotiazid, keď sa užívajú samotné. Môže sa tiež použiť u pacientov, ktorých krvný tlak dostatočne znížia aliskiren

a hydrochlorotiazid, keď sa užívajú v samostatných tabletách, aby sa tak nahradili rovnaké dávky týchto dvoch liečiv.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rasilez HCT

Neužívajte Rasilez HCT

-ak ste alergický na aliskiren alebo hydrochlorotiazid, na lieky odvodené od sulfónamidov (lieky používané na liečbu infekcií pľúc alebo močových ciest) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

-ak sa u vás vyskytli nasledujúce formy angioedému (ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, alebo opuch tváre, rúk a nôh, očí, pier a/alebo jazyka):

-angioedém, keď ste užívali aliskiren.

-dedičný angioedém.

-angioedém bez známej príčiny.

-ak ste viac ako 3 mesiace tehotná. Je lepšie vyvarovať sa užívania Rasilezu HCT aj na začiatku tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo“.

-ak máte vážne ťažkosti s pečeňou alebo obličkami.

-ak nemôžete tvoriť moč (anúria).

-ak máte hladinu draslíka v krvi napriek liečbe príliš nízku.

-ak máte hladinu sodíka v krvi príliš nízku.

-ak máte hladinu vápnika v krvi príliš vysokú.

-ak máte dnu (kryštály kyseliny močovej v kĺboch).

-ak užívate cyklosporín (liek používaný po transplantácii, aby sa zabránilo odvrhnutiu orgánu, alebo pri iných ochoreniach, napríklad reumatoidnej artritíde alebo atopickej dermatitíde), itrakonazol (liek používaný na liečbu hubových infekcií) alebo chinidín (liek používaný na

úpravu srdcového rytmu).

-ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate niektorý z nasledujúcich skupín liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

-inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín, napríklad enalapril, lizinopril, ramipril

alebo

-blokátor receptorov angiotenzínu II, napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan.

-ak je pacient mladší ako 2 roky.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, neužívajte Rasilez HCT a porozprávajte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Rasilez HCT, obráťte sa na svojho lekára:

-ak máte zhoršenú funkciu obličiek, lekár starostlivo zváži, či je Rasilez HCT pre vás vhodný, a možno vás bude chcieť dôsledne sledovať.

-ak vám transplantovali obličku.

-ak máte ťažkosti s pečeňou.

-ak máte ťažkosti so srdcom.

-ak sa u vás už vyskytol angioedém (ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, alebo opuch tváre, rúk a nôh, očí, pier a/alebo jazyka). Ak k tomu dôjde, prestaňte užívať Rasilez HCT a spojte sa so svojím lekárom.

-ak máte cukrovku (vysokú hladinu cukru v krvi).

-ak máte vysokú hladinu cholesterolu alebo triacylglycerolov v krvi.

-ak máte ochorenie nazývané lupus erythematosus (označované aj „lupus” alebo „SLE”).

-ak máte alergiu alebo astmu.

-ak užívate niektorý z nasledujúcich skupín liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

-inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín, napríklad enalapril, lizinopril, ramipril

alebo

-blokátor receptorov angiotenzínu II, napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan.

-ak dodržujete diétu s nízkym obsahom soli.

-ak máte príznaky alebo prejavy ako neobvyklý pocit smädu, suchosť v ústach, celková slabosť, ospalosť, bolesť svalov alebo svalové kŕče, nutkanie na vracanie, vracanie alebo neobvykle rýchly tep srdca, čo môže poukazovať na nadmerný účinok hydrochlorotiazidu.

-ak sa u vás po pobyte na slnku objavia kožné reakcie, napríklad vyrážky.

-ak sa vám zhorší zrak alebo pocítite bolesť v oku. Môžu to byť prejavy zvýšeného tlaku v oku a môžu sa vyskytnúť do niekoľkých hodín až týždňov po užití Rasilezu HCT. Ak sa tento stav nelieči, môže spôsobiť trvalé zhoršenie zraku.

-ak máte stenózu renálnej artérie (zúženie krvných ciev vedúcich k jednej alebo k obom obličkám).

-ak trpíte závažným kongestívnym zlyhávaním srdca (druh choroby srdca, pri ktorej srdce nedokáže prečerpávať do tela dostatok krvi).

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov

(napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Rasilez HCT“.

Upozornite svojho lekára, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť). Rasilez HCT sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, keď sa užíva v tomto období (pozri časť „Tehotenstvo“).

Deti a dospievajúci

Rasilez HCT je určený na použitie u dospelých.

Rasilez HCT sa nesmie používať u detí od narodenia do veku menej ako 2 roky. Nemá sa používať u detí vo veku od 2 do menej ako 6 rokov a jeho použitie sa neodporúča u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do menej ako 18 rokov.

Starší ľudia

U väčšiny pacientov vo veku 65 rokov a starších dávka 300 mg aliskirenu nie je účinnejšia pri znižovaní krvného tlaku v porovnaní s dávkou 150 mg.

Iné lieky a Rasilez HCT

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je mimoriadne dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, ak používate nasledujúce lieky:

-lítium (liek na liečbu niektorých druhov depresie).

-lieky alebo látky, ktoré zvyšujú množstvo draslíka v krvi. Tieto zahŕňajú doplnky draslíka alebo náhrady soli obsahujúce draslík, lieky šetriace draslík a heparín.

-lieky, ktoré môžu znížiť množstvo draslíka v krvi, napríklad diuretiká (tablety na odvodnenie), kortikosteroidy, preháňadlá, karbenoxolón, amfotericín alebo penicilín G.

-lieky, ktoré môžu vyvolať „torsades de pointes“ (nepravidelný tep srdca), napríklad antiarytmiká (lieky používané na liečbu ochorení srdca) a niektoré antipsychotiká.

-lieky, ktoré môžu znížiť množstvo sodíka v krvi, napríklad antidepresíva, antipsychotiká, antiepileptiká (karbamazepín).

-lieky používané na zmiernenie bolesti, napríklad nesteroidné protizápalové látky (NSAID), vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 (inhibítorov Cox-2).

-lieky na zníženie krvného tlaku, vrátane metyldopy, blokátor receptorov angiotenzínu II alebo inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Rasilez HCT“ a „Upozornenia a opatrenia“).

-lieky na zvýšenie krvného tlaku, napríklad noradrenalín alebo adrenalín.

-digoxín alebo iné digitálisové glykozidy (lieky používané na liečbu ochorení srdca).

-vitamín D a soli vápnika.

-lieky na liečbu cukrovky (vnútorne užívané lieky, napríklad metformín, alebo inzulíny).

-lieky, ktoré môžu zvýšiť hladinu cukru v krvi, napríklad betablokátory a diazoxid.

-lieky na liečbu dny, napríklad alopurinol.

-anticholínergické látky (lieky používané na liečbu rôznych porúch, napríklad kŕčov v tráviacej sústave, kŕčov močového mechúra, astmy, nevoľnosti pri cestovaní, svalových kŕčov,

Parkinsonovej choroby a na podporu anestézie).

-amantadín (liek používaný na liečbu Parkinsonovej choroby, používa sa tiež na liečbu alebo predchádzanie niektorých ochorení vyvolaných vírusmi).

-cholestyramín, kolestipol alebo iné živice (látky používané hlavne pri liečbe vysokých hladín tukov v krvi).

-cytotoxické lieky (používané na liečbu rakoviny), napríklad metotrexát alebo cyklofosfamid.

-svalové relaxanciá (lieky na uvoľnenie svalov, ktoré sa používajú počas operácií).

-alkohol, tablety na spanie a anestetiká (lieky umožňujúce pacientovi podstúpiť chirurgické a iné zákroky).

-jódované kontrastné látky (používajú sa pri zobrazovacích vyšetreniach).

-lieky na liečbu zápalu kĺbov.

Váš lekár možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

-furosemid alebo torasemid, lieky patriace do skupiny známej ako diuretiká alebo lieky na odvodnenie, ktoré sa používajú na zvýšenie množstva vytvoreného moču.

-niektoré lieky na liečbu infekcií, ako ketokonazol.

-verapamil, liek používaný na zníženie krvného tlaku, na úpravu srdcového rytmu alebo na liečbu angíny pectoris.

Rasilez HCT a jedlo a nápoje

Užívajte tento liek buď s ľahkým jedlom, alebo bez jedla raz denne, pokiaľ možno každý deň

v rovnakom čase. Vyhýbajte sa užívaniu tohto lieku spolu s ovocnou šťavou a/alebo nápojmi, ktoré obsahujú rastlinné výťažky (vrátane bylinných čajov).

Tehotenstvo

Neužívajte tento liek, keď ste tehotná (pozri časť Neužívajte Rasilez HCT). Ak otehotniete počas liečby týmto liekom, okamžite ho prestaňte užívať a porozprávajte sa so svojím lekárom. Ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Lekár vás spravidla požiada, aby ste prestali užívať Rasilez HCT predtým, ako otehotniete, a odporučí vám, aby ste užívali iný liek namiesto Rasilezu HCT. Rasilez HCT sa neodporúča užívať počas tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, povedzte o tom svojmu lekárovi. Rasilez HCT sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia, a lekár pre vás možno vyberie iný druh liečby, ak chcete dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek u vás môže vyvolať závraty. Ak sa u vás vyskytne tento príznak, neveďte vozidlo, nepoužívajte nástroje a neobsluhujte stroje.

Rasilez HCT obsahuje laktózu a pšeničný škrob

Rasilez HCT obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Rasilez HCT obsahuje pšeničný škrob. Je vhodný pre ľudí s celiakiou. Pacienti s alergiou na pšenicu (iné ochorenie ako celiakia) nemajú užívať tento liek.

3.Ako užívať Rasilez HCT

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka Rasilezu HCT je jedna tableta denne. Účinok znižujúci krvný tlak sa prejaví do jedného týždňa od začatia liečby.

Rasilez HCT vám možno predpísali preto, lebo predchádzajúca liečba liekom, ktorý obsahuje jedno z liečiv Rasilezu HCT, vám krvný tlak dostatočne neznížila. V takom prípade vám lekár povie, ako prejsť z predchádzajúcej liečby na Rasilez HCT.

Spôsob podávania

Tabletu prehltnite celú s trochou vody. Užívajte tento liek raz denne, s jedlom, alebo bez jedla, pokiaľ možno každý deň v rovnakom čase. Stanovte si vhodný denný rozvrh, ako užívať tento liek rovnako každý deň, obvyklým spôsobom vzhľadom na čas jedla. Vyhýbajte sa užívaniu tohto lieku spolu

s ovocnou šťavou a/alebo nápojmi, ktoré obsahujú rastlinné výťažky (vrátane bylinných čajov). Počas liečby vám lekár môže upraviť dávku v závislosti od toho, ako sa vám účinkom liečby zmení krvný tlak.

Ak užijete viac Rasilezu HCT, ako máte

Ak ste omylom užili priveľa tabliet Rasilezu HCT, ihneď sa poraďte s lekárom. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.

Ak zabudnete užiť Rasilez HCT

Ak si zabudnete vziať dávku tohto lieku, vezmite si ju hneď, ako si spomeniete, a ďalšiu dávku potom užite v obvyklom čase. Ak si na vynechanú dávku spomeniete až nasledujúci deň, jednoducho si vezmite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve tablety naraz), aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Neprestaňte užívať tento liek, aj keď sa budete cítiť dobre, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. Ľudia s vysokým krvným tlakom si často nevšimnú žiadne príznaky ochorenia. Mnohí sa môžu cítiť celkom normálne. Je veľmi dôležité, aby ste užívali tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, aby ste dosiahli najlepšie výsledky a znížilo sa riziko vedľajších účinkov. Chodievajte k vášmu lekárovi na dohodnuté vyšetrenia aj vtedy, keď sa budete cítiť dobre.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejšou nežiaducou reakciou pozorovanou pri Rasileze HCT je hnačka.

Tak ako pri každej kombinácii dvoch liečiv nie je možné vylúčiť vedľajšie účinky súvisiace s každou zložkou osobitne. Nežiaduce reakcie hlásené v minulosti pri jednom z dvoch liečiv Rasilezu HCT (aliskirene a hydrochlorotiazide), ktoré sú uvedené nižšie, sa môžu vyskytnúť pri Rasileze HCT.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné:

U niekoľkých pacientov sa vyskytli tieto závažné vedľajšie účinky. Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich účinkov, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi:

Závažná alergická reakcia s prejavmi ako vyrážky, svrbenie, opuch tváre alebo pier alebo jazyka, ťažkosti s dýchaním, závraty (zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí).

Nutkanie na vracanie, strata chuti do jedenia, tmavý moč alebo zožltnutie kože a očí (prejavy poruchy funkcie pečene) (častosť nie je známa).

Ďalšie vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

Veľmi časté (môžu postihnúť viac než 1 z 10 ľudí):

nízka hladina draslíka v krvi

zvýšenie tukov v krvi

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

hnačka

bolesť kĺbov (artralgia)

vysoká hladina draslíka v krvi

závraty

vysoká hladina kyseliny močovej v krvi

nízka hladina horčíka v krvi

nízka hladina sodíka v krvi

závraty, mdloby pri postavení sa

znížená chuť do jedenia

nutkanie na vracanie a vracanie

svrbivé vyrážky a iné typy vyrážok

neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

nízky tlak krvi

kožné vyrážky (môže to byť aj prejav alergickej reakcie alebo angioedému – pozri nižšie „Zriedkavé“ vedľajšie účinky)

ťažkosti s obličkami vrátane akútneho zlyhania obličiek (závažné zníženie tvorby moču)

opuch rúk, členkov alebo chodidiel (periférny edém)

závažné kožné reakcie (toxická epidermálna nekrolýza a/alebo reakcie ústnej sliznice – červená koža, pľuzgiere na perách, očiach alebo v ústach, olupovanie kože, horúčka)

búšenie srdca

kašeľ

svrbenie

svrbiace vyrážky (žihľavka)

zvýšenie pečeňových enzýmov

Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia), alergické reakcie (precitlivenosť) a angioedém (k prejavom môžu patriť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, vyrážky, svrbenie, žihľavka alebo opuch tváre, rúk a nôh, očí, pier a/alebo jazyka, závraty)

zvýšená hladina kreatinínu v krvi

červená koža (erytém)

nízky počet krvných doštičiek (niekedy s krvácaním alebo podliatinami pod kožou)

vysoká hladina vápnika v krvi

vysoká hladina cukru v krvi

zhoršenie stavu metabolizmu pri cukrovke

smútok (depresia)

poruchy spánku

bolesť hlavy

mravčenie alebo strata citlivosti

porucha zraku

nepravidelný tep srdca

nepríjemné pocity v bruchu

zápcha

poruchy pečene, ktoré sa môžu vyskytnúť spolu so žltým sfarbením kože a očí

zvýšená citlivosť kože na slnko

cukor v moči

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):

horúčka, bolesť hrdla alebo vredy v ústach, častejšie infekcie (nedostatok alebo nízky počet bielych krviniek)

bledá koža, únava, dýchavičnosť, tmavý moč (hemolytická anémia)

vyrážky, svrbenie, žihľavka, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, závraty (reakcie z precitlivenosti)

zmätenosť, únava, svalové šklbnutia a kŕče, rýchle dýchanie (hypochloremická alkalóza)

ťažkosti s dýchaním spojené s horúčkou, kašľom, sipotom, dýchavičnosťou (respiratórna tieseň, vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému)

silná bolesť v hornej časti brucha (zápal podžalúdkovej žľazy)

vyrážky na tvári, bolesť kĺbov, porucha svalov, horúčka (lupus erythematosus)

zápal krvných ciev s prejavmi ako vyrážky, purpurovočervené škvrny, horúčka (vaskulitída)

závažné kožné ochorenie, ktoré spôsobuje vyrážky, sčervenanie kože, pľuzgiere na perách, očiach alebo v ústach, olupovanie kože, horúčku (toxická epidermálna nekrolýza)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

slabosť

podliatiny a časté infekcie (aplastická anémia)

zhoršenie zraku alebo bolesť v očiach spôsobené vysokým tlakom (možné prejavy akútneho glaukómu s uzavretým uhlom)

závažná choroba kože, ktorá vyvoláva vyrážky, sčervenanie kože, pľuzgiere na perách, očiach alebo v ústach, olupovanie kože, horúčku (multiformný erytém)

svalové kŕče

závažný pokles tvorby moču (možné prejavy ochorenia obličiek alebo zlyhania obličiek), slabosť (asténia)

horúčka

závraty s pocitom točenia hlavy

dýchavičnosť

Ak vám niektoré z uvedených účinkov spôsobujú vážne ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi. Možno budete musieť ukončiť užívanie Rasilezu HCT.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Rasilez HCT

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Rasilez HCT obsahuje

-Každá filmom obalená tableta Rasilezu HCT 150 mg/12,5 mg obsahuje 150 mg aliskirenu (ako hemifumarát) a 12,5 mg hydrochlorotiazidu. Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, krospovidón, monohydrát laktózy, pšeničný škrob, povidón, magnéziumstearát, bezvodý koloidný oxid kremičitý, mastenec, hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý (E171).

-Každá filmom obalená tableta Rasilezu HCT 150 mg/25 mg obsahuje 150 mg aliskirenu (ako hemifumarát) a 25 mg hydrochlorotiazidu. Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, krospovidón, monohydrát laktózy, pšeničný škrob, povidón, magnéziumstearát, bezvodý koloidný oxid kremičitý, mastenec, hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172).

-Každá filmom obalená tableta Rasilezu HCT 300 mg/12,5 mg obsahuje 300 mg aliskirenu (ako hemifumarát) a 12,5 mg hydrochlorotiazidu. Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, krospovidón, monohydrát laktózy, pšeničný škrob, povidón, magnéziumstearát, bezvodý koloidný oxid kremičitý, mastenec, hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).

-Každá filmom obalená tableta Rasilezu HCT 300 mg/25 mg obsahuje 300 mg aliskirenu (ako hemifumarát) a 25 mg hydrochlorotiazidu. Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, krospovidón, monohydrát laktózy, pšeničný škrob, povidón, magnéziumstearát, bezvodý koloidný oxid kremičitý, mastenec, hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Rasilez HCT a obsah balenia

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obalené tablety sú biele, oválne, filmom obalené tablety s vyrazeným označením „LCI” na jednej strane a „NVR” na druhej strane.

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obalené tablety sú slabožlté, oválne, filmom obalené tablety s vyrazeným označením „CLL” na jednej strane a „NVR” na druhej strane.

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety sú bledofialové, oválne, filmom obalené tablety s vyrazeným označením „CVI” na jednej strane a „NVR” na druhej strane.

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obalené tablety sú svetložlté, oválne, filmom obalené tablety s vyrazeným označením „CVV” na jednej strane a „NVR” na druhej strane.

Rasilez HCT je dostupný v baleniach obsahujúcich 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 alebo 98 tabliet. Balenia obsahujúce 90 (3x30), 98 (2x49) alebo 280 (20x14) tabliet sú multibalenia.

Nie všetky veľkosti balenia alebo liekové sily musia byť dostupné vo vašej krajine.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

Výrobca

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis