Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scintimun (besilesomab) – Označenie obalu - V09HA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuScintimun
Kód ATC klasifikácieV09HA03
Látkabesilesomab
VýrobcaCIS bio international  

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

KARTÓNOVÁ ŠKATUĽKA

obsahuje Blue Box

1.NÁZOV LIEKU

Scintimun1 mg súprava pre rádiofarmakum besilesomab

2.<LIEČIVO> < LIEČIVÁ>

Každá injekčná liekovka Scintimun obsahuje 1 mg besilesomabu

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Scintimun

Pomocné látky: Dihydrogénfosforečnan sodný, bezvodý, hydrogénfosforečnan dvojsodný, bezvodý, sorbitol, v dusíkatej atmosfére

Rozpúšťadlo na Scintimun

Tetrasodná soľ kyseliny 3-propán-1, 1, 3-tetrafosfónovej, dihydrát, chlorid cínatý, dihydrát, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, dusík

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Súprava pre rádiofarmakum

Obsahuje jednu injekčnú viacdávkovú liekovku Scintimun a jednu injekčnú liekovku rozpúšťadla na Scintimun.

Obsahuje dve injekčné viacdávkové liekovky Scintimun a dve injekčné liekovky rozpúšťadla na Scintimun.

5.SPÔSOB A <CESTA> <CESTY> PODANIA

Intravenózne použitie

Scintimun najprv rozpustite pomocou rozpúšťadla a potom rádioaktívne označte roztokom technecistanu (99mTc) sodného.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

7.INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Použite do 3 hodín po rádioaktívnom označení.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C).

Injekčnú liekovku uchovávajte v škatuľke na ochranu pred svetlom.

Rozpustený a rádioaktívne označený liek neuchovávajte pri teplotách vyšších ako 25 °C.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Rádioaktívny odpad zlikvidujte podľa národných predpisov.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CIS bio international

BP 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>

EU/1/09/602/001 jedna injekčná viacdávková liekovka Scintimun a jedna injekčná liekovka rozpúšťadla na Scintimun

EU/1/09/602/002 dve injekčné viacdávkové liekovky Scintimun a dve injekčné liekovky rozpúšťadla na Scintimun

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Šarža:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

SKLENENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA SCINTIMUN

vrátane Blue Box

1. NÁZOV LIEKU A <CESTA> <CESTY> PODANIA

Scintimun1 mg súprava pre rádiofarmakum

Besilesomab

Intravenózne použitie

2.SPÔSOB PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Použite do 3 hodín po rádioaktívnom označení.

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

1 mg

6.INÉ

CIS bio international

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

SKLENENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA Rozpúšťadlo na Scintimun

Bez Blue Box

1. NÁZOV LIEKU A <CESTA> <CESTY> PODANIA

Rozpúšťadlo na Scintimun

2. SPÔSOB PODANIA

Nie je určené na priame použitie pacientom.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

2,82 mg

6. INÉ

CIS bio international

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

Ďalšie označenie po rozpustení a označení roztokom technecistanu (99mTc) sodného.

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

(99mTc)- Scintimun

2. SPÔSOB PODANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

99mTc

MBq ml

hodina/dátum

6. INÉ

CIS bio international

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis