Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zimulti (rimonabant) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - A08AX01

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuZimulti
Kód ATC klasifikácieA08AX01
Látkarimonabant
Výrobcasanofi-aventis

1. NÁZOV LIEKU

ZIMULTI 20 mg filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 20 mg rimonabantu. Pomocné látky:

Tablety obsahujú približne 115 mg laktózy. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

nadváhou (BMI > 27 kg/m2) s pridruženými rizikovými faktormi, akými sú diabetes mellitus 2. typu alebo dyslipidémia (pozri časť 5.1).

Filmom obalená tableta.

 

 

 

 

Bikonvexné, biele tablety tvaru slzy s vyrazeným “20” na jednej strane.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

 

 

ou

registrácie

 

 

 

4.1

Terapeutické indikácie

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplnok diéty a fyzickej aktivity na liečbu obéznych pacientov (BMI 30 kg/m ), alebo pacientov s

 

 

platnos

 

 

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

U dospelých je odporúčaná dávka jedna 20 mg tableta denne, ktorá sa má užívať ráno pred raňajkami. Liečba sa má začať spolu s miernou redukenoučnou diétou na obmedzenie príjmu kalórií.

Bezpečnosť a účinnosť rimonabantu sa nevyhodnocovala za obdobie dlhšie ako 2 roky.

Osobité skupiny pacientov

Starší pacienti:č

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 5.2). Pacienti vo veku nad 75 rokov majú užívať ZIMULTI s opatrnosťou (pozri časť 4.4).

Pacienti so zhoršenou funkciou pečene:

ukon

U pacientov s mierne až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania.

 

s

Pacienti so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene však majú užívať ZIMULTI s opatrnosťou.

ZIMULTI nemajú užívať pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.4 a 5.2).

Liek

 

Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek:

U pacientov s mierne až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 5.2). ZIMULTI nemajú užívať pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek (pozri časti 4.4 a 5.2).

Deti :

ZIMULTI sa neodporúča užívať deťom do18 rokov vzhľadom na nedostatok údajov o účinnosti a bezpečnosti.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok. Laktácia.

Prebiehajúca veľká depresívna porucha a/alebo súčasná antidepresívna liečba (pozri časť 4.4).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Depresívne poruchy

U pacientov užívajúcich rimonabant sa zaznamenali depresívne poruchyregistráciealebo zmeny nálady

s depresívnymi symptómami s frekvenciou výskytu do 10% a samovražedné predstavy s frekvenciou výskytu do 1% (pozri časť 4.8). Neodporúča sa používať rimonabant u pacientov, ktorí majú

v súčasnosti samovražedné predstavy a/alebo u pacientov, ktorí majú samovražedné predstavy alebo

depresívne poruchy v anamnéze, pokiaľ sa u každého pacienta nezváži, či prínos liečby prevažuje nad

týmito rizikami. (Pozri časti 4.3 a 4.8.)

Obezita je stav, ktorý môže byť spojený s depresívnymi poruchami. Depresívne poruchy môžu byť spojené so samovražednými myšlienkami, sebapoškodzovaním a samovraždou.

Lekár predpisujúci liek musí dôkladne preskúmať, či pacient mal v minulosti depresívne poruchy, aby mohol odhadnúť potenciálne riziká liečby rimonabantom.

majú byť upozornení na potrebu monitorovať vznikplatnostýchto symptómov a vyhľadať lekársku pomoc

Depresívne reakcie sa môžu objaviť u pacientov, u ktorých rizikovéou

faktory okrem samotnej obezity

nie sú zreteľné. Po uvedení lieku na trh sú skúsenosti, že u viacť

ako u polovice pacientov z tých, u

ktorých sa takéto reakcie prejavili, sa to stalo v priebehu 1 mesiaca od začatia liečby, u približne 80% sa objavili v priebehu 3 mesiacov.

U pacientov sa musia po začatí liečby aktívne sledovať znaky a príznaky psychiatrických porúch, obzvlášť depresie. Ak sa počas liečby rimonabantom diagnostikuje depresia, liečba rimonabantom sa musí ukončiť. Pacient musí byť sledovaný a primerane liečený.

Pacienti, najmä tí s anamnézou depresívnych porúch/zmien nálad (a príbuzní, či iné blízke osoby) ihneď, keď sa takéto symptómy objavia.

Iné psychiatrické stavy

Liečba rimonabantom sa neodporúča u pacientov s nekontrolovanými psychiatrickými ochoreniami.

 

č

 

Ak sa počas liečby rimonabantom diagnostikuje u pacienta psychiatrické ochorenie, liečba

rimonabantom sa musí ukončiť.

 

enou

Epileptické záchvaty

 

 

U pacientov liečených na epilepsiu sa rimonabant neskúmal. V klinickom skúšaní sa nezistil žiadny rozdiel vo výskyte epileptických záchvatov u pacientov užívajúcich rimonabant v porovnaní

s placebom. Avšak u týchto pacientov sa má rimonabant používať s opatrnosťou, pozri tiež časť 5.3.

ukon

Poškodenie funkcie pečene

Poškodenie funkcie obličiek

Rimonabant sa metabolizuje v pečeni, preto sa odporúča opatrnosť u pacientov so stredne ťažkou

 

s

poruchou funkcie pečene. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa farmakokinetika a

bezpečnosť rimonabantu neskúmala; jeho užívanie u týchto pacientov sa neodporúča.

Liek

 

U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sú dostupné limitované údaje a u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek nie sú k dispozícii žiadne údaje. Pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek nemajú užívať rimonabant (pozri časti 4.4 a 5.2).

Starší pacienti

Účinnosť a bezpečnosť liečby rimonabantom u pacientov starších ako 75 rokov nebola dostatočne preukázaná. Títo pacienti majú rimonabant užívať s opatrnosťou (pozri časť 5.2).

Rasa

Klinický účinok (zníženie hmotnosti) rimonabantu u černošských pacientov bol nižší ako u belochov. Môže to byť zapríčinené vyšším klírensom rimonabantu v černošskej populácii v porovnaní s belochmi a s tým súvisiacou nižšou expozíciou (pozri časť 5.2).

Diabetickí pacienti

Keď sa rimonabant podáva diabetickým pacientom, môže sa objaviť hypoglykémia,registráciepretože rimonabant má účinok na hladinu cukru v krvi (pozri časť 4.8). U týchto pacientov sa odporúča

monitorovať hladinu cukru v krvi.

Liekové interakcie

Rimonabant sa má užívať s opatrnosťou pri súbežnom užívaní so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, telitromycin, klaritromycín, nefazodón) (pozri časť 4.5).

• Laktóza

 

 

ou

Vzhľadom k tomu, že tablety ZIMULTI obsahujú laktózu, pacienti so zriedkavými dedičnými

 

 

ť

 

problémami intolerancie galaktózy, laponským nedostatkom laktázy alebo malabsorpciou glukózo-

galaktózy nesmú tento liek užívať.

platnos

 

 

 

 

 

Pacienti musia byť poučení, že si nemajú zvyšovať dávku ZIMULTI.

Pacienti, ktorí prekonali kardiovaskulárnu príhodu (infarkt myokardu, cievnu mozgovú príhodu) v ostatných 6 mesiacoch, boli zo štúdií s rimonabantom vylúčení.

4.5Liekové a iné interakcie

In vitro sa rimonabant metabolizuje obidvomi cestami a to CYP3A aj amidohydrolázou (prevažne hepatálne). Súbežné podávanie inhibítorov CYP3A4 bude viesť k zvýšeniu účinku rimonabantu. Predpokladá sa, že súbežné podávanie induktorov CYP3A4 zníži účinok rimonabantu.

Potenciál iných liekov ovplyvňovať účinok rimonabantu

Súbežné podávanie ketokonazolu (silný inhibítor CYP3A4) zvýšil AUC rimonabantu o 104 % (95 %

 

 

enou

 

predikčný interval: 40 % - 197 %). Podobné zvýšenie účinku sa očakáva pri iných silných inhibítoroch

CYP3A4. Pri súčasnom používaní ZIMULTIč

spolu so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr.

ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, telitromycín, klaritromycín, nefazodón) sa preto odporúča

opatrnosť.

ukon

 

 

 

 

 

Aj napriek tomu, že súbežné podávanie induktorov CYP3A4 (napr. rifampicín, fenytoín, fenobarbital,

karbamazepín, Hypericum perforatum známym ako ľubovník bodkovaný) sa neskúmalo, očakáva sa,

 

s

že podávanie silných induktorov CYP3A4 môže znížiť plazmatickú koncentráciu rimonabantu, čo

môže viesť k strate jeho účinku.

Liek

 

Súbežné podávanie orlistatu, etanolu alebo lorazepamu plazmatické hladiny rimonabantu významne neovplyvnilo.

Potenciál rimonabantu ovplyvniť účinok iných liekov:

In vivo sa inhibičný účinok na CYP2C8 neskúmal. Avšak in vitro mal rimonabant mierne inhibičný účinok na CYP2C8 . Zdá sa, že potenciál na inhibíciu CYP2C8 in vivo je nízky. In vitro rimonabant neinhibuje ani neindukuje iné enzýmy CYP ani P-glykoproteín (P-gp). Klinicky sa to potvrdilo špecifickými štúdiami s použitím midazolamu (CYP 3A4 substrát), warfarínu (CYP 2C9 substrát) a digoxínu (a P-gp substrát).

Farmakokinetika v ustálenom stave pri súčasnom podaní rimonabantu a kombinovanej perorálnej antikoncepcie etinyl estradiol/levonorgestrol sa významne nezmenila.

4.6 Gravidita a laktácia

embryonálny/fetálny vývoj (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Preto sa používanie počas gravidity neodporúča. Ak pacientka počas liečby ZIMULTI otehotnie, musí to oznámiť lekárovi.

Nie sú k dispozícii primerané alebo dobre kontrolované štúdie s gravidnými ženami. Údaje o zvieratách neposkytli jednoznačné závery, ale naznačujú možné škodlivéregistrácieúčinky na

V mlieku laktujúcich potkaních samíc sa dokázala prítomnosť rimonabantu a rimonabant môže inhibovať sací reflex. Nie je známe, či sa rimonabant vylučuje do ľudského materského mlieka. ZIMULTI je počas laktácie kontraindikovaný (pozri časť 4.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

 

ou

Kognitívne výskumy v štúdiách klinickej farmakológie preukázali, že rimonabant nemá významný

kognitívny ani sedatívny účinok.

ť

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Najčastejšie nežiaduce účinky, kvôli ktorým sa muselaplatnosliečba ukončiť, boli: nauzea, zmena nálady s príznakmi depresie, depresívne poruchy, úzkosť a závraty.

Bezpečnosť ZIMULTI 20 mg sa vyhodnocovala približne u 2500 pacientov zaradených do štúdií,

ktoré skúmali metabolický účinok a účinok zníženia hmotnosti u pacientov s nadváhou a u obéznych

pacientov a približne u 3800 pacientov pri iných indikáciách. V placebom kontrolovaných štúdiách sa

liečba v dôsledku nežiaducich účinkov ukončila u 15,7 % pacientov užívajúcich rimonabant.

Depresívne poruchy boli hlásené u 3,2 % obéznych pacientov alebo pacientov s nadváhou s pridruženými rizikovými faktormi liečených rimonabantom 20 mg. Tieto poruchy boli obvykle

ľahkého alebo stredne ťažkého stupňa a vo všetkých prípadoch ustúpili buď po úprave liečby alebo po

ukončení liečby rimonabantom a nepreukázali žiadne rozdielne znaky v porovnaní s prípadmi, ktoré sa

zaznamenali v iných kontrolovaných skupinách.

 

č

V nasledujúcej tabuľke (tabuľka 1) sú enouuvedené všetky nežiaduce účinky súvisiace s liečbou, ktoré sa

ukon

 

zaznamenali v placebom kontrolovaných štúdiách u pacientov liečených na zníženie hmotnosti a súvisiace metabolické poruchy, ak incidencia týchto nežiaducich účinkov bola štatisticky významnejšia ako zodpovedajúca incidencia v skupine s placebom (pre účinky ≥ 1 %) alebo ak boli považované za klinicky relevantné (pre účinky < 1 %).

Klasifikácia očakávanýchs frekvencií výskytu nežiaducich účinkov:

Veľmi časté (≥ 10 %); časté (≥ 1, < 10 %); menej časté (≥ 0,1, < 1 %); zriedkavé (≥ 0,01, < 0,1 %);

veľmi zriedkavéLiek(< 0,01 %), neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Systémové

Veľmi časté

 

 

Časté

 

 

Menej časté

 

Zriedkavé

orgánové triedy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekcie a nákazy

Infekcie horných

 

Gastroenteritída

 

 

 

 

 

 

 

dýchacích ciest

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypoglykémia*

 

 

metabolizmu a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výživy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrické

 

 

 

 

 

 

Depresívne

 

 

Symptómy

 

Halucinácie

poruchy a

 

 

 

 

 

 

poruchy

 

 

paniky

 

 

ochorenia

 

 

 

 

 

 

Zmeny nálady

 

 

Hnev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s príznakmi

 

 

Dysfória

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depresie

 

 

Emočné poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úzkosť

 

 

Samovražedné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precitlivenosť

 

 

predstavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervozita

 

 

Agresivita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy spánku

 

 

Agresívne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nespavosť

 

 

správanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasomnia

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy nervového

 

 

 

 

 

 

Strata pamäti

 

ou

Letargia

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

Závraty

 

Trasenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znížená citlivosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ischias

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parestézia

 

 

 

 

 

Cievne poruchy

 

 

 

 

 

 

Návaly tepla

 

 

 

 

 

Ochorenia dýchacej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čkanie

 

 

sústavy, hrudníka a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediastína

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy a

Nauzea

 

 

 

Hnačka

 

 

 

 

 

ochorenia

 

 

 

 

 

 

Dávenie

 

 

 

 

 

gastrointestinálneho

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy kože a

 

 

 

 

 

 

Pruritus

 

 

Nočné potenie

 

 

podkožného

 

 

 

 

 

 

Hyperhidróza

 

 

 

 

 

tkaniva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy kostrovej a

 

 

 

č

enou

 

Tendonitída

 

 

 

 

 

svalovej sústavy a

 

 

 

 

Svalové kŕče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spojivového

 

 

 

 

 

Spazmy svalov

 

 

 

 

 

tkaniva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové ochorenia

 

 

 

 

 

 

Asténia/únava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrípka

 

 

 

 

 

Úrazy, otravy a

s

ukon

 

 

 

Pád

 

 

 

 

 

komplikácie

 

 

 

Pomliaždenie

 

 

 

 

 

liečebného postupu

 

 

 

Vyvrtnutie kĺbov

 

 

 

 

*frekvencia je založená

len na hláseniach u obéznych diabetických pacientov alebo diabetických

pacientov s nadváhou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V klinických štúdiách pri iných indikáciách sa často zaznamenali nasledujúce nežiaduce účinky:

infekcie a nákazy: sinusitída

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poruchy metabolizmuLiek

a výživy: anorexia, znížená chuť do jedla

 

poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu: žalúdočná nevoľnosť, sucho v ústach

Po uvedení lieku na trh

Po uvedení lieku na trh boli ešte hlásené tieto nežiaduce účinky (frekvencia neznáma):

Psychiatrické poruchy: psychotické poruchy vrátane halucinácií, bludov a paranoje.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: vyrážka.

Poruchy nervového systému: kŕče, poruchy pozornosti, bolesť hlavy.

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu: abdominálna bolesť.

Laboratórne nežiaduce účinky

Nepreukázalo sa, že by ZIMULTI ovplyvnil hodnoty laboratórnych vyšetrení.

4.9 Predávkovanie

Skúsenosti s predávkovaním u rimonabantu sú obmedzené. V štúdii tolerancie pri jednodávkovom podaní boli podávané limitovanému počtu jedincov dávky do 300 mg, pričom sa zaznamenali len minimálne príznaky, ako sú bolesť hlavy, eufória, únava a nespavosť. Farmakokinetický profil preukázal, že plató sa dosiahne pri expozícii dávkou 180 mg. Špecifické antidotum rimonabantu neexistuje; preto v prípade predávkovania je nutné začať s vhodnými podpornými opatreniami. Liečba musí pozostávať zo všeobecných opatrení, ktoré sa používajú pri liečbe predávkovania, ako sú

uvoľnenie dýchacích ciest, monitorovanie kardiovaskulárnych funkcií a všeobecné symptomatické a

podporné opatrenia.

 

ou

registrácie

ť

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

 

 

 

 

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

platnos

Farmakoterapeutická skupina: lieky proti obezite

ATC kód: A08AX01

 

Rimonabant je selektívny antagonista kanabinoidného-1 receptoru (CB1), ktorý inhibuje farmakologické účinky kanabinoidných agonistov in vitro a in vivo.

Endokanabinoidový systém je fyziologický systém prítomný v mozgu a periférnych tkanivách (vrátane adipocytov), ktorý ovplyvňuje energetickú rovnováhu, glukózový a lipidový metabolizmus a telesnú hmotnosť a v neurónoch mezolimbického systému moduluje príjem veľmi chutných, sladkých alebo mastných pokrmov.

Výsledky klinických štúdií

č

enou

Manažment hmotnosti

Celkovo bolo zaradených doukonklinických štúdií fázy 2 a fázy 3 viac ako 6800 pacientov. Pacienti zaradení do štúdií fázy 3 dodržiavali počas štúdie diétu obmedzujúcu kalorický príjem, ktorú im predpísal dietetik a bola im odporučená zvýšená fyzická aktivita. Pacienti pri zaradení mali

BMI 30 kg/m² alebosBMI > 27 kg/m² s hypertenziou a/alebo dyslipidémiou. Približne 80 % bolo žien, 87 % belochov a 9 % černochov. Skúsenosť u pacientov vo veku > 75 rokov a u pacientov z Orientu/Ázie bolaLiekobmedzená.

Významné priemerné zníženie hmotnosti z východiskovej hodnoty za jeden rok v prospech ZIMULTI 20 mg oproti placebu sa preukázalo v troch štúdiách s pacientmi, ktorí nemali diabetes. Pri ZIMULTI 20 mg bol priemerný úbytok hmotnosti z východiskovej hodnoty za jeden rok 6,5 kg a v prípade placeba bol priemerný úbytok hmotnosti 1,6 kg (rozdiel –4,9 kg CI95% -5,3;-4,4, p< 0,001).

Percentuálny podiel pacientov, ktorí stratili 5 % a 10 % zo svojej východiskovej telesnej hmotnosti po jednom roku liečby je uvedené v tabuľke 2:

Tabuľka 2

 

Nediabetické štúdie

Diabetická štúdia

 

Placebo

ZIMULTI

Placebo

ZIMULTI

 

 

20 mg

 

20 mg

Počet - nITT

Východisková

hmotnosť (kg)

 

 

 

 

Jedinci s 5%-ným

19,7 %

50,8 %

14,5 %

49,4 %

znížením hmotnosti

 

 

 

 

Rozdiel (CI 95%)

31,1 % (28 %; 34 %)

34,9 % (28 %; 41 %)

Jedinci s 10%-ným

7,8 %

27,0 %

2,0 %

16,2 %

znížením hmotnosti

 

 

 

 

Rozdiel (CI 95%)

19,2 % (17 %; 22 %)

14,2 % (10 %; 19 %)

 

 

 

 

 

Pozorovaný úbytok hmotnosti sa dosiahol väčšinou v priebehu prvých deviatich mesiacov liečby.

 

registrácie

ZIMULTI 20 mg bol účinný v udržiavaní úbytku hmotnosti do dvoch rokov. Úbytok hmotnosti po

ou

 

dvoch rokoch u pacientov, ktorí dostávali ZIMULTI 20 mg, predstavoval 5,1 kg a v prípade placeba

1,2 kg (rozdiel -3,8 kg; CI95%

-4,4, -3,3; p< 0,001).

 

intraabdominálneho tuku.

platnos

Pacienti, ktorí dostávali ZIMULTI

Rimonabant 20 mg znížil riziko opätovného zvýšenia hmotnosti.ť

20 mg jeden rok boli opätovne randomizovaní do skupín ZIMULTI 20 mg alebo placebo. Za dva roky bol u pacientov pokračujúcich s rimonabantom priemerný úbytok hmotnosti 7,5 kg po dvoch rokoch, zatiaľ čo u pacientov opätovne randomizovaných do skupiny placebo počas druhého roku bol priemerný pokles hmotnosti 3,1 kg po dvoch rokoch. Po dvoch rokoch bol rozdiel celkového poklesu hmotnosti medzi ZIMULTI a placebom –4,2 kg (CI95% -5,0;-3,4, p< 0,001).

Liečba rimonabantom bola spojená s výrazným zmenšením obvodu pásu, známym markerom

Účinky na telesnú hmotnosť u mužov a žien sa javia byť konzistentné. U limitovaného počtu pacientov čiernej pleti bol úbytok hmotnosti menej výrazný (priemerná odchýlka v porovnaní s

placebom -2,9 kg). Pre nízky počet pacientov nemožno robiť žiadne uzávery pokiaľ ide o účinky u

pacientov vo veku nad 75 rokov alebo u pacientov z Ázie/Orientu.

 

 

enou

Manažment hmotnosti a ďalšie rizikové faktory

ukon

č

 

V štúdiách s nediabetickými pacientmi, do ktorých boli zaradení pacienti s dyslipidémiou alebo bez dyslipidémie (liečenej) sa pozorovalo zvýšenie HDL-C a pokles triglyceridov (po jednom roku). U rimonabantu 20 mg sa pozoroval priemerný nárast HDL-C o 16,4 % (východisková hodnota HDL-C 1,24 mmol/l) v porovnaní s placebom, kde bol nárast o 8,9 % (východisková hodnota HDL-C

s

6,6 %; 9,2 %, p< 0,001). U

1,21 mmol/l). Rozdiel bol štatisticky významný (rozdiel 7,9 % CI95%

rimonabantu 20 mg sa pozoroval priemerný pokles triglyceridov o 6,9 % (východisková hodnota TG

1,62 mmol/l) v porovnaníLiek s placebom, kde bol nárast o 5,8 % (východisková hodnota TG

1,65 mmol/l). Rozdiel bol štatisticky významný (rozdiel -13,3 % CI95% -16,5; -10,2 % p< 0,001). Odhaduje sa, že približne polovica pozorovaného zlepšenia hodnôt HDL-C a triglyceridov u pacientov liečených rimonabantom, bola nad rozsah účinku, ktorý sa očakával len zo samotného úbytku hmotnosti.

Celkovo ZIMULTI 20 mg nemal významný účinok na hladiny celkového alebo LDL cholesterolu.

V klinickom skúšaní sa pozorovalo zlepšenie HbA1c a telesnej hmotnosti u pacientov s diabetes 2.typu (RIO-diabetes) liečených metformínom alebo sulfonylmočovinou, ktorí mali nadváhu alebo boli obézni. Absolútna zmena v HbA1c po jednom roku bola -0,6 v prípade rimonabantu 20 mg (východisková hodnota 7,3 %) a +0,1 v prípade placeba (východisková hodnota 7,2 %). Rozdiely boli štatisticky významné (rozdiel o -0,7 %, CI95% -0,80;-0,5, p< 0,001).

Priemerný úbytok hmotnosti o 5,3 kg po jednom roku sa preukázal v prípade ZIMULTI 20 mg oproti

úbytku 1,4 kg v prípade placeba (rozdiel –3,9 kg CI95%

-4,6;-3,3 p<0,001). Percento pacientov s

 

registrácie

úbytkom hmotnosti 5% a 10% z ich pôvodnej hmotnosti po jednom roku liečby je uvedené v tabuľke 2.

V druhom klinickom skúšaní, kde boli zaradení predtým neliečení obézni pacienti s diabetom typu II (Serenade), bola absolútna zmena v HbA1c (pri východiskových hodnotách 7,9% v oboch skupinách) po 6 mesiacoch pri rimonabante 20 mg -0,8 a pri placebe -0,3 (rozdiel -0,51 CI95% -0,78, -0,24 p<0.001). V skupine s rimonabantom dosiahlo 51% pacientov HbA1c <7% a v skupine s placebom to bolo 35% pacientov. Rozdiel v priemernej zmene telesnej hmotnosti medzi skupinou s rimonabantom

20 mg a skupinou s placebom bol 3,8 kg (CI95% -5,0, -2,6 p<0,001).

Zmeny v HDL-C a TG v tejto skupine pacientov boli podobné ako v skupine nediabetikov. Odhaduje sa, že u pacientov, ktorí dostávali 20 mg rimonabantu, približne polovica priemerného zlepšenia hodnoty Hba1c bola nad rozsah účinku, ktorý sa dal očakávať len zo samotného úbytku hmotnosti.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika rimonabantu je priamo úmerná dávke približne do 20 mg. Pri dávke nad 20 mg

dochádza k menšiemu nárastu AUC v závislosti od dávky, t.j. závislosť nie je priamo úmerná.

ť

ou

Absorpcia:

 

ustáleného stavu rimonabantu sú 3,3-násobne vyššieplatnosako expozície, ktoré sa pozorovali po prvej dávke. Populačná farmakokinetická analýza preukázala menšiu fluktuáciu T/P pomeru plazmatickej

Rimonabant vykazuje vysokú permeabilitu in vitro a nie je substrátom P-glykoproteínu. Absolútna

biologická dostupnosť rimonabantu nebola stanovená. Po opakovanom podaní denných dávok 20 mg

zdravým jedincom v stave hladu sa maximálne plazmatické koncentrácie rimonabantu dosiahli približne za 2 hodiny, pričom ustálené plazmatické hladiny sa dosiahli za 13 dní

(Cmax = 196 ± 28,1 ng/ml; Ctrough = 91,6 ± 14,1 ng/ml; AUC0-24 = 2960 ± 268 ng.h/ml). Expozície

koncentrácie, ale žiadny rozdiel v ustálenom stave AUC s narastajúcou hmotnosťou. S narastajúcou

hmotnosťou zo 65 na 200 kg sa očakáva pokles Cmax 24 % a nárast Ctrough o 5 %. Čas do ustáleného stavu je dlhší u obéznych pacientov (25 dní) v dôsledku vyššieho distribučného objemu týchto

Podávanie rimonabantu zdravým jedincom v stave hladu alebo spolu s jedlom s vysokým obsahom tukov ukázalo, že sa zvýšili Cmax a AUC o 67 % a 48 % za podmienok hladovania. V klinických štúdiách sa užíval ZIMULTI 20 mg ráno, obvykle pred raňajkami.

Distribúcia:

s

pacientov. Populačná farmakokinetická analýza naznačila, že farmakokinetika rimonabantu je u

zdravých nefajčiarov podobná ako u fajčiacich pacientov.

Vplyv jedla:

ukon

č

enou

 

 

 

 

 

 

Väzbovosť rimonabantu na proteíny ľudskej plazmy in vitro je vysoká (> 99,9 %) a nesaturovateľná v

telesnou hmotnosťou, u obéznych pacientov je distribučný objem vyšší ako u pacientov s normálnou hmotnosťou.

širokom rozsahu koncentrácií. Zdá sa, že zdanlivý periférny distribučný objem rimonabantu súvisí s Liek

Biotransformácia:

In vitro sa rimonabant metabolizuje dvomi cestami a to CYP3A aj amidohydrolázou (prevažne hepatálne). Cirkulujúce metabolity sa nepodieľajú na jeho farmakologickej aktivite.

Eliminácia:

Rimonabant je metabolizovaný a metabolity sú následne vylučované žlčou. Iba približne 3 % dávky rimonabantu sa vylučuje močom, zatiaľ čo približne 86 % dávky sa vylučuje stolicou vo forme nezmeneného lieku a metabolitov. U obéznych pacientov je polčas eliminácie dlhší (približne 16 dní) ako u pacientov, ktorí nie sú obézni (približne 9 dní) v dôsledku väčšieho distribučného objemu.

Osobité skupiny pacientov

registrácie

Rasa:

 

V štúdiách s jednorazovým a opakovaným podaním boli u zdravých jedincov z Japonska a u belochov hodnoty Cmax a AUC rimonabantu podobné, kým polčas eliminácie bol u Japoncov kratší (3-4 dni) v porovnaní s belochmi (približne 9 dní). Rozdiel v polčase bol spôsobený rozdielmi v periférnom distribučnom objeme, čo je dôsledok nižšej hmotnosti u jedincov Japonska.

Černošskí pacienti môžu mať až o 31 % nižšie hodnoty Cmax a o 43 % nižšie AUC ako pacienti iných rás.

Pohlavie:

Farmakokinetika rimonabantu je u pacientov mužského a ženského pohlavia podobná.

Starší pacienti:

ou

U starších pacientov je expozícia mierne vyššia ako u mladých pacientov. Na základe populačnej

farmakokinetickej analýzy (vekový interval 18 - 81 rokov) sa odhaduje, že pacient vo veku 75 rokov

má o 21 % vyššiu hodnotu Cmax a o 27 % vyššiu AUC ako pacient vo veku 40 rokov.

Pacienti so zhoršenou funkciou pečene:

ť

Expozícia rimonabantu sa pri mierne zhoršenej funkcii pečene nemení. Na vyslovenie záverov o

farmakokinetike pri stredne ťažkom zhoršení funkcie pečene nie je dostatok údajov. Pacienti so

závažne zhoršenou funkciou pečene neboli hodnotení.

 

Pacienti so zhoršenou renálnou funkciou: platnos

Účinok renálnej funkcie na farmakokinetiku rimonabantu sa špecificky neskúmal.

Na základe údajov z populačných farmakokinetických štúdií možno predpokladať, že mierne zhoršenie renálnej funkcie nemá vplyv na farmakokinetiku rimonabantu. Obmedzené údaje naznačujú zvýšenú expozíciu u pacientov so stredne ťažkou poruchou renálnej funkcie (40 %-ný nárast AUC). Pre závažne zhoršenú renálnu funkciu neexistujú žiadne údaje.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

č

Nežiaduce reakcie, ktoré neboli pozorovanéenouv klinických štúdiách, ale boli pozorované u zvierat pri

ukon

 

expozíciách podobných klinickým a s možným významom pre klinické použitie, boli nasledovné:

V štúdiách s hlodavcami a makakmi sa sporadicky pozorovali kŕče. U psov počas 3-mesačnej štúdie sa kŕče nepozorovali. V niektorých prípadoch, ale nie vo všetkých, sa ukázalo, že začiatok kŕčov bol spojený so stresom zo zaobchádzania so zvieratami. Prokonvulzívny účinok rimonabantu sa zistil v

jednej z dvoch farmakologických štúdií bezpečnosti. U potkanov sa nepozorovali na zázname EEG

žiadne nežiaduce účinky spôsobené liečbou rimonabantom.

 

s

V štúdiách na hlodavcoch sa pozoroval zvýšený výskyt a/alebo závažnosť klinických znakov

Liek

 

svedčiacich pre zvýšenú taktilnú hyperestéziu. Priamy účinok rimonabantu nemožno vylúčiť.

V dlhodobých štúdiách u potkanov sa pozorovala steatóza pečene a zvýšenie centrilobulárnej nekrózy v závislosti od dávky. Priamy účinok rimonabantu nemožno vylúčiť.

V štandardných štúdiách fertility u potkaních samíc (podávanie dávok počas 2 týždňov pred párením) sa pozoroval abnormálny estrálny cyklus a zníženie počtu žltých teliesok a indexu fertility pri dávkach rimonabantu, ktoré vyvolávajú toxicitu u matky (30 a 60 mg/kg/deň). Po podávaní dávok počas dlhšieho obdobia pred párením (9 týždňov), čo umožňuje zotavenie z počiatočného účinku rimonabantu, nebolo vidno žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo estrálny cyklus. Pokiaľ ide o reprodukčné parametre, pri dávkach 30 mg/kg sa nepozorovali žiadne rozdiely medzi liečenými

zvieratami a kontrolovanými, pri dávkach 60 mg/kg bol už vplyv zrejmý (pokles počtu žltých teliesok,

implantácií, celkových a životaschopných plodov).

registrácie

 

V štúdiách embryofetálnej toxicity sa pozorovali u králikov sporadické malformácie (anencefália, mikrooftalmia, rozšírené mozgové komory a pupočníková prietrž) pri dávkach zodpovedajúcich expozíciám porovnateľným s klinickými expozíciami. Hoci pri týchto dávkach sa pozorovala maternálna toxicita, súvislosť s liečbou nemožno vylúčiť. U potkanov sa v súvislosti s liečbou malformácie nepozorovali.

Účinky rimonabantu na prenatálny a postnatálny vývoj sa posudzovali u potkanov pri dávkach do 10 mg/kg/deň. Zistil sa nárast úmrtnosti mláďat v období pred odstavením, ktorý súvisel s liečbou.

Zvýšenú úmrtnosť mláďat možno vysvetliť neschopnosťou samíc dojčiť alebo požitím rimonabantu v

materskom mlieku a/alebo inhibíciou sacieho reflexu, ktorý je uvedený v literatúre ako počiatočné sledovanie u novorodenca myší pomocou endokanabinoidovej signalizácieou cez CB1 receptory. V

literatúre sa uvádza, že u hlodavcov rovnako ako aj u ľudí sa priestorová distribúcia a hustota CB1 receptorov počas vývoja mení. Potenciálny význam tohto tvrdenia pre podávanie antagonistov CB1

nie je známy. V štúdii prenatálneho a postnatálneho vývoja uťpotkanov nespôsobila expozícia rimonabantu in utero a pri laktácii zmenu schopnosti učiť sa alebo pamäte, ale u mláďat sa pozorovali ekvivokálne účinky na motorickú aktivitu a sluchový úľakový reflex ako následok expozície rimonabantu.

platnos

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

 

enou

Jadro tablety:

 

 

 

 

kukuričný škrob,

 

 

 

monohydrát laktózy,

 

 

 

povidón K 30 (E1201),

 

č

sodná soľ kroskarmelózy (E468),

nátriumlaurylsulfát (E487),

ukon

 

mikrokryštalická celulóza (E460),

 

 

magnéziumstearát

 

 

 

 

Filmová vrstva tablety:

 

 

 

monohydrát laktózy,

s

 

 

 

hypromelóza 15 mPa.s (E464),

 

 

oxid titaničitý (E171),

 

 

 

 

makrogol 3000

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabletová politúra:

 

 

 

 

karnaubský vosk (E903)

 

 

 

6.2

Inkompatibility

 

 

 

Neaplikovateľné.

Žiadne zvláštne požiadavky.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blistre obsahujúce 14, 28, 30, 56, 84, 90 a 98 filmom obalenýchregistrácietabliet. 70 x 1 filmom obalených tabletiet v PVC/Al perforovaných blistroch.

Nepriehľadné biele HDPE fľaše obsahujúce 28, 98 a 500 filmom obalených tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis

 

platnos

ť

ou

 

 

174 Avenue de France

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

Francúzsko

 

 

 

 

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

EU/1/06/345/001-011

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

19. jún 2006

 

 

 

 

10.

ukon

 

 

 

 

DÁTUM REVÍZIE TEXTUč

 

 

 

 

Podrobné informácie o tomto lieku sú k dispozícii na webovej stránke Európskej liekovej agentúry

 

s

(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Liek

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis